Đảng bộ tỉnh thanh hóa lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện từ năm 2001 đến năm 2015

166 105 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2019, 23:53

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Mai Thị Hà ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP HUYỆN TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2015 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ Hà Nội - 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Mai Thị Hà ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP HUYỆN TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2015 Chuyên ngành: Mã số: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 62 22 03 15 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Cao Văn Liên Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu luận án trung thực, bảo đảm tính khách quan Các tài liệu tham khảo có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2018 Tác giả luận án Mai Thị Hà DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCH : Ban Chấp hành CNH, HĐH : Cơng nghiệp hóa, đại hóa HĐND : Hội đồng Nhân dân GDP : Tổng thu nhập quốc dân NXB : Nhà xuất UBND : Ủy ban nhân dân MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 1.1 Các cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 1.1.1 Các công trình nghiên tác giả nước 1.1.2 Các cơng trình nghiên cứu tác giả nước 22 1.2 Khái quát kết nghiên cứu từ công trình liên quan đến đề tài vấn đề luận án tập trung giải 25 1.2.1 Khát quát kết nghiên cứu từ cơng trình liên quan đến đề tài luận án 25 1.2.2 Những vấn đề luận án tập trung giải 26 Tiểu kết chương 27 Chương 2: SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP HUYỆN TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2005 28 2.1 Những yếu tố tác động chủ trương Đảng, Đảng tỉnh Thanh Hóa cơng tác xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện 28 2.1.1 Những yếu tố tác động 28 2.1.2 Chủ trương Đảng tỉnh Thanh Hóa 44 2.2 Sự đạo thực 46 2.2.1 Về quy hoạch cán 47 2.2.2 Về đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán 51 2.2.3 Về luân chuyển, bổ nhiệm sử dụng cán 57 2.2.4 Về đánh giá, quản lý sách cán 60 Tiểu kết chương 64 Chương 3: ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA LÃNH ĐẠO ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP HUYỆN TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2015 65 3.1 Những yếu tố tác động chủ trương Đảng, Đảng tỉnh Thanh Hóa cơng tác xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện 65 3.1.1 Những yếu tố tác động 65 3.1.2 Chủ trương Đảng tỉnh Thanh Hóa 78 3.2 Sự đạo thực 85 3.2.1 Về quy hoạch cán 85 3.2.2 Về đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán 89 3.2.3 Về luân chuyển, bổ nhiệm sử dụng cán 95 3.2.4 Về đánh giá, quản lý sách cán 98 Tiểu kết chương 101 Chương 4: NHẬN XÉT VÀ KINH NGHIỆM 103 4.1 Nhận xét 103 4.1.1 Ưu điểm nguyên nhân ưu điểm 103 4.1.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế 113 4.2 Kinh nghiệm 121 4.2.1 Xây dựng đội ngũ cán chủ chốt hệ thống trị cấp huyện phải tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam 121 4.2.2 Tăng cường lãnh đạo Đảng Tỉnh phải thường xuyên nâng cao nhận thức mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng cơng tác xây dựng đội ngũ cán 124 4.2.3 Luôn phát huy phương châm dân chủ, công khai xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện 125 4.2.4 Chú trọng đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, thực trẻ hóa đội ngũ cán 126 4.2.5 Luôn trọng xây dựng đội ngũ cán sở phẩm chất trị đạo đức thực tốt sách, đãi ngộ nhân tài 131 Tiểu kết chương 134 KẾT LUẬN 136 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 139 TÀI LIỆU THAM KHẢO 140 PHỤ LỤC 155 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin rõ vai trò lớn lao người lịch sử, người đảm đương vai trò, trọng trách thời kỳ lịch sử xuất thời kỳ tưởng khơng thực hết Muốn thực tưởng cần có người sử dụng lực lượng thực tiễn [27, tr.181] Chính đội ngũ người có vai trò lịch sử thời tưởng lý luận, biến thành thực V.I.Lênin xác định cần thiết phải có nhà cách mạng chuyên nghiệp, khách tích cực, bền bỉ, chuyên tâm hoạt động dân chủ xã hội Lênin rõ rằng, lịch sử, chưa có giai cấp giành quyền thống trị, khơng đào tạo hàng ngũ lãnh tụ trị, đại biểu tiên phong có đủ khả tổ chức lãnh đạo phong trào Qua cho thấy, Lênin khẳng định tầm quan trọng đội ngũ cán Để cách mạng thành cơng, theo Lênin cần phải có đội ngũ “cán chuyên nghiệp” phải có “những người cán lĩnh”, “vấn đề then chốt” Nếu khơng có cán tất mệnh lệnh, định trở nên vô nghĩa Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Cán gốc công việc…Công việc thành công thất bại cán tốt hay kém” [93, tr.273] Tiếp thu tưởng đó, nghiệp cách mạng mình, Đảng Cộng sản Việt Nam ln nhấn mạnh tới yêu cầu xây dựng đội ngũ cán nói chung đội ngũ cán chủ chốt nói riêng cách đồng bộ, tồn diện, coi vấn đề mấu chốt, điều kiện định thành bại cách mạng Công đổi đất nước ngày phát triển sâu rộng, đạt thành tựu to lớn có ý nghĩa quan trọng, đưa Việt Nam vững bước thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH Song thời cơ, nguy cơ, thách thức đan xen giới hội nhập phức tạp Hơn lúc hết, đội ngũ cán chủ chốt, có đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện có vai trò quan trọng cho ổn định, phát triển đất nước hệ thống trị Mặc dù Đảng Nhà nước có nhiều chủ trương, sách nỗ lực xây dựng, đội ngũ cán chủ chốt, cấp huyện nhiều vấn đề đặt cần phải nghiên cứu để có giải pháp thực có hiệu Thanh Hóa tỉnh nằm cực Bắc Trung Việt Nam, có đường biên giới với Lào có bờ biển thuộc Vịnh Bắc Bộ Bên cạnh mặt thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh nhiều khó khăn, hạn chế, nhiều mặt tụt hậu so với mặt chung nước Có nhiều nguyên nhân đưa đến tình trạng trên, mà có yếu nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ, đặc biệt đội ngũ cán chủ chốt hệ thống trị cấp huyện Một phận cán trẻ thiếu nhiệt tình cách mạng, thiếu kiên trì rèn luyện, phấn đấu Khơng cán hay so sánh, suy bì thỏa mãn với trình độ cấp Hơn nữa, công tác xây dựng cán chủ chốt cấp huyện tỉnh Thanh Hóa nhiều lúng túng, bị động, chắp vá, hiệu chưa cao Những điều ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu lãnh đạo, đạo tổ chức triển khai thực nhiệm vụ trị địa phương Thực tiễn đòi hỏi Đảng tỉnh Thanh Hóa phải tăng cường lãnh đạo, đạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện để đội ngũ cán thực phát huy vai trò, lực, tiên phong việc vận dụng chủ trương, đường lối Đảng vào thực tiễn địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh Do đó, nghiên cứu q trình Đảng tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện từ năm 2001 đến năm 2015, nhằm làm rõ đắn, sáng tạo chủ trương, đạo Đảng tỉnh xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác cán bộ; đồng thời, làm rõ ưu điểm, hạn chế trình lãnh đạo, đạo xây dựng đội ngũ cán cấp tỉnh, từ rút kinh nghiệm để tỉnh Thanh Hóa vận dụng thực tốt giai đoạn việc làm có ý nghĩa thiết thực Tuy nhiên, đến nay, chưa có cơng trình cơng bố nghiên cứu lãnh đạo Đảng tỉnh Thanh Hóa việc xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện cách có hệ thống, chuyên sâu, góc độ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Với lý trên, Nghiên cứu sinh chọn đề tài “Đảng tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện từ năm 2001 đến năm 2015” làm đề tài luận án Tiến sĩ lịch sử chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu làm sáng tỏ trình Đảng tỉnh Thanh Hóa vận dụng chủ trương Đảng xây dựng đội ngũ cán vào xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện từ năm 2001 đến năm 2015, qua rút ưu điểm, hạn chế kinh nghiệm có giá trị tham khảo 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Giới thiệu tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án Trình bày phân tích chủ trương Đảng tỉnh Thanh Hóa xây dựng đội ngũ cán chủ chốt hệ thống trị cấp huyện từ năm 2001 đến năm 2015 Nêu yếu tố tác động đến lãnh đạo Đảng xây dựng đội ngũ cán chủ chốt, qua đó, làm rõ đạo Đảng tỉnh Thanh Hóa với việc xây dựng đội ngũ cán chủ chốt hệ thống trị cấp huyện từ năm 2001 đến năm 2015 Chỉ ưu điểm, hạn chế lãnh đạo Đảng tỉnh Thanh Hóa việc xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện từ năm 2001 đến năm 2015 Đúc rút số kinh nghiệm có sở khoa học từ thành công chưa thành công lãnh đạo Đảng tỉnh việc xây dựng đội ngũ cán chủ chốt hệ thống trị cấp huyện từ năm 2001 đến năm 2015 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài 3.1 Đối tượng nghiên cứu Chủ trương đạo Đảng tỉnh Thanh Hóa việc xây dựng đội ngũ cán chủ chốt hệ thống trị cấp huyện từ năm 2001 đến năm 2015 3.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung khoa học Luận án nghiên cứu chủ trương giải pháp, biện pháp mà Đảng tỉnh Thanh Hóa đề công tác xây dựng đội ngũ cán chủ chốt hệ thống trị cấp huyện (về tạo nguồn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quy hoạch cán bộ; luân chuyển, bổ nhiệm sử dụng cán bộ; quản lý sách cán bộ) Luận án xác định, cán chủ chốt hệ thống trị cấp huyện bao gồm chức danh: Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch uỷ ban nhân dân hội đồng nhân dân, Trưởng ban, ngành máy Đảng quyền, đồn thể huyện Về phạm vi không gian Địa bàn nghiên cứu chủ yếu luận án tỉnh Thanh Hóa; nhiên, luận án có mở rộng thêm phạm vi ngồi tỉnh, đề cập đến số khu vực địa lý thực nghiên cứu so sánh trình bày vấn đề liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán Về phạm vi thời gian Tập trung nghiên cứu lãnh đạo Đảng tỉnh Thanh Hóa việc xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện từ năm 2001 (năm bắt đầu thực sâu rộng chủ trương xây dựng đội ngũ cán chủ chốt) đến năm 2015 (Năm kết thúc việc thực Nghị 04 Về xây dựng đội ngũ cán Tỉnh ủy), q trình thực hiện, luận án có sử dụng số tài liệu liên quan đến trước năm 2001 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận Luận án dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh xây dựng cán 4.2 Phương pháp nghiên cứu Dựa phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, phương pháp luận sử học, luận án sử dụng chủ yếu phương pháp lịch sử, logic, phân tích, tổng hợp Ngồi ra, số phương pháp khác so 100 Ngô Thị Kim Ngân Lâm Quốc Tuấn (2010), Phong cách làm việc người Bí thư huyện ủy qua khảo sát vùng đồng sơng Hồng, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 101 Lê Hữu Nghĩa (1998), “Một số bệnh phương pháp cán ta”, Tạp chí Triết học (2), tr.23-25 102 Nhiều tác giả (2010), Xây dựng, chỉnh đốn, củng cố tổ chức Đảng ánh sáng tưởng Hồ Chí Minh thời kỳ mới, NXB Thanh niên, Hà Nội 103 Ôkuhura Ysuhiro, “Chính trị kinh tế Nhật Bản”, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 104 Nguyễn Thế Phấn (1999),“Năng lực tổ chức thực tiễn uy tín người cán lãnh đạo”, Tạp chí Thơng tin lý luận (253), tr.7-9 105 Bùi Đình Phong (2007), tưởng Hồ Chí Minh cán công tác cán bộ, NXB Lao động, Hà Nội 106 Đỗ Nguyên Phương (2004), Công tác khoa giáo Đảng với nghiệp phát triển đất nước”, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 107 Vũ Văn Phúc Ngô Văn Thạo (đồng chủ biên) (2011), Những giải pháp điều kiện thực phòng chống suy thoái tưởng, đạo đức, lối sống cán Đảng viên, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 108 Tô Hiểu Quán (2004), Ra sức tăng cường ban lãnh đạo, cố gắng hình thành tầng lớp lãnh đạo hang hái, sôi nổi, phấn đấu thành đạt, Kỷ yếu hội thảo Xây dựng Đảng cầm quyền - Kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 109 Lê Quang (2009),“Tiếp tục đổi phương thức lãnh đạo Đảng công tác cán bộ”, Tạp chí xây dựng Đảng (7), tr.16-18 110 Đào Duy Quát (2004), Về giáo dục đạo đức cách mạng cán đảng viên thực trạng giải pháp, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 111 Nguyễn Tiến Quốc (2003), “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ trì Ban huy Quân huyện miền núi phía Bắc giai đoạn nay”, Luận án Tiến sĩ Lịch sử 148 112 Quốc hội (2008), Luật Cán cơng chức, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 113 Bùi Tiến Qúy (2000), Một số vấn đề tổ chức hoạt động quyền địa phương giai đoạn nước ta”, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 114 Tô Huy Rứa (1998), “Công tác đào tạo, bồi dưỡng phục vụ công tác quy hoạch cán bộ”, Kỷ yếu hội thảo khoa học số vấn đề cơng tác quy hoạch cán bộ, thuộc chương trình khoa học xã hội cấp Nhà nước KHXH.05, Hà Nội 115 Tô Huy Rứa (1999), “Xây dựng thực tốt công tác quy hoạch cán thời kỳ mới”, Tạp chí Cộng sản, (3), tr.21-23 116 Chu Văn Rỵ (1997), “Xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp, trước người đứng đầu”, Tạp chí Cộng sản (6), tr.29-30 117 Trần Xuân Sầm (1998), Xác định cấu tiêu chuẩn cán lãnh đạo chủ chốt hệ thống trị đổi mới, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 118 Sở Nội vụ Tỉnh Thanh Hóa (2005), Báo cáo tổng kết năm 2005, Lưu trữ Sở Nội vụ Tỉnh Thanh Hóa 119 Sở Nội vụ Tỉnh Thanh Hóa (2008), Báo cáo tổng kết năm 2008, Lưu trữ Sở Nội vụ Tỉnh Thanh Hóa 120 Sở Nội vụ Tỉnh Thanh Hóa (2015), Báo cáo tổng kết năm 2015, Lưu trữ Sở Nội vụ Tỉnh Thanh Hóa 121 Nguyễn Thái Sơn (2002), Xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh vùng đồng sơng Hồng thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Luận án tiến sĩ khoa học Chính trị, chuyên ngành Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 122 Trịnh Thanh Tâm (2014), Xây dựng đội ngũ nữ cán chủ chốt hệ thống trị cấp xã (qua khảo sát thực tiễn đồng sơng Hồng), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 123 Hoàng Trang - Phạm Ngọc Anh (2008), tưởng nhân văn Hồ Chí Minh với việc giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên nay, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 149 124 Trương Thị Mỹ Trang (2013), “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh từ thực tiễn Quảng Ngãi”, Tạp chí xây dựng Đảng (7), tr.21-24 125 Nguyễn Quốc Tuấn (1999), “Năng lực người lãnh đạo”, Tạp chí cộng sản (1), tr.12-14 126 Nguyễn Phú Trọng, Trần Xuân Sầm (đồng chủ biên) (2003), Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 127 Lê Phương Thảo - Nguyễn Cúc - Doãn Hùng (đồng chủ biên) (2005), Xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số nước ta thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa - luận giải pháp”, NXB Lý luận Chính trị, Hà Nội, 128 Nguyễn Hữu Tri (chủ biên) tác giả Nguyễn Thị Phương Hồng (2005), Lịch sử công tác tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2000), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 129 Lê Doãn Tá (1995),“ Mấy vấn đề cấu, tiêu chuẩn cán chủ chốt hệ thống trị”, Tạp chí xây dựng Đảng (9), tr.22-25 130 Nguyễn Thế Thắng (2004), Nâng cao đạo đức cách mạng cán bộ, cán cơng đồn điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta nay, NXB Lao động, Hà Nội 131 Nguyễn Thế Thắng (2008), tưởng Hồ Chí Minh phong cách làm việc cán lãnh đạo, quản lý, đề tài khoa học cấp sở Học viện Chính trị - Hành Khu vực 132 Trần Đình Thắng (2013), Đảng lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 133 Tổng cục trị (1994), Tổng kết công tác cán 10 năm đổi (1986-1996), Lưu trữ Thư viện Quốc gia Việt Nam 134 Tổng cục Thống kê (2006), Niên giám thống kê năm 2005, NXB Thống kê, Hà Nội 135 Tổng cục Thống kê (2010), Niên giám thống kê năm 2009, NXB Thống kê, Hà Nội 150 136 Tổng cục Thống kê (2011), Niên giám thống kê năm 2010, NXB Thống kê, Hà Nội 137 Tổng cục Thống kê (2012), Niên giám thống kê năm 2011, NXB Thống kê, Hà Nội 138 Tổng cục Thống kê (2013), Niên giám thống kê năm 2012, NXB Thống kê, Hà Nội 139 Thomas Gordon (2001), Đào tạo người lãnh đạo hiệu (người dịch: Th.s Cao Đình Quát), NXB Trẻ 140 Lê Hạnh Thơng (1997), Hồ Chí Minh với cơng tác đào tạo bồi dưỡng cán vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vấn đề cán công tác cán nghiệp đổi nay, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 141 Hà Huy Thông (2006), tưởng Hồ Chí Minh đào tạo, bồi dưỡng quản lý, sử dụng đội ngũ cán quân đội nhân dân Việt Nam, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội 142 Trương Thị Thông, Lê Kim Việt (2008), Bệnh quan liêu công tác cán nước ta - thực trạng, nguyên nhân giải pháp, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 143 Hà Vũ Tuyến (2013), “Đảng tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tình hình nay”, Tạp chí Lịch sử Đảng, số tháng năm 2013, tr.26-28 144 Tỉnh ủy Thanh Hóa (1996), Nghị số 02-NQ/TU số nhiệm vụ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Lưu trữ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa 145 Tỉnh ủy Thanh Hóa (2001), Báo cáo trị Ban Chấp hành Đảng tỉnh trình Đại hội lần thứ XV tỉnh nhiệm kì (2001 - 2005), Lưu trữ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa 146 Tỉnh ủy Thanh Hóa (2001), Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Đảng tỉnh khóa XV nhiệm vụ năm 2001, Lưu trữ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa 151 147 Tỉnh ủy Thanh Hóa (2001), Báo cáo sơ kết năm thực định 74/2001/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005, số 45-BC/UB ngày 28 - - 2002, Lưu trữ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa 148 Tỉnh ủy Thanh Hóa (2002), Chương trình hành động Tỉnh ủy khóa XV thực Nghị Đại hội lần thứ IX Đảng Nghị Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XV, tập 1, Lưu trữ UBND tỉnh Thanh Hóa 149 Tỉnh ủy Thanh Hóa (2002), Nghị số 09- QN/TU, cải cách hành Nhà nước tỉnh Thanh Hóa từ đến năm 2010, Lưu trữ văn phòng Tỉnh ủy 150 Tỉnh ủy Thanh Hóa (2002), Báo cáo tổng kết cơng tác Tổ chức cán bộ, số 174-BC/TC ngày 27 - 11 - 2002, Lưu trữ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa 151 Tỉnh ủy Thanh Hóa (2003), Báo cáo sơ kết thực nghị 11-NQ/TW Bộ Chính trị công tác luân chuyển cán bộ, Lưu trữ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa 152 Tỉnh ủy Thanh Hóa (2004), Báo cáo tổng kết nhiệm vụ trị năm 2004 phương hướng nhiệm vụ năm 2005, số 474-BC/TC ngày 23 - - 2002, Lưu trữ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa 153 Tỉnh ủy Thanh Hóa (2006), Nghị số 02/NQ-TU Xây dựng phát triển đội ngũ cán chủ chốt, Lưu trữ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa 154 Tỉnh ủy Thanh Hóa (2006), Chỉ thị số 06-CT/TU“triển khai xây dựng quy hoạch cán lãnh đạo quản lý theo tinh thần Nghị số 42-NQ/TW Bộ Chính trị”, Lưu trữ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa 155 Tỉnh ủy Thanh Hóa (2006), Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 03 10 - 2006 phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2006-2010, Lưu trữ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa 156 Tỉnh ủy Thanh Hóa (2008), Báo cáo tổng kết 10 năm thực Nghị Trung ương (khóa VIII) chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Lưu trữ UBND tỉnh Thanh Hóa 157 Tỉnh ủy Thanh Hóa (2012), Quyết định số 489-QĐ/TU ban hành Quy chế đánh giá cán lãnh đạo, quản lý, Lưu trữ Văn phòng tỉnh ủy Thanh Hóa 158 Tỉnh ủy Thanh Hóa (2012), Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán lãnh đạo, quản lý tỉnh Thanh Hóa, Lưu trữ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa 152 159 Tỉnh ủy Thanh Hóa (2012), Nghị số 04-NQ/TU tiếp tục xây dựng đội ngũ cán đổi mạnh mẽ công tác cán đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh tiến tiến vào năm 2020, Lưu trữ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa 160 Tỉnh ủy Thanh Hóa (2012), Quyết định số 483-QĐ/TU Về Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức máy cán bộ, Lưu trữ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa 161 Tỉnh ủy Thanh Hóa (2013), Báo cáo Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014, Lưu trữ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa 162 Tỉnh ủy Thanh Hóa (2013), Quyết định số 875-QĐ/TU ban hành Quy định số vấn đề quản lý cán bộ, đảng viên, Lưu trữ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa 163 Tỉnh ủy Thanh Hóa (2014), Hướng dẫn thực quy định số 262 - QĐ/TW, ngày tháng 10 năm 2014 Bộ Chính trị “về việc lấy phiếu tín nhiệm thành viên lãnh đạo cấp ủy cán lãnh đạo quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể Chính trị - xã hội”, Lưu trữ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa 164 Tỉnh ủy Thanh Hóa (2014), Báo cáo Tình hình cơng tác cán nữ từ thực Nghị 11 Bộ Chính trị khóa X “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước”, Lưu trữ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa 165 Tỉnh ủy Thanh Hóa (2014), Quyết định số 1737-QĐ/TU việc Ban hành quy định trách nhiệm cấp ủy, tổ chức Đảng, quyền việc tiếp thu ý kiến góp ý xây dựng Đảng, xây dựng quyền Mặt trận Tổ quốc, đồn thể trị - xã hội nhân dân, Lưu trữ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa 166 Đồng Xuân Trường (2009), “Góp phần nâng cao hiệu đào tạo, bồi dưỡng cán sở, xã, phường, thị trấn Tây Nguyên nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận trị quân (5), tr.23-26 167 Lưu Ngọc Trịnh (1996), Chiến lược người thần kỳ kinh tế Nhật Bản, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 153 168 UBND tỉnh Thanh Hóa (2001) Quyết định số 569/2001/QĐ-UBND chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức đối tượng chưa hưởng lương cử đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, Lưu trữ UBND tỉnh Thanh Hóa 169 UBND tỉnh Thanh Hóa (2002), Quyết định UBND tỉnh Thanh Hóa việc ban hành chương trình đào tạo phát huy nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2001 - 2010, số 645/2002/QĐ-UB, Lưu trữ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa 170 UBND tỉnh Thanh Hóa (2005), Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 16 - 11 2005 việc phê duyệt kết thực Chương trình đào tạo phát huy nguồn nhân lực giai đoạn 2001 - 2005 phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2006 - 2010, Lưu trữ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa 171 Nguyễn Sáng Vang (2010), “Nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức Tuyên Quang”, Tạp chí Cộng sản, 814 (8), tr.6-8 172 V.I.Lênin (1979), Toàn tập, NXB Tiến bộ, Mátxcơva 173 V.L Lênin (1980), Toàn tập, tập 4, NXB Tiến bộ, Mátxcơva 174 V.L Lênin, (1980), Toàn tập, tập 6, NXB Tiến bộ, Mátxcơva 175 V.I.Lênin (1997), Toàn tập, NXB Tiến bộ, Mátxcơva 176 Lê Vinh Nguyễn Huy Quý (1994), Tuyển 40 năm luận Lý Quang Diệu, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 177 Đức Vượng (1995), Hồ Chí Minh với vấn đề đào tạo cán bộ, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 178 Đức Vượng (2010), Hồ Chí Minh đào tạo cán trọng dụng nhân tài, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 179 Đỗ Văn (1995), “Đánh giá cán chế thị trường”, Tạp chí xây dựng Đảng (7), tr.6-9 180 Lê Hữu Xanh (1993), “Từ vai trò xã hội đoàn thể nghĩ tiêu chuẩn cán đồn thể nhân dân”, Tạp chí nghiên cứu lý luận (4), tr.20-22 181 Xinh Khăm - Phôm Ma Xây (2003), Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý kinh tế Đảng Nhà nước Lào nay, Luận án tiến sĩ, chuyên ngành Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 154 PHỤ LỤC 155 Phụ lục 1: Bản đồ hành tỉnh 156 Phụ lục 2: Một số bảng biểu công tác xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện tỉnh Thanh Hóa từ năm 2001 đến năm 2015 Bảng 1: Báo cáo thống kê tình hình vận dụng ban hành văn công tác cán giai đoạn 2000-2010 (27 huyện, thị, thành phố) Ban hành văn Có NỘI DUNG Việc tổ chức thực Khơng có Tốt SL % SL % SL % - Nghị 19 70 30 19 70 - Chỉ thị 13 48 14 52 12 - Quy định 24 89 11 - Quy chế 23 85 - Hướng dẫn 26 96 - Đề án 19 70 27 100 26 96 - Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng 27 - Bổ nhiệm mới, giới thiệu ứng cử 27 Bình thường SL % 44 23 85 15 23 85 25 93 30 17 63 26 96 25 93 100 25 93 100 26 96 Chưa tốt SL % I Việc XD văn cụ thể hoá chủ trương cấp II Việc thực khâu công tác cán - Đánh giá cán + Đánh giá, xếp loại hàng năm + Đánh giá trước bổ nhiệm, giới thiệu bầu cử, miễn nhiệm 157 - Điều động, luân chuyển 26 96 - Bổ nhiệm lại, miễn nhiệm 27 100 - Khen thưởng, kỷ luật 26 96 - Thực chế độ, sách 26 96 - Kiểm tra, giám sát, giải khiếu nại, tố cáo 26 96 21 78 11 22 81 19 26 96 23 85 11 25 93 Nguồn: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa Bảng 2: Báo cáo kết quy hoạch bổ nhiệm, giới thiệu cán bầu cử giai đoạn 2000 - 2010 Số lượng Nội dung nguồn Trong bổ nhiệm giới thiệu bầu cử Trong quy hoạch Mức độ phát huy Ngồi quy hoạch Tốt Chưa tốt Trung bình Q.hoạch SL % SL % SL % SL % SL % - Diện BTVTU quản lý 1084 537 49,53 54 4,98 621 57,28 0,83 0,27 - Cấp trưởng tương đương 650 344 52,9 20 3,07 377 58 0,76 0,30 - Cấp phó tương đương 434 193 44,47 34 7,83 244 56,22 0,92 0,23 14583 6371 43,68 254 0,17 6043 41,83 814 0,58 182 1,24 - Cấp trưởng tương đương 6424 2706 42,1 97 1,5 2684 41,78 304 4,73 78 1,21 - Cấp phó tương đương 8159 3665 44,9 157 1,92 3359 41,16 510 6,25 104 1,27 - Diện cấp huyện, sở, ban, ngành tương đương quản lý Nguồn: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa 158 Bảng 3: Tổng hợp kết luân chuyển cán lãnh đạo quản lý giai đoạn 2000 - 2010 (27 huyện, thị, thành phố) Trong Hình thức ln chuyển Số lượng Trong quy hoạch Phát huy tốt Chưa tốt Trung bình SL % SL % SL % 263 169 64 244 93 19 - Tỉnh xuống huyện 36 27 75 36 100 - Huyện lên tỉnh 61 23 38 54 89 11 100 84 84 96 96 4 66 35 53 58 88 12 318 261 82 311 98 172 129 75 167 97 146 132 90 14 10 Tổng cán luân chuyển dọc: - Huyện xuống xã, phường, thị trấn - Xã, phường, thị trấn lên huyện Tổng số cán luân chuyển ngang: SL % 0.5 0.5 - Từ quản lý nhà nước sang công tác đảng, mặt trận, đồn thể - Từ cơng tác đảng, mặt trận, đoàn thể sang quản lý nhà nước Nguồn: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa 159 Bảng Báo cáo thống kê kết đánh giá, xếp loại cán lãnh đạo quản lý từ năm 2005 - 2010 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Cán thuộc diện quản lý SL % SL % SL % SL % SL % SL I Diện BTV Tỉnh uỷ quản lý 647 658 634 623 661 693 Các sở, ban, ngành cấp tỉnh: 337 343 325 338 369 380 % + HT xuất sắc chức trách nhiệm vụ x X x x x x 286 84,8 311 41 12,16 32 x x x x 247 65,0 90,67 297 91,38 308 91,12 322 87,26 31 8,15 9,32 28 8,61 30 8,87 47 12,73 + HT tốt chức trách nhiệm vụ + HT chức trách nhiệm vụ + Chưa HT chức trách nhiệm vụ 0 huyện, thị, TP (27 đơn vị): 310 - HT xuất sắc chức trách nhiệm vụ x 315 X 0 309 285 292 313 0,5 x x x x x x x x 196 62,61 - HT tốt chức trách nhiệm vụ 272 87,74 284 90,15 258 83,49 228 80 284 97,26 114 36,42 - HT chức trách nhiệm vụ 38 12,25 29 9,20 49 15,85 56 19,6 2,73 0,63 - Chưa HT chức trách nhiệm vụ 0 0,6 0,6 0,4 0 0,31 160 II- Diện cấp huyện, sở, ban, ngành QL - HT xuất sắc chức trách nhiệm vụ 6205 6558 6681 6833 7021 7234 x X x x x x x x x x 2567 35.4 - HT tốt chức trách nhiệm vụ 4266 68.7 4534 69.1 4844 72.5 4889 71.5 5358 76.3 4116 56.8 - HT chức trách nhiệm vụ 1794 28.9 1899 28.9 1698 25.4 1769 25.8 1515 21.5 459 6.3 - Chưa HT chức trách nhiệm vụ 145 2.3 125 1.9 139 175 2.5 148 2.1 92 1.2 Nguồn: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa 161 Bảng Báo cáo thống kê số lượng, cấu đội ngũ cán lãnh đạo chủ chốt cấp huyện năm 2011 (27 huyện, thị, thành phố) Cơ cấu Độ tuổi Nội dung Số lượng Nữ SL Dân tộc % SL ≤35 % SL 36 đến 45 % SL 46 đến 50 % SL 51 trở lên % SL % Ban chấp hành 1079 146 14% 274 25% 68 6% 293 27% 529 49% 189 18% Ban thường vụ 309 32 10% 83 27% 2% 48 16% 78 25% 178 58% Bí thư 27 4% 30% 30% 19 70% Phó bí thư thường trực 27 4% 22% 7% 22% 19 70% Chủ tịch HĐND 25 32% 0% 28% 18 72% Chủ tịch UBND 27 4% 26% 0% 10 37% 17 63% 27 4% 22% 15% 4% 22 81% 67 7% 15 22% 13% 29 43% 29 43% 156 41 26% 52 33% 24 15% 23 15% 13 8% 96 62% 306 51 17% 95 31% 46 15% 75 25% 81 26% 104 34% 476 90 19% 83 17% 31 7% 110 23% 133 28% 202 42% 672 90 13% 62 9% 119 18% 211 31% 165 25% 177 26% Phó Chủ tịch HĐND Phó Chủ tịch UBND Trưởng đồn thể Phó đồn thể Trưởng phòng tương đương Phó phòng tương đương Nguồn: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa 162 ... quan đến Luận án Chương 2: Sự lãnh đạo Đảng tỉnh Thanh Hóa xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện từ năm 2001 đến năm 2005 Chương 3: Đảng tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán chủ. .. dựng đội ngũ cán chủ chốt, qua đó, làm rõ đạo Đảng tỉnh Thanh Hóa với việc xây dựng đội ngũ cán chủ chốt hệ thống trị cấp huyện từ năm 2001 đến năm 2015 Chỉ ưu điểm, hạn chế lãnh đạo Đảng tỉnh Thanh. .. MẠNH XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP HUYỆN TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2015 65 3.1 Những yếu tố tác động chủ trương Đảng, Đảng tỉnh Thanh Hóa cơng tác xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Đảng bộ tỉnh thanh hóa lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện từ năm 2001 đến năm 2015 , Đảng bộ tỉnh thanh hóa lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện từ năm 2001 đến năm 2015

Từ khóa liên quan