Quản lý giáo dục văn hóa học đường tại các trường trung học phổ thông huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

124 142 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 07:48

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ VĂN NGỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS Đào Hải THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN i Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Việt Nam T ô i Thái Nguyên , tháng năm 2014 T c g i ả l u ậ n v ă n H V ă n n gọ c i Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Qua thời gian học tập, nghiên cứu trường Đại học sư phạm Thái Nguyên, quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình Thầy Cô Nhân dịp bảo vệ đề tài nghiên cứu, xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô lãnh đạo Đại học sư phạm Thái Nguyên, Phó giáo sư, Tiến sỹ truyền đạt tri thức q báu dành tình cảm tốt đẹp cho tơi tập thể học viên K20B-QLGD Đặc biệt xin chân thành cảm ơn Tiến sỹ Đào Hải tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu thực hồn thành luận văn Tôi xin cảm ơn Ban giám hiệu trường: Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo, THPT Tiên Du 1, THPT Trần Nhân Tông, THPT Lê Quý Đôn, bạn đồng nghiệp người thân cung cấp cho thông tin thực trạng quản lý giáo dục văn hóa học đường; quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ vật chất, tinh thần điều kiện giúp hồn thành chương trình khố học nghiên cứu thành công đề tài luận văn Trong thời gian làm luận văn thân tơi có nhiều cố gắng chắn có hạn chế, kính mong bảo quý Thầy Cô, đặc biệt Thầy Cô Hội đồng bảo vệ luận văn để đề tài ứng dụng thiết thực công tác quản lý thân đồng nghiệp huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh Xin trân trọng cảm ơn ! Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả luận văn ii Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Hà Văn ngọc http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC NHỪNG TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC SƠ ĐỒ vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Đối tượng khách thể nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ GIÁO DỤC VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.2 Những khái niệm 1.2.1 Quản lý, quản lý giáo dục quản lý nhà trường 1.2.2 Văn hóa 11 1.2.3 Mơi trường văn hóa 13 1.2.4 Văn hóa học đường 14 1.2.5 Giáo dục văn hóa học đường 16 1.3 Lý luận quản lý giáo dục văn hóa học đường trường THPT 17 iii Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.3.1 Quan điểm Đảng, Nhà nước ngành Giáo dục đào tạo giáo dục VHHĐ giai đoạn 17 iii Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.3.2 Nội dung quản lý giáo dục VHHĐ trường THPT 19 1.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc giáo dục VHHĐ trường THPT 25 1.3.4 Những đặc điểm nhà trường thành công 26 TIỂU KẾT CHƯƠNG 28 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN TIÊN DU,TỈNH BẮC NINH 29 2.1 Khái quát trường trung học phổ thông huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh 29 2.1.1 Khái quát vị trí địa lý, tình hình kinh tế - xã hội huyện Tiên Du tác động tới hoạt động dạy học trường THPT 29 2.1.2 Khái quát tình hình giáo dục đào tạo trường trung học phổ thông huyện Tiên Du 30 2.2 Thực trạng công tác quản lý giáo dục VHHĐ trường THPT huyện Tiên Du 37 2.2.1 Sơ lược nghiên cứu thực trạng giáo dục VHHĐ trường THPT huyện Tiên Du 37 2.2.2 Thực trạng môi