Bộ câu hỏi thi chứng chỉ hành nghề BĐS

48 349 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 09:59

Trung tâm gửi đến các học viên bộ đề cương ôn thi khóa học Môi giới Bất Động Sản nhằm giúp học viên dễ hình dung và tiếp cận với nghành kinh doanh bất động sản. Tài liệu ôn thi hữu ích dành cho những người tham gia BĐS dưới dạng file word, exel.......... PHẦN CƠ SỞ Câu 1: Trường hợp chủ đầu tư chấp nhà hình thành tương lai ngân hàng, trước ký hợp đồng mua bán, thuê mua nhà với khách hàng, phải đáp ứng điều kiện sau đây? A Phải giải chấp nhà trước ký hợp đồng huy động vốn, trừ trường hợp bên mua ngân hàng đồng ý B Có văn thơng báo nhà đủ điều kiện bán Sở Xây Dựng C Miễn khách hàng đồng ý mua, không cần đồng ý ngân hàng D Miễn ngân hàng chấp thuận cho bên mua nhà khoản tín dụng để mua nhà Đáp án: A B Câu 2: Tranh chấp đất đai bên, trước khởi kiện phải: A Hòa giải UBND cấp xã nơi có đất B Hòa giải UBND cấp huyện nơi có đất C Khơng bắt buộc phải hòa giải D Do bên thỏa thuận việc hòa giải Đáp án: A Câu 3: Những giao dịch sau giao dịch nhà ở: A Mua bán B Tặng cho C Xây dựng, sửa chữa cải tạo nhà D Cho thuê Đáp án: C Câu 4: Đơn vị chủ trì, phối hợp quan có liên quan để triển khai biện pháp phòng, chống rửa tiền lĩnh vực kinh doanh BĐS: A Cục Phòng, chống rửa tiền- Ngân hàng nhà nước B Bộ Tài C Bộ Xây dựng D Bộ Cơng an Đáp án: C Câu 5: Hành vi sau không bị cấm hoạt động kinh doanh BĐS? A Huy động vốn người mua BĐS hội đủ điều kiện B Không thực nghĩa vụ tài Nhà nước C Khơng đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật D Cả A, B, C sai Đáp án: A Câu 6: Phí bảo trì phần sở hữu chung chung cư mà khách hàng phải trả quy định: A 2% giá bán hộ B 2% giá trị hộ có giá bán cao C 2% giá trị hộ diện tích khác bán cho khách hàng D 2% giá trị phần sở hữu chung Đáp án: C Câu 7: Quyền sở hữu nhà theo quy định pháp luật nước ta thể qua quyền chủ đạo nào? A Cho tặng, thừa kế, cho thuê, phá dỡ, thuế chấp, để không sử dụng,… B Sử dụng, chiếm hữu định đoạt C Sử dụng định đoạt D Khai thác, mua bán, cho tặng, thừa kế, góp vốn cho mượn… Đáp án: B Câu 8: Từ 01/07/2015, thời hạn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước sở hữu nhà Việt Nam tính từ ngày cấp là: A 50 năm B 60 năm C 70 năm D Tương ứng với thời hạn ghi giấy chứng nhận đầu tư Đáp án: D Câu 9: Người Việt Nam định cư nước quyền sở hữu nhà A Được phép nhập cảnh vào Việt Nam B Được phép vào Việt Nam với thời gian tháng C Được phép vào Việt Nam với thời gian tháng D Được phép vào Việt Nam với thời gian 12 tháng Đáp án: A Câu 10: Trường hợp cá nhân nước ngồi kết với công dân Việt Nam A Được sở hữu nhà tối đa 50 năm B Được sở hữu nhà tối đa 50 năm lần gia hạn C Chỉ thuê nhà D Được sở hữu nhà ổn định lâu dài Đáp án: D Câu 11: Thời điểm chuyển quyền sử dụng đất giao dịch A Các bên ký tên Phòng Cơng chứng UBND cấp xã B Giao dịch đăng ký Văn phòng Đăng ký đất đai C Khi bàn giao đất D Theo thỏa thuận bên Đáp án: B Câu 12: Vai trò quản lý Nhà nước có tác động… hoạt động kinh doanh thị trường BĐS A định đến thúc đẩy phát triển B kìm hãm phát triển C khơng hiệu đến phát triển D đến phát triển Đáp án: A Câu 13: Phần sau thuộc sở hữu riêng người mua hộ? A Phần diện tích bên hộ khơng bao gồm diện tích xây dựng vách ngăn phòng B Phần diện tích bên hộ diện tích hành lang tiếp cận trực tiếp với hộ C Phần diện tích bên hộ bao gồm diện tích ban cơng, lơ gia gắn liền với hộ D Phần diện tích đậu xe bánh phục vụ cho chủ sở hữu hộ Đáp án: C Câu 14: Cá nhân cấp chứng hành nghề mơi giới BĐS có đủ điều kiện sau: A Tốt nghiệp THPT trở lên B Có lực hành vi dân đầy đủ, tốt nghiệp cao đẳng C Có lực hành vi dân đầy đủ qua sát hạch kiến thức môi giới bất động sản D Cả A, B, C sai Đáp án: A C Câu 15: Tính bất động BĐS hiểu là: A BĐS dù đem chuyển nhượng, bán quyền sử dụng khai thác B BĐS dù đem chuyển nhượng, bán quyền sử dụng khai thác, chuyển BĐS đến nơi khác C BĐS dù đem chuyển nhượng, bán quyền sử dụng khai thác, mua bán D Cả A, B, C sai Đáp án: B Câu 16: Chỗ đậu xe ô tô khu nhà chung cư A Có thể khách hàng mua thuê mua B Thuộc quyền quản lý sử dụng chủ đầu tư C Không phân biệt quyền ưu tiên sử dụng cư dân khách vãng lai D Chỉ phép sử dụng dành riêng cho cư dân chung cư Đáp án: A B Câu 17: Nhà đủ điều kiện theo quy định, chủ sở hữu chấp cho tổ chức sau đây? A Ngân hàng nhà nước B Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cầm đồ C Công ty bảo hiểm D Tổ chức tín dụng phép hoạt động Việt Nam Đáp án: D Câu 18: Tổ chức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất có quyền: A Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất B Được quyền thực tất giao dịch quyền sử dụng đất C Được quyền định đoạt tài sản đất mà tài sản khơng có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước D Chỉ quyền cho thuê quyền sử dụng đất Đáp án: C Câu 19: Nhận xét sau sai? A Sàn giao dịch BĐS phải pháp nhân B Sàn giao dịch BĐS phải có tên, địa chỉ, bảng hiệu phải thông tin việc thành lập thông tin đại chúng C Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh BĐS thành lập sàn giao dịch BĐS sàn giao dịch phải có tư cách pháp nhân sử dụng tư cách pháp nhân doanh nghiệp D Sàn giao dịch BĐS pháp nhân Đáp án: D Câu 20: BĐS nhà riêng lẻ hộ gia đình, cá nhân: A Phải giao dịch qua sàn B Có thể chọn giao dịch qua sàn chủ sở hữu tự giao dịch C Không giao dịch qua sàn D Không bắt buộc qua sàn phải qua công ty môi giới Đáp án: B Câu 21: Giai đoạn không thuộc giai đoạn thực dự án? A Thực việc giao đất thuê đất B Giám sát thi công thực C Vận hành, chạy thử D Bảo hành cơng trình xây dựng Đáp án: D Câu 22: Mua bán nhà thuộc sở hữu chung A Tất chủ sở hữu phải ký hợp đồng mua bán B Có thể ủy quyền cho chủ sở hữu ký hợp đồng mua bán C Chỉ cần 2/3 chủ sở hữu ký hợp đồng mua bán D Chỉ cần đồng sở hữu đại diện ký hợp đồng mua bán Đáp án: A B Câu 23: Cá nhân nước sở hữu tối đa không quá… hộ tòa nhà chung cư Việt Nam A 10% B 15% C 20% D 30% Đáp án: D Câu 24: Chứng hành nghề mơi giới BĐS có thời hạn sử dụng A 02 năm B 03 năm C 04 năm D 05 năm Đáp án: D Câu 25: Nội dung sàn giao dịch BĐS không bao gồm A Mua bán BĐS B Quảng cáo BĐS C Đấu giá BĐS D Công chứng hợp đồng BĐS Đáp án: D Câu 26: Phạm vi kinh doanh dịch vụ BĐS tổ chức, cá nhân nước; tổ chức, cá nhân nước ngồi: A Có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS, sàn giao dịch BĐS, tư vấn BĐS, quản lý BĐS B Chỉ có quyền kinh doanh BĐS tư vấn BĐS C Chỉ có quyền kinh doanh mơi giới BĐS D Chỉ có quyền kinh doanh tư vấn quản lý BĐS Đáp án: A Câu 27: Trước bàn giao nhà (BĐS hình thành tương lai) cho người mua, doanh nghiệp nước lấy tối đa … giá trị hợp đồng A 50% B 70% C 80% D 95% Đáp án: B Câu 28: Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà A Là trái quy định pháp luật hành B Được thực có nhu cầu thuộc diện chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận C Bên chuyển nhượng hợp đồng phải nộp loại thuế phí theo quy định D Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng phải nộp loại thuế phí theo quy định Đáp án: B C Câu 29: Các nội dung sau bị cấm? A Sử dụng đất khơng mục đích B Thực giao dịch quyền sử dụng đất không đăng ký với Nhà nước C Sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất D Sử dụng đất vào mục đích phát triển kết cấu hạ tầng để tăng giá trị đất Đáp án: A B Câu 30: Hợp đồng sau hợp đồng kinh doanh BĐS? A Hợp đồng mua bán nhà, cơng trình xây dựng B Hợp đồng th mua nhà, cơng trình xây dựng C Hợp đồng quản lý BĐS D Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất Đáp án: D PHẦN CHUYÊN MÔN Câu 1: Nội dung sau không quy định nội dung hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng A Giá bán BĐS B Thơng tin BĐS C Địa bên D Hoa hồng mơi giới Đáp án: D Câu 2: Tình huống: Căn hộ C15-7 thuộc khu hộ cao cấp quận Bình Thạnh; Trước ký hợp đồng mua, khách hàng đặt cọc 50.000.000 VNĐ tổng giá trị hợp đồng hộ 1.344.000.000 VNĐ đó:  Giá trị mua bán hộ là: 1.200.000.000 VNĐ   Thuế giá trị gia tăng là: 120.000.000 VNĐ Phí bảo trì là: 24.000.000 VNĐ Tiến độ tốn chia thành 07 đợt sau: Đợt 1: Thanh toán đủ 20% giá trị mua hộ thuế giá trị gia tăng sau ký hợp đồng Đợt 2,3,4: Thanh toán đủ 10% giá trị mua hộ thuế gía trị gia tăng Đợt 5: Thanh tốn đủ 20% giá trị mua hộ thuế giá trị gia tăng Đợt 6: Thanh toán đủ 25% giá trị mua hộ thuế giá trị gia tăng Đợt 7: Thanh toán đủ 5% giá trị mua hộ thuế giá trị gia tăng Bên cạnh đó, khách hàng toán thời hạn ưu đãi chiết khấu % cho đợt toán Người mua toán đợt là: A 214.000.000 VNĐ B 240.000.000 VNĐ C 