Trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi tại cộng đồng (nghiên cứu trường hợp xã vĩnh ngọc, thành phố nha trang, tỉnh khánh hòa)

165 141 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2019, 23:54

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐOÀN THỊ HUỆ TRỢ GIÚP HỘI ĐỐI VỚI NGƢỜI CAO TUỔI TẠI CỘNG ĐỒNG (Nghiên cứu trƣờng hợp Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) LUẬN VĂN THẠC SĨ CƠNG TÁC HỘI Hà Nội – 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐOÀN THỊ HUỆ TRỢ GIÚP HỘI ĐỐI VỚI NGƢỜI CAO TUỔI TẠI CỘNG ĐỒNG (Nghiên cứu trƣờng hợp Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) Chuyên ngành: Công tác hội Mã số: 60.90.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG TÁC HỘI NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS Nguyễn Thị Thu Hà Hà Nội – 2017 LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: Các thầy, cô giáo tham gia giảng dạy lớp Cao học Cơng tác hội khóa 2015 – 2017, người thầy, người cô cho tơi trí thức kinh nghiệm q báu lĩnh vực Công tác hội Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy Phòng sau Đại học, Khoa hội học Trường Khoa học hội Nhân văn Hà Nội, Ủy ban nhân dân Vĩnh Ngọc, bạn bè, đồng nghiệp động viên, nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà tận tâm hướng dẫn giúp đỡ hồn thành luận văn Sau cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè động viên, khích lệ tơi suốt q trình học tập thực luận văn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Đoàn Thị Huệ MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình ảnh MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tổng quan vấn đề nghiên cứu Ý nghĩa nghiên cứu 17 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 18 Đối tƣợng, khách thể phạm vi nghiên cứu .19 Câu hỏi nghiên cứu 20 Giả thuyết nghiên cứu .20 Phƣơng pháp nghiên cứu 21 Cấu trúc luận văn 27 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA NGHIÊN CỨU 28 1.1 Các khái niệm công cụ .28 1.1.1 Chính sách hội .28 1.1.2 Trợ giúp, trợ giúp hội 28 1.1.3 Công tác hội, nhân viên công tác hội 29 1.1.4 Người cao tuổi 32 1.1.5 Cộng đồng .33 1.2 Lý thuyết ứng dụng nghiên cứu .33 1.2.1 Lý thuyết nhu cầu .33 1.2.2 Tiếp cận dựa lý thuyết hệ thống 36 1.2.3 Tiếp cận dựa hệ thống Nhận thức hành vi 37 1.3 Quan điểm Đảng sách Nhà nƣớc lĩnh vực chăm sóc NCT 40 1.4 Khái quát chung mơ hình trợ giúp hội ngƣời cao tuổi nƣớc ta 45 1.5 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 50 Tiểu kết chƣơng 54 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG TRỢ GIÚP HỘI ĐỐI VỚI NGƢỜI CAO TUỔI TẠI VĨNH NGỌC, THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA 55 2.1 Khái quát chung Ngƣời cao tuổi .55 2.1.1 Khái quát chung người cao tuổi Việt Nam 55 2.1.2 Khái quát chung tình hình người cao tuổi Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa 58 2.2 Trợ giúp chăm sóc sức khỏe 62 2.2.1 Hoạt động cấp phát thẻ bảo hiểm y tế vận động mua thẻ bảo hiểm y tế quyền NCT 62 2.2.2 Trợ giúp quyền nhà nước chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi .65 2.2.3 Hoạt động thăm hỏi ốm đau phục hồi chức cho NCT 68 2.3 Trợ giúp vật chất 71 2.3.1 Tình hình trợ cấp sách thường xuyên Chính quyền đối người cao tuổi 71 2.3.2 Hoạt động hỗ trợ vật chất từ phía cộng đồng người cao tuổi 73 2.4 Trợ giúp sinh hoạt ngày 76 2.4.1 Chăm sóc sinh hoạt nhà 76 2.4.2 Hỗ trợ lại cho NCT 80 2.5 Trợ giúp tinh thần, giao lƣu văn hóa giải trí .82 2.5.1 Hỗ trợ trò chuyện hàng ngày cộng đồng với NCT 82 2.5.2 Hỗ trợ tham gia CLB quyền dành cho NCT .85 2.6 Trợ giúp tiếp cận kiến thức, thông tin .88 2.5.3 Truyền thơng kiến thức từ phía quyền cho NCT 88 2.5.4 Cung cấp thông tin hội cho NCT 91 Tiểu kết chƣơng .94 Chƣơng 3: MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP HỘI ĐỐI VỚI NCT VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC TRỢ GIÚP HỘI ĐỐI VỚI NCT TẠI VĨNH NGỌC, NHA TRANG, KHÁNH HÒA 96 3.1 Những yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động trợ giúp hội NCT Vĩnh Ngọc 96 3.2 Mong muốn Ngƣời cao tuổi hoạt động trợ giúp 104 3.3 Các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động trợ giúp hội NCT Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa 109 3.3.1 Quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi nhằm tăng cường sức khỏe tuổi thọ cho NCT 109 3.3.2 Hỗ trợ vật chất, tinh thần nhằm nâng cao chất lượng sống cho NCT 111 3.3.3 Tạo điều kiện tối đa để NCT tiếp cận với thông tin, kiến thức .113 3.4 Ứng dụng Công tác hội cá nhân vào trợ giúp thân chủ tham CLB dƣỡng sinh .115 3.4.1 Xác định mô tả trường hợp 118 3.4.2 Xác định lý chưa tham gia CLB dưỡng sinh .119 3.4.3 Mục tiêu trợ giúp 121 3.4.4 Kế hoạch trợ giúp 121 3.4.5 Triển khai thực kế hoạch hỗ trợ thân chủ 124 3.4.6 Lượng giá 131 Tiểu kết chƣơng 133 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .135 Kết luận 135 Khuyến nghị 137 2.1 Đối với nhà nước 137 2.2 Đối với quyền, tổ chức, đoàn thể, địa phương 138 2.3 Đối với gia đình 139 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .141 PHỤ LỤC .144 Phụ lục 144 Phụ lục 2: .151 Phụ lục 3: .152 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ đầy đủ NCT Người cao tuổi UBND Ủy ban nhân dân CTXH Công tác hội TGXH Trợ giúp hội BHYT Bảo hiểm y tế CLB Câu lạc NN Nhà nước CS Chính sách CSSK Chăm sóc sức khỏe DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Độ tuổi NCT mẫu nghiên cứu 25 Bảng 1.2 Tình trạng nhân NCT mẫu NC 25 Bảng 1.3 Trình độ học vấn NCT mẫu NC 25 Bảng 1.4 Nghề nghiệp NCT mẫu NC 26 Bảng 1.5 Thu nhập NCT mẫu NC 26 Biểu đồ 2.1 Đánh giá tình trạng sức khỏe NCT 62 Biểu đồ 2.2 Hoạt động cấp vận động mua thẻ BHYT cho NCT 63 Bảng 2.3 Đánh giá mức độ sử dụng thẻ BHYT NCT 64 Biểu đồ 2.4 Hình thức khám chữa bệnh NCT lựa chọn 65 Biểu đồ 2.5 Sự quan tâm quyền đối CSSK NCT 67 Biểu đồ 2.6 Thực trạng giúp đỡ NCT bị ốm đau 68 Bảng 2.7 Sự quan tâm chình quyền địa phƣơng NCT ốm đau 70 Biểu đồ 2.8 Các nguồn thu nhập NCT 74 Bảng 2.9 Nguồn trợ giúp tiền vật dụng gia đình 75 Biểu đồ 2.10 Tình hình giúp đỡ NCT họ gặp khó khăn 77 Bảng 2.11 Sự trợ giúp sinh hoạt cho NCT quyền, đồn thể 79 Biểu đồ 2.12 Tình hình lại ngƣời cao tuổi 81 Biểu đồ 2.13 Ngƣời thƣờng xuyên trò chuyện với NCT 84 Biểu đồ 2.14 Mức độ tham gia câu lạc NCT 86 Bảng 2.15 Sự hỗ trợ quyền, đồn thể, CLB NCT .87 Biểu đồ 2.16 Mức độ hiểu biết CS NN NCT 88 Biểu đồ 2.17 Mức độ hiểu biết kiến thức CSSK NCT 90 Biểu đồ 2.18 Các nguồn tiếp cận thông tin NCT 92 Hình 3.1 Cây cầu Gỗ sông Cái 99 Bảng 2.16 Nguồn trợ giúp tiền vật dụng gia đình 160 Danh mục hình ảnh Hình 1.1: Sạt lở bên bờ Sơng Cái Hình 1.2: Chiếc Cầu Gỗ bắc qua sơng Cái Câu 7: Ai ngƣời giúp đỡ ông/bà ơng/bà gặp khó khăn hàng ngày? a Khơng f Con rể ông/bà b Vợ chồng ông/bà g Cháu trai ông /bà c Con trai ông/bà h Cháu gái ông/bà d Con gái ông/bà i Họ hàng e Con dâu ơng/bà j Hàng xóm, bạn bè Câu 8: Khi ơng/bà cần đâu đó, ngƣời chở ông/bà đi? a Vợ/chồng NCT c Tự thuê xe b Con cháu NCT d Không đâu Câu 9: Chính quyền địa phƣơng giúp đỡ cho ơng bà ơng/bà gặp khó khăn? a Cử đồn niên tới hỗ trợ ơng/bà b c Cử cán làm sách hội tới hỗ trợ tư vấn ông/bà Tới thăm ông/bà d Không làm hết Câu 10: Ơng/bà có mong muốn tiếp theo? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… C CUỘC SỐNG TINH THẦN Câu 10: Ơng/bà có mong muốn đƣợc trò chuyện hàng ngày khơng? a Có b khơng Câu 11: Ngƣời thƣờng xun trò chuyện với ơng/bà ai? a Vợ /chồng ông/bà e Con rể ông/bà b Con trai ông /bà f Cháu /chắt ông/bà c Con gái ơng/bà g Hàng xóm 146 d Con dâu ông/bà Câu 12: Mức độ tham gia CLB ông/bà nhƣ nào? a Rất thường xuyên c Thỉnh thoảng b Thường xuyên d Không tham gia Câu 13: Chính quyền , đồn thể, CLB có hỗ trợ cho ông/bà mặt tinh thần? a Thăm hỏi, thường xuyên vận động tham gia CLB b c Cử đồn niên tới hỗ trợ ơng/bà tham gia CLB Cử cán làm công tác d Không làm sách tới hỗ trợ ơng/bà tham gia CLB Câu 14: Mong muốn ông/bà gì? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… D CHĂM SĨC SỨC KHỎE Câu 15: Khi ốm đau ông/bà thƣờng làm nhƣ nào? a Tự mua thuốc uống b Khám trạm Y tế c Khám bệnh viện tuyến d Khám phòng khám tư e Để bệnh tự khỏi b Khơng nhân Câu 16: ơng/bà có bảo hiểm y tế khơng? a Có 147 Câu 17: Ơng/bà có thƣờng xuyên khám bảo hiểm y tế không? a Rất thường xuyên c Thỉnh thoảng b Thường xuyên d Không khám bảo hiểm Câu 18: Ai ngƣời giúp đỡ ông/bà ông/bà ốm đau? a Vợ chồng ông/bà e Con rể ông/bà b Con trai ông/bà f Cháu chắt ông/bà c Con gái ơng/bà g Hàng xóm d Con dâu ơng/bà h Khác Câu 19: Ơng/bà đƣợc hƣởng quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho NCT? a Được khám sức khỏe định kỳ b c Được cấp phát thuốc hàng d Không hưởng tháng Được hỗ trợ chăm sóc sức khỏe CĐ Câu 20: Chính quyền địa phƣơng, Hội ngƣời cao tuổi hỗ trợ để chăm sóc sức khỏe cho ông/bà? a Thăm hỏi ốm đau c b Cử nhân viên trạm y tế tới thuốc men ốm đau khám ốm đau d Hỗ trợ phần chi phí Khơng trợ giúp Câu 21: Mong muốn ơng/bà gì? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 148 E TIẾP CẬN CÁC KIẾN THỨC, THÔNG TIN Câu 22: Ơng/bà thƣờng nghe, đọc, biết thơng tin từ nguồn nào? a Khơng có nguồn thơng tin b Báo chí c Ti vi d Đài phát e Internet f Từ người nhà, bạn bè, hàng xóm g Khác Câu 23: Ơng/bà có biết sách Nhà nƣớc dành cho NCT khơng? a Biết rõ c Khơng biết hết b Có nghe khơng biết d Khác Câu 24: Ơng/bà biết sách Nhà nƣớc dành cho NCT từ nguồn nào? a Từ phương tiện truyền thơng đại chúng đài, tivi, báo chí… b d thông tin Từ việc đọc sách tài liệu NCT địa phương c Do hội người cao tuổi e Người thân, bạn bè chia sẻ f Khác Từ câu lạc Câu 24: Ơng/bà có nắm đƣợc kiến thức chăm sóc sức khỏe không? a Không nắm c Nắm vững b Nắm sơ sơ d Khác Câu 25: Ông/bà đƣợc phổ bến kiến thức chăm sóc sức khỏe kênh nào? a Từ phương tiện truyền 149 d Từ sở y tế thông đại chúng đài, tivi, báo chí… b Từ việc đọc sách tài liệu NCT Hội NCT cung cấp c e Người thân, bạn bè chia sẻ f Từ tổ chức tình nguyện chăm sóc sức khỏe cho NCT Từ câu lạc g Khác Câu 26: Chính quyền địa phƣơng hỗ trợ việc tiếp cận kiến thứ, thông tin cho ông/bà? a Không hỗ trợ d Phát tài liệu cho ơng/bà b Treo loa phát e Hàng tuần có chương thơn c trình tivi địa phương dành rêng cho Phát từ rơi cho ông/bà NCT f Khác Câu 27: Ơng/bà có mong muốn tiếp theo? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 150 Phụ lục 2: PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU (Dành cho ngƣời cao tuổi) Câu 1: Ơng/bà tên gì? Câu 2: Năm ông/bà tuổi? Câu 3: Gia đình ơng/bà có người? Câu 4: Thu nhập ông/bà khoảng bao nhiêu? Câu 5: Sức khỏe ơng/bà nào? Câu 6: Ơng/bà thường tham gia hoạt động vui chơi, giải trí nào? Câu 7: Chính quyền sở y tế địa phương có chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nào? Câu 8: Thu nhập hàng tháng có đủ chi tiêu cho sinh hoạt ơng/bà khơng? Câu 9: Ơng/bà tham gia CLB, hội, đoàn thể địa phương? Và tham gia ơng/bà cảm thấy có ý nghĩa thân mình? Câu 10: Chính quyền địa phương có thực quan tâm tới ơng/bà hay khơng? Câu 11: Ơng/bà có đóng góp ý kiến vào việc phát triển địa phương tham gia họp, Hội người cao tuổi, câu lạc bộ? Câu 12: Ơng/bà có nguyện vọng để xuất với quyền địa phương việc trợ giúp hội người cao tuổi? 151 Phụ lục 3: PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU ( Dành cho cán quản lý) Câu 1: Sự trợ giúp hội người cao tuổi từ phía quyền địa phương nào? Câu 2: Hiện nay, có hoạt động nhằm thu hút NCT tham gia vào CLB? Câu 3: Chính quyền địa phương có hỗ trợ mặt vật chất, việc làm thu nhập cho NCT? Câu 4: Hiện nay, địa bàn trường hợp bị bỏ quên không hưởng chế độ trợ cấp sách hội? Câu 5: Anh/chị có hỗ trợ người cao tuổi không kịp thời làm hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp hội? Câu 6: Ngoài mức trợ cấp Nhà nước NCT ủy ban có trợ cấp thêm khơng? Câu 