THIẾT KẾ GIAO DIỆN TRÊN ANDROID Bài 7: Menu WebKit

36 115 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 09:33

THIẾT KẾ GIAO DIỆN TRÊN ANDROID Bài 7: Menu- WebKit Nội dung học Menu Context menu WebKit Browser MenuMenu thường có hầu hết ứng dụng  Trong android có loại menu phổ biến:  Option menu (Hình 1): thường kích hoạt cách nhấn vào nút Menu  Context menu (Hình 2): lên chạm giữ vào ứng dụng widget Hình Options menu  Popup menu (Hình 3) in the Browser, on Android 2.3 Hình Screenshots of a floating context menu Hình 3: A popup menu in the Gmail app, Menu  Cả option menu context menu chứa:  Text  Icons  Radio Buttons  Check Boxes  Sub- menu  Short-cut keys Menu  Tạo Menu XML resource, tải viết kiện cho item:  Tạo tệp mymenu.xml thư mục /res/menu/
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ GIAO DIỆN TRÊN ANDROID Bài 7: Menu WebKit, THIẾT KẾ GIAO DIỆN TRÊN ANDROID Bài 7: Menu WebKit

Từ khóa liên quan