Hoàn thiện công tác quản lý thuế bảo vệ môi trường tại cục thuế tỉnh thái nguyên

175 146 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 07:49

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHẠM THỊ QUỲNH HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CỤC THUẾ TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: QUẢN KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHẠM THỊ QUỲNH HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THUẾ BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG TẠI CỤC THUẾ TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS ĐỖ THỊ THÚY PHƯƠNG THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Những nội dung Luận văn thực hướng dẫn TS Đỗ Thị Thúy Phương Mọi tham khảo dùng Luận văn trích nguồn gốc rõ ràng Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa công bố cơng trình Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Phạm Thị Quỳnh ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản thuế bảo vệ môi trường Cục thuế tỉnh Thái Nguyên”, tác giả tích lũy số kinh nghiệm bổ ích, ứng dụng kiến thức học trường vào thực tế Để hoàn thành Đề tài tác giả hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên Tác giả xin chân thành cảm ơn TS Đỗ Thị Thúy Phương, thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên tận tâm giúp đỡ suốt thời gian học tập trình thực luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo đồng nghiệp Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên bạn bè khác giúp đỡ trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014 Tác giả Phạm Thị Quỳnh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Ý nghĩa khoa học đề tài đóng góp đề tài Bố cục Luận văn Chương CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 1.1 Cơ sở luận quản thuế bảo vệ môi trường 1.1.1 bảo vệ môi trường 1.1.2 luận chung thuế 1.1.3 luận chung thuế BVMT 17 1.1.4 luận quản thuế BVMT 21 1.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản thuế BVMT 34 1.1.6 Sự cần thiết phải tăng cường quản thuế BVMT 37 1.2 Kinh nghiệm quản thuế BVMT số Cục Thuế học cho Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên .39 1.2.1 Công tác quản thuế BVMT số Cục Thuế 39 1.2.2 Một số học kinh nghiệm rút cho công tác quản thuế BVMT Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 47 Chương PHƯƠ 51 2.1 Các câu hỏi nghiên cứu 51 2.2 Phương pháp nghiên cứu đề tài 51 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 51 2.2.2 Phương pháp xử tổng hợp thông tin 51 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 52 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu .53 2.3.1 Các tiêu phản ánh số lượng hàng hóa dịch vụ gây nhiễm 53 2.3.2 Các tiêu phản ánh số thuế phải nộp, số thuế nộp tình hình chấp hành Luật thuế BVMT doanh nghiệp 53 2.3.3 Các tiêu phản ánh kết quản thu thuế BVMT Cục Thuế 53 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CỤC THUẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 50 3.1 Đặc điểm tỉnh Thái Nguyên 56 3.1.1 điều kiện tự nhiên .56 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 59 3.2 Sơ lược lịch sử phát triển Cục thuế tỉnh Thái Nguyên 64 3.2.1 Lịch sử phát triển, vị trí, chức 64 3.2.2 Nhiệm vụ quyền hạn 65 3.3 Thực trạng công tác quản thuế BVMT Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 70 3.3.1 thuế 2011 - 2013 70 3.3.2 Kết thực công tác quản thuế BVMT Cục thuế tỉnh Thái Nguyên 74 3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản thuế BVMT Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 85 3.4.1 Yếu tố kinh tế 85 3.4.2 Thể chế, sách 86 3.4.3 Công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT 86 3.4.4 Công tác tra, kiểm tra thuế BVMT 87 3.4.5 Công tác quản tạo lập, sử dụng kiểm tra hóa đơn 87 3.4.6 Công tác quản nợ thuế BVMT, cưỡng chế thuế BVMT 87 3.4.7 Tin học hóa sở liệu tổ chức, cá nhân nộp thuế 88 3.4.8 Công tác tổ chức trình độ lực đội ngũ cán cơng chức ngành thuế 88 3.4.9 Trụ sở, phương tiện làm việc quan thuế 88 3.4.10 Sự phối hợp quan, tổ chức, cá nhân quản thuế BVMT .89 3.5 Đánh giá tình hình quản thuế BVMT Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 89 3.5.1 Kết đạt .89 3.5.2 Những mặt hạn chế 95 3.5.3 Một số nguyên nhân làm hạn chế công tác quản thuế BVMT Cục thuế tỉnh Thái Nguyên 95 Chương GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CỤC THUẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 99 4.1 Quan điểm, mục tiêu, định hướng quản thuế BVMT Cục thuế tỉnh Thái Nguyên 99 4.1.1 Quan điểm .99 4.1.2 Mục tiêu quản thuế BVMT Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên thời gian tới .101 4.1.3 Định hướng quản thuế BVMT Cục thuế tỉnh Thái Nguyên 102 4.2 Giải pháp hoàn thiện quản thuế BVMT Cục thuế tỉnh Thái Nguyên thời gian tới 103 4.2.1 Căn đưa giải pháp 103 4.2.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản thuế BVMT Cục thuế tỉnh Thái Nguyên thời gian tới .104 4.3 Kiến nghị để thực giải pháp đề 116 4.3.1 Đối với Nhà nước 116 4.3.2 Đối với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 117 4.3.3 Đối với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 119 KẾT LUẬN 121 TÀI LIỆU THAM KHẢO 123 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT DN : Doanh nghiệp DNNNĐP : Doanh nghiệp nhà nước địa phương DNTW : Doanh nghiệp trung ương DNĐTNN : Doanh nghiệp đầu tư nước BVMT : Bảo vệ môi trường ĐKKD : Đăng ký kinh doanh GDP : Tổng sản phẩm quốc nội HĐND : Hội đồng nhân dân MST : Mã số thuế NQD : Ngoài quốc doanh NXB : Nhà xuất NNT : Người nộp thuế NSNN : Ngân sách nhà nước SDĐNN : Sử dụng đất nông nghiệp SDĐNN : Sử dụng đất phi nông nghiệp TNCN : Thu nhập cá nhân TP : Thành phố TS TKTN UBND : Tiến sỹ : Tự khai tự nộp : Ủy ban nhân dân vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Kết thu NSNN Cục thuế tỉnh Bắc Giang 2013 41 2011 - Bảng 1.2 Kế hoạch kết thu NSNN từ sắc thuế BVMT giai đoạn 2011 - 2013 43 Bảng 1.3 Kết thu NSNN đơn vị thuộc Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 - 2013 45 1.4 Bảng 3.1 T 2011 - 2013 .46 Kết thực tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Thái Nguyên năm 2012, 2013 kế hoạch năm 2014 .62 Bảng 3.2 Kết thu ngân sách tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2013 .70 Bảng 3.3 Kết thu ngân sách tỉnh Thái Nguyên sắc thuế giai đoạn 2011 - 2013 72 Bảng 3.4 Tình hình sản lượng xăng, dầu loại nghĩa vụ thuế BVMT doanh nghiệp năm 2012; 2013 74 Bảng 3.5 Tình hình sản lượng khai thác than loại nghĩa vụ thuế BVMT doanh nghiệp năm 2012; 2013 .75 Bảng 3.6 Thống kê số lượng NNT theo loại hình doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế BVMT giai đoạn 2011 - 2013 76 Bảng 3.7 Thống kê tỷ lệ nộp hồ sơ khai thuế BVMT năm 2011, 2012, 2013 .77 Bảng 3.8 Kết thu, nộp thuế BVMT Cục thuế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2013 77 Bảng 3.9 Tình hình nợ thuế BVMT giai đoạn 2012 - 2013 81 Bảng 3.10 Tình hình thực kế hoạch tra, kiểm tra doanh nghiệp phải nộp thuế BVMT năm 2012, 2013 82 Bảng 3.11 Kết kiểm tra thuế doanh nghiệp phải nộp thuế BVMT Xây dựng triển khai thực kỹ tra thuế BVMT trường hợp (thu thập thông tin, đánh giá rủi ro, lập hồ sơ tra, lập chứng cứ, đánh giá sau tra ), xây dựng triển khai thực kỹ phân tích báo cáo tài doanh nghiệp tra thuế BVMT, sử dụng thông tin kinh tế ngành tra thuế BVMT Nghiên cứu xây dựng Đề án triển khai điều tra thuế BVMT, ý mơ hình phương pháp điều tra trường hợp gian lận, trốn thuế, phối hợp trình điều tra thuế với ban ngành khác như: Sở công an, Tồ án, Sở tài ngun mơi trường…, chuẩn bị sẵn sàng Nhà nước giao chức điều tra thuế cho quan thuế Các trường hợp gian lận thuế BVMT phải bị xử phạt nghiêm minh theo quy định văn pháp luật hành để có tác dụng răn đe giáo dục doanh nghiệp khác chấp hành pháp luật thuế BVMT Xây dựng chương trình hỗ trợ máy tính phục vụ cho công tác kiểm tra, tra thuế BVMT f Đẩy mạnh quản nợ cưỡng chế thuế BVMT Nghiên cứu sửa đổi hướng dẫn phân loại nợ thuế BVMT, làm sở cho Cục Thuế xác định kịp thời, xác phân loại khoản nợ thuế DN theo tiêu chí: - Nợ khơng có khả thu bao gồm khoản nợ DN kinh doanh hiệu quả, thua lỗ khả toán, khoản nợ phá sản, giải thể, bỏ trốn - Nợ chờ xử bao gồm khoản nợ DN có khiếu nại, q trình điều tra, khởi tố hình liên quan đến nghĩa vụ thuế BVMT, khoản nợ đọng chờ giải miễn giảm thuế BVMT, khoanh nợ, xoá nợ, chờ xử khác - Nợ có khả thu hồi khoản nợ DN có khả tốn chưa nộp vào ngân sách Trong phân nợ thu hồi dần nợ thu hồi - Xác định nguyên nhân, tình trạng nợ DN Từ có kế hoạch, biện pháp thu nợ phù hợp, hiệu Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Trong trình thu nợ, cần phối hợp chặt chẽ với ngành liên quan áp dụng biện pháp thu nợ thuế cưỡng chế thuế ngân hàng (chịu trách nhiệm phong toả tài khoản, trích tài khoản), cơng an, tồ án (để kê biên, tịch thu)… Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Áp dụng quản rủi ro công tác thu nợ cưỡng chế thuế BVMT: - Phối hợp xây dựng sở liệu (bao gồm thông tin ngồi ngành thuế) cho việc phân tích, đánh giá rủi ro phục vụ công tác thu nợ cưỡng chế thuế (xây dựng tiêu thông tin, chế thu thập thông tin, tổ chức việc thu thập cập nhật thông tin ) - Xây dựng hệ thống tiêu thức đánh giá rủi ro phục vụ công tác thu nợ cưỡng chế thuế theo mức độ áp dụng - Áp dụng việc phân tích thơng tin tình hình SXKD báo cáo tài NNT cơng tác thu nợ cưỡng chế thuế BVMT Từ đó, xây dựng kế hoạch thu nợ sở phân tích rủi ro thực thu nợ theo kế hoạch đề Phối hợp xây dựng tiêu chuẩn cán thực công tác quản thu nợ phân cấp cán theo mức chuyên gia Đào tạo cán theo kỹ công tác thu nợ phù hợp với cấp quản chế quản đảm bảo cán có đủ lực hiệu cơng việc Phối hợp xây dựng vận hành hệ thống ứng dụng tin học hỗ trợ cho công tác quản thu nợ thuế Kiểm sốt, đánh giá chất lượng cơng tác quản nợ cưỡng chế thuế BVMT Xây dựng chuẩn mực đánh giá chất lượng công tác thu nợ cưỡng chế thuế; xây dựng hệ thống hỗ trợ đồng thời theo dõi, giám sát việc thực công tác thu nợ cưỡng chế thuế BVMT g Ứng dụng công nghệ tin học nhằm nâng cao hiệu quản thuế BVMT Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đại, ứng dụng tin học hầu hết chức quản quan thuế với hệ thống thông tin thuế từ sở liệu đối tượng nộp thuế tập trung, đầy đủ theo yêu cầu quản chế tự khai tự nộp Muốn giải pháp cần tập trung là: - Rà sốt thơng tin có ngành thuế sở liệu quản thuế tất cấp Phân tích yêu cầu thông tin quản thuế phận chức quản thuế, trọng yêu cầu thông tin cho công tác tra thuế Xác định mơ hình hệ thống thơng tin thuế mơ hình sở liệu đối tượng nộp thuế ngành theo hướng tập trung liệu từ ngồi ngành thuế Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Xây dựng, nâng cấp, tích hợp chuyển đổi hệ thống phần mềm ứng dụng xử thông tin thuế như: kê khai đăng ký thuế, kê khai thuế BVMT kế toán tài khoản nộp thuế BVMT DN - Xây dựng ứng dụng hỗ trợ chức kiểm sốt tình trạng thực nghĩa vụ thuế, phân tích quản trường hợp vi phạm thuế BVMT - Xây dựng hệ thống phần mềm phân tích, lựa chọn đối tượng cần tra, kiểm tra thuế BVMT cưỡng chế thuế BVMT Quản nâng cao chất lượng công tác tra, kiểm tra thuế BVMT - Nâng cấp trang thông tin điện tử ngành thuế; nghiên cứu, thiết kế hệ thống chuẩn bị điều kiện để triển khai thực đăng ký thuế, kê khai thuế BVMT qua mạng Internet; tạo thêm kênh giao tiếp NNT với quan Thuế hệ thống quản trao đổi thư tín điện tử, hỏi đáp trực tuyến, điện thoại tự động h Hoàn thiện tổ chức máy cán quản thu thuế BVMT doanh nghiệp - Xây dựng cấu, tiêu chuẩn cán theo chức danh, vị trí cơng việc Đảm bảo tạo đội ngũ cán chuyên gia theo chức quản thuế Phân cấp cán theo lực hiệu cơng việc - Rà sốt, đánh giá lực cán ngành thuế, phân loại cán ngành theo trình độ, độ tuổi, lực Xác định số cán bố trí vào chức năng, phận quản theo cấu Lập kế hoạch đào tạo đào tạo lại cán phù hợp với yêu cầu Xác định số cán không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tiếp tục sử dụng máy Xây dựng phương án xử lý, xếp cho việc cán - Đào tạo nâng cao lực cán bộ, trước hết đòi hỏi cán quản thu thuế BVMT phải có trình độ cao Đối với cán tuyển dụng cán có, sau xếp lại, ngồi kiến thức thuế, cần trang bị đầy đủ kiến thức chuyên sâu theo kỹ (tuyên truyền hỗ trợ NNT, tra, kiểm tra, cưỡng chế thu nợ, xử thông tin liệu thuế), khả sử dụng ứng dụng tin học việc phân tích, khai thác thông tin phục vụ cho chức quản i Về phía người nộp thuế BVMT Người nộp thuế BVMT cần định rõ mục tiêu thực tốt pháp luật nói chung pháp luật thuế BVMT nói riêng, sách thuế BVMT ln gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Trong sản xuất kinh doanh phải lựa chọn phương án kinh doanh hiệu quả, ký kết hợp đồng lành mạnh để giảm thiểu rủi ro điều kiện xác định tính thuế BVMT theo quy định Luật thuế BVMT Đào tạo lựa chọn cán làm cơng tác kế tốn kế tốn thuế BVMT có trách nhiệm, trung thực có khả nắm bắt kịp thời sách pháp luật Đầu tư quan tâm đến công tác tin học quản kinh doanh thông tin báo cáo với quan quản quan thuế Doanh nghiệp cần tiếp cận sách thuế BVMT thông qua công tác tuyên truyền hỗ trợ quan thuế kênh thông tin khác Tham gia đối thoại thường xuyên với quan thuế, thông tin phản ảnh kịp thời vướng mắc sách tổ chức thực nộp thuế BVMT Phối hợp với quan thuế đồng hành thực sách thuế BVMT, giám sát quan thuế công chức thuế việc thực thi tuyên ngôn ngành thuế, thi hành cơng vụ, cơng tác phòng chống tham nhũng 4.3 Kiến nghị để thực giải pháp đề Qua nghiên cứu thực trạng công tác quản thuế BVMT Cục thuế tỉnh Thái Nguyên, học viên xin có số kiến nghị sau: 4.3.1 Đối với Nhà nước Nâng cao trình độ điều hành vĩ mơ kinh tế, chuyển đổi nhanh chóng có hiệu kinh tế theo hướng thị trường hội nhập kinh tế quốc tế Tạo môi trường kinh tế thuận lợi để khuyến khích doanh nghiệp phát triển theo chiều sâu, từ nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Khi hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phát triển tốt tăng nguồn thu nguồn trích nộp qua thuế tăng, từ tăng thu cho ngân sách nhà nước Tăng cường lãnh đạo, đạo cấp ủy đảng, quyền; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hì nh thành ý thức tự giác BVMT nhân dân Phát huy vai trò, làm rõ trách nhiệm ngành, cấp ủy đảng, quyền xây dựng lực quản lý, giải vấn đề mơi trường, khắc phục tình trạng tổ chức thực thiếu liệt, mang tính hình thức, tư coi nặng tăng trưởng kinh tế, bỏ qua buông lỏng quản nhà nước bảo vệ mơi trường Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Hoàn thiện xây dựng sở pháp vững cho việc áp dụng thuế BVMT, quan Nhà nước tiếp tục hồn thiện hệ thống pháp luật hành, hình thành hệ thống văn quy định chi tiết hướng dẫn thi hành theo hướng thống nhất, công bằng, đại hội nhập, khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, không rõ trách nhiệm thiếu khả thi Hệ thống pháp luật môi trường phải tương thích, đồng tổng thể hệ thống pháp luật chung nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Song song với hoàn thiện văn pháp luật, cần đẩy mạnh “kinh tế hóa” lĩnh vực tài ngun mơi trường, tăng cường áp dụng hình thức đấu thầu quyền thăm dò khống sản, đấu giá mỏ để tăng thu cho ngân sách Nhà nước lựa chọn tổ chức, cá nhân có lực, kinh nghiệm tham gia hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khống sản; nâng cao tính thống nhất, tránh chồng chéo quản lý; tăng cường phân cấ p cho địa phương quản khoáng sản; trọng tra, kiểm tra, xử vi phạm pháp luật Tiếp tục yêu cầu hệ thống sách thuế, phí lệ phí sửa đổi bổ sung phù hợp với định hướng phát triển kinh tế thị trườngquản Nhà nước; góp phần chủ động tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia; khuyến khích thu hút đầu tư thành phần kinh tế đầu tư nước vào Việt Nam; bảo hộ hợp lý, có chọn lọc, có thời hạn sản phẩm, hàng hố sản xuất nước phù hợp với cam kết, thông lệ quốc tế Hệ thống sách thuế xây dựng, hoàn thiện bảo đảm minh bạch, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện; mở rộng sở thuế để phát triển nguồn thu, bao quát nguồn thu phát sinh 4.3.2 Đối với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên Tiếp tục hoàn thiện pháp luật thuế tạo điều kiện để cải cách đại hoá quản thu thuế Xây dựng máy quản việc áp dụng thuế môi trường hiệu học quý báu rút từ kinh nghiệm nhiều nước giới Tại Việt Nam, thuế BVMT cơng cụ tài BVMT cần có ban ngành riêng chuyên trách việc triển khai, rà sốt, đơn đốc việc thực loại thuế Hơn nữa, việc thu thuế BVMT phải quy mối thống nhất, chịu trách nhiệm Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ lớn Tổng cục Thuế, nhiên đặt nằm kiểm soát Bộ tài xem xét mặt kĩ thuật công cụ thuế phần thiếu hệ thống thuế Mặt khác, nhiều ngành lĩnh vực khác có liên quan tới Luật thuế Chính thế, hợp tác phối hợp chặt chẽ quan việc làm cần thiết Do đó, cần tăng cường nâng cao lực quản Nhà nước, xây dựng máy hoạt động thống hiệu từ trung ương đến địa phương tất ngành lĩnh vực - Về công tác tra, kiểm tra thuế BVMT Nhà nước ban ngành có liên quan cần nghiên cứu chuẩn mực quốc tế công tác tra quan thuế nhà nước, từ xây dựng mơ hình, phương pháp tra cho phù hợp với chế quản lý, điều kiện kinh tế - xã hội nước ta Bên cạnh đó, cần xây dựng thực chế phối hợp ngành có liên quan công tác tra thuế Đồng thời, phối hợp xây dựng phần mềm ứng dụng tin học hỗ trợ công tác tra, kiểm tra thuế Phối hợp để đào tạo nâng cao lực cán bộ, trọng đào tạo theo kỹ chuyên sâu, khả sử dụng ứng dụng phần mềm tin học việc phân tích, khai thác thơng tin quản tra, kiểm tra thuế BVMT - Về Luật quản thuế BVMT Rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật thuế BVMT Luật có liên quan theo hướng quy định rõ nguyên tắc, sách Nhà nước, nội dung, công cụ, chế, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chí đánh giá, trách nhiệm bảo vệ mơi trường phù hợp với bối cảnh biến đổi khí hậu, chủ trương tái cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng Nghiên cứu xây dựng Bộ luật thuế BVMT theo hướng thống công tác bảo vệ thành phần mơi trường ứng phó với biến đổi khí hậu Đẩy mạnh cơng tác kiểm tra, tra, xử vi phạm pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm mơi trường, tăng cường thực thi sách, pháp luật bảo vệ môi trường Bổ sung nguyên tắc quản rủi ro quản thuế, mở rộng phạm vi khai thác sử dụng thông tin NNT, bổ sung nghĩa vụ NNT việc ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao quản trị doanh nghiệp cung phát triển quản thuế điện tử Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Đề nghị Cục thuế tỉnh Thái Nguyên lựa chọn cán công chức thuế đáp ứng yêu cầu công tác tra, kiểm tra để tăng cường bổ sung thêm biên chế Tăng cường phối hợp chặt chẽ hiệu với lực lượng cảnh sát mơi trường đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật thuế BVMT Đẩy mạnh công tác kiểm tra trụ sở quan thuế kiểm tra trụ sở NNT, kết xử phải các, khách quan quy định pháp luật thuế 4.3.3 Đối với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm đạo, tăng cường công tác quản thuế nói chung quản thuế BVMT nói riêng Tỉnh ủy, HDND, UBND tỉnh đạo ngành, UBND huyện, thị trấn tăng cường phối hợp với Cục Thuế Chi cục thuế công tác quản thuế BVMT, tập trung đạo công tác quản nợ cưỡng chế thuế BVMT Đề nghị đạo tăng cường công tác điều tra, đánh giá tài nguyên khoáng sản, làm rõ tiềm tài ngun khống sản, điều kiện cấu trúc, mơi trường địa chất phục vụ quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Nâng cao hiệu cơng tác quản tài ngun khống sản bảo đảm nguồn lực khoáng sản sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu sở tăng cường chế biến sâu, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, đồng thời tăng hiệu kinh tế, giảm thiểu tác động đến môi trường - Tiếp tục cụ thể hóa chế sách, pháp luật BVMT, có chế tài đủ mạnh để ngăn ngừa, xử nghiêm hành vi vi phạm Đưa nội dung bảo vệ môi trường vào chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, chương trình, dự án đầu tư Đẩy mạnh xã hội hóa; giải triệt để điểm nóng, điểm đen mơi trường Tích cực phòng ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường Phối hợp tốt với ngành, địa phương triển khai thực tốt chương trình, mục tiêu chống biến đổi khí hậu Phối hợp với Cục Thuế tỉnh việc tôn vinh, khen thưởng doanh nghiệp, có thành tích sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, đóng góp ngân sách thực tốt sách pháp luật thuế BVMT KẾT LUẬN CHƯƠNG Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Vận dụng kiến thức luận, quán triệt đường lối chủ trương Nhà nước; kết hợp với phân tích thực trạng cơng tác quản thuế BVMT Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên Học viên mạnh dạn đề xuất nhóm giải pháp số kiến nghị nhằm nâng cao công tác quản thuế BVMT Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên thời gian tới Hi vọng, đề xuất giải pháp kiến nghị có tác dụng tốt cho cơng tác quản thuế, góp phần vào công xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển, nâng cao mức sống người dân, tạo môi trường sống công khai minh bạch, công cho doanh nghiệp, dân cư tỉnh Thái Nguyên nói riêng nước nói chung Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ KẾT LUẬN Thực đường lối đổi mới, công cải cách hệ thống thuế nước ta đạt thành tựu quan trọng xây dựng sách thuế quản thuế Thuế BVMT sách thuế thực nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, nhằm góp phần thay đổi nhận thức người môi trường, tạo thêm nguồn lực để khôi phục môi trường sinh thái Cùng với phát triển đất nước hội nhập quốc tế, việc áp dụng thuế BVMT việc làm cần thiết thuế BVMT cơng cụ kinh tế quan trọng không tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước mà có hạn chế tối đa tác động gây ô nhiễm môi trường Việc áp dụng loại thuế phần giải hạn chế tồn sử dụng công cụ quản môi trường khác Vấn đề quản thuế BVMT ngày đặt thách thức lớn Ngành thuế phải không ngừng cải cách phương thức quản để đáp ứng yêu cầu quản thuế thời kỳ đổi đất nước Luận văn: “Hồn thiện cơng tác quản thuế BVMT Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên” góp phần làm rõ nội dung sau đây: Một là, hệ thống hố phân tích làm rõ vấn đề luận thuế quản thuế BVMT Hai là, tìm hiểu kinh nghiệm số Cục Thuế tỉnh lân cận quản thu thuế BVMT tiêu chí chủ yếu quản thuế BVMT doanh nghiệp theo hướng đại Từ rút học kinh nghiệm để tham khảo vận dụng vào điều kiện tỉnh Thái Nguyên nước ta Ba là, đặt câu hỏi mà đề tài cần giải quyết; phương pháp nghiên cứu đề tài xây dựng hệ thống tiêu nghiên cứu nhằm phân tích để đưa kết luận nghiên cứu, đề xuất giải pháp đề tài Bốn là, đánh giá, phân tích điều kiện tự nhiên, xã hội tỉnh Thái Nguyên ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội công tác quản thuế BVMT Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Năm là, phân tích, đánh giá trạng quản thuế BVMT theo chế hành; đánh giá kết bước đầu thực chế tự khai tự nộp; rút kết nguyên nhân vấn đề đặt quản thuế BVMT Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên Sáu là, nêu rõ quan điểm Nhà nước, người nghiên cứu phương hướng mục tiêu công tác quản thuế BVMT Đề xuất phương hướng giải pháp với quan có thẩm quyền nhằm tiếp tục hoàn thiện quản thuế BVMT giai đoạn Trong việc thực chế tự khai - tự nộp mở rộng dần với bước vững theo lộ trình hợp lý, kết hợp song song quản đại quản truyền thống, ứng dụng chức chế tự khai - tự nộp cho hệ thống hành Cùng với chế việc triển khai mặt pháp triển khai áp dụng kê khai thuế qua mạng Internet Do thời gian nghiên cứu có hạn nên nhiều nội dung chưa sâu phân tích kỹ giải pháp đề xuất có tính chất gợi mở Vì vậy, luận văn khơng tránh khỏi khiếm khuyết cần bổ sung, hoàn thiện Học viên mong đóng góp nhà khoa học, nhà quản để luận văn hồn thiện có ý nghĩa thiết thực quản thực tiễn nay./ Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài (2009); Hướng dẫn thủ tục hành lĩnh vực thuế sách thuế Bộ tài (2011); Quyết định số 2162/QĐ-BTC ngày 08/9/2011 “về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015 đề án triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020” Bộ tài (2011); Thông tư 152/2011 ngày 11/11/2011 “về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế bảo vệ môi trường” Bộ tài (2012); Thơng tư 159/2012 ngày 28/9/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 Chính phủ quy định định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế bảo vệ môi trường Bộ tài (2013); Thơng tư 156/2013 ngày 06/11/2013 “về việc hướng dẫn thi hành số điều Luật quản thuế Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 Chính phủ chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật quản thuế” Chính Phủ (2011), Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 “về việc phê duyệt chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020” Chính phủ, Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 “Về việc Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế bảo vệ môi trường” Cục Thuế tỉnh Bắc Giang (2011), Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2011 Cục Thuế tỉnh Bắc Giang (2012), Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2012 10 Cục Thuế tỉnh Bắc Giang (2013), Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2013 11 Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn (2011), Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2011 12 Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn (2012), Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2012 13 Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn (2013), Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2013 14 Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên (2011), Báo cáo tổng kết cơng tác thuế năm 2011 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 15 Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên (2012), Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2012 16 Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên (2013), Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2013 17 Cục Thống kê Thái Nguyên (2013), Niên giám Thống kê tỉnh Thái Nguyên 2012 18 Nguyễn Thị Liên (2009), Giáo trình thuế, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 19 Mác - Ăng Ghen (1962), nguồn gốc gia đình, chế độ tư hữu Nhà nước, tập 2, Nhà xuất thật, Hà Nội 20 Nhà xuất Tài (2007) - Hệ thống văn pháp luật thuế hành, Hà Nội 21 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI (2006), Luật Quản thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; 22 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI (2010), Luật thuế Bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 23 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII (2012), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật quản thuế số 21 (2012) 24 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013) 25 Tổng cục Thuế (2008), Tài liệu bồi dưỡng cán công chức thuế, nội dung quản thuế 26 Tổng cục Thuế (2010), Quyết định số 1864/QĐ-TCT ngày 21/12/2011 “Về việc ban hành Quy trình quản khai thuế, nộp thuế kế toán thuế” 27 Tổng cục Thuế (2013), Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2013 28 Tổng cục Thuế (2013), Hướng dẫn toán thuế 2012, điểm cần lưu ý sách thuế 2013, Nhà xuất Tài 29 UBND tỉnh Thái Nguyên (2013) - Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2013 30 Website Bộ tài chính: http://www.mof.gov.vn (2013) 31 Website Tổng cục thuế: http://www.gdt.gov.vn (2013) 32 Website Cục thuế tỉnh Thái Nguyên: http://www.thainguyen.gdt.gov.vn (2013) Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 33 Website Tỉnh Thái Nguyên: http://www.thainguyen.gov.vn (2013) Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... 3.5.3 Một số nguyên nhân làm hạn chế công tác quản lý thuế BVMT Cục thuế tỉnh Thái Nguyên 95 Chương GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CỤC THUẾ TỈNH THÁI NGUYÊN ... luật bảo vệ môi trường việc làm cần thiết Quản lý thuế bảo vệ môi trường sắc thuế cần xây dựng để hồn thiện hệ thống sách thuế Tuy nhiên, quản lý thuế bảo vệ môi trường công tác quản lý thuế. .. http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 1.1 Cơ sở lý luận quản lý thuế bảo vệ môi trường 1.1.1 trường bảo vệ môi Bảo vệ môi trường nêu Văn kiện Đại
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thuế bảo vệ môi trường tại cục thuế tỉnh thái nguyên , Hoàn thiện công tác quản lý thuế bảo vệ môi trường tại cục thuế tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan