Vai trò của shibusawa eiichi (1840 1931) trong nền kinh tế nhật bản cận đại

112 126 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2019, 23:54

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN THỊ HẢO VAI TRÒ CỦA SHIBUSAWA EIICHI (18401931) TRONG NỀN KINH TẾ NHẬT BẢN CẬN ĐẠI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÂU Á HỌC Hà Nội – 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN THỊ HẢO VAI TRÒ CỦA SHIBUSAWA EIICHI (18401931) TRONG NỀN KINH TẾ NHẬT BẢN CẬN ĐẠI Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Châu Á học Mã số: 60 31 06 08 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Phạm Thị Thu Giang Hà Nội – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tồn bộ Luận văn th ạc sĩ tớ t nghi ệp chuyên ngành Châu Á học với đề tài “ Vai trò Shibusawa Eiichi (18401931) kinh tế Nhật Bản cận đại” cơng trình nghiên cứu của riêng , thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS Phạm Thị Thu Giang Mọi trích dẫn Lu ận văn đề u đươ ̣c ghi nguồ n đầ y đ ủ, cụ thể Luận văn không trùng lặp với bấ t cứ nội dung luận văn công bố Tác giả Nguyễn Thị Hảo LỜI CẢM ƠN Lời đầ u tiên , em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắ c đế n giáo viên hướng dẫn TS Phạm Thị Thu Giang tận tình hư ớng dẫn , chỉ bảo, khích lệ, động viên em ś t q trình thực hi ện luận văn t hạc sĩ với đề tài “Vai trò Shibusawa Eiichi (1840 - 1931) kinh tế Nhật Bản cận đại” Nhân , em xin bày tỏ lòng b iế t ơn sâu sắ c đế n thầ y cô giáo Bộ môn Nhật Bản ho ̣c, Khoa Đông phư ơng ho ̣c, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn , Đa ̣i ho ̣c Quố c gia Hà N ội chỉ da ̣y , quan tâm giúp đỡ em suố t trình ho ̣c t ập, nghiên cứu tạo điều kiện để em đư ̣c có cơ hội đươ ̣c ho ̣c tập giao lưu ta ̣i Nhật Bản Em cũng xin đươ ̣c gửi lời cảm ơn chân thành đế n thầ y cô giáo ta ̣i trường Đại học Tokyo (Nhật Bản ), đặc biệt PGS TS Shimizu Takashi với thầy giáo chương trình Zensho, Đại học Tokyo chỉ dạy, quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện cho em suố t thời gian em lưu học trường Ngồi ra, để có thể thực hiện đề tài này, em nhận nhiều giúp đỡ từ GS Shimada Masakazu – Giáo sư Đại học Bunkyo Gakuin, tác giả nhiều sách cơng trình nghiên cứu Shibusawa Eiichi (18401931) Nhân em xin chân thành cảm ơn thầy Cuố i cùng, em xin gửi lời cảm ơn đế n gia đình , bạn bè bên cạnh, ủng hộ động viên em ś t q trình ho ̣c tập Do khả hạn chế nên q trình thực hi ện nghiên cứu , chắ c chắ n lu ận văn sẽ khơng tránh khỏi những thiế u sót Em rấ t mong nhận đươ ̣c những ý kiế n đóng góp của thầ y , anh chị ba ̣n để luận văn đươ ̣c hoàn thiện hơn Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018 Nguyễn Thị Hảo MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Mục tiêu nội dung nghiên cứu Lịch sử nghiên cứu vấn đề Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn NỘI DUNG 12 Chƣơng BỐI CẢNH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HĨA – XÃ HỘI NHẬT BẢN CUỐI THỜI EDO