đề thi thử THPTQG 2019 hóa học chuyên sư phạm hà nội lần 2 có lời giải

19 1,227 62
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2019, 23:35

TRƯỜNG ĐHSP HÀNỘI ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019- LẦN2 THPT CHUYÊN Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Đề thi 04 trang) Mơn thi thành phần: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đềđề thi 222 Họ, tên thí sinh: Số báo danh:…………………………………………………………… Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H= 1; C = 12; N = 14; 0= 16; K = 39; Na = 23; Ca = 40; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Fe = 56; Zn=65; Ag = 108; Cu = 64, Ba = 137, Br = 80 Câu 41: (NB): Cho dãy chất: Ag, Fe3O4, Na2CO3 Fe(OH)3 Số chất dãy tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng A B C D Câu 42: (NB): Thành phần đá vôi canxi cacbonat Công thức canxi cacbonat là: A Ca(HCO3)2 B CaSO3 C CaCO3 D CaCl2 Câu 43: (TH): Thành phần phân đạm ure A Ca(HPO4)2 B (NH4)2CO3 C (NH2)2CO D (NH4)2CO Câu 44 :(TH): Trong phòng thí nghiệm, tiến hành điều chế Họ cách cho Zn vào dung dịch HCl lỗng Khí H2 thoát nhanh thêm vào hệ phản ứng vài giọt dung dịch sau đây? A CuCl2 B NaCl C MgCl2 D AlCl3 Câu 45: (VD): Cho 15,00 gam glyxin vào 300 ml dung dịch HCl, thu dung dịch X Cho X tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch KOH 2M thu dun dịch Y cạn Y thu m gam chất rắn khan Giá trị m là: A 53,95 gam B 22,35 gam C 44,95 gam D 22,60 gam Câu 46: (VD): Hòa tan hồn tồn 13,8 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe vào dung dịch H2SO4 loãng thu 10,08 lít khí đktc Phần tram khối lượng A1 X A 20,24% B 76,91% C 58,70% D 39,13% Câu 47: (TH): Khi bị ốm, sức nhiều người bệnh thường truyền dịch đường để bổ sung nhanh lượng, chất trongdịch truyền tác dụng là: A glucozo B fructozo C saccarozo D mantozo Câu 48: (TH): Chất béo thức ăn quan trọng người, nuồn cung cấp dinh dưỡng lượng đáng kể cho thể hoạt động Ngoài ra, lượng lớn chất béo dùng công nghiệp để sản xuất A glucozo ancol etylic B xà phòng ancol etylic C glucozo glixerol D xà phòng cà glixerol Câu 49: (NB): Tên thay ancol cơng thức cấu tạo thu gọn CH3CH2CH2OH A pentan – 1-ol B propan – – 01 C pentan – – ol D propan – – ol Câu 50: (TH): Etyl axetat khả hòa tan tốt nhiều chất nên dùng làm dung môi để tách, chiết chất hữu Etyl axetat tổng hợp đun nóng hỗn hợp etanol axit axetic với chất xúc tác A axit sunfuric đặc B thuỷ ngân (II) sunfat C bột sắt D niken Câu 51: (NB): kim loại sau kim loại kiềm A Na B Ca C Al D Fe Câu 52: (NB): Chất sau trùng hợp tạo PVC A CH2=CHCl B CH2=CH2 C CHCl = CHCl D CH=CH Câu 53: (NB): Thủy phân hoàn tồn tinh bột thu monosaccarit X Hidro hóa X thu chất hữu Y Hai chất X,Y A glucozo, sobitol B saccarozơ, glucozo C glucozo, axit gluconic D frutozo, sobitol Câu 54: (NB): Khi nói protein, phát biểu sau sai A Protein polipeptit cao phân tử phân tử khối vài chục nghìn đến vài triệu B Thành phần phân tử protein ln ngun tố N C Tất protein đề tan nước tạo dung dịch keo D Protein phản ứng màu biure Câu 55: (NB): Khi đốt cháy than đá thu hỗn hợp khí X( khơng màu, khơng mùi, độc) X sau đây? A SO2 B NO2 C CO D CO2 Câu 56: (VD): Thủy phân 4,4 gam etyl axetat 100 ml dung dịch NaOH 0,2M Sau phản ứng xảy hồn tồn, cạn dung dịch thu m gam chất rắn khan Giá trị m là: A 4,10 gam B 1,64 gam C 2,90 gam D 4,28 gam Câu 57: (NB): Polime sau cấu trúc mạch phân nhánh A Amilozo B Amilopectin C Xenlulozo D Polietilen Câu 58: (NB): Phát biểu sau A Tính chất hóa học đặc trưng kim loại tính khử B Ở điều kiện thường, kim loại khối lượng riêng lớn khối lượng riêng nước C Các kim loại số oxi hóa hợp chất D Ở điều kiện thường, tất kim loại trạng thái rắn Câu 59: (VD): Cho 500 ml dung dịch glucozo phản ứng với hoàn toàn lượng dư dung ịch AgNO NH3, thu 10,8 g Ag Nồng độ glucozo dùng A 0,20M B 0,10M C 0,02M D 0,01M Câu 60: (VD): Đốt cháy hoàn toàn amin X no, đơn chức mạch hở O2 thu 4,48 lít CO2 đktc 1,12 lít N2 Công thức phân tử X A C3H9N B C2H5N C C4H11N D C2H7N Câu 61: (VD): Hoà tan hoàn toàn 5,85 gam bột kim loại M vào dung dịch HCl, thu 7,28 lít khí H2 đktc Kim loại M A Mg B Al C Zn D Fe Câu 62: (VD): Cho 4,48 lít khí CO đktc phản ứng với gam oxit kim loại, sau phản ứng hoàn toàn, thu m gam kim loại hỗn hợp khí tỉ khối so với H2 20 Giá trị m A 7,2 B 3,2 C 6,4 D 5,6 Câu 63: (NB): Ankin hidrocacbn khơng no, mạch hở, cơng thức chung là: A CnH2n-2 (n  2) B CnH2n-6 ( n  6) C CnH2n( n  2) D CnH2n+2( n  1) Câu 64: (VD): Để làm lớp cặn dụng cụ đun chứa nước nóng, người ta thường dùng: A nước vôi B giấm ăn C ancol etylic D dung dịch muối ăn Câu 65: (VD): Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa muối AgNO3 0,15M Cu(NO3)2 0, 1M, sau thời gian thu 3,84 gam hỗn hợp kim loại dung dịch X Cho 3,25 gam bột Zn vào dung dịch X, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 3,895 gam hỗn hợp kim loại dung dịch Y Giá trị m là: A 0,56 B 2,24 C 2,800 D 1,435 Câu 66: (VD): Cho 115,3 gam hỗn hợp muối MgCO3 RCO3 vào dung dịch H2SO4 loãng, thu 4,48 lít khí CO2 đktc, chất rắn X dung dịch Y chứa 12 gam muối Nung X đến khối lượng khơng đổi, thu chất rắn Z 11,2 lít khí CO2 đktc Khối lượng Z A 92,1 gam B 80,9 gam C 84,5 gam D 88,5 gam Câu 67: (TH): Hỗn hợp E gồm muối vô X ( CH4NO3) đipeptit Y: C4H8N2O3 Cho E tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng thu khí Z Cho E tác dụng với dung dịch HCl đư, thu khí T chất hữu Q Nhận định sau sai: A Chất Y H2N- CH2-CONHCH2COOH B Chất Q H2NCH2COOH C Chất Z NH3 chất T CO2 D Chất X (NH4)2CO3 Câu 68: (VD): Aminoaxit X cơng thức (H2N)2C3H5COOH Cho 0,02 mol X tác dụng với 200ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,1M HCl 0,3 M, thu dung dịch Y Cho Y phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M KOH 0,2M, thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 6,38 B 8,09 C 10,43 D 10,45 Câu 69: (VD): Chất hữu X mạch hở, cơng thức phân tử C4H6O4, khơng tham gia phản ứng tráng bạc Cho a mol X phản ứng với dung dịch KOH dư, thu m gam muối Đốt cháy hoàn toàn Y thu 0,2 mol CO2 0,3 mol H2O Gía trị a m A 0,1 16,6 B 0,2 12,8 C 0,1 13,4 D 0,1 16,8 Câu 70: (VD): Hòa tan hồn tồn m gam Al 620 ml dung dịch HNO3 1M vừa đủ thu hỗn hợp khí X ( gồm hai khí) dung dịch Y chứa 8m gam muối Cho dung dịch NaOH dư vào Y thấy 29,84 gam NaOH phản ứng Hai khí X cặp khí sau A NO NO2 B NO H2 C NO N2O D N2O H2 Câu 71: (VD): Hỗn hợp X gồm Mg(0,10 mol), A1(0,04 mol), Zn(0,15 mol) Cho X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư, sau phản ứng thu dung dịch khối lượng tăng 13,23 gam Số mol HNO3 tham gia phản ứng A 0,6200 mol B 0,6975 mol C 0,7750 mol D 1,2400 mol Câu 72: (VD): Hỗn hợp M gồm este no, đơn chức, mạch hở hai amin no, đơn chức, mạch hở X, Y đồng đẳng với MX < MY Đốt cháy hoàn toàn lượn M thu N 2, 5,04 gam H2O 3,584 lít CO2 đktc Khối lượng phân tử X A 31 B 73 C 45 D 59 Câu 73: (VD): Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất trình 75% Lượng CO2 sinh hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 thu 50 g kết tủa dung dịch X Thêm NaOH 1M vào X, thu kết tủa Để lượng kết tủa thu lớn cần tối thiểu 100 ml dung dịch NaOH Gía trị m A 90,0 B 75,6 C 72,0 D 64,8 Câu 74: (VD): Hấp thu hoàn toàn 896 ml CO2 vào 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm Ba(OH)2 0,1M NaOH 0,3M thu dung dịch X kết tủa Y Thêm từ từ HCl 0,5M vào dung dịch X đến xuất khí hết V ml Giá trị V A 40 ml B 80 ml C 60 ml D 120 ml Câu 75: (TH): Cho nhận xét sau (a) Phân đạm amoni khơng nên bón cho đất chua (b) Độ dinh dưỡng phân lân tính phần tram photpho (c) Thành phần supephotphat kép Ca(H2PO4)2 CaSO4 (d) Người ta dùng loại phân bón kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét chịu hạn cho (e) Tro thực vật loại phân kali chứa K2CO3 (f) Amophot loại phân bón phức hợp Số phát biểu sai A B C D Câu 76: (VD): Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm KCl CuSO4 vào nước, thu dung dịch Y Điện phân dung dịch Y với điện cực trơ màng ngăn xốp, đến H2O bị điện phân điện cực dùng điện phân Số mol khí anot lần số mol khí catot Phần trăm khối lượng CuSO4 X A 61,70% B 34,93% C 50,63% D 44,61% Câu 77: (TH): Cho X, Y, Z, T bốn chất khác chất sau C6H5NH2, C6H5OH NH3, C2H5NH2 tính chất ghi bảng sau Chất X Y Z T Nhiệt độ sôi 182,0 -33,4 16,6 184,0 pH ( dung dịch nồng8,8 11,1 11,9 5,4 độ 0,1M) Nhận định sau A Y C6H5OH B T C6H5NH2 C Z C2H5NH2 D X NH3 Câu 78: (VD): Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp X chứa Ba, Al, BaO, Al2O3 vào nước dư thu 0,896 lít khí đktc dung dịch Y Hấp thụ hồn tồn 1,2096 lít khí CO2 vào dung dịch Y thấy xuất 4,032 gam kết tủa Lọc kết tủa thu dung dịch Z chứa chất tan Mặt khác dẫn từ từ CO đến dư vào dung dịch Y thu 3,12 gam kết tủa Giá trị m A 2,93 B 7,09 C 6,79 D 5,99 Câu 79: (VD): Điện phân nóng chảy Al2O3 với điện cực anot than chì hiệu suất phản ứng 100%, cường độ dòng điện 150000A thời gian t thu 252 gam Al catot Giá trị t gần Với giá trị A B C 10 D Câu 80: (VD): Đốt cháy hoàn toàn a g triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol khí O2 thu 3,42 mol CO2 3,18 mol H2O Mặt khác a g X phản ứng vừa đủ với NaOH thu b gam muối giá trị b A 60,36 B 57,12 C 53,16 D 54,84 - HẾT -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN (http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 41-D 42-C 43-C 44-A 45-C 46-D 47-A 48-D 49-B 50-A 51-A 52-A 53-A 54-B 55-C 56-B 57-B 58-A 59-B 60-D 61-B 62-D 63-A 64-B 65-B 66-D 67-B 68-C 69-A 70-C 71-C 72-A 73-D 74-B 75-C 76-D 77-C 78-D 79-B 80-D HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 41:D Phương pháp: Viết PTHH Hướng dẫn giải: Chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng Fe3O4, Na2CO3, Fe(OH)3 Câu 42: C Phương pháp: Xem lại cách đọc tên muối = tên kim loại + tên gốc axit Hướng dẫn giải: Công thức canxi cacbonat CaCO3 Câu 43: C Phương pháp: Xem lại phân bón hóa học lớp 11 Hướng dẫn giải: Thành phần đạm ure (NH2)2CO Câu 44: A Phương pháp: Để phản ứng Zn HCl xảy nhanh người ta thêm muối cho tạo kim loại > xảy ăn mòn điện hóa họco phản ứng nhanh Hướng dẫn giải: Để phản ứng xảy nhanh người ta thêm CuCl2 vào CuCl2 + Zn + Cu + ZnCl2  tạo kim loại Zn Cu  tạo tượng điện hóa học kim loại tác dụng với dung dịch H+  Zn phản ứng với H+ nhanh Câu 45: C Phương pháp: Coi hỗn hợp X gồm 15 gam Gly x mol HCl nGly = 0,2 mol Viết PTHH X + HCl H2N – CH2 – COOH + KOH → H2N CH2 – COOK + H2O HC1 + KOH → KCl + H2O Hướng dẫn giải: Coi hỗn hợp X gồm 15 gam Gly x mol HCl nGly = 0,2 mol Khi cho X tác dụng với 0,5 mol KOH H2N – CH2 – COOH + KOH → H2N CH2 – COOK + H2O HC1 + KOH → KCl + H2O nKOH = x + 0,2 = 0,5  x=0,3 mol → mrắn = MH2N- CH2 - COOK + nKCl = 44,95 Câu 46: D Phương pháp: Bảo toàn e Hướng dẫn giải: Ta Al  Al+3 + 3e Fe  Fe+2 + 2e 2H+ +2e → H2 Đặt nAl = x nFe = y mX = 27x + 56y = 13,8 Bảo tồn e 3x + 2y = 2nH2 = 0,9  x= 0,2 mol y = 0,15 mol + %Al = 39,13% Câu 47: A Phương pháp: Để thể hồi phục tốt người ta truyền đường mà thể hấp thụ dễ Hướng dẫn giải: Chất dịch truyền glucozo glucozo đường mà thể sản xuất trực tiếp thành lượng hấp thụ dễ dàng Câu 48: D Phương pháp: Xem lại ứng dụng chất béo Hướng dẫn giải: Chất béo dùng cơng nghiệp để sản xuất xà phòng glixerol Câu 49: B Phương pháp: Xem lại đọc tên ancol : tên ancol = sổ nhánh – tên nhanh - tên mạch – vị trí nhóm OH - ol Hướng dẫn giải: Tên thay ancol propan – – ol Câu 50: A Phương pháp: Xem lại phản ứng este hóa Hướng dẫn giải: Etyl axetat CH3COOC2H5 sản phẩn tổng hợp từ CH3COOH C2H5OH với xúc tác H2SO4 đặc ( phản ứng este hóa ) Câu 51: A Phương pháp: Xem lại kim loại kiềm sgk 12 Hướng dẫn giải: Kim loại kiềm kim loại thuộc nhóm IA tuần hoàn gồm Li, Na, K, Cs Câu 52: A Phương pháp: Xem lại polime SGK hóa 12 Hướng dẫn giải: PVC poli vinyl clorua tạo thành từ phản ứn trùng hợp vinyl clorua CH2=CHCl Câu 53: A Phương pháp: Xem lại glucozo sgk hóa 12 Hướng dẫn giải: Ta (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6 ( glucozo - X) C6H12O6 + H2 → C6H14O6 ( sorbitol - Y) Câu 54: B Phương pháp: Xem lại TCHH TCVL protein Hướng dẫn giải: A B protein politpeptit tạo thành từ a aminoaxit chứa N C sai D Câu 55: C Phương pháp: Viết PTHH Xem lại TCVL CO2 CO Hướng dẫn giải: Khi đốt cháy than đá C ta thu hỗn hợp khí CO2 CO không màu không mùi Nhưng X khí độc nên X CO Câu 56: B Phương pháp: Tính theo PTHH CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH Hướng dẫn giải: neste = 0,05 mol nNaOH = 0,02 mol PTHH: CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH Bđ 0,05 0,02 Sau 0,03 0,02  phản ứng dị este nên rắn tạo thành CH3COONa: 0,02 mol  m =1,64 Câu 57: B Phương pháp: Xem lại polime sgk hóa 12 Hướng dẫn giải: Polime cấu trúc phân nhánh amylopectin Các polime lại cấu trúc mạch thẳng Câu 58: A Phương pháp: Xem lại TCHH TCVL kim loại sgk hóa 12 Hướng dẫn giải: A B sai Li kim loại nhẹ khối lượng riêng 0,53g/cm3 < nước 1g/cm3 C sai kim loại nhiều hóa trị Fe hóa trị II III hợp chất D sai điều kiện thường Hg chất lỏng Câu 59: B Phương pháp: Glucozo + 2Ag Hướng dẫn giải: Glucozo + 2Ag Nên nGlucozo = nAg = 0,05 mol – CM[glucozo]=0,05 : 0,5 = 0,1M Câu 60: D Phương pháp: X CTPT CnH2n+3N CnH2n+3N + O2 → nCO2 + 1/2 N2 Tính theo PTHH Hướng dẫn giải: X CTPT CnH2n+3N C„H2n+3N + O2 → nCO2 + 12 N2 Ta nx = 2nN2 = 0,05.2=0,1mol nCO2 =nnx= n 0,1 = 0,2 +n=2 → X C2H7N Câu 61: B Phương pháp: Bảo tồn e Hướng dẫn giải: Ta M + Mn + n e 2H+1 + 2e → H2 Bảo tồn e n.nM = nH  n 5,85  2.0,325  M  9n M Chọn n = M= 27(Al)  x = 0,05 mol y = 0,15 mol Bảo toàn khối lượng mCO + maxit = m + m khí + 0,2.28 + = m + 0,05.28 + 0, 15.44  m=5,6g Câu 63: A Phương pháp: Xem lại ankin sgk hóa 11 Hướng dẫn giải: Ankin CTPT CnH2n-2 với n> Câu 64: B Phương pháp: Trong ống đun nước, cặn thường CaCO3 Hướng dẫn giải: Để làm lớp cặn ống đun thường CaCO3 người ta thường sử dụng giấm ăn CaCO3 + CH3COOH → (CH3COO)2Ca + H2O Câu 65: B Phương pháp: Khi cho X vào dung dịch chứa 0,03 mol AgNO3 0,02 mol Cu(NO3)2 Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag Cu(NO3)2 + Fe — Fe(NO3)2 + Cu Khi cho Zn vào nNO  nZn = 0,05 mol >  Sau phản ứng Zn dư Bảo tồn khối lượng cho m kim loại trước sau phản ứng Hướng dẫn giải: Khi cho X vào dung dịch chứa 0,03 mol AgNO3 0,02 mol Cu(NO3)2 Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag Cu(NO3)2 + Fe -> Fe(NO3)2 + Cu Khi cho Zn vào nZn = 0,05 mol > nNO   0, 03  0, 02.2  0, 035  Sau phản ứng Zn dư nZn dư = 0,05 – 0,035 = 0,015 mol Ta có: mkl bd   mFe  mCu2  mAg   mZn  m  0,03.108  0,02.64  3, 25  m  7,77 Sau phản ứng mkim loại = mrắn (1)+ Trắn (2)+ mZn(Y)= 3,84 + 3,895 +0,035.65 = 10,01 Bảo tồn khối lượng m +7,77 = 10,01 → m= 2,24 g Hướng dẫn giải: 115,3 gam RCO3 , MgCO3 CO32- + 2H+  H2O + CO2 Ta nH2SO4 = nCO2 = nH2O = 0,2 mol Bảo tồn khối lượng muối ban đầu + mH2SO4 = muối + mCO2 + mx + mH2O → 115,3 + 0,2.98 = 12 + mX + 0,2.44 +0,2.18 → mx = 110,5 g X → Z + 0,5 mol CO2 Bảo tồn khối lượng mz = mx- mCO2 = 110,5 – 0,5.44 = 88,5g Câu 67: B Phương pháp: X (NH4)2CO3 Y H2N – CH2 – CONH-CH2COOH Viết PTHH Hướng dẫn giải: X (NH4)2CO3 Y HN – CH2 – CONH – CH2COOH Y+ NaOH + khí Z NH3 : NaOH+ (NH4)2CO3 + Na2CO3 + NH3 + H2O E +HCl  khí T CO2 chất hữu Q H3NC1 – CH - COOH (NH4)2CO3 + 2HCl → 2NH4Cl + H2O + CO2 H2N – CH2 – CONH – CH2COOH + 2HCl +H2O → 2H3NC1 – CH2COOH  B sai Câu 68: C Phương pháp: Coi dung dịch Y chứa (H2N)2C3H5COOH: 0,02 mol H2SO4: 0,02 mol HCl : 0,06 mol mmuối = mkim loại + m gốc axit Hướng dẫn giải: Coi dung dịch Y chứa (H2N)2C3H5COOH: 0,02 mol H2SO4 : 0,02 mol HCl: 0,06 mol Y + 0,04 mol NaOH, 0,08 mol KOH  nH+ = nOH- = 0,12  Phản ứng vừa đủ  muối thu chứa (H2N)2C3H5COO- : 0,02 mol ; SO2: 0,02 mol; Cl- : 0,06 mol, K+: 0,08; Na+: 0,04  mmuối = 10,43 Câu 69: A Phương pháp: Xét ancol Y Y+ O2  0,2 mol CO2 + 0,3 mol H2O  Y nc : nH =2:6  Y C2H6O Y C2H6O2 TH1: Y C2H6O + X TH2 : Y C2H6O2 hay C2H4(OH)2  X Hướng dẫn giải: Xét ancol Y Y+ O2  0,2 mol CO2 + 0,3 mol H2O Y nc : nH = :  Y C2H6O Y C2H6O2 TH1: Y C2H6O X HOOC - COOC2H5 ny = 0,1 mol → ng = 0,1 mol = a X + KOH → (COOK)2 : 0,1 mol → Mmuối = 166.0,1 =16,6 g TH2:Y C2H6O, hay C2H4(OH)2 – khơng CTCT thỏa mãn Câu 70: C Phương pháp: Al + 0,62 mol HNO3  Al(NO3)3 + khí X m Nếu muối mAl(NO3)3 = 213 =7,89m < 8m  muối NH4NO3 27 Al(NO3)3 + 4NaOH → NaA1O2 + NaNO3 + 2H2O NH4NO3 + NaOH  NaNO3 + NH3 + H2O  nNaOH  m  nAl nNH4NO3 Đặt số oxi hóa trung bình N khí x Al → A1+3 + 3e N+5 +8e → N-3 +5 +X N + (5-x) e → N Bảo toàn e Bảo tồn N x Hướng dẫn giải: Al + 0,62 mol HNO3 + Al(NO3)3 + khí X Nếu muối mAl(NO3)3 = m 213=7,89m < 8m  muối NH4NO3 27 Al(NO3)3 + 4NaOH → NaA1O2 + NaNO3 + 2H2O NH4NO3 + NaOH → NaNO3 + NH3 + H2O Ta nNaOH = 0,646 = m 8m  7,89m   m  4,32 g  Al : 0,16 mol NH4NO3: 0,006 mol 27 80 Al → A1+3 + 3e N+5 +8e → N-3 N+5 +(5-x) e  N+X Bảo tồn e 3.nAl = 8nNH4 + (5-x).N(x) = 0,48 = 8.0,006 + (5-x).nN(-x) Bảo tồn N nN(+x) + 2nNH4NO3 + 3nAl = nHNO3 + nN(+x)= 0,62 – 2.0,000 – 3.0,16 = 0,128 → x = 1,625 A sai khí N số oxh > 1,625 B sai tạo khí H2 C D sai khí số oxh nhỏ 1,625 Câu 71: C Phương pháp: Ta mdd tăng = mkim loại - mkhí  13,23 = 0,1.24 + 0,04.27 + 0,15.65 - mkhí  mkhí = → sản phẩm khử NH4NO3  pthh  nHNO3 Hướng dẫn giải: Ta mdd tăng = mkim loại - mkhí + 13,23 = 0,1.24 + 0,04.27+0,15.65 - mkhí  mkhí = – sản phẩm khử NH4NO3 Ta 10H+ +8e +NO3 + NH4++ 3H2O ne = 2nMg + 3nAl + 2nZn = 0,02 mol  nH+ = 0,775 + nHNO3 = 0,775 mol Câu 72: A Phương pháp: nCO2 = 0,16 mol nH2O = 0,28 mol CnH2nO2 → nCO2 + nH2O CmH2m+3N → mCO2 + 2m  H2O  nH2O - nCO2 = nCm H m3 N  nCm H m3 N  ?  khoảng m (n  2) Hướng dẫn giải: nCO2 = 0,16 mol nH2O = 0,28 mol M + O2 với M CnH2nO2 CmH2m+3N CH2nO2 → nCO2 + nH2O 3m  H 2O  nH2O - nCO2 = nCm H2 m3 N  nCm H2 m3 N  0, 08  m  0,16 / 0, 08  2  X CH3NH2 – Mx= 31 CmH2m+3N → mCO2 + Câu 73: D Phương pháp: (C6H10O3), → 2nC2H6O+2nCO2 Vì dung dịch thu vừa tạo kết tủa vừa phản ứng với NaOH tạo kết tủa nên xảy phản ứng CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O 2CO2 + Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 Ca(HCO3)2 + 2NaOH → CaCO3 + Na2CO3 + H2O Hướng dẫn giải: (C6H10O5)  2nC6H5O+2nCO2 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O 2CO2 + Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 Ca(HCO3)2 + 2NaOH → CaCO3 + Na2CO3 + H2O nCO2 = nCaCO3 + nNaOH = 0,5 + 0,1 = 0,6 mol  mminh bột (lt) = 0,3 162 = 48,6 g => mtinh bột (tt)= mtinh bột (lt) : H% 100% = 64,8 g Câu 74: B Phương pháp: Tính theo PTHH tìm chất X Nếu X chứa OH-, CO3- CO3-, HCO3- phản ứng theo thứ tự sau OH  + H+ + H2O CO32- + H+ + HCO3  HCO3- + H + H2O + CO2 Hướng dẫn giải: nCO2 = 0,04 mol nBa(OH)2 = 0,02 mol nNaOH =0,06 mol => nOH- = 0,1 CO2 + 2OH  → CO32- + H2O  + Phản ứng dư OH  : Ba2+ + CO32  BaCO3  DD X chứa NaOH : 0,02 mol Na2CO3 ; 0,02 mol X+HCl HCl + NaOH + NaCl + H2O HCl + Na2CO3 → NaHCO3 + NaCl  nHCl = 0,02 + 0,02 = 0,04 mol  V = 0,04 : 0,5 = 0,08 lít = 80ml Câu 75: C Phương pháp: Xem lại phân bón hóa học sgk hóa 11 Hướng dẫn giải: (a) Đúng muối amophot mang tính axit NH4+ yếu (b) Sai độ dd phân lân tính %P2O5 (c) Sai thành phần supephotphat kép Ca(H2PO4)2 (d) Đúng (e) Đúng (f) Đúng Câu 76: D Phương pháp: Tại A 2Cl- + Cl2 + 2e Tại K Cu+2 +2e → Cu 2H2O + 2e → 2OH- +H2 Bảo toàn e nCl2 = 4nH2  nCuSO4 nKCl Hướng dẫn giải: Tại A 2Cl- -> Cl2 + 2e Tại K Cu+2 +2e → Cu 2H2O + 2e → 2OH- +H2 Bảo tồn e 2nCl2 = 2nCu + 2nH2 Vì nCl2 = 4nH2 nên 2nC2 = 2nCu + 1/2nCl2  nCu  / 4.nCl2  → %CuSO4 = nCuSO4 nKCl  3.160 100%=44,61% 3.160  8.74,5 Câu 77: C Phương pháp: Xét pH C6H5OH mang tính axit ( axit phenic) chất lại mang tính bazo mang nhóm NHM Chất mang gốc hidrocacbon hút e mạnh tính axit tăng nên xét tính axit C6H5 >H> C2H5 Xét nhiệt độ sôi: Chất khối lượng lớn nhiệt độ sơi cao ROH nhiệt độ sôi lớn RNH2, tạo liên kết hidro bền RNH2 R’NH2 chất gốc hidrocabon lớn sơi lâu Hướng dẫn giải: X nhiệt độ sơi cao pH > nên X C6H5NH2 T nhiệt độ sơi cao pH < nên T C6H5OH Z nhiệt độ sơi cao Y nên Z C2H5NH2 Y NH3 Câu 78: D Phương pháp: Quy đổi X thành Ba: x mol; Al: y mol : z mol Ba → Ba+2 +2e Al → A1+3 +3e O + 2e → O-2 2H+ +2e → H2 → 2x + 3y – 2z (1) Y +CO2 Ba(AlO2)2 + CO2 +3H2O > BaCO3 + 2Al(OH)3 Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 + H2O BaCO3 + CO2 + H2O → Ba(HCO3)2 Nếu CO2 dư nkết tủa = nAl(OH)3 →y(2) Khi CO2 : 0,054 mol nAl(OH)3  nBaCO3  nBa (3) (1), (2), (3)  m Hướng dẫn giải: Quy đổi X thành Ba: x mol; Al: y mol O; z mol Ba → Ba+2 +2e Al → A1+3 +3e O + 2e → O-2 2H+ +2e → H2 → 2x + 3y – 2z = 2.0,04 = 0,08 (1) Y+ CO2 Ba(AlO2)2 + CO2 +3H2O > BaCO3 + 2Al(OH)3 Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 + H2O BaCO3 + CO2 + H2O → Ba(HCO3)2 Nếu CO2 dư nkết tủa = nAl(OH)3 = 3,12 : 78 = 0,04 mol  nBa(AlO2)2 = 0,02 mol Bảo toàn Al : y = 0,04 mol( = nAl(OH)3) (2) Khi CO2 : 0,054 mol nAl(OH)3 = 0,04 mol  BaCO3 = 0,006 mol< 1/2 nAl(OH)3  phản ứng tạo tối đa BaCO3 tan Bảo toàn C nCO2 =nBaCO3 + 2nBa(HCO3)2  0,054 = 0,006 + 2nBa(HCO3)2 + nBa(HCO3)2 = 0,024 mol Bảo tồn Ba x = nBaCO3 + nBa(HCO3)2 = 0,006 + 0,024 =0,03 mol(3) Từ (1) (2) (3)  z = 0,05 mol → m = 5,99 g Câu 79: B Phương pháp: Ta A Al+3 +3e  Al I t → ne = (t đo theo s) 96500 Hướng dẫn giải: Ta A Al+3 +3e  Al nAl = 9,33 kmol → ne = 28000 = 150000.t  t  18013s  96500 Câu 80: D Phương pháp: X + 4,83 mol O2  3,42 mol CO2 + 3,18 mol H2O Bảo toàn khối lượng mX Bảo tồn O nX X+ 3NaOH  muối + glixerol Bảo tồn khối lượng mmuối Hướng dẫn giải: X + 4,83 mol O2 → 3,42 mol CO2 + 3,18 mol H2O Bảo toàn khối lượng mx = 3,42.44 + 3,18.18 – 4,83,32 = 53,16 gam Bảo tồn O 6nx+4,83.2= 3,42.2+3,18  nx= 0,06 X+ 3NaOH  muối + glixerol Ta nNaOH = 0,18 mol nglixerol = 0,06 mol Bảo toàn khối lượng mx + mNaOH = m muối + mglixerol  53,16 + 0, 18.40 = b + 0,06.92  b = 54,84 ... Tại A có 2Cl- + Cl2 + 2e Tại K có Cu +2 +2e → Cu 2H2O + 2e → 2OH- +H2 Bảo toàn e nCl2 = 4nH2  nCuSO4 nKCl Hướng dẫn giải: Tại A có 2Cl- -> Cl2 + 2e Tại K có Cu +2 +2e → Cu 2H2O + 2e → 2OH- +H2 Bảo... → O -2 2H+ +2e → H2 → 2x + 3y – 2z (1) Y +CO2 Ba(AlO2 )2 + CO2 +3H2O > BaCO3 + 2Al(OH)3 Ba(OH )2 + CO2 → BaCO3 + H2O BaCO3 + CO2 + H2O → Ba(HCO3 )2 Nếu CO2 dư nkết tủa = nAl(OH)3 →y (2) Khi CO2 :... mol nH2O = 0 ,28 mol CnH2nO2 → nCO2 + nH2O CmH2m+3N → mCO2 + 2m  H2O  nH2O - nCO2 = nCm H m3 N  nCm H m3 N  ?  khoảng m (n  2) Hướng dẫn giải: nCO2 = 0,16 mol nH2O = 0 ,28 mol có M + O2 với
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 hóa học chuyên sư phạm hà nội lần 2 có lời giải, đề thi thử THPTQG 2019 hóa học chuyên sư phạm hà nội lần 2 có lời giải

Từ khóa liên quan