Tư tưởng hồ chí minh về công tác chính trị trong quân đội nhân dân việt nam và vận dụng trong giai đoạn hiện nay

212 82 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2019, 23:53

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN ĐÀM THẾ VINH TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CƠNG TÁC CHÍNH TRỊ TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VẬN DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHÍNH TRỊ HỌC Hà Nội - 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN ĐÀM THẾ VINH TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CƠNG TÁC CHÍNH TRỊ TRONG QN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VẬN DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành : Hồ Chí Minh học Mã số : 62 31 02 04 LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHÍNH TRỊ HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Minh Trƣởng PGS.TS Nguyễn Trọng Tuấn Hà Nội - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng sở sưu tầm, đọc phân tích tài liệu Tất tài liệu tham khảo, liệu, số liệu thống kê sử dụng Luận án trung thực, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Nghiên cứu sinh Đàm Thế Vinh MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 1.1 Khái qt tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án 1.2 Đánh giá khái quát tình hình nghiên cứu vấn đề luận án kế thừa, tiếp tục nghiên cứu 24 Chƣơng 2: TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CƠNG TÁC CHÍNH TRỊ TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 28 2.1 Một số khái niệm 28 2.2 Một số vấn đề tưởng Hồ Chí Minh cơng tác trị Qn đội nhân dân Việt Nam 36 2.3 Đặc điểm giá trị tưởng Hồ Chí Minh cơng tác trị Quân đội nhân dân Việt Nam 72 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆC VẬN DỤNG TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CƠNG TÁC CHÍNH TRỊ TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 83 3.1 Thực trạng vận dụng tưởng Hồ Chí Minh cơng tác trị Qn đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 83 3.2 Những vấn đề đặt vận dụng tưởng Hồ Chí Minh cơng tác trị Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 107 Chƣơng 4: PHƢƠNG HƢỚNG GIẢI PHÁP VẬN DỤNG TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CƠNG TÁC CHÍNH TRỊ TRONG QN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 117 4.1 Phương hướng vận dụng tưởng Hồ Chí Minh cơng tác trị Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 117 4.2 Một số giải pháp vận dụng tưởng Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng cơng tác trị Qn đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 127 KẾT LUẬN 156 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 159 TÀI LIỆU THAM KHẢO 160 PHỤ LỤC 170 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CB, CS : Cán bộ, chiến sĩ CNH, HĐH : Cơng nghiệp hóa, đại hóa CNXH : Chủ nghĩa xã hội CTDV : Công tác dân vận CTCT : Cơng tác trị ĐCS : Đảng Cộng sản HSQ : Hạ sĩ quan LLVT : Lực lượng vũ trang Nxb : Nhà xuất QĐND : Quân đội nhân dân QĐNDVN : Quân đội nhân dân Việt Nam QNCN : Quân nhân chuyên nghiệp XHCN : Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hồ Chí Minh nhà trị, nhà quân lỗi lạc cách mạng Việt Nam, người sáng lập, giáo dục rèn luyện QĐNDVN Sinh thời, Người quan tâm xây dựng quân đội vững mạnh mặt, đó, đặc biệt trọng đạo CTCT để thực xây dựng quân đội trị, làm sở nâng cao sức mạnh chiến đấu quân đội tưởng Hồ Chí Minh CTCT phận quan trọng di sản quân mà Người để lại cho Đảng Quân đội tưởng mang tính khoa học cách mạng, tính thực tiễn nhân văn sâu