Bài 4: Làm việc với Database trong Yii framework

42 83 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 09:24

Bài 4: Làm vi c v i Database Yii framework Bài 4: Làm vi c v i Database Yii M c tiêu h c  Gi i thi u t ng quan v Database Yii framework  Tìm hi u v n : • i t ng truy c p database • S d ng Query Builder • S d ng Active Record • Quan h Active Record • Di chuy n C s d li u Bài 4: Làm vi c v i Database Yii Gi i thi u Database Yii framework Bài 4: Làm vi c v i Database Yii Database Yii? c xây d ng nh c a i t ng PDO, i t ng truy c p d li u Yii (DAO) cho phép truy c p vào nhi u h qu n tr c s d li u khác m t giao di n  u i m: có th d dàng chuy n qua DBMS khác mà không c n s a mã truy c p d li u  Yii Query Builder cung c p ph ng pháp h ng i t ng xây d ng truy v n SQL, giúp gi m nguy c t n công b i SQL injection  Yii Active Record (AR) th c hi n nh m t cách ti p c n r ng rãi thông qua Object-Relational Mapping (ORM), ti p t c n gi n hoá l p trình c s d li u  Yii AR lo i b công vi c l p i l p l i vi t nh ng câu l nh SQL mà ch y u s d ng CRUD (create, read, update, delete) Bài 4: Làm vi c v i Database Yii it ng truy c p d li u Yii framework Bài 4: Làm vi c v i Database Yii it ng truy c p d li u Yii? i t ng truy c p d li u (DAO) cung c p m t API chung truy c p d li u c l u tr nhi u h th ng qu n lý c s d li u khác (DBMS) Yii DAO bao g m l p sau: •CDbConnection: i di n cho m t k t n i n m t c s d li u •CDbCommand: i di n cho m t câu l nh SQL th c hi n i v i m t c s d li u •CDbDataReader: i di n cho m t dòng chuy n ti p ch s c a hàng t m t t p h p k t qu truy v n •CDbTransaction: i di n cho m t giao d ch DB Bài 4: Làm vi c v i Database Yii Xây d ng k t n i c s d li u Yii? Có th s d ng lo i CSDL v i chu i k t n i sau: T o k t n i nh sau: Bài 4: Làm vi c v i Database Yii Xây d ng k t n i c s d li u Yii? s d ng database, ta c n c u hình nh main.php sau truy c p vào database, ta dùng câu l nh: Yii::app()->db Bài 4: Làm vi c v i Database Yii Th c thi câu l nh Yii framework Bài 4: Làm vi c v i Database Yii Xây d ng k t n i c s d li u Yii? Khi m t k t n i c s d li u c thi t l p, câu l nh SQL có th c th c hi n b ng cách s d ng CDbCommand Ví d v i câu l nh t o: G i CDbConnection :: createCommand () v i câu l nh SQL quy nh: Bài 4: Làm vi c v i Database Yii 10 Th c thi query, c k t qu Yii? Truy v n có i u ki n Th c thi nhi u câu query Bài 4: Làm vi c v i Database Yii 28 Insert, update, delete Yii? Insert Update Delete Bài 4: Làm vi c v i Database Yii 29 T o b ng, xóa b ng Yii? T o b ng Xóa b ng Thêm khóa Xoa khóa Bài 4: Làm vi c v i Database Yii 30 S d ng Active Record Yii framework Bài 4: Làm vi c v i Database Yii 31 Thi t l p k t n i v i database Yii? Ta s d ng CDbConnection Chú ý: Ta có th s d ng nhi u DB Yii b ng cách s d ng CActiveRecord::getDbConnection() Bài 4: Làm vi c v i Database Yii 32 nh ngh a l p AR Yii? Ta s d ng CActiveRecord Bài 4: Làm vi c v i Database Yii 33 T o record Yii? Ta s d ng ph ng th c save() Ví d : Bài 4: Làm vi c v i Database Yii 34 c record Yii? Ta s d ng ph ng th c find() Ví d : Bài 4: Làm vi c v i Database Yii 35 c record Yii? S d ng tham s : S d ng m ng: Bài 4: Làm vi c v i Database Yii 36 c record Yii? Các d ng khác: Bài 4: Làm vi c v i Database Yii 37 C p nh t record Yii? Ta s d ng hàm save() Ví d : Bài 4: Làm vi c v i Database Yii 38 Xóa record Yii? Ta s d ng hàm delete() Ví d : Bài 4: Làm vi c v i Database Yii 39 O DEM -T o trang login v i b ng User CSDL T ng k t h c Gi i thi u t ng quan v Form Yii framework Tìm hi u v n đ : T o model T o action T o form Các u n input S d ng from builder Bài 4: Làm vi c v i Database Yii 41 XIN C M N! Bài 4: Làm vi c v i Database Yii 42 ... UNION Bài 4: Làm vi c v i Database Yii 20 Select, selectDistinct Yii? Ví d Bài 4: Làm vi c v i Database Yii 21 i u ki n Where, andWhere, orWhere Yii? Ví d Bài 4: Làm vi c v i Database Yii 22... orWhere Yii? Ví d andWhere orWhere Bài 4: Làm vi c v i Database Yii 23 i u ki n order, limit, offset Yii? Order Limit offset Bài 4: Làm vi c v i Database Yii 24 i u ki n join Yii? Join Bài 4: Làm. .. vi c v i Database Yii 29 T o b ng, xóa b ng Yii? T o b ng Xóa b ng Thêm khóa Xoa khóa Bài 4: Làm vi c v i Database Yii 30 S d ng Active Record Yii framework Bài 4: Làm vi c v i Database Yii 31
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 4: Làm việc với Database trong Yii framework, Bài 4: Làm việc với Database trong Yii framework