skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi nâng cao khả năng cảm thụ văn học

32 256 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 07:34

Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi nâng cao khả cảm thụ văn học Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập- Tự – Hạnh phúc ======= ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM I: YẾU LÝ LỊCH Họ tên : Nguyễn Thị Mai Anh Sinh ngày: 17/07/1983 Năm vào ngành: 2003 Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác : Trường Mầm Non Tân Ước Trình độ chun mơn: Đại học Hệ đào tạo: Từ xa Khen thưởng: Chiến sĩ thi đua cấp sở Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi nâng cao khả cảm thụ văn học MỤC LỤC Stt Nội dung Trang I NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI Tên đề tài Đặt vấn đề (lý chọn đề tài) 4-5 * Đối tượng nghiên cứu phạm vi thực đề tài 5-6 II QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI * Thực trạng thực tế chưa thực A Cơ sở lý luận B Thực trạng vấn đề * Thuận lợi * Khó khăn C Số liệu điều tra trước thực 7-8 III CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 9-26 * Biện pháp 1: Dạy trẻ cảm thụ văn học lúc nơi 8-10 * Biện pháp 2: dạy trẻ cảm thụ văn học tiết học 10-21 *Biện pháp 3: giup trẻ cảm thụ văn học thông qua HĐG 21-23 * Biện pháp 4: tạo môi trường cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học 23-25 Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi nâng cao khả cảm thụ văn học * Biện pháp 5: Phối hợp với bậc phụ huynh trình cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học IV KẾT QUẢ THỰC HIỆN * Kết so sánh có đối chứng V BÀI HỌC KINH NGHIỆM 27-28 28 Phần Kết luận II 29 * Những kiến nghị Phần III 25-26 29 Tài liệu tham khảo 30 Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi nâng cao khả cảm thụ văn học Phần I NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi nâng cao khả cảm thụ văn học I:ĐẶT VẤN ĐỀ: *Lý chọn đề tài: Như biết, thời đại, giáo dục chiếm vị trí quan trọng xã hội Cùng với số ngành khác, giáo dục góp phần nâng cao đời sống xã hội người, có điều tuỳ theo thời đại mà giáo dục tổ chức kiểu hay kiểu khác Tuỳ theo độ tuổi mà giáo dục khác Do đặc điểm lứa tuổi nên việc giáo dục trẻ mẫu giáo tiến hành theo phương châm "Chơi mà học".Và dạy trẻ cảm thụ văn học nội dung quan trọng việc phát triển toàn diện cho trẻ Trẻ cảm thụ văn học hình thành trẻ tình cảm đạo đức tốt đẹp, cảm xúc thẫm mỹ, phát triển trí tưởng tượng như: Lòng u thiên nhiên quả, hoa lá, lòng kính trọng u thương gần gũi giúp đỡ người thân xung quanh trẻ ông bà, bố mẹ, cô giáo, anh chị em Chúng ta biết hình thức cho trẻ LQTPVH trọng nhiều đến việc đọc, kể diễn cảm dạy trẻ kể lại chuyện, kể sáng tạo nhiều hình thức đa dạng phong phú Bên cạnh số giáo viên khả cảm nhận tác phẩm văn thơ chuyện hạn chế giọng đọc cách phối hợp ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ, minh họa chưa bộc lộ cảm xúc hấp dẫn hút trẻ, phương pháp lồng ghép tích hợp chưa linh hoạt sáng tạo kết trẻ chưa cao, trẻ chưa thực say mê, hào hứng, sử dụng đồ dùng dạy học chưa có khoa học, dẫn đến học trẻ tập trung ý hiệu tiết học chưa cao Giáo viên chưa chủ động linh hoạt việc tổ chức hoạt động đóng kịch cho trẻ - có chủ yếu tiết học Còn chơi, buổi sinh hoạt chưa có Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi nâng cao khả cảm thụ văn học Đối với giáo dục nhu cầu trẻ “học mà chơi, chơi mà học” thông qua tác phẩm văn học trẻ tiếp nhận kiến thức tuổi cách nhẹ nhàng, gần gũi Nó đem lại cho trẻ hiểu biết sống xung quanh Văn học nuôi dưỡng phát triển trẻ trí tưởng tượng, sáng tạo nghệ thuật Vì việc đem tác phẩm văn học đến cho trẻ việc quan trọng cần thiết Đối với trẻ mẫu giáo, trình tiếp xúc với tác phẩm văn học phải từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, để từ trẻ bộc lộ khả cảm thụ văn học Khả cảm thụ phát triển trực tiếp trẻ lĩnh vực: Nhận thức – ngơn ngữ - tình cảm xã hội Tuy nhiên đưa tác phẩm đến cho trẻ đòi hỏi người giáo viên phải có suy nghĩ sáng tạo lựa chọn tác phẩm hay phù hợp với lứa tuổi, có ý nghĩa giáo dục trẻ Từ tơi đưa “Một số biện pháp nâng cao trẻ khả cảm thụ văn học” * Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề tài để tơi rút kinh nghiệm cho thân tìm hiểu nguyên nhân thành công hạn chế để từ đề xuất biện pháp để khắc phục hạn chế nâng cao chất lượng dạy, phát huy mạnh sẵn có vận dụng vào thực tế để góp phần nhỏ nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ngày tốt * Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp giúp trẻ 4- tuổi nâng cao khả cảm thụ văn học trường mầm non * Nhiệm vụ nghiên cứu - Nâng cao chất lượng cảm thụ văn học cho trẻ trường mầm non - Đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng cảm thụ văn học cho trẻ trường mầm non năm * Phạm vi nghiên cứu + Phạm vi quy mô Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi nâng cao khả cảm thụ văn học - Bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, thân nhận thấy khả điều kiện nhiều hạn chế nên tơi đưa số biện pháp giúp trẻ cảm thụ văn học tốt * Phạm vi không gian - Bài tập tiến hành lớp mẫu giáo nhỡ B1 Trường Mầm Non Tân Ước tổng số trẻ lớp 25 trẻ * Phương pháp nghiên cứu +Dạy trẻ cảm thụ văn học lúc nơi + Dạy trẻ cảm thụ văn học tiết học + Giúp trẻ cảm thụ văn học thông qua hoạt động góc +Tạo mơi trường cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học + Phối hợp với phụ huynh trình cho trẻ làm quen vói tác phẩm văn học - Phạm vi thực đề tài: Đề tài thực năm học từ tháng năm 2014 đến tháng năm 2015 lớp mẫu giáo nhỡ B1 Trường Mầm Non Tân Ước II QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI * Thực tế chưa thực a Cơ sở lý luận Trẻ em mầm non tương lai đất nước, đất nước có giầu mạnh, phồn vinh nhờ vào hệ trẻ Trong hoạt động giáo dục trẻ trường Mầm non Hoạt động vui chơi môt hoạt động chủ đạo, song hoạt động học tập thể qua hoạt động chung có chủ đích hoạt động cung cấp chủ yếu có hệ thống kiến thức cần trang bị cho trẻ.Vậy cách tổ chức tiết học để trẻ lĩnh hội kiến thức cách đơn giản hiệu hàng ngày trẻ giao tiếp, diễn đạt ngôn ngữ mạch lạc thông qua môn “ Làm quen tác phẩm văn học” Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi nâng cao khả cảm thụ văn học Trong năm học gần đây,bậc học mầm non tiến hành đổi chương trình giáo dục trẻ mầm non,trong đặc biệt coi trọng việc tổ chức hoạt động phù hợp với phát triển cá nhân trẻ, khuyến khích trẻ hoạt động cách chủ động tích cực,hồn nhiên,vui tươi Đồng thời tạo hội cho giáo viên phát huy khả sáng tạo việc lựa chọn tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ cách linh hoạt ,thực phương châm “Học mà chơi, chơi mà học” đáp ứng mục tiêu phát triển cho trẻ cách tồn diện mặt Tơi ln cố gắng vận dụng số biện pháp cho linh hoạt tổ chức cho trẻ lớp hoạt động cách tích cực b Thực trạng vấn đề * Thuận lợi: - Ban Giám Hiệu quan tâm sâu sát, giúp đỡ tạo điều kiện cho trẻ có đủ dụng cụ phục vụ cho hoạt động - Lớp có nề nếp hoạt động - Lớp trang bị đầy đủ trang thiết bị nghe nhìn đại: Tivi hình lớn, đầu đĩa, đài, vi tính với phong phú số lượng loại sách truyện dành cho -Bố trí góc phù hợp, dễ lấy đồ dùng, tạo nhiều thuận lợi cho trẻ chơi – -Bản thân yêu nghề mến trẻ , hết lòng chăm sóc quan tâm đến trẻ - Tôi xác định lấy trẻ làm trung tâm việc chăm sóc ni dạy trẻ - Giáo viên nắm vững phương pháp tổ chức hoạt động * Khó khăn: -Phụ huynh chưa thực quan tâm đến chất lượng giáo dục em - Bên cạnh trẻ nhút nhát có số trẻ hiếu động nên ảnh hưởng đến trình cảm thụ tích cực trẻ - Một số trẻ lớp nói ngọng - Trong lớp có số trẻ hiếu động Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi nâng cao khả cảm thụ văn học - Đồ dùng đồ chơi ít, tranh ảnh ,hình ảnh động chưa có nhiều nên trẻ chưa có hứng thú học - Phụ huynh chưa hiểu sâu sắc tầm quan trọng cho trẻ đọc thơ hay kể chuyện c số liệu điều tra trước thực Khảo sát đầu năm STT Môn Nội dung thử nghiệm Thơ Truyện Số lượng Tỷ lệ % Hứng thú: 18/25 72% Hiểu nội dung: 16/25 64% Thuộc tác phẩm: 17/25 68% Đọc diễn cảm: 15/25 60% Hứng thú: 19/25 76% Hiểu nội dung: 17/25 68% Kể diễn cảm: 9/25 36 % III MỘT SỐ BIỆN PHÁP * Biện pháp Dạy trẻ cảm thụ văn học lúc nơi Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi nâng cao khả cảm thụ văn học Thực tế giáo dục văn học mẫu giáo cho ta thấy lực cảm thụ văn học trẻ khơng thể tự mà phát triển được, mà phải qua trình: Học chơi lúc nơi Mọi lúc nơi cần cho trẻ làm quen với văn học Vào buổi sáng đón trẻ tơi cho trẻ chơi theo ý thích góc sách truyện tơi ln khuyến khích trẻ tham gia Trẻ “đọc”, xem câu chuyện mà trẻ thích, chơi với rối trẻ yêu, nghe câu chuyện thơ mà trẻ cảm thấy hứng thú…Khi trẻ tiếp xúc nhiều lần trẻ dàn dần cảm nhận nhũng hay đẹp tác phẩm ngày thích thú với hoạt động văn học Trẻ chơi góc thư viện đón trẻ Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi nâng cao khả cảm thụ văn học Hoạt động trời cần cho trẻ làm quen với văn học: Trẻ cô bạn đọc thơ, đọc đồng dao ( Cô giáo lưu ý hướng trẻ đọc thật diễn cảm theo nội dung nhịp điệu tác phẩm), trẻ ngội tán nghe kể câu chuyện cổ tích, câu chuyện gắn với sống hàng ngày con… VD: Trong hoạt động hoạt động khám phá cho trẻ khám phá số loại hoạt động ngồi trời tơi cho trẻ đọc thơ ,câu đố loại ,ngồi tơi cho trẻ nghe câu chuyện cho trẻ kể lại chuyện trẻ đọc thơ, giải câu đố, hoạt động ngồi trời Qua hoạt động dạo chơi giáo cung cấp cho trẻ nhiều từ ngữ cảnh vật côi xung quanh * Biên pháp Dạy trẻ cảm thụ văn học tiết học Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi nâng cao khả cảm thụ văn học - Ít lâu sau hạt giống nảy mầm luống rau hai anh thỏ út mọc nào? - Còn luống rau thỏ út mọc nào? - Vì luống rau thỏ út mọc thưa thớt - Tới mùa thu hoạch thỏ út mang cho mẹ củ cải nào? - Lúc thỏ út thấy nào? - Xấu hổ thỏ út làm gì? - Tới vụ mùa năm sau nhờ có chăm mà luống cải thỏ út củ to * Trò chơi: Và quốc đất gieo hạt giúp thỏ út - Trò chơi: Gieo hạt - Trẻ chơi - Chúng