Quản lý hoạt động tín dụng tại BIDV bắc ninh thực trạng và giải pháp

112 116 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 07:48

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THƯỞNG QUẢN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI BIDV BẮC NINH: THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH QUẢN KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THƯỞNG QUẢN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI BIDV BẮC NINH: THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Thị Thanh Bình THÁI NGUN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ cho học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả Nguyễn Thị Thưởng ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: "Quản hoạt động tín dụng BIDV Bắc Ninh: Thực trạng giải pháp", nhận hướng dẫn giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô giáo Khoa Sau đại học trường Đại học kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên cô giáo PGS.TS Phạm Thị Thanh Bình người định hướng, bảo dìu dắt tơi q trình học tập nghiên cứu đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh (BIDV Bắc Ninh), đồng chí cán bộ, lãnh đạo ngân hàng tạo điều kiện, cung cấp số liệu khách quan có ý kiến góp quý báu, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ trình nghiên cứu thực đề tài đơn vị Cuối xin dành lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình bè bạn giúp đỡ nhiều vật chất tinh thần để thân tơi hồn thành chương trình học tập đề tài nghiên cứu./ Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả Nguyễn Thị Thưởng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đóng góp thực tiễn đề tài nghiên cứu Kết cấu Luận văn Chương 1: CƠ SỞ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở luận hoạt động tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.2 Đặc điểm hoạt động tín dụng NHTM 1.1.3 Phân loại tín dụng NHTM 1.1.4 Vai trò hoạt động tín dụng NHTM 1.2 Nội dung cơng tác quản tín dụng 11 1.2.1 Tổ chức quản hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại 12 1.2.2 Quản khách hàng vay vốn ngân hàng thương mại 12 1.2.3 Kiểm sốt hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 17 1.2.4 Quản danh mục cho vay 18 1.2.5 Phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro 19 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản tín dụng ngân hàng thương mại 21 1.3.1 Các nhân tố chủ quan 21 1.3.2 Nhân tố khách quan 23 1.4 Cơ sở thực tiễn hoạt động tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại 24 1.4.1 Kinh nghiệm Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) 24 1.4.2 Kinh nghiệm Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) 29 Kết luận chương 33 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 Các câu hỏi đặt cần nghiên cứu 34 2.2 Quy trình nghiên cứu hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại 34 2.3 Các phương pháp nghiên cứu 35 2.3.1 Phương pháp thu thập tài liệu 35 2.3.2 Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp tài liệu 37 2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 38 2.4.1 Chỉ tiêu định lượng 38 2.4.2 Chỉ tiêu định tính 41 Kết luận chương 45 Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI BIDV BẮC NINH 46 3.1 Khái quát BIDV Bắc Ninh 46 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển BIDV Bắc Ninh 46 3.1.2 Cơ cấu tổ chức BIDV Bắc Ninh 47 3.1.3 Những hoạt động kinh doanh BIDV Bắc Ninh 48 3.2 Thực trạng quản hoạt động tín dụng BIDV Bắc Ninh 53 3.2.1 Tổ chức quản hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh 53 3.2.2 Quản khách hàng xếp hạng tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh 57 3.2.3 Hoạt động kiểm tra, kiểm sốt tín dụng 60 3.2.4 Quản danh mục tín dụng 65 3.2.5 Phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh 78 3.3 Đánh giá thực trạng hoạt động quản tín dụng BIDV Bắc Ninh 81 3.3.1 Những kết đạt 81 3.3.2 Những hạn chế tồn 83 3.3.3 Nguyên nhân tồn 83 Kết luận chương 88 Chương 4: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI BIDV BẮC NINH 89 4.1 Định hướng mục tiêu BIDV Bắc Ninh nâng cao hiệu quản tín dụng 89 4.1.1 Định hướng mục tiêu phát triển chung BIDV CN Bắc Ninh 89 4.1.2 Định hướng nâng cao cơng tác quản tín dụng BIDV Bắc Ninh 91 4.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản tín dụng 93 4.2.1 Xây dựng sách tín dụng hợp 93 4.2.2 Cải tiến quy trình cấp tín dụng 94 4.2.3 Tăng cường công tác tra, kiểm tra 96 4.2.4 Nâng cao chất lượng thẩm định 98 4.2.5 Nâng cao chất lượng cán ngân hàng 99 4.2.6 Trích lập dự phòng rủi ro 99 Kết luận chương 101 KẾT LUẬN 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ACB : Ngân hàng TMCP Á Châu BIDV : Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV Bắc Ninh : Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh CBTD : Cán tín dụng CSH : Chủ sở hữu GHTD : Giới hạn tín dụng NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại QHKH : Quan hệ khách hàng QLTD : Quản chất lượng tín dụng QLTD : Quản tín dụng QTTD : Quản trị tín dụng RRTD : Rủi ro tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TSBĐ : Tài sản bảo đảm VCB : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VCSH : Vốn chủ sở hữu VNĐ : Việt Nam đồng vii DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, BẢNG Bảng 1.1: Điểm tín dụng áp dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ 14 Bảng 1.2: Tiêu chí đánh giá chất lượng tín dụng cho vay Ngân hàng TMCP Á Châu 24 Bảng 1.3: Phân loại rủi ro khách hàng theo hệ thống chấm điểm tín dụng 31 Bảng 1.4: Quy trình xác định giới hạn tín dụng ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 32 Bảng 3.1 Cơ cấu nguồn vốn 49 Bảng 3.2 Cơ cấu tín dụng 50 Bảng 3.3: Số khách hàng xếp hạng theo kết XHTDNB BIDV Bắc Ninh 60 Bảng 3.4: Nợ hạn 65 Bảng 3.5: Tỷ lệ nợ xấu 66 Bảng 3.6: Lãi treo từ hoạt động tín dụng 66 Bảng 3.7: Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng 67 Bảng 3.8: Tỷ lệ dư nợ có TSBĐ 68 Bảng 3.9: Kết lấy ý kiến khách hàng năm 2013 69 Bảng 3.10: Phân loại nợ sở kết xếp hạng tín dụng nội 79 Bảng 3.11: Tình hình trích lập dự phòng rủi ro tín dụng BIDV Bắc Ninh 80 Bảng 4.1: Mục tiêu kinh doanh cụ thể BIDV Bắc Ninh đến 2015 91 SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ Chu trình kiểm sốt hoạt động tín dụng 17 Sơ đồ 2.1: Quy trình nghiên cứu hoạt động quản tín dụng NHTM 35 Sơ đồ 3.1: Sơ đồ cấu tổ chức máy quản Chi nhánh NH TMCP ĐT&PT Bắc Ninh 47 Sơ đồ 3.2: Mơ hình Quản hoạt động tín dụng BIDV 53 Sơ đồ 3.3: Mơ hình XHTDNB khách hàng tổ chức kinh tế BIDV 59 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Dư nợ BIDV Bắc Ninh 50 Biểu đồ 3.2 Thu dịch vụ BIDV Bắc Ninh 52 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động Ngân hàng thương mại (NHTM) hoạt động quan trọng kinh tế Hoạt động NHTM bao gồm nhiều hoạt động khác như: Huy động vốn; Thanh tốn; Tín dụng; Bảo lãnh; Thanh tốn quốc tế; hoạt động có vai trò quan trọng khác tổng thể hoạt động chung NHTM Hoạt động tín dụng mảng hoạt động lớn đóng vai trò quan trọng toàn hoạt động NHTM Hoạt động tín dụng mang lại nguồn thu nhập lớn tổng thu nhập NHTM Bên cạnh đó, nhờ hoạt động tín dụng mà NHTM bán chéo sản phẩm, tạo tảng thu hút hỗ trợ cho hoạt động khác bảo lãnh, toán quốc tế, chuyển tiền Tuy nhiên, hoạt động tín dụng có mang lại hiệu cao vai trò vốn có hay khơng hồn tồn phụ thuộc vào rủi ro tiềm ẩn hoạt động tín dụng mang lại Những rủi ro làm cho hoạt động NHTM hiệu quả, mà làm cho NHTM tính khoản vốn cần thiết nhạy cảm, gây tổn thất lớn, chí phá sản NHTM Thực quản trị tốt hoạt động tín dụng khơng nâng cao hiệu quả, làm tăng khả cạnh tranh NHTM bối cảnh kinh tế hội nhập mà đóng góp tích cực vào vận hành kinh tế thông qua tác động cung - cầu tiền tệ dẫn đến thúc đẩy tăng trưởng hay kìm hãm kinh tế, lạm phát, khủng hoảng tiền tệ giúp Nhà nước thực tốt vai trò quản hoạt động kinh tế kinh tế thị trường Với tầm quan trọng hoạt động tín dụng NHTM kinh tế kinh nghiệm thực tiễn công việc, kết hợp với kiến thức học khố học vừa qua nên tơi chọn đề tài nghiên cứu “Quản hoạt động tín dụng BIDV Bắc Ninh: Thực trạng giải pháp” để làm luận văn thạc sỹ Chương GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI BIDV BẮC NINH 4.1 Định hướng mục tiêu BIDV Bắc Ninh nâng cao hiệu quản tín dụng 4.1.1 Định hướng mục tiêu phát triển chung BIDV CN Bắc Ninh 4.1.1.1 Định hướng chung Thực tốt đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam công tác cổ phần hoá, xây dựng chi nhánh trở thành Chi nhánh hàng đầu phát triển dịch vụ bán lẻ hệ thống, đa dạng hoá nguồn thu từ dịch vụ; Đáp ứng đầy đủ đồng tiêu chuẩn thông lệ quốc tế hoạt động Ngân hàng đến năm 2015; Nâng cao sức cạnh tranh bình diện: Thị trường, thị phần, sản phẩm, dịch vụ, hiệu kinh doanh gắn với cấu tín dụng, khách hàng, nguồn thu; Tuân thủ pháp luật, đảm bảo an toàn hệ thống, tuân thủ hệ thống quản lý, quy trình nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra giám sát, quản trị điều hành, hoàn thiện mơ hình tổ chức theo hướng chun mơn hố 4.1.1.2 Mục tiêu phát triển BIDV Bắc Ninh đến năm 2015 * Mục tiêu tổng quát: Xây dựng BIDV Bắc Ninh trở thành chi nhánh dẫn đầu toàn hệ thống BIDV Đến năm 2015, BIDV Bắc Ninh thực trở thành chi nhánh đại với tâm đổi tư duy; trẻ hóa nhân sự; thay đổi cốt lõi phong cách làm, phục vụ khách hàng,… * Mục tiêu cụ thể: Về quản lý: Xây dựng máy chi nhánh đủ mạnh để hỗ trợ Ban Giám đốc BIDV Bắc Ninh định kinh doanh nhanh nhạy xác, đồng thời hỗ trợ đơn vị thuộc BIDV Bắc Ninh Xây dựng hệ thống quy định, quy chế phù hợp với tình hình thực tế Chi nhánh để quản trị điều hành tồn chi nhánh theo sách, quy định chung BIDV pháp luật Phân định rõ trách nhiệm chức danh, đề cao kỷ cương thực thi nhiệm vụ giao Phân quyền để tạo quyền chủ động đơn vị thuộc Chi nhánh; quản trị điều hành thống toàn Chi nhánh Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt, đảm bảo hoạt động Chi nhánh phải kiểm tra, soát xét trước sau thực nhằm đảm bảo hoạt động BIDV Bắc Ninh sách, quy định BIDV, pháp luật, thực tốt quy định, quy chế, quy trình mà BIDV đưa vào áp dụng toàn hệ thống để giảm thiểu rủi ro Thiết lập áp dụng có hiệu hệ thống thơng tin kiểm sốt nội đảm bảo cập nhật thông tin, báo cáo quản trị phục vụ cho trình xử định kịp thời Về địa bàn hoạt động: Tiếp tục tập trung mở rộng, phát triển hoạt động địa bàn tỉnh Bắc Ninh Về khách hàng: phát triển mở rộng khách hàng hoạt động nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác địa bàn tỉnh Bắc Ninh Về sản phẩm dịch vụ: Tăng tỷ trọng dịch vụ thu phí cấu sản phẩm dịch vụ ngân hàng Về mối quan hệ với chi nhánh khác hệ thống: Quan hệ hỗ trợ, hợp tác với chi nhánh khác hệ thống BIDV để phát triển mục tiêu chung tồn hệ thống Bảng 4.1: Mục tiêu kinh doanh cụ thể BIDV Bắc Ninh đến 2015 TT Chỉ tiêu Giai đoạn 2011-2015 Xây dựng BIDV Bắc Ninh trở thành chi nhánh dẫn đầu toàn hệ thống BIDV Đến năm Mục tiêu phát triển 2015, BIDV Bắc Ninh thực trở thành chi nhánh đại với tâm đổi tư duy; trẻ hóa nhân sự; thay đổi cốt lõi phong cách làm, phục vụ khách hàng,… Tốc độ tăng trưởng bình quân Tổng tài sản Tốc độ tăng trưởng bình quân Lợi nhuận trước thuế > 6%/năm - 10 %/năm (Nguồn: Chiến lược phát triển BIDV Bắc Ninh đến 2015) 4.1.2 Định hướng nâng cao công tác quản tín dụng BIDV Bắc Ninh Tập trung phục vụ khách hàng truyền thống tốt BIDV đặc biệt khách hàng sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu; Tập đồn, Tổng cơng ty, khách hàng có lực tài trình độ quản tốt, có thị trường tiêu thụ ổn định, có khả chống đỡ tác động khủng hoảng kinh tế Đối với khách hàng mới, chi nhánh tiếp cận khách hàng xuất khẩu, khách hàng có hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, có kết xếp hạng tối thiểu từ A trở lên Phát triển khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ, khách hàng cá nhân, hộ gia đình nhằm đa dạng khách hàng, tăng nhanh thị phần phân tán rủi ro tín dụng Xây dựng sách phù hợp theo đối tượng khách hàng, xây dựng hệ thống quản lý, đánh giá khách hàng nhằm theo dõi, phát triển phục vụ tốt cho khách hàng khách hàng tiềm Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, đặc biệt hạn chế kiểm soát chặt chẽ cho vay khách hàng thuộc nhóm nợ xấu Thực quy định pháp luật cho vay, phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng; nghiêm cấm nới lỏng điều kiện cấp tín dụng; Đánh giá, xác định mức độ rủi ro theo sản phẩm, ngành nghề, lĩnh vực để thực kiểm sốt giới hạn cấp tín dụng tối đa số ngành, lĩnh vực Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động tín dụng vào lĩnh vực: Bất động sản, chứng khoán cho vay tiêu dùng theo đạo NHNN; Đẩy mạnh việc đánh giá, phân tích xác định khách hàng, nhóm khách hàng mục tiêu theo tiêu chí: Xếp hạng khách hàng, vốn điều lệ, tổng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu, tỷ lệ tài sản đảm bảo tổng dư nợ cho vay, bảo lãnh, mức độ đáp ứng sách khách hàng… đặc biệt khả trả nợ khách hàng để có biện pháp ứng xử phù hợp Tuyệt đối tuân thủ giới hạn cấu tín dụng giao Đẩy mạnh cho vay ngắn hạn ngoại tệ khách hàng có nguồn thu ngoại tệ, đồng thời khuyến khích khách hàng sử dụng cơng cụ phái sinh hốn đổi tiền tệ chéo (CCS), hoán đổi lãi suất đồng tiền (IRS) để phòng ngừa rủi ro; Thực xác định thời hạn cho vay phù hợp với khoảng thời gian chu kỳ sản xuất kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn dự án đầu tư; hợp đồng tín dụng có thoả thuận với khách hàng vay việc trả nợ tiền vay khách hàng nhận ngoại tệ tốn từ nước ngồi Gia tăng tín dụng tài trợ xuất gắn với việc thực cung ứng dịch vụ trọn gói, đặc biệt trọng giới thiệu đến khách hàng sản phẩm CCS, IRS gắn với điều kiện tăng khả mua ngoại tệ từ khách hàng Kiểm soát chặt chẽ cho vay nhập khẩu, cho vay phục vụ nhập nhóm mặt hàng thiết yếu, nguyên liệu phục vụ cho sản xuất hàng xuất thay hàng nhập khẩu; máy móc, thiết bị, dây truyền sản xuất; mặt hàng đảm bảo cân đối nhu cầu kinh tế với điều kiện khách hàng phải có dự án, phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, hợp đồng đầu chắn; tuyệt đối không cho vay để nhập hàng tiêu dùng xa xỉ, mặt hàng nước sản xuất Đánh giá thực trạng dư nợ nhóm 2, nợ cấu, lãi treo chi nhánh xác định rõ khách hàng có khả chuyển lên nhóm để áp dụng sách khách hàng phù hợp, khách hàng khó có khả cải thiện nhóm nợ có nguy phát sinh nợ xấu, từ thu hẹp quy mơ tín dụng khách hàng thuộc nhóm Đánh giá thực trạng tài sản đảm bảo (tính pháp lý, tính khả mại, hiệu biện pháp quản lý…), nâng cao chất lượng TSĐB nợ vay để giảm thiểu tổn thất xảy rủi ro tín dụng - Tăng cường kiểm tra, quản tín dụng, hồ sơ đảm bảo nợ vay theo đạo 4.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu cơng tác quản tín dụng 4.2.1 Xây dựng sách tín dụng hợp Để xây dựng sách tín dụng hợp lý, BIDV Bắc Ninh đưa sách sau: Thứ nhất, đa dạng hoá lãi suất Lãi suất yếu tố quan trọng việc thực khoản cho vay Ngân hàng thương mại Một sách lãi suất phù hợp thu hút khách hàng tăng dư nợ tín dụng, tăng khả cạnh tranh, tăng lợi nhuận Ngân hàng Để có sách lãi suất có hiệu quả, BIDV Bắc Ninh cần nắm thực tế xu hướng biến động lãi suất cho vay thị trường BIDV Bắc Ninh nên đa dạng hoá mức lãi suất theo thời gian, đối tượng khách hàng mức độ sử dụng sản phẩm Ngân hàng, có sách khuyến khích lãi lãi suất cho khách hàng xếp hạng tín dụng tốt (xếp hạng A trở lên) Bên cạnh đó, vào tính chất đặc điểm ngành nghề kinh doanh mà BIDV Bắc Ninh áp dụng mức lãi suất khác Thứ hai, đa dạng hố hình thức, phương thức cho vay Số lượng hình thức cho vay phép Chính phủ BIDV khơng Mặc dù năm gần Chi nhánh Bắc Ninh cố gắng đa dạng hố hình thức để đáp ứng nhu cầu khách hàng hình thức cho vay thực tế áp dụng Chi nhánh Bắc Ninh tập trung nhiều vào hình thức cho vay truyền thống Do đó, BIDV Bắc Ninh cần đa dạng hoá phương thức cho vay: cho vay du học, cho người lao động Việt Nam nước vay vốn… mở rộng thị phần 4.2.2 Cải tiến quy trình cấp tín dụng Để cải tiến quy trình cấp tín dụng, từ 01/10/2009, BIDV chuyển đổi mơ hình hoạt động tín dụng theo mơ hình TA2 phù hợp với thơng lệ quốc tế Theo hoạt động tín dụng tách riêng thành 03 phận riêng biệt Quan hệ khách hàng; Quản rủi ro Quản trị tín dụng Trong đó: Bộ phận Quan hệ khách hàng với chức nhiệm vụ tìm kiếm, tiếp nhận nhu cầu khách hàng đề xuất cấp tín dụng, đề xuất giải ngân (khơng định cho vay); Bộ phận Quản rủi ro với chức nhiệm vụ là: Xem xét phê duyệt cấp tín dụng cách độc lập sở đề xuất cấp tín dụng Bộ phận Quan hệ khách hàng Bộ phận Quản trị tín dụng với chức xem xét giải ngân cho khách hàng cách độc lập cở sở đề xuất giải ngân phận Quan hệ khách hàng Đồng thời, phận Quản trị tín dụng phận lưu trữ hồ sơ tín dụng Trước đây, việc tìm kiếm, tiếp nhận nhu cầu khách hàng, xem xét cấp tín dụng giải ngân phận tín dụng BIDV thực Điều chứa đựng rủi ro lớn hoạt động tín dụng BIDV, rủi ro đạo đức, rủi ro tác nghiệp Việc áp dụng mơ hình TA2 hoạt động tín dụng với nghiệp vụ cấp tín dụng hay giải ngân xem xét hai phận độc lập nhau, điều giúp hạn chế lớn rủi ro hoạt động tín dụng Tuy nhiên, sau thời gian hoạt động theo mơ hình TA2, hệ thống bộc lộ số nhược điểm quy trình hoạt động, chức năng, nhiệm vụ phận việc phối kết hợp để thực công việc hiệu Hiện nay, ngân hàng cạnh tranh liệt với đặc biệt lĩnh vực tín dụng Các khách hàng tiềm có nhiều lựa chọn sử dụng dịch vụ ngân hàng mà khách hàng tiềm mục tiêu hướng đến ngân hàng nói chung BIDV Bắc Ninh nói riêng Do vậy, BIDV Bắc Ninh cần nhanh chóng hồn thiện quy trình cấp tín dụng theo hướng bảo đảm an tồn hoạt động tín dụng đồng thời, giảm thời gian thủ tục xét duyệt tạo thuận lợi cho khách hàng Như nâng cao chất lượng tín dụng Chi nhánh Việc hồn thiện quy trình cấp tín dụng nên thực theo hướng sau: Thứ nhất, cần quy định rõ chức nhiệm vụ phận quy trình cấp tín dụng: Hiện nay, chức nhiệm vụ phận quy trình chưa BIDV quy định rõ ràng, chung chung, có nhiều điểm vướng mắc dẫn đến phận dây chuyền xét duyệt cấp tín dụng chồng lấn lên nhau, có nhiều bất đồng, thời gian xét duyệt lâu khối lượng công việc phận lớn Chẳng hạn, chức phận QHKH "chịu trách nhiệm tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ hồ sơ khoản vay nhận hồ sơ", trong chức phận QTTD "chịu trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ hồ sơ khoản vay nhận bàn giao phận QHKH" Trong BIDV khơng có khái niệm hồ sơ hợp pháp, hợp lệ dẫn đến giải ngân khoản vay, hai phận có nhiều bất đồng thực tế việc giải bất đồng nhiều thời gian thường xuyên phải làm việc với khách hàng để làm rõ vấn đề gây phiền nhiễu lớn đến khách hàng Do vậy, việc quy định rõ chức nhiệm vụ phận để phận không "lấn sân" điều mấu chốt để hoạt động tín dụng vận hành thơng suốt, phục vụ tốt khách hàng Thứ hai, cần ứng dụng công nghệ thông tin vào để quản xét duyệt cấp tín dụng khách hàng Hiện nay, BIDV việc xét duyệt cấp tín dụng hay giải ngân thơng qua 02 phận độc lập thơng qua việc trình ký nhiều thời gian giấy tờ Do để bảo đảm mặt thời gian giảm thiểu thủ tục trình duyệt cần thiết phải ứng dụng công nghệ thông tin khâu xét duyệt Theo đó, phận Quan hệ khách hàng trình duyệt đề xuất cấp tín dụng, giải ngân đường điện tử; phận Quản rủi ro xem xét cấp tín dụng gửi kết lại cho phận Quan hệ khách hàng đường điện tử; phận Quản trị tín dụng phê duyệt giải ngân đường điện tử Tóm lại, tồn q trình xét duyệt cho vay giải ngân nội ngân hàng thông qua hệ thống điện tử Thứ ba, cần rà soát lại quy trình vào hệ thống văn pháp luật Việt Nam để xem xét, hồ sơ cần thiết yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ khơng cần thiết lược bỏ để giảm thiểu đến mức tối đa hồ sơ mà khách hàng phải cung cấp cho BIDV, góp phần nâng cao tính cạnh tranh hoạt động tín dụng BIDV 4.2.3 Tăng cường công tác tra, kiểm tra * Công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng khoản vay Kiểm tra, giám sát việc sử dụng tiền vay việc làm cần thiết để phòng ngừa ngăn chặn rủi ro tín dụng Kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên giúp ngân hàng phát kịp thời biểu sai phạm doanh nghiệp sử dụng vốn sai mục đích, tẩu tán tài sản, âm mưu lừa đảo ngân hàng, đồng thời giúp ngân hàng ln bám sát tình hình hoạt động thực tế dự án, nắm vấn đề nảy sinh trình thực dự án doanh nghiệp để có biện pháp đối phó kịp thời Để khắc phục điều này, thời gian tới công tác kiểm tra, giám sát sau cho vay cần tiến hành chặt chẽ nữa, thơng tin kiểm tra khơng dựa doanh nghiệp cung cấp mà ngân hàng cần phải chủ động tìm kiếm từ nguồn khác Thơng tin phục vụ cho ngân hàng không thông tin doanh nghiệp mà thông tin môi trường kinh doanh vấn đề liên quan khác cần phải ý xem xét Qua thông tin tổng hợp cho phép ngân hàng có nhìn đầy đủ, xác tình hình hoạt động nhân dân vay vốn Bên cạnh đó, việc kiểm tra trực tiếp sở không nên tiến hành cách định kỳ mà nên tiến hành ngẫu nhiên, không thông báo trước, có làm bảo đảm "mắt thấy tai nghe" trung thực Trong trình kiểm tra phát thấy doanh nghiệp gặp khó khăn thực việc trả nợ theo hợp đồng CBTD khơng nên q hoảng hốt tìm cách thu hồi nợ sớm tốt, làm gây khó khăn thêm cho doanh nghiệp mà ngân hàng khó thu hồi vốn đầy đủ Trong trường hợp CBTD nên báo cáo lên Ban Giám đốc để có biện pháp xử kịp thời Từ xem xét vấn đề cách thận trọng để có biện pháp phối hợp với khách hàng giải khoa học số nợ qúa hạn * Công tác kiểm tra nội Nếu Ngân hàng quan tâm đến việc mở rộng Tín dụng, tăng trưởng dư nợ mà khơng quan tâm mức cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội dẫn tới chất lượng Tín dụng giảm, kinh doanh hiệu quả, an tồn Vì cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội tốt góp phần nâng cao chất lượng Tín dụng Cơng tác đề cập không đơn kiểm tra khách hàng mà quan trọng phải kiểm tra, giám sát việc làm cán lãnh đạo cán tín dụng nghĩa cán tham gia vào việc định đầu tư, nhằm giúp họ tuân thủ đầy đủ, chặt chẽ quy trình nghiệp vụ quy định hành, đảm bảo kinh doanh an toàn, hiệu pháp luật 4.2.4 Nâng cao chất lượng thẩm định Để nâng cao chất lượng thẩm định, việc xem xét hồ sơ dự án đầu tư đề nghị vay vốn khách hàng, cán quan hệ khách hàng/quản rủi ro cần phải tìm hiểu, thu thập thơng tin, tài liệu… có liên quan đến dự án đầu tư thông qua nguồn: Đi thực tế để tìm hiểu giá cả, tình hình cung - cầu chung thị trường sản phẩm dự án; Tìm hiểu qua nhà cung cấp thiết bị, nguyên nhiên vật liệu đầu vào, nhà tiêu thụ sản phẩm tương tự dự án để đánh giá giá cả, tình hình thị trường đầu vào - đầu dự án; Tìm hiểu từ dự án đầu tư loại;… Cán quan hệ khách hàng/quản rủi ro cần thường xuyên kết hợp với để trao đổi thông tin, khảo sát thực tế nơi sản xuất kinh doanh khách hàng để tìm hiểu thêm thơng tin về: Tình trạng nhà xưởng, máy móc thiết bị, kỹ thuật, quy trình cơng nghệ có khách hàng; Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh khách hàng; Địa điểm hạ tầng sở nơi thực đầu tư dự án, đánh giá phân tích thuận lợi, khó khăn, khả đảm bảo nguồn vốn tiến độ thực so với dự kiến đầu tư dự án mới; … Hiện nay, việc thẩm định hiệu dự án phòng QHKH QLRR BIDV Bắc Ninh sử dụng phần mềm Excel để thực hiện, nhiên, cánh tính nhiều điểm chưa đồng Do BIDV Bắc Ninh cần xây dựng chương trình phần mềm Excel thống việc phân tích hiệu dự án 4.2.5 Nâng cao chất lượng cán ngân hàng Công tác đào tạo đội ngũ cán để nâng cao trình độ, lực đội ngũ cán giải pháp chung quan, đơn vị Hiện nay, BIDV ngân hàng khác thường chờ khách hàng vay vốn tìm đến ngân hàng mà chủ động tiếp thị khách hàng Do vậy, khó có khách hàng có uy tín, khách hàng tiềm Cơng tác đào tạo cán cần triển khai: Các cán làm cơng tác tín dụng phải người có chun mơn tốt, đồng thời phải người nhiệt tình, người có khả giao tiếp tiếp thị khách hàng tốt; Mỗi cán làm cơng tác tín dụng phải người có kiến thức rộng, nắm bắt tốt nhu cầu khách hàng sản phẩm dịch vụ BIDV để tư vấn, phục vụ tốt nhu cầu khách hàng Do vậy, công tác đào tạo cán để phát triển sản phẩm tín dụng phải đảm bảo yêu cầu nêu BIDV Bắc Ninh vào tình hình thực tế đơn vị sử dụng hình thức đào tạo sau: Đào tạo chỗ: Cán có kinh nghiệm, có lực đào tạo cho cán mới; Thuê người đào tạo: BIDV Bắc Ninh thuê chuyên gia nước nước ngồi có lực để đào tạo cho cán mình; Cử cán đào tạo: BIDV Bắc Ninh cử cán đào tạo, học tập nước ngồi nước để nâng cao trình độ cán bộ, phục vụ tốt công tác nâng cao chất lượng tín dụng đơn vị 4.2.6 Trích lập dự phòng rủi ro Quỹ dự phòng bù đắp rủi ro quỹ mà ngân hàng lập để bù đắp cho khoản nợ khó đòi khơng thu hồi q trình hoạt động Khoản tiền trích vào quỹ coi khoản chi phí ngân hàng, đến cuối năm số tiền dự phòng thừa lại quỹ hoàn lại để giảm số tiền dự phòng đẫ trích coi khoản thu Việc lập quỹ dự phòng cần thiết nhiên cần tránh lập dự phòng vượt mức khơng hợp tạo dự trữ q mức khơng cần thiết, làm giảm số tài sản có sinh lời ngân hàng, ảnh hưởng tới lợi nhuận Nếu trích dự phòng thấp khơng phản ánh kết kinh doanh Đối với dự phòng chung, tính vào chi phí coi quỹ dự trữ Hệ thống ngân hàng nước ta chưa đủ mạnh, vốn nhỏ quy định phân loại tín dụng chưa cụ thể chưa lường hết tình xảy rủi ro, nên việc trích dự phòng chung cần thiết Kết luận chương Trong chương này, Luận văn trình bày định hướng mục tiêu BIDV Bắc Ninh nâng cao chất lượng tín dụng Ngồi ra, sở nghiên cứu sở luận sở thực tiễn quản hoạt động tín dụng, Luận văn đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng BIDV Bắc Ninh như: Xây dựng sách tín dụng hợp lý; Cải tiến quy trình cấp tín dụng; Tăng cường cơng tác tra, kiểm tra; Nâng cao chất lượng thẩm định; Nâng cao chất lượng cán ngân hàng; Trích lập dự phòng rủi ro; Tăng cường cơng tác tư vấn cho khách hàng vay vốn; Cải tiến cơng nghệ Ngồi ra, luận văn đưa số kiến nghị để giải pháp thực thi có hiệu KẾT LUẬN Kinh tế Việt Nam giai đoạn hội nhập vào kinh tế giới Gia nhập vào Tổ chức thương mại giới năm 2007 tạo cho Việt Nam có nhiều hội thách thức cam kết phá bỏ hạn chế doanh nghiệp nước hoạt động Việt Nam bảo hộ Chính phủ Việt Nam doanh nghiệp nước Lĩnh vực Tài - Ngân hàng Chính phủ trọng trình đàm phán với đối tác để đưa lộ trình thực quyền bình đẳng doanh nghiệp nước nước hoạt động Việt Nam Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: Thứ nhất, tìm hiểu luận tín dụng, quản hoạt động tín dụng Thứ hai, luận văn nghiên cứu tổng quát tổ chức hoạt động BIDV Bắc Ninh, sâu phân tích, giải thực trạng quản tín dụng BIDV Bắc Ninh qua đánh giá nguyên nhân dẫn đến tồn công tác quản tín dụng BIDV Bắc Ninh Thứ ba,trên sở đánh giá thực trạng quản hoạt động tín dụng BIDV Bắc Ninh, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu cơng tác quản tín dụng BIDV Bắc Ninh Trong cơng tác quản hoạt động tín dụng, BIDV Bắc Ninh đạt kết đáng ghi nhận, nhiên số vấn đề tồn Những tồn nhiều ngun nhân, khách quan chủ quan, đòi hỏi Ngân hàng cần phải xem xét khắc phục để tiếp tục đứng vững thị trường TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2010, 2011, 2012 BIDV Bắc Ninh Edward W.Reed & Edward K.Gill - Ngân hàng Thương mại Frederic S.Mishkin: Tiền tệ, Ngân hàng Thị trường tài chính, NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội năm 1994 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2007),Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2007/QĐ-NH việc sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005), Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN Ngân hàng TMCP Á Châu (2011), Định hướng sách hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (2012), Cẩm nang tín dụng Ngân hàng BIDV Bắc Ninh (2012), Báo cáo SPTD bán buôn Ngân hàng BIDV Bắc Ninh (2012), Báo cáo công tác tín dụng bán lẻ 10 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1997), Luật tổ chức tín dụng 11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật tổ chức tín dụng 12 Nguyễn Hữu Tài (2002), Giáo trình thuyết tài tiền tệ, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 13 Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 14 Tạp chí Thơng tin khoa học ngân hàng chuyên đề "Các biện pháp bảo đảm an toàn nâng cao chất lượng hoạt động TCTD chế thị trường Việt Nam" ... phát triển BIDV Bắc Ninh 46 3.1.2 Cơ cấu tổ chức BIDV Bắc Ninh 47 3.1.3 Những hoạt động kinh doanh BIDV Bắc Ninh 48 3.2 Thực trạng quản lý hoạt động tín dụng BIDV Bắc Ninh 53 3.2.1... động tín dụng cách thức quản lý rủi ro tín dụng BIDV Bắc Ninh Mục đích nghiên cứu Luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận hoạt động tín dụng NHTM, phân tích thực trạng quản lý tín dụng BIDV Bắc Ninh năm... đưa giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng BIDV Bắc Ninh Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu hoạt động tín dụng NHTM, thực trạng hoạt động quản lý tín dụng phạm vi BIDV Bắc Ninh
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động tín dụng tại BIDV bắc ninh thực trạng và giải pháp , Quản lý hoạt động tín dụng tại BIDV bắc ninh thực trạng và giải pháp

Từ khóa liên quan