Xây dựng văn hóa tổ chức ở trung tâm huẩn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh điện biên

132 116 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 07:48

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN HỒNG DƯƠNG XÂY DỰNG VĂN HỐ TỔ CHỨC TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG AN TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN, NĂM 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Tháii Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG XÂY DỰNG VĂN HOÁ TỔ CHỨC TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG AN TỈNH ĐIỆN BIÊN Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN THÁI NGUYÊN, NĂM 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Tháii Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng năm 2014 Người viết Nguyễn Hoàng Dương LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành tác giả xin bảy tỏ lòng biết ơn kính trọng tới Lãnh đạo trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Thầy Cô giáo tham gia giảng dạy cung cấp kiến thức bản, sâu sắc, tạo điều kiện giúp đỡ tác giả trình học tập nghiên cứu rèn luyện nhà trường Đặc biệt với lòng biết ơn sâu sắc tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô giáo TS Nguyễn Thị Thanh Huyền người trực tiếp hướng dẫn khoa học tận tình giúp đỡ tác giả suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Lãnh đạo toàn thể Cán chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện Bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh Điện Biên tạo điều kiện thời gian, vật chất, tinh thần cho tác giả suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp, gia đình tận tình giúp đỡ động viên tác giả hồn thành khoá học luận văn Do điều kiện thời gian lực thân nhiều hạn chế nên luận văn có khiếm khuyết, tác giả mong nhận góp ý chân thành Thầy Cô đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả Nguyễn Hoàng Dương MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn .ii Mục lục .iii Danh mục từ viết tắt iv Danh mục sơ đồ, bảng v MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu 3.2 Đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.3 Phương pháp xử lý số liệu Những đóng góp đề tài 8.1 Về mặt lý luận 8.2 Về mặt thực tiễn Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG VĂN HỐ TỔ CHỨC Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học TháiiiiNguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG AN 1.1 Vài nét tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.2 Văn hóa văn hóa tổ chức 1.2.1 Văn hoá chức văn hóa Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học TháiiiiNguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.2.2 Văn hoá tổ chức 13 1.2.3 Xây dựng văn hóa tổ chức 15 1.3 Một số vấn đề xây dựng văn hóa tổ chức Trung tâm Huấn luyện Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an 18 1.3.1 Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ Công an 18 1.3.2 Mục tiêu xây dựng văn hóa tổ chức TT HL BDNV cơng an 20 1.3.3 Nội dung xây dựng văn hóa tổ chức TT HL BDNV công an 20 1.3.4 Vai trò xây dựng văn hóa tổ chức việc nâng cao chất lượng giáo dục TT HL BD nghiệp vụ công an 27 1.4 Vai trò giám đốc trung tâm xây dựng văn hoá tổ chức 30 1.4.1 Giám đốc có vai trò định phát triển văn hoá nhà tổ chức trung tâm 30 1.4.2 Những cách thức ảnh hưởng giám đốc đến văn hóa tổ chức trung tâm 30 1.4.3 Những cách thức Giám đốc nuôi dưỡng, vun trồng VHTC 31 1.4.4 Giám đốc có vai trò định/chi phối phát triển VHTC 33 Kết luận chương 34 Chương THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VĂN HÓA TỔ CHỨC TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG AN TỈNH ĐIỆN BIÊN 36 2.1 Vài nét Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh Điện Biên 36 2.2 Mục tiêu, nội dung, phạm vi phương pháp khảo sát 39 2.2.1 Mục tiêu nội dung khảo sát 39 2.2.2 Phạm vi phương pháp khảo sát 40 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học TháiivNguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.3 Thực trạng văn hóa tổ chức trung tâm Huấn luyện Bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh Điện Biên 40 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học TháiivNguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.3.1 Thực trạng nhận thức cán quản lý, HLV, CB nhân viên học viên văn hóa tổ chức Trung tâm HL BDNV cơng an tỉnh Điện Biên 40 2.3.2 Thực trạng nhận thức cán quản lý, giáo viên, nhân viên học viên vai trò văn hóa tổ chức Trung tâm HL BDNV công an tỉnh Điện Biên 43 2.3.3 Thực trạng thực nề nếp hành chính, nề nếp dạy học CBQL, GV, CBCS học viên Trung tâm HL&BDNV công an tỉnh Điện Biên 44 2.3.4 Thực trạng mối quan hệ, ứng xử thành viên trung tâm 47 2.4 Thực trạng xây dựng văn hóa tổ chức trung tâm Huấn luyện Bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh Điện Biên 52 2.4.1 Nhận thức CBQL giáo viên vai trò, mức độ cần thiết xây dựng văn hóa tổ chức TT 52 2.4.2 Nhận thức học viên vai trò xây dựng văn hóa tổ chức TT HL&BDNVCA tỉnh Điện Biên 55 2.4.3 Thực trạng nội dung xây dựng văn hóa tổ chức trung tâm HL&BDNVCA tỉnh Điện Biên 56 2.4.4 Các hoạt động cụ thể để xây dựng văn hóa tổ chức trung tâm HL&BDNVCA tỉnh Điện Biên 58 2.5 Đánh giá chung văn hóa tổ chức xây dựng văn hóa tổ chức trung tâm Huấn luyện Bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh Điện Biên 61 2.5.1 Những thành công hạn chế 61 2.5.2 Các nguyên nhân hạn chế xây dựng văn hóa tổ chức trung tâm Huấn luyện Bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh Điện Biên 63 Kết luận chương 65 Chương CÁC BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VĂN HÓA TỔ CHỨC TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG AN TỈNH ĐIỆN BIÊN 68 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học TháivNguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 68 3.1.1 Ngun tắc đảm bảo tính mục tiêu q trình giáo dục 68 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học TháivNguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 23 Đỗ Huy (chủ biên) (1996), Văn hóa Việt Nam, thống đa dạng, NXB Văn hóa thong tin, Hà Nội 24 Đỗ Huy (2001), Xây dựng môi trường văn hóa nước ta nhìn từ góc độ giá trị học, NXB Văn hóa thơng tin, Hà Nội 25 Nguyễn Cơng Khanh (2009), Tìa liệu bồi dưỡng Hiệu trưởng trường phổ thơng, Chun đề văn hóa nhà trường, Bộ GD ĐT 26 Khiêu (2000), Văn hóa Việt Nam, Xã hội người, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 27 Trần Kiểm (2007), Tiếp cận đại quản lý giáo dục, NXB Giáo dục 28 Phạm Hồng Quang (2005), Nghiên cứu phát triển mơi trường văn hóa giáo dục trường đại học, cao đẳng miền núi phía Bắc, Đề tài KHCN cáp mã số B2003-03-47, nghiệm thu năm 2005 29 Phạm Hồng Quang (2008), Phát triển môi trường giáo dục, NXB Giáo dục 30 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Luật GD 2009, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 31 Văn Đức Thanh (2001), Về xây dựng mơi trường văn hóa sở, NXB Chính trị Qc gia, Hà Nội 32 Trần Quốc Thành (2009), Đề cương giảng Khoa học quản lý đại cương, trường Đại học sư phạm Hà Nội 33 Nguyễn Minh Tiến, Đào Thanh Hải (2005), Hệ thống văn chủ trương, sách, chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam, NXB Lao động- Xã hội, Hà Nội 34 Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Viện nghiên cứu sư phạm (2007), Hội thảo khoa học “Xây dựng văn hoá học đường”, Hà Nội 35 Huỳnh Khái Vinh (1998), Văn hóa khoan dung, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thá9i 7Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 36 Trần Quốc Vượng (Chủ biên) (1997), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thá9i 8Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 37 Yenming Zhang NIE Nanyang (2008), Shaping School culture, Technological University Objectives Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thá9i 9Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL, Giáo viên, cán chiến sĩ) Để giúp nâng cao hiệu “Xây dựng văn hoá tổ chức Trung tâm Huấn luyện Bồi dưỡng nghiệp Công an tỉnh Điện Biện” Anh cho biết ý kiến vấn đề sau cách khoanh tròn vào đáp án đánh dấu X vào tương ứng thích hợp Câu 1: Theo đồng chí văn hố học tập Trung tâm Trung tâm Huấn luyện Bồi dưỡng nghiệp Công an tỉnh Điện Biện là: a Kỹ học tập cách văn hoá, khoa học giáo viên học viên Trung tâm HL&BDNVCA tỉnh Điện Biên b Văn hoá chia sẻ hợp tác GV với GV, giáo viên với người học, người học với người học c Cảnh quan nhà trường trí xanh, sạch, đẹp thể văn minh lịch sự, thân thiện với môi trường d Là tập hợp chuẩn mực, giá trị, niềm tin hành vi ứng xử thành viên TTHLvà BDNV công an tạo nên khác biệt thành viên TT với thành viên TTGD khác Câu 2: Theo đồng chí xây dựng văn hố tổ chức có ý nghĩa Trung tâm HL&BDNVCA tỉnh Điện Biên a Giúp cho mối quan hệ CBQLvới giáo viên với CBCS trở nên thân thiện b.Thuyết phục CBQL, GV, CBCS hồ đồng lợi ích thân với lợi ích nhóm tổ chức c Kích thích nhu cầu cống hiến xã hội nhu cầu tự khẳng định thân cá nhân d.Thay đổi mở rộng nhu cầu mong muốn giáo viên, CBCS, học viên e Tạo niềm tin đội ngũ, khuyến khích định mạo hiểm f Thu thập thông tin, trợ giúp thành viên tham gia q trình tự quản trung tâm g.Hâm nóng bầu khơng khí chung, làm cho người cảm thấy hạnh phúc làm việc trung tâm Câu 3: Theo đồng chí nội dung xây dựng văn hố tổ chức Trung tâm HL BDVNCA tỉnh Điện Biên là: a Xây dựng văn hoá ứng xử theo chuẩn mực quy định b Xây dựng nề nếp dạy học Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái1Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ c Xây dựng nề nếp hành Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái2Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ d e f g Xây dựng văn hóa phong cách, lối sống, ăn mặc Xây dựng văn hoá quản lý Xây dựng sở vật chất, cảnh quan nhà trườ ng Xây dựng truyền thống TT Câu 4: Đồng chí đánh giá mức độ thực nề nếp hành chính, nề nếp dạy học Trung tâm HL&BDNV công an tỉnh Điện Biên Mức độ TT Nội dung Thường xuyên Không TX Chưa Tổ chức họp giờ, vào lớp Quản lý thực mục tiêu, nội dung, chương trình dạy học Chỉ đạo, thực hồ sơ quản lý trung tâm quy định Chỉ đạo, thực quản lý tốt hồ sơ chuyên môn Quản lý tốt hồ sơ GV, CBCS Đổi phương pháp dạy học, phương pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học Xây dựng mối quan hệ thân thiện với người học nhăm nhằm nâng cao chất lượng dạy học 10 Thực điều lệ ngành, quy định trung tâm Phối hợp lực lượng trung tâm để nâng cao chất