Tăng cường thanh tra thuế đối với doanh có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại cục thuế tỉnh bắc ninh

107 88 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 07:48

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH CAO THỊ HƯƠNG GIANG TĂNG CƯỜNG THANH TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI CỤC THUẾ TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH CAO THỊ HƯƠNG GIANG TĂNG CƯỜNG THANH TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI CỤC THUẾ TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu hình ảnh luận văn hồn tồn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ cho học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả Cao Thị Hương Giang Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: “Tăng cường tra thuế doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước Cục thuế tỉnh Bắc Ninh”, nhận hướng dẫn giúp đỡ, động viên c nhiều cá nhân tập thể; xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô giáo Khoa Sau đại học trường Đại học kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt - Viện Kinh tế Việt Nam - người định hướng, bảo, dìu dắt tơi q trình học tập nghiên cứu đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Cục thuế tỉnh Bắc Ninh, đồng nghiệp, doanh nghiệp, người nộp thuế cung cấp số liệu khách quan, có ý kiến góp ý kiến quý báu, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu thực đề tài Cuối với lòng biết ơn sâu sắc xin dành cho gia đình, bạn bè giúp đỡ nhiều vật chất tinh thần để thân hồn thành chương trình học tập đề tài nghiên cứu Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả Cao Thị Hương Giang MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đề tài nghiên cứu Những đóng góp đề tài Bố cục luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THANH TRA THUẾ 1.1 Những nội dung tra thuế 1.1.1 Khái niệm tra thuế 1.1.2 Mục đích tra thuế 1.1.3 Nguyên tắc tra thuế 1.1.4 Phương pháp tra thuế 10 1.1.5 Các hình thức tra thuế 11 1.1.6 Quy trình tra thuế 13 1.2 DN FDI cần thiết phải tra thuế DN FDI 16 1.2.1 Khái niệm đặc điểm hoạt động DN FDI 16 1.2.2 Sự cần thiết phải tra thuế DN FDI 17 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tra thuế 18 1.3.1 Các nhân tố chủ quan 18 1.3.2 Các nhân tố khách quan 21 1.4 Kinh nghiệm tra thuế giới, nước học rút cho Cục thuế tỉnh Bắc Ninh 24 1.4.1 Kinh nghiệm tra thuế số nước giới 24 1.4.2 Kinh nghiệm tra thuế Việt Nam 27 1.4.3 Bài học kinh nghiệm cho Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh 30 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1 Các câu hỏi nghiên cứu 33 2.2 Hướng tiếp cận nghiên cứu 33 2.2.1 Tiếp cận theo quy mô DN ngành nghề kinh doanh 33 2.2.2 Tiếp cận có tham gia 33 2.2.3 Tiếp cận định lượng kết hợp định tính 33 2.3 Phương pháp nghiên cứu 34 2.3.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 34 2.3.2 Phương pháp thu thập thông tin 34 2.3.3 Phương pháp chuyên gia 34 2.3.4 Phương pháp tổng hợp thông tin 35 2.3.5 Phương pháp phân tích thông tin 35 2.3.6 Phương pháp phân tổ thống kê 35 2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu đánh giá kết tra thuế DN FDI Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh 35 2.4.1 Chỉ tiêu phản ánh kết tra thuế 35 2.4.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu công tác tra thuế DN FDI 35 Chương 3: THỰC TRẠNG THANH TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CĨ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGỒI TẠI CỤC THUẾ TỈNH BẮC NINH 37 3.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh 37 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 37 3.1.2 Vị trí địa lý 37 3.1.3 Điều kiện, đặc điểm kinh tế - xã hội 37 3.1.4 Chính sách ưu đãi thu hút đầu tư 38 3.2 Khái quát Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh 39 3.2.1 Tổ chức máy Văn phòng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh 39 3.2.2 Tổ chức hệ thống tra thuế Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh 40 3.3 Thực trạng tra thuế DN FDI Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh 42 3.3.1 Khái quát hoạt động DN FDI địa bàn tỉnh Bắc Ninh 42 3.3.2 Thực trạng tra thuế DN FDI Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh 47 3.4 Đánh giá chung công tác tra thuế DN FDI Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh 58 3.4.1 Kết đạt 58 3.4.2 Hạn chế nguyên nhân 62 Chương 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THANH TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI CỤC THUẾ TỈNH BẮC NINH 70 4.1 Định hướng tăng cường tra thuế DN FDI Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh 70 4.1.1 Thanh tra theo kỹ thuật quản lý rủi ro 70 4.1.2 Chuyển từ tra toàn diện sang tra theo chuyên đề 72 4.1.3 Tăng cường tra trụ sở quan thuế 72 4.1.4 Tập trung xây dựng đội ngũ tra viên chuyên sâu, chuyên nghiệp lĩnh vực, ngành nghề 73 4.2 Giải pháp tăng cường tra thuế DN FDI Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh 74 4.2.1 Tăng cường chất lượng tra, chun mơn hố máy cân đối nguồn nhân lực tra thuế 74 4.2.2 Xây dựng hệ thống sở liệu phục vụ công tác tra thuế 77 4.2.3 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT 80 4.2.4 Tăng cường phối hợp phận nội quan thuế nhằm hỗ trợ tối đa công tác tra thuế 82 4.2.5 Nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch tra hàng năm 83 4.3 Một số kiến nghị 84 4.3.1 Kiến nghị với Quốc hội Chính phủ Việt Nam 84 4.3.2 Kiến nghị với Bộ Tài Chính Tổng cục thuế 87 4.3.3 Kiến nghị với Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh 90 KẾT LUẬN 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBCC : Cán bộ, công chức CNTT : Công nghệ thông tin CQT : Cơ quan thuế NNT : Người nộp thuế DN : Doanh nghiệp FDI : Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ĐTNT : Đối tượng nộp thuế GDP : Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product) GTGT : Giá trị gia tăng NSNN : Ngân sách Nhà nước MST : Mã số thuế SXKD : Sản xuất kinh doanh TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TNCN : Thu nhập cá nhân TTĐB : Tiêu thụ đặc biệt XHCN : Xã hội chủ nghĩa viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Kế hoạch tra Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh .50 Bảng 3.2: Số doanh nghiệp tra .58 Bảng 3.3: Số thuế thu sau tra 59 Bảng 3.4: Thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT .60 Bảng 3.5: Số DN tra .62 Bảng 3.6: Kết thực tra DN FDI 63 - Đưa nội dung tuyên truyền thuế vào nội dung sách giáo khoa, giáo trình học sinh, sinh viên Đưa hệ thống sách thuế, văn pháp luật thuế, tình thuế mẫu biểu sổ sách kế toán, mẫu biểu hệ thống tờ khai, hồ sơ khai thuế vào chương trình học tập sinh viên, giúp sinh viên làm quen với cơng tác thuế từ ghế nhà trường, giúp sinh viên có kiến thức thực tế công việc trường Tổ chức buổi giao lưu, nói chuyện cán thuế học sinh, sinh viên - Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế chuẩn mực công tác tuyên truyền, hỗ trợ đối tượng nộp thuế Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng, hiệu công tác tuyên truyền hỗ trợ Tổ chức xây dựng mẫu biểu, phương pháp điều tra, đánh giá chất lượng phục vụ quan thuế đối tượng ngành thuế Triển khai điều tra, thu thập thông tin đánh giá hàng năm Bên cạnh công tác tuyên truyền, cần đầy mạnh công tác tư vấn thuế, tư vấn thuế tốt giúp cho NNT kê khai, nộp thuế chuyên nghiệp hơn, tuân thủ pháp luật tốt hơn, tình trạng vi phạm pháp luật thuế, nợ thuế, gian lận thuế trốn thuế NNT giảm bớt 4.2.4 Tăng cường phối hợp phận nội quan thuế nhằm hỗ trợ tối đa công tác tra thuế Quyết định số 502/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế việc “quy định chức năng, nhiệm vụ phòng thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” quy định rõ chức năng, nhiệm vụ phòng ban, phận thuộc nội Cục thuế Tuy nhiên, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, phối hợp phận chưa chặt chẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến cơng tác tra thuế Để hồn thiện tra thuế, cần thực chức quy định phòng ban tăng cường phối hợp phận nội quan thuế - Cơng tác phân tích nợ thuế theo quy định chức phòng Quản lý cưỡng chế nợ thuế thực tế, phòng Kiểm tra thuế phải phân loại nợ thuế Phòng Quản lý cưỡng chế nợ thuế thường xun thơng báo nợ thuế NNT có thắc mắc lại hướng dẫn gặp cán phòng Kiểm tra thuế để đối chiếu lại khoản nợ Phòng Kê khai kế toán thuế với chức nhập số liệu chưa phối hợp chặt chẽ với phòng Kiểm tra thuế Phòng Quản lý cưỡng chế nợ thuế để xác định lại số liệu Do đó, việc theo dõi nợ thuế NNT chưa xác khiến cho việc phân tích rủi ro để lập kế hoạch tra thuế thiếu Vì vậy, cần tăng cường phối hợp phòng ban để sở liệu NNT hoàn chỉnh, nâng cao hiệu tra thuế - Cần có phối hợp công tác chuyên môn phối hợp cung cấp thơng tin NNT phòng Kiểm tra thuế tra thuế - Ngoài ra, phòng ban cần phối hợp tốt việc xử lý sau tra như: nhập kết tra, phối hợp cưỡng chế thi hành định xử phạt hành định truy thu thuế sau tra, hướng dẫn NNT thực nghĩa vụ thuế theo quy định 4.2.5 Nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch tra hàng năm Công tác lập kế hoạch tra thuế hàng năm có ý nghĩa định đến kết tra thuế Để tăng cường tra thuế, thiết phải nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch tra thuế Muốn cần: - Lập kế hoạch tra thuế thực ứng dụng TPR Ứng dụng hỗ trợ lập kế hoạch tra thuế việc xây dựng tiêu chí đánh giá rủi ro Lựa chọn DN tra nói chung DN FDI nói riêng để kế hoạch tra đạt chất lượng cần: + Xây dựng tiêu chí, tiêu chí động (Do Cục thuế xây dựng) phù hợp với thực tế rủi ro phát sinh địa phương + Cập nhật đầy đủ, kịp thời, xác liệu hồ sơ khai thuế, hồ sơ pháp lý NNT ( như: liệu thông tin DN, khai thuế, nộp thuế, toán thuế, báo cáo tài chính, điều chỉnh kê khai ) vào hệ thống phần mềm quản lý thuế để từ áp dụng phân tích rủi ro theo báo cáo tự động kết xuất từ hệ thống phần mềm ứng dụng - Theo quy định lập kế hoạch tra lập 15% theo phương pháp phân tích rủi ro hồ sơ khai thuế phương pháp thủ công Do lập kế hoạch phương pháp cần lưu ý trường hợp sau: + Các DN hoàn thuế chưa kiểm tra trước sau hoàn thuế; + Các DN thuộc diện ưu đãi thuế (Miễn thuế, giảm thuế) DN tự xác định ưu đãi thuế ghi Giấy chứng nhận đầu tư; + Các DN FDI có cơng ty mẹ nước ngồi có dấu hiệu nghi ngờ trốn thuế thông qua hoạt động chuyển giá + Các DN FDI toán lỗ lớn, lỗ vốn chủ sở hữu lỗ nhiều năm có qui mô doanh thu lớn, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, mở rộng phạm vi kinh doanh, phát triển hệ thống kinh doanh + Các DN chuyển đổi loại hình, liên doanh, liên kết có phát sinh việc đánh giá lại tài sản, chuyển nhượng vốn; + Các DN có dấu hiệu sử dụng hố đơn bất hợp pháp Các DN có dấu hiệu vi phạm pháp luật Cơ quan Công an thông báo phối hợp xử lý 4.3 Một số kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị với Quốc hội Chính phủ Việt Nam Một là, trao thẩm quyền điều tra, khởi tố thuế cho tra thuế: Thực tiễn nước ta kinh nghiệm nước giới cho thấy phận tổ chức, cá nhân cố tình trốn thuế, gian lận, chiếm đoạt tiền thuế nhiều thủ đoạn tinh vi Hành vi vi phạm pháp luật thuế không diễn đơn vị, cá nhân, mà móc nối nhiều tổ chức, cá nhân địa phương nước, chí liên quan đến nhiều quốc gia Các vi phạm gia tăng quan quản lý thuế khơng có chức khơng áp dụng biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn Điều tra trốn thuế nhằm phát kịp thời hành vi trốn thuế, gian lận thuế, chiếm đoạt tiền thuế, để thu đủ tiền thuế vào ngân sách Nhà nước, đảm bảo chống thất thu ngân sách Nhà nước có hiệu quả; đảm bảo cơng nghĩa vụ thuế, tạo mơi trường cạnh tranh bình đẳng tổ chức, cá nhân nộp thuế Do quan thuế có nguồn nhân lực với chun mơn, nghiệp vụ thuế, kế tốn, tài chính, nắm giữ thơng tin NNT, có hợp tác quốc tế thuế, nên việc trao quyền điều tra, khởi tố vụ vi phạm thuế cho quan thuế cần thiết, để việc đấu tranh, ngăn chặn xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuế kịp thời hiệu Hiện tại, chưa có khái niệm điều tra thuế; thế, nên hiểu điều tra vi phạm pháp luật thuế thuộc chức nhiệm vụ ngành Thuế Hải quan điều tra hành khơng phải điều tra hình Trong trường hợp có tượng gian lận, trốn thuế với quy mơ lớn, có ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính tuân thủ pháp luật thuế, có liên quan đến nhiều đối tượng nộp thuế ngồi nước đòi hỏi phải thực công tác điều tra thuế nhằm phát xử lý kịp thời, nghiêm khắc hành vi vi phạm Do CQT có nguồn nhân lực có trình độ chun mơn nghiệp vụ cao, phẩm chất đạo đức tốt tiếp nhận nhiệm vụ điều tra đào tạo thêm nên ngành thuế hồn tồn đảm nhiệm chức điều tra thuế Hiện đội ngũ cán tra thuế có chun mơn nghiệp vụ thuế, kế tốn, tài chính, luật đủ điều kiện để thực chức điều tra thuế Chính chức quyền hạn tra thuế bị bó hẹp, chưa trở thành cơng cụ có hiệu lực để chống thất thu ngân sách, răn đe, ngăn chặn hành vi vi phạm thuế Chức điều tra hành vi trốn thuế, gian lận thuế chưa quy định chức quan thuế Để tăng cường tính pháp lý cho việc thực nghĩa vụ thuế NNT thực chế tự tính, tự khai, tự nộp thuế, đòi hỏi phải tăng thêm quyền cho quan thuế, có quyền điều tra thuế NNT, khởi tố vi phạm pháp luật thuế số trường hợp định, chẳng hạn trường hợp có dấu hiệu trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân; cần có giám định quan chuyên môn… Tuy nhiên, theo quy định Luật quản lý thuế, quan thuế không giao chức khởi tố, điều tra vi phạm pháp luật thuế mà phải chuyển hồ sơ qua quan công an Trong đó, lực lượng Cơng an lại gặp nhiều khó khăn việc điều tra thiếu thơng tin NNT; thiếu chuyên môn quản lý thuế Khi chuyển từ quan thuế sang quan điều tra, việc tiếp cận tài liệu, chứng từ sổ sách kế tốn hồ sơ khác có liên quan đến hành vi trốn thuế NNT phải bắt đầu lại từ đầu, dù có kết sơ sau trình tra quan thuế Do vậy, công tác điều tra trường hợp vi phạm thuế NNT tiến hành chậm hiệu chưa cao Do đó, việc trao quyền điều tra, khởi tố vụ vi phạm thuế cho CQT cần thiết, để đảm bảo việc đấu tranh, ngăn chặn xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuế kịp thời hiệu phù hợp với thông lệ quốc tế nhiều nước áp dụng Tuy nhiên, cần quy định rõ phạm vi, đối tượng điều tra, tổ chức điều tra, trách nhiệm quan quản lý thuế điều tra, phân biệt rõ giới hạn hoạt động điều tra thuế với hoạt động điều tra quan tiến hành tố tụng hình Đồng thời, quyền điều tra thuế tra thuế điều tra hành chính, phù hợp với DN phải nghiên cứu quy định rõ để tránh ảnh hưởng tới uy tín hoạt động DN, mơi trường kinh doanh, DN không trốn thuế hay gian lận thuế Hai là, nghiên cứu trưng cầu dân ý trước ban hành luật thuế: Nghiên cứu tình hình thực tế trưng cầu dân ý trước ban hành luật thuế Nhà nước Việt Nam thực Tuy nhiên việc trưng cầu dân ý chưa thực sâu điều tra, nghiên cứu nhu cầu nguyện vọng người dân Gần nói đến thực trạng trưng cầu dân ý trước Quốc hội ban hành Luật thuế TNCN Rất nhiều ý kiến đóng góp nguyện vọng người dân nêu Quốc hội xây dựng Luật thuế TNCN sở ý kiến tư vấn Hội tư vấn thuế Việt Nam Tuy nhiên, Luật thuế TNCN thông qua Việc ban hành Luật thuế TNCN thông tư văn hướng dẫn thi hành gặp nhiều khó khăn, bất cập, liên tục phải sửa đổi bổ sung Do vậy, Quốc hội Chính phủ cần nghiên cứu thực trưng cầu ý kiến người dân cách khoa học, sâu vào tình hình thực tế để Luật thuế thực công bằng, phù hợp với tất NNT Có vậy, ý thức tuân thủ pháp luật thuế người dân nâng cao, công tác quản lý thuế nói chung tra thuế nói riêng thực hiệu Ba là, xem xét nâng lương đảm bảo điều kiện vật chất cho cán ngành thuế nói chung cán tra thuế nói riêng: Trong điều kiện kinh tế nước ta nay, giá sinh hoạt mức cao so với thu nhập trung bình người dân Ngành thuế ngành có mức đóng góp cao nhất, chiếm tỷ trọng 80% vào ngân sách Nhà nước Thu nhập cán thuế hưởng lương từ ngân sách, nhiên, mức lương cán thuế so với ngành nghề khác xã hội thấp, so sánh với ngành nghề đòi hỏi sử dụng lao động trí thức cao Nghề thuế bên cạnh yêu cầu luôn học hỏi, cập nhật kiến thức pháp luật mới, kiến thức kinh tế, khoa học xã hội mới, không ngừng vận động để theo kịp với phát triển kinh tế, xã hội đất nước, lại nghề phải chịu trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp cao Ở nước phát triển, người làm cán thuế có đủ khả tài cho gia đình Ở nước ta, chịu chi phối chi NSNN, lương hàng tháng phúc lợi xã hội cán thuế thấp, chưa xứng đáng với sức lao động cống hiến cán thuế cho xã hội Hiện nay, lương cán thuế xấp xỉ 1,6 đến 1,8 lần mức lương Định hướng chiến lược phát triển ngành thuế đến năm 2020 xây dựng mức lương xấp xỉ 2.5 lần mức lương So sánh với số ngành tài ngân hàng, chứng khốn, tư vấn thuế, kế tốn, kiểm tốn mức lương ngành Thuế vấn đề mà cán thuế phải cân nhắc tâm theo đuổi nghề Chính mà tượng chảy máu chất xám từ ngành thuế sang lĩnh vực khác, tượng cán thuế từ cấp Tổng cục Thuế đến cấp Chi cục thuế xin khỏi ngành ngày gia tăng Bên cạnh đó, dù ngành thuế nỗ lực việc phòng chống quan liêu, tham nhũng, nhận hối lộ, thông đồng với NNT nhằm chiếm đoạt, gian lận tiền thuế vấn nạn xảy Đây điều gây nhức nhối ngành thuế năm có định kỷ luật, cho thơi việc, chí xử lý hình cán thuế có hành vi vi phạm pháp luật Do vậy, Quốc hội Chính phủ cần nghiên cứu, xem xét lại mức lương nâng cao đời sống vật chất cho ngành thuế để cán thuế yên tâm làm việc cống hiến cho đất nước, tham gia tích cực vào phong trào chống tham nhũng, hối lộ nước 4.3.2 Kiến nghị với Bộ Tài Chính Tổng cục thuế Để cơng tác quản lý thuế nói chung cơng tác tra thuế DN FDI Bắc Ninh nói riêng đạt kết cao nữa, xin đưa số kiến nghị với Bộ Tài Tổng cục Thuế sau: Một là, rà sốt, hồn thiện hệ thống sách pháp luật thuế cho phù hợp thống nhất: Cần tiến hành rà sốt, sửa đổi, bổ sung hồn thiện hệ thống sách, pháp luật thuế quản lý thuế cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội đất nước Trước ban hành văn hướng dẫn Luật thuế cần tham khảo ý kiến đông đảo cán thuế, người trực tiếp tham gia quản lý thuế Việc tham gia ý kiến đóng góp hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn pháp quy thuế tiến hành mang nặng tính hình thức, với thời gian nghiên cứu gấp nên hiệu chưa cao, chưa tập hợp đề xuất mang ý nghĩa thực tiễn, tiến Trong thời gian tới, hàng loạt quy định thuế cần phải sửa đổi bổ sung cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội đất nước việc tham gia ý kiến đóng góp cán thuế lại mang ý nghĩa thiết thực, đòi hỏi phải tập trung sâu vào thực tiễn thực công tác quản lý thuế Thực tế ngành thuế nước ta tồn tượng có nhiều văn hướng dẫn chồng chéo, phức tạp, thiếu tính hệ thống, chí văn hướng dẫn Tổng cục Thuế lại có nội dung không thống nhất, hay trái ngược Điều gây khó khăn trực tiếp cho NNT muốn thực nghĩa vụ thuế khó khăn cho cán thuế thực theo văn hướng dẫn Điển hình hệ thống Luật, Nghị định, Thông tư văn hướng dẫn liên quan đến thuế TNCN Có q nhiều thơng tư, cơng văn hướng dẫn Bộ Tài Chính Tổng cục Thuế với nội dung liên tục sửa đổi, bổ sung hay thay đổi mẫu biểu, cách thức hoàn thuế, bù trừ thuế, nơi nộp hồ sơ tốn thuế gây phản ứng thiếu tích cực từ phía người dân Hệ thống văn liên quan đến thuế GTGT, TNDN TNCN liên tục thay đổi khiến cho DN khó theo dõi thực cho Cơng tác quản lý thuế nói chung tra thuế nói riêng bị ảnh hưởng Cơ quan thuế liên tục nhận ý kiến phàn nàn sách thuế từ phía nhà đầu tư nước ngồi họ khơng thể theo kịp thay đổi sách thuế Hai là, tăng cường lực lượng cán tra thuế: Do số lượng DN ngày tăng nhanh với đa dạng, phong phú, phức tạp loại hình, ngành nghề kinh doanh nên công tác tra thuế ngày khó khăn Tuy nhiên, đội ngũ cán tra thuế bổ sung hàng năm ít, không đủ nhân lực để thực tốt công việc giao Tại Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, theo tiêu phân công từ Tổng cục thuế, tuyển dụng số cán thuế lại ưu tiên cho phận Kê khai kế toán thuế, Tuyên truyền hỗ trợ NNT, Quản lý cưỡng chế nợ thuế Đây nguyên nhân khiến cho hiệu tra thuế hàng năm chưa cao, có năm khơng hồn thành kế hoạch tra thuế Vì vậy, kiến nghị Tổng cục Thuế tăng thêm tiêu tuyển dụng cán bộ, có kế hoạch luân chuyển cán sang phận tra thuế để tăng cường lực lượng cán phục vụ trực tiếp công tác tra thuế Ba là, kiến nghị Tổng cục Thuế sớm ký kết quy chế phối hợp Tổng cục Thuế Tổng cục Hải quan: Việc ký kết quy chế phối hợp Tổng cục Thuế Tổng cục Hải quan có ý nghĩa vơ quan trọng trình chống gian lận thuế, gian lận thương mại Khi quy chế thực hiện, việc xây dựng phần mềm kết nối mạng Tổng cục Thuế Tổng cục hải quan xúc tiến, cán hai ngành tra cứu thơng tin xuất nhập DN, phối hợp việc truy thu thuế hay hoàn thuế GTGT khâu nhập cho DN Hiện nay, quan Hải quan thực thu thuế GTGT hàng nhập DN Nhưng DN nộp thừa, nộp sai thuế GTGT hàng nhập quan thuế có trách nhiệm giải hồn thuế GTGT cho DN Điều gây khó khăn cho quan thuế quan Thuế không thực thu phải thực hoàn thuế Đồng thời, liệu thực xuất, thực nhập hàng hoá DN thể hệ thống phần mềm giúp cán thuế nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh DN cách xác, tránh tượng DN kê khai trốn doanh thu xuất Riêng với DN FDI, doanh thu xuất chiếm tỷ trọng lớn tổng doanh thu cung cấp hàng hoá dịch vụ, đối tượng hồn thuế xuất nhiều Việc nắm bắt thơng tin xuất nhập khối DN cách kịp thời, xác hỗ trợ lớn cho cơng tác quản lý thuế, hồn thuế GTGT tra thuế Hiện tượng DN đề nghị hoàn thuế GTGT cho hàng hoá xuất chưa thực xuất, chưa hoàn thành thủ tục hải quan, chưa đáp ứng điều kiện để hưởng thuế suất thuế GTGT đầu 0% kiểm soát tối đa Bốn là, tăng cường hợp tác quốc tế lĩnh vực thuế: Kiến nghị Tổng cục Thuế thường xuyên tổ chức chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm quản lý thuế tra thuế DN FDI với chuyên gia thuế nước Mời chuyên gia nước ngồi giảng dạy trực tiếp chương trình tra thuế nâng cao cho cán thuế nhằm bắt kịp với kinh nghiệm kỹ thuật tra tiên tiến nước bạn Cử cán thuế có trình độ chun mơn giỏi, cam kết thời gian cống hiến lâu dài cho ngành thuế tham gia chương trình du học, chương trình trao đổi, chương trình đào tạo ngắn hạn, dài hạn thuế nước ngoài, nước ký kết Hiệp định tránh đánh thuế lần với Việt Nam Kết hoạt động chống gian lận thuế qua định giá chuyển nhượng, hoạt động có liên quan đến sở kinh doanh nước quan thuế nước ngoài, phụ thuộc nhiều vào khả hợp tác quốc tế quan thuế Việt Nam Thông qua việc trao đổi thông tin thuế với quan thuế nước ngoài, quan thuế Việt Nam nắm chứng cứ, tài liệu để đấu tranh chống gian lận thuế qua định giá chuyển nhượng Sự hợp tác hiệu quan thuế Việt Nam quan thuế nước giúp chống thất thu thuế lĩnh vực thương mại quốc tế tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, hấp dẫn cho nhà đầu tư nước Để ngăn chặn bớt hoạt động chuyển giá Bộ tài ban hành Thơng tư 201/2013/TT-BTC hướng dẫn việc áp dụng thoả thuận trước phương pháp xác định giá tính thuế quản lý thuế Do đó, thời gian tới, quan thuế Việt Nam cần xúc tiến soạn thảo, đàm phán điều ước quốc tế, hiệp định song phương đa phương thuế; tăng cường trao đổi thông tin thuế với quan thuế nước, hợp tác chống gian lận thuế quốc tế 4.3.3 Kiến nghị với Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Công tác quản lý thuế tỉnh Bắc Ninh năm qua đạt nhiều kết đáng khích lệ tồn số khó khăn thiếu quy chế phối hợp quan Thuế với Uỷ ban nhân dân địa phương Quản lý DN địa bàn theo phân cấp quản lý hành thuộc trách nhiệm Uỷ ban nhân dân phường, xã Tuy nhiên, thiếu phối hợp chặt chẽ quan thuế Uỷ ban nhân dân phường, xã dẫn đến tình trạng nhiều DN bỏ trốn khỏi địa bàn kinh doanh mà quan thuế Uỷ ban nhân dân thiếu thơng tin Có trường hợp DN nằm danh sách phải tra thuế sở kinh doanh cán tra liên lạc với DN biết DN khơng địa điểm đăng ký với Cục thuế Khi cán thuế đến địa bàn để xác minh DN bỏ trốn gặp thái độ bất hợp tác cán phường, xã khiến cho việc xác minh địa điểm gặp nhiều khó khăn Vì vậy, kiến nghị với Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đạo ban hành quy chế hợp tác quan Thuế với Uỷ ban nhân dân địa phương công tác quản lý thuế, giúp cho cơng tác quản lý thuế nói chung tra thuế nói riêng ngày hiệu KẾT LUẬN Tăng cường tra thuế DN FDI Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh nhiệm vụ quan trọng tất yếu khách quan đường phát triển kinh tế hoàn thiện hệ thống quản lý thuế đất nước theo lộ trình Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 Thanh tra thuế bước chuyển đổi từ chế tra tràn lan, chưa khoa học sang chế tra theo kỹ thuật quản lý rủi ro, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, tin học hoá phương pháp tra, đồng thời xếp tổ chức lại máy tra thuế, tăng cường đào tạo, đào tạo lại kiến thức pháp luật thuế, kế toán, nghiệp vụ kiểm tra, tin học, ngoại ngữ cho làm công tác tra thuế việc cấp thiết ngành thuế chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2020 Để thực thành công chiến lược cải cách hệ thống thuế cần nhiều yếu tố có tập trung cao nhân lực, tài lực nỗ lực lớn không từ phía sách Nhà nước, Bộ Tài chính, Tổng cục thuế mà từ phía Cục thuế Tỉnh Bắc Ninh cán công chức ngành thuế Đối chiếu với mục tiêu đề ra, luận văn giải vấn đề: Trình bày lý luận công tác tra thuế, qua cho thấy cơng tác tra khâu có mối quan hệ gắn liền với cơng tác quản lý thuế Qua nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác tra thuế DN FDI Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, luận văn rõ ưu điểm nhược điểm công tác tra thuế Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh; sở đề xuất giải pháp tăng cường tra thuế DN FDI Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh Đó giải pháp có tính khả thi công tác tra thuế, bao gồm: tăng cường chất lượng tra, chun mơn hóa máy tra thuế; xây dựng hệ thống sở liệu phục vụ công tác tra thuế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT; tăng cường phối hợp phận quan thuế nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch tra Thực đồng giải pháp nêu tăng cường công tác tra thuế DN FDI góp phần hồn thiện cơng tác quản lý thuế địa bàn Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh Đứng góc độ người làm nhiệm vụ tra thuế Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, em nghĩ để tăng cường cơng tác tra thuế DN FDI nói chung địa bàn Tỉnh Bắc Ninh nói riêng nắm vững mặt lý luận mà phải hiểu sâu sắc thức tế DN vận dụng cách khoa học nhuần nhuyễn lý luận thực tiễn, đưa giải pháp có tính chất thiết thực nhằm hồn thiện cơng tác tra thuế Điều đòi hỏi người làm công tác tra thuế phải giỏi cơng tác chun mơn mà phải có kiến thức sâu rộng nhiều lĩnh vực, đồng thời phải có đạo đức nghề nghiệp Xuất phát từ yêu cầu nghiên cứu thực tế công việc, giúp đỡ hướng dẫn tận tình PGS.TS.Nguyễn Hữu Đạt, em hoàn thành luận văn thạc sĩ với đề tài “Tăng cường tra thuế doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh” Trong trình nghiên cứu hồn thiện đề tài này, hạn chế kinh nghiệm, kiến thức nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Em mong đóng góp ý kiến thầy giáo để luận văn em hoàn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Bộ Tài (1991), Giáo trình thuế, Hà Nội 2- Bộ Tài chính, Hệ thống văn pháp luật thuế GTGT sửa đổi bổ sung 3- Bộ Tài chính, Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 Bộ trưởng Bộ Tài việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế 4- Bộ Kế hoạch Đ ầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Cơng an (2008), Thơng tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 5- Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh (2011), Báo cáo Tổng kết nhiệm vụ công tác thuế năm 2011 6- Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh (2012), Báo cáo Tổng kết nhiệm vụ công tác thuế năm 2012 7- Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh (2013), Báo cáo Tổng kết nhiệm vụ công tác thuế năm 2013 8- Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh (2013), Báo cáo tổng kết công tác tra, kiểm tra thuế (2011-2013) theo Công văn 4559/TCT-TTr ngày 23/12/2013 Tổng cục Thuế 9- Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh (2013), Niên giám thống kê Bắc Ninh 10- TS.Nguyễn Thị Thanh Hoài (2013), “Tăng cường cơng tác tra thuế Việt Nam”, Tạp chí Tài 11- Kim Lân (2010), Ngành thuế Bắc Ninh phục vụ đắc lực nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh, Báo Bắc Ninh, (Số 50) 12- Quốc Hội (2006), Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 ngày 29/11/ 2006 13- Tổng cục thuế, Quyết định 502/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế việc quy định chức năng, nhiệm vụ phòng thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 14- Tổng cục Thuế (2013), Báo cáo Tổng kết nhiệm vụ công tác thuế năm 2012 15- Tạp chí thuế số 1+2 tháng 01/2011, Chiến lược tài giai đoạn 2011-2015, đích đến với mục tiêu lớn 16- Thứ trưởng Bộ Tài Đỗ Hồng Anh Tuấn “2011- năm trọng tâm để xây dựng cấu lại máy tổ chức ngành thuế” Thanh Mai thực hiện, Tạp chí thuế số 5+6+7+8, kỳ 1+2+3+4 tháng 02/2012 17- UBND tỉnh Bắc Ninh (2013), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh năm 2012 18- UBND tỉnh Bắc Ninh (2014), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh năm 2013 19- Văn kiện Đại hội đảng tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVIII 20- Trang Web: + http://www.gdt.gov.vn; + http://www.mof.gov.vn; + http://www.google.com.vn ... Thực trạng tra thuế doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh Chương 4: Giải pháp tăng cường tra thuế doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh 5 Chương... ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH CAO THỊ HƯƠNG GIANG TĂNG CƯỜNG THANH TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI CỤC THUẾ TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: Quản lý kinh... DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI CỤC THUẾ TỈNH BẮC NINH 70 4.1 Định hướng tăng cường tra thuế DN FDI Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh 70 4.1.1 Thanh tra theo kỹ thuật quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường thanh tra thuế đối với doanh có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại cục thuế tỉnh bắc ninh , Tăng cường thanh tra thuế đối với doanh có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại cục thuế tỉnh bắc ninh

Từ khóa liên quan