218.800.000 VNĐ D 264.000.000 VNĐ Đáp án: D Câu 3: Khi tư vấn đặc điểm BĐS, người môi giới phải cho khách hàng thấy được: A Uy tín chủ đầu tư B Khả tăng giá C Lợi ích sản phẩm D Tiến độ thi cơng Đáp án: C Câu 4: Vai trò người môi giới BĐS A Cung cấp thông tin cách công khai, trung thực cho chủ thể tham gia giao dịch B Làm cầu nối người mua, người bán & hưởng phí mơi giới C Bán sản phẩm theo yêu cầu chủ đầu tư D Bán sản phẩm theo yêu cầu cảu khách hàng Đáp án: A B Câu 5: Yếu tố môi trường phân tích giá trị BĐS bao gồm nội dung gì? A Mơi trường vĩ mơ mơi trường vi mô B Môi trường bên bên ngồi C Mơi trường sẽ, thống mát D Tiếng ồn, khơng khí, ngập lụt, ánh sáng, mùi,… Đáp án: D Câu 6: Trong môi giới BĐS dự án, tiếp nhận sản phẩm bước để nhân viên kinh doanh A Am hiểu khách hàng B Am hiểu sản phẩm C Am hiểu chủ đầu tư D Am hiểu đối thủ cạch tranh Đáp án: B C Câu 7: Một danh sách khách hàng tiềm cho sản phẩm riêng biệt A Danh sách khách hàng bạn có nhiều năm làm việc B Một danh sách thiết lập dựa đoán chủ quan người môi giới C Một danh sách rút gọn sau sàng lọc từ danh sách khách hàng tiềm điện thoại, thư từ D Cả A,B,C sai Đáp án: C Câu 8: Khi tiếp xúc, tư vấn khách hàng, người môi giới không nên: A Nghe điện thoại, trao đổi công việc với nhân viên khác B Ghi chép thông tin C Lắng nghe khách hàng D Quan tâm đến khách hàng Đáp án: A 10 b.Yêu cầu bên thuê giao đất lại thời điểm c Yêu cầu bên thuê bồi thường thiệt hại lỗi bên thuê gây ra, Câu 32: Chuyển nhượng toàn phần dự án bất động s ản b bu ộc phải đảm bảo yêu cầu gì? a Bảo đảm quyền lợi chủ đầu tư b Có thể thay đổi mục tiêu nội dung dự án c Bảo đảm quyền lợi khách hàng bên có liên quan Câu 33: Điều kiện để chuyển nhượng toàn phần dự án bất động sản? a Chủ đầu tư chuyển nhượng có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn phần dự án chuyển nhượng b Có định thu hồi đất, thu hồi dự án quan nhà n ước có thẩm quyền c Dự án, phần dự án chuyển nhượng khơng cần hồn thành vi ệc b ồi thường, giải phóng mặt Câu 34 Thời hạn ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành định cho phép chuyển nhượng toàn phần dự án bất động sản? a Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ b Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ c Trong thời hạn 30 ngày kể từ neày nhận đủ hồ sơ hợn lệ Câu 35: Điều kiện để bất động sản hình thành tương lai đưa vào kinh doanh gì? a Nhà chung cư, tòa nhà h ỗn h ợp có m ục đích để hình thành tương lai phải có biên nghiệm thu hoàn thành xong 05 (nãm tầng) tòa nhà b Có giấy tờ quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế vẽ thi cơng cấp có thâm quyền phê duyệt, Giấy phcp xây dựng trường họp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án Câu 36: Thanh toán mua bán, thuê mua bất động sản hình thành tương lai có u cầu gì? a Thực nhiều lần, lần đầu không 25% giá trị hợp đồng b Thực nhiều lần, lần đầu không 30% giá trị hợp đồng a Thực nhiều lần, lần đầu không 40% giá trị hợp đồng b Thực nhiều lần, lần đầu không 50% giá trị hợp đồng Câu 37: Theo Luật KD BĐS 2014 Kinh doanh dịch v ụ b ất động s ản bao g ồm hoạt động ? 34 a Dịch vụ mơi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản t v ấn bất động sản, quản lý bất động sản quảng cáo bất động sản b Dịch vụ môi giới bất động sản, định giá bất động sản, sàn giao d ịch bất động sản, tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản quảng cáo bất động sản c Dịch vụ môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản Câu 38: Mơi giói hất động sản bao gồm nội dung gì? a Tìm kiếm đổi tác đáp ứng điều kiện khách hàng để tham gia đàm phán, ký hợp đồng b Đại diện theo ủv quyền để thực công việc liên quan đến thủ tục mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê l ại, cho thuê mua bất động sản c Cung cấp thông tin, h ỗ tr ợ cho bên vi ệc đàm phán, ký hợp đồng mua bán, chuyến nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản d Tất phương án Câu 39: Điều kiện để cá nhân cấp chứng hành nghề mơi giói b ất động sản? a Có lực hành vi dân đầy đủ, qua sát hạch ki ến th ức mơi giới bất động sản b Có lực hành vi dân đầy đủ, có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, qua sát hạch kiến thức môi giới bất động sản Câu 40 Để thành lập sàn giao địch bất động sản cần có u cầu gì? a Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch b ất động s ản phải thành lập doanh nghiệp b Doanh nshiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao d ịch b ẩt động s ản ph ải có 02 người có chứng hành nghề mơi giới bất động sản; người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có ch ứng ch ỉ hành nghề môi giới bất động sản c Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa ch ỉ, sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động d Tất phương án Câu 41: Kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản bao gồm nội dung gì? a Tư vấn pháp luật bất động sản, tư vấn tài bất động sản b Tư vẩn đầu tư tạo lập, kinh doanh bất động sản; T v ấn v ề giá bất động sản c Cả hai phương án a b Câu 42: Quản lý nhà nước bất động sản bao gồm nội dung gì? 35 a Ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật v ề kinh doanh bất động sản b Xây dựng, ban hành chiến lược phát triển thị tr ường b ất động s ản, kế hoạch thực dự án bất động sản c Xây dựng công bố số đánh giá thị trường bất động s ản; Xây dựng hệ thống thông tin thị trường bất động sản d Tất phương án B ộ đề thi pháp lu ật v ề nhà Câu Đối tượng sở hữu nhà Việt Nam: a Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nước b Người Việt Nam định cư nước c Tổ chức, cá nhân nước quy định khoản Điều 159 Lu ật Nhà 2014 d Tất phương án a, b, c Câu Đổi tượng sở hữu nhà Việt Nam tổ chức, cá nhân nước bao gồm: a Tổ chức, cá nhân nước đầu tư xây dựng nhà theo d ự án t ại Việt Nam theo quy định Luật pháp luật có liên quan; b Doanh nghiệp có von đầu tư nước ngồi, chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước chi nhánh ngân hàng nước hoạt động Việt Nam (sau g ọi chung tơ chức nước ngồi); c Cá nhân nước phép nhập cảnh vào Việt Nam d Tẩt phương án a, b, c Câu Tổ chức, cá nhân nước sở hữu nhà Việt Nam thông qua hình thức sau đây: a Đầu tư xây dựng nhà theo dự án Việt Nam theo quy định c Luật nhà pháp luật có liên quan; b Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà th ương m ại bao gồm hộ chung cư nhà riêng lẻ dự án đầu t xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định c Chính phủ c Cả phương án a b Câu Đối với Trường hợp mua bán nhà trực tiếp từ chủ đầu tư thì: th ời ểm chuyển quyền sở hữu nhà kế từ thời điểm bên mua nhận bàn giao nhà ho ăc k ể từ thời điếm bên mua toán đủ tiền mua nhà cho chủ đầu tư a Đúng b Sai Cáu Đổi tượng sau đâyđược hưởng chinh sách vê nhà xã hội: 36 a Người có cồng với cách mạng theo quy định pháp lu ật v ề ưu đãi người có cơng với cách mạng; b Hộ gia đình nghèo cận nghèo khu vực nông thôn; c Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn k ỹ thu ật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân c quan, đơn v ị thu ộc công an nhân dân quân đội nhân dân; d Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định c pháp lu ật v ề cán bộ, công chức, viên chức; e Các phương án Câu 6: Điều kiện hưởng sách hỗ trợ nhà xã hội điều kiện sau đây: a Chưa có nhà thuộc sở hữu mình, chưa mua, thuê thuê mua nhà xã hội, chưa h ưởng s ẫch h ỗ tr ợ nhà ở, đất hình thức nơi sinh sống, học tập; b Có nhà thuộc sở hữu minh diện tích nhà bình quân đầu người hộ gia đình thấp mức diện tích nhà t ối thi ểu Chính phủ quy định theo thời kỳ khu vực c Cả hai phương án Câu 7: Diện tích ban cơng, lơ gia hộ chung cư có t ỉnh ph ần diện tích sở hữu riêng hay khơng? a Có b Không Câu Hệ thống kết cấu chịu lực, trang thiết bị kỹ thuật dùng chung nhà chung cư bao gôm khung, cột, tường chịu lực, tường bao nhà, t ường phân chia hộ, sàn, mái, sân thượng, hành lang, cầu thang b ộ, thang m ảy, đường thoát hiểm, lồng xả rác, hộp kỹ thuật, hệ thong cấp điện, cắp nước, cấp ga, h ệ th ống thơng tin liên lạc, phát thanh, truyền hình, nước, b ể phổt, thu lơi, c ứu ho ả có ph ải phần sử hữu chưng nhà chung cư khơng? a Có b Khơng Câu Diện tích sử dụng hộ Vđược tính theo kích thước tim tường, hay sai? a Đúng b Sai Câu 10 Nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu mà cổ từ hộ trở lên phải phải thành lập Ban quản ừị nhà chung cư, a 50 b 20 Câu 11 Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chưng cư có bao gồm kinh phí bảo trì phần sở hữu chung hay khơng? a Có 37 b Khơng Câu 12 Phỉ hảo trì nhà chung cư giả tr ị c ăn hộ? a 1% b 2% c 2.5% d 3% Câu 13 Giao dịch mua bán, cho thuê mua, tặng cho, đổi, th ể ch ấp, góp vốn nhà nhà phải có đủ điều kiện sau đây: a Có Giấy chứng nhận theo quy định pháp luật, tr trường họp pháp luật có quy định khác b Khơng thuộc diện có tranh chấp, khiếu nại, ếu ki ện v ề quyền sở hữu; thời hạn sờ hữu nhà tr ườnẹ h ợp s hữu nhà có thời hạn; c Khơng bị kê biên để thi hành án không bị kê biên để ch ấp hành định hành có hiệu lực pháp luật c c quan nhà nước có thấm quyền; d Khơng thuộc diện có định thu hồi đất, có thơne báo gi ải tỏa, phá dỡ nhà quan có thẩm quyền e Tất phương án Cáu 14: Điều kiện bán nhà chung cư hình thành t ương lai: a Thi cơng xong móng b Thi công xong tầng hầm Câu 15 Trước khỉ bán nhà chung cư hình thành tương lai chủ đầu t ph ải báo cáo sở xây dựng không? a Có b Khơng Câu 16 Cá nhân nước ngồi mua nhà người dân xây dựng không? a Có b Khơng Câu 17: Người nước ngồi khơng nhập cảnh vào Việt Nam có mua nhà Việt Nam khơng a Có b Khơng Câu 18 Khi bán nhà hình thành tương lai, ch ủ đầu t Lu ật KD B ĐS b buộc phải làm Ngân hàng thương mại a Ký hợp đồng vay vốn b Ký hợp đồng bảo lãnh nghĩa vụ tài Câu 19 Chỗ đề xe máy, xe đạp tòa nhà chung cư thuộc sở h ữu c c dân hay chủ đầu tư? a Của chủ đầu tư 38 b.Của cư dân Lưu ý: Ơ tơ ko phải Câu 20: Hợp đồng mua bán nhà chủ đầu tư với cá nhân cỏ phải cơng chứng khơng? a Có b Khơng Câu 21 Nhà hình thành tương lai cỏ chấp ngân hàng không? a Có b Khơng Câu 22 Trước bán nhà hình thành tươỉĩg lai chủ đầu tư phải đồng ỷ quan đây: a Bộ Xây dựng b UBND tỉnh c Cơ quan quản lý nhà cấp tỉnh (Sở xây dựng) Câu h ỏi v ề thị tr ường b ất động s ản Câu Thị trường Bất động sản hiểu là: a Q trình giao dịch hàng hóa Bất động sản bên liên quan b Là nơi diễn hoạt động mua – bán, chuy ển nh ượng, cho thuê, thể chấp dịch vụ khác có liên quan trung gian, m ội gi ới, t vẩn… chủ thể thị trường c Là nơi mà vai trò quản lý nhà nước có tác động quy ết định đến thúc đẩy phát triển hay kìm hãm hoạt động kinh doanh th ị tr ường Bất động sản d Cả a, b, c Câu 2: Thị trường Bất động sản hình thành phát triển chịu tác động yếu tố sau đây: a Kinh tế, trị, xã hội, pháp luật b Tốc độ phát triển dân cư c Cả a, b d Cả a, b, c sai Câu 3: Trong kinh tế thị trường, thị trường Bất động sản hình thành phát triển với loại thị trường chủ yếu sau đây: a Thị trưòng hàng hóa, thị trường vốn b Trị trường hàng hóa, thị trường lao động c Thị trường hàng hóa, thị trường vốn, thị trường lao động d Cả a,b, c Câu Trong trình đổi phát triển kinh tế 20 năm qua, nhu cầu Bất động sản Việt Nam tăng lên cao, theo anh/ch ị nguyên nhân do: 39 a Quy mô dân số tăng nhanh thúc nhu cầu nhà tăng cao b Việc bùng nổ thị hóa Việt Nam c Việc phát triển kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa- đại hóa d Cả a, b, c Câu h ỏi thi t ự lu ận thị tr ường b ất động s ản Câu 1: Anh (chị) nêu khái quát tổng quan tình hình th ị tr ưòng b ất động sản từ năm 2008 đến Câu 2: Anh (chị) nêu yếu tố liên quan đến phát tri ển c th ị tr ương bất động sản Câu 3: Anh (chị) nêu xu hướng phát triển thị tr ường b ất động s ản thời gian năm tới Câu 4: Anh (chị) nêu nội dung c qu ản lý nhà n ước v ề th ị trường bất động sản Câu 5: Cầu bất động sản gì? Hãy phân tích yếu íố ảnh hưởng đến cầu bất động sản? Câu 6: Cung bất động sản gì? Hãy phân tích yếu t ố ảnh h ưởng đến cung bẩt động sản? Câu 7: Thị trường bất động sản bao gồm thành phần nào? Hãy phân tích thành phần cẩu thành nên thị trường bất động sản Câu 8: Trình bày khái niệm đặc điểm thị trưòug bất động sản Câu 9: Phân loại thị trường bất động sản? Câu 10: Trình bày vai trò thị trường bấí động sản đốỉ với kinh tế xã hội? Câu 11: Trình bày vai trò cửa nhà nước đối vói thị trường bất động sản? Câu h ỏi v ề đầu t Câu Chủ đầu tư nhà đầu tư có khác khơng? a Có b Khơng Câu Điều kiện tồ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản íà gì? a Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành l ập doanh nghiệp họp tác xã (sau gọi chung doanh nghi ệp) có v ốn pháp định không thấp hon 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định t ại khoản Điều b Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nh ượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mơ nhỏ, khơng thường xun khơng ph ải thành lập doanh nghiệp phải kê khai n ộp thuê theo quy định c pháp luật c Cả hai phương án Câu Tổ chức, cá nhân nước kỉnh doanh bất động sản có mua nhà, cơng trình xây dựng đê bán, cho th, cho th mua? a Có b Khơng 40 Câu Đối với đất Nhà nước giao ngưòi Việt Nam định cư nước ngồi có đầu tư xây dựng nhà đế bán, cho thuê, cho th mua? a Có b Khơng Câu u cầu đối vói dự án đầu tư bất động sản để kinh doanh gì? a Dự án đầu tư bất động sản để kinh doanh phải phù họp với quy hoạch, kể hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy ho ạch x ầy d ựng nông thôn phải theo kế hoạch thực c quan nhà n ước có thẩm quyền phê duyệt b Trình tự, thủ tục đầu tư dự án bất động sản đế kinh doanh thực theo quy định pháp luật đầu tư, đất đai, xây dựng, đô th ị, nhà quy định khác pháp luật có liên quan c Dự án đầu tư bất động sản phải thi công tiến độ, bảo đảm chất lượng theo quy định pháp luật xây dựng d Tất phương án Câu Chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản phải thực trách nhi ệm sau đây? a Thực việc đầu tư xây dựng, kinh doanh, qu ản lý khai thác d ự án bất động sản theo quy định pháp luật b Bảo đảm nguồn tài để thực dự án theo ti ến độ phê duyệt c Cả phương án Câu Đối tượng mua bất động sản doanh nghiệp kinh doanh b ất động sản? a Tổ chức, cá nhân nước b Người Việt Nam định cư nước ngoài, c Tất phương án Câu Việc mua bán nhà chung cư, tòa nhà hỗn h ợp nhi ều m ục đích s d ụng phải bảo đảm nguyên tắc sau đây? a Phân định rõ diện tích, trang thiết bị sử dụng chung di ện tích, trang thiết bị sử dụng riêng chủ sờ hữu; b Quyền sử dụng đất chủ sở hữu sau mua hộ, nhần diện tích nhà chung c ư, tòa nhà h ỗn h ợp nhi ều m ục đích s dụng quyền sử dụng chung phải thống theo m ột hình th ức s dụng ổn định lâu dài thuê, quy ền s d ụng đất thuê ph ải thống thời hạn thuê đất c Cả hai phương án Câu Chủ đầu tư dự án bất động sản có chuyển nhượng phần dự án cho chủ đầu tư khác khơng? a Có b Khơng 41 Câu 10 Việc chuyển nhượng toàn phần dự án bất động s ản ph ải bảo đảm yêu cầu sau đây? a Không làm thay đổi mục tiêu dự án b Không làm thay đối nội dung dự án c Bảo đảm quyền lợi khách hàng bên có liên quan d Tất phương án Câu 11 Dự án bất động sản chuyển nhượng phải có điều kiện sau đây? a Dự án quan nhà nước có thẩm quyền phê ệt, có quy hoạch chi tiết 1/500 ho ặc quy ho ạch tổng m ặt b ằng phê ệt; b Dự án, phần dự án chuyển nhượng hoàn thành xong vi ệc b ồi thường, giải phóng mặt b ằng Đối v ới tr ường h ợp chuy ển nh ượng toàn dự án đầu tư xây dựng kểt cấu hạ tầng phải xây dựng xong cơng trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi d ự án phê duyệt; c Dự án khơng có tranh chấp quyền sử dụng đất, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án để chấp hành định hành c c quan nhà nước có thẩm quyền; d Cả phương án Câu 12 Chủ đầu tư có cần xác nhận vào văn chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà hình thành tương lai khơng? a Có b Khơng Câu 13 Chủ đầu tư có đirựe thu lệ phí ký xác nhận văn chuy ển nhượng hợp đồng khách hàng khơng ? a Có b Khơng Câu 14 Chủ đầu tư dự án bất động sản có quyền cho th nhà hình thành tương lai hay khơng a Có b Khơng Câu 15 Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng tồn phần dự án bấí động sản phải có điều kiện sau đây? a Là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, b Có đủ lực tài cam kết tiếp tục việc tri ển khai đầu t xây dựng kinh doanh theo quy định pháp lu ật, b ảo đảm ti ến độ, nội dung dự án c Cả hai phương án 42 Câu h ỏi thi vi ết Câu 1: Anh (chị) nêu bước q trình đầu tư kinh doanh d ự án bất động sản Phòng ch ống r ửa ti ền kinh doanh B ĐS Câu 1: Thê hành vi “rửa tiền” theo Luật phòng ch r ửa ti ền 2012? a Trợ giúp cho tổ chức, cá nhân có liên quan đển t ội ph ạm nh ằm tr ốn tránh trách nhiệm pháp lý b ằng vi ệc h ọp pháp hóa ngu ồn g ốc tài s ản phạm tội mà có; b Chiếm hữu tài sản thời điểm nhận tài sản bi ết rõ tài s ản phạm tội mà có, nham họp pháp hóa nguồn gốc tài sán c Cả a, b Câu 2: Theo quy định pháp luật, “tổ chức báo cảo” phòng, ch r ửa tiền đổi với hoạt động kinh doanh bất động sản là: a Các sàn giao dịch bất động sản b Các tồ chức cá nhân kinh doanh mô gi ới bất động s ản: t ổ ch ức cá nhân kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản c Cả a b Câu Cơ quan nhà nước nhận báo cáo sàn giao dịch BĐS: a Cục Phòng, chổng rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà nuớc Việt Nam; b Cục Quản lý nhà thị trường bất động sản – Bộ Xây d ựng; S Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương c Cả a, b Câu Tổ chức báo cáo phải gửi Quy chế nội phòng, ch r ửa tiền đổi với hoạt động kinh doanh bất động sản cho quan đây: a Cục Phòng, chổng rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; b Cục Quản lý nhà thị trường bất động sản – Bộ Xây d ựng; S Xây đựng địa phương nơi đặt trụ sở c Cả a b Câu Đâu dấu hiệu giao dịch đáng ngờ ho ạt động kinh doanh bất động sản: a Không thể xác định khách hàng theo thông tin khách hàng cung cấp giao dịch liên quan đến bên khơng xác định danh tính; b Hồ sơ giao dịch hồ sơ bẩt động sản có dấu hi ệu gi ả mạo (ví dụ: dấu giả, chữ ký giả, giấy ch ứng minh nhân dân gi ả, h ộ chi ểu giả, địa bất động sản không thực tế…); 43 c Giá bất động sản mối quan tâm hàng đầu c khách hàng d Cả a, b Câu 6: Khi phát giao dịch đảng ngờ hoạt động kinh doanh b ất động sàn, Tổ chức báo cáo phải gửi thông bảo tới quan đây: a Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam b.Cả a c c Cục Quản lý nhà thị trường bẩt động sản – Bộ Xây dựng Câu Tổ chức bảo cáo phải báo cáo cho Cục Phòng, chổng r ửa ti ền thu ộc C quan Thanh tra, giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà n ước Vi ệt Nam; C ục Qu ản lý nhà thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng vỏng gi đoi v ới giao dịch đáng ngờ kể từ thời điểm phát dẩu hiệu đảng ngờ: a 48 b 12 c 24 d 36 Câu Biện pháp tạm thời phòng, chống rửa tiền hoạt động kỉnh doanh bất động sản: a Được thực giao dịch phải báo cáo cho c quan nhà nước có thẩm quyền trường hợp pháp luật quy định b Không thực giao dịch bất độnu sản bảo cáo cho quan nhà nước có thẩm quyền trường hợp pháp luật quy định Câu Ai có trách nhiệm rà sốt, sàng lọc giao dịch có gi ả tr ị l ớn để phát giao dịch đáng ngờ hoạt động kinh doanh bất động s ản a Sở Tài nguyên Môi trường b Tổ chức báo cáo c Sở xây dựng d Cục Quản lý nhà thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng Câu 10 Theo quy định pháp luật hành, “rửa tiền ” hành vi gì? a Việc làm tờ tiền bị bẩn để tiếp tục đưa vào sử dụng b Bị cấm vi phạm qui định quan lý tiền tệ c Hành vi cá nhân, tổ chức tìm cách hợp pháp hố tiền, tài sản phạm tội mà có Cảu 11 Giao dịch tiền mặt lĩnh vực bất động s ản từ tri ệu đồng trở lên phải báo cáo; a 100 triệu b.300 triệu 44 c 500 triệu Câu 12 Sàn giao dịch BĐS phải cỏ trách nhiệm PCRT sau a Báo cáo giao dịch có giá trị lớn b Bảo cáo giao dịch đáng ngờ c Cả hai loại báo cáo B ộ đề thi pháp lu ật dân s ự Câu 1: Bộ Luật dân áp dụng nào? a Bộ luật dân áp dụng lãnh thố nước Cộng hoà xã h ội chủ nghĩa Việt Nam b Bộ luật dân áp dụng đối vói quan hệ dân có yếu t ố nước ngồi, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội ch ủ nghĩa Việt Nam thành viên có quy định khác c Cả a, b Câu 2: Những nguyên tắc sau quy định Bộ luật dân a Nguyên tắc bình đẳng b Nguyên tắc tự do, cam kết, thỏa thu ận c Nguyên tắc tôn trọng đạo đức, ền thống t ốt đẹp d Tất nguyên tắc Câu 3: Theo Luật dân sự, Một tổ chức công nhận pháp nhân theo phương án đây: a Được thành lập hợp pháp b Được thành lập hợp pháp; Có cấu tổ chức chặt chẽ; c Được thành lập họp pháp; Có cấu tổ chức chặt chẽ; Có tài s ản độc lập với cá nhân, tổ chức khác t ự chịu trách nhi ệm b ằng tài s ản đó; d Được thành lập hợp pháp; Có cấu tổ chức chặt chẽ; Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác tự chịu trách nhiệm tài sản đó; Nhân danh tham gia quan hệ pháp luật cách độc lập Câu 4: Biện pháp sau biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ a Cầm cỏ tài sản b Thế chấp tài sản c Đặt cọc d Tất biện pháp Câu 5: Các tài sản sau đầy có thê tài sản đảm bảo: a Tài sản bảo đảm tài sản có b Tài sản hình thành tương lai c Cả hai trường họp Câu 6: Khi xây nhà có trổ cửa sổ sang nhà bên cạnh không? 45 a Được b.Được phải nhà bên cạnh đồng ý c Không Câu 7: Tài sản bảo đảm xử lý trường hợp sau đây: a Đển hạn thực nghĩa vụ bảo đảm mà bên có nghĩa vụ không thực thực không nghĩa vụ b Bên có nghĩa vụ phải thực nghĩa vụ bảo đảm trước thời hạn vi phạm nghĩa vụ theo thoả thuận theo quy định c lu ật c Các trường hợp khác bên thoả thuận luật có quy định d Tất trường họp Câu Thế chấp tài sản tài sản gì? a Thể chấp tài sản việc bên (sau gọi bên th ế ch ấp) dùng tài sản để bảo đảm thực nghĩa vụ b Thế chấp tài sản việc bên (sau gọi bên thể chấp) dùng tài sản để bảo đảm thực nghĩa vụ người khác không chuyển giao tài sản cho bên (sau gọi bên nhận chấp) Câu 9: Bên tài sản có quyền đòi lại tài sản trường hợp đây? a Trường họp bên mua tài sản khơng thực đầy đủ nghĩa vụ tốn thỏa thuận hợp đồng mua bán bên bán tài sản có quyền đòi lại tài sản mà bên mua chiếm hữu b Bên mua không nhận tài sản Câu 11: Đặt cọc thực hợp đồng dùng tài sản đây: a Tiền b Tài sản c Đá quý vật có giá trị khác d Đặt cọc việc bên giao cho bên khoản tiền kim khí q, đá q vật có giá trị khác Câu 12 Bảo lãnh gì? a Bảo lãnh việc người thử ba ( bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (bên nhận bảo lãnh) thực nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (bên bảo lãnh), đến thời hạn thực nghĩa vụ mà bên bảo lãnh không thực thực không nghĩa vụ b Bảo lãnh việc người thứ ba (bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền ( bên nhận bảo lãnh) thực ngh ĩa v ụ thay cho bên có ngh ĩa vụ (bên bảo lãnh), Câu 13: Hợp đồng gì? 46 a Hợp đồng thoả thuận bên việc xác lâp, thay đồi hoăc chấm dứt quyền, nghĩa vụ b Hợp đồng thoả thuận bên việc xác lập quyền, nghĩa vụ đổi với c Hợp đồng thoả thuận bên chấm dứt quyền, ngh ĩa vụ Câu 14:Hỉệu lực hợp đồng thời điểm nào? a Hợp đồng giao kết hợp pháp có hiệu lực từ th ời điểm giao kết, b Hợp đồng giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp bên có thỏa thuận khác pháp luật có quy định khác Câu 15: Phụ lục Hợp đồng có phận hợp đồng khơng? a Có b Khơng Câu 16: Hợp đồng vô hiệu trường hợp sau đây: a Trường họp từ ký kết, hợp đồng có đối tượng khơng th ể thực lý khách quan hợp đồng bị vơ hiệu b Trường hợp giao kết hợp đồng mà bên biết ph ải bi ết việc hợp đồng có đối tượng khơng thể thực được, nh ưng không thông báo cho bên biết nên bên giao k ết hợp đồng ph ải b ồi thường thiệt hại cho bên kia, trừ trưòng họp bên biết ho ặc ph ải bi ết v ề việc hợp đồng có đối tượng khơng thể thực c Cả trường họp Câu 17: Các bên có sửa đổi hợp đồng khơng? a Có b Khơng Câu 18 Hợp đồng hủy bỏ nào? a Một bên có quyền huỷ bỏ hợp đồng bồi thường thiệt hại bên vi phạm hợp đồng điều kiện huỷ bỏ mà bên tho ả thuận pháp luật có quy định b Một bên hủy bỏ hợp đồng bên vi phạm nghiêm trọng hợp đồng, trừ trường họp bên có thoả thuận pháp lu ật quy định khác c Cả A B Câu h ỏi v ề thu ế Câu Chủ đầu tư bất động sản phải nộp loại thuế sau đây? a Thuế thu nhập doanh nghiệp b Thuế chuyển nhượng bất động sản Câu Cá nhãn bán nhà phải nộp loại thu ế sau đây: 47 a Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng BĐS b Thuế trước bạ Câu Thuế suất Thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng bất động s ản (trong trường hợp giá hợp đồng cao giá Nhà nước quy định) ? a 2% Giá trị hợp đồng b 5% Giá trị hợp đồng Câu 4.Những trường hợp sau miễn thuế thu nhập cá nhân kh ỉ chuyển nhượng BĐS? a Người bán có nhà b Bố mẹ vợ cho rể c Cả hai phương án Câu Nếu giá bán nhà ghi hợp đồng thấp h ơn bảng giá nhà n ước n ộp thuế theo giá nào? a Nộp theo giá nhà nước b Nộp theo giá hợp đồng c Cơ quan thuế định giá lại theo thị trường E 48 ... giới BĐS độc lập A Khơng cần có chứng hành nghề BĐS B Khơng cần đăng ký nộp thuế C Chỉ cần có chứng hành nghề mơi giới BĐS D Phải có chứng hành nghề môi giới BĐS đăng ký nộp thuế Đáp án: D Câu. .. BĐS, quản lý BĐS B Chỉ có quyền kinh doanh BĐS tư vấn BĐS C Chỉ có quyền kinh doanh mơi giới BĐS D Chỉ có quyền kinh doanh tư vấn quản lý BĐS Đáp án: A Câu 27: Trước bàn giao nhà (BĐS hình thành... bên d Tất sai Câu Chứng hành nghề mơi giới Bất động sản có giá tr ị s dụng th ời hạn: a năm b.5 năm a năm Câu Người cấp chứng hành nghề môi giới Bất động sản vi phạm nguyên tẳc hành nghề quy định
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi thi chứng chỉ hành nghề BĐS, Bộ câu hỏi thi chứng chỉ hành nghề BĐS, Câu hỏi tổng quan về dịch vụ môi giới BĐS, Pháp luật kinh doanh bất động sản, Bộ đề thi pháp luật về nhà ở, Câu hỏi về đầu tư