lượng dạy học Kiểm tra, giám sát thực nề nếp dạy học, nề nếp hành trung tâm Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái3Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Câu Đồng chí đánh giá mức độ biểu mối quan hệ, ứng xử thành viên trung tâm Mức độ biểu TT Mối quan hệ Rất rõ Có khơng rõ ràng Khơng có Quan hệ mang tính chất quản lý, thiếu tinh thần dân chủ, cởi mở Quan hệ mang tính chất độc đốn người quản lý với cấp dưới, thầy với trò Sự đố ky, ghen ghét đồng nghiệp, gây đoàn kết nội Sự đồn kết, gắn bó chặt chẽ, khích lệ giáo viên - học viên dạy tốt, học tốt Người quản lý biết tơn trọng tập thể, tập thể mà phát huy tính dân chủ hoạt động nhà trường Câu Đồng chí cho biết ý kiến mức độ thực nội dung xây dựng văn hoá tổ chức TTHL&BDNVCA tỉnh Điện Biên TT Nội dung Thƣờng xuyên Mức độ thực Không Thƣờng thƣờng xuyên xuyên K thƣờng xuyên Xây dựng văn hoá ứng xử theo chuẩn mực quy định Xây dựng nề nếp dạy học Xây dựng nề nếp hành Xây dựng văn hóa phong cách, lối sống, ăn mặc Xây dựng văn hoá quản lý Xây dựng sở vật chất, cảnh quan nhà trường Xây dựng truyền thống TT Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái4Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Câu Đồng chí cho biết ý kiến mức độ thực hoạt động xây dựng văn hoá tổ chức TTHL&BDNVCA tỉnh Điện Biên TT Nội dung Thường xuyên Mức độ thực Không Thường thường xuyên xuyên Không thường xuyên Lập kế hoạch xây dựng văn hóa tổ chức trung tâm Xác định mục tiêu, giá trị chuẩn mực ứng xử, giảng dạy học tập Triển khai hoạt động theo chuẩn mực giá trị xác định Đề cao giá trị văn hóa tích cực, hạn chế biểu tiêu cực giáo viên, học viên Xây dựng cảnh quan môi trường trung tâm đẹp, tạo môi trường sư phạm cho hoạt động GV, HV Phối hợp lực lượng đơn vị bạn để nâng cao chất lượng đào tạo Kiểm tra, đánh giá kết đạt tuyên dương khen thưởng đơn vị cá nhân có thành tích Tổng kết kinh nghiệm có biện pháp quy trì kết đạt Câu 8: Theo thầy cô Giám đốc TTGDTX quan tâm đến xây dựng nề nếp hoạt động quan nào? a Thường xuyên quan tâm c Ít quan tâm b Quan tâm d Chưa quan tâm Câu 9: Giám đốc làm để xây dựng văn hố tổ chức TT a Xây dựng nội quy quy chế hoạt động TT tổ chức thực theo nội quy, quy chế b Tổ chức lực lượng thực kiểm tra việc chấp hành quy chế hoạt động đơn vị c Ban hành quy chế thưởng phạt rõ ràng vấn đề chấp hành nội quy Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái5Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ hoạt động quan d Xây dựng mối quan hệ thân thiện TT để thực nhiệm vụ e Tạo môi trường học hỏi lẫn TT g Có biện pháp động viên khuyến khích giáo viên, học viên hỏi, chia sẻ lẫn f Xây dựng cảnh quan, sở vật chất TT tạo điều kiện cho việc dạy học h Xây dựng văn hóa quản lý TT Câu 10: Đồng chí làm để xây dựng văn hố TT a Có tâm lý săn sàng học hỏi, chia sẻ b Thực tốt nề nếp dạy học c Xây dựng phong trào học tập học viên, sinh viên d Sẵn sàng chia sẻ với giám đốc để xây dựng văn hoá TT e Giữ mối quan hệ thân thiện với đồng nghiệp, người học cộng đồng f Xây dựng mối quan hệ thân thiện học hỏi chia sẻ người học với người học g Thường xuyên đổi phương pháp dạy học, làm việc để nâng cao kết h Thực văn hóa ứng xử theo chuẩn mực trung tâm Xin trân trọng cám ơn giúp đỡ đồng chí! Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái6Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho Học viên) Để giúp nâng cao hiệu “Xây dựng văn hoá tổ chức Trung tâm Huấn luyện Bồi dưỡng nghiệp Công an tỉnh Điện Biện” Anh cho biết ý kiến vấn đề sau cách khoanh tròn vào đáp án đánh dấu X vào tương ứng thích hợp Câu 1: Theo Anh (chị) văn hoá học tập Trung tâm Trung tâm Huấn luyện Bồi dưỡng nghiệp Công an tỉnh Điện Biện là: a Kỹ học tập cách văn hoá, khoa học giáo viên học viên Trung tâm HL&BDNVCA tỉnh Điện Biên b Văn hoá chia sẻ hợp tác GV với GV, giáo viên với người học, người học với người học c Cảnh quan nhà trường trí xanh, sạch, đẹp thể văn minh lịch sự, thân thiện với môi trường d Là tập hợp chuẩn mực, giá trị, niềm tin hành vi ứng xử thành viên TTHLvà BDNV công an tạo nên khác biệt thành viên TT với thành viên TTGD khác Câu 2: Theo anh, chị xây dựng văn hố học tập có ý nghĩa Trung tâm HL&BDNVCA tỉnh Điện Biên a Giúp cho mối quan hệ giáo viên với đồng nghiệp trở nên thân thiện b Giúp cho mối quan hệ giáo viên với học viên trở nên thân thiện, nâng cao hiệu hoạt động dạy học c Giúp cho mối quan hệ học viên với học viên trở nên thân thiện, giúp học viên học tập nâng cao kết d Tạo dựng nên văn hoá nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Câu 3: Theo anh chị nội dung xây dựng văn hoá tổ chức Trung tâm HL BDVNCA tỉnh Điện Biên là: h Xây dựng văn hoá ứng xử theo chuẩn mực quy định i Xây dựng nề nếp dạy học j Xây dựng nề nếp hành k Xây dựng văn hóa phong cách, lối sống, ăn mặc l Xây dựng văn hoá quản lý m Xây dựng sở vật chất, cảnh quan nhà trường Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái7Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ n Xây dựng truyền thống TT Câu 4: Anh chị đánh giá mức độ thực nề nếp học tập, rèn luyện thân TT Mức độ Các hành vi Thƣờng Xuyên Đôi K Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán viên khác Gian lận học tập như: quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi, xin điểm; học, thi, thực tập hộ người khác nhờ người khác học, thi, thực tập hộ Vi phạm nội quy giảng đường, kí túc xá Hút thuốc, uống rượu, bia học; say rượu, bia đến lớp ới quy định Thành lập, tham gia hoạt động mang tính chất trị trái pháp luật; tổ chức, tham gia hoạt động tập thể chưa đượ tâm cho phép Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái8Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Câu Anh chị đánh giá mối quan hệ CBQL, GV, CBCS với học viên học viên TT với Mức độ TT Mối quan hệ có khơng rõ ràng rõ khơng có Quan hệ mang tính chất quản lý, thiếu tinh thần dân chủ, cởi mở Quan hệ mang tính chất độc đốn người quản lý với cấp dưới, thầy với trò Sự đố ky, ghen ghét học viên, gây đoàn kết nội tập thể HV Sự đồn kết, gắn bó chặt chẽ, khích lệ học viên - học viên CBQL, GV, CBCS tơn trọng HV, HV, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo HV hoạt động nhà trường Câu Anh chị đánh giá mức độ thực nội dung xây dựng văn hoá tổ chức TTHL&BDNVCA tỉnh Điện Biên Mức độ thực TT Nội dung Xây dựng văn hoá ứng xử theo chuẩn mực quy định Xây dựng nề nếp dạy học Xây dựng nề nếp hành Xây dựng văn hóa phong cách, lối sống, ăn mặc Xây dựng văn hoá quản lý Xây dựng sở vật chất, cảnh quan nhà trường Thường xuyên Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái9Nguyên Không thường xuyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Xây dựng truyền thống TT Câu Anh chị đánh giá mức độ thực hoạt động xây dựng văn hóa tổ chức trung tâm HL&BDNVCA tỉnh Điện Biên TT Mức độ thực Không Thường thường xuyên xuyên Nội dung Lập kế hoạch xây dựng văn hóa tổ chức trung tâm Xác định mục tiêu, giá trị chuẩn mực ứng xử, giảng dạy học tập Triển khai hoạt động theo chuẩn mực giá trị xác định Đề cao giá trị văn hóa tích cực, hạn chế biểu tiêu cực giáo viên, học viên Xây dựng cảnh quan môi trường trung tâm đẹp, tạo môi trường sư phạm cho hoạt động GV, HV Phối hợp lực lượng đơn vị bạn để nâng cao chất lượng đào tạo Kiểm tra, đánh giá kết đạt tuyên dương khen thưởng đơn vị cá nhân có thành tích Tổng kết kinh nghiệm có biện pháp quy trì kết đạt Câu 8: Theo Anh chị Giám đốc Trung tâm quan tâm đến xây dựng văn hoá tổ chức Trung tâm chưa? a Thường xuyên quan tâm c Ít quan tâm b Quan tâm d Chưa quan tâm Câu 9: Anh chị làm để xây dựng văn hố tổ chức Trung tâm a Có tâm lý săn sàng học hỏi, chia sẻ b Thực tốt việc tự quản lý thời gian nề nếp học tập c Tham gia phong trào học tập Trung tâm d Sẵn sàng chia sẻ, hợp tác với thầy bạn bè để xây dựng văn hố học tập e Giữ mối quan hệ thân thiện với thầy cô, bạn bè d Xây dựng mối quan hệ thân thiện học hỏi chia sẻ tập thể lớp, Trung tâm Ý kiến khác: Anh, chị cho biết số thơng tin cá nhân: Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái10Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Họ tên: Lớp: Ngành đào tạo Xin chân thành cảm ơn anh chị! PHIẾU KHẢO NGHIỆM Với mong muốn nâng cao v ăn hóa tổ chức Trung tâm Huấn luyện Bồi dưỡng nghiệp vụ công an Tỉnh Điện Biên, đề xuất biện pháp cụ thể (có văn kèm theo) Mong đồng chí cho biết ý kiến tính cần thiết mức độ khả thi biện (sau nghiên cứu biện pháp) cách đánh dấu vào ô tương ứng bảng Các biện pháp Nội dung đánh giá Tính cần thiết Mức độ khả thi Cần thiết Ít cần thiết Khơng cần thiết Khả thi Ít khả thi Khơng khả thi Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giáo viên học viên trung tâm tầm ý nghĩa công tác xây dựng văn hoá tổ chức trung tâm Xây dựng hoàn thiện hệ thống văn quản lý hành, tạo dựng nề nếp hành văn hóa quản lý, thực nghiêm chỉnh điều lệnh Công an nhân dân hoạt động đơn vị Xây dựng môi trường dạy học giáo dục tạo động lực cho giáo viên độngmực Xâyngười dựnghọc cáchoạt chuẩn văn hoá ứng xử trung tâm, tạo dựng văn hóa học hỏi, văn hóa chia sẻ Đầu tư thỏa đáng sở vật chất để xây dựng môi trường cảnh quan văn hố, khn viên trung tâm xanh, sạch, đẹp Tạo đồng thuận phối hợp chặt chẽ lực lượng giáo dục trung tâm đơn vị có liên quan xây dựng văn hóa tổ chức Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thá1i 0Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hiệu xây dựng văn hóa tổ chức truyền thông kết đạt trung tâm Xin chân thành cảm ơn đồng chí! Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thá1i 1Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VĂN HÓA TỔ CHỨC Ở TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG AN TỈNH ĐIỆN BIÊN 36 2.1 Vài nét Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh Điện Biên ... trung tâm Huấn luyện Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên Chương Các biện pháp xây dựng văn hóa tổ chức trung tâm Huấn luyện Bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh Điện Biên Số hóa Trung tâm Học... trạng văn hóa tổ chức thực trạng xây dựng văn hóa tổ chức Trung tâm Huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên đề xuất biện pháp xây dựng văn hóa tổ chức trung tâm Cấu trúc luận văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng văn hóa tổ chức ở trung tâm huẩn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh điện biên , Xây dựng văn hóa tổ chức ở trung tâm huẩn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh điện biên

Từ khóa liên quan