ĐẦU THỜI MEIJI 12 1.1 Bối cảnh trị 12 1.1.1 Sự suy thoái chế độ Mạc phủ Tokugawa 12 1.1.2 Sự hình thành phủ 15 1.2 Bối cảnh kinh tế 16 1.2.1 Sự phát triển thương nghiệp ngoại thương 16 1.2.2 Sự trưởng thành tầng lớp nông dân, thương nhân và thị dân 18 1.3 Bối cảnh văn hóa – xã hội 20 1.3.1 Sự phát triển tư tưởng, văn hóa truyền thống giáo dục cuối thời Edo 20 1.3.2 Làn sóng khai hóa văn minh đầu thời kỳ Meiji 22 TIỂU KẾT 25 Chƣơng CUỘC ĐỜI VÀ SỰ HÌNH THÀNH TƢ TƢỞNG CÁCH TÂN KINH TẾ CỦA SHIBUSAWA EIICHI 26 2.1 Cuộc đời Shibusawa Eiichi 26 2.1.1 Thời niên thiếu (1840 - 1854) 26 2.1.2 Thời kỳ làm việc cho Mạc phủ Tokugawa (1864 - 1866) 31 2.1.3 Thời kỳ thị sát châu Âu (1867 - 1868) 32 2.1.4 Thời kỳ đóng góp vào việc hoạch định xây dựng tảng kinh tế Nhật Bản đương thời (1869 – 1931) 40 2.2 Tư tưởng cách tân kinh tế Shibusawa Eiichi 41 2.2.1 Tư tưởng coi trọng Luận ngữ kinh doanh 41 2.2.2 Tư tưởng “Sỹ hồn thương tài” 43 2.2.3 Tư tưởng hài hòa lợi ích đạo đức 44 TIỂU KẾT 49 Chƣơng VAI TRÒ CỦA SHIBUSAWA EIICHI TRONG VIỆC HOẠCH ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG NỀN TẢNG KINH TẾ NHẬT BẢN CẬN ĐẠI 51 3.1 Thành lập hệ thống cơng ty theo mơ hình cổ phần 51 3.1.1 Đề xuất mơ hình trực tiếp xây dựng công ty cổ phần 51 3.1.2 Tạo liên kết công ty theo phương châm hoạt động riêng biệt 58 3.2 Vai trò việc xây dựng hệ thống ngân hàng – tiền tệ 61 3.2.1 Đóng góp việc xây dựng Điều lệ ngân hàng quốc lập 61 3.2.2 Thành lập liên kết hệ thống ngân hàng 64 3.2.3 Đóng góp việc thiết lập chế độ lưu thông tiền tệ 72 TIỂU KẾT 75 KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 PHỤ LỤC 82 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Bảng thống kê số lượng công ty mà một số nhà kinh doanh tham gia góp vốn, sáng lập vào năm 1898 59 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1.: Một số hệ thống ngân hàng tiêu biểu Shibusawa Eiichi sáng lập, đồng sáng lập, cố vấn thành lập 71 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Chiế n thuyề n của Mỹ vào Nhâ ̣t Bản năm 1853 (sự kiê ̣n tàu đen ) 13 Hình 2.1 Bản đồ làng Chiaaraijima 26 Hình 2.2 Ngơi nhà Shibusawa Eiichi hiện tỉnh Saitama 27 Hình 2.3 Odaka Atsutada 28 Hình 2.4 Giấy thơng thương (藍玉通) 30 Hình 2.5 Phái đoàn Nhật Bản 34 Hình 2.6 Hội trường lớn Triển lãm Quốc tế Paris 35 Hình 2.7 Shibusawa Pháp 38 Hình 2.8 Flury – Hérard Paul(1836-1913) 39 Hình 3.1 Công ty cổ phần sản xuất giấy Oji 52 Hình 3.2 Cơng trường công ty cổ phần sản xuất gạch Nhật Bản (1892) 53 Hình 3.3 Ngân hàng Quốc doanh số đương thời 64 Hình 3.4 Đồng tiền yên cho Ngân hàng quốc doanh số phát hành 73 Hình 3.5 Tờ yên (trái) yên (phải) ngân hàng quốc doanh số 77 phát hành 73 MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Sách lược kinh tế ln yếu tố nắm giữ vai trò vô quan trọng chặng đường phát triển nhân loại Vì vậy, thời kỳ, người phải xây dựng sách lược kinh tế để phù hợp với bối cảnh xã hội tạo nên hiệu cao Trên thực tế, nhà cải cách lĩnh vực kinh tế có đóng góp lớn lao lịch sử phát triển nhân loại nói chung quốc gia nói riêng, đó, Nhật Bản một điển hình Nhật Bản đánh giá đất nước tiến hành công cuộc tân thành cơng, tạo bước tiến mạnh mẽ mặt kinh tế Kỳ tích kết cử đóng góp khơng mệt mỏi nhà cách tân tư tưởng Nhật Bản đương thời, tiêu biểu phải kể đến khách Okubo Toshimichi (1830 – 1878), Okuma Shigenobu (1838 – 1912), nhà giáo dục Fukuzawa Yukichi (1835 – 1901),… đặc biệt nhà cách tân kinh tế Shibusawa Eiichi (18401931) Shibusawa Eiichi coi “Cha đẻ Chủ nghĩa tư Nhật Bản” đương thời Sự nghiệp lừng lẫy ông gắn liền với tên tuổi nhiều công ty, ngân hàng Nhật Bản lúc giờ Tiêu biểu Công ty cổ phần sản xuất giấy Oji, Tokyo (1873), Công ty cổ phần dệt Osaka (1882),… Các hoạt động kinh tế Shibusawa Eiichi xây dựng tảng tư tưởng hài hòa lợi ích đạo đức Những tư tưởng sách lược kinh tếShibusawa Eiichi áp dụng thể hiện tầm nhìn chiến lược thân ơng, từ tạo bước ngoặt vô quan trọng phát triển kinh tế Nhật Bản thời điểm đó, đồng thời tác động mạnh mẽ đến xã hội Nhật Bản lúc giờ góp phần nâng cao vị nước Nhật thương trường quốc tế Hiện nay, đặt bối cảnh kinh tế thị trường, nhiều người làm kinh doanh mù quáng chạy theo lợi nhuận,… khiến cho người niềm tin vào cuộc sống, tư tưởng hài hòa lợi ích đạo đức Shibusawa một lần nhìn nhận đánh giá sâu sắc Chính vậy, người viết định chọn đề tài “Vai trò Shibusawa Eiichi (1840- 1931) kinh tế Nhật Bản cận đại” làm đề tài luận văn thạc sĩ Qua đó, người viết hy vọng có thể tìm hiểu tư tưởng sách lược kinh tế Shibusawa Eiichi góp phần lý giải phát triển kinh tế Nhật Bản đương thời Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Tìm hiểu tư tưởng, sách lược kinh tế Shibusawa Eiichi, làm rõ vai trò ơng kinh tế Nhật Bản cận đại góp phần lý giải nguyên phát triển tảng kinh tế Nhật Bản cận đại Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Thông qua luận văn, người viết muốn làm rõ vai trò Shibusawa Eiichi kinh tế Nhật Bản cận đại qua trước tác hoạt động cải cách kinh tế ơng Chính thế, đối tượng nghiên cứu luận văn vai trò Shibusawa Eiichi kinh tế Nhật Bản cận đại Shibusawa Eiichi sinh năm 1840, năm 1931, tức ông sống từ cuối thời Mạc phủ Tokugawa hết thời Meiji (1868 – 1912), qua thời Taisho(1912 – 1926) một vài năm đầu thời Showa (1927 – 1989) Chính vậy, phạm vi nghiên cứu mặt không gian luận văn tình hình kinh tế, trị, văn hóa, xã hội Nhật Bản, phạm vi mặt thời gian từ cuối kỷ XIX đến đầu kỷ XX Mục tiêu nội dung nghiên cứu Ngành sản xuất gốm sứ Ngành sản xuất kính Ngành sản xuất gạch Công nghiệp sản xuất xi măng Cơng ty gốm Kyoto / Lò gốm Asahisho / Lò gốm Tomo Tamazono /Công ty Cổ phần gốm Nippon Công ty kính Iwaki / Cơng ty thủy tinh Shinagawa / Công ty sản xuất thủy tinh Toyo/ Công trường Tanaka / Công ty Cổ phần sản xuất thủy tinh Toyo/ Công ty sản xuất thủy tinh Nippon 24 Công ty gạch trắng Shinagawa/ Công ty Cổ phần sản xuất gạch Nippon/ Công ty Cổ phần sản xuất gạch Tobu Công ty Cổ phần sản xuất xi măng Asano/ Công ty Cổ phần sản xuất xi măng Moji / Công trường Mikawa / Công ty Cổ phần sản xuất xi măng Chichibu / Công ty Cổ phần sản xuất xi măng cao cấp Asano Công nghiệp sản xuất thép Luyện kim Công nghiệp sản xuất thép Công ty Cổ phần Tokyoseiko / Công trường Nerikosho / Công ty Cổ phần trung ương Nhật Bản/ Nhà máy thép Oshima nhà máy thép / Công ty Cổ phần thép Asano Kokura Công ty Cổ phần thép Nippon / Công ty Cổ phần thép Asano/ Xưởng luyện thép Asano 11 Công ty Cổ phần thép Toyo/ Công ty Cổ phần thép Kyushu /Công ty Cổ phần thép Fuji Công nghiệp thiết bị vận tải Công ty Cổ phần Tokyo Ishikawa Shima/ Công ty Cổ phần Ishikawa Shima Cơng nghiệp đóng tàu Cơng ty đóng tàu Uraga / Cơng ty Cổ phần đóng tàu Uraga/ Cơng ty Cổ phần đóng tàu Hakodate Cơng ty Cổ phần đóng tàu Yokohama 94 16 Cơng nghiệp sản xuất tàu hỏa - ô tô Nhà máy (Anonymous) Hiraoka / Công ty sản xuất ô tô (vốn) (1896-1899) / Công ty sản xuất ô tô (vốn) (19011912) / Công ty sản xuất tơ/ Cơng ty cổ phần đóng tàu Kawasaki / Công ty cổ phần Xe Nhật Bản/ Nhà máy Yamamoto Cơng nghiệp hóa học Cơng nghiê ̣p Cơng ty cổ phần Phân bón nhân tạo Tokyo / Cơng ty cổ phân bón nhân phần Phân bón nhân tạo Dainippon/ Công ty cổ phần tạo Nippon Shamitsu Dươ ̣c phẩ m Cơng nghiệp hóa học Cơng ty dược phẩm Tokyo / Công ty cổ phần Sankyo Công ty sản xuất axit axetic Nhật Bản / Cơng ty hóa chất Nippon / Công ty cổ phần Denka/ Công ty cổ phần dược phẩm Toyo 18 Công ty cổ phần Sakai Viện nghiên cứu Vật lý hóa học/ Trung tâm thí nghiệm khí Toyo/ Trung tâm vật lý hóa học Kogyo Công ty sản xuất thuốc nhuộm Nhật Bản Nhà máy Shiga / Công ty Cổ phần Chống cháy Nippon Cơng nghiệp khí đốt Gas Văn phòng giao dịch xăng Tokyo / Trạm xăng Tokyo / Công ty gas Tokyo / Công ty gas Osaka/ Công ty gas Hokkaido Công ty gas Nagoya / Công ty gas Moji Công nghiệp điện tử Điện khí Cơng ty Cổ phần Đèn điện Tokyo/ Công ty Cổ phần Thủy điện Tokyo / Công ty Cổ phần điện lực Tokyo 14 /Công ty Cổ phần thủy điện Arakawa /Công ty Cổ phần thủy điện Tokiwa/ Công ty Cổ phần Thủy điện Nhật- 95 Anh / Công ty Cổ phần Thủy điện Inawashiro Công ty Cổ phần thủy điện Hiroshima Công ty Cổ phần điện lực Nagoya Công nghiệp xây dựng Xây dựng Công ty xây dựng Nhật Bản / Nhà Shimizu Công ty xây dựng cầu cảng Nobiru / Công ty xây dựng cầu cảng Moji / Công ty cổ phần xây dựng cầu cảng Wakamatsu / Công ty cổ phần nạo vét Đông Dương / Bến cảng Công ty cổ phần xây dựng cầu cảng đường sắt Ofunato 18 / Công ty cổ phần cầu Kamon / Công ty cổ phần kiến trúc Tsurumi / Công ty cổ phần san lấp vịnh Tokyo Đầu tư vốn vào đất Hakodate / Công ty cổ phần xanh đô thị / Công ty cổ phần đất kênh đào Tokyo / Công ty địa ốc Công ty cổ phần tài sản Sengokuhara / Công ty cổ phần dịch vụ suối nước nóng Hakone Giao dịch Sở giao dịch: Tokyo Sở giao dịch: Yokohama Sở giao dịch: Osaka Sở giao dịch chứng khốn Tokyo / Phòng thương mại lúa gạo Tokyo / Sở giao dịch Tokyo / Sở giao dịch thương mại Tokyo / Sở giao dịch bạc Tokyo / Sở giao dịch lúa gạo Tokyo Vấn đề sáp nhập Sở giao dịch thương mại Yokohama [Sở giao dịch hợp kim Yokohama / Sở giao dịch tứ phẩm tơ lụa Yokohama / Sở giao dịch tứ phẩm Yokohama / Sở giao dịch nhu yếu phẩm Yokohama / Sở giao dịch lúa gạo cổ phần Yokohama] Sở giao dịch lúa gạo Dojima-Osaka / Sở giao dịch chứng khoán Osaka 96 17 Kho bãi Kho bãi Phòng Thương mại Bắc Việt / Cơng ty kho bãi/ Cơng ty tài / Phòng kho bãi Shibusawa / Công ty cổ phần kho bãi Tokai / Công ty cổ phần kho bãi Oji Ngành khách sạn Khách sạn Công ty cổ phần khách sạn Imperial / Công ty khách sạn Nikko / Khách sạn Kyoto Thƣơng mại - dịch vụ Thương mại Hệ thống Onogumi / Công ty cải tiến tơ lụa / Công ty thương mại xuất nhập gạo Nhật Bản / Phòng thương mại Horikoshi / Phòng Thương mại xanh / Cơng ty thương mại Nga-Nhật / Công ty thương mại Shibusawa / Công ty cổ phần giao thương Pháp 10 Công ty Sakiosamu Ngành khác Ngành in Shueisha/ Công ty cổ phần in ấn Tokyo Sản xuất Công ty cổ phần điện máy Đông Dương / Công ty cổ phần chế tạo điện máy Đông Dương / Thương mại Oki / Cơng ty cổ phần điện khí Oki Hội qn Choyo / Công ty chế tạo dầu thành phố Yokkaichi / Công ty chế tạo chàm / Công ty sản xuất băng đá Aoyama / Công ty cổ phần sản xuất dầu lanh / Công ty cổ phẩn sản xuất ống dẫn khí Nhật Bản / Cơng ty cổ phần cao su Đông Dương / Công ty cổ phần Empire Het / Công ty cổ phần thạch cao Nhật Bản / Công ty cổ phần máy báo động khẩn cấp / Công ty đồ hộp Nhật - Mỹ 97 31 Bán buôn – bán lẻ Dịch vụ Cửa hàng thương mại Shibusawa / Cửa hàng thương mại Nakai / Công ty cổ phần thương mại Nakai / Hàn Quốc-Mỹ Phòng Thương mại / Phòng thương mại MỹTrung-Nhật-Hàn / Cơng ty cổ phần liên kết Trung - Mỹ / Cửa hàng phụ tùng may mặc Mitsukoshi Công ty tiếp tế lương thực - ngồi / Cơng ty đường nước Tokyo / Công ty kiến trúc Tokyo / Công ty cổ phần nhà hát kịch Imperial / Công ty cổ phần hội quán Tokyo Khai khoáng Đồng Than đá Dầu Mỏ Hiệp hội mỏ Ashio / Ootori Mỏ Arakawa Công ty cổ phần than đá Iwaki / Công ty cổ phần tha Nagato / Công ty than Fujiwara / Công ty cổ phần khai thác than Ibaraki/ Công ty cổ phần than Ishikari / Công ty cổ phần khai thác mỏ Bắc Sakhalin 16 Công ty cổ phần khai thác than Tagawa Công ty cổ phần dầu mỏ Hokuetsu / Công ty cổ phần dầu mỏ Takarada Mỏ Shima / Mỏ Asano / Mỏ Tosa Nông lâm thủy sản Nông - lâm nghiệp Hội cải tạo Tokachi / Công ty cổ phần Tokachi /Trang trại Sanbongi Shibusawa/ Công ty cổ phần gỗ Otaru / Vườn Taisho/ Công ty cổ phần chăn nuôi Nippon/ Yuzensha Công ty nông sản Yanagibayashi/ Công ty Liên Thành/ Hơ ̣i trờ ng rừng Okabe/ văn hóa Bokusha / Công ty Cổ phầ n vườn Tokyo / Công ty cổ phầ n Tohoku/ Công ty khai hoang Teikoku/ Công ty cổ phầ n khai khẩ n trung ương 98 29 Thủy sản Công ty Boso / Công ty Nippon Suisan / Hô ̣i đánh bắ t cá Aoki / Công ty cổ phầ n Nippon Suisan / Công ty cổ phầ n cá biể n Dainippon Trang tra ̣i cá nhà Shibusawa/ Công ty Cổ phầ n Yogyo Suzaki / Công ty cổ phầ n nuôi trồ ng thủy sản / Công ty cổ phầ n Nippon natri clorua/ Trang tra ̣i Maju Mikimoto Đối ngoại Ngân hàng Daiichi ( chi nhánh Hàn Quốc)/ Ngân hàng trung ương Hàn Quốc / Công ty cổ phầ n Kankoku Kogyo/ Công ty cổ phầ n Chousen kogyo/ Công ty cổ phầ n Kankoku Takushoku/ Kho hàng Kankoku/ Công ty Phát triển Phương Đông Công ty cổ phầ n đường sắ t Gyeongbu / (Góp vớ n) Đối ngoại: Cơng ty đường sắ t Gyeongin/ Công ty cổ phầ n tàu điê ̣n Bán đảo Triều Heian/ Công ty cổ phầ n đường sắ t Kankoku/ Công ty Tiên cổ phầ n đường sắ t Kankoku/ Công ty cổ phầ n đường sắ t Triề u Tiên/ Công ty cổ phầ n đường sắ t Chousen Shirin/ Công ty cổ phầ n đường sắ t Chousen Khai thác mỏ Kibiyama / Công ty cổ hầ n vàng ba ̣c Kibiyama / Công ty cổ phầ n điê ̣n Kankoku/ Công ty cổ 43 phầ n gas Nippon - Kankoku/ Công ty cổ phầ n gas điê ̣n tử Nhâ ̣t Hàn/ Công ty cổ phầ n đường Chousen Công ty cổ phầ n đường sắ t Nam Mañ Châu/ Công ty cổ phầ n điê ̣n nước Dinh Khẩ u/ Công ty cổ phầ n Manshu Đối ngoại: Kogyo/ Công ty cố phầ n đường sắ t Kim Phúc Mãn Châu Ngân hàng Tastsunokuchi Đối ngoại: Trung Quốc Công ty cổ phầ n Đông Hoa/ Công ty cổ phầ n dê ̣t Thươ ̣ng Hải/ Công ty cổ phầ n Đông Dương Va ̣n Quố c/ Công ty cổ phầ n đóng tàu Hồ Nam/ Công ty bô ̣t Đông Á/ Ủy ban khởi nghiệp Nisshin/ Công ty cổ phầ n Toa Kogyo/ Công ty cổ phầ n Chugoku Kogyo/ Công ty cổ phầ n thực nghiê ̣p Trung - Nhâ ̣t 99 Đối ngoại: Các quốc gia khác Công ty cổ phầ n cao su Mã Lai/ Công ty cổ phầ n gỗ Braxin/ Công ty cổ phầ n cao su Nisshin/ Công ty cổ phầ n thủy sản Satoshi Toshi/ Công ty cổ phầ n Kona/ Công ty cổ phầ n gỗ Nam Mỹ Các tổ chức kinh tế Tổ chức kinh tế Văn phòng Luâ ̣t thương ma ̣i Tokyo/ Hô ̣i công thương Tokyo/ Hô ̣i thương nghiê ̣p Tokyo/ Hiê ̣p hô ̣i phòng thương ma ̣i/ Hiê ̣p hô ̣i tham vấ n thương ma ̣i Kanto Tohoku/ Hiê ̣p hô ̣i thúc đẩ y sản xuấ t hàng hóa/ Hiê ̣p hô ̣i Công nghiê ̣p Nhâ ̣t Bản 11 Hiệp hội gạo Dainippon / Câu la ̣c bô ̣ công nghiê ̣p Nhật Bản/ Hiê ̣p hô ̣i kinh tế Nhâ ̣t Bản Các Hiệp hội Xã hội Phúc lợi xã hội Sức khỏe - y tế Viện giáo dục Thành phố Tokyo / Hiệp hội từ thiện trung ương / Hiệp hội xã hội Trung ương Fukuda kai / Hiệp hội từ thiện Tokyo/ Hiệp hội Công tác Xã hội Tokyo/ Học viện Takinoogawa/ Nhà tình thương Hơ ̣i bác ái/ Bê ̣nh viê ̣n chữ Thâ ̣p đỏ Nhâ ̣t Bản/ Tokyojikeikai / Bê ̣nh viê ̣n Sensoji / Onshizaidan Saiseikai Hợp tác quản lý lao động Hợp tác lao động Hội liên hiệp hỗ trợ lao động Hợp tác quốc tế Quốc tế Hội Kết đoàn / Hiệp hội Nhật Bản - Ấn Độ / Hiệp hội Đông Á / Hiệp hội Pháp - Nhật/ Hiệp hội liên minh Quốc tế 100 126 Tôn giáo Nho giáo Hiệp hội Liên hoan Khổng Tử / Khổng Tử Giáo Hội / Hội tư văn / Hội tái thiết Đền thờ Seido Thần đạo Hội tình nguyện Jingu/ Ủy ban khảo sát đền Meiji/ Ủy ban cải tạo đền Meiji/ Hiệp hội Hosan/ Hiệp hội Liên hoan Matsutoki/ Hiệp hội âm nhạc Daisuke/ Đền thờ Nanko / Hội đồng khánh tiết đền thờ Nanko Phật giáo Chùa Toeizan kanei / Đền Kinryuyama Sensoji/ Đền Sensoji/ Hội hỗ trợ cải thiện đền Sensoji / Đền Asakusa Thiên chúa giáo Quỹ xây dựng tái thiết / Hiệp hội Trường Sekai Nichiyo/ Trường Hỗ trợ Thanh thiếu niên Thiên chúa giáo Các tổ chức Ryumonsha / Hiệp hội Đào tạo/ Hiệp hội hỗ trợ Đào tạo Giáo dục Giáo dục thực nghiệm Văn phòng đào tạo pháp luật thương mại Tokyo / Trường Thương mại Tokyo /Trường Cao đẳng thương mại /Hiệp hội Josui /Đại học Thương mại Tokyo/ Đại học Tokyo/ Trường Koshu học/ Viện Kỹ thuật/ Trường Thương mại Okura/ Trường Cao Đẳng Thương mại Okura Trường kỹ thuật Tokyo / Quỹ giáo dục công nghiệp Teshima / Trường dạy nghề công nghiệp Tokyo Giáo dục nữ sinh Bảo tàng phụ nữ Tokyo / Hiệp hội Khuyến khích giáo dục Phụ nữ / Trường Đại học Nữ sinh Nhật Bản Giáo dục (chung) Hiệp hội Yoshinobu Nitsuma/ Hội cựu sinh viên Nishogakusha / Đại học Waseda / Hiệp hội Saitama / Hiệp hội sinh viên Saitama/ Hiệp hội sinh viên thân hữu Saitama Đại học Tokyo Teikoku / Phòng thí nghiệm Đại học 101 Tokyo Teikoku/ Đại học Hosei Văn hóa - học thuật Học thuật Nghệ thuật biểu diễn Hiệp hội phát minh Teikoku/ Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư / Hiệp hội Kiichi / Viện vật lý Nghiên cứu Hóa học Hiệp hội Nghệ thuật Nhật Bản / Nhà hát Teikoku/ Trường đào tạo nữ diễn viên Teikoku/ Trường Nghệ thuật Teikoku/ Bảo tàng tưởng niệm Tạp chí vật giá / Tạp chí thương mại/ Báo Tokyo nichi Báo - Tạp chí Truyền tin Truyền hình Tạp chí kinh tế Tokyo / Thời báo kinh tế Nhật Bản/ Thời báo Tokyo Công ty Cổ phần truyền thông Kokusai / Thông xã Nhật Bản/ Hakuhodo Tập đồn Truyền thơng Nhật Bản Chính trị - hành Hành Hiệp hội hành Tokyo/ Tokyo - shi/ Hiệp hội cải tiến Tokyo Các hoạt động công cộng khác Khác Nippon Club / Saitama Kenjinkai Tổ ng cô ̣ng (ƣớc lƣợng) 595 (Nguồn: https://www.shibusawa.or.jp) 102 PHỤ LỤC DANH SÁCH MỘT SỐ NGÂN HÀNG, HỘI SỞ CÓ QUAN HỆ VỚI SHIBUSAWA EIICHI Ngân hàng số 84 八十四銀行 Ngân hàng Nakai 中井銀行 Ngân hàng Hokkaido 北海道拓殖銀行 Ngân hàng Quốc lập số 59 第五十九国立銀行 Ngân Hàng Quốc lập số 第一国立銀行 Ngân Hàng số 第一銀行 Ngân Hàng Quốc lập số 20 第二十国立銀行 Ngân Hàng số 20 二十銀行 Ngân Hàng Khuyến nghiê ̣p Nhâ ̣t Bản 日本勧業銀行 10 Ngân Hàng Hưng nghiệp Nhật Bản 日本興業銀行 11 Ngân hàng Mitsui 三井銀行 12 Ngân hàng Quốc lập số 32 第三十二国立銀行 13 Ngân hàng Yokohama Masayuki 横浜正金銀行 14 Ngân hàng tiết kiệm Tokyo 東京貯蓄銀行 15 Ngân hàng Thương ma ̣i 帝国商業銀行 16 Ngân hàng Quốc lập số 77 第七十七国立銀行 17 Ngân hàng số 77 七十七銀行 18 Ngân hàng Akita 秋田銀行 19 Ngân hàng số 39 三十九銀行 20 Ngân hàng Kumagai 熊谷銀行 21 Ngân hàng Kurosu 黒須銀行 103 22 Ngân hàng quốc lập số 33 第三十三国立銀行 23 Ngân hàng tiết kiệm Miyagiya 宮城屋貯蓄銀行 24 Ngân hàng Kanda 神田銀行 25 Ngân hàng quốc lập số 19 第十九国立銀行 26 Ngân hàng Quốc lập số 16 第十六国立銀行 27 Ngân hàng số 10 第十銀行 28 Ngân hàng quốc lập số 69 第六十九国立銀行 29 Ngân hàng số 69 六十九銀行 30 Ngân hàng Takaoka Kyoritsu 高岡共立銀行 31 Ngân hàng Tokyo Sakae 東京栄銀行 32 Ngân hàng Hokuriku 北陸銀行 33 Ngân hàng Tennozu 加州銀行 34 Ngân hàng Quốc lập số 68 第六十八国立銀行 35 Ngân hàng Quốc lập số 89 第八十九国立銀行 36 Ngân hàng Quốc lập số 23 第二十三国立銀行 37 Ngân hàng Kyushu 九州商業銀行 38 Ngân hàng Nhật Bản 日本銀行 39 (Cổ phẩ n) Ngân hàng Đài Loan (株)台湾銀行 40 Ngân hàng Nhật Anh 日英銀行 41 Ngân hàng Hàn Quốc (株)韓国銀行 42 Ngân hàng Nhật Pháp (株)日仏銀行 43 Ngân hàng thông thương Nhâ ̣t Mỹ 日米通商銀行 44 Ngân hàng Nhâ ̣t – Nga (株)日露銀行 104 45 Phòng giao dịch 択善会 46 Hô ̣i sở Ngân hàng Tokyo 東京銀行集会所 47 Câu lạc bô ̣ ngân hàng Tokyo 東京銀行倶楽部 48 Hô ̣i sở Ngân hàng Osaka 大阪銀行集会所 49 Hô ̣i sở ngân hàng Kyoto 京都銀行集会所 50 Hô ̣i sở Ngân hàng Nagoya 名古屋銀行集会所 (Nguồn: https://www.shibusawa.or.jp) 105 PHỤ LỤC CÁC KỲ TRIỂN LÃM THẾ GIỚI ĐƢỢC TỔ CHỨC TRONG THẾ KỶ XIX Diêṇ tích hội Q́ c Năm Tên gia Thời gian trƣờng Số ngƣời tham gia (mét (vạn vuông) ngƣời) Triể n lam ̃ Thế giới Luân 1851 Đôn Anh 141 ngày 26.000 604 Triể n lam ̃ Thế giới New 1853 York Hoa Kỳ tháng 76.000 125 1855 Triể n lam ̃ Thế giới Paris Pháp 200 ngày 51.000 516 Triể n lam ̃ Thế giới Luân 1862 Đôn Anh 171 ngày 38.000 621 1867 Triể n lam ̃ Thế giới Paris Pháp 210 ngày 208.000 906 1873 Triể n lam ̃ Thế giới Vienna Áo 186 ngày 705.000 726 Triể n lam ̃ Thế giới kỷ niê ̣m 100 năm Ngày Quố c 1876 khánh Hoa Kỳ Hoa Kỳ 159 ngày 348.000 986 1878 Triể n lam ̃ Thế giới Paris Pháp 190 ngày 227.000 1610 1889 Triể n lam ̃ Thế giới Paris Pháp 180 ngày 327.000 3235 Hoa Kỳ 183 ngày 775.000 2754 Triể n lam ̃ Thế giới 1893 Chicago (Nguồn: http://www.ndl.go.jp, truy cập ngày 20/10/2017) 106 PHỤ LỤC LỢI NHUẬN MỘT SỐ NĂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT OSAKA Thiết bị Năm Doanh thu Tiền lãi 1883 (Meiji 16) 51 11 1884 249 87 1885 311 41 1886 506 120 1887 885 348 1888 1044 377 1889 1373 317 1890 1800 151 1891 18827 144 1892 2043 293 1893 1606 195 1894 2563 233 55536 1895 2823 346 56424 1896 2940 278 1897 2956 196 1898 3305 102 1899 3734 208 1900 3978 Δ 84 1901 4114 142 1902 5497 51 1903 5690 144 1232 1904 7241 561 1200 1905 7935 664 1754 1906 10071 869 107 Máy quay Máy dệt 10500 31320 61320 333 30000 335 55344 579 700 1200 102616 2920 1907 12312 1107 1908 13644 591 1909 14531 747 1910 18293 582 1911 20841 480 1912 20544 810 1913 (Taisho 2) 26249 1317 1918 (Đến tháng 6) 16689 911 117456 2928 3146 134976 4146 4610 4614 150176 4538 158976 4796 (Đơn vị tính: nghìn n) (Nguồn: 山崎 泰央 、『紡績業の発展を支えた技術企業家 ―山辺丈 夫と菊池恭三―』、日本の企業家活動シリーズ No.57、2012 年) 108 ...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN THỊ HẢO VAI TRÒ CỦA SHIBUSAWA EIICHI (1840 – 1931) TRONG NỀN KINH TẾ NHẬT BẢN CẬN ĐẠI... đề tài Vai trò Shibusawa Eiichi (1840- 1931) kinh tế Nhật Bản cận đại làm đề tài luận văn thạc sĩ Qua đó, người viết hy vọng có thể tìm hiểu tư tưởng sách lược kinh tế Shibusawa Eiichi. .. ích đạo đức 44 TIỂU KẾT 49 Chƣơng VAI TRÒ CỦA SHIBUSAWA EIICHI TRONG VIỆC HOẠCH ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG NỀN TẢNG KINH TẾ NHẬT BẢN CẬN ĐẠI 51 3.1 Thành lập hệ thống công
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của shibusawa eiichi (1840 1931) trong nền kinh tế nhật bản cận đại , Vai trò của shibusawa eiichi (1840 1931) trong nền kinh tế nhật bản cận đại

Từ khóa liên quan