Pháp luật quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam hiện nay

104 263 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 09:29

Pháp luật về quản lý chất thải là một phạm trù nghiên cứu rộng, vì vậyLuận văn không thể nghiên cứu hoạt động quản lý của tất cả các loại chất thảihiện nay, cũng không đi sâu nghiên cứu các lĩnh vực chuyên môn của quản lýchất thải mà chủ yếu đề cập đến các vấn đề pháp lý liên quan đến chất thải rắnsinh hoạt. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN THỊ QUỲNH CHI PHÁP LUẬT QUẢN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 60380107 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Văn Phƣơng HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung luận văn kết nghiên cứu nghiêm túc, trung thực, trích dẫn đƣợc ghi rõ nguồn gốc Bài luận văn kết làm việc cá nhân dƣới giúp đỡ giáo viên hƣớng dẫn, có sai sót, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Quỳnh Chi LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới thầy, cô giáo khoa Pháp luật Kinh tế Trƣờng Đại học Luật Hà Nội tận tình giảng dạy suốt thời gian qua Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Văn Phƣơng – thầy trực tiếp hƣớng dẫn, giúp đỡ suốt trình nghiên cứu thực luận văn Tơi xin cảm ơn gia đình bạn bè tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2017 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Thành phần chất thải rắn Hà Nội Bảng 2.1 Bảng giá thu phí vệ sinh áp dụng địa bàn tỉnh Quảng Nam từ ngày 04/04/2016 Bảng 2.2 Tổng lƣợng gom chất thải rắn sinh hoạt đô thị số địa phƣơng năm 2014 Bảng 2.3 Các công nghệ xử chất thải rắn sinh hoạt MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ………………………………………… …………… .1 CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠTPHÁP LUẬT VỀ QUẢN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT 1.1 Tổng quan chất thải rắn sinh hoạt 1.1.1.Khái niệm chất thải 1.1.2.Khái niệm chất thải rắn sinh hoạt 1.1.3.Khái niệm quản chất thải rắn sinh hoạt 11 1.1.4 Khái niệm pháp luật quản chất thải rắn sinh hoạt 15 1.2 Thực trạng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt nƣớc ta 18 1.3 Ảnh hƣởng chất thải rắn sinh hoạt đến môi trƣờng ngƣời 20 1.4 Kinh nghiệm quản chất thải rắn sinh hoạt số quốc gia giới học kinh nghiệm cho Việt Nam 22 KẾT LUẬN CHƢƠNG 29 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ QUẢN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT 30 2.1 Các quy định pháp luật quản chất thải rắn sinh hoạt 30 2.1.1 Các quy định chủ thể phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 30 2.1.2 Các quy định phân loại chất thải rắn sinh hoạt nguồn 37 2.1.3 Các quy định thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt 42 2.1.4 Các quy định xử chất thải rắn sinh hoạt 49 2.1.5 Các quy định trách nhiệm quan quản nhà nƣớc quản chất thải rắn sinh hoạt 58 2.1.6 Các quy định xử vi phạm phạm luật quản chất thải rắn sinh hoạt 60 2.2 Một số nhận định đánh giá thực pháp luật quản chất thải rắn sinh hoạt Việt Nam 66 2.2.1 Thuận lợi 66 2.2.2 Tồn tại, khó khăn 67 2.2.3 Nguyên nhân khó khăn, tồn 69 KẾT LUẬN CHƢƠNG 70 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT QUẢN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI VIỆT NAM 71 3.1 Những yêu cầu đặt việc hoàn thiện pháp luật quản chất thải rắn sinh hoạt 71 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu thực thi pháp luật quản chất thải rắn sinh hoạt Việt Nam 77 3.2.1 Một số giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật 77 3.2.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu thực thi pháp luật quản chất thải rắn sinh hoạt Việt Nam 86 KẾT LUẬN CHƢƠNG 92 KẾT LUẬN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Cùng với gia tăng dân số mạnh mẽ hình thành, phát triển vƣợt bậc ngành nghề sản xuất thời gian qua, mặt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nƣớc, mặt khác làm gia tăng nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, nguyên vật liệu, lƣợng làm gia tăng nhanh chóng lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh Chất thải rắn sinh hoạt tăng nhanh chóng số lƣợng, với thành phần ngày phức tạp gây khó khăn cho cơng tác quản lý, xử Bên cạnh đó, công tác quản lý, xử chất thải rắn sinh hoạt nƣớc ta thời gian qua chƣa đƣợc áp dụng theo phƣơng thức quản tổng hợp, chƣa trọng đến giải pháp giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế thu hồi lƣợng từ chất thải dẫn đến khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phải chôn lấp cao, không tiết kiệm quỹ đất, nhiều khu vực chất thải chôn lấp bãi chôn lấp tạm, lộ thiên, nguồn gây nhiễm mơi trƣờng Ngồi ra, cơng tác triển khai quy hoạch quản chất thải rắn sinh hoạt địa phƣơng chậm; việc huy động nguồn lực đầu tƣ xây dựng khu xử lý, nhà máy xử chất thải rắn sinh hoạt gặp nhiều khó khăn; đầu tƣ cho quản lý, xử chất thải rắn sinh hoạt chƣa tƣơng xứng; nhiều cơng trình xử chất thải rắn sinh hoạt đƣợc xây dựng vận hành, nhƣng sở vật chất, lực hiệu suất xử chất thải rắn sinh hoạt chƣa đạt u cầu Chính vậy, hiệu đạt đƣợc công tác quản lý, xử chất thải có hạn chế định đồng thời việc xử chất thải rắn sinh hoạt không đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật môi trƣờng gây tác động tổng hợp tới môi trƣờng, sức khỏe cộng đồng phát triển kinh tế - xã hội Áp lực yêu cầu bảo vệ môi trƣờng với tăng trƣởng kinh tế phát triển bền vững đất nƣớc đặt cho quan quản cần đánh giá thực tế tình hình quản chất thải rắn sinh hoạt Việt Nam đề xuất giải pháp tăng cƣờng hiệu công tác quản chất thải rắn sinh hoạt nhằm đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ môi trƣờng theo tinh thần Luật bảo vệ môi trƣờng số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng năm 2014 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng năm 2015 quản chất thải phế liệu Xuất phát từ em chọn đề tài “Pháp luật quản chất thải rắn sinh hoạt Việt Nam nay” làm đề tài nghiên cứu Luận văn cấp độ Thạc sĩ Tình hình nghiên cứu đề tài Những năm gần công bố số cơng trình nghiên cứu quản chất thải nhƣ: Nguyễn Văn Phƣơng (2007), Pháp luật môi trường Việt Nam nhập phế liệu, Luận án Tiến sỹ, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội; Vũ Thị Duyên Thủy (2009), Xây dựng hoàn thiện pháp luật quản chất thải nguy hại Việt Nam, Luận án Tiến sỹ, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội; Lƣu Việt Hùng (2009), Pháp luật quản chất thải rắn thông thường, Luận văn Thạc sỹ, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Kim Nguyệt (2001), Hoàn thiện pháp luật quản chất thải nguy hại Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ; Bên cạnh đó, năm qua có nghiên cứu, báo, tạp chí chất thải, kể đến nhƣ: “Chất thải quy định quản chất thải” - TS Nguyễn Văn Phƣơng (Tạp chí Luật học số 4/2003); “Khái niệm chất thải quy định xuất chất thải Cộng hòa liên bang Đức” - TS Nguyễn Văn Phƣơng (Tạp chí Luật học số 4/2006); “Điều kiện hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại góc độ pháp luật mơi trường” - TS Vũ Thị Dun Thủy (Tạp chí Luật học số 4/2008) Cũng kể đến số đề tài nghiên cứu khoa học nhƣ: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trƣờng “Hoàn thiện pháp luật quản chất thải”, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội TS Nguyễn Văn Phƣơng chủ nhiệm đề tài Tuy nhiên đề tài dừng lại việc đánh giá, đề cập đến khía cạnh pháp luật quản chất thải nói chung, quản chất thải nguy hại, quản chất thải rắn thơng thƣờng nói riêng chƣa sâu vào nghiên cứu pháp luật quản chất thải rắn sinh hoạt Hơn từ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 24 tháng 04 năm 2017 Quản chất thải phế liệu quy định cụ thể quản nhà nƣớc chất thải rắn sinh hoạt nhƣ loại chất thải khác, nhƣng chƣa có thêm cơng trình nghiên cứu chun sâu quản loại chất thải rắn sinh hoạt Vì vậy, đề tài “Pháp luật quản chất thải rắn sinh hoạt Việt Nam nay” khía cạnh rõ rét phạm vi cụ thể hơn, cấp độ Thạc sĩ cần thiết hứa hẹn thách thức cho nhà nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài Pháp luật quản chất thải phạm trù nghiên cứu rộng, Luận văn nghiên cứu hoạt động quản tất loại chất thải nay, không sâu nghiên cứu lĩnh vực chuyên môn quản chất thải mà chủ yếu đề cập đến vấn đề pháp liên quan đến chất thải rắn sinh hoạt 4 Mục đích, nhiệm vụ việc nghiên cứu đề tài Một là, làm sáng tỏ khái niệm chất thải rắn sinh hoạt Hai là, nghiên cứu nhu cầu điều chỉnh pháp luật, yếu tố tác động hoạt động quản chất thải rắn sinh hoạt Ba là, phân tích, đánh giá thực tiễn thực pháp luật để tìm sai sót, vƣớng mắc, vấn đề phát sinh, vi phạm pháp luật để từ phân tích ngun nhân tình trạng Bốn là, đề xuất phƣơng hƣớng giải pháp hoàn thiện, chế thực pháp luật quản chất thải rắn sinh hoạt Các câu hỏi nghiên cứu luận văn chƣơng, tác giả luận văn đặt câu hỏi để làm rõ vấn đề Chƣơng tập trung phân tích nội dung việc trả lời câu hỏi: chất thải, chất thải rắn sinh hoạt? Quản chất thải rắn sinh hoạt gì? Pháp luật quản chất thải rắn sinh hoạt gì? Nội dung điều chỉnh pháp luật quản chất thải rắn sinh hoạt bao gồm yếu tố gì? Ảnh hƣởng chất thải rắn sinh hoạt nhƣ nào? Trên sở đó, Chƣơng sâu tìm hiều quy định pháp luật Việt Nam việc trả lời câu hỏi: Pháp luật quy định quản chất thải rắn sinh hoạt? Những thuận lợi khó khăn trình thực pháp luật quản chất thải rắn sinh hoạt? Từ việc trả lời câu hỏi Chƣơng 2, Chƣơng tập trung đƣa giải pháp hoàn thiện pháp luật quản chất thải rắn sinh hoạt Trả lời đƣợc câu hỏi nêu chƣơng tức vấn đề nghiên cứu luận văn đƣợc làm sáng tỏ Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài Để đạt đƣợc mục đích nghiên cứu, luận văn chủ yếu dựa sở phƣơng pháp luận triết học Mác – Lênin, luận chung Nhà nƣớc 84 thải rắn sinh hoạt lại chuyển sang Sở Xây dựng 37 Chính vậy, địa phƣơng chức quản chất thải rắn đƣợc giao cho đơn vị khác Điển hình nhƣ Hà Nội, Hải Phòng, Huế cơng tác quản chất thải rắn đƣợc giao cho Sở Xây dựng Nhƣng Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, cơng tác lại Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm (trƣớc giao cho Sở Tài nguyên Môi trƣờng) 38 Chính khơng thống đầu mối quản chất thải rắn nhiều địa phƣơng khiến cho công tác quản chất thải rắn Trung ƣơng không thống Công tác quản chất thải rắn sinh hoạt đô thị chủ yếu đƣợc thực Công ty dịch vụ cơng hay dịch vụ cơng ích Nhà nƣớc Hoạt động đơn vị manh mún, khép kín địa giới hành chính, phân tán, khơng đủ lực (cả nhân lực phƣơng tiện, thiết bị) Hơn với mơ hình quản phổ biến mang tính riêng biệt thị, chƣa có gắn kết hợp tác giải vấn đề mang tính liên vùng, liên tỉnh địa phƣơng, công ty môi trƣờng đô thị lại trực thuộc đơn vị quản khác (Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trƣờng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố) dẫn tới khơng có đơn vị đầu mối thống nhất, công tác quản chất thải rắn khó tìm đƣợc tiếng nói chung Chính vậy, vấn đề đặt cần phải rà soát, sửa đổi, bổ sung văn quy phạm pháp luật có liên quan đến chất thải rắn sinh hoạt, sửa đổi quy định chức nhiệm vụ, phân công trách nhiệm quan tham gia công tác quản chất thải rắn sinh hoạt từ cấp Trung ƣơng đến cấp địa phƣơng Việc điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm quan có liên quan cơng tác quản chất thải rắn sinh hoạt phải bảo đảm 37 Khoản 10 Điều Nghị định số 24/2014/NĐ-CP Chính phủ Chất thải rắn, Báo cáo môi trƣờng quốc gia năm 2011, Bộ Tài ngun mơi trƣờng, http://www.envischool.vn/wp-content/uploads/2017/01/Chuong-7.pdf 38 85 tính hợp lý, thống đầu mối quản chất thải rắn sinh hoạt cấp quốc gia cấp địa phƣơng, tránh phân tán, chồng chéo bỏ sót Theo cần tổ chức hệ thống quản chất thải rắn phân công trách nhiệm cụ thể nhóm đơn vị quản lý: nhóm đơn vị quản theo hƣớng đạo, định hƣớng công tác quản chất thải rắn sinh hoạt nhóm đơn vị triển khai thực hiện, thi hành nhiệm vụ quản chất thải rắn sinh hoạt cấp Trung ương, cần xác định quan đầu mối quản chất thải rắn sinh hoạt nói chung Các bộ, ngành khác chịu trách nhiệm quản chất thải rắn sinh hoạt ngành, có trách nhiệm phối hợp với quan quản chung công tác quản xử chất thải cấp địa phương, tƣơng tự, cần xác định quan chuyên môn tƣơng ứng quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc quản chất thải rắn sinh hoạt chung địa phƣơng Ngồi ra, cơng tác quản chất thải rắn cần có tham gia nhóm đối tƣợng phát thải, xả thải chất thải rắn sinh hoạt đối tƣợng tham gia, cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển xử chất thải rắn sinh hoạt (các tổ chức, cộng đồng xã hội) Hơn nữa, Luật bảo vệ môi trƣờng chƣa nêu rõ hoạt động tra, kiểm tra thực ngƣời dân doanh nghiệp mà không đề cập đến vấn đề tra, kiểm tra hoạt động quản quan nhà nƣớc lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng Thứ tƣ, kiểm tra, rà soát sở, nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi trƣờng phạm vi nƣớc, tiến hành phân loại theo mức độ gây ô nhiễm, tác động xấu thực chế độ kiểm tra, giám sát phù hợp Ban hành sách khuyến khích sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xây dựng áp dụng hệ thống quản môi trƣờng theo tiêu chuẩn ISO 14000; quy định hƣớng dẫn sử dụng hạn ngạch phát thải hình thành thị trƣờng chuyển nhƣợng hạn ngạch phát thải; quy định kiểm toán chất 86 thải đánh giá vòng đời sản phẩm Thực nghiêm Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày tháng 10 năm 2013 việc phê duyệt Kế hoạch xử triệt để sở gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng đến năm 2020, Đề án tổng thể bảo vệ môi trƣờng làng nghề đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2030 Nghiên cứu, đƣa công nghệ mới, công nghệ thân thiện môi trƣờng vào làng nghề; phát triển mô hình sản xuất sử dụng khí sinh học từ chất thải chăn nuôi.39 3.2.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu thực thi pháp luật quản chất thải rắn sinh hoạt Việt Nam  Giải pháp tổ chức, quản chế sách - Kiện toàn hệ thống tổ chức phục vụ công tác bảo vệ môi trƣờng từ Trung ƣơng đến địa phƣơng theo Luật bảo vệ môi trƣờng năm 2014 - Rà soát, quy định rõ trách nhiệm Ủy ban nhân dân từ cấp tỉnh tới cấp huyện, cấp xã; trách nhiệm quan chuyên môn; trách nhiệm tổ chức trị-xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp; trách nhiệm sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; trách nhiệm cộng đồng dân cƣ công tác quản chất thải - Đẩy mạnh công tác xây dựng văn hƣớng dẫn thực Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng năm 2015 quản chất thải phế liệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến lĩnh vực quản chất thải - Triển khai hiệu công cụ pháp công tác quản chất thải: xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trƣờng sở xử chất thải rắn sinh hoạt, sở xử chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng trƣớc hoạt động 39 Báo cáo trạng môi trƣờng quốc gia giai đoạn 2011-2015, Bộ tài nguyên môi trƣờng 87 - Nghiên cứu xây dựng chế sách ƣu đãi, hỗ trợ, khuyến khích thu gom, vận chuyển đầu tƣ sở xử chất thải phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng - Xây dựng chế khuyến khích thành phần kinh tế tƣ nhân tham gia đầu tƣ xây dựng trực tiếp quản lý, khai thác, vận hành dự án xử chất thải sau xây dựng xong đảm bảo tính hiệu quả, ổn định bền vững dự án xử chất thải  Giải pháp truyền thông, nâng cao nhận thức phát triển nguồn nhân lực - Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu nội dung quản chất thải quy định Luật bảo vệ môi trƣờng 2014 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng năm 2015 quản chất thải phế liệu rộng rãi tới cấp, ngành, cộng đồng dân cƣ, tổ chức, cá nhân - Tăng cƣờng trao đổi, tham quan, học tập kinh nghiệm triển khai công tác quản chất thải, trọng đến tính khả thi, phù hợp triển khai áp dụng mơ hình xử chất thải địa phƣơng - Nghiên cứu đƣa nội dung giáo dục mơi trƣờng có quản chất thải vào chƣơng trình khóa cấp học phổ thông - Đào tạo tăng cƣờng nguồn nhân lực biên chế phục vụ cho công tác quản chất thải - Đẩy mạnh việc tuyên truyền, đào tạo tổ chức khoá tập huấn cho doanh nghiệp sản xuất hơn, hoạt động giảm thiểu phát sinh chất thải rắn; quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế chất thải rắn theo quy định pháp luật - Đẩy mạnh việc xây dựng phổ biến sở liệu trang thông tin điện tử chất thải rắn; tài liệu hƣớng dẫn kỹ thuật quản lý, xử chất thải rắn 88  Giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa huy động cộng đồng tham gia quản chất thải rắn sinh hoạt Trƣớc hết cần tạo chế khuyến khích hoạt động giảm thiểu tái chế chất thải Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ cho khu vực tƣ nhân dịch vụ quản chất thải, bao gồm mở rộng chƣơng trình cho vay tín dụng nhỏ, phát triển thị trƣờng cho sản phẩm tái chế, phối hợp hoạt động khu vực tƣ nhân khu vực Nhà nƣớc, hỗ trợ hợp tác quản chất thải tƣ vấn hoạt động quản chất thải hợp Việc giảm thiểu chi phí thực đƣợc thơng qua tăng cƣờng tham gia cộng đồng hoạt động phân loại rác nguồn hoạt động tái chế Để thu hút doanh nghiệp tƣ nhân tổ chức kinh tế quốc doanh tham gia hoạt động lĩnh vực quản chất thải rắn sinh hoạt đẩy mạnh cơng tác xã hội hóa thu gom xử chất thải rắn sinh hoạt thời gian tới, cần thực thi có hiệu số sách ƣu đãi đầu tƣ cho dự án mơi trƣờng, nhƣ bảo lãnh vay vốn tín dụng ngân hàng nƣớc ngoài; ƣu tiên khai thác nguồn vốn ODA từ phủ tổ chức quốc tế; vay vốn với lãi suất ƣu đãi từ quỹ hỗ trợ phát triển Nhà nƣớc từ quỹ môi trƣờng; miễn thuế nhập thiết bị, phƣơng tiện vận tải, vật tƣ đƣợc nhập theo dự án quản chất thải rắn sinh hoạt Bên cạnh cần xây dựng thực chƣơng trình nội địa hóa, phát huy nguồn lực nƣớc để sản xuất trang thiết bị thu gom, vận chuyển xử rác; thực nguyên tắc “Ngƣời gây ô nhiễm phải trả tiền”, “Ngƣời đƣợc hƣởng lợi môi trƣờng phải trả tiền”, có nghĩa ngƣời dân có nghĩa vụ tham gia đóng góp kinh phí để đảm bảo trì dịch vụ quản chất thải rắn sinh hoạt Đặc biệt, cần nâng cao nhận thức giáo dục bảo vệ môi trƣờng, tổ chức tăng cƣờng hiệu lực máy tra, kiểm tra, kết 89 hợp biện pháp chế tài, xử phạt vi phạm hành quản chất thải rắn sinh hoạt  Giải pháp đầu tư tài Mặc dù nguồn vốn từ dự án, chƣơng trình hợp tác quốc tế lớn đa dạng, nhiên lúc thực phát huy hiệu Một số dự án đầu tƣ thiết bị công nghệ xử chất thải rắn chƣa đại chƣa phù hợp với điều kiện Việt Nam Tính bền vững hiệu dự án, chƣơng trình hợp tác quốc tế mơi trƣờng nói chung quản chất thải rắn sinh hoạt nói riêng vấn đề cần quan tâm Rất nhiều dự án, chƣơng trình hết nguồn kinh phí tài trợ đồng nghĩa với việc kết thúc hoạt động trì kết Phần lớn kết thu đƣợc từ dự án, chƣơng trình dừng lại mức độ thử nghiệm, phạm vi ứng dụng nhỏ, chƣa trở thành động lực để tiếp tục trì, phát triển nhân rộng Những hạn chế buộc phải đặt giải pháp: - Huy động nguồn lực đầu tƣ cho công tác quản lý, xử chất thải rắn: nguồn ngân sách nhà nƣớc (cả vốn ODA), quỹ bảo vệ môi trƣờng, tổ chức, cá nhân nƣớc nƣớc ngồi - Mở rộng hỗ trợ tín dụng nhà nƣớc cho cơng trình đầu tƣ, dự án tái chế, tái sử dụng thu hồi lƣợng từ chất thải rắn nhƣ ƣu đãi thuế, phí lệ phí - Rà sốt, nghiên cứu giảm thiểu thủ tục trình triển khai vay vốn, bao gồm vay từ nguồn vốn ƣu đãi để thực dự án xử chất thải rắn áp dụng công nghệ phù hợp với điều kiện Việt Nam - Khuyến khích tổ chức, cá nhân nƣớc đầu tƣ vào hoạt động tái chế, tái sử dụng thu hồi lƣợng từ chất thải rắn Đẩy mạnh hợp tác công – tƣ lĩnh vực xử lý, tái chế chất thải rắn 90 - Đẩy mạnh xã hội hố cơng tác thu gom, vận chuyển vận hành sở xử chất thải rắn; tăng dần nguồn thu phí vệ sinh, giảm dần hỗ trợ từ ngân sách cho hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn; rà soát sửa đổi bổ sung ban hành đơn giá xử chất thải rắn có thu hồi lƣợng - Xây dựng sách mua sắm cơng để ƣu tiên mua sắm sản phẩm thân thiện môi trƣờng, sản phẩm sau trình tái chế, xử chất thải từ nguồn ngân sách - Nghiên cứu, áp dụng giá dịch vụ xử chất thải rắn sinh hoạt, có lộ trình điều chỉnh giá nhằm bƣớc đáp ứng yêu cầu bù đắp chi phí quản vận hành đầu tƣ xây dựng - Lựa chọn địa điểm hợp để đầu tƣ trung tâm xử tái chế chất thải quy mô liên vùng, liên tỉnh Bố trí kinh phí đầu tƣ sở xử chất thải nguy hại cơng ích vùng, miền gặp nhiều khó khăn khơng có sở xử nhƣ tỉnh miền núi, hải đảo…  Giải pháp giám sát, kiếm tra, tra - Tăng cƣờng phối hợp quan quản nhà nƣớc môi trƣờng địa phƣơng kiểm soát chặt chẽ khu xử chất thải, bãi chôn lấp chất thải giáp ranh địa phƣơng việc vận chuyển chất thải liên tỉnh - Tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra hoạt động thu gom, vận chuyển xử chất thải rắn để phòng ngừa nhƣ kịp thời phát xử vi phạm  Giải pháp hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu, phát triển công nghệ - Nghiên cứu phát triển công nghệ xử chất thải rắn theo hƣớng giảm thiểu lƣợng chất thải rắn chôn lấp, tăng cƣờng tỷ lệ tái chế, tái sử dụng thu hồi lƣợng từ chất thải 91 - Tăng cƣờng nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng cơng nghệ sẵn có tốt (BAT), công nghệ thân thiện với môi trƣờng - Đẩy mạnh việc xây dựng mơ hình điểm tái chế, tái sử dụng thu hồi lƣợng từ chất thải rắn nhằm lựa chọn mơ hình phù hợp để nhân rộng phạm vi nƣớc - Áp dụng công nghệ tái chế đại, thân thiện với môi trƣờng thay công nghệ cũ, lạc hậu sở tái chế  Giải pháp đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường trao đổi hợp tác kỹ thuật với tổ chức quốc tế - Chủ động đề xuất, xây dựng chế nội dung hợp tác song phƣơng đa phƣơng, trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý, xử chất thải rắn - Tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tƣ nƣớc tham gia phát triển sở hạ tầng, nhà máy phục vụ quản lý, xử chất thải rắn - Tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ đào tạo hoạt động tái chế, tái sử dụng thu hồi lƣợng từ chất thải rắn - Tiếp tục trì mối quan hệ hợp tác bền vững với đối tác truyền thống mở rộng hợp tác với nƣớc, tổ chức quốc tế khác nhằm huy động nguồn lực quốc tế cho hoạt động bảo vệ môi trƣờng Việt Nam Chủ động hợp tác, hội nhập quốc tế, coi trọng việc tham gia thực điều ƣớc quốc tế, thúc đẩy hợp tác Á - Âu, châu Á - Thái Bình Dƣơng, ASEAN, ASEAN+3, chế hợp tác môi trƣờng Đông Á, hợp tác môi trƣờng nƣớc tiểu vùng sông Mê Công bảo vệ môi trƣờng Tăng cƣờng xây dựng thực chƣơng trình, đề án, dự án bảo vệ môi trƣờng chung khuôn khổ thỏa thuận song phƣơng, đa phƣơng môi trƣờng 92 KẾT LUẬN CHƢƠNG Nâng cao hiệu thực thi quy định pháp luật quản chất thải rắn sinh hoạt vấn đề phức tạp, đòi hòi phải có phối hợp cấp, ngành nhƣ toàn thể ngƣời dân, tổ chức mang lại hiệu cao Với mục đích nêu trên, Chƣơng 3, Luận văn tập trung làm rõ định hƣớng nâng cao hiệu thi hành pháp luật quản chất thải rắn sinh hoạt sở đƣờng lối, sách Đảng Nhà nƣớc; từ đƣa kiến nghị cụ thể vấn đề bao gồm: Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống pháp luật quản rác thải quản chất thải rác thải sinh hoạt; thứ hai, hoàn thiện quy định quyền nghĩa vụ chủ thể việc quản rác thải bao gồm quy định quyền nghĩa vụ chủ nguồn thải chủ thể phân loại, thu gom, vận chuyển rác thải; nhóm giải pháp cuối cùng, Luận văn đề xuất giải pháp việc tuyên truyền, nâng cao ý thức ngƣời dân nhằm giảm thiểu nguy gây hại cho mơi trƣờng từ nguồn thải số giải pháp khác 93 KẾT LUẬN Chất thải vấn đề lớn mơi trƣờng nhân loại, trở thành thảm họa cản trở lớn phát triển bền vững nƣớc phát triển Là quốc gia phát triển, Việt Nam phải đối mặt ngày, với thách thức lớn lao chất thải sinh hoạt mang lại Để hàn gắn vết thƣơng chiến tranh, để đẩy mạnh cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nƣớc, phải đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế đất nƣớc Nỗ lực đƣợc đền đáp thông qua tăng trƣởng kinh tế đời sống ngƣời dân đƣợc nâng cao Tuy nhiên, bên cạnh đó, phải đƣơng đầu với nhiều vấn nạn từ chất thải rắn sinh hoạt Là sản phẩm tất yếu trình sản xuất tiêu dùng xã hội nên việc giảm thiểu loại bỏ chất thải rắn sinh hoạt vấn đề phức tạp, môt trở ngại lớn trình thực mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam Vì vậy, cần phải đƣa vấn đề quản chất thải rắn sinh hoạt trở thành phận quan trọng chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội đất nƣớc Luật bảo vệ môi trƣờng năm 2014 văn pháp luật hƣớng dẫn thi hành tạo khung pháp cho chủ thể có liên quan đến trình quản chất thải rắn sinh hoạt Tuy nhiên, áp dụng vào thực tiễn, quy định pháp luật bộc lộ nhiều hạn chế Do đó, việc khẩn trƣơng triển khai đồng giải pháp hƣớng tới việc nâng cao hiệu công tác quản chất thải rắn sinh hoạt thời gian tới cần thiết Bên cạnh đó, bảo vệ mơi trƣờng trách nhiệm toàn xã hội, cá nhân phải nhận thức đƣợc trách nhiệm chung tay bảo vệ môi trƣờng, tạo chuyển biến tích cực nâng cao hiệu công tác bảo vệ mơi trƣờng nói chung cơng tác quản chất thải nói riêng, tiến tới bƣớc ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm môi trƣờng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn pháp luật: Hiến pháp nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 Luật bảo vệ môi trƣờng năm 2014 Công ƣớc Basel năm 1989 vận chuyển chất thải xuyên biên giới tiêu hủy chúng Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2015 hƣớng dẫn Luật bảo vệ môi trƣờng 2014 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP 24 tháng năm 2015 Chính phủ quản chất thải phế liệu Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng năm 2007 tổ chức, phận chuyên môn bảo vệ môi trƣờng quan nhà nƣớc doanh nghiệp nhà nƣớc Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày tháng năm 2014 tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng Thông tƣ số số 07/2017/TT-BXD Bộ xây dựng hƣớng dẫn phƣơng pháp định giá dịch vụ xử chất thải rắn sinh hoạt 10 Thông tƣ số 1590/1997/TTLT-BKHCNMT-BXD ngày tháng năm 1997 biện pháp cấp bách quản chất thải rắn đô thị khu công nghiệp Quyết định số 1788/QĐ-TTg việc phê duyệt Kế hoạch xử 11 triệt để sở gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng đến năm 2020 12 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày tháng năm 2016của UBND tỉnh Quảng Nam quy định mức thu, nộp, quản sử dụng phí vệ sinh địa bàn tỉnh Quảng Nam 13.Công văn số 573/BXD-KHCN Bộ Xây dựng ngày 31 tháng năm 2014 việc báo cáo kết thực tiêu kế hoạch tài nguyên môi trƣờng phát triển bền vững năm 2013 14.Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lò đốt chất thải rắn sinh hoạt QCVN 61-MT:2016/BTNMT ngày 10 tháng năm 2016 Tài liệu tiếng Việt: Từ điển Tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học, NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2010 Hiện trạng giải pháp quản lý, tái sử dụng rác thải sinh hoạt khu vực đô thị Thành phố Thái Nguyên, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Đại học Nông lâm Thái Nguyên, PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông chủ nhiệm đề tài, 2011 Nguyễn Văn Lâm, Tình hình quản chất thải rắn Việt Nam Đề xuất giải pháp tăng cƣờng hiệu công tác quản chất thải rắn chất thải, 2015, Đại học Mỏ - Địa chất Báo cáo “Quản chất thải, bảo vệ môi trường lưu vực sơng, khắc phục nhiễm, suy thối cải thiện chất lượng môi trường”, Bộ Tài nguyên mơi trƣờng, Hội nghị mơi trƣờng tồn quốc, Tháng năm 2015 GS.TS Lê Văn Khoa, Phân loại chất thải rắn sinh hoạt nguồn, tái chế tái sử dụng giải pháp có ý nghĩa kinh tế, xã hội môi trường đô thị, Trƣờng Đại học khoa học Tự nhiên - Đại học quốc gia Hà Nội Báo cáo trạng môi trƣờng năm (2011-2014) địa phƣơng, 2015 Phát sinh xử chất thải rắn, Trung tâm quan trắc môi trƣờng Báo cáo Hội nghị môi trường tồn quốc lần thứ IV, Bộ tài ngun Mơi trƣờng, Hà Nội, 29/09/2015 Báo cáo diễn biến môi trƣờng Việt Nam năm 2004 – Chất thải rắn, Bộ Tài nguyên Môi trƣờng (2005) 10 Báo cáo đánh giá trạng áp dụng công nghệ xử chât thải nguy hại CTR sinh hoạt Việt Nam, Bộ TN&MT, Hội nghị mơi trƣờng tồn quốc lần thứ IV, Tháng năm 2015 11 Tổng cục Thống kê (2008), Dân số mật độ dân số năm 2008 phân theo địa phƣơng 12 Đức Trƣờng, Quản chất thải chất lượng môi trường, Hà Nội 11/6/2008 13 TS Nguyễn Văn Phƣơng, Chính sách pháp luật quản chất thải nhằm đảm bảo phát triển bền vững Việt Nam, Tạp chí Luật học số 12/2013 14 PGS.TS Vũ Thu Hạnh, Quy định trách nhiệm quan quản lí nhà nước quản môi trường – Một số bất cập kiến nghị hồn thiện, Tạp chí Luật học số 5/2013 15 TS Nguyễn Văn Phƣơng, Một số vấn đề khái niệm chất thải, Tạp chí Luật học số 10/2006 16 PGS.TS Vũ Thị Duyên Thủy, Một số hạn chế quy định pháp luật tra thực pháp luật mơi trường Việt Nam, Tạp chí Luật học số 2/2014 17 Lƣu Việt Hùng, Pháp luật quản chất thải rắn thông thường Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ Luật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009 18 Nguyễn Thị Thu Thủy, Pháp luật xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường, Luận văn Thạc sỹ, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003 19 Phân loại chất thải rắn sinh hoạt nguồn, tái chế tái sử dụng giải pháp có ý nghĩa kinh tế, xã hội mơi trường đô thị, Nguyễn Hữu Thắng, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tƣ pháp Tài liệu tiếng Anh: The Economics of Residential Solid Waste Management (1999), Thomas C Kinnaman, Don Fullterton Center for Sustainable Systems, University of Michigan, 2016, “Municipal Solid Waste Factsheet.” Pub No CSS04-15 Council Directive 91/156/EEC of 18 March 1991 amending Directive 75/442/EEC on waste Một số website: 20 Hiệp hội bao bì Việt Nam, Hạn chế sử dụng túi nylon, Muộn không; http://www.vacne.org.vn/răTTHD_5/MTDD_0808.html 21 Nhà máy xử chất thải rắn Hải Phòng hoạt động; http://www.thesaigontimes.vn/Home/thoisu/doisong/12947/ 22 Việt báo, Nhà máy xử chất thải http://tim.vietbao.vn/nh%C3%A0_m%C3%A1y_x%E1%BB%AD_ l%C3%BD_ch%E1%BA%A5t_th%E1%BA%A3i/ 23 Đề xuất tăng phí thu gom rác lên lần, http://www.tienphong.vn/xa-hoi/de-xuat-tang-phi-thu-gom-rac-len3-lan-931468.tpo 24 Chất thải rắn đô thị: Giải pháp tháo gỡ bất cập? , http://www.baomoi.com/chat-thai-ran-do-thi-giai-phap-nao-thaogo-bat-cap/c/20868170.epi 25 Quản chất thải rắn thị - Bài tốn nan giải, http://vietbao.vn/Khoa-hoc/Quan-ly-chat-thai-ran-do-thi-bai-toannan-giai/20386815/197/ 26 Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 2.200 USD, http://news.zing.vn/thu-nhap-binh-quan-dau-nguoi-nam-2016-dathon-2200-usd-post709309.html 27 Khuyến khích tư nhân đầu tư xử chất thải rắn đô thị nông thôn, Báo kinh tế đô thị, http://kinhtedothi.vn/khuyen-khich-tunhan-dau-tu-xu-ly-chat-thai-ran-do-thi-va-nong-thon-23179.html ... câu hỏi: chất thải, chất thải rắn sinh hoạt? Quản lý chất thải rắn sinh hoạt gì? Pháp luật quản lý chất thải rắn sinh hoạt gì? Nội dung điều chỉnh pháp luật quản lý chất thải rắn sinh hoạt bao... quan chất thải rắn sinh hoạt pháp luật quản lý chất thải rắn sinh hoạt Chƣơng 2: Thực trạng pháp luật Việt Nam quản lý chất thải rắn sinh hoạt Chƣơng 3: Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt. .. Nam quản lý chất thải rắn sinh hoạt 6 CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT 1.1 Tổng quan chất thải rắn sinh hoạt 1.1.1.Khái niệm chất thải
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam hiện nay, Pháp luật quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam hiện nay

Từ khóa liên quan