7: Chính quyền, đồn thể, Hội có cách thức tuyên truyền kiến thức NCT? Câu 8: Chính quyền, đồn thể, Hội có cách thức để cung cấp thông tin hội cho NCT? Câu 9: Hiện tại, tình hình hoạt động Hội có thuận lợi khó khăn? 152 Phụ lục 4: BẢNG BIỂU ĐIỀU TRA Bảng 1.1 Độ tuổi ngƣời cao tuổi mẫu NC Độ tuổi Số lƣợng Tỷ lệ (%) Từ 60 – 69 tuổi 34 28,3 Từ 70 -79 tuổi 48 40 Tư 80 tuổi trở lên 38 31,7 Tổng 120 100,0 Bảng 1.2 Tình trạng nhân NCT mẫu NC Tình trạng nhân Số lƣợng Tỷ lệ (%) Độc thân 4,2 Có vợ/chồng 75 62,5 Đã ly dị Góa 34 28,3 Tổng 120 100,0 Bảng 1.3 Trình độ học vấn ngƣời cao tuổi mẫu NC Trình độ học vấn Số lƣợng Tỷ lệ (%) Chưa học 12 10 Chưa hết tiểu học 15 12,5 Tiểu học 21 17,5 Trung học sở 48 40 Trung học phổ thông 11 9,2 Trung cấp nghề 5,8 Cao đẳng 2,5 Đại học 2,5 Tổng 120 100,0 153 Bảng 1.4 Nghề nghiệp thu nhập NCT mẫu NC Nghề nghiệp Giới tính Nam Nữ Tổng Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ lƣợng (%) lƣợng (%) lƣợng (%) Nông nghiệp 32 57,1 41 64,1 73 60,8 Bộ đội/công an 10,7 3,1 6,7 Cán NN 10 17,9 7,8 15 12,5 Công nhân 12,5 9,4 13 10,8 Giáo viên 1,8 10 15,6 11 9,2 Tổng 56 100,0 64 100,0 120 100,0 Thu nhập Số lƣợng Tỷ lệ (%) Dưới 500.000 đồng 34 28,3 Từ 500.000 – triệu 54 45 Từ triệu – triệu 21 17,5 Từ triệu – triệu 5,8 Trên triệu 3,4 Tổng 120 100,0 Bảng 2.1 Đánh giá tình trạng sức khỏe NCT Tình trạng sức khỏe Số ngƣời Tỷ lệ (%) Tốt 1,7 Bình thường 65 54,1 Kém 53 44,2 Tổng 120 100,0 154 Bảng 2.2 Đánh giá mức độ sử dụng thẻ BHYT NCT Mức độ sử dụng thẻ BHYT Số lƣợng Tỷ lệ(%) Rất thường xuyên 10 8.3 Thường xuyên 40 33.3 Thỉnh thoảng 50 41.7 Không khám BHYT bao 20 16.7 Tổng 120 100,0 Bảng 2.3 Dịch vụ lựa chọn khám bệnh NCT Dịch vụ khám chữa bênh Số ngƣời Tỷ lệ ( %) Tự mua thuốc uống 19 15,8 Khám trạm Y tế 56 46,7 Khám bệnh viện tuyến 29 24,2 Phòng khám Đông Y 4,2 Mời thầy thuốc đến nhà 11 8,3 Tổng 120 100,0 Bảng 2.4 Sự quan tâm quyền địa phƣơng CSSK NCT Cung cấp dịch vụ khám chƣa bệnh NN Số ngƣời Tỷ lệ (%) Được khám sức khỏe định kỳ 37 30,8 Được hỗ trợ chăm sóc sức khỏe CĐ 16 13,3 Được cấp phát thuốc hàng tháng 7,5 Khơng hưởng 58 48,4 Tổng 120 100,0 Bảng 2.5 Thực trạng giúp đỡ NCT bị ốm đau Ngƣời trợ giúp Số lƣợng Tỷ lệ (%) Vợ/chồng NCT 55 45,8 155 Con gái NCT 28 23,3 Con trai NCT 16 13,4 Con dâu NCT 10 8,3 Con rể NCT 3,4 Cháu/chắt 0,8 Hàng xóm 4,2 Khác 0,8 Tổng 120 100,0 Bảng 2.6 Sự quan tâm Chính quyền địa phƣơng NCT ốm đau Sự trợ giúp quyền Số ngƣời Tỷ lệ (%) Thăm hỏi ốm đau 37 30,8 Cử nhân viên trạm y tế tới khám ốm đau 11 9,2 Hỗ trợ phần chi phí thuốc men ốm đau 2,5 Không trợ gúp 69 57,5 Tổng 120 100,0 Bảng 2.7 Sự trợ giúp sinh hoạt cho NCT quyền địa phƣơng Hoạt động quyền, đồn thể Số ngƣời Tỷ lệ (%) Cử đoàn thành niên tới hỗ trợ ông/bà 4,1 Chính quyền tới thăm ông/bà 0,7 Cử cán làm sách tới thăm hỏi, tư 3,2 vấn Khơng làm hết 111 92 Tổng 120 100,0 Biểu đồ 2.8 Nguồn thu nhập NCT Nguồn thu nhập NCT Số lƣợng Tỷ lệ (%) Vợ/chồng 14 11,7 Công việc 41 34,2 156 Lương hưu 21 17,5 Con 29 24,2 Phúc lợi hội 15 12,5 Tổng 120 100,0 Biểu đồ 2.9 Tình hình giúp đỡ NCT họ gặp khó khăn Ngƣời trợ giúp Số lƣợng Tỷ lệ (%) Vơ/chồng 44 36,7 Con trai 25 20,8 Con gái 15 12,5 Con dâu 21 17,5 Hàng xóm 4,2 Khơng 10 8,3 Tổng 120 100,0 Biểu đồ 2.10 Ngƣời thƣờng xuyên trò chuyện với NCT Ngƣời trò chuyện Số lƣợng Tỷ lệ (%) Vợ/chồng 63 52,5 Con trai 7,5 Con gái 7,5 Con dâu Con rể Cháu/chắt 3,3 Bạn bè/hàng xóm 23 19,2 Tổng 120 100,0 Bảng 2.11 Mức độ tham gia câu lạc NCT Câu lạc Rất thường xuyên Số lƣợng 21 Tỷ lệ (%) 17,5 157 Thường xuyên 11 9,1 Thỉnh thoảng 4,2 Không tham gia 83 69,2 Tổng 120 100,0 158 Bảng 2.12 Sự hỗ trợ quyền, đồn thể, CLB NCT Sự hỗ trợ quyền, đồn thể, Số lƣợng Tỷ lệ (%) Hội NCT Hội NCT Thăm hỏi, thường xuyên vận động tham gia CLB 15 18 Hội NCT hỗ trợ dụng cụ cho CLB để 21 17,5 NCT vào tham gia Ủy ban nhân dân hỗ trợ kinh phí để 3,3 CLB trì hoạt động Khơng làm 77 64,2 Tổng 120 100,0 Bảng 2.13 Mức độ hiểu biết CS NN NCT Mức độ biết thông tin Số lƣợng Tỷ lệ (%) Biết rõ 37 30,8 Có nghe khơng biết rõ 63 52,5 Không biết 20 16,7 Tổng 120 100,0 Bảng 2.14 Mức độ hiểu biết kiến thức CSSK NCT Mức độ hiểu biết kến thức CSSK Số lƣợng Tỷ lệ (%) Nắm vững 34 28,3 Nắm chút 71 59,2 Không nắm 15 12,5 Tổng 120 100,0 159 Bảng 2.15 Các nguồn tiếp cận thông tin NCT Phƣơng tiện tiếp cận thông tin hội Số lƣợng Tỷ lệ (%) Loa phát 34 28,3 Đài 60 50 Tivi 111 92,5 Báo chí 43 35,8 Internet 2,5 Hàng xóm/bạn bè 35 29,2 Tổng 120 100,0 Bảng 2.16 Nguồn trợ giúp tiền vật dụng gia đình Độ tuổi 60-69 tuổi 70-79 tuổi Tiền vật dụng lớn SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) Bản thân 26,5 14,6 5,3 Vợ/chồng 20,6 16,7 7,9 Con trai chưa kết hôn 14,7 10 20,8 13,2 Con trai kết hôn 8,8 16,7 21,1 Con gái chưa kết hôn 14,7 12,5 18,4 Con gái kết hôn 14,7 18,7 10 26,3 Con dâu 0 0 0 Con rể 0 0 7,9 Người thân 0 0 0 Tổng 34 100,0 48 100,0 38 100,0 160 80 tuổi trở lên ... quý báu cho xã hội Vì vậy, mạnh dạn nghiên cứu đề tài: Trợ giúp xã hội Người cao tuổi cộng đồng ( Nghiên cứu trường hợp Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) Với nghiên cứu này, tác... KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐOÀN THỊ HUỆ TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƢỜI CAO TUỔI TẠI CỘNG ĐỒNG (Nghiên cứu trƣờng hợp xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) Chun... nghiên cứu trợ giúp xã hội người cao tuổi Vì lẽ đó, tác giả mạnh dạn nghiên cứu vấn đề trợ giúp xã hội người cao tuổi Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Tác giả mong muốn với nghiên cứu mình, giúp
- Xem thêm -

Xem thêm: Trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi tại cộng đồng (nghiên cứu trường hợp xã vĩnh ngọc, thành phố nha trang, tỉnh khánh hòa) , Trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi tại cộng đồng (nghiên cứu trường hợp xã vĩnh ngọc, thành phố nha trang, tỉnh khánh hòa)

Từ khóa liên quan