vừa quốc đất giúp thỏ út mệt phải khơng xem phim: Cây rau thỏ út nhá *Hoạt động 3: Trẻ nghe cô kể truyện lần *Giáo dục trẻ: Các biết khơng để trồng nên - Kính trọng bác loại rau, thóc gạo, thức ăn hàng ngày nông dân, quý cho ăn bác nơng dân vất vả sản phẩm bác phải làm để bày tỏ tình cảm nơng dân làm dành cho bác nơng dân nào? - Và hát hát: lớn lên cháu lái máy cày để tặng cho bác nông dân nhá 17 - Trẻ hát Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi nâng cao khả cảm thụ văn học * Sử dụng nghệ thuật múa rối: - Việc sử dụng rối tiết học gây ý, tò mò trẻ tạo điều kiện cho trẻ tiếp cận với nghệ thuật múa rối, môn nghệ thuật truyền thống dân tộc Cô giáo diễn rối - Với câu truyện “Chú thỏ thông minh” tơi sử dụng mơ hình sân khấu khu đầm lầy nhỏ, có hoa, cỏ, cây… nhân vật truyện cách điệu hoá, thỏ mặc quần áo, di chân… Khi dạy, dùng cánh tay lồng vào rối, điều 18 Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi nâng cao khả cảm thụ văn học khiển rối ba ngón tay: ngón cái, trỏ, cho cử phù hợp với lời thoại truyện… Nhờ việc sử dụng nghệ thuật rối tiết họcsố trẻkhả cảm thụ tác phẩm văn học đạt cao, đa số trẻ nhớ nội dung câu truyện, lời thoại nhân vật truyện qua trẻ biết nhận xét đánh giá tính cách nhân vật truyện người xấu? Ai người tốt * Trò chơi đóng kịch: - Là hoạt động giúp trẻ phát triển trí nhớ giáo dục trẻ tinh thần tập thể Qua hoạt động đóng kịch trẻ truyền đạt lại nội dung câu truyện, làm sống lại tâm trạng, hành động ngôn ngữ hội thoại nhân vật truyện, đồng thời trẻ biết thể tình cảm đánh giá nhân vật truyện Khi đóng kịch trẻ dễ dàng nắm nội dung, ý nghĩa tác phẩm, nắm tính liên tục câu truyện, điều góp phần đẩy mạnh phát triển tư duy, cảm thụ tác phẩm cách sâu sắc trẻ Để đạt điều trước cho trẻ đóng kịch giáo viên phải cho trẻ ôn lại nội dung câu truyện đàm thoại với trẻ nội dung Giúp trẻ hiểu sâu nội dung truyện lời thoại nhân vật truyện Để từ trẻ biết thể sắc thái khác ngữ điệu, tính cách tâm trạng nhân vật truyện Nhằm giúp trẻ phân biệt giọng điệu lời nói nhân vật Qua trẻ khắc hoạ tính cách nhân vật.Để trẻ nhớ ngôn ngữ, lời thoại nhân vật truyện để đóng kịch trước hết cho trẻ nhắc lại lời thoại nhân vật sau cho trẻ đóng vai theo tổ nhóm Ví dụ: truyện “Chú dê đen” cho tổ làm dê trắng, tổ làm dê đen, tổ làm cho sói để trẻ tự thể hành động, điệu nhân vật cho quen thành thạo Sau phân vai cho trẻ theo vai nhân vật truyện cho trẻ nhắc lại lời thoại nhân vật truyện mà trẻ đóng Lúc giáo người dẫn truyện trẻ tự diễn theo nội dung câu truyện Khi trẻ diễn xong lên cho trẻ tự nhận xét vai diễn mình, bạn, từ trẻ xác định thái độ trẻ nhân vật truyện yêu hay ghét 19 Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi nâng cao khả cảm thụ văn học Cơ cho trẻ đóng kich Trò chơi đóng kịch thực giúp trẻ cảm nhận tác phẩm văn học cách sâu sắc để đạt điều việc trang trí sân khấu hố trang cho trẻ quan trong, với câu truyện “3 Lợn” tơi trang trí cảnh phù hợp với câu truyện Bên cạnh việc làm mơ hình sân khấu việc hố trang cho trẻ đóng kịch cần thiết Với nhân vật “3 Lợn” cho trẻ đội mũ hình lợn, màu sắc khác phù hợp với tính cách nhân vật Việc hố trang bố trí sân khấu phù hợp, trang phục đẹp giúp trẻ tự tin nhập vai tạo cho trẻ hứng thú với diễn 20 Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi nâng cao khả cảm thụ văn học Trẻ nhập vai đóng kịch chuyện lợn * Biên pháp Giúp trẻ cảm thụ văn học thơng qua hoạt động góc Trong hoạt động chung trẻ chưa cảm nhận hết giá trị mặt ngơn ngữ,tình cảm tác phẩm đen họt động góc giáo cho trẻ tham gia vào góc chơi “ vườn cổ tích” Tại góc chơi cho trẻ xem, đọc hay lằng nghe câu chuyện thơ trẻ vừa học để trẻ ghi nhớ sâu hơn, để trẻ lần lại tiếp tục cảm nhận cai hay đẹp tác phẩm 21 Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi nâng cao khả cảm thụ văn học Trẻ hăng say chơi hoạt động góc Ngồi học, hoạt động lớp, trẻ luân phiên đến thư viện chơi, tập… nơi vó nhiều loại sách, đồ dùng, đồ chơi phong phú, đa dạng Thư viện đồ chơi có nhiều góc chơi giúp trẻ học chơi, chơi mà học có kết Trong năm qua, nhà trường đầu tư góc sách thư viện đồ chơi nhiều loại sách từ nhà trẻ đến lớp mẫu giáo theo chủ đề, chủ điểm phục vụ nội dung chương trình giáo dục ngành mầm non Đây môi trường phong phú giúp trẻ làm quen với việc “đọc sách” từ tuổi mầm non Bước đầu hình thành cho trẻsố kỹ “đọc viết” Những tranh nhà trẻ, truyện tranh chữ to, thơ chữ to, tạp chí, hoạ báo có hình ảnh minh hoạ Về truyện có truyện cổ tích kể theo tranh, truyện dân gian Việt Nam, truyện kể sáng tạo Những thơ, ca dao, đồng dao nguồn tài liệu chọn lựa phù hợp với khả nhận thức trẻ nội dung sách có liên quan đặc thù văn hố địa phương Sách phần đồ dùng đồ chơi cho trẻ: sách giúp trẻ làm quen môi trường chung quanh, làm quen với tạo hình, với tốn, … 22 Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi nâng cao khả cảm thụ văn học Trẻ tự làm sách truyện từ tranh ảnh trẻ tự vẽ sưu tầm Trẻ kể chuyện theo tranh loại thực phẩm, ăn cách chế biến Bộ tranh lô tô giúp trẻ kể chuyện vật ni gia đình, vật sống rừng… tranh, nhiều trẻ kể theo nhiều cách khác vừa chơi vừa đọc thơ, ca dao, đồng dao… Tại góc thư viện giáo viên tranh thủ hướng dẫn giúp trẻ phát âm chuẩn, trẻ thuộc nhiều thơ, biết nhiều truyện, nắm vốn từ phong phú phân biệt từ láy “lung linh, lấp lánh…” hiểu từ xác “run cầm cập, kêu ầm ĩ”… bước đầu cảm nhận từ văn học “đẹp trăng rằm, đẹp tơ nhuộm”… giúp trẻ nói trơi chảy diễn đạt ý muốn cảm xúc tình cảm mình; sử dùng từ vào đời sống trẻtrẻ xem tranh truyện góc thư viện * Biên pháp Tạo môi trường cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học 23 Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi nâng cao khả cảm thụ văn học - Để giúp trẻ nâng cao khả cảm thụ văn học việc tạo hội cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học phải thường xuyên Ngay từ đầu năm học BGH nhà trường trang bị cho lớp nhiều truyện, tạp chí Ngồi tơi sưu sách văn học, hoạ báo, tập chí, lịch cũ, nguyên liệu cho trẻ tự làm sách để xây dựng “Góc thư viện” mang nội dung văn học, “Góc thư viện” trẻ xem tranh truyện, tạp chí, hoạ báo Trẻ xem tạp chí góc thư viện Sau kể truyện cho trẻ nghe nội dung câu truyện “dê biết nhận lỗi, gà cánh tiên” hướng dẫn trẻ cách tri giác tranh truyện trẻ tự đọc Tất nhiên lúc đầu trẻ đọc theo trí nhớ, trẻ nhớ nội dung câu truyện cô kể tự kể khớp với nội dung câu truyện mà trẻ tri giác 24 Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi nâng cao khả cảm thụ văn học - Trong góc chơi với tác phẩm văn học đó, tơi có ý sưu tầm nhiều nguyên vật liệu khác cho trẻ làm rối cho trẻ biểu diễn Trẻ tập diễn rối - Các tác phẩm văn học dân gian ca dao, tục ngữ, vè trẻ lớp biểu diễn góc chơi Trong q trình trẻ biểu diễn, thể tự trẻ cảm nhận nhịp điệu, câu từ tác phẩm * Biên pháp 5: Phối hợp với bậc phụ huynh trình cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học Phối hợp với phụ huynh giáo viên thông báo thực chủ đề, chương trình lớp Mỗi thực chủ đề thường thông báo tới phụ huynh nhằm 25 Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi nâng cao khả cảm thụ văn học kết hợp với phụ huynh thực đóng góp nguyên liệu cho giáo viên làm đồ dung đồ chơi phục vụ tiết dậy Ví dụ: Trước thực chủ đề giao thông trao đổi với phu huynh mong phụ huynh hợp tác: Phu huynh mang phế liệu đến để cô làm đồ dùng giao thông, lớp cô giáo dạy cháu đọc thơ nhà cha mẹ dạy lại đọc thơ Hay với chủ đề gia đình: Tơi trao đổi với phụ huynh u cầu phụ huynh cung cấp trước cho trẻ địa gia đình, thành viên gia đình cơng việc người gia đình Có thơ nói gia đình bé phụ huynh cho bé đọc nhà Kết hợp việc cung cấp, củng cố kiến thức, kỹ năng, thái độ: góc tun truyền lớp tơi ln có góc giới thiệu cho phụ huynh biết “Bé học hơm nay?” , phụ huynh xem nhà ôn lại học trể với hình thức trò chuyện xem trẻ học lớp, bé học nào? Sau ơn tập trẻ Phối hợp huy động làm đồ dùng đồ chơi: Trước thực chủ điểm kết hợp với phụ huynh trẻ sưu tầm tranh ảnh, đồ dùng phế liệu, sách báo cũ … để phục vụ cho chủ điểm đồng thời tiến hành cho phụ huynh xem sản phẩm trẻ chủ điểm trước, kết hợp gia đình nhà trường làm tăng thêm hiêu học tập trẻ 26 Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi nâng cao khả cảm thụ văn học Hình ảnh phụ huynh ủng hộ phế liệu IV KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Kết cho thấy trẻ Biết kể truyện sáng tạo, kể theo trí tưởng tượng cách phong phú đa dạng Trên số biện pháp cho trẻ cảm thụ văn học năm học cho thấy: Trẻ hứng thú, trẻ mạnh dạn thích tham gia hoạt động tiết học Trẻ tiếp thu kiến thức khơng bị gò ép, mà ngược lại trẻ tiếp thu tự nhiên nhớ lâu Đặc biệt trẻ cá biệt lớp, nhờ có biện pháp mà tơi dạy trẻ thu hút trẻ, trẻ khơng nghich, phá học mà tích cực tham gia hoạt động cô giáo tổ chức Kết so sánh đối chứng với đầu năm học 27 Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi nâng cao khả cảm thụ văn học Khảo sát đầu năm Môn Thơ Truyện Số lượng Tỷ lệ Khảo sát cuối năm Số lượng Tỷ lệ % So sánh Hứng thú 18/25 72% Hứng thú 25/25 100% Tăng 28% Hiểu nội dung 16/25 64% Hiểu nội dung 23/25 92% Tăng 24% Thuộctác phẩm 17/25 68% Thuộctác phẩm 24/24 96% Tăng 30% Đọc diễn cảm 15/25 60% Đọc diễn cảm: 22/25 88% Tăng 28% Hứng thú 19 /25 76% Hứng thú 24/25 96% Tăng 20% Hiểu nội dung 17 /25 68% Hiểu nội dung 23/25 92% Tăng 24% Kể diễn cảm 9/25 36 % Kể diễn cảm 20/25 80% Tăng 44% *Đánh giá chung: - Sau áp dụng số biện pháp cho trẻ cảm thụ văn học năm học cho thấy: + Trẻ thông minh sáng tạo học tiết văn học + Trẻ thích đóng kịch + Trẻ thích đọc thơ kể truyện + Trẻ ghi nhớ thuộc thơ truyện lâu + Trẻkhả tự sáng tạo thể tính cách nhập vai cách linh hoạt V BÀI HỌC KINH NGHIỆM Với biện pháp kết nêu thân tự rút học kinh nghiệm sau: - Ngay từ đầu năm học người giáo viên phải nắm đặc điểm tâm sinh lý trẻ 28 Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi nâng cao khả cảm thụ văn học - Luyện tập giọng đọc, giọng kể cho diễn cảm, thể nét mặt, cử chỉ, điệu nhân vật truyện - Ứng dụng CNTT vào giảng dạy - Sử dụng tốt mơ hình rối, rối dẹt, rối tay… - Tham khảo thêm số kịch biên soạn sẵn tập cho trẻ đóng kịch - Tích cực làm đồ dùng, đồ chơi theo chủ đề, đồ dùng minh hoạ cần phong phú, đa dạng hấp dẫn Giáo viên phải sử dụng khoa học gọn gàng lúc - Tham mưu tốt với phụ huynh hỗ trợ thêm số tranh truyện sách báo, tạp chí - Thường xuyên học hỏi đồng nghiệp tham khảo thêm số tài liệu liện quan đến việc cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học Để từ tổ chức tốt hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học - Trên vài kinh nghiệm việc dạy trẻ cảm thụ văn học tốt thân rút sau năm học thực tốt.Rất mong nhận đóng góp ý kiến bạn đồng nghiệp để ngày nâng cao công tác chăm sóc giáo dục trẻ Phần II KẾT LUẬN Nâng cao khả cảm thụ văn học cho trẻ vấn đề quan trọng việc hình thành phát triển nhân cách trẻ sau Hình thức tổ chức cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học phong phú, đa dạng giúp trẻ tồn diện mặt: Nhận thức, ngơn ngữ - tình cảm xã hội 29 Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi nâng cao khả cảm thụ văn học Qua thơ câu chuyện trẻ biết yêu đẹp tự nhiên người, biết phân biệt thiện ác, đem lại cho trẻ hiểu biết sống xung quanh Đồng thời trẻ biết nhập vai với nhân vật câu chuyện, thơ Ngoài văn học giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng sáng tạo nghệ thuật, hoạt động cần thiết việc hình thành nhân cách cho trẻ *Những đề xuất khuyến nghị Bản thân xin khuyến nghị đề xuất với cấp số vấn đề sau: Phòng giáo dục tăng cường việc tổ chức buổi hội thảo cách thực chương trình đổi giáo dục mầm non thăm quan trường bạn để trao đổi học tập kinh nghiệm chăm sóc giáo dục trẻ Trên số biện pháp mà áp dụng tổ chức cho trẻ hoạt động làm quen với tác phẩm văn học nói riêng hoạt động khác năm học 2014- 2015 Rất mong đóng góp quý ban bạn đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn! PHẦN III: TÀI LIỆU THAM KHẢO 30 Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi nâng cao khả cảm thụ văn học 1-Văn học phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 2- Tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non theo hướng tích hợp 3-Tâm lí học trẻ em 4- Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo ( từ 4-5 tuổi) 5- Tuyển chọn thơ ca, truyện theo chủ đề lớp 4-5 tuổi 6- Trang wwwhttp/mamnon.com 7- Tạp chí Giáo dục - Mầm non 8- Hướng dẫn tổ chức thực hoạt động giáo dục mầm non theo chủ đề (trẻ 4-5 tuổi) 31 ... Biên pháp Dạy trẻ cảm thụ văn học tiết học Một số biện pháp giúp trẻ 4- 5 tuổi nâng cao khả cảm thụ văn học - Muốn trẻ cảm thụ tốt tác phẩm văn học trước hết cô giáo cần nắm bắt khả trẻ khả ý,... tác phẩm văn học 23 Một số biện pháp giúp trẻ 4- 5 tuổi nâng cao khả cảm thụ văn học - Để giúp trẻ nâng cao khả cảm thụ văn học việc tạo hội cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học phải thường xuyên... đẹp giúp trẻ tự tin nhập vai tạo cho trẻ hứng thú với diễn 20 Một số biện pháp giúp trẻ 4- 5 tuổi nâng cao khả cảm thụ văn học Trẻ nhập vai đóng kịch chuyện lợn * Biên pháp Giúp trẻ cảm thụ văn học
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi nâng cao khả năng cảm thụ văn học , skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi nâng cao khả năng cảm thụ văn học

Từ khóa liên quan