trường VHHĐ trường THPT huyện Tiên Du 38 2.2.3 Thực trạng công tác quản lý giáo dục VHHĐ trường THPT huyện Tiên Du 49 TIỂU KẾT CHƯƠNG 55 CHƯƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN TIÊN DU 56 3.1 Nguyên tắc xây dựng biện pháp 56 3.1.1 Cơ sở xây dựng biện pháp 56 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học i v yên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.1.2 Nguyên tắc đề xuất biện pháp giáo dục văn hoá học đường Trường trung học phổ thông huyện Tiên Du 56 Thái Ngu Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học i v yên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.2 Biện pháp quản lý giáo dục văn hoá học đường Trường THPT huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 58 3.2.1 Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên học sinh công tác giáo dục VHHĐ 58 3.2.2 Xây dựng kế hoạch, xác định rõ mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục VHHĐ 60 3.2.3 Quản lý tốt trình dạy học nhà trường 63 3.2.4 Nâng cao vai trò Đồn niên, coi lực lượng nòng cốt hoạt động giáo dục VHHĐ 67 3.2.5 Xây dựng mơi trường cảnh quan, văn hóa, khn viên xanh - đẹp, kết hợp với tăng cường sở vật chất nhà trường, lớp học 69 3.2.6 Phối kết hợp với lực lượng giáo dục khác 71 3.3 Mối quan hệ biện pháp 73 3.4 Khảo sát mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý giáo dục văn hóa học đường 74 3.4.1 Mức độ cần thiết 75 3.4.2 Tính khả thi 77 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 80 Kết luận 80 Khuyến nghị 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC 87 v Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học T hái Ngu yên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC NHỪNG TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ BGH Ban Giám hiệu THPT Trung học phổ thông CB Cán CBQLGD Cán quản lý giáo dục CBGV Cán giáo viên CBQL Cán quản lý GVCN Giáo viên chủ nhiệm GV Giáo viên GD Giáo dục GD & ĐT Giáo dục đào tạo HS Học sinh QLGD Quản lý giáo dục TNCS Thanh niên cộng sản XHCN Xã hội chủ nghĩa XH Xã hội VH Văn hóa VHHĐ Văn hóa học đường iv Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ lối sống mẫu mực Đồng thời phát xử lý nghiêm khắc đối tượng có thái độ, hành vi lối sống thiếu văn hóa, vi phạm quy định VHHĐ - Tăng cường kinh phí, sở vật chất phục vụ công tác giáo dục VHHĐ - Tiếp tục xây dựng môi trường “xanh - - đẹp ”, xây dựng lối sống văn hóa HS, xây dựng câu lạc văn hóa sở vật chất phục vụ hoạt động tinh thần HS 2.4 Đối với Đồn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường - Phải nòng cốt, đầu việc tuyên truyền tổ chức hoạt động giáo dục VHHĐ HS - Thường xuyên giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho HS, cán Đoàn tích cực tham gia hoạt động giáo dục VHHĐ Gắn hoạt động đoàn với mục tiêu nội dung hoạt động giáo dục VHHĐ - Xem xét, lựa chọn Đồn viên tham gia tích cực vào hoạt động giáo dục VHHĐ, có hành vi lối sống VH tốt đẹp, có kết rèn luyện học tập tốt học lớp cảm tình Đảng đề nghị kết nạp Đảng - Thường xuyên phối hợp với CBGV chủ chốt với đội ngũ GV chủ nhiệm lớp, bí thư chi đồn để tổ chức hoạt động trị xã hội, văn hóa thể thao, tạo sân chơi đa dạng, phong phú HS * * * Trên kết bước ban đầu việc nghiên cứu biện pháp giáo dục VHHĐ cán quản lý trường THPT huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Do nhiệm vụ nghiên cứu mẻ, đối tượng hạn hẹp, thời gian có hạn trình độ thân tơi nhiều hạn chế nên Bản luận văn khoa học không tránh khỏi khuyết điểm Kính mong thầy dẫn, góp ý điều chỉnh, bổ sung để luận văn hồn chỉnh nhằm góp phần nâng cao hiệu giáo dục VHHĐ trường THPT huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 83 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ TÀI LIỆU THAM KHẢO A.Arnôđốp (1981), Cơ sở lý luận văn hóa Mác Lê Nin 1981, NXB Văn hóa, Hà Nội Đặng Quốc Bảo (2002); Quản lý, quản lý giáo dục tiếp cận từ mơ hình; Trường CBQL GD & ĐT; Hà Nội Nguyễn Trần Bạt (5- 2005), Văn hóa người, Nhà xuất hội nhà văn Bộ Giáo Dục Đào Tạo (2011), (Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Về việc ban hành Điều lệ trường THPT, Hà Nội Trường Chinh (1975), Chủ nghĩa Mác văn hóa Việt Nam, NXB Sự thật, Hà Nội Chân dung nhà cải cách giáo dục tiêu biểu giới (2005), NXB Thế giới, Hà Nội Đoàn Văn Chúc (1997), Văn hóa học, Viện văn hóa NXB Văn hóa thơng tin, Hà Nội Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2006); Cơ sở khoa học quản lý; Bài giảng cho hệ cao học quản lý giáo dục, Hà Nội Thành Chung (2003), Đấu tranh phòng chống tội phạm học đường tệ nạn xã hội với phối hợp “liên tịch” Bộ GD & ĐT Bộ Công An, Báo Giáo dục Thời đại 10 Thành Duy (1996), Văn hóa phát triển xã hội Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 11 Phạm Văn Đồng (1996), Văn hóa đổi mới, Tác phẩm bình luận, NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội 12 Vũ Cao Đàm (2005); Phương pháp luận - Nghiên cứu khoa học; Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội 84 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 13 Trần Văn Giàu (1980), Giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 85 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 14 Phạm Minh Hạc (1996), Một số vấn đề giáo dục khoa học giáo dục, Nhà xuất giáo dục , Hà Nội 15 Đặng Thành Hưng (2/2005), Thiết kế học nhằm tích cực hóa học tập, tạp chí Giáo dục 16 Đỗ Huy - Trường Lưu (1993), Sự chuyển đổi giá trị văn hóa Việt Nam, NXB khoa học xã hội 17 Đỗ Huy (2001) - Viện triết học, Xây dựng mơi trường văn hóa nước ta từ góc nhìn giá trị học, Viện văn hóa, nhà xuất thơng tin, Hà Nội 27 Hồng Ngọc Hiến (2007) - Văn hóa văn minh, Văn hóa chân lý văn hóa dịch lý- Nhà xuất Đà Nẵng 18 Lê Quang Hưng (9/2007), Khoa học Việt Nam - ĐHSP Hà Nội; sở việc xây dựng văn hóa học đường bối cảnh đất nước hội nhập, đổi nay; Hội thảo khoa học: Xây dựng văn hóa học đườngGiải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường; Hà Nội 19 Nguyễn Công Khanh (2009), Tài liệu bồi dưỡng Hiệu trưởng trường phổ thơng Việt Nam, Chun đề văn hóa nhà trường, Hà Nội 20 Vũ Khiêu (chủ biên) (2000), Văn hóa Việt Nam, Xã hội người, NXB Khoa học xã hội 21 Trường Lưu (2003), Toàn cầu hóa vấn đề bảo tồn văn hóa dân tộc, Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội 22 Phạm Hồng Quang (2003), Văn hóa học, Bộ Giáo dục đào tạo, Hà Nội 23 Phạm Hồng Quang (2006), Môi trường giáo dục, Nhà xuất giáo dục 24 Phạm Hồng Quang (số 130, 1/2006), Hình thành lực nghiên cứu khoa học cho SV - điều kiện để nâng cao chất lượng đào tạo, Tạp chí Giáo dục 25 V.M RơĐin, Văn hóa học (Người dịch: Nguyễn Hồng Minh; người hiệu đính: Phạm Tơ Minh) (2000) , Nhà xuất trị quốc gia , Hà Nội 86 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 26 Chu Khắc Thuật (chủ biên) (1998), Văn hóa, lối sống với mơi trường, Trung tâm nghiên cứu tư vấn phát triển, NXB Văn hóa thơng tin, Hà Nội 27 Đinh Viễn Trí - Đơng Phương Tri (Ngọc Anh dịch) (2003), Văn hóa cho giao tiếp ứng xử (Biết co biết duỗi), Nhà xuất văn hóa - Thơng tin, Hà Nội 28 E.B Tylor (2001), Văn hóa ngun thủy, tạp chí văn hóa nghệ thuật, Hà Nội 29 Trần Ngọc Thêm (2001), Tìm sắc văn hóa Việt Nam, NXB TPHCM 30 Văn Đức Thanh (2001), Về xây dựng môi trường văn hóa sở, Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội 31 Trường Đại Học Sư phạm Hà Nội (9/2007), Viện nghiên cứu sư phạm; Hội thảo khoa học: Xây dựng văn hóa học đường - Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường; Hà Nội 32 Hà Xuân Trường (1994, tr5 - 6), Văn hóa - Khái niệm thực tiễn, NXB Văn hóa - Thơng tin, Hà Nội 33 Hồng Vinh (1999), Mấy vấn đề lí luận thực tiễn xây dựng văn hóa nước ta, NXB Văn hóa - thơng tin, Hà Nội 34 Phạm Viết Vượng (1996), Giáo dục học đại cương, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội 35 Trần Quốc Vượng (chủ biên) (1996), Văn hóa học đại cương sở văn hóa Việt Nam, H: NXB khoa học xã hội 86 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý) Để tìm hiểu thực trạng việc giáo dục văn hóa học đường (VHHĐ) Trường THPT huyện Tiên Du Xin Thầy/cơ vui lòng cho biết ý kiến (Đánh dấu “x” vào trống thích hợp) số nội dung: Câu Mức độ cần thiết Văn hoá học đường trình giảng dạy Rất cần thiết  thiết  Cần thiết  Không cần Câu 2: Mức độ STT Văn hóa học đường Trường THPT huyện Tiên Du có cần thiết để Giúp Thầy/Cô nhận thức giá trị tầm quan trọng VHHĐ việc giáo dục toàn diện Thuyết phục Thầy/cơ hòa đồng lợi ích thân với lợi ích nhóm tổ chức Giúp Thầy/cơ kích thích nhu cầu cống hiến HS cho XH tự khẳng định thân Giúp Thầy/cô làm thay đổi nhu cầu HS giáo dục VHHĐ Tạo niềm tin đội ngũ GV việc định nội dung, phương pháp hình thức giáo dục VHHĐ Thu thập thông tin, trợ giúp thành viên tham gia trình tự quản nhà trường Tạo bầu khơng khí thân thiện lớp, trường nụ cười, câu chào hỏi cởi mở làm cho người cảm thấy hạnh phúc làm việc nhà trường Rất cần thiết Cần thiết Không Cần thiết Câu Nội dung VHHĐ khiến Thầy/cô lo lắng (đánh số theo thứ tự từ 1-5) Quan hệ công tác, ứng xử giao tiếp nhà trường với đối tác trường Quan hệ công tác, ứng xử giao tiếp Cán quản lý với Giáo viên, CBNV trường Quan hệ, ứng xử giao tiếp học sinh với Quan hệ, ứng xử học sinh với việc học tập Các quan hệ khác, vấn đề khác Câu Xin Thầy/cô cho biết mức độ quan tâm Hiệu trưởng giáo dục VHHĐ Rất tốt  Tốt  Chưa tốt  Trung bình  Câu Theo Thầy/cô hoạt động Hiệu trưởng việc giáo dục VHHĐ gì? Đánh giá giá trị cá nhân, giá trị văn hóa nhà trường  Đánh giá giá trị văn hóa tích cực, tiêu cực CB, GV, NV HS  Đánh giá ảnh hưởng văn hóa phát triển đội ngũ CBGV, NV, mức độ hoàn thiện nhân cách HS  Sự thay đổi tổ chức, cấu quản lý, trình giao tiếp định  Ảnh hưởng văn hóa đến khơng khí (mơi trường) giáo dục nhà trường  Câu Mức độ Xin Thầy/Cô cho biết mức độ thực công STT tác giáo dục văn hóa học đường Trường THPT huyện Tiên Du đã: Tốt Trung Chưa bình tốt Giúp GV nhận thức giá trị tầm quan trọng việc đạt mục tiêu đổi phương tiện để đạt mục tiêu Thuyết phục GV hòa đồng lợi ích thân với lợi ích nhóm tổ chức Mở rộng nhu cầu học tập VHHĐ HS Tạo niềm tin đội ngũ GV, CBQLGD, khuyến khích định sáng tạo Thu thập thơng tin, trợ giúp thành viên tham gia trình tự quản trường Tạo bầu khơng khí chung nhà trường nụ cười, câu chào hỏi cởi mở làm cho người cảm thấy hạnh phúc làm việc nhà trường Câu 7: Theo Thầy/Cô, giáo dục VHHĐ Trường THPT huyện Tiên Du nay, nội dung cần quan tâm nhất, cần coi yếu tố then chốt (đánh số theo thứ tự từ 1-7): Văn hóa ứng xử nhà trường Văn hóa dạy Văn hóa học Văn hóa thi cử Phong cách, lối sống, ăn mặc Văn hóa đánh giá Văn hóa ngơn ngữ - giao tiếp học sinh Câu 8: Trong nội dung giáo dục VHHĐ, nội dung quan trọng (Đánh số theo thứ từ 1- 4) Giáo dục truyền thống hiếu học tôn sư trọng đạo Giáo dục đạo đức Giáo dục kỹ giao tiếp ứng xử sư phạm Giáo dục nếp sống văn minh, sống có văn hóa Ý kiến khác: Câu 9: Trong hình thức giáo dục VHHĐ, hình thức quan trọng (Đánh dấu “X” vào ô chọn) Gia đình Nhà trường Xã hội Cá nhân tự học tập, rèn luyện Ý kiến khác: Thầy cô cho biết số thông tin cá nhân Họ tên: .Nam/ nữ Số năm công tác: Xin cảm ơn Thầy/Cô! Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho giáo viên) Câu VHHĐ có ảnh hưởng lớn sống hiệu hoạt động nhà trường Xin Thầy/cô cho biết giá trị văn hóa mà Thầy/cơ mong muốn có nhà trường Đánh dấu “x” vào ô lựa chọn tương ứng Xác định truyền bá giá trị văn hóa tổ chức cho thành viên  Xây dựng mơ hình thành cơng thống  Tạo giá trị tích cực cho mối quan hệ nhà trường  Làm việc hợp tác  Tạo trì uy tín thực  Câu Xin Thầy/cơ cho biết quan hệ lãnh đạo với nhân viên, thầy giáo với thầy giáo; thầy trò quan hệ nào? (Đánh dấu “X” vào ô chọn) - Mối quan hệ Lãnh đạo với nhân viên: TT Mối quan hệ Quan hệ mang tính chất quản lý, thiếu tinh thần dân chủ, cởi mở Quan hệ mang tính chất độc đốn người quản lý với cấp dưới, thầy với trò Sự đồn kết, gắn bó chặt chẽ, khích lệ giáo viên- học sinh dạy tốt, học tốt Người quản lý biết tơn trọng tập thể, tập thể mà phát huy tính dân chủ hoạt động nhà trường Ý kiến khác: - Mối quan hệ Thầy /cô giáo với Thầy /cô giáo TT Mối quan hệ Đoàn kết, thân thiện, cởi mở, tương thân tương Sự đố kỵ, ghen ghét đồng nghiệp, gây đoàn kết nội Ý kiến khác: - Mối quan hệ học sinh với học sinh TT Mối quan hệ Đoàn kết, giúp đỡ tương thân tương Sự đố kỵ, bè phái, kỳ thị Ý kiến khác: Câu 3: Xin Thầy/cô đánh giá mức độ quan hệ thành viên nhà trường (Đánh dấu “x” vào ô Thầy/cô chọn) Mức độ STT Mối quan hệ Tốt Bình Chưa Khơng thường tốt rõ Bầu khơng khí tâm lý, đạo đức tập thể nhà trường Quan hệ GV với Quan hệ GV với học sinh Quan hệ học sinh với học sinh Thầy cô cho biết số thông tin cá nhân Họ tên: .Nam/ nữ Số năm công tác: Xin cảm ơn Thầy /Cô ! Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý giáo viên) Để có sở khoa học nhằm đề xuất biện pháp giáo dục VHHĐ Trường THPT huyện Tiên Du Xin Thầy/cơ vui lòng trả lời câu hỏi sau đây: (Đánh dấu “x” vào ô trống phù hợp lựa chọn) Câu 1: Mức độ Thầy/cơ cho biết ý kiến STT mức độ cần thiết biện pháp Rất giáo dục VHHĐ Hiệu trưởng cần Trường THPT huyện Tiên Du: thiết Tuyên truyền nâng cao nhận thức CB, giáo viên, nhân viên toàn thể HS công tác giáo dục VHHĐ Xây dựng kế hoạch, xác định rõ mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục VHHĐ Tăng cường quản lý nề nếp dạy học chất lượng dạy - học, Đẩy mạnh vai trò đồn niên, coi lực lượng nòng cốt hoạt động giáo dục VHHĐ HS Xây dựng mơi trường văn hóa, khuôn viên xanh - - đẹp kết hợp với tăng cường sở vật chất, thiết bị giáo dục nhà trường Phối hợp chặt chẽ với lực lượng GD khác Cần thiết Không Cần thiết Câu 2: Thầy/Cơ cho biết tính khả thi biện pháp STT giáo dục VHHĐ Hiệu trưởng Trường THPT huyện Tiên Du Mức độ Khả thi Không khả thi Tuyên truyền nâng cao nhận thức CB, giáo viên, CNV toàn thể HS công tác giáo dục VHHĐ Xây dựng kế hoạch, xác định rõ mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục VHHĐ Tăng cường quản lý nề nếp hoạt động dạy học chất lượng dạy học Đẩy mạnh vai trò đồn niên, coi lực lượng nòng cốt hoạt động giáo dục VHHĐ HS Xây dựng môi trường cảnh quan văn hóa, khn viên xanh - - đẹp kết hợp với tăng cường sở vật chất, thiết bị giáo dục nhà trường Phối hợp chặt chẽ với lực lượng GD khác Câu 3: Trong nội dung giáo dục VHHĐ Thầy/Cô thấy nội dung quan trọng (Đánh số theo thứ từ 1- 4) Giáo dục truyền thống hiếu học tôn sư trọng đạo Giáo dục đạo đức Giáo dục kỹ giao tiếp ứng xử sư phạm Giáo dục nếp sống văn minh, sống có văn hóa Ý kiến khác: Xin cảm ơn Thầy/Cô! Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho học sinh) Trong xã hội đại, mà giao tiếp quốc tế ngày mở rộng vấn đề VHHĐ trở thành nhu cầu có vai trò quan trọng xã hội người Em vui lòng trả lời câu hỏi sau đây: Câu 1: Em có biết văn hóa học đường khơng? Rất biết   Biết  Chưa biết Câu hỏi 2: Theo Em có cần giáo dục Văn hố học đường q trình giáo dục nhà trường Rất cần thiết   Cần thiết  Không cần thiết Câu 3: Trong nội dung giáo dục VHHĐ em thấy nội dung quan trọng (Đánh số theo thứ từ 1- 4) Giáo dục truyền thống hiếu học tôn sư trọng đạo Giáo dục đạo đức Giáo dục kỹ giao tiếp ứng xử sư phạm Giáo dục nếp sống văn minh, sống có văn hóa Ý kiến khác: Câu 4: Trong hình thức giáo dục VHHĐ, theo em hình thức quan trọng (Đánh số theo thứ từ 1- 4) Gia đình Nhà trường Xã hội Cá nhân tự học tập, rèn luyện Ý kiến khác: Câu 5: Em tự đánh giá mức độ biểu hành vi nhà trường TT 10 11 12 Thường xuyên Mức độ Đôi Chưa Vi phạm kỷ luật (từ phê bình trở lên) Đã sử dụng ma túy (ít lần) Bị đình học (tiết, buổi học) Bỏ tiết học, bỏ buổi học Quay cóp, sử dụng tài liệu trái phép thi, kiểm tra Đi học muộn Không đến thư viện mượn, đọc sách Vi phạm nội quy khác nhà trường Nói tục, thiếu lễ độ với GV Hút thuốc (hàng ngày, năm) Sử dụng Internet chơi game, phim ảnh xấu Ăn mặc không quy định, bị nhắc nhở Câu 6: Quan hệ GV HS số quan trọng việc đánh giá VHHĐ Em cho biết thái độ đối xử GV HS trường nào? (đánh dấu “x” vào ô trống mà em chọn) Mức độ STT Thái độ đối xử Giáo viên đối xử với HS mang tính nhân đạo Giáo viên đối xử bình đẳng với HS Giáo viên đối xử công với HS Giáo viên đối xử với HS mang tính sáng tạo Thường Thỉnh xun thoảng Ít, không Ý kiến khác: Em cho biết số thông tin cá nhân Họ tên: Nam(nữ): Lớp: Ghi chú: Đây phiếu khảo sát dùng cho n/c khoa học, mong em quan tâm cho ý kiến khách quan Xin cảm ơn em! ... THỰC TRẠNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN TIÊN DU,TỈNH BẮC NINH 29 2.1 Khái quát trường trung học phổ thông huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh 29 2.1.1... trường văn hóa 13 1.2.4 Văn hóa học đường 14 1.2.5 Giáo dục văn hóa học đường 16 1.3 Lý luận quản lý giáo dục văn hóa học đường trường THPT 17 iii Số hóa Trung tâm Học. .. giáo dục văn hoá học đường trường THPT huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh ” Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu lý luận thực tiễn giáo dục văn hóa học đường, từ đề xuất biện pháp quản lý giáo dục VHHĐ trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý giáo dục văn hóa học đường tại các trường trung học phổ thông huyện tiên du, tỉnh bắc ninh , Quản lý giáo dục văn hóa học đường tại các trường trung học phổ thông huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

Từ khóa liên quan