sắc Thực tiễn xây dựng, chiến đấu trưởng thành Quân đội 70 năm qua chứng minh, CTCT theo tưởng Hồ Chí Minh phát huy sức mạnh hiệu to lớn việc củng cố tăng cường lãnh đạo Đảng quân đội, góp phần giữ vững trận địa tưởng quân đội trước công kẻ thù mặt trận trị, tưởng, đảm bảo cho quân đội thực dân, dân, dân Hiện nay, “tình hình giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; kinh tế giới phục hồi chậm; khủng hoảng trị nhiều nơi, nhiều nước; cạnh tranh nhiều mặt ngày liệt nước lớn khu vực; diễn biến phức tạp Biển Đông, tác động bất lợi đến nước ta” [17, tr.423-424] Các lực phản động tiếp tục đẩy mạnh thực âm mưu “phi trị hóa” qn đội - thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình”, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo Đảng quân đội, làm cho quân đội “tự diễn biến”, phương hướng, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, xa rời chất giai cấp công nhân, dẫn đến giảm sút ý chí chiến đấu Trong nước, với tác động mạnh mẽ tồn cầu hóa tất mặt lĩnh vực đời sống xã hội, mặt trái chế thị trường ngày, thẩm thấu ảnh hưởng không tốt tới diễn biến tưởng hành động quân nhân, làm nảy sinh mâu thuẫn, tác động tiêu cực đến sức mạnh quân đội Trước biến động đó, CTCT QĐNDVN bộc lộ hạn chế, chưa có thích ứng kịp thời đáp ứng yêu cầu đòi hỏi thực tiễn Ở số đơn vị, hoạt động chưa coi trọng mức, nội dung hình thức chưa đa dạng, phong phú, biện pháp tổ chức thực mang tính hình thức, thiếu linh hoạt, nhạy bén v.v… Một phận quân nhân mơ hồ, ảo tưởng, chưa nhận thức âm mưu, thủ đoạn chống phá chủ nghĩa đế quốc lực phản động, chí có biểu cảnh giác, giản đơn suy nghĩ hành động, dẫn tới vơ tình cổ súy cho luận điệu phản động lực thù địch Bản lĩnh trị phận CB, CS chưa thật vững vàng, chưa thật tin tưởng vào khả sức mạnh dân tộc, quân đội Đặc biệt, số đơn vị, nhiều nguyên nhân khác nhau, xuất rạn nứt quan hệ với nhân dân khu vực đóng quân, làm ảnh hưởng không tốt tới mối quan hệ truyền thống “quân dân cá với nước” v.v… Thực trạng CTCT yêu cầu đặt CTCT, đòi hỏi phải nghiên cứu cách hệ thống đầy đủ, toàn diện vận dụng tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện Trong đó, đến nay, chưa có cơng trình khoa học tiếp cận từ chun ngành Hồ Chí Minh sâu nghiên cứu vấn đề Vì vậy, việc nghiên cứu nội dung vận dụng tưởng Hồ Chí Minh CTCT QĐNDVN đặt vấn đề hai phương diện lý luận khảo sát thực tiễn, nhằm cung cấp sở đánh giá thực trạng CTCT QĐNDVN nay, đồng thời, đưa giải pháp góp phần nâng cao chất lượng CTCT quân đội, làm sở nâng cao sức mạnh tổng hợp quân đội, thực thắng lợi nhiệm vụ giao phó Với lý nêu trên, tác giả chọn đề tài: “Tư tưởng Hồ Chí Minh cơng tác trị Quân đội nhân dân Việt Nam vận dụng giai đoạn nay” làm luận án tiến sĩ ngành Chính trị học, chuyên ngành Hồ Chí Minh học Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Khẳng định tính khoa học, cách mạng tưởng Hồ Chí Minh CTCT QĐNDVN nghiệp xây dựng quân đội cách mạng, góp phần cung cấp luận khoa học, nhằm nâng cao nhận thức giải số vấn đề đặt CTCT quân đội giai đoạn 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Đánh giá, nhận định vấn đề cơng trình khoa học trước phân tích, làm rõ vấn đề chưa làm sáng tỏ CTCT QĐNDVN; từ đó, xác định nội dung kế thừa tiếp tục làm rõ luận án - Đi sâu luận giải nội dung tưởng Hồ Chí Minh CTCT xây dựng QĐNDVN, làm rõ giá trị đặc điểm tưởng - Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh để phân tích thực trạng xác định vấn đề đặt CTCT QĐNDVN giai đoạn - Đề xuất phương hướng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng CTCT QĐNDVN theo tưởng Hồ Chí Minh Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Hệ thống quan điểm Hồ Chí Minh CTCT QĐNDVN thực trạng vận dụng tưởng Người công tác Quân đội 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh CTCT QĐNDVN với góc độ hoạt động lãnh đạo ĐCS Việt Nam QĐNDVN qua nói, viết thực tiễn lãnh đạo quân đội Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với trình đời trưởng thành QĐNDVN - Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng CTCT QĐNDVN từ năm 2006 - 2015 (đây thời gian chế độ ủy, trị viên triển khai thực cụ thể thực tiễn xây dựng quân đội thời kỳ đổi mới) Cơ sở lý luận phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận Dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối, quan điểm ĐCS Việt Nam, Nghị Quân ủy Trung ương, Chỉ thị Bộ Quốc phòng Tổng cục Chính trị CTCT QĐNDVN 4.2 Phương pháp nghiên cứu Trên sở phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử triết học Mác - Lênin, luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu như: phân tích, tổng hợp, hệ thống, liên ngành, so sánh,… để làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu phạm vi đề tài Thứ nhất, phương pháp tiếp cận hệ thống, chủ yếu phương pháp lơgíc - lịch sử, nhằm làm rõ nội dung bản, đặc điểm, giá trị tưởng Hồ Chí Minh CTCT QĐNDVN Thứ hai, phương pháp liên ngành khoa học xã hội nhân văn, sử dụng phương pháp cụ thể như: phân tích, so sánh, điều tra xã hội học, v.v để đánh giá thực tiễn, tổng hợp liệu, số liệu thống kê quan chức năng, làm sở cho việc đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp vận dụng tưởng Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng CTCT QĐNDVN Đóng góp mặt khoa học luận án - Làm rõ hệ thống quan điểm Hồ Chí Minh CTCT QĐNDVN; làm rõ giá trị đặc điểm tưởng - Đánh giá thành tựu, hạn chế, nguyên nhân vấn đề đặt CTCT QĐNDVN từ 2006 - 2015 - Chỉ phương hướng đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao chất lượng CTCT QĐNDVN theo tưởng Hồ Chí Minh Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án 6.1 Ý nghĩa lý luận Luận án góp phần làm rõ nội dung, khẳng định tính khoa học cách mạng tưởng Hồ Chí Minh CTCT QĐNDVN 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết nghiên cứu luận án dùng làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu khoa học, giảng dạy học tập chuyên đề CTCT QĐNDVN nhà trường quân đội Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục cơng trình nghiên cứu công bố tác giả danh mục tài liệu tham khảo, phần phụ lục; kết cấu luận án gồm chương, tiết Chƣơng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 1.1 Khái quát tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án Trải qua trình xây dựng trưởng thành, CTCT xác lập, phát triển trở thành linh hồn, mạch sống quân đội cách mạng Đến nay, có nhiều cơng trình khoa học góc độ tiếp cận khác nghiên cứu CTCT QĐNDVN nói chung, tưởng Hồ Chí Minh CTCT QĐNDVN nói riêng nội dung sau: 1.1.1 Khái quát tình hình nghiên cứu cơng tác trị Qn đội nhân dân Việt Nam 1.1.1.1 Khái qt số cơng trình khoa học nghiên cứu cơng tác trị Quân đội nhân dân Việt Nam Cuốn sách Lịch sử cơng tác đảng, cơng tác trị Qn đội nhân dân Việt Nam (1944 - 2000) (Nxb QĐND, năm 2003), tập thể nhà nghiên cứu quân đội biên soạn đạo nội dung Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, mà trực tiếp Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp Cuốn sách trình bày cách chi tiết lịch sử đời phát triển CTCT gắn liền với đời trưởng thành quân đội qua thời kỳ cách mạng Trên sở thực tiễn, nhà nghiên cứu rút học kinh nghiệm thông qua thực CTCT quân đội Trong đó, chương 1, khái quát trình hình thành CTCT đội vũ trang Đảng tổ chức lãnh đạo (từ tháng 2-1930 - 8-1945) vai trò cơng tác chất giai cấp, mục tiêu hoạt động quân đội: “Đảng xác định vai trò lãnh đạo tuyệt đối, bước hình thành phát triển quan niệm, quan điểm công tác đảng, cơng tác trị, Điều có tác dụng định đến chất giai cấp mục tiêu phấn đấu quân đội” [101, tr.105-108] Tại chương 8, sở tổng kết thực tiễn, đánh giá vai trò CTCT q trình xây dựng qn đội từ 1944 - 2000, tác giả rút học kinh nghiệm: phải luôn chăm lo giữ vững tăng cường lãnh đạo tuyệt đối, trực 4.2 4.3 4.4 Quan trọng 25.30 Không quan trọng 2.70 Khó trả lời 3.00 Theo đồng chí yếu tố sau có tác động sâu sắc tới cơng tác trị qn đội nay? Những biến đổi kinh tế - xã hội thời kỳ đổi 85.35 Sự chống phá chủ nghĩa đế quốc lực thù địch chiến lược “diễn biến hồ 87.65 bình” Cách mạng khoa học, cơng nghệ q trình hội nhập quốc tế Việt Nam 87.00 Đấu tranh giai cấp, sắc tộc, tơn giáo tình hình nhiều hình thái tới cơng tác 91.27 trị QĐNDVN Chính sách đãi ngộ Đảng, Nhà nước với quân đội 85.72 Năng lực tổ chức đảng, cấp ủy, đội ngũ đảng viên 97.34 Năng lực đội ngũ ủy, trị viên 91.72 Nhận thức thấp cán bộ, chiến sĩ 52.97 Theo đồng chí chất lượng cơng tác trị qn đội thể yếu tố sau đây? Đảm bảo thống tuyệt đối hệ tưởng trị 87.72 Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mặt Đảng quân đội 95.21 Nhận thức lập trường giai cấp, mục tiêu, lý tưởng, chức năng, nhiệm vụ quân đội 93.47 Giữ vững chất giai cấp công nhân, với nâng cao tính nhân dân, tính dân tộc 93.68 Sức mạnh vũ khí, trang bị đại 9.58 Bản lĩnh thực nhiệm vụ, ý thức, trách nhiệm chấp hành kỷ luật quân đội 95.78 cán bộ, chiến sĩ Đánh giá đồng chí vai trò hoạt động cơng tác trị kết hồn thành nhiệm vụ đơn vị đồng chí nay? Rất quan trọng 75.00 Quan trọng 14.32 193 4.5 4.6 4.7 4.8 Khơng quan trọng 4.68 Khó trả lời 6.00 Theo đồng chí, việc phát huy vai trò ủy, trị viên lãnh đạo, đạo đơn vị thực nhiệm vụ đơn vị đồng chí thể nội dung nào? Nắm vững nguyên tắc, chức trách, nhiệm vụ công tác 87.70 Được người q mến 65.00 Có trình độ học vấn cao 57.31 Nắm bắt tình hình đơn vị, vận dụng sáng tạo công việc 97.87 Khả giải mối quan hệ với cấp 87.67 Quyết đoán, dám chịu trách nhiệm 89.74 Theo đồng chí, trách nhiệm thực cơng tác trị qn đội thuộc tổ chức, cá nhân nào? Cơ quan, cán trị 75.34 Cơ quan, cán quân 1.25 Đội ngũ ủy, trị viên cấp 87.64 Tổ chức Đảng, đội ngũ cấp ủy đội ngũ cán bộ, đảng viên cấp quân đội 79.74 Mọi cá nhân, tổ chức quân đội lãnh đạo Đảng 92.78 Đồng chí cho biết ý kiến chất quân đội ta? Mang chất giai cấp công nhân 74.40 Mang chất nhân dân lao động Việt Nam 10,00 Mang chất giai cấp cơng nhân, có tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc 75.50 Mang chất dân tộc Việt Nam 12.70 Mang chất xã hội chủ nghĩa 15.50 Khơng rõ 0.00 Đồng chí đánh lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức, sở Đảng đơn vị nay? Quán triệt vận dụng tốt nghị Đảng vào đơn vị 76.60 Thường xuyên có Nghị lãnh đạo đúng, trúng 74.40 194 4.9 4.10 4.11 Nghị lãnh đạo nặng hình thức, chưa sát với thực tế đơn vị Chấp hành tốt nguyên tắc, chế độ sinh hoạt Đảng Thực nguyên tắc tập trung dân chủ mang tính hình thức Tự phế bình phê bình có hiệu tốt Tự phê bình phê bình nặng hình thức có tác dụng Nội đồn kết dân chủ tốt Tính đồn kết khơng cao, khơng dựa ngun tắc Đảng Đồng chí đánh giá vai trò cán đơn vị nào? Giữ vững vai trò tiền phong gương mẫu Có phận khơng giữ vao trò tiền phong gương mẫu Có phận sa sút phẩm chất đạo đức Có sĩ quan, Đảng viên khơng quần chúng Khơng rõ Đồng chí đánh kỉ luật Quân đội nay? Rất tốt Cơ tốt Nhìn chung Sút đến mức cần báo động Không rõ Nguyên nhân dẫn đến tính trạng sút kỉ luật Quân đội nay? Giáo dục chinh trị, tưởng chưa tốt Rèn luyện quảnđơi chưa nghiêm Thiếu biện pháp giáo dục, kỉ luật tốt Cán bộ, sĩ quan thiếu gương mẫu Môi trường kỉ luật lỏng lẻo chiến tranh Đời sống gia đình quân nhân khó khăn 195 9.40 72.70 10.00 49.40 14.40 84.30 8.30 80.20 27.10 21.10 10.00 0.00 25.75 87.70 2.70 1.60 1.10 54.40 58.30 21.10 18.70 16.20 33.80 4.12 4.13 4.14 4.15 Chính sách qn đội chưa hợp lí 37.70 Khơng rõ 0.00 Đồng chí đánh giá hoạt động rèn luyện đội nay? Vẫn giữ truyền thống đánh Pháp Mỹ 68.30 Có biểu buông lỏng xem nhẹ 18.80 Năng cử phạt, xem nhẹ nhắc nhở uốn nắn 9.40 Chưa quan tâm đến rèn luyện toàn diện đội 20.00 Chưa tạo điều kiện tình sát thực để rèn luyện đội 21.10 Chỉ nhắc nhở chung chung, thiếu biện pháp hiệu 19.40 Khơng rõ 1.60 Đồng chí đánh giá mối quan hệ đơn vị với cấp ủy, quyền, đồn thế, nhân dân địa phương nơi đóng qn? Đồn kết hợp tác chặt chẽ 50.50 Phối hợp hoạt động thường xuyên nhịp nhàng 54.00 Đơn vị chủ động làm tốt chức công tác 55.00 Nhân dân có trách nhiệm cao xây dựng đơn vị 25.00 Quan hệ mang tính hình thức, chưa đáp ứng u cầu quốc phòng tồn dân 21.10 Khơng rõ 0.00 Đồng chí đánh quan hệ đoàn kết quân dân nay? Vẫn giữ truyền thống năm chiến tranh 31.10 Có bước giảm sút khơng đáng kể 69.40 Có bước phát triền 33.80 Giảm sút nghiêm trọng 1.60 Trở thành vấn đề báo động 0.55 Khơng rõ 0.00 Đồng chí đánh giá thái độ nhân dân địa phương đơn vị đồng chí? 196 Tin yêu mến phục Giảm lòng tin kính trọng Mất lòng tin nặng Đòi hỏi đơn vị quan tâm giúp đỡ Cảnh giác nghi ngờ Hết lòng giúp đỡ đội, đơn vị Khơng rõ 4.16 Đồng chí đánh giá đội ngũ Đảng viên đơn vị nay? Phẩm chất, lực tốt Phẩm chất lực thấp Tính tiền phong gương mẫu cao Bình thường quần chúng Lối sống thực dụng Đoàn kết có kỉ cương Chia rẽ bè phái Thiếu tính gương mẫu Khả thu phục đội Không rõ 4.17 Đơn vị đồng chítượng tiêu cực đây? Tham ô, tham nhũng Đảo ngũ, bỏ ngũ Lối sống thực dụng Nghiện hút Ô dù “ê kíp” Quan liêu, quân phiệt Kỉ luật lỏng lẻo 197 68.80 24.40 1.10 18.00 2.70 22.70 0.00 75.50 10.00 77.80 2.70 11.60 52.70 8.30 11.60 12.70 0.00 28.26 15.75 58.54 0.08 49.54 47.43 41.32 4.18 4.19 4.20 4.21 Rượu chè cờ bạc 32.12 Không rõ 14.21 Đơn vị đồng chí hồn thành nhiệm vụ A2 mức nào? Hồn thành tốt 75.00 Khó hồn thành 2.50 Có thể hồn thành 22.50 Khơng hồn thành 0.00 Khơng rõ 0.00 Theo đồng chí ngun nhân chủ yếu làm giảm lòng tin yêu mến nhân dân đơn vị? Do sa sút trị, đạo đức, kỉ luật cán bộ, chiến sĩ 76.10 Do công tác giáo dục cấp ủy, huy nhân dân chưa tốt 70.20 Do đơn vị đóng quân độc lập, xa dân 27.20 Do đơn vị chưa làm tốt công tác dân vận 68.30 Do tác động mặt trái chế thị trường “ Diễn biến hòa bình” 55.00 Khơng rõ 0.00 Đồng chí có lo lắng điều xây dựng Quân đội trị nay? Kẻ thù chống phá “Diễn biến hòa bình” 74.40 Khơng nhân dân ủng hộ 33.80 Chất lượng huấn luyện thấp 25.00 Quảnđội bị xem nhẹ 30.50 Chế độ sách qn đội khơng đồng 74.40 Cơng tác giáo dục trị chậm đổi 61.10 Sự suy thối đạo đức, trị, lối sống, “tự diễn biwwns”, “tự chuyển hóa” 67.50 Khơng rõ 0.00 Để xây dựng đơn vị vững mạnh trị theo đồng chí cần tập trung vào vấn đề đây? Nâng cao hiệu giáo dục trị 91.60 198 Tổ chức hoạt động rèn luyện đội 80.50 Nâng cao lực sức chiến đấu tổ chức đảng, cấp ủy, đội ngũ đảng viên 97.40 Đổi phong cách lãnh đạo tổ chức đảng, cấp ủy qn đội 93.41 Xây dựng mơi trường trị tích cực, đồng 74.40 Thực nghiêm chế lãnh đạo, chế độ người huy gắn với chế độ ủy, 86.60 trị viên quân đội Giải tốt sách quân đội 80.50 Phát huy vai trò cấp ủy, quyền, đồn thể, nhân dân địa phương nơi đóng qn 90.00 Khơng rõ 0.00 4.22 Đồng chí đánh giá ý thức trị đội nay? Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh 89.60 Hoàn toàn tin tưởng vào lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam 94.40 Tin tưởng vào lãnh đạo chưa thật vững 13.80 Có biểu nghi ngờ đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam 1.60 Có biểu thờ trị 20.00 Có dấu hiệu chệch hướng nhận thức trị tưởng 2.70 Khơng rõ 0.00 4.23 Theo đồng chí, để nâng cao chất lượng giảng dạy trị, giới thiệu nghị đơn vị nay, cần tập trung vào vấn đề gì? Tăng cường quan tâm lãnh đạo, huy 54.13 Phát huy vai trò trách nhiệm quan trị, cán trị 94.60 Nâng cao chất lượng tài liệu 41.61 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán giảng dạy trị 60.40 Đổi phương pháp giảng dạy truyền thống, áp dụng công nghệ thông tin như: máy vi 56.86 tính, máy trình chiếu vào giảng Tăng ngân sách đàm bảo cho giáo dục trị 76.95 199 Đầu tốt sở vật chất, phương tiện học tập trị 79.66 Tăng cường thông tin, tài liệu tham khảo 50.11 Tăng cường thời gian trao đổi, thảo luận 24.60 Phát huy, động viên đề người học tích cực, tự giác 83.73 Tăng cường hoạt động bổ trợ, ngoại khóa tham quan nhà truyền thống, bảo tàng, di 48.76 tích lịch sử văn hóa 4.24 Trước nhiệm vụ khó khăn, gian khổ chí phải hy sinh tính mạng hoàn thành nhiệm vụ quân đội giao cho, xin đồng chí vui lòng cho biết? Sẵn sàng nhận nhiệm vụ 174 72.50 Chấp nhận miễn cưỡng 40 16.67 Khơng thực nhiệm vụ 2.08 Khó trả lời 21 8.75 Bảng 2.2 Kết (%) STT 4.25 Nội dung phƣơng án lựa chọn Tốt Đồng chí đánh giá đội ngũ cán giảng dạy trị? Trình độ lí luận 27.74 Kiến thức tồn diện 18.68 Năng lực sư phạm 16.55 Phương pháp giảng trị 20.69 Năng lực quản lí giáo dục trị 19.91 Tinh thần trách nhiệm 51.80 Sự gương mẫu đạo đức, lối sống 50.78 Tính chủ động tìm tòi, đổi nâng cao chất lượng 22.95 200 Khá Trung bình Yếu, Khó đánh giá 58.62 60.41 51.45 54.72 56.52 35.42 36.13 40.60 11.19 18.57 30.09 20.81 21.03 9.73 10.30 28.08 1.12 1.67 1.13 2.10 1.20 2.15 1.79 5.13 1.33 0.67 0.78 1.68 1.34 0.90 1.00 3.24 4.26 Đồng chí đánh giá vai trò hoạt đơng tổ chức quần chúng Hội đồng quân nhân nào? Vai trò xung kích tổ chức Đồn 40.28 32.50 25.12 1.60 Thực dân chủ đơn vị Hội đồng quân nhân 33.23 44.30 17.57 3.80 Phát huy tính chủ động, sáng tạo Cơng đồn, Hội Phụ 45.62 32.20 15.98 5.00 nữ thực nhiệm vụ 4.27 Đồng chí đánh giá mức độ quan hệ nội đơn vị nay? Cán huy - cán trị 64.09 18.80 14.21 0.70 Sĩ quan - binh sĩ 60.10 20.14 18.16 1.10 Đảng viên - quần chúng 75.20 10.13 17 0.50 Sĩ quan - sĩ quan 77.37 11.00 10.23 0.30 Cấp - cấp 65.00 18.22 15.43 0.20 4.28 Đồng chí đánh giá tình hình đơn vị nào? Công tác huấn luyện 60.39 19.60 18.21 0.50 Tinh thần sẵn sàng chiền đấu 65.40 19.38 14.52 0.20 Khả hoàn thành nhiệm vụ 66.10 18.39 15.31 0.10 Bảo đảm đời sống 26.08 39.20 23.52 11.10 201 0.50 1.10 1.20 2.20 0.50 1.80 1.10 1.15 1.30 0.50 0.10 0.10 Phụ lục KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƢỢNG ĐẢNG VIÊN TRONG ĐẢNG BỘ QUÂN ĐỘI NỘI DUNG S T T Tổng số đảng viên Đảng viên đánh giá chất lượng 2005 272681 269732 2006 285925 280124 THỜI GIAN 2007 2008 2009 2010 2011 1012 2013 2014 2015 295303 303950 307655 313330 321307 325516 330273 334143 339732 289382 295218 299732 308457 319578 320213 327432 329641 331832 Kết (Tỷ lệ %) 5.1 5.2 5.3 Đảng viên đủ tƣ cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng viên đủ tƣ cách hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng viên đủ tƣ cách hoàn thành nhiệm vụ - Đủ cách có mặt hạn chế - Chưa tận tụy với cơng việc - Còn khuyết điểm 17.09 15.90 16.29 16.03 13.87 13.56 11.94 12.83 11.81 83.32 83.91 70.31 70.14 72.61 74.19 76.32 77.20 78.52 76.83 78.25 16.18 15.52 12.07 13.46 10.70 9.40 9.48 8.64 9.32 9.85 9.21 30.75 67.88 59.93 81.67 34.12 71.58 32.78 68.80 33.16 69.16 30.23 63.57 32.85 65.94 31.98 62.97 30.89 67.05 30.92 65.75 31.04 56.43 29.56 16.32 24.90 27.82 24.32 28.18 25.68 25.58 26.54 25.43 27.13 202 - Là huy để đơn vị khơng hồn thành nhiệm vụ 2.54 1.99 3.50 2.82 3.12 4.50 3.47 3.20 3.27 3.08 3.69 Đảng viên vi 0.50 0.57 0.53 0.50 0.40 phạm tƣ cách - Bị xử lí kỉ luật 70.06 74.91 72.50 75.17 76.72 - Khơng hồn thành nhiệm vụ 7.36 12.78 14.43 7.71 10.73 giao - Không chấp hành phân công, gây 4.41 3.03 1.53 2.83 2.23 đoàn kết - Qua kiểm tra 18.15 9.26 11.52 7.80 10.30 đánh giá phát vi phạm Nguồn trích: Theo số liệu thống kê Tổng cục Chính trị QĐNDVN 0.38 0.33 0.60 0.22 0.49 0.73 66.02 63.00 70.12 69.23 74.13 75.05 16.25 8.05 9.21 8.98 9.32 9.87 1.93 1.51 1.45 1.65 2.41 15.79 4.00 5.42 6.76 7.12 7.47 5.4 203 Phụ lục KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƢỢNG TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG ĐẢNG BỘ QUÂN ĐỘI S NỘI DUNG THỜI GIAN T 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 T (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 6.1 Cấp trực tiếp sở - Trong vững mạnh 87.50 94.2 94.06 93.57 91.90 89.00 89.06 90.05 89.00 - Hoàn thành tốt 4.93 9.90 9.89 9.78 9.25 - Hoàn thành nhiệm vụ 10.79 4.92 5.48 5.50 1.38 1.04 1.02 0.12 1.60 - Yếu 1.71 0.88 0.46 0.93 1.79 0.06 0.03 0.05 0.15 6.2 Tổ chức sở đảng (tính chi sở) - Trong vững mạnh 92.29 92.14 92.59 92.41 82.20 81.80 83.09 84.02 83.32 - Hoàn thành tốt 12.60 13.05 13.02 11.32 13.05 - Hoàn thành nhiệm vụ 7.21 7.31 6.79 7.04 4.84 4.45 3.53 4.15 3.16 - Yếu 0.50 0.55 0.62 0.55 0.36 0.70 0.36 0.51 0.47 6.2 Đảng bộ phận - Trong vững mạnh 90.58 86.5 88.36 86.36 73.50 75.40 76.95 77.62 77.03 - Hoàn thành tốt 18.00 16.60 15.85 14.94 15.71 - Hoàn thành nhiệm vụ 9.18 12.7 10.32 12.95 8.23 7.64 6.95 6.99 6.75 -Yếu 0.24 0.80 1.32 0.69 0.27 0.36 0.25 0.45 0.51 6.4 Chi (trực thuộc đảng sở đảng bộ phận) - Trong vững mạnh 90.77 90.20 90.79 91.74 74.9 76.36 76.39 75.90 76.14 - Hoàn thành tốt 19.3 17.56 18.13 17.77 17.28 - Hoàn thành nhiệm vụ 8.59 8.90 8.34 7.59 5.24 5.40 4.93 5.47 5.80 - Yếu 0.64 0.90 0.87 0.67 0.56 0.68 0.55 0.86 0.78 Nguồn trích: Theo số liệu thống kê Tổng cục Chính trị QĐNDVN 204 2014 (%) 2015 (%) 91.96 7.77 0.52 0.10 91.40 8.02 0.48 0.10 84 13.01 4.30 0.35 84.11 12.25 3.23 0.41 76.75 16.01 6.81 0.43 77.55 15.26 6.51 0.68 75.81 17.81 5.45 0.93 76.42 17.18 5.64 0.76 Phụ lục TỶ LỆ ĐẢNG VIÊN VI PHẠM KỈ LUẬT TRONG ĐẢNG BỘ QUÂN ĐỘI (2005 - 2015) STT 10 11 Tổng số vi Tỷ lệ so với tổng số Tỷ lệ so với tống số đảng phạm bị xử lý đảng viên viên vi phạm kỉ luật Năm 2005 953 0.35% 57.61% Năm 2006 1219 0.43% 66.53% Năm 2007 1184 0.40% 77.08% Năm 2008 1185 0.39% 81.38% Năm 2009 969 0.31% 82.60% Năm 2010 743 0.24% 79.98% Năm 2011 843 0.26% 84.75% Năm 2012 912 0.28% 83.52% Năm 2013 1013 0.31% 83.37% Năm 2014 1102 0.33% 84.21% Năm 2015 1198 0.35% 84.34% Nguồn trích: Theo số liệu thống kê Tổng cục Chính trị QĐNDVN Thời gian 205 Ghi Phụ lục TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA NHẬN THỨC CHÍNH TRỊ CỦA SĨ QUAN, QNCN HSQ - BS (2011 - 2015) 8.1 SĨ QUAN, QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP Từ 2006-2010 Năm 2011 đến 2015 So sánh với kì trƣớc Danh mục (%) 2011 2012 2013 2014 2015 Trung Tăng Giảm (%) (%) (%) (%) (%) bình (%) (%) Quân số học tập 98.50 98.00 98.20 98.30 98.10 98.70 98.26 0.24 Quân số kiểm tra 96.00 96.50 96.80 97.30 97.80 96.50 96.80 0.80 Giỏi 20.70 21.00 20.50 21.60 21.30 20.50 20.98 0.28 Khá 61.50 62.50 62.50 61.80 61.40 61.50 61.94 0.44 Đạt 17.80 16.50 17.00 16.60 17.30 18.00 17.08 0.72 Không đạt 8.2 HẠ SĨ QUAN, CHIẾN SĨ Năm 2011 đến 2015 So sánh với kì trƣớc Danh mục Từ 2006-2010 2011 2012 2013 2014 2015 Trung Tăng Giảm % % % % % bình % % Quân số học tập 98.00 99.00 98.50 98.70 98.70 98.70 98.72 0.72 Quân số kiểm tra 95.50 96.00 95.70 95.50 96.00 95.80 95.80 0.30 Giỏi 21.50 20.50 20.70 20.80 21.00 21.20 20.84 0.66 Khá 60.00 59.50 60.40 61.00 60.70 59.60 60.24 0.24 Đạt 18.50 20.00 18.90 18.20 18.30 19.20 18.92 0.42 Khơng đạt Nguồn trích: Theo số liệu thống kê Tổng cục Chính trị QĐNDVN 206 Phụ lục KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƢỢNG TỔ CHỨC QUẦN CHÚNG, ĐOÀN THỂ TRONG QUÂN ĐỘI S NỘI DUNG THỜI GIAN T 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 9.1 Phân tích chất lƣợng tổ chức Đoàn sở Vững mạnh xuất sắc 76.54 76.94 80.21 80.48 85 79.78 80.23 78.13 79.15 80.67 82.03 Khá 22 20.98 17.76 18.06 16.52 16.05 17.11 19.71 18.91 16.89 16.08 Trung bình 1.14 1.90 1.63 1.46 1.13 3.15 2.12 1.71 1.33 1.93 1.42 Yếu, 0.18 0.40 0 1.02 0.54 0.45 0.61 0.51 0.47 9.2 Phân tích chất lƣợng tổ chức Phụ nữ Vững mạnh xuất sắc 48.10 50.20 52.80 52.62 52.00 51.04 50.43 48.89 50.76 51.26 52.23 Khá 32.90 34.60 37.40 38.70 41.00 40.27 40.54 42.06 41.21 41.87 41.26 Trung bình 17.80 14.20 9.20 8.20 6.80 8.23 8.44 8.43 7.51 6.12 5.85 Yếu 1.20 1.00 0.60 0.48 0.20 0.46 0.59 0.62 0.52 0.75 0.66 9.3 Phân tích chất lƣợng tổ chức Cơng đồn Vững mạnh xuất sắc 42.50 61.80 62.10 54.20 57.40 56.37 55.18 54.89 56.05 57.28 59.21 Khá 48.60 30.20 30.10 38.10 35.00 34.74 34.46 36.22 35.18 35.07 34.25 Trung bình 8.20 7.50 7.20 7.10 7.20 8.25 9.61 8.07 8.17 7.10 6.03 Yếu 0.70 0.50 0.60 0.60 0.40 0.64 0.75 0.82 0.60 0.55 0.51 9.4 Phân tích chất lƣợng tổ chức Hội đồng quân nhân Vững mạnh xuất sắc 37.28 40.01 39.48 39.02 38.27 37.49 38.03 39.14 40.21 41.05 42.09 Khá 53.89 49.83 48.93 48.53 49.24 48.73 49.93 50.07 51.32 52.06 52.79 Trung bình 6.81 8.15 9.05 9.41 9.54 9.95 8.92 8.08 7.05 5.64 3.71 Yếu 2.02 2,01 2.54 3.04 2.95 3.83 3.12 2.71 1.42 1.25 1.41 Nguồn trích: Theo số liệu thống kê Tổng cục Chính trị QĐNDVN 207 ... DÂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 83 3.1 Thực trạng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh cơng tác trị Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 83 3.2 Những vấn đề đặt vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh cơng tác trị. .. hướng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh cơng tác trị Qn đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 117 4.2 Một số giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng cơng tác trị Quân đội nhân dân Việt Nam. .. giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh cơng tác trị Qn đội nhân dân Việt Nam 72 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆC VẬN DỤNG TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CƠNG TÁC CHÍNH TRỊ TRONG QN ĐỘI NHÂN DÂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư tưởng hồ chí minh về công tác chính trị trong quân đội nhân dân việt nam và vận dụng trong giai đoạn hiện nay , Tư tưởng hồ chí minh về công tác chính trị trong quân đội nhân dân việt nam và vận dụng trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan