Giáo dục ở việt nam trong đại chiến thế giới thứ hai so sánh với trường hợp triều tiên

108 69 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2019, 23:54

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN JUNG RINA GIÁO DỤC VIỆT NAM TRONG ĐẠI CHIẾN THẾ GIỚITHỨ HAI: SO SÁNH VỚI TRƢỜNG HỢP TRIỀU TIÊN Luận văn Thạc sĩ Lịch sửViệt Nam Hà Nội - 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN JUNG RINA GIÁO DỤC VIỆT NAM TRONG ĐẠI CHIẾN THẾ GIỚITHỨ HAI: SO SÁNH VỚI TRƢỜNG HỢP TRIỀU TIÊN Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam Mã số: 60.22.03.13 Người hướng dẫn khoa học : GS.TS Nguyễn Văn Khánh Hà Nội - 2017 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Khoa Lịch sử Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn,Đa ̣i ho ̣c Quố c gia Hà N ội ta ̣o điề u ki ện thuận lơ ̣i cho tơi q trình ho ̣c tập Việt Nam Tơi xin tỏ lòng biế t ơ n sâu sắ c đế n GS.TS Nguyễn Văn Khánh - người tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tơi suốt trình nghiên cứu thực đề tài Mặc dù tơi học viên nước ngồi nên việc hướng dẫn luận văn vất vả, mệt mỏi thầy Khánh ln ln nhiệt tình giúp đỡ quan tâm đến tình hình lưu học sinh Qua đây, cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắ c đến thầy khố trường đại học Ngoại ngữ Hankuk cổ vũ đ ộng viên rấ t nhiề u trình thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn quỹ POSCO TJ Park Foundation tạo điều kiện để học tập, nghiên cứu Hà Nội, Việt Nam Đây cơng trình nghiên cứu học bổng từ quỹ POSCO TJ Park Foundation Con xin gừi lời vô cảm ơn xin lỗi cho bố mẹ Bố mẹ làtấm gương sống việc nghiên cứu Vì sống Việt Nam năm, bố mẹ chịu 10 mùa khơng có Con khơng dám đốn nồi đơn bố mẹ bố mẹ quan tâm đến trước Dù ngư ời viết có nhiề u cố gắ ng nhưn g chắn luận văn tơi khơng tránh khỏi hạn chế thiếu sót Nhưng hy vọng rằng, nhận chia sẻ ý kiế n đóng góp quý bá u của quý thầ y cô lu ận văn đóng góp vào nghiên cứu hai quốc gia Việt Nam Hàn Quốc Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2017 Học viên cao học Jung Ri Na LỜI CAM ĐOAN Luận văn “ Giáo dục Việt Nam Đại chiến giới thứ hai: So sánh với trƣờng hợp Triều Tiên” là công triǹ h nghiên cứu của riêng tôi , hướng dẫn GS TS Nguyễn Văn Khánh - Khoa lịch sử, Trường Đa ̣i ho ̣c KHXH &NV, ĐHQGHN Các tài li ệu sử du ̣ng tham khảo , trích dẫn Luận văn đề u đảm bảo rõ nguồ n , trung thực Các kết nghiên cứu đư ̣c công bố Luận văn là hoàn toàn chính xác Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2017 Tác giả Jung Ri Na MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Lịch sửnghiên cứu vấn đề Nhiệm vụ, đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Nhiệm vụ luận văn 3.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nguồn tài liệu phương pháp nghiên cứu 4.1 Nguồn tài liệu 4.2 Phương pháp nghiên cứu .8 Kết cấu luận văn Chƣơng – BỐI CẢNH LỊCH SỬ CỦA VIỆT NAMTRIỀU TIÊN TRONG CHIẾN TRANH THẾ GIỚI LẦN THỨ II 10 1.1 Khái lược tình hình Việt Nam ách cai trị Pháp Nhật 10 1.1.1 Đại chiến giới thứ hai vàtình hình Việt Nam 11 1.1.2 Sự xâm lược phát xít Nhật sách cai trị Pháp-Nhật Việt Nam 12 1.2 Khái lược tình hình Triều Tiên ách cai trị Nhật Bản .18 1.2.1 Chính sách cai trị Nhật Bản Triều Tiên 18 1.2.2 Chính sách bóc lột kinh tế 18 1.2.3 Kinh tế-xã hội Triều Tiên trước Chiến tranh giới lần thứ II ách cai trị Nhật Bản 21 1.3 Giáo dục thực dân Pháp Nhật Bản thuộc địa 22 CHƢƠNG - CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC CỦA CHÍNH QUYỀN THỰC DÂN TẠI VIỆT NAMTRIỀU TIÊN 29 2.1 Chính sách giáo dục quyền thực dân Việt Nam 29 2.1.1 Khái quát tình hình giáo dục Việt Nam trước Chiến tranh giới lần thứ II 29 2.1.1.1 Chính sách giáo dục thực dân Pháp .29 2.1.1.2 Tình hình giáo dục Việt Nam trước chiến tranh giơí lần thứ hai .31 2.2 Chính sách giáo dục quyền thực dân Pháp-Nhật Chiến tranh giới lần thứ II 34 2.2.1 Tiếp tục củng cố giáo dục bậc học trung học Đông Dương 35 2.2.2 Củng cố giáo dục cao đẳng tiểu học Đông Dương 40 2.2.3 Tăng cường giáo dục bậc cao đẳng đại học 46 2.2.4 Chính sách giáo dục phát xít Nhật Việt Nam .49 2.2.4.1 Triển khai giảng dạy tiếng Nhật Việt Nam 49 2.2.4.2 Địa điểm thời gian học 51 2.2.4.3 Giáo trình tiếng Nhật 53 2.2.4.4 Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật 53 2.2.4.5 Hạn chế giáo dục tiếng Nhật 55 2.3 Chính sách giáo dục Nhật Bản Triều Tiên 2.3.1 Lệnh giáo dục Triều Tiên 56 2.3.2 Lệnh giáo dục Triều Tiên trước Chiến tranh giới lần thứ hai .56 a Lệnh giáo dục Triều Tiên lần thứ .56 b Lệnh giáo dục Triều Tiên lần thứ hai 57 2.3.3 Lệnh giáo dục Triều Tiên lần thứ ba 58 2.3.3.1 Thời gian tiến hành Lệnh giáo dục Triều Tiên lần thứba 58 2.3.3.2 Nội dung Lệnh giáo dục lần thứ ba 61 2.2.4 Lệnh giáo dục Triều Tiên lần thứ 65 2.2.4.1 Thời gian tiến hành Lệnh giáo dục Triều Tiên lần thứ 65 2.2.4.2 Mục tiêu Lệnh giáo dục lần thứ 66 2.2.4.3 Nội dung Lệnh giáo dục Triều Tiên lần thứ 67 CHƢƠNG - MỘT VÀI NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VIỆT NAMTRIỀU TIÊN 73 3.1 Điểm chung điểm khác biệt sách giáo dục thực dân Pháp Nhật Bản 73 3.1.1 Điểm chung sách giáo dục Việt Nam Triều Tiên 73 3.1.2 Điểm khác biệt sách giáo dục Việt Nam Triều Tiên.76 3.2 Mặt tích cực sách giáo dục quyền thực dân 79 3.3 Mặt tiêu cực sách giáo dục quyền thực dân 81 KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHỤ LỤC .95 DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Tên phụ lục Trang Bảng 2.1: Lược đồ hệ thống giáo dục Việt Nam từ sau cải 30 cách giáo dục lần (1917) Bảng 2.2: Tình hình ngân sách đầu tư vào giáo dục công 31 đăng ký Bảng 2.3: Hệ thống trường lớp bậc tiểu học sau năm 33 1930 Bảng 2.4: Phân bổ chương trình học tuần 36 Bảng 2.5: Chương trình giáo dục cao đẳng tiểu học Đông 41 Dương theo Nghị định ngày 03/02/1938 Bảng 2.6: Những điều chỉnh sách giáo dục 47 Pháp trường đại học cao đẳng Bảng 2.7: Số sinh viên từ năm 1939 đến 1944 48 Bảng 2.8: Chính sách giáo dục Triều Tiên từ 1911 - 1943 (qua 56 việc ban hành lệnh giáo dục) Bảng 2.9: Hệ thống giáo dục thời kỳ Lệnh giáo dục 63 Triều Tiên lần thứ ba 10 Bảng 2.10: Chương trình giáo dục bậc trung học theo Lệnh 64 giáo dục lần thứ ba 11 Bảng 2.11: đồ hệ thống giáo dục theo Lệnh giáo dục Triều 69 Tiên lần thứ tư 12 Bảng 2.12: Chương trình Trường Quốc dân (Ban tiểu học) 69 13 Bảng 2.13: Chương trình Trường Quốc dân (Ban trung học) 70 14 Bảng 2.14: Chương trình Trường Trung học 70 15 Bảng 3.1: Tình hình Đại học Đơng Dương vào năm 1938 77 MỞ ĐẦU Lý chọnđề tài Là nước châu Á, lạicùng chịu ảnh hưởng tư tưởng phong kiến Trung Hoa, nên Việt Nam Hàn Quốc hai quốc gia có số điểm tương đồng, đó, điểm chung lớn có lẽ chịu ảnh hưởng tư tưởng Nho học Việt Nam Hàn Quốc vốn quốc gia có tinh thần hiếu học Trải qua giai đoạn lịch sử khác nhau, giáo dục chứng minh vai trò quan trọng việc đào tạo nhân tài quản lý đất nước Ngành giáo dục thật có đóng góp to lớn hai nước Việt Nam Hàn Quốc Những quan niệm, tư tưởng “trung”, “hiếu”, “tam cương, ngũ thường” trở thành chuẩn mực mà người ta phải theo Giáo dục phương tiện đưa khái niệm cho nhân dân giai cấp thống trị, giúp xã hội ổn định Qua sách Nho học “Tứ thư ” , “Ngũ kinh” , giá trị tinh thần Nho học giảng dạy trường học gia đình Nhưng mu ̣c tiêu giáo dục Nho học quan điểm hẹp hòi nội dung giáo du ̣c khơng ch ỉ làm trì trệ nề n giáo du ̣c nư ớc nhà mà lực cản cho sự phát triể n của đấ t nư ớc Trong nhiều kỷ, Việt Nam Hàn Quốc (Triều Tiên) đứng phong trào Tây hoá gần chịu ảnh hưởng Trung Quốc từ bao đời Mội điểm chung quan trọng khác Việt Nam Hàn Quốc (Triều Tiên) bắt đầu thời cận đại hai lực xâm lược từ bên Pháp Nhật Bản Sau Pháp thơn tính xong Việt Nam vào năm 1884, Nhật Bản biến Triều Tiên thành thuộc địa vào năm 1910, hai nước Pháp Nhật coi giáo dục phương tiện cai trị thuộc địa Lối dạy lạc hậu quan niệm hẹp hòi giáo dục Nho học khơng thể đáp ứng nhu cầu khai thác thuộc địa, đào tạo đội ngũ tay sai phục vụ cho cơng khai thác thuộcđịa quốc Người Pháp người Nhật Bản chủ trương loại bỏ hình thức giáo dục cũ để thay giáo dục phù hợp hơn, tạo hiểu biết lẫn hợp tác thực quốc thuộc địa Pháp Nhật Bản mang đến yếu tố cho giáo dục Việt Nam Triều Tiên Đó chính q trình hình thành, phát phân tích khắc phục ảnh hưởng giáo dục thực dân,việc hình thành tính chủ thể dân tộc, tái xây dựnghệ thống giáo dục đại nhiệm vụ quan trọng giáo dục 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bùi Minh Hiề n (2005), Lịch sử giáo dục Việt Nam, NXB Đa ̣i ho ̣c Sư Pha ̣m , Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1977), Văn kiện Đảng, tập III, Ban Nghiên cứu lich ̣ sử Đảng Trung ư ơ ng xuấ t bản , Hà Nội Đinh Xuân Lâm (CB, 2012), Lịch sử Việt Nam, tập II, NXB Giáo du ̣c, Hà Nội Hà Thúc Ký(2009), Sống với Dân tộc Phương Nghi Ấn Hành, TP.HCM Hồ Chí Minh, (1962), “Đây “Công lý” của thực dân Pháp ở Đông Dư ơ ng” (Một số viế t những năm 1921-1926), NXB Sự Thật, Hà Nội Hờ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập I (1919-1924), NXB Chính tri ̣Quố c gia , Hà Nội Lê Thành Khôi (2014), Lịch sử Việt Nam, NXB Thế giới, Hà Nội Nguyễn Anh , (1967), “Vài nét về giáo dục ở Vi ệt Nam từ Pháp xâm lư ợc đế n cuố i chiế n tranh lầ n thứ nhấ t”, Tạp chí Nghiên cứu Lich ̣ sử , số 98 Nguyễn Anh , (1967), “Vài nét về giáo dục ở Vi ệt Nam từ sau đại chiế n thế giới lầ n thứ I đế n trư ớc cách mạng tháng 8”, Tạp chí Nghiên cứu Lich ̣ sử , số 102 10 Nguyễn Tro ̣ng Hoàng , (1967), “Chính sách giáo dục th ực dân Pháp Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Lich ̣ sử, số 96 11 Nguyễn Khánh Toàn (CB, 2006), Lịch sử Vi ệt Nam, tập II, NXB Khoa ho ̣c xã hội, Hà Nội 12 Nguyễn Phúc Lộc (1945), báo Trung Bắ c tân văn, số 251 13 Nguyễn Văn Khánh (2004),Cơ cấu kinh tế xã h ội Việt Nam thời thu ộc ̣a 1858 – 1945, NXB Đa ̣i ho ̣c Quố c gia, Hà Nội 14 Nguyễn Văn Khánh (2016), Trí thức Việt Nam tiến trình lịch sử dân tộc, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Phạm Hồng Tung (2001), Về bản chấ t phát xít của t ập đoàn thố ng tri ̣Decoux ở Đông Dư ơ ng Chiế n tranh Thế giới thứ II, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 91 16 Phạm Hồng Tung (2004), Về mố i quan h ệ cộng tác- cộng tri ̣Nhật- Pháp Việt Nam thế chiế n II nguyên nhân của cu ộc đảo chính ngày 9/3/1945, Tạp chí Nghiên cứu li ̣ch sử, sớ 17 Phan Trọng Báu , (2006)Tìm hiểu giáo dục Việt Nam trước năm 1945, NXB Khoa ho ̣c xã hội, Hà Nội 18 Phan Tro ̣ng Báu, (2008), Nhìn lại cải cách giáo dục VN đầu kỷ 20, Nghiên cứu Lịch sử, số 19 Phan Trọng Báu, (2015), Giáo dục Việt Nam thời kỳ c ận đại , NXB Khoa ho ̣c xã hội, Hà Nội 20 Tràng Án báo, số 62, 17/9/1942 21 Trầ n Huy Li ệu (2003), Tác phẩm đư ợc t ặng giải thư ởng Hờ Chí Minh , NXB Khoa ho ̣c xã hội, Hà Nội 22 Trầ n Huy Liệu, (1957), Tài liệu tham khảo Li ̣ch sử cận đại Việt Nam, tập IX: Xã hội Việt Nam thời kì Pháp- Nhật (1939- 1945), NXB Văn Sử Đia,̣ Hà Nội 23 Trầ n Huy Li ệu (1957), Tài liệu tham khảo li ̣ch sử cách mạng c ận đại Việt Nam, tập VIII, Hà Nội 24 Trần Nguơn Phiêu (2008), Gió mùa ĐơngBắc, NXB Hải Mã, Texas, Hoa Kỳ 25 Trầ n Thi ̣Phư ơ ng Hoa (2011),Giáo dục Pháp-Việt Bắc Kỳ (1884-1945), NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 26 Võ Nguyên Giáp(2008), Lịch sử Biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam - Tập 2, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 27 Võ Thị Xuân (2002), “Quá trin ̀ h phát triên giáo du ̣c nghề nghi ệp Việt Nam”, Luận án TS Giáo du ̣c ho ̣c, Viện Khoa ho ̣c giáo du ̣c, Hà Nội 28 Vũ Dương Ninh (2016),Đại học Đông Dương – du nhập hệ thống giáo dục châu Âu vào Việt Nam nửa đầu kỷ XX,Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo, Đa ̣i ho ̣c Quố c gia Hà Nội, Hà Nội 29 Vũ Ngọc Khánh (1985), Tìm hiều giáo dục Việt Nam trước năm 1945,NXB Giáo du ̣c Hà Nội.
 92 Tiếng Anh 30 Kelly, Gail Paradise (1998), French colonial education : essays on Vietnam and West Africa(1998), AMS Press 31 Lockhart, Bruce McFarland; Duiker, William J (2010) The A to Z of Vietnam, Scarecrow Press 32 Raymond F Betts (1961),Assimilation and Association in frencli colonial Theory Columbia University Press New York and London 33 Saada, Emmanuelle; Goldhammer, Arthur (2012) Empire's Children: Race, Filiation, and Citizenship in the French Colonies University of Chicago Press 34 Peckham, Robert; Pomfret, David M (2013) Imperial Contagions: Medicine, Hygiene, and Cultures of Planning in Asia Hong Kong University Press 35 Vu Tam Ich (1959), Historical Survey of Educational Development in Vietnam,Bulletin BSS (Bulletin of the Bureau of School Service) Tiếng Hàn 36 김종욱 (2011), 프랑스식민정부의교육개혁과북베트남향촌사회의대응: 하동(Ha Dong)성메찌(Me Tri)사사례,동남아연구 20 권 호, 핚국외국어대학교동남아연구소 37 김경미 (2009), 핚국근대교육의형성,혜안 38 배양수, 정연식 (2012), 베트남고등교육의역사와제도,동남아시아연구 22 권 호, 핚국동남아학회 39 손인수(1984), 핚국근대교육사 1885-1945, 연세대학교출판부 40.싞주백 (2001), 일제의교육정책과학생의근로동원(1943~1945), 역사교육 78 호, 역사교육연구회 41 오천석(1964), 핚국싞교육사, 현대교육총서출판사 93 42 윤건차 (2016), 다시읽는조선근대교육의사상과운동, 살림터 43 이만규 (1988),조선교육사 II, 거름, 1988, 44 이혜영.윤종혁.류방란(1997), 핚국근대학교교육 100 년사연구 II),핚국교육개발원 45 정재철 (1983), 일본식민지주의교육의양태, 민중사 46 정재철 (1985), 일제의대핚국식민지교육정책사, 일지사 47 조선일보 (1936) , '교육조선(敎育朝鮮)의비극(悲劇)', 1936 년 월 25 일 Tiếng Nhật 48.朝鮮総督府(1937), 初等国史 巻,朝鮮総督府 49.朝鮮總督府 (1940), 國民精神總動員聯盟打合會ニ於ケル總督告, 朝鮮總督府 50 朝鮮總督府 (1940),施政三十年, 朝鮮總督府 51 大藏省管理局 (1946), 皇民化政策の構造, 朝鮮史研究會論文集, 朝鮮史研究会 52 近藤釰一(1964),太平洋戰下の朝鮮 5, 朝鮮史料編纂會 53 釘本久春ほか (1942),「南方建設と日本語普及従軍記者座談会」,『日本語』第二巻第五号 54 白石昌也 (1983) サイゴ ン '南洋学院' について,田中宏編日本軍政 とアジ アの民族運動,アジ ア経済研究所 55.水田直昌·土屋喬雄編述 94 (1962),朝鮮産業の資金形成第 話 ,財政金融政策から見た朝鮮統治とその終 局,朝鮮史料編纂會 56 文部省敎育調査部 (1943), 南方圈の敎育, 龍吟社, 1943.
 57 日本大藏省管理局(1946), 日本人の海外活動に關する歴史的調査, 通卷四朝鮮三 58.石黒修(1943,南方派遣日本語教師, 教育 11 巻 4, 号岩波書店 59 石黒修(1943)日本語教育の新しい出発外地、大陸、南方日本語教授実践, 国語文化学会 60 倉沢剛(1944), 總力戰敎育の理論, 一默書店 61.矢內原忠雄(1963), 「朝鮮統治の方針」,矢內原忠雄矢内原忠雄全集全 巻,岩波書店 62 舟越康寿(1943),南方文化圏と植民教育, アジア学叢書(1998)大空社 Tiếng Pháp 63 Arrêté du 18.01.1938 du Gouverneur général de l'Indochine modifiant l'article portant réorganisation de l'enseignement primaire élémentaire et primaire complémentaire indochinois, Tài liệu lưu trữ Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Hà Nội 64 Arrêté du 03.02.1938 du Gouverneur général de l'Indochine modifiant l'article portant réorganisation de l'enseignement primaire supérieur indochinois, Tài liệu lưu trữ Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Hà Nội 95 65 Arrêté du 24.01.1939 du Gouverneur général de l'Indochine modifiant l'article de i'arrêté du 28.08.1936 portant réorganisation de l'enseignement secondaire indochinois, Tài liệu lưu trữ Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Hà Nội 66.Arrêté du 11.04.1939 du Gouverneur général de l'Indochine modifiant l'article de i'arrêté du 17 de l'arrêté du 17.06.1933 portant réorganisation du certificat d'études primaires franco-indigènes, Tài liệu lưu trữ Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Hà Nội 67 Arrêté du 31.05.1942du Gouverneur général de l'Indochine transformant les écoles primaires supérieures fancaises programmes métropolitains en collègé, Tài liệu lưu trữ Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Hà Nội 68.Pascale Bezanỗon (2002), Une colonisation ộducatrice?L'expộrience indochinoise (1860-1945), L'Harmattan, Paris, tr.24 Tài liệu Online 69 Lịch sử biên niên Đảng cộng sản việt nam - tập (Nxb Chính trị Quốc gia Hà nội - 2008), http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/tu-lieu-ve-dang/lich-su- dang/books-1926201511550846/index-292620151153014610.html 96 PHỤ LỤC "Từ 15 / / 1942, trƣờng Đại-học Hà-nội mở lớp dạy thực hành tiếng Nhật giáo-sƣ Hishitima dạy." Tràng An báo, SS 62, 17 Tháng Chín 1942 Quảng cáo sách học tiếng Nhật Tii u Thuyyt Thh Bảy, SS 430, 12 Tháng Chín 1942 Nguồn : Thư viện Quốc gia Hà Nội 97 Bao thƣ đƣợc dùng gửi tạp chí "Tiếng Nhật" sang Việt Nam 98 Hoá đơn tạp chí "Tiếng Nhật" gửi Hà Nội(河內) Sài Gòn Nguồn : http://iss.ndl.go.jp/books/R100000039-I000398532-00?locale=ko&ar=4e1f 99 Một giáo khoa dành cho lớp so đẳng "Từ ngƣời Pháp sang cai-trị, xứ ta đƣợc yên ổn, dân tộc xứ đề huề mà làm ăn " Nguồn : Quốc Văn Giáo Khoa Thư (Lớp SơĐẳng) 100 Cách đếm số thực dân Pháp Đông Dƣơng Nhật Bản Triều Tiên Nhật Bản dạy cách đế số việc đếm số máy bay chiến đấu thuyền chiến Nguồn : Toán pháp cách trí địa dư (lớp đồng ấu, 1938), Toán pháp năm thứ (1942) 101 Lễ xuất chinh lính học sinh (Nguồn : http://www.yeoju.go.kr/history/jsp/Common/Image_View.jsp?Num=736&P_Num= 1&V_Type=B&T_Type=A) 102 Tấm poster tuyên truyền 'Nội địa thể' 'tổng động viên quốc dân' (Nguồn : http://www.designdb.com/?menuno=676&bbsno=367&siteno=15&act=view&ztag= rO0ABXQANDxjYWxsIHR5cGU9ImJvYXJkIiBubz0iNTg0IiBza2luPSJwaG90b1 9iYnMiPjwvY2FsbD4%3D) 103 Học sinh ngâm Tuyên thệ Thần dân Hoàng quốc (皇國臣民誓詞) Tấm poster bắt buộc dùng tiếng Nhật "Để sản sinh quân nhân xuất chúng , thực sinh hoạt Quốc ngữ(tiếng Nhật) Nguồn : http://www.much.go.kr/museum/cnts/permanent_exhi.do 104 ... Việt Nam Triều Tiên Từ lý trên, với mong muốn sâu tìm hiểu giáo dục cận đại hai quốc gia Việt Nam Triều Tiên (Hàn Quốc) thời kỳ đại chiến giới lần thứ hai, tác giả chọn vấn đề "Giáo dục Việt Nam. .. sáchgiáo dục thực dân Pháp Nhật Bản Việt Nam Triều Tiên thời kỳ Đại chiến giới thứ hai 2) Phân tích điểm tương đồng điểm khác biệt giáo dục Việt Nam Triều Tiên thời kỳ Đại chiến giới thứ hai. ..ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN JUNG RINA GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM TRONG ĐẠI CHIẾN THẾ GIỚITHỨ HAI: SO SÁNH VỚI TRƢỜNG HỢP TRIỀU TIÊN Luận văn Thạc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục ở việt nam trong đại chiến thế giới thứ hai so sánh với trường hợp triều tiên , Giáo dục ở việt nam trong đại chiến thế giới thứ hai so sánh với trường hợp triều tiên

Từ khóa liên quan