đề thi thử THPTQG 2019 hóa học sở GDĐT tập huấn bắc ninh lần 1 có lời giải

15 545 13
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2019, 23:35

SỞ GDDT BẮC NINH PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐỀ TẬP HUẤN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHTN – Mơn:Hóa học Thời gian làm bài: 50 phút (khơng kể thời gian giao đề) (Đề 40 câu trắc nghiệm) Họ tên thí sinh: .Số báo danh đề 208 Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H=1; C = 12; N = 14; = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; C1 = 35,5; K= 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba= 137 Câu 41: (TH): Sục từ từ đến dư khí X vào dung dịch nước vôi Quan sát thấy lúc đầu kết tủa trắng tăng dần, sau kết tủa tan Khí X A N2 B CO2 C CO D O2 Câu 42: (NB): Chất X điều kiện thường chất khí, mùi khai, xốc tan tốt nước X A SO2 B N2 C NH3 D H2S Câu 43: (TH): Kim loại nhôm không phản ứng với dung dịch chất sau đây? A H2SO4 đặc, nóng B HNO3 lỗng C H2SO4 đặc, nguội D H2SO4 loãng Câu 44: (NB): Dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch A NaCl B KC1 C NaNO3 D CaCl2 Câu 45: (NB): Thủy phân este X dung dịch NaOH, thu CH3COONa C2H5OH Công thức cấu tạo X A CH3COOC2H5 B C2H5COOCH3 C C2H5COOC2H5 D CH3COOCH3 Câu 46: (TH): Cho kim loại Cu phản ứng với dung dịch: HNO3(lỗng), FeCl3, AgNO3, HCl Số trường hợp phản ứng hóa học xảy A B C D Câu 47: (TH): Kim loại sau dẫn điện kim loại đây? A Au B A1 C Ag D Fe Câu 48: (TH): Axit aminoaxetic không tác dụng với dung dịch chất sau đây? A HC1 B KC1 C H2SO4 loãng D NaOH Câu 49: (TH): Phân tử khối trung bình cao su tự nhiên 105000 Số mắt xích gần loại cao su A 1544 B 1640 C 1454 D 1460 Câu 50: (NB): Chất sau không tạo kết tủa cho vào dung dịch AgNO3? A HNO3 B HC1 C K3PO4 D KBr Câu 51: (NB): Sản phẩm hữu phản ứng este hóa ancol metylic axit propionic A metyl axetat B propyl propionat C metyl propionat D propyl fomat Câu 52: (NB): Photpho thể tính oxi hóa phản ứng sau đây? t  2PCl5 A 2P+5C12  o t  2P2O5 B 2P+5O2  o t  Ca3P2 C P+5HNO3 —>H3PO4 +5NO2 +H2O D 3Ca+2P  Câu 53: (NB): Nhúng Fe vào dung dịch CuSO4 Sau thời gian, quan sát thấy tượng gì? A Thanh Fe màu trắng dung dịch nhạt dần màu xanh B Thanh Fe trắng xám dung dịch nhạt dần màu xanh C Thanh Fe màu đỏ dung dịch nhạt dần màu xanh D Thanh Fe màu đỏ dung dịch dần màu xanh o Câu 54: (TH): Bộ dụng cụ chiết dùng để tách hai chất lỏng X, Y mơ tả hình vẽ: Hai chất X, Y tương ứng A axit axetic nước B benzen nước C benzen phenol D nước dầu ăn Câu 55: (TH): Một số este mùi thơm, khơng độc, dùng làm chất tạo mùi hương công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm Benzyl axetat mùi thơm loại hoa (quả) sau đây? A Chuối chín B Dứa chín C Hoa hồng D Hoa nhài Câu 56: (TH): Phương trình hóa học sau viết sai? t A NaHCO3   NaOH+CO3 o t B 2KNO3   2KNO2 +O2 o t t C NH4Cl  D NH4NO2   NH3 + HCI  N, +2H2O Câu 57: (NB): Trong ion sau đây, ion tính oxi hóa mạnh nhất? A Cu2+ B Fe2+ C Ca2+ D Ni2+ Câu 58: (TH): Tơ sau thuộc loại tơ tổng hợp? A Tơ axetat B Tơ tằm C Tơ nitrin D Sợi Câu 59: (TH): Cho 0,1 mol tristearin ((C17H35COO)3C3H5) tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu m gam glixerol Giá trị m A 4,6 B 27,6 C 9,2 D 14,4 Câu 60: (TH): Thủy phân hoàn toàn tinh bột, thu monosaccarit X Cho X phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3 thu chất hữu Y Hai chất X, Y A glucozo, axit gluconic B fructozo, amoni gluconat C glucozo, amoni gluconat D glucozo, bạc Câu 61: (VD): Từ 16,20 xelulozo người ta sản xuất m xenlulozo trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozo 90%) Giá trị m A 25,46 B 29,70 C 33,00 D 26,73 Câu 62: (VD): Cho 10,4 gam hỗn hợp X gồm Fe Mg tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl thu dung dịch Y 6,72 lít khí (đktc) Khối lượng muối Y A 32,30 gam B 15,85 gam C 31,70 gam D 16,15 gam Câu 63: (NB): Chất sau chất khí điều kiện thường? A Metylamin B Anilin C Alanin D Etyl axetat Câu 64: (NB): Saccarozo loại đường phổ biến nhất, nhiều mía, củ cải đường hoa nốt Cơng thức phân tử saccarozo OKI A C6H12O6 B (C6H10O5) C 12H22O11 D C12H24O12 Câu 65: (TH): Cho phát biểu sau: a) Thủy phân saccarozo môi trường kiềm thu glucozơ fructozo b) Muối phenylamoni clorua không tan nước c) Trong phân tử pptit mạch hở Gly- Ala-Gly nguyên tử oxi d) Lực bazo metylamin lớn amoniac o o e) Bản chất q trình lưu hóa cao su tạo cầu nối –S-S- mạch cao su không phân nhánh tạo thành mạch phân nhánh Số phát biểu A B C D Câu 66: (VD): Cho đồ phản ứng sau: C8H14O4 + NaOH→ X1 + X2 + H2O X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4 X3 +X4  Nilon -6,6 + H2O Phát biểu sau đúng? A Nhiệt độ sôi X2 cao axit axetic B Các chất X2, X3 X4 mạch cacbon phân nhánh C Nhiệt độ nóng chảy X1 cao X3 D Dung dịch X làm quỳ tím chuyển màu hồng Câu 67: (VDC): Hòa tan hồn tồn 28,4 gam hỗn hợp gồm Cu, FeCl2, Fe(NO3)2 Fe3O4 (Số mol Fe3O4 0,02 mol) 560 ml dung dịch HCl 1,0M thu dung dịch X Cho AgNO3 dư vào X 0,76 mol AgNO3 tham gia phản ứng thu m gam kết tủa thoát 0,448 lít khí (đktc) Biết phản ứng hồn toàn, NO sản phẩm khử N" trình Giá trị m gần với A 110,8 B 107,6 C 115,2 D 98,5 Câu 68: (VD): Thực thí nghiệm sau: (a) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực, màng ngăn xốp) (b) Cho FeO vào dung dịch HNO3 lỗng dư, đun nóng (c) Cho Si vào dung dịch NaOH dư (d) Cho dung dịch NaHSO4 vào dung dịch NaHCO3 (e) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch H2SO4 loãng (g) Cho đinh sắt vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) Sau phản ứng xảy ra, số thí nghiệm sinh chất khí A B C D Câu 69: (VDC): Hỗn hợp X gồm CH4, C2H4, C3H4, CH4 (đều mạch hở) H Dẫn X qua Ni nung nóng, sau phản ứng hồn tồn thu hỗn hợp Y Tỉ khối Y so với NO2 Cho 2,8 lít Y (đktc) làm màu tối đa 36 gam brom dung dịch Cho 2,8 lít X (đktc) làm màu tối đa x gam brom dung dịch Giá trị x A 48 B 60 C 24 D 30 Câu 70: (VD): Cho 2,4 gam bột kim loại Mg tác dụng hoàn toàn với 250 ml dung dịch chứa FeSO4 0,2M CuSO4 0,3M, sau phản ứng thu m gam chất rắn Giá trị m A 6,0 B 5,4 C 6,2 D 6,4 Câu 71: (VDC): Đốt cháy hoàn toàn x mol este đơn chức, mạch hở X cần vừa đủ V lít O2 (đktc) tạo y mol CO2 z mol H2O Biết x=y-z V = 100,8x Số chất thỏa mãn điều kiện X A B C D Câu 72: (VDC): Cho m gam Mg vào 500 ml dung dịch gồm H2SO4 0,4M Cu(NO3)2 Sau phản ứng xảy hồn tồn thu 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm N2, H2, dung dịch Y lại 2,0 gam hỗn hợp kim loại Tỉ khối X so với H2 6,2 Giá trị m A 5,96 B 5,08 C 5,28 D 4,96 Câu 73: (VD): Tiến hành thí nghiệm sau: (1) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư (2) Cho bột Zn vào lượng dư dung dịch HCl (3) Dẫn khí H2 dư qua ống sứ chứa bột CuO nung nóng (4) Cho Ba vào lượng dư dung dịch CuSO4 (5) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu kim loại A B C D Câu 74: (VDC): Hòa tan hết m gam hỗn hợp E gồm Al, Mg, MgO dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 (0,34 mol) KHSO4 Sau phản ứng thu 8,064 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm NO, H2 NO2 với tỉ lệ mol tương ứng 10:5:3 dung dịch Y chứa muối Cho NaOH dư vào Y 2,28 mol NaOH tham gia phản ứng, đồng thời thu 17,4 gam kết tủa xuất Phần trăm khối lượng Mg E A 17,65% B 26,28% C 28,36% D 29,41% Câu 75: (VD): dung dịch riêng biệt: H2SO4 1M, HNO3 1M, NaOH 1M, HCl 1M Cho ml dung dịch vào ống nghiệm khí hiệu ngẫu nhiên X, Y, Z, T Tiến hành thí nghiệm với dung dịch X, Y, Z, T, kết thu sau: - Hai dung dịch X Y tác dụng với FeSO4 - Dung dịch Z pH thấp dung dịch - Hai dung dịch Y T phản ứng với Các dung dịch X, Y, Z, T A NaOH, HNO3, H2SO4 HCl B HNO3, NaOH, H2SO4, HCI C HNO3, NaOH, HCl, H2SO4 D HCl, NaOH, H2SO4, HNO3 Câu 76: (VD): Hấp thụ hoàn toàn a mol khí CO2 vào dung dịch chứa b mol Ca(OH)2 thu hỗn hợp muối CaCO3 Ca(HCO3)2 Quan hệ a b A b < a < 2B B a < B C a = B D a > 2B Câu 77: (VDC): Hỗn hợp X gồm ancol đơn chức; axit cacboxylic đơn chức axit cacboxylic hai chức (đều no, mạch hở) Đun nóng 15,34 gam X (có H2SO4 đặc, xúc tác), sau thời gian thu 2,34 gam H2O hỗn hợp Y gồm hợp chất hữu Đốt cháy hoàn toàn Y thu 18,92 gam CO2 7,20 gam H2O Nếu cho toàn Y tác dụng với dung dịch KOH dư lượng KOH phản ứng 11,20 gam thu m gam muối Giá trị m A 19,82 B 22,94 C 17,50 D 12,98 Câu 78: (VDC): Hỗn hợp M gồm peptit X, Y, Z (đều mạch hở) với tỉ lệ mol tương ứng 4:3:2 tổng số liên kết peptit phân tử X, Y, Z 12 Thủy phân hoàn toàn 78,10 gam M thu 0,40 mol A1; 0,22 mol A2 0,32 mol A3 Biết A1, A2, A3 dạng H2NCnH2nCOOH Mặt khác, cho x gam M phản ứng vừa đủ với NaOH thu y gam muối Đốt cháy hoàn toàn y gam muối cần 32,816 lít O2 (đktc) (biết sản phẩm cháy gồm Na2CO3, CO2, H2O N2), Giá trị y gần với giá trị sau đây? A 17,72 B 47,95 C 37,45 D 56,18 Câu 79: (VD): Thủy phân hoàn toàn 10,12 gam este X dung dịch NaOH, sau phản ứng thu muối axit cacboxylic đơn chức 3,68 gam ancol metylic Công thức X A C2H3COOCH3 B C2H5COOCH3 C CH3COOC2H5 D CH3COOCH3 Câu 80: (VD): Cho 31,6 gam hỗn hợp X gồm Fe Fe3O4 tan hết dung dịch HCl thu 2,24 lít khí H2 (đktc) dung dịch Y chứa 60,7 gam hỗn hợp muối Khối lượng Fe3O4 X A 23,20 gam B 18,56 gam C 11,60 gam D 27,84 gam - HẾT -Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN 41-B 42-C 43-C 44-D 45-A 46-A 47-D 48-B 49-A 50-A 51-C 52-B 53-C 54-B 55-D 56-A 57-A 58-C 59-C 60-C 61-D 62-C 63-A 64-C 65-D 66-C 67-B 68-B 69-D 70-C 71-A 72-B 73-B 74-A 75-B 76-A 77-C 78-C 79-B 80-A (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 41: B Phương pháp: Dựa vào tượng quan sát suy khí X Hướng dẫn giải: Khí X khí CO2 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3  + H20 Khi sục tiếp CO2 dư CO, hòa tan kết tủa CaCO3 theo pt CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2 Câu 42: C Phương pháp: Dựa vào tính chất vật lí học khí Hướng dẫn giải: Chất X khí NH3 Câu 43: C Phương pháp: Dựa vào tính chất hóa học Al sgk hóa 12 Hướng dẫn giải: Al thụ động H2SO4 đặc, nguội Chú ý: Al thụ động HNO3 đặc, nguội Câu 44: D Phương pháp: Dựa vào tính chất hóa học Na2CO3 sgk hóa 12 trang 109 Hướng dẫn giải: Na2CO3 tác dụng với CaCl2 Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3  + 2NaCl Câu 45: A Phương pháp: Từ sản phẩm RCOONa R'OH suy ngược lại este cơng thức RCOOR Hướng dẫn giải: CTCT este là: CH3COOC2H5 Câu 46: A Phương pháp: Tính chất hóa học Cu sgk hóa 12 – trang 156 Hướng dẫn giải: Cu pư với tất dung dịch HNO3(loãng), FeCl3, AgNO3 2Cu + 8HNO3 loãng + 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + FeCl2 Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag  Chú ý: Trong dãy điện hóa Cu đứng trước Fe3+ nên Cu đẩy Fe3+ khỏi dung dịch muối Câu 47: D Phương pháp: Dựa vào tính chất vật lí chung kim loại sgk hóa 12 trang 84 Hướng dẫn giải: Thứ tự dẫn điện: Ag > Au > Al > Fe => Fe kim loại dẫn điện yếu Câu 48: B Phương pháp: Dựa vào tính chất hóa học aminoaxit sgk hóa 12 trang 45 Hướng dẫn giải: Axit aminoaxit nhóm –NH2 –COOH phân tử nên pư với HCl, H2SO4 lỗng, NaOH KHƠNG pư với KCl Câu 49: A Phương pháp: Cao su thiên nhiên polime isopren Số mắt xích = phân tử khối trung bình : phân tử khối mắt xích Hướng dẫn giải: Cao su thiên nhiên (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n => Mmắt xích = 68 => số mắt xích là: n = 105000 : 54  1544 Câu 50: A Phương pháp: Dựa vào tính chất hóa học AgNO3 Hướng dẫn giải: HNO3 khơng pư với AgNO3 Câu 51: C Phương pháp: viết PTHH, đọc tên sản phẩm este tạo thành Hướng dẫn giải: PTHH: CH3OH + CH3COOH + C2H5COOCH3 (metyl propionat) + H2O Câu 52: B Phương pháp: P thể tính oxi hóa pư với chất khử, số oxi hóa P sau pư giảm Hướng dẫn giải: P thể tính oxi hóa pư với chất khử, số oxi hóa P sau pư giảm o 2 3 t Ca  P   Ca3 P2 => Số oxi hóa P giảm từ xuống -3=> P thể tính oxi hóa o Câu 53: C Phương pháp: Viết phương trình hóa học xảy ra, nêu tượng quan sát Hướng dẫn giải: PTHH: Fe + CuSO4 (dd màu xanh) – FeSO4 + Cu  (đỏ) Cu sinh bám vào sắt => tượng: Thanh Fe màu đỏ dung dịch nhạt dần màu xanh Câu 54: B Phương pháp: Phễu chiết dùng để tách chất lỏng không tan vào Hướng dẫn giải: Phễu chiết dùng để tách chất lỏng không tan vào => X Y chất lỏng không tan (1) Ta thấy X bên Y =>X phải chất lỏng nhẹ Y (2) Từ lập luận (1) (2) => X, Y tương ứng benzen nước Câu 55: D Phương pháp: Dựa vào tính chất vật lí este Hướng dẫn giải: isoamyl axetat (CH3COOCH2CH2CH(CH3)CH3) mùi chuối chín etyl butirat (CH3CH2CH2COOC2H5) mùi thơm dứa Geranyl axetat (CH3COOC=H17) mùi thơm hoa hồng Benzyl axetat (CH3COOCH2C6H5) mùi thơm hoa nhài Câu 56: A Hướng dẫn giải: t  Na2CO3  CO2  H 2O A Sai, sửa lại 2NaHCO3  o Câu 57: A Phương pháp: Kim loại tính khử yếu dạng cation kim loại tính khử mạnh Hướng dẫn giải: Cu2+ tính oxi hóa mạnh Câu 58: C Phương pháp: Dựa vào phân loại loại tơ Hướng dẫn giải: Tơ axetat tơ bán tổng hợp Tơ tằm, sợi tơ thiên nhiên Tơ nitrin tơ tổng hợp Câu 59: C Phương pháp: nC3H5(OH)3 = n(C17H35COO)3C3H5 =? => mglixerol = ? Hướng dẫn giải: PTHH: (C17H35COO)2CH3 + 3NaOH  (C17H35COONa + C3H5(OH)3 0,1 0,1 (mol)  => mC3H5(OH)3 = 0,1.92 = 9,2 (g) Câu 60: C Phương pháp: Dựa vào kiến thức cacbohidrat Hướng dẫn giải: Thủy phân tinh bột thu glucozo (X)  H ,t (CH6O5)n +nH2O   nC6H12O6 (X: glucozo) o t HOCH2[CH2OH)4 CHO+ 2AgNO3 +3NH3 +H2O   HOCH CH 2OH 4 COOH +2Ag+ 2NH4NO3 o Yamonigluconat Câu 61: D Phương pháp: Vì %H = 90% => nGlu pư = nglu ban đầu %H = ? nxenlulozo trinitrat = nxenlulozo Hướng dẫn giải: nxenlulozo = 16,2 : 162 = 0,1 (mol) Vì %H= 90% => nGlu pư = 0,1 0,9 = 0,09 (mol) C6H4O2(OH)3 + 3HNO3 → C6H4O2(ONO2)3 + 3H2O  0,09 0,09 (mol) => mxenlulozo trinitrat = 0,09 297 = 26,73 (g) Câu 62: C Phương pháp: BTNT H: nHCl = nH = 2nH2 = ? BTKL: mmuối = mKl + mCl- = ? Hướng dẫn giải: NH2 = 6,72 : 22,4 = 0,3 (mol) BTNT H: n Cl- = nH = 2nH2 = 0,6 (mol) => nCl- = nHCl = 0,6 (mol) BTKL: mmuối = mKL + mCl- = 10,4 + 0,6 35,5 = 31,7 (g) Câu 63: A Phương pháp: Dựa vào trạng thái chất chất Hướng dẫn giải: Metylamin (CH3NH2) chất khí điều kiện thường Anilin, Etyl axetat thể lỏng đk thưởng Alanin thể rắn điều kiện thường Câu 64: C Phương pháp: Dựa vào kiến thức saccarozo Hướng dẫn giải: Công thức phân tử saccarozo C2H2O Câu 65: D Phương pháp: Dựa vào kiến thức tổng hợp hữu Hướng dẫn giải: a) b) sai, C6H5NH2Cl tan nước c) đúng, H2N-CH2-CONHCH(CH3)CO-NH-CH2-COOH=> nguyên tử oxi d) e) sai, Bản chất q trình lưu hóa cao su tạo cầu nối –S-S- mạch cao su không phân nhánh tạo thành mạng khơng gian => phát biểu em Câu 66: C Phương pháp: suy luận, X3 axit ađipic, X4 hexametilen địamin, X1 muối Na tương ứng X3 Từ lập luận tìm X1 Hướng dẫn giải: C3H14O4 + NaOH → X1 + X2 + H2O (1) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4 (2) X3 +X4 → Nilon -6,6 + H2O (3) C8H14O4 k=(8.2+2 – 14)/2 = Từ (2) suy X3 axit Từ (3) suy X3 axit ađipic HOOC-[CH2]4-COOH Suy X4 hexametilen địamin H2N-CH2]6-NH2 Từ (2) suy X1 NaOOC-[CH2]4-COONa Từ (1)=> CTCT phù hợp C8H14O4 HOOC-[CH2]4-COOC2H5 (tạp chức axit este) Suy X C2H5OH A Sai nhiệt độ sơi C2H5OH < CH3COOH B Sai X2, X3, X4 mạch thẳng khơng phân nhánh C muối NaOOC-[CH2]4-COONa nhiệt độ nóng chảy cao HOOC-[CH2]4-COOH D Sai, H2N-[CH2]6-NH2 làm quỳ tím chuyển sang màu xanh Câu 67: B Phương pháp: Bảo toàn nguyên tố N, C1, Ag Bảo toàn e Hướng dẫn giải: NHCl = 0,56.1 = 0,56 (mol); nNo = 0,448:22,4 = 0,02 (mol) nO = 4nFe3O4 = 4.0,02 = 0,08 (mol) NO3- + 4H+ + 3e → NO + 2H2O 2H+ + O2- → H2O nH+ = 4nNO + 2nO => 0,56 = 4nNo + 2.0,08 => nno = 0,1 (mol) => nNO thoát lúc đầu = 0,1 – 0,02 = 0,08 (mol) BTNT “N”: nFe(NO3)2 = 1/2nNO lúc đầu = 0,04 (mol) Đặt a,b số mol Cu FeCl2 => 64a + 127b + 180.0,04 + 0,02.233 = 28,4 (1) BTNT “Cl”: nAgCl = 2b + 0,56 BTNT Ag: nAg+ = nAgCl + nAg => nAg = 0,76 – 2b Bảo toàn e: 2nCu + nFeCl2 + nFe(NO3)2 + nFe3O4 = 3nNO tổng + nAg => 2a + b + 0,04 +0,02 = 3.0,1 + (0,2 – 2b) (2) Từ (1) (2)=> a = 0,1 b =0,08 => nAgCl = 2b+ 0,56 = 0,72 (mol) nAg = 0,2-2b = 0,2-2.0,08 = 0,04 (mol) => m  = mAgCl + mAg = 0,72.143,5 + 0,04.108 = 107,64 (g) Câu 68: B Phương pháp: Viết phản ứng hóa học xảy Hướng dẫn giải: dpmn (a) NaCl + 2H2O   2NaOH+H2  +C12  (b) FeO+HNO3  Fe(NO3)3 + NO  +H2O (c) Si + 2NaOH+H2O  Na2SiO3 +2H2  d) NaHSO4 + NaHCO3  Na2SO4 +CO2  +H2O (e) 9Fe(NO3)2 +6H2SO4  2Fe2(SO2)3 +5Fe(NO3)3+3NO  +6H2O t (g) Fe+6H2SO4 dac   Fe2(SO4)3 +3SO2  +6H2O => phản ứng thu khí Câu 69: D Phương pháp: Sử dụng cơng thức trung bình, độ bất bão hòa k Hướng dẫn giải: nY = 2,8 :22,4 = 0,125 (mol) nBr2 = 36 : 160 = 0,225 (mol) nBr 0, 225 Độ không no Y là: k   =18 nY 0,125 o Vì phản ứng hỗn hợp hidrocacbon H2 pư hồn tồn, Y pư với dd Br2 =>Y hidrocacbon khơng no => H2 pư hết 2x    1,8  x  3, k   Đặt công thức chung Y CxHy ta có:   M y  12 x  y  46  y  5,  Phản ứng cộng Họ không làm thay đổi số nguyên tử cacbon nên số cacbon X 3,4 => Đặt công thức chung hidrocacbon X: C3,4H4 C3,4H4 + 0,6H2 → C3,4H5,2 0,125  0,0756  0,125 (mol) => nx= 0,125 + 0,075 = 0,2 (mol) Ta có: 0,2 mol X chứa 0,125 mol C3, H4 => 0,125 mol X chứa 5/64 mol C3,4H4 Xét X+ Br2 C3,4H4 + 2,4Br2 → C3,4H4Br4,8 5/64 → 0,1875 (mol) => mBr2 = 0,1875.160 = 30 (g) = x Câu 70: C Phương pháp: Bảo toàn electron, viết phương trình hóa học xảy Hướng dẫn giải: nMg = 2,4 :24 = 0,1 (mol) nFeSO4 = 0,25.0,2 = 0,05 (mol); nCuCO4 = 0,25.0,3 = 0,075 (mol) Ta có: ne(Mg nhường)= 0,1.2 = 0,2 (mol) ne(nhận) = 0,05.2 + 0,075.2 = 0,25 (mol) > ne(Mg nhường) > Mg pư hết, muối dư Mg + Cu2+ → Mg2+ + Cu  Mol 0,075  0,075 → 0,075 Mg + Fe2+ → Mg2+ → Fel  Mol (0,1-0,075) → 0,025 0,025 => mchất rắn = mcu + mFe = 0,075.64 + 0,025.56 = 6,2 (g) Câu 71: A Phương pháp: Do x=y-z=> X este khơng no liên kết đơi C=C Do tốn dạng tổng quát nên ta tự chọn lượng chất: x = mol Tính nO2 BTNT “O”: 2nx + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O => (1) Mà theo đề bài: neste = nCO2 - nH2O (2) Giải (1) (2) y z => CTPT X viết CTCT phù hợp Hướng dẫn giải: Do x=y-z=>X este khơng no liên kết đơi C=C Do toán dạng tổng quát nên ta tự chọn lượng chất: x = mol Vo2 = 100,8 (lít) => nO2 = 100,8 : 22,4 = 4,5 (mol) BTNT “O”: 2nx + 2no2 = 2nco2 + nH2O => + 2.4,5 = 2y +z (1) Mà theo đề bài: x=y-z= (2) Giải (1) (2) y= z=3 Vậy X CTPT C4H6O, Các CTCT thỏa mãn là: HCOOC=C-C (cis-trans) HCOOC-C=C HCOOC(C)=C C-COOC-C C=C-COO-C Vậy chất thỏa mãn điều kiện X Câu 72: B Phương pháp: Do sau phản ứng thu khí H2 hỗn hợp KL (Mg dư Cu) nên dung dịch Y không chứa NO3- Cu2+ => Y chứa Mg2+ (x mol); NH4+ (y mol) SO2- (0,2 mol)  Mg 2 : x    N : 0, 02  Mg  H SO4 : 0, X  2 g    dd Y  NH 4 : y đồ: m  g  Mg    Cu  H : 0, 03 Cu  NO3 2  2  SO4 : 0, BTNT “N”: nCu(NO3)2 = nCu = (nNH4+ + 2nN2)/2 => nCu theo y Lập hệ phương trình dựa vào kiện: BTĐT cho dd Y: 2nMg2+ + nNH4+= 2nSO42BTe: 2nMg pu = 2nCu + 10nN2 + 2nH2 + 8nNH4+ Giải hệ thu x y => nCu => mMg dư => m = mMg ban đầu = mMg cư + mMg dư Hướng dẫn giải: Đặt nN2 = a nH2=b (mol) nX = nx = a + b = 1,12 : 22,4 = 0,05 (1) mX = ny.Mx => 28a + 2b = 0,05.6,2.2 (2) Giải (1) (2) được: a = 0,02 b = 0,03 Do sau phản ứng thu khí H2 hỗn hợp KL (Mg dư Cu) nên dung dịch Y không chứa NO3- Cu2+ =>Y chứa Mg2+ (x mol), NH4+ (y mol) SO42- (0,2 mol) đồ:  Mg 2 : x    N : 0, 02  Mg  H SO4 : 0, m  g  Mg   X  2 g    dd Y  NH 4 : y  Cu  H : 0, 03 Cu  NO3 2  2  SO4 : 0, BTNT “N”: nCu(NO3)2 = (nNH4+ + 2nN2)/2 = (y + 2.0,02)/2 = 0,5y + 0,02 (mol) => nCu= 0,5y + 0,02 BTĐT cho dd Y: 2nMg2+ + nNH4+ = 2nSO42- => 2x + y = 0,2.2 (3) BTe: 2nMg pu = 2ncu + 10nN2 + 2NH2 + 8nNH4+ => 2x = 2(0,5y+0,02) + 10.0,02 + 2.0,03 + 8y (4) Giải (3) (4) thu x=0,195 y= 0,01 => nCu = 0,5y + 0,02 = 0,025 mol => mMg dư = – 0,025.64 = 0,4 gam => m= mMg ban đầu = mMg pư + mMg dư= 0,195.24 + 0,4 = 5,08 gam Câu 73: B Phương pháp: Viết PTHH từ xác định thí nghiệm thu kim loại sau phản ứng Hướng dẫn giải: (1) Mg + Fe2(SO4)3 dư = MgSO4 + 2FeSO4=> không thu kim loại (2) Zn + 2HCl dư – ZnCl2 + H2 =>không thu kim loại (3) H2 dư + CuO + Cu + H2O => thu kim loại Cu (4) Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2 CuSO4 + Ba(OH)2 → Cu(OH)2 + BaSO4 => không thu kim loại (5) Fe(NO3)2 + AgNO3 + Fe(NO3)3 + Ag => thu kim loại Ag Vậy thí nghiệm thu kim loại sau phản ứng (3) (5) Câu 74: A Phương pháp: Bảo tồn điện tích Bảo toàn nguyên tố Bảo toàn khối lượng Hướng dẫn giải: n khí = 8,064 : 22,4 = 0,36 mol Dựa vào tỉ lệ suy nNO= 0,2 mol; nH2 = 0,1 mol; nNO2 = 0,06 mol Sau cho Y tác dụng với NaOH dư thu kết tủa Mg(OH)2 => nMg(OH)2 = 17,4: 58 = 0,3 mol BTNT “N”: nNH4+ = NHNO3 – nNo – NNO2 = 0,34 – 0,2 – 0,06 = 0,08 nNaOH = 2nMg2+ + 4nA13+ + nNH4+=> 2,28 = 2.0,3 +4.nA13+ + 0,08 => nA13+ = 0,4 mol Đặt nKHSO4 = x mol  Al 3 : 0,  2  Mg : 0,3   NaOH :2,28mol ddY  NH 4 : 0, 08  17,  g  Mg  OH 2 : 0,3   K : x  SO 2   NO : 0,  Al : 0,  HNO3 : 0,34   m  g   Mg   Khi  H : 0,1  KHSO4 : x  MgO  NO : 0, 06   H 2O BTĐT dd Y: 3nA13+ + 2nMg2+ + nNH4+ + nk+ = 2nSO42- => 0,4.3 +0,3.2 +0,08 +x= 2x => x= 1,88 BTNT “H”: nH2O= (nHNO3 + n(HSO4 – 4nNH4+ - 2nH2)/2 = (0,34 + 1,88 – 0,08.4 – 0,1.2)/2 = 0,85 mol BTKL: m = m (ion Y) + mNO + mH2 + nNO2 + mH2O - mHNO3 – mKHSO4 = 0,4.27 +0,3.24 +0,08.18 + 1,88.39 + 1,88.96 + 0,2.30 +0,1.2 + 0,06.46 +0,85.18 – 0,34.63 – 1,88.136 = 20,4 (g) Đặt nMg = a nMgO = b (mol) 24a + 40b = 20,4 – 0,4.27 (1) a + b = nMg2+ = 0,3 (2) Giải hệ (1) (2) a= b = 0,15 mol => %mMg = (0,15.24/20,4).100% = 17,65% Câu 75: B Hướng dẫn giải: - dung dịch tác dụng với FeSO4: HNO3, NaOH (X, Y) - Dung dịch pH thấp (nồng độ H+ cao nhất) H2SO4 =>Z H2SO4 -T HC1 - Y phản ứng với T nên Y NaOH => X HNO3 Vậy: X: HNO3; Y: NaOH; Z: H2SO4; T: HCI Câu 76: A Phương pháp: Thu muối CaCO3 Ca(HCO3)2 =>1< nOH-/nCO2 < Hướng dẫn giải: Thu muối CaCO3 Ca(HCO3)2 =>1< nOH-/nCO2< Hay < 2b/a < => a < 2b < 2a => b < a < 2b Câu 77: C Phương pháp: Do chất no, mạch hở nên ta quy đổi hỗn hợp X thành: HCOOH: a (COOH)2: b CH2: c CH3OH: d NKOH => (1) nCO2 => (2)  nH 2O  3 mx => (4) Giải hệ phương trình thu a, b, c, d Hướng dẫn giải:  H 2O : 0, 43   Ancol don chuc CO2 : 0, 43   O H SO4 dac ,t o  15,34  g   Axit don chuc    2  H 2O : 0,  Axit 2chuc Y   KOH :0,2    m  g  muoi  ?  Do chất no, mạch hở nên ta quy đổi hỗn hợp X thành: HCOOH: a (COOH)2: b CH2: c CH3OH:d nKOH = a + 2b = 0,2 (1) nCO2 = a + 2b + c + d = 0,43 (2) nH2O = a + b + c + 2d = 0,13 +0,4 (3) mx = 46a + 90b + 14c + 32d = 15,34 (4) Giải hệ (1) (2) (3) (4)=> a = 0,06; b = 0,07; c = 0,06; d= 0,17 Ta thấy c < d=> CH2 nằm axit, không nằm ancol (ancol CH3OH) =>Muối gồm: HCOOK: 0,06 (COOK)2: 0,07 CH2: 0,06 => m = 0,06.84 +0,07.166 +0,06.14 = 17,5 gam Câu 78: C Phương pháp: nAl: NA2 : nA3 = 0,4 : 0,22 : 0,32 = 20 : 11 : 16 - Gộp peptit: 4X + 3Y + 2Z – X,YZ2 (có dạng [(A1)20(A2)11(A3)16] )k + 8H2O Peptit [(A1)2 (A2)(A3)16]k số liên kết peptit là: 47k – - Chặn khoảng giá trị số liên kết peptit để xác định kì - Giả sử số liên kết peptit X, Y, Z x, y, z => Số liên kết peptit peptit X4Y3Z2 4x + 3y + 2z+ + Min: Khi x = 1; y =1; z = 10=> số liên kết + Max: Khi x = 10; y= 1; z = => số liên kết max => số lk  47k - < số lk max => k => CTPT peptit số mol => nx, nY, nz=> npeptit - Do amino axit dạng H2NCnH2nCOOH nên ta quy đổi hỗn hợp thành CONH, CH3, H2O (bằng số mol peptit) Hướng dẫn giải: nAl: NA2 : nA3 = 0,4 : 0,22 : 0,32 = 20 : 11 : 16 - Gộp peptit: 4X+ 3Y+ 2z + X4Y3Z2 (có dạng [(A1)20(A2)11(A3)16] )k + 8H2O Peptit [(A1)20(A2)11(A3)16] )k số liên kết peptit là: 47k -1 - Chặn khoảng giá trị số liên kết peptit để xác định kì Giả sử số liên kết peptit X, Y, Z x, y, z => Số liên kết peptit peptit X4Y3Z2 4x + 3y + 2z+ + Min: Khi x = 1; y = 1; z= 10 => số liên kết 4.1 + 3.1+2.10 + = 35 + Max: Khi x = 10; y= 1; z = => số liên kết 4.10 + 3.1 +2.1+ = 53 => 35  47k  1553 => 0,766  k<  149 => k = =>(A1)20 (A2)11(A3)16 (số mol 0,4/20 = 0,02 mol) 4X + 3Y + 2Z → (A1)20(A2)11(A3)16 + 8H2O 0,08 0,06 0,04 0,02 0,16 => n peptit = 0,08 + 0,06 + 0,04 = 0,18 mol - Do amino axit dạng H2NCH2)COOH nên ta quy đổi hỗn hợp thành CONH, CH3, H2O (bằng số mol peptit) NCONH = nN = nAl + nA2 + nA3 = 0,4 + 0,22 +0,32 = 0,94 mol nH2O = n peptit = 0,18 mol => MCH2 = mM – MCONH – mH2O = 78,1 - 0,94.43 – 0,18.18 = 34,44 (g) => NCH2 = 2,46 mol  NaCO3 : 0, 47 CONH : 0,94 COONa : 0,94    CO : 0,94  2, 46  0, 47  2,93  NaOH 78,1 g  M CH : 2, 46  Muoi  NH : 0,94  O2    H O : 0,18 CH : 2, 46  H O : 0,94  2, 46  3,    N : 0, 47 BTKL:m muối = 0,94+0,94.16+2,46.14=112,46 (g) BTKL: mO2 (đốt 112,46 g muối) = nNa2CO3 + mCO2 + mH2O+mN2 - m muối = 0,47.106 + 2,93.44 + 3,4.18 +0,47.28 – 112,46 = 140,64 (g) => no2 = 4,395 mol Tỉ lệ: Đốt 112,46 gam muối cần 4,395 mol O2 y gam 32,816/22,4 mol => y = 37,487 (g) gần với 37,45 gam Câu 79: B Phương pháp: Este đơn chức nên ta có: n este = n ancol => M este => CTCT este Hướng dẫn giải: NCH3OH = 3,68 : 32 = 0,115 mol ng = nCH3OH = 0,115 mol => Mx = 10,12 : 0,115 = 88 => X C4H8O2 =>CTCT X C2H5COOCH3 Câu 80: A Phương pháp: Tính nH2 Đặt nHCl=x mol BTNT “H”: NH20 = (nHCl – 2nH2)/2  FeCl2  Fe x  0, 31,5  g  X   HCl : x  H : 0,1  60,  g  Y   H 2O :  Fe3O4  FeCl3 BTKL: mx + mHCl = mH2 + mY + mH2O => x=> nH2O BTNT “O”: nFe3O4 = nH2O : => mFe3O4 Hướng dẫn giải: nH2 = 0,1 mol Đặt nHCl =x mol BTNT “H”: nH2O = (nHCl – 2nH2)/2 = (x – 0,2)/2 (mol)  FeCl2  Fe x  0, 31,5  g  X   HCl : x  H : 0,1  60,  g  Y   H 2O :  Fe3O4  FeCl3 BTKL: mx + mHCl = mH2 + my + mH2O => 31,6 + 16,5x = 0,1.2 + 60,7 + 18(x-0,2)/2 => x= => nH2O = 0,4 mol BTNT “O”: nFe3O4 = nH2O : = 0,1 mol => mFe3O4 = 0,1.232 = 23,2 gam ... peptit) Hướng dẫn giải: nAl: NA2 : nA3 = 0,4 : 0,22 : 0,32 = 20 : 11 : 16 - Gộp peptit: 4X+ 3Y+ 2z + X4Y3Z2 (có dạng [(A1)20(A2 )11 (A3 )16 ] )k + 8H2O Peptit [(A1)20(A2 )11 (A3 )16 ] )k có số liên kết... 10 => số liên kết 4 .1 + 3 .1+ 2 .10 + = 35 + Max: Khi x = 10 ; y= 1; z = => số liên kết 4 .10 + 3 .1 +2 .1+ = 53 => 35  47k  15 53 => 0,766  k<  14 9 => k = =>(A1)20 (A2 )11 (A3 )16 (số mol 0,4/20 =... +0,07 .16 6 +0,06 .14 = 17 ,5 gam Câu 78: C Phương pháp: nAl: NA2 : nA3 = 0,4 : 0,22 : 0,32 = 20 : 11 : 16 - Gộp peptit: 4X + 3Y + 2Z – X,YZ2 (có dạng [(A1)20(A2 )11 (A3 )16 ] )k + 8H2O Peptit [(A1)2 (A2)(A3 )16 ]k
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 hóa học sở GDĐT tập huấn bắc ninh lần 1 có lời giải, đề thi thử THPTQG 2019 hóa học sở GDĐT tập huấn bắc ninh lần 1 có lời giải

Từ khóa liên quan