Văn hóa xứ đoài qua địa danh hai huyện thạch thất và ba vì, hà nội

214 79 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2019, 23:54

ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI VIỆN VIỆT NAM HỌC KHOA HỌC PHÁT TRIỂN Nguyễn Phượng Anh VĂN HÓA XỨ ĐOÀI (QUA ĐỊA DANH HAI HUYỆN THẠCH THẤT BA VÌ, NỘI) LUẬN ÁN TIẾN SĨ VIỆT NAM HỌC Nội -2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI VIỆN VIỆT NAM HỌC KHOA HỌC PHÁT TRIỂN Nguyễn Phượng Anh VĂN HĨA XỨ ĐỒI (QUA ĐỊA DANH HAI HUYỆN THẠCH THẤT BA VÌ, NỘI) Chuyên ngành: Việt Nam học Mã số: 62.22.01.13 LUẬN ÁN TIẾN SĨ VIỆT NAM HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS Trần Nho Thìn PGS.TS Trịnh Cẩm Lan Nội - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn khoa học GS.TS Trần Nho Thìn PGS.TS Trịnh Cẩm Lan Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa cơng bố hình thức trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá thu thập từ nguồn khác nhau, có ghi rõ phần tài liệu tham khảo Nếu phát gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Tác giả Nguyễn Phượng Anh LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày t lới cảm n chân thành tới: Ban Lãnh đạo Viện Việt Nam học Khoa học Phát triển, Ph ng Khoa học công nghệ đào tạo, Ph ng Nghiên cứu Khu vực học tạo điều kiện thuận lợi gi p đ suốt trình học tập GS.TS Trần Nho Thìn PGS.TS Trịnh Cẩm Lan định hướng nghiên cứu tận tình hướng dẫn; thầy giáo Viện Việt Nam học khoa học phát triển động viên tinh thần, dành th i gian trao đ i, cố vấn chun mơn cho tơi q trình hồn thành luận án UBND xã thuộc hai huyện Thạch Thất Ba Vì, Nội nhiệt tình hợp tác cung cấp tài liệu địa phư ng cho trình điền dã khảo sát thực địa Tác giả Nguyễn Phượng Anh MỤC LỤC TRANG Danh mục kí hiệu chữ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục hình vẽ Danh mục sơ đồ MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 10 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 10 Phương pháp nghiên cứu 11 Những đóng góp khoa học luận án 13 Ý nghĩa lí luận thực tiễn luận án 13 Bố cục luận án 13 Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, ĐỊA BÀN 14 NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÍ THUYẾT 1.1.Tổng quan tình hình nghiên cứu 14 1.1.1 Các ghi chép, khảo cứu liên quan đến Xứ Đoài trước năm 1888 14 1.1.2 Các ghi chép, khảo cứu liên quan đến Xứ Đoài sau năm 1888 đến 1945 18 1.1.3 Các nghiên cứu địa danh văn hóa Xứ Đồi sau năm 1945 20 1.2 Vài nét địa bàn nghiên cứu 23 1.2.1 Xứ Đoài tâm thức chung người Việt 23 1.2.2 Xứ Đoài theo quan điểm nhà nghiên cứu 24 1.2.3 Vị trí huyện Thạch Thất huyện Ba Vì khơng gian Xứ Đồi 28 1.2.3.1 Địa bàn huyện Thạch Thất – điều kiện tự nhiên xã hội 29 1.2.3.2 Địa bàn huyện Ba Vì – điều kiện tự nhiên xã hội 30 1.3 Cơ sở lí thuyết 31 1.3.1 Một số vấn đề văn hóa 31 1.3.1.1 Khái niệm văn hóa 31 1.3.1.2 Chủ thể khách thể văn hóa 32 1.3.1.3 Khơng gian văn hóa 34 1.3.2 Một số vấn đề địa danh 41 1.3.2.1 Khái niệm địa danh 41 1.3.2.2 Chức địa danh 44 1.3.2.3 Địa danh mối quan hệ với văn hoá khu vực 45 1.3.2.4 Cấu tạo phức thể địa danh 46 1.3.2.5 Phân loại địa danh 47 1.4 Tiểu kết chương 53 Chương 2: KHÔNG GIAN LỊCH SỬ CỦA XỨ ĐOÀI (QUA ĐỊA DANH 55 HAI HUYỆN THẠCH THẤT BA VÌ, NỘI) 2.1 Xứ Đồi - vùng đất người Việt 55 2.1.1 Đặc điểm cư trú đất Xứ Đoài giai đoạn trước văn hố Đơng Sơn 55 2.1.1.1 Địa bàn tụ cư ngun thuỷ lớp cư dân khai phá Xứ Đoài 55 2.1.1.2 Sự mở rộng địa bàn tụ cư vùng đất Xứ Đoài 56 2.1.2 Đặc điểm cư trú đất Xứ Đồi giai đoạn văn hố Đơng Sơn 58 2.1.2.1 Những nhóm làng đất Xứ Đoài 58 2.1.2.2 Những giao thoa tiếp với người Tày Thái Nam Đảo 62 2.1.2.3 Những giao thoa tiếp xúc với người phương Bắc 67 2.2 Địa danh tổ chức hành Xứ Đồi trước cách mạng tháng Tám 71 2.2.1 Địa danh tổ chức hành Xứ Đồi thời Bắc thuộc 71 2.2.1.1 Địa danh tổ chức hành trước giai đoạn An nam đô hộ phủ 71 2.2.1.2 Địa danh tổ chức hành giai đoạn An nam đô hộ phủ 73 2.2.2 Địa danh tổ chức hành Sơn Tây - Xứ Đồi thời Quốc gia Đại Việt 77 2.2.2.1 Địa danh tổ chức hành đất Xứ Đồi thời Lí - Trần 77 2.2.2.2 Sự đời địa danh Sơn Tây tổ chức hành Sơn 80 Tây thời Lê Trịnh 2.2.2.3 Địa danh tổ chức hành Trấn/Tỉnh Sơn Tây thời Nguyễn 84 2.2.2.4 Các đơn vị hành tỉnh Sơn Tây thời thuộc Pháp 88 2.3 Biến đổi địa danh hành Xứ Đoài sau Cách mạng Tháng 91 Tám đến năm 2008 2.3.1 Biến đổi địa danh Xứ Đoài sau Cách mạng Tháng Tám (Qua 91 địa danh hai huyện Thạch Thất Ba Vì) 2.3.2 Cảnh quan địa danh Xứ Đoài sau trước nhập vào Nội 95 (Qua địa danh hai huyện Thạch Thất Ba Vì) 2.4 Tiểu kết chương 99 Chương 3: KHƠNG GIAN ĐỊA LÍ CỦA XỨ ĐỒI (QUA ĐỊA DANH HAI 101 HUYỆN THẠCH THẤT BA VÌ, NỘI) 3.1.Vị trí Xứ Đồi (Qua địa danh hai huyện Thạch Thất Ba Vì, 101 Nội) 3.1.1 Vị trí Xứ Đồi qua lớp địa danh có yếu tố phương hướng 101 3.1.2 Vị trí Xứ Đồi qua lớp địa danh mượn tên riêng thực thể 102 tự nhiên 3.1.3 Vị trí Xứ Đồi qua đặc trưng lớp địa danh tiêu chuẩn hố có 103 tính lịch sử 3.2 Địa hình mơi trường tự nhiên Xứ Đoài (Qua địa danh hai 110 huyện Thạch Thất Ba Vì, Nội) 3.2.1 Địa hình mơi trường tự nhiên Xứ Đồi 110 3.2.2 Đặc điểm địa hình mơi trường tự nhiên Xứ Đoài qua cảnh 112 quan địa danh hai huyện Thạch Thất Ba Vì, Nội 3.2.2.1 Cảnh quan địa danh phía tây bắc 112 3.2.2.2 Cảnh quan địa danh phía đơng nam 119 3.3 Tiểu kết chương 128 Chương 4: KHƠNG GIAN XÃ HỘI CỦA XỨ ĐỒI (QUA ĐỊA 130 DANH HAI HUYỆN THẠCH THẤT BA VÌ, NỘI) 4.1.Khơng gian sản xuất Xứ Đồi (Qua địa danh hai huyện Thạch 130 Thất Ba Vì, Nội) 4.1.1.Khơng gian thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp 131 4.1.1.1 Đặc điểm canh tác người Xứ Đồi nhìn từ địa danh nơi 131 sản xuất 4.1.1.2 Đặc điểm canh tác người Xứ Đoài nhìn từ địa danh nơi 134 cư trú 4.1.2 Không gian không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp 137 4.1.2.1 Khu vực đồi núi phía tây 138 4.1.2.2 Khu vực gò đồi trung tâm 140 4.2 Diện mạo làng xã Xứ Đoài truyền thống (Qua địa danh hai huyện 141 Thạch Thất Ba Vì, Nội) 4.2.1 Khơng gian làng qua lớp địa danh chuyển hố từ cơng trình cơng cộng 141 4.2.2 Khơng gian làng qua lớp địa danh có yếu tố phương hướng 144 4.2.2.1 Các yếu tố phương hướng không gian liên làng 144 4.2.2.2 Các yếu tố phương hướng không gian nội làng 146 4.3 Kết cấu xã hội Xứ Đoài 148 4.3.1 Tên làng Xứ Đồi dòng họ 148 4.3.2 Những dấu vết di dân 151 4.4 Quan điểm trị nguyện vọng cư dân địa danh Xứ Đồi 153 4.4.1.Quan điểm trị q trình Hán tự hố địa danh Xứ Đồi 153 4.4.2 Quan điểm trị q trình đặt địa danh Xứ Đoài 159 4.4.3 Nguyện vọng sống tốt đẹp việc đặt địa danh Xứ Đoài 163 4.5 Tiểu kết chương 165 KẾT LUẬN 167 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN 172 QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO 173 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Kí hiệu tắt Việt sử lược VSL Đại Việt sử kí tồn thư ĐVSKTT An Nam chí lược ANCL Kiến văn tiểu lục KVTL Lịch triều hiến chương loại chí LTHCLC Khâm định Việt sử thơng giám cương mục KĐVSTGCM Đại Nam thống chí ĐNNTC Đồng Khánh dư địa chí ĐKDĐC Đơn vị hành ĐVHC 10 Đơn vị cư trú ĐVCT 11 Địa danh hành ĐDHC 12 Địa danh dân cư ĐDDC 13 Khu vực tự nhiên KVTN 14 Khu vực nhân văn KVNV 15 Cơ sở liệu CSDL 16 Hán Việt Việt hoá HVVH 17 Proto Việt Mường PVM 18 Proto Mon-Khơme PMK 19 Thứ tự TT 20 Như -nt- DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 1.1: Tài liệu liên quan đến văn hố Xứ Đồi (tỉnh Sơn Tây đầu 19 kỉ XX) thuộc kho sách Viện nghiên cứu Hán Nôm Bảng 1.2: Bảng phân loại địa danh theo tiêu chí lưỡng phân 48 Bảng 2.1: Địa bàn cư trú cư dân xứ Đoài thời tiền Đơng Sơn 57 Bảng 2.2: Tên làng có dấu vết ngôn ngữ Môn-Khơme Proto Việt 59 Mường Bảng 2.3: Tên làng có dấu vết tiếp xúc với ngôn ngữ Tày Thái Nam Đảo 63 Bảng 2.4: Tên làng có yếu tố Hán Việt cổ 67 Bảng 2.5: Tên làng có yếu tố Hán Việt đơn tiết 68 Bảng 2.6: Tên làng có yếu tố Hán Việt Việt hoá 69 Bảng 2.7: Biến đổi địa danh đất Xứ Đoài vùng lân cận (giai 72 đoạn Hán - Ngô - Tấn - Tống - Tề) Bảng 2.8: Biến đổi địa danh đất Xứ Đoài vùng lân cận (giai 75 đoạn Tuỳ - Đường) Bảng 2.9: Địa danh hành Sơn Tây (thế kỉ XV - XVII) 82 Bảng 2.10: Tình hình biến đổi địa danh Sơn Tây (thế kỉ XVIII - XIX) 85 Bảng 2.11: Tên huyện tên tổng Xứ Đoài – Sơn Tây (thế kỉ XVIII - XIX) 86 Bảng 2.12: Các xã thôn thuộc Xứ Đoài bị đổi tên giai đoạn 1945 - 1955 92 Bảng 3.1: Lớp địa danh mượn tên thực thể tự nhiên Xứ Đoài 103 Bảng 3.2: Số lượng vi địa danh nơi cư trú (thôn) tên 108 xã tên thôn tương đương với xã Bảng 3.3: Lớp địa danh tự nhiên địa hình núi thấp – khối tảng 113 Bảng 3.4: Địa danh địa hình gò - đồi quanh chân núi (Lớp địa danh 115 khu vực tự nhiên) Bảng 3.5: Địa danh địa hình đồi đồng đồi quanh chân núi 117 (Lớp địa danh khu vực nhân văn) Bảng 3.6: Địa danh địa hình đới sụt – Phần hữu Tích (Lớp địa 121 Phù Long Để Giang Tuyê n hoá Đương Đạo Tam Dương Bạch Hạc (64 xã) Để Giang Tam Dương (72 xã trang) (56 xã) Đương Đạo (37 xã) Đoan Sơn Dương Hùng (42 xã trang) Đương Đạo (17 xã) Đoan Sơn Dương Hùng (24 xã) Đông Lan (70 xã trang) Đông Lan (25 xã) Tây Lan (54 xã) Tây Lan (28xã) Hổ Nham /////////////////////// ////////////////////// Sơn Vi Sơn Vi (63 xã thôn) Sơn Vi (58 xã) Thanh Ba Thanh Ba (56 xã thôn trang châu Thanh Ba (28 xã) Đông Lan Tuyên Giang Tây Lan Tam Thao Giang Giang Ma Khê Hạ Hồ Cổ Nơng Đà Giang Lũng Bạt Quảng Oai Bạch Hạc (63 xã thôn châu) Ma Lung Mỹ Lương Lâm Hoa Khê (55 xã thôn Thao trang châu) Hạ Hoa (56 xã châu trang) Tam Nông (40 xã) Đà Dương Bất Bạt 36 xã, thôn, trang, trại Minh Nghĩa Quảng (46 xã, thôn, châu) Oai Mỹ Lương (45 xã thôn trại) Lâm Hoa Khê Thao Hạ Hoa (47 xã) Tam Nông Bất Bạt (45 xã) Minh Nghĩa Quảng (43 xã) Oai /////////////////// Tiên Phong (46 xã) Phụ lục 2.4: ĐỊA DANH XỨ ĐOÀI – SƠN TÂY THẾ KỈ XVIII – XIX Đầu kỉ XIX Giữa kỉ XIX Cuối kỉ XIX Trấn Sơn Tây Tỉnh Sơn Tây (Các tổng trấn xã danh bị lãm Tỉnh Sơn Tây Đại Nam thống chí Hồng Việt thống địa Đồng Khánh dư địa chí Sơn Tây phường xã thôn dư) trại bạ Từ Liêm Từ Liêm ///////////////////// Phân phủ Đan Phượng Đan Phượng Đan Phượng Quốc Oai Thạch Thất Thạch Thất Thạch Thất Phủ Quốc Phủ Mỹ Lương Oai Quốc Oai (Chuyển từ Mỹ Lương Phủ Mỹ Lương Quảng Oai lên) Quốc Oai Yên Sơn Yên Sơn Yên Lãng Yên Lãng Yên Lạc Phủ Tam Phù Ninh Đái Yên Lạc Phủ Tam Đái Phù Ninh Lập Thạch Lập Thạch Bạch Hạc Bạch Hạc Tam Dương Tam Dương Đương Đạo Đương Đạo Yên Sơn Phân phủ Yên Lãng Vĩnh Yên Lạc Tường ///////////////// Lập Thạch Phủ Vĩnh Bạch Hạc Tường Tam Dương Phù Ninh (từ Tam Đái cũ) Phủ Đoan Hùng Sơn Dương Phủ Đoan Sơn Dương Hùng Đông Quan Đông Quan Tây Quan Tây Quan Tây Quan Sơn Vi Sơn Vi Sơn Vi Phủ Lâm Thanh Ba Thao Hoa Khê Hạ Hoa Phủ Lâm Thanh Ba Thao Hoa Khê Hạ Hoa 10 Phủ Sơn Dương Đoan (nhập Đương Hùng Đạo) Hùng Quan Phủ Lâm Thanh Ba Thao Hoa Khê Hạ Hoa Đầu kỉ XIX Giữa kỉ XIX Cuối kỉ XIX Trấn Sơn Tây Tỉnh Sơn Tây (Các tổng trấn xã danh bị lãm Tỉnh Sơn Tây Đại Nam thống chí Hồng Việt thống địa Đồng Khánh dư địa chí Sơn Tây phường xã thôn dư) trại bạ (Tam Nông Tam Nơng Tam Nơng chuyển Hưng Hố) Cẩm Khê Phủ Quảng Oai Bất Bạt Bất Bạt Minh Nghĩa Tùng Thiện Phúc Lộc (Chuyển từ Quốc Oai về) Tiên Phong (Chuyển từ Tam Đái về) Phủ Quảng Phúc Lộc Oai Tiên Phong 11 Phân phủ Bất Bạt Quảng Tùng Thiện Oai Phủ Quảng Oai Phúc Thọ Tiên Phong Phụ lục 2.5: TỈNH SƠN TÂY THẾ KỈ XVIII - XIX Sau cac cải cách Gia Long Minh Mệnh, tỉnh Sơn Tây gồm có phủ 01 phân phủ Ở Phủ Quốc Oai, huyện Từ Liêm chuyển Nội Ở phủ Quảng Oai, huyện Minh Nghĩa đổi tên thành Tùng Thiện, huyện Phúc Lộc đổi thành huyện Phúc Thọ 12 Phụ lục 2.6: BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH SƠN TÂY NĂM 1903 Tỷ lệ 1:200 000 (Lưu Thư viện Quốc gia Nội) Tỉnh Sơn Tây sau quyền bảo hộ Pháp cắt đất tất phía đối ngạn sơng để lập tỉnh Hòa Bình (1891), Vĩnh n (1899), Phú Thọ (1903), Tuyên Quang (1888) mở rộng thành phố Nội Phần đất lại huyện Quảng Oai huyện Quốc Oai cũ 13 PHỤ LỤC CHƯƠNG Phụ lục 4.1: ĐỊA DANH ĐƯỢC HÁN TỰ HOÁ MỸ TỰ HĨA STT Tên tục Âm Nơm Nghĩa âm Nôm Phương thức Nguồn gốc Tên Hán định danh từ tên Nơm Dùng thực thể Việt Mường Kì Úc địa lí cổ (tx Tày Thái) Chữ Hán Nghĩa âm Hán Phương thức Phục định danh nguyên âm tên Hán tố ? a-u Phương Địa bàn thức chuyển đổi đổi tên TT Phúc Thọ Phúc Thọ mỹ tự b–k đổi tên dây cương vàng, dùng vật yên cương; kơ-pil (VĐN) đồng âm, mỹ Tiên Phong, tự Ba Kẻ Ao Ao thuỷ + ảo Kẻ Bang Bang 邦 Kẻ Bí Bí Bí (mộc + âm dùng thực vật bí): dây xanh, trái lớn; Kẻ Vù (Bò) Bò/Vù 𤙭: gia súc phương thưc sản xuất Việt Mường An Bồ (Yên cổ (tx Tày Bồ) Thái) 安蒲 An: yên ổn; bồ: cỏ bồ (cỏ may mắn) nguyện vọng *b, *P - v (TTD) phiên thiết, Vật Lại, Ba mỹ Nủa Bừa Bừa 耚 đồ dùng canh tác dùng vật Việt Mường Vĩnh Lộc cổ (tx Tày Thái) 永禄 mãi may mắn nguyện vọng *b, *P Làng Bún Bún Bún: loại dùng thức ăn Việt Mường Phụng thức ăn chế biến để đặt tên cổ (tx Tày Thượng từ gạo Thái) 奉上 ý niệm b trị/phương hướng Kẻ Bùng Bùng Việt Mường Phùng cổ (tx Tày thôn/Phùng Thái) Xá 馮 舍 Kẻ Cắm(Cấm) Cắm 馮 sổ ra, nới ra, dùng địa hình nở ra, sẻ ra, chỗ nước sâu làm vùng (Bồng - Phồng - Tày Thái VĐN) hoạt 㩒 (khơng có dùng động thủ): cắm, ấn sâu (cắm/gắm) Phụng: tuân theo, thuận theo/Thượng: phương hướng dùng họ tộc đặt tên phiên âm, mượn tự Hán Việt; Mỹ hóa phiên âm, mượn tự Hán Việt; Mỹ hóa phiên thiết Việt Mường Bách Kim cổ (tx Tày Thái) 百金 Làng Cấn Cấn ? HV đơn tiết proto Mường Hữu Quang Việt Kim Bí 其 (thêm ? thuỷ)澳 có ánh sáng 有光) (金轡) Cấn: dùng họ tộc b nguyện vọng k/g dùng họ tộc? Cấn Hữu; Quốc Oai Phùng Xá, Thạch Thất Phúc Thọ Phùng Xá, Thạch Thất rút gọn tên Phú Kim, Hán Thạch Thất đổi tên Cấn Hữu, Quốc Oai 10 Kẻ Cầu Cầu 11 Kẻ Chàm Chàm 12 Cây Dà (Cây Cây Đa Đa?) 13 Kẻ Chàng Chàng 14 Kẻ Chàng Chàng 15 Làng Chanh/Gianh Chanh 16 Nủa Chợ Chợ 17 Cánh Chủ Chủ 18 Kẻ Chùa Chùa dùng thực thể HVVH bật Kiều Trung 桥中 Chàm: loại dùng thực vật nhỏ, tròn, có nhiều phần xanh, vật làm màu xanh (âm việt mường); Lam: xanh; Mương: chàm da/đa (mường dùng thực thể việt bật Việt Mường Hương Lam cổ (tx Tày Thái) 香蓝 Việt Mường 轻它 Tiếng xưng hô dùng tính kẻ vai; chất chồng; M: chàng: người đàn ông (lang) 弩払: nỏ (nủa) + dùng công cụ/người chàng (đục?/anh chàng) Chanh: loại dùng thực lấy quả/ Gianh: vật? loại để dựng nhà (Tày thái) 爭 (lanh chanh, mau lẹ) sstth 弩𢄂: nủa chợ dùng công Việt Mường Chu Chàng cổ (tx Tày Thái) 朱 払 Việt Mường Chàng Thôn cổ (tx Tày Thái) 払村 chùa: phật nơi Khinh Đạ Việt Mường Trạch Lôi cổ (tx Tày Thái) HV cổ (VM Tx H) Hữu Bằng 有憑 HVVH Kính Chủ 敬主 thờ dùng thực thể HV cổ (VM bật Tx H) Trach Mi Trù/Hậu Trạch Kiều: thực thể bật/Trung: Phương hướng Lam: xanh; Hương: Thơm dùng phương hướng, thực thể dùng thực tl-ch vật+ tính chất (VĐN) song tiết hố Bình Phú, HV Thạch Thất phiên âm, Hương Lam, Mỹ hóa Đại Đồng, Thạch Thất d đ chuyển từ (Mường Viẹt nhập Cẩm Yên, Thạch Thất chu chàng/chu tính chất - mỹ tl (ang) - chuyển từ Chu Minh quyến tự ch/tr âm; Ba Vì (VĐN) mỹ hóa Hán Việt; cổ HV - HV chàng: ? Hán Nôm kết tl (ang) - biến thể âm; Thạch Thất hợp ch/tr cổ HV - HV (VĐN) chỗ dựng nhà dùng trường, hình mơi tl (ang) - Chuyển từ Xuân Phú; địa ch/tr âm ; Phúc Thọ (VĐN) mỹ hóa HV có yên ổn nguyện vọng ý niệm trị trù: bếp; dùng trường, hình - i (thị) Chuyển từ Thạch Thất âm; mỹ hóa phiên thiết Phú Kim, Thạch Thất môi ua - (tự: phiên âm, Vạn Thắng, địa chùa - từ) thổ ngữ Ba Vì 19 Cốc Bãi Cốc 榖: ngũ cốc dùng thức ăn HV đơn tiết để đặt tên 20 Kẻ Cũ Cũ Cũ (Cựu) 21 Xóm Đầm Đầm 潭: đầm ao dùng tính chât dùng thực thể bật 22 Kẻ Đằng Đằng 23 Làng Dày Dày 藤: bụi cây/ mây (tàng/đàng/đườn g - tàng: đường, M, Alexxanderode) tày thái Sá (yày) có nghĩa to lớn / rộng lớn(tày thái) 24 Kẻ Đồi Đồi 25 Kẻ Đòng Đòng 26 Làng Dừa Dừa Dừa: dùng thực vật 27 Kẻ Đứng Đứng Lập + 等 28 Kẻ Ghề Ghề Ghề/Kề hoạt động Nam Đảo? Vật Phụ người dùng địa hình Việt Mường Yên Kì cổ (tx Tày Thái) 29 Làng Ghen Ghen 慳 (Ghen/Ken/Xen? ) dùng chất dùng chất HV cổ (VM Phú Thụ Tx H) Việt Mường Tam Sơn cổ (tx Tày Thái) tính Việt Tây Đằng Mường/Nam Đảo - VĐN 旧籙 籙:sách đồ thư, ý niệm Đạo Ôc - ưu giáo sách bùa phiên âm, Xuân Phú, mượn tự Phúc Thọ Hán Việt; Mỹ hóa Lại Thượng, Thạch Thất đổi tên Vật Phụ, Vật Lại, Ba Vì Phiên âm, Ba Vì song tiết hố Phú: Giàu có ngun vọng k-f 三山 núi dùng thực thể bật x 西藤: phương hướng dùng phương hướng/thực thể đ-t (tàng/đàng /đường) 丹淒 màu đỏ lạnh lẽo Việt Mường Vân Hội cổ (tx Tày Thái) 雲会 nơi hội tụ mây mỹ tự Chuyển từ Phong Vân, âm ; Ba Vì mỹ hóa HV Việt Mường Cự cổ (tx Tày Đồng/Đại Thái) Đồng 大同 Đại Đồng: ý niệm Nho o - ô giáo phiên thiết, Đại Đồng, chuyển tự Thạch Thất dùng chất biến thể âm; Thọ Lộc, cổ HV - HV Phúc Thọ tính Việt Mường Đan Thê cổ (tx Tày Thái) 𡾫: đồi núi sườn dùng địa hình đồi (viết thiếu sơn phía trên) STTTH Đòng/Đồng: nơi dùng môi canh tác trường ? Cựu Lục Ổ Thôn, Cách Thôn Proto Mon Ngọc Kiên Khơ me? 物阜 安期 玉坚 *d/*t - d Phiên âm, Sơn Đà, Ba (TTD) song tiết Vì hố, mỹ hố tính vật: đồ vật, phụ: dùng địa hình x đổi tên gò đất n: n ổn, kì: ý niệm *k/*g - gh rút gọn tên thời kì trị (TTD) Hán 玉堅: kiên cố, vững ý niệm trị Vật Lại, Ba Vì Phú Sơn, Ba Vì *k/*g - gh rút gọn tên Cổ Đông, (TTD); Hán Sơn Tây kien -VĐN 30 Kẻ Giai Giai động Proto Mon Thư Trai 皆 Giai/Trai: dùng vật/ lưới, vật (thức ăn) Khơ me? chài lưới 31 Kẻ Giữa Giữa Giữa 32 Làng Gồ Gồ 33 Làng Gù Gù Gồ: ơ: quạ dùng địa hình M: cul (đeo j sau lưng) / gối đầu gối dùng địa hình 虬: gù 34 Làng Gượm Gượm 儉 gượm/kiệm 35 Kẻ Hạc Hạc hạc: vạc, cò 36 Kẻ Húc/Hóc/Bơm 37 dùng phương vị 书宅 Kiều Trung nơi đọc sách ý niệm Nho tl - z/tr phiên âm, giáo (VĐN) mượn tự Hán Việt; Mỹ hóa dùng tính phiên thiết, chất/phương chuyển tự vị Cốt cách chim dùng địa hình *k/*g - gh đổi tên phượng hồng (TTD) Việt Mường Ô cổ (tx Tày Cách/Phượn Thái) g Cách 鳳挌 Việt Mường Cù Sơn cổ (tx Tày Thái) HVVH Cần Kiệm 虬 dùng động vật Húc/Hóc hóc: hố/ Bơm (边 ? đọc trại) HV đơn tiết 鹤山 núi Hạc 光 旭 mặt trời sáng Làng Kim Kim HV đơn tiết 38 Kẻ Lâu/Sai Lâu TLĐD: Kẻ Lâu/ dùng công cụ STTTH: Kẻ Xay (Thạch+Soa) proto Mường 39 Làng Linh Linh 灵 HV đơn tiết Linh 灵/青沼 Chiểu/Thanh Chiểu 40 Làng Lộc (Lọc) Lộc 祿: tốt lành - Lọc tính chất Việt Mường cổ (tx Tày Thái) Lục Dã dùng ý niệm Hạc Sơn Proto Mon Quang Húc Khơ me? 勤儉 Cù Long: rồng sống 500 năm, mọc sừng Gượm (Gượm Kiệm) Việt Lai Bồ ý niệm g -k trị mỹ tự 莱蒲 綠野 Ô Cách, QUốc Oai Phượng Cách Quốc Oai song tiết hoá Cần Kiệm HV Thạch Thất song tiết hoá HV K: k'hok - phiên âm, VĐN mượn tự Hán Việt; Mỹ hóa song tiết hố HV 莱:cỏ dại; 蒲: cỏ nguyện vọng sl - l/s (TTD) (báo điềm lành thời vua Nghiêu) Linh: suốt, dùng thực thể x sáng sủa; Chiểu: bật ao Lục: Trong, Dã: Cánh đồng phẳng Hạ Bằng, Thạch Thất dùng thực thể *k/*g - gh đổi tên bật (TTD) Dùng động vật buổi mỹ tự Kim Quan/Kim Lan Lạc Trị, Phúc Thọ tính chất - mỹ kl - l/tr tự (TTD) Châu Sơn, Ba Vì Đơng Quang, BaThạch Thất Tây Đằng Ba Vì mỹ tự Chu Minh Ba Vì Phiên âm Võng Hán Việt; Xuyên, Phúc đổi nghĩa mỹ Thọ tự 41 Kẻ Lọc/Kẻ Sóc Lọc/Sóc Lọc/Sóc (Loc: dùng tính Việt Mường sach) M: chât, STTH: cổ (tx Tày vũ khí Thái) lóc -槊 42 Kẻ Lói Lói 43 Làng Luộc Luộc tính 𤑭 Lói (thay dùng hoả chất (chói lói) thạch, ánh sáng cao ? 𤐠: nấu chín 44 Kẻ Manh Manh Manh: mảnh; M: dùng địa hình méng: mảnh 45 Kẻ Me Me Me: thực vật dùng thực vật 46 Kẻ Mía Mía Mía: lấy mật dùng thực vật 47 Trại Miềng Miềng 48 Kẻ Mơ Mơ Mơ: dùng thực vật rừng (viết Mi Tuy Lộc 綏禄 Bình mắn Việt Mường cổ (tx Tày Thái) Hạ Lôi 夏雷 Lôi: sấm sét mùa phiên âm, kl - l/tr hè chuyển nghĩa (TTD), chỏi Việt Mường cổ (tx Tày Thái) Lạp Cốc/Dương Cốc 陽谷 ? Việt Mường cổ (tx Tày Thái) Việt Mường cổ (tx Tày Thái) Việt Mường cổ (tx Tày Thái) Chiêu Dương an, may nguyên vọng kl - l/tr (TTD) Trạch Mỹ Lộc; Phúc Thọ Chuyển từ Hạ Bằng, âm ; Thạch Thất mỹ hóa HV ? L–l Phú Châu, Quốc Oai Ba Vì mỹ tự E–i đổi tên Cung Sơn Cam Thịnh thổ âm Phú Cường, Ba Vì đổi tên mới, Tích Giang; mỹ tự Phúc Thọ dùng thực vật Ie – i để đặt tên Giá 甘蔗 HV cổ Mai Trai 枚齋 HV cổ Cung Thận 㳟慎/順 đổi tên Đường Lâm, Sơn Tây Miềng (V +M): Ie – i mình, thân thể Mai Trai ý niệm Nho giáo phiên thiết Đại Đồng, Thạch Thất song tiết hố Sơn Tây HV cung kính, thận trọng/thuận theo đổi tên mới, Tích Giang; mỹ tự Phúc Thọ 楣 khung phía cửa) 49 Làng Mơ/Mi Mơ dùng vật/đại từ (mi mày) Nả 楣 (mi đọc trại) khung cửa Nả/Nà: đồng 50 Làng Nả/Vành 51 Kẻ Ngái Ngái Ngái: xa dùng tính chât dùng trường mơi Việt Mường Vĩnh Phệ cổ (tx Tày Thái) Proto Mon Khơ me? Hương Ngải ý niệm trị x ? 永 澨 / mãi +bờ môi trường/ nước bờ sông ngun vọng 噬 (SSTTH)/ mãi thơn tính (NVL) Hương ngải tính chất - mỹ [c]ngay? 香艾 tự đổi tên mới, Ba Vì mỹ tự Thạch Thất 52 Kẻ Ngạnh Ngạnh 53 Kẻ Nhông Nhông 54 Kẻ Nủa Nủa Nỏ: Chữ Nôm dùng công cụ viết (Nỗ trên, cung dưới) STTTTH 55 Kẻ Núc Núc Núc: bếp/ Nậu: dùng phương Việt Mường việc làm cỏ thức sx cổ (tx Tày Thái) 56 Kẻ Phiêu Phiêu Phiêu + thủ tính chất TÚC HV đơn tiết Phong Châu 豐洲 Phong Châu 57 Kẻ Phúc/phú Phúc 儿福 HV đơn tiết Phú Xuyên 富川 58 Kẻ Quýt/Quéo Quéo 59 Làng Ra/Gia/Da Kẻ Roi Ra/Gia đơn Tường Phiêu 祥 飃? 橘 Quýt: đặc sản dùng thực vật HV tiết/Tày Thái nay; Quéo: để đặt tên giống muỗm Da/Đa: Đa dùng thực vật Việt Mường Phú Đa 福多 Phú: giàu có, nguyện vọng xun: sơng may mắn bay nguyện vọng tới? 60 61 Doi/Roi Kẻ Sải/ Dải Dải/Sải/Trải/Rả i Ngạnh: làm dùng khác, không chất chịu theo ý nhau, mũi nhọn xước cựa gà/nanh tính Proto Mường VĐN Việt Ngọc Lâu - Nhơng: loại tắc kè lớn hay làm hang theo bãi cát Nhõng/Nhóng (M): phía cao, gần đỉnh gờ đất dài ko có Phú Nhiêu x Việt Mường khơng có cổ (tx Tày Thái) Dị Nậu, Nậu Doi: mô đất, doi dùng môi Việt Mường Vân đất trường (mộc cổ (tx Tày Phấn + lôi) Thái) trang 𧞊 (bộ thủ Bài) dùng địa hình Dấu vết Mường: sai/thai; sải: phần thể dùng làm đo lường ý niệm Nho nanh Chuyển từ Đại Đồng giáo /kneng/ - âm ; Thạch Thất VĐN với mỹ hóa HV Nanh 玉楼 Lơi/ 云雷 Lôi Việt Mường Thuý Lai cổ (tx Tày Thái) 翠萊 ô - iê (ahlo? - chọn từ HV Thạch Thất lúa VĐN)/nỏ nủa Canh dùng trường Phú Đa: Giàu có đổi tên mới, Thái Hồ, mỹ tự Ba Vì mơi uc - âu dùng tên gọi x cũ x k-f nguyện vọng Mây sét d - đ(gốc VM?) tượng *s/*z - r thiên nhiên (TTD)/pl l -> d cỏ xanh biếc mỹ tự sl - s/l (VĐN/TT D) chuyển chuyển nghĩa tự Canh Nậu, Dị Nậu, Thạch Thất chọn từ HV Phú Châu Ba Vì đổi tên Phú Châu Ba Vì đổi tên mới, Tích Giang; mỹ tự Phúc Thọ đổi tên mới, mỹ tự Biến thể Hán Việt Bình Phú, Thạch Thất Tân Xã (đan TL di cư để xây t Đại la) Phú Kim, Thạch Thất 62 Kẻ Sàn Sàn Sàn: thấp dùng địa hình 63 Kẻ Săn Săn Săn (ngơn tiên)?? 64 Kẻ Sáo sáo 65 Làng Sen Sen Sen: loại sống ao 66 Làng So So So (bì) 67 Kẻ Sổ Sổ 数 đọc trại, sổ/trổ dùng địa hình 68 Kẻ Sở Sở 69 Làng Soi Soi 所:có thẻ nơi ? giam giữ tù binh Chăm phản chiếu? Soi/Xoi: � 70 Làng Táo Táo Cây ăn dùng thự vật để đặt tên 71 Kẻ Than Than 滩 than: bãi cát dùng trường 72 Làng Thầy thầy 柴 : người dạy dùng trường học, làm nghề người khác kính trọng + dùng thực vật Việt Mường Hạnh Đàn cổ (tx Tày Thái) Proto Mon Kim Khơ me? Lan/Quan Gốc gây Hạnh ý niệm Nho s - đ giáo rút gọn Hán Lại Thượng, Việt Thạch Thất mỹ tự /K-msănh/ VĐN rắn phiên thiết, Kim Quan mỹ tự Thạch Thất Việt Mường Tuy Lộc cổ (tx Tày Thái) nguyên vọng sl - s/l phiên thiết, Trạch Mỹ (VĐN/TT việt - HV Lộc; Phúc D) Thọ HV cổ dịch nghĩa s - l Hán Việt 芝 關 ? (chữ trong) Sen Chiểu/Liên Chiểu Việt Mường Sơn Lộ cổ (tx Tày Thái) 山路 Đường núi Proto Mon Yên Lỗ Khơ me? 安鲁 quê hương ý niệm Nho sl - s/l biến thể HV Cẩm Yên, Khổng Tử giáo (VĐN/TT - HV việt Thạch Thất D loh) hóa Tiên Lữ 仙侣 Tiên cùng? đạo giáo s -l đổi tên Chương Mỹ Phúc Đức 福德 may mắn nguyện vọng ? mỹ tự Sài Sơn, Quốc Oai Cảo Thượng/Cảo Hạ/Hoành Cảo/Hương Cảo Cảo: mỹ tự môi Thạch Thán 石炭 Ngọc Than Than đá dùng trường môi HVVH Đa Phúc nhiều may mắn nguyện vọng ? Việt Mường cổ (tx Tày Thái) Việt Mường cổ (tx Tày Thái) 多福 Tảo: dùng địa hình song tiết hố Phúc Thọ HV sl - s/l biến thể HV Cộng Hoà, (VĐN/TT - HV việt Quốc Oai D) hóa Ngọc Tảo, Phúc Thọ Phỏng Hán môi ? mỹ tự âm Thạch Thán, Ngọc Than Quốc Oai Sài Sơn, Quốc Oai 73 Làng Tiên Tiên mộc + tiên (giấy sản phẩm lao HV đơn tiết viết) ? động 74 Kẻ Trầm Trầm 沉: trằm, chằm, đầm dùng địa hình 75 Kẻ Trệ/Kẻ Đái Trệ/Đái Đải/Dải/Đái dùng địa hình 76 Thơn Triền Triền Triền: chỗ dùng địa hình dân ? 77 Thơn Triền Triền 78 Kẻ u U 79 Kẻ 80 Kẻ Vài Vài 81 Kẻ Vân Vân 82 Vắp Vắp 83 Kẻ Vật/Vặt Vật 84 Kẻ Ven Ven 85 Vồi Vồi Việt Mường cổ (tx Tày Thái) Việt Mường Việt Mường cổ (tx Tày Thái) Triền: chỗ Việt Mường dân ? cổ (tx Tày Thái) U: chỗ tròn, 幽 HV cổ lên dùng từ Việt Mường cổ - người + giới tính (bắt đầu có tx) Bảo Lộc 保祿 Hoa Bản/Phương Bản Cẩm Đái 花/芳 板 ? Khăn đỏ n Thơn Hồ Triền Vu Chu giữ gìn tốt nguyện vọng lành 紆 朱 Vân 云遮 Già/Vân Gia Ngọc Nhị x mỹ tự đ-d (gốc đặt từ VM Yên: yên ổn, kì: ý niệm Tr – y cờ trị Phùng Xá, Thạch Thất Thạch Xá, Thạch Thát Hòa Triền/ Gia nguyện vọng Hòa/ Phúc hòa: nơi n bình Tròn, vòng dùng địa hình u - v quanh, màu đỏ tượng thiên *b, *P - v mây che TT Phúc Thọ, nhiên Vài Hoắc Sa/Vân Sa Việt Mường cổ (tx Tày Thái) Viên Châu bãi đất tròn dùng địa hình HV cổ Nôi thôn/Ngoại Thôn nôi/ngoại dùng phương v- b hướng ven: bên cạnh dùng địa hình (bộ thủ Vi + ?) dùng địa hình 培 vồi - bồi Cổ Pháp 霍沙 Võng Xuyên, Phúc Thọ ? dùng HV đơn tiết tượng thiên nhiên Biếc (STTTH dùng địa hình Việt Mường cổ (tx Tày Thái) viết Bích) - Bắp (Bắp Cày, Bắp chuối, bắp thịt), vật có hình thn hai đầu, tròn phình Vặt: Ngắt ? phương thưc Việt Mường cổ (tx Tày Thái) sản xuất 雲 thêm âm tiết cát tan mau dùng địa hình Pháp luật ý niệm *b, *P - v trị Vật Lại *b, *P - v phiên âm Hán Việt Cổ Đơ, Ba Vì Sơn Tây Phiên âm Hán Việt; đổi nghĩa mỹ tự chọn từ HV Phong Vân, Ba Vì Chuyển từ âm ; mỹ hóa HV chọn từ HV Tản Hồng, Ba Vì Chuyển từ âm ; mỹ hóa HV chọn từ HV đổi tên Vật Lại, Ba Vì Phong Vân, Ba Vì Cổ Đơ, Ba Vì Phú Kim, Thạch Thất 86 Làng Xếp Xếp 87 Bat Ma Sách Phục Lạp l-x Bạt ma chọn từ HV đổi tên mới, mỹ tự Quốc Oai Tòng Bạt, Ba Vì PHỤ LỤC 4.2: ĐỊA DANH THỂ HIỆN LÝ TƯỞNG “TRƯỜNG TRỊ CỬU AN“ (Cứ liệu địa danh Thạch Thất Ba Vì) TT Yếu tố Yên/an Thái Hòa Vĩnh Trường Bất Đầu kỉ XIX n Kì, Thuận An, An Cao, An Mật, Yên Lạc, Yên Bài, Yên Bạc, Yên Diệu, Yên Lệ, Yên Mỹ Tong Thái,Thaí Bạt, Giữa TK XIX Yên Kì, Thuận An, An Phụ, An Mật, Yên Thịnh, Yên Bài, Yên Bạc, Nam Yên, n Diệu, n Lệ, n Mỹ, n Thơn Tong Thái,Th Bạt, Cuối TK XIX Yên Kì, Thuận An, An Phụ, An Mật, Yên Thịnh, Yên Bài, Yên Bạc, Nam Yên, n Diệu, n Lệ,, n Mỹ, n Thơn Tong Thái,Th Bạt Hòa Mục Vĩnh Phệ, Vĩnh Lộc Hòa Mục, Hòa Lạc Vĩnh Phệ, Vĩnh Lộc Hòa Mục Hòa Lạc Vĩnh Phệ, Vĩnh Lộc Đầu TK XX Yên Kì, Thuận An , Yên Thịnh, An Lão, Yên Bồ, Vật An, yên Bài, Yên Bạc, Yên Cư, Nam Yên, Yên Mỹ, Yên Diệu, Yên Lệ, Yên Mỹ, Yên Thôn, Yên Lạc Tong Thái,Th Bạt, Thái Bình, Thái Bình Hòa Mục Hòa Lạc Vĩnh Phệ, Vĩnh Lộc Bất Bạt Bất Bạt Bất Bạt Bất Bạt 2008 Yên Kì, Thuận An Phú An, Tân An, Thụy An, An Thái, Tân An, Cẩm An, Yên Thịnh, An Thịnh, Yên Bồ, Vật Yên, Yên Bài, Yên Cư, Nam Yên, Yên Bình, Bình Yên, Cẩm Yên, Yên Mỹ, n Thơn, n Lạc Thai Hòa, Đồng Thái, Thái Bình Thái Hòa, Vân Hòa Hòa Lạc Vĩnh Phệ, Vĩnh Lộc Phụ lục 4.3: ĐỊA DANH THỂ HIỆN QUAN ĐIỂM “PHÚ QUÝ VINH HOA” (Cứ liệu địa danh Thạch Thất Ba Vì) TT Yếu tố Đầu kỉ XIX Giữa TK XIX Cuối TK XIX Đầu TK XX Phú Chí Phú, Phú Miên, Phú Kì, Đồng Phú,Phú Nghĩa, Phú Xuyên, , Phú Ổ, Chí Phú,Phú Nhiêu, Phú Hữu, Đồng Phú, Phú Nghĩa, Phú Xuyên, Phú Mãn, Phú Ổ, Chí Phú, Phú Nhiêu, Phú Hữu, Đồng Phú, Phú Nghĩa, Phú Xuyên, Phú Mãn, Phú Ổ, Chí Phú, Phú Hòa, Phú Hữu, Đồng Phú, Phú Nghĩa, Phú Xuyên, Phú Thụ, Phú Thứ, Phú Nghĩa, Phú Đa, Phú Ổ, Phú Lễ 7 Thịnh Hoan Lạc Khánh Khoái Cam/ Mât Yên Thịnh Hoan Chúc Yên Thịnh n Thịnh, Thịnh Thơn Chí Phú, Phú Nhiêu, Phú Hữu, Phú Mỹ, Phú Sơn, Đồng Phú, Phú Đông, Phú Cường, Phú Châu, Phú Xuyên, Phú Kim, Bình Phú, Phú Ổ, Yên Thịnh Khánh Chúc Yên Khoái Cam Giá Thượng Yên Lạc Khánh Chúc Yên Khoái Cam Thượng, Cam Đà, Cam Cao, Chu Mật Khánh Chúc Bãi, Khánh Chúc đồi Yên Khoái Cam Thượng, Cam Đà, Cam Cao, Chu Mật Hoan Chúc Yên Lạc Yên Khoái Cam Giá Yên Khoái Cam Giá Thượng 2008 Phụ lục 4.4: ĐỊA DANH THỂ HIỆN QUAN ĐIỂM “QUYỀN LỰC TỐI THƯỢNG“ (Cứ liệu địa danh Thạch Thất Ba Vì) TT Yếu tố Đầu kỉ XIX Giữa TK XIX Cuối TK XIX Đầu TK XX Quảng Oai Thuận Bình Lênh Thừa Lệnh Thừa Lệnh Thừa Lệnh Thừa Lệnh 10 Thừa Thừa Lệnh, Thừa Lãng Thừa Lệnh, Thừa Lãng Thừa Lệnh, Thừa Lãng Thừa Lệnh, 11 Tòng/Tùng Tòng Lệnh, Tùng Thiện Tòng Lệnh, Tùng Thiện Tòng Lệnh, Tùng Thiện Tòng Lệnh, Tùng Thiện Tòng Lệnh, Tòng Thái 12 Pháp Cổ Pháp, Thủ Pháp Cổ Pháp, Thủ Pháp Cổ Pháp, Thủ Pháp X, Thủ Pháp X 13 Thắng 14 Phong Phong Châu, X Phong Châu, X Phong Châu, X Phong Châu, Tân Phong Phong Châu, Tân Phong 15 Bằng Hữu Bằng, Bằng Niêm Hữu Bằng, Bằng Niêm Hữu Bằng, Bằng Niêm Hữu Bằng, Bằng Tạ, Bằng Y Hữu Bằng, Bằng Tạ, Bằng Y Quảng Oai Quảng Oai Quảng Oai Quảng Oai Quôc Oai, Quảng Oai Quôc Oai, Quảng Oai Quôc Oai, Quảng Oai Quôc Oai, Quảng Oai 2008 Quôc Oai Thuận An Bình Phú, Hòa Bình, Thái Bình Vạn Thắng, Phụ lục 4.5: ĐỊA DANH THỂ HIỆN QUAN ĐIỂM “PHÚC LỘC THỌ KHANG NINH” (Cứ liệu địa danh Thạch Thất Ba Vì) TT Yếu tố Phúc Đầu kỉ XIX Phúc Lâu Giữa TK XIX Cuối TK XIX Đầu TK XX 2008 Phúc Đái,Phúc Lộc, PhúcLai, Phúc Lâu Phúc lai Lộc Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc Phúc Lộc, Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc ... GIAN ĐỊA LÍ CỦA XỨ ĐOÀI (QUA ĐỊA DANH HAI 101 HUYỆN THẠCH THẤT VÀ BA VÌ, HÀ NỘI) 3.1.Vị trí Xứ Đồi (Qua địa danh hai huyện Thạch Thất Ba Vì, 101 Hà Nội) 3.1.1 Vị trí Xứ Đồi qua lớp địa danh có... đổi địa danh Xứ Đoài sau Cách mạng Tháng Tám (Qua 91 địa danh hai huyện Thạch Thất Ba Vì) 2.3.2 Cảnh quan địa danh Xứ Đồi sau trước nhập vào Hà Nội 95 (Qua địa danh hai huyện Thạch Thất Ba Vì)... danh hai 110 huyện Thạch Thất Ba Vì, Hà Nội) 3.2.1 Địa hình mơi trường tự nhiên Xứ Đồi 110 3.2.2 Đặc điểm địa hình mơi trường tự nhiên Xứ Đồi qua cảnh 112 quan địa danh hai huyện Thạch Thất Ba
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn hóa xứ đoài qua địa danh hai huyện thạch thất và ba vì, hà nội , Văn hóa xứ đoài qua địa danh hai huyện thạch thất và ba vì, hà nội

Từ khóa liên quan