Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại cty TNