Bài 7: Kiểm thử ứng dụng tạo bởi Yii framework

34 31 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 09:24

Bài 7: Ki m th ng d ng t o b i Yii framework Bài 7: Ki m th Yii framework M c tiêu h c  T ng quan v ki m th Yii framework  nh ngh a vi c s a l i  Ki m th nv  Ki m th ch c n ng Bài 7: Ki m th Yii framework T ng quan v ki m th Yii framework Bài 7: Ki m th Yii framework Ki m th gì? Ki m th m t khâu quan tr ng c a phát tri n ph n m m Ki m th trình ki m tra s a l i cho ng d ng C n ti n hành ph n ki m th t t c th i gian ang phát tri n m t ng d ng Web Ví d , vi t m t l p PHP, có th s d ng echo ho c die ch ng minh công vi c th c hi n xác Khi th c hi n m t form html, c n nh p d li u vào tr ng ki m tra ho t ng c a form xác Bài 7: Ki m th Yii framework Ki m th TDD (Test-Driven Development)? T o m t test v i tính n ng c cài t Bài test c n ch tr ng h p có th gây th t b i tính n ng ch a làm xong Ch y m t s test ch c ch n r ng test s làm ch c n ng không th v t qua Vi t code ch c n ng m b o v t qua test Ch y t t c test m b o r ng t t c u pass C u trúc l i mã c vi t m i ch c ch n r ng ki m tra v n v t qua Bài 7: Ki m th Yii framework Ki m th môi tr Khi s d ng yiic m c testdriver ng cài t gen code, c n ki m tra th Bài 7: Ki m th Yii framework Ki m th môi tr ng cài t  th c hi n test, ta dùng câu l nh sau hình console  ây ta s d ng l nh %phpunit ph n test cho ch c n ng th c thi t t c Bài 7: Ki m th Yii framework Ki m th k ch b n bootstrap Chúng ta xem t p tin bootstrap.php ây t p tin c bi t gi ng nh nh ng k ch b n th c th i m b t u th c thi test Trong o n code include file yiit.php file ch a h ng s toàn c c ph c v test ây Bài 7: Ki m th Yii framework Ki m th k ch b n bootstrap Ví d : ki m tra ph n k t n i c s d li u, ta enable o n code ‘db’ file WebRoot/testdrive/protected/config/main.php =>array nh sau: K t qu là: Bài 7: Ki m th Yii framework nh ngh a s a l i Yii framework Bài 7: Ki m th Yii framework 10 Ki m th ch c n ng? Ví d : Bài 7: Ki m th Yii framework 20 Ki m th ch c n ng? Ví d : Xác minh post title c a trang web Ví d : Xác minh s t n t i c a comment Bài 7: Ki m th Yii framework 21 Qu n lý URL Yii framework Bài 7: Ki m th Yii framework 22 Qu n lý URL? Qu n lý URL thông qua b c sau: •Khi m t yêu c u ng i s d ng g i qua URL, ng d ng c n ph i phân tích a vào tham s • ng d ng c n cung c p m t cách t o URL URL c t o có th hi u b i ng d ng Ví d : T o URL ta c n dùng hàm createUrl Url s nh sau: •/index.php?r=post/read&id=100 Bài 7: Ki m th Yii framework 23 Qu n lý URL? Theo ví d trên, ta có th vi t URL theo ki u thân thi n nh sau: •/index.php/post/read/id/100  n file index.php: Ta c n config file: • /wwwroot/blog/.htaccess Bài 7: Ki m th Yii framework 24 B om t Yii framework Bài 7: Ki m th Yii framework 25 B o m t? Phòng ch ng Cross-site Scripting: •Cross-site scripting (còn g i XSS) x y m t ng d ng web t p h p d li u c h i t m t ng i s d ng •M t nh ng bi n pháp quan tr ng nh t ng n ch n cu c t n công XSS ki m tra ng i dùng nh p vào tr c hi n th chúng Ng i ta có th làm HTML mã hóa v i u vào s d ng t cm c tiêu Tuy nhiên, m t s tr ng h p, HTML mã hóa có th khơng thích h p b i vơ hi u hóa t t c th HTML •Vì v y Yii cung c p HTMLPurifier tránh hi n t ng Cross-site Scripting Bài 7: Ki m th Yii framework 26 B o m t? Phòng ch ng Cross-site Scripting: •Ví d v cách s d ng CHtmlPurifier Bài 7: Ki m th Yii framework 27 B o m t? Cross-site yêu c u phòng ch ng gi m o: •Cross-Site Request Forgery (CSRF): Là cu c t n công x y m t trang web c h i gây trình t web c a ng i dùng th c hi n m t hành ng không mong mu n m t trang web tin c y •Theo m c nh, cơng tác phòng ch ng CSRF b vơ hi u hóa kích ho t nó, ta c u hình b ng cách thi t l p enableCsrfValidation có giá tr true nh sau: Bài 7: Ki m th Yii framework 28 B o m t? Phòng ch ng t n cơng quan cookie: •B o v t p tin cookie b t n công c c k quan c l u tr cookie tr ng, nh session ID th ng M t s bi n pháp ng n ch n Cookie b t n cơng: • ng d ng s d ng SSL •H t h n phiên m t cách thích h p, bao g m t t c t p tin cookie session tokens, nh m gi m kh n ng b t n cơng •Ng n ch n cross-site scripting Bài 7: Ki m th Yii framework 29 B o m t? Cookie b vơ hi u hóa theo m c nh  kích ho t nó, ta c u hình nh sau: Bài 7: Ki m th Yii framework 30 B o m t? K xâm nh p có th c g i cookie nh sau: Bài 7: Ki m th Yii framework 31 O DEM -Ki m th Yii framework T ng k t h c  T ng quan v ki m th Yii framework  nh ngh a vi c s a l i  Ki m th nv  Ki m th ch c n ng Bài 7: Ki m th Yii framework 33 XIN C M N! Bài 7: Ki m th Yii framework 34 ... minh s thay i phù h p v i mong i Bài 7: Ki m th Yii framework 16 Ki m th nv?  Bài 7: Ki m th Yii framework 17 Ki m th ch c n ng Yii framework Bài 7: Ki m th Yii framework 18 Ki m th ch c n ng?... T ng quan v ki m th Yii framework  nh ngh a vi c s a l i  Ki m th nv  Ki m th ch c n ng Bài 7: Ki m th Yii framework T ng quan v ki m th Yii framework Bài 7: Ki m th Yii framework Ki m th gì?... WebRoot/testdrive/protected/config/main.php =>array nh sau: K t qu là: Bài 7: Ki m th Yii framework nh ngh a s a l i Yii framework Bài 7: Ki m th Yii framework 10 nh ngh a s a l i? Ki m tra t ng c n ph i c
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 7: Kiểm thử ứng dụng tạo bởi Yii framework, Bài 7: Kiểm thử ứng dụng tạo bởi Yii framework