Nhận thức về rối loạn trầm cảm của học sinh trung học phổ thông tỉnh thái bình

126 144 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 10:18

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC -oOo - VŨ THỊ DUYÊN NHẬN THỨC VỀ RỐI LOẠN TRẦM CẢM CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THƠNG TỈNH THÁI BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC Hà Nội – 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC -oOo - VŨ THỊ DUYÊN NHẬN THỨC VỀ RỐI LOẠN TRẦM CẢM CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THƠNG TỈNH THÁI BÌNH Chun ngành: TÂM LÝ HỌC LÂM SÀNG TRẺ EM VÀVỊ THÀNH NIÊN Mã số: THÍ ĐIỂM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC Cán hƣớng dẫn: TS TRẦN VĂN TÍNH Hà Nội – 2017 LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, quý thầy, cô giáo, cán quản lý chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng trẻ em vị thành niên Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện tốt cho học tập nghiên cứu trường Tiếp theo, xin gửi lời tri ân sâu sắc đến người hướng dẫn nghiên cứu khoa học – giảng viênPGS.TS Đặng Hoàng Minh – người định hướng nghiên cứu ban đầu cho tơi TS Trần Văn Tính lời biết ơn sâu sắc nhiệt tâm trình dạy định hướng cho hướng quan trọng đắn trình nghiên cứu đặc biệt đạo đức nghiên cứu thật nghiêm túc để tơi hồn thành đề tài cách tốt Tôi không quên gửi lời cảm ơn tới BGH hai trường thuộc tỉnh Thái Bình thầy cô, em học sinh trường THPT Thái Ninh trường THPT Chuyên Thái Bình tạo điều kiện tốt giúp đỡ cho nhiều suốt q trình tơi thực đề tài nghiên cứu Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn tới gia đình bạn bè ln bên tơi, động viên tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập nghiên cứu chương trình thạc sĩ Một lần nữa, tơi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 11 năm 2017 Tác giả Vũ Thị Duyên i MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH VIỆT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ viii MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NHẬN THỨC RỐI LOẠN TRẦM CẢM 1.1 Nghiên cứu nhận thức sức khỏe tâm thần rối loạn trầm cảm 1.1.1 Nghiên cứu nhận thức sức khỏe tâm thần nước 1.1.2 Tổng quan nghiên cứu nhận thức rối loạn trầm cảm nước 10 1.2 Những vấn đề lý luận nhận thức 14 1.2.1 Khái niệm nhận thức 14 1.2.2 Các mức độ nhận thức 16 1.2.3 Mối liên hệ nhận thức tượng tâm lý khác 19 1.3 Những vấn đề lý luận rối loạn trầm cảm 20 1.3.1 Khái niệm rối loạn trầm cảm 20 1.3.2 Các yếu tố nhân dịch tễ học 22 1.3.3 Biểu lâm sàng rối loạn trầm cảm 23 1.3.4 Nguyên nhân dẫn đến trầm cảm 25 1.3.5 Hậu rối loạn trầm cảm 27 1.3.6 Một số liệu pháp điều trị rối loạn trầm cảm 29 1.4 Nhận thức học sinh trung học phổ thông rối loạn trầm cảm 34 ii 1.5 Các yếu tố nguy số phương pháp phòng chống trầm cảm học sinh trung học phổ thông 35 1.6 Một số đặc điểm tâm – sinhhọc sinh trung học phổ thông 38 1.6.1 Đặc điểm sinh 38 1.6.2 Đặc điểm tâm lý 38 1.7 Nghiên cứu nhận thức học sinh trung học phổ thông rối loạn trầm cảm 41 CHƢƠNG 2TỔ CHỨC VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42 2.1 Tổ chức nghiên cứu 42 2.1.1 Tiến trình nghiên cứu 42 2.1.2 Thời gian thực nội dung nghiên cứu 42 2.2 Phương pháp nghiên cứu 43 2.2.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận 43 2.2.2 Phương pháp điều tra bảng hỏi 43 2.2.3 Phương pháp vấn sâu học sinh 46 2.2.4 Phương pháp thống kê toán học 46 2.3 Chọn mẫu điều tra 47 2.4 Sơ lược địa bàn nghiên cứu vàmẫu nghiên cứu 48 2.4.1 Địa bàn nghiên cứu 48 2.4.2 Mẫu nghiên cứu 49 CHƢƠNG 3KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 51 3.1 Nhận thức học sinh THPT rối loạn trầm cảm 51 3.1.1 Nhận thức học sinh triệu chứng rối loạn trầm cảm 51 3.1.2 Nhận thức học sinh hướng điều trị rối loạn trầm cảm 54 3.1.3 Nhận thức học sinh yếu tố nguy gây nên rối loạn trầm cảm 56 3.1.4 Nhận thức học sinh hậu rối loạn trầm cảm 59 iii 3.1.5 Nhận thức học sinh THPT biện pháp ngăn ngừa nguy rối loạn trầm cảm 62 3.1.6 Nhận thức học sinh việc tìm kiếm trợ giúp người mắc rối loạn trầm cảm 66 3.1.7 Nguồn thông tin học sinh sử dụng để nâng cao hiểu biết rối loạn trầm cảm 68 3.1.8 Những yếu tố khiến học sinh thiếu hiểu biết đầy đủ rối loạn trầm cảm 69 3.1.9 Ý kiến đề xuất học sinh giúp thân phòng chống rối loạn trầm cảm 75 3.2 So sánh nhận thức học sinh rối loạn trầm cảm 80 3.3 Kết vấn nghiên cứu 81 3.4 Bàn luận kết nghiên cứu 84 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 89 Kết luận 89 Khuyến nghị 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 PHỤ LỤC iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TÊN VIẾT TẮT TÊN ĐẦY ĐỦ CTB Chuyên Thái Bình ĐLC Độ lệch chuẩn ĐTB Điểm trung bình HS Học sinh RLTC Rối loạn trầm cảm SL Số lượng THPT Trung học phổ thông TL Tỉ lệ TN Thái Ninh VTN Vị thành niên v DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH VIỆT TIẾNG ANH DSM: Diagnostic and TIẾNG VIỆT Statistical Sổ tay thống kê chẩn đoán rối Mannual of Mental Disorders loạn tâm thần Điều chỉnh sống cho người khuyết DALYs: Disability adjusted life year tật ECT: Electro Convulsive Therapy ICD: International Liệu pháp sốc điện Statistical Phân loại bệnh quốc tế bệnh lý Classification of Diseases and Related vấn đề liên quan sức khỏe Health Problems IMAO: Monoamine Oxydase Inhibitors Thuốc chống trầm cảm ức chế men SSRIs: Selective Serotonin Reuptake Các chất ức chế tái hấp thu Serotonin có Inhibitors chọn lọc vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tiến trình thực nghiên cứu 42 Bảng 2.2 Nội dung nghiên cứu nhận thức rối loạn trầm cảm học sinh THPT bảng khảo sát 44 Bảng 2.3 Thống kê mẫu nghiên cứu (HS) hai trường 50 Bảng 3.1 So sánh nhận thức HS triệu chứng trầm cảm 53 Bảng 3.2 Nhận thức HS yếu tố gây nên rối loạn trầm cảm 56 Bảng 3.3 So sánh nhận thức HS yếu tố nguy gây nên RLTC 58 Bảng 3.4 Mức độ hiểu biết HS hậu RLTC 59 Bảng 3.5 So sánh mức độ hiểu biết HS hậu RLTC biến 61 Bảng 3.6 Mức độ hiểu biết HS biện pháp ngăn ngừa nguy RLTC 62 Bảng 3.7 So sánh nhận thức biện pháp ngăn ngừa nguy rối loạn trầm cảm biến 65 Bảng 3.8 Nhận thức HS người trợ giúp RLTC 66 Bảng 3.9 Nguồn thông tin HS sử dụng để nâng cao hiểu biết RLTC 68 Bảng 3.10 Yếu tố khiến học sinh thiếu hiểu biết đầy đủ RLTC 69 Bảng 3.11 Tương quan mức độ ảnh hưởng yếu tố khiến học sinh thiếu hiểu biết rối loạn trầm cảm 74 Bảng 3.12 Hồi quy dự đoán nhận thức học sinh 74 Bảng 3.13 So sánh nhận thức HS theo biến trường, lớp, giới 80 vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Nhận thức học sinh THPT triệu chứng trầm cảm 51 Biểu đồ 3.2 Nhận thức hướng điều trị RLTC HS THPT 54 Biểu đồ 3.3 Tần số học sinh đưa ý kiến đề xuất thân phòng chống rối loạn trầm cảm theo ý kiến 75 Biểu đồ 3.4 Tần số học sinh đưa ý kiến đề xuất thân phòng chống rối loạn trầm cảm theo ý kiến 76 Biểu đồ 3.5 Tần số học sinh đưa ý kiến đề xuất thân phòng chống rối loạn trầm cảm theo ý kiến 78 viii 90 Reavley NJ, Jorm AF (2011) National survey of mental health literacy and stigma Canberra: Department of health and ageing http://pmhg.unimelb.edu.au/research_settings/general_community/?a= 636496 Accessed 14 Aug 2015 91 Rey, M P (2012) Knowledge and perceptions of final year law students regarding defendants with intellectual disabilities at two historically black law schools(Order No 3505812) Available from ProQuest Dissertations & Theses Global: Social Sciences (1013442264) 92 Robert D Goldney, et al (2001) Mental helth literacy: an impediment to the optimum treatment of major depression in the community Journal of affective disorders Pp 277 – 284 93 Rouillom F L E (1995) Epidemiologie de la depression Medicine – sciences Flamamation, Pariss, pp 274 – 281 94 Rusch N, Evans-Lacko S, Henderson C, Flach C, Thornicroft G (2011).Public knowledge and attitudes as predictors of help seeking and disclosure in mental illness Psychiatr Serv ;62(6):675–8 doi: 10.1176/ps.62.6.pss6206_0675 [PubMed] [Cross Ref 95 Ruth A Parslow Anthony F Jorm (2002) Improving Australians’ depression literacy MJA; 177: pp177 – 121 96 Sandler IN, Ayers TS, Romer AL (2002) Fostering resilience in families in which a parent has died J Palliat Med 2002;5:945–956– 82; 97 Sandler IN, Ayers TS, Wolchik SA, et al.(2003) The Family Bereavement Program: efficacy evaluation of a theory-based prevention program for parentally bereaved children and adolescents J Consult Clin Psychol 71:587– 600; 98 Sandler IN, Wolchik SA, Ayers TS, et al Linking theory and intervention to promote resilience of children following parental bereavement In: Stroebe M, Hansson M, Stroebe W, et al., editors.Handbook of bereavement research: consequence, coping and care.Washington (DC): American Psychological Association; Forthcoming 102 99 Sandler IN, Wolchik SA, Ayers TS.(2008) Resilience rather than recovery: a contextual framework on adaptation following bereavement Death Stud 32:59–73 100 Sobocki P., et al (2007) The economic burden off depression in Sweden from 1997 to 2005 Euro Psychiatry 22 (3): 146 – 52).US National Library of Medicine National Institutes of Health 101 Sobocki., et al (2006) Cost of depression in Europe J Ment Health Policy Econ (2) 87 – 98 102 Spence SH, Sheffield JK, Donovan CL (2005) Long-term outcome of a school-based, universal approach to prevention of depression in adolescents J Consult Clin Psychol.73:160–167 103 Spence SH, Sheffield JK, Donovan CL.(2003).Preventing adolescent depression: an evaluation of the problem solving for life program J Consult Clin Psychol Pp 71:3–13 104 Sue M Cotton, et al (2006) Influence of gender on mental health literacy in young Australians Australian and NewZealand journal of psychiatry.DOI: 10.1111/j.1440-1614.2006.01885.x 105 Tein JY, Sandler IN, Ayers TS, et al (2006).Mediation of the effects of the Family Bereavement Program on mental health problems of bereaved children and adolescents Prev Sci 7:179–195 106 The economic burden of depression and reimbursement policy in the Asia Pacific region Australia psychiatry, 2004 12 Suppl: S11 – Đại học California-Berkeley, Berkeley, CA, USA 107 Wagner R., Manicavasagar V., Silove D., et al (2006) Characteristics of Vietnamese patients attending an anxiety clinic in Australia and perceptions of the wider Vietnamese community about anxiety Transcultural psychiatry, 43 (2), pp 259 – 274 108 Wei Y, Hayden JA, Kutcher S, Zygmunt A, McGrath P (2013).The effectiveness of school mental health literacy programs to address knowledge, attitudes and help seeking among youth Early Intervent 10.1111/eip.12010.[PubMed] [Cross Ref] 103 Psychiatry 2013;7(2):109–21 doi: 109 WHO (2010), Maternal, Child and Adolescent Mental Health: Challenges and Strategic Directions 2010–2015.World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean Regional Committee for the EM/RC57 FiftySeventh Session Original: Arabic Agenda Item 4, 2010 110 Wilson, L O (2001) Anderson and Krathwohl - Understanding the New Version of Bloom's Taxonomy Retrieved January 10, 2017 111 World Health Organization The global burden of disease.Geneva (CE): WHO Press; 1996 112 http://pharmace.asia/bt/412-tram-cam.html 113 http://www.hoithammy.org/index.php?m=thong-tin-tham-my-y-hoc&id=448 104 PHỤ LỤC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI – TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC  PHIẾU KHẢO SÁT Thân chào bạn! Chúng tiến hành lấy ý kiến để phục vụ cho việc nghiên cứu với đề tài: “Nhận thức học sinh THPT rối loạn trầm cảm tỉnh Thái Bình” Bạn vui lòng trả lời câu hỏi cách đánh dấu (X) vào ô phù hợp với quan điểm thân Mọi ý kiến bạn giúp ích cho việc định hình định hình sách, nghiên cứu chương trình giáo dục, y tế trường học địa phương thông qua việc xử lý số liệu Mong bạn trả lời hết câu hỏi Rất mong nhiệt tình trả lời bạn Trước tiên, bạn cho biết số thơng tin cá nhân:  Giới tính:  Lớp: - 10   Học sinh trường:  - Nam - Nữ  - 11  - THPT Thái Ninh  -12  - THPT Chuyên Thái Bình  =================== Câu Dƣới số dấu hiệu cách điều trị rối loạn trầm cảm Bạn cho biết mức độ hiểu biết dấu hiệu cách điều trị này? Stt Nội dung Những dấu hiệu rối loạn trầm cảm Người bị trầm cảm thường nói lan man rời rạc Những người bị trầm cảm cảm thấy tội lỗi họ thực khơng có lỗi Hành vi táo bạo liều lĩnh dấu hiệu phổ biến trầm cảm Mất tự tin không quý trọng thân triệu chứng bệnh trầm cảm Đúng Sai Không biết Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nội dung Người bị trầm cảm không theo vết nứt đường Những người bị trầm cảm thường nghe thấy giọng nói cho dù khơng có giọng nói xuất Ngủ q nhiều dấu hiệu trầm cảm Ăn nhiều ăn ko ngon miệng dấu hiệu trầm cảm Trầm cảm không ảnh hưởng tới trí nhớ tập trung Người bị trầm cảmtính cách khác biệt Người di chuyển chậm chạp kích động kết trầm cảm Bệnh trầm cảm mức độ trung bình ảnh hưởng đến sống người Những người tiếng thường mắc bệnh trầm cảm Hƣớng điều trị cho rối loạn trầm cảm Các nhà trị liệu tâm lý kê đơn thuốc chống trầm cảm Hầu hết người bị trầm cảm phải đến bệnh viện Một số cách trị liệu cho trầm cảm có hiệu thuốc chống trầm cảm Tham vấn có hiệu trị liệu nhận thức hành vi cho người bị trầm cảm Trị liệu nhận thức hành vi có hiệu thuốc chống trầm cảm cho người bị trầm cảm từ mức nhẹ tới trung bình Vitamin, liệu pháp thay kỹ sống hữu ích cho bệnh trầm cảm Những người bị trầm cảm nên ngừng thuốc chống trầm cảm họ có cảm thấy tốt Thuốc chống trầm cảm gây nghiện Thuốc chống trầm cảm thường hiệu Đúng Sai Không biết Câu Bạn cho biết yếu tố sau gây nên bệnh trầm cảm Đánh dấu x vào ô tƣơng ứng với mức hiểu biết bạn? Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nội dung Di truyền Mất cân chất dẫn truyền thần kinh Giữ kín cảm xúc, xấu hổ (buồn bã, lo sợ, tức giận,…) Thiếu ngủ ngủ hồn tồn Có chứng rối loạn lo âu Một bệnh mãn tính gây nên Suy nghĩ tiêu cực thân / giới / tương lai Gần trải nghiệm với cảm xúc tiêu cực gặp phải sống Ghi rõ: ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ……………………………………… Áp lực học tập công việc Mâu thuẫn với bạn bè Là nạn nhân nhân chứng bạo lực Cha mẹ đổ lỗi trừng phạt Mâu thuẫn với anh chị em gia đình Cha mẹ ly dị Kinh tế gia đình khó khăn Trong gia đình có người tự tử Có lạm dụng tình dục, lạm dụng thuốc, chất gây nghiện Bị ảnh hưởng vấn đề xã hội (bất công, định kiến,…) Ma/ quỷ Ảnh hƣởng (2) Không ảnh hƣởng (1) Không biết (0) Câu Hiểu biết bạn hậu rối loạn trầm cảm mức độ nào? STT Hậu 1Giảm hứng thú học tập  học tập sa sút Thu mình, thích nghi mối 2 quan hệ giao tiếp 3Mất niềm tin vào sống Dễ xảy xung đột mâu thuẫn 4 mối quan hệ 5Mất định hướng cho tương lai 1Suy nghĩ tiêu cực sống Suy nghĩ tiêu cực giá trị thân 1Suy nghĩ tiêu cực mối quan hệ Lặp lặp lại suy nghĩ khứ nhiều lần cho tội lỗi 10 1Mất hoàn toàn nhận thức thân 4mọi thứ xảy xung quanh 11 1Cảm xúc buồn chán, thất vọng, dễ xúc 5động, 12 1Gây thương tích cho thân người 6xung quanh 13 1Ý nghĩ tự sát mưu toan tự sát 14 1Ăn ngủ nhiều 15 1Thu rút thân, thích 16 2Giảm khả giao tiếp 17 2Có thể sa đà vào nghiện chất 1rượu, ma túy,… 18 2Tổn thất kinh tế gia đình 19 2Tổn thất kinh tế xã hội toàn cầu Rất ảnh hƣởng (2) ảnh hƣởng (1) Không ảnh hƣởng (0) Câu Theo bạn biện pháp sau ngăn ngừa nguy rối loạn trầm cảm? Nội dung Tâm với người mà bạn thấy tin tưởng Chủ động tham gia buổi chuyên đề chuyên viên tâm lý trường ngồi xã hội (nếu có) Học sinh đề mục tiêu phù hợp cho thân Học sinh biết suy nghĩ tích cực việc Học sinh biết đánh giá giá trị thân chiều hướng tích cực Học sinh biết cân việc học việc chơi Luyện tập thể dục thể thao Xây dựng mối quan hệ lành mạnh Tham gia hoạt động lớp, trường, câu lạc bộ,… bạn cảm thấy thoải mái 10 Thường xuyên cải thiện (vệ sinh) giấc ngủ 11 Chủ động yêu cầu giúp đỡ từ người thân, bạn bè, gia đình, nhà trường… 12 Tích cực tham gia kỹ sống, giá trị sống 13 Nhà trường tổ chức xã hội tuyên truyền bệnh trầm cảm cho tất người 14 Xây dựng mơi trường giáo dục tích cực gia đình, nhà trường, tổ chức xã hội 15 Nâng cao hiểu biết cha mẹ thầy cô giáo rối loạn trầm cảm học sinh 16 Biện pháp khác ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………… Rất hữu ích (2) Có hữu Khơng ích(1) hữu ích (0) Câu Theo bạn, ngƣời thích hợp việc trợ giúp ngƣời mắc rối loạn trầm cảm Nội dung Rất hữu ích (2) Có hữu ích (1) Khơng hữu ích (0) Bác sĩ tâm thần Bác sĩ gia đình Chuyên gia giáo dục đặc biệt Chuyên gia tâm lý Chuyên viên công tác xã hội Nhà trị liệu Nhà tham vấn Các cha/ thầy tu/ sư chùa Cha mẹ người thân 10 Bạn bè 11 Giáo viên 12 Khác…………………………………… ………………………………………… Câu Bạn cho biết hiểu biết bạn rối loạn trầm cảm từ nguồn thông tin mức độ sao? ST T 10 11 12 13 Nguồn thông tin Ti vi, đài Internet Gia đình Bạn bè Bác sĩ Sách, báo Thầy, giáo Tư vấn qua điện thoại Chương trình học lớp Hoạt động ngoại khóa Những người bị trầm cảm Chuyên gia tâm lý Khác………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Thƣờng xuyên (2) Thỉnh thoảng (1) Không (0) Câu Theo bạn yếu tố khiến cho học sinh thiếu hiểu biết đầy đủ rối loạn trầm cảm? Nội dung Chưa phổ cập kiến thức rối loạn trầm cảm Trong trường chưa có cán tâm lý, cán trị liệu để hỗ trợ em cần Thầy cô không đào tạo chuyên môn sức khỏe tâm thần nên không chia sẻ cho em Cán đồn, thầy/ giáo khơng đề cập đến vấn đề Chưa có phối hợp chặt chẽ việc tuyên truyền thông tin rối loạn trầm cảm nhà trường, xã hội gia đình Khơng có hoạt động (các chuyên đề, buổi giao lưu văn nghệ, viết báo tường… ) triển khai trường để lồng ghép vào việc tuyên truyền rối loạn trầm cảm Các phương tiện truyền thông không đáng tin cậy để em tin tưởng tìm đọc Khơng có thời gian để quan tâm đến điều nằm ngồi mơn học Kiến thức trầm cảm khó để tiếp thu 10 Định kiến xã hội cho tiếp cận với vấn đề liên quan tới trầm cảm không đúng, bị trầm cảm 11 Cha mẹ, thầy/cơ ngăn cấm sợ em biết bắt chước, hù dọa họ 12 Rối loạn trầm cảm không nghiêm trọng, không cần thiết 13 Các em sợ đối diện với trầm cảm nên khơng cần biết an tồn 14 Sợ bạn bè biết xa cách 15 Những yếu tố khác (ghi rõ) …………………………………………… Ảnh hƣởng nhiều (2) Ảnh hƣởng (1) Không ảnh hƣởng (0) Câu 8: Em cho biết đề xuất thân giúp thân phòng chống rối loạn trầm cảm Đƣa ý kiến quan trọng Ý kiến 1: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………… Ý kiến 2: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………… Ý kiến 3: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………… == Hết == Chân thành cảm ơn hợp tác bạn! PHỎNG VẤN HỌC SINH Câu hỏi 1: Em nghe nói đến rối loạn trầm cảm chưa? Em biết đến từ nguồn thông tin nào? Câu hỏi 2: Theo em, rối loạn trầm cảm bao gồm triệu chứng nào? Câu hỏi 3: Những nguyên nhân yếu tố nguy gây nên trầm cảm? Câu hỏi 4: Rối loạn trầm cảm có hậu nào? Nó có nguy hiểm khơng? Câu hỏi 5: Theo em, biện pháp làm giảm nguy mắc rối loạn trầm cảm? Câu hỏi 6: Ai người thích hợp việc trợ giúp người mắc rối loạn trầm cảm? Câu hỏi 7: Những yếu tố khiến em thiếu hiểu biết kiến thức rối loạn trầm cảm? Những biện pháp làm tăng khả nhận thức em rối loạn trầm cảm? PHỤ LỤC BẢNG Bảng 3.1 Kết so sánh nhận thức HS hƣớng điều trị RLTC Đặc điểm Giới Nam Nữ Lớp Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Trƣờng Thái Ninh Chuyên Thái Bình Số HS Trung bình Độ lệch chuẩn 202 358 3,17 3,12 1,45 F = 0,19 1,52 189 173 198 3,31 3,05 3,04 1,45 1,53 1,50 277 283 3,22 3,06 1,53 1,46 Giá trị F p p = 0,66 F = 1,99 p = 0,14 F = 1,53 p = 0,21 Bảng 3.2 Tỉ lệ % Cau2.8 ý kiến khác (ghi rõ) yếu tố gây nên trầm cảm STT 10 11 12 13 14 15 16 Tổng Các yếu tố Áp lực sống Áp lực học tập Bạo lực gia đình Bị đe dọa tinh thần thể lý Bố mẹ ly dị Có vấn đề giới tính Khó khăn kinh tế Khó khăn việc chọn trường nghề Lạm dụng tình dục Mâu thuẫn gia đình Người thân Rạn nứt mối quan hệ bạn bè Suy nghĩ tiêu cực sống Thất tình Theo di truyền Tự ti thân Số lƣợng Tỉ lệ % 13 2,3 56 10,0 23 4,1 0,2 0,9 0,2 1,6 0,7 0,2 0,5 1,6 27 4,8 24 4,3 21 3,8 0,2 24 4,3 560 100 Bảng 3.3 Những biện pháp khác ngăn ngừa nguy rối loạn trầm cảm Cau4.16 theo ý kiến học sinh STT 10 11 12 13 Tổng Một số biện pháp Cha mẹ quan tâm tới Chia sẻ với bạn bè thân thiết Chơi game Chủ động nâng cao kiến thức RLTC Gia đình quan tâm chia sẻ Giúp đỡ người bị TC Khám bệnh theo định kỳ Nhà trường có chuyên gia tâm lý Nhà trường tổ chức buổi ngoại khóa RLTC Phổ cập kiến thức trường, truyền thông RLTC Suy nghĩ tích cực thứ Thiết lập trì mối quan hệ tốt với bạn bè Thư giãn Số lƣợng 13 1 Tỉ lệ % 1,3 0,2 0,5 2,3 0,2 0,2 0,2 0,5 1,1 0,9 4 560 0,7 0,7 1,1 100,0 Bảng 3.4 Kết so sánh nhận thức HS việc tìm kiếm ngƣời trợ giúp RLTC Đặc điểm Số HS Trung Độ lệch bình chuẩn Giá trị F p Giới Nam 202 1,16 1,45 F = 2,05 Nữ 358 1,20 1,52 Lớp 10 189 1,20 0,28 Lớp 11 173 1,19 0,27 Lớp 12 198 1,17 0,31 Thái Ninh 277 1,16 0,27 Chuyên Thái Bình 283 1,21 0,32 p = 0,15 Lớp F = 0,64 p = 0,52 F = 3,41 p = 0,06 Trƣờng Bảng 3.6 Tỉ lệ % nguồn hỗ trợ khác giúp ngƣời rối loạn trầm cảm SL Valid Bạn bè người thân Bạn qua mạng Chuyên gia tâm lý Mọi người thân xung quanh Người yêu Qua người bệnh trải vượt qua Tự thân Vợ chồng Total % 511 1 24 91,3 ,2 ,2 ,4 1,3 4,3 ,9 560 1,4 ,2 100,0 Bảng 3.7 Tỉ lệ % yếu tố khác khiến học sinh thiếu hiểu biết RLTC Câu7-15 - Yếu tố khác Bản thân không bị trầm cảm nên không quan tâm Các phương tiện truyền thông trường học không tuyên truyền RLTC RLTC khơng quan trọng Sợ người nói xa lánh Tự ti thân SL % ,5 ,4 1,3 1,4 ,2 ... 3.1 Nhận thức học sinh THPT rối loạn trầm cảm 51 3.1.1 Nhận thức học sinh triệu chứng rối loạn trầm cảm 51 3.1.2 Nhận thức học sinh hướng điều trị rối loạn trầm cảm 54 3.1.3 Nhận thức học. .. dẫn đến trầm cảm 25 1.3.5 Hậu rối loạn trầm cảm 27 1.3.6 Một số liệu pháp điều trị rối loạn trầm cảm 29 1.4 Nhận thức học sinh trung học phổ thông rối loạn trầm cảm 34 ii 1.5... thức học sinh yếu tố nguy gây nên rối loạn trầm cảm 56 3.1.4 Nhận thức học sinh hậu rối loạn trầm cảm 59 iii 3.1.5 Nhận thức học sinh THPT biện pháp ngăn ngừa nguy rối loạn trầm cảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận thức về rối loạn trầm cảm của học sinh trung học phổ thông tỉnh thái bình , Nhận thức về rối loạn trầm cảm của học sinh trung học phổ thông tỉnh thái bình

Từ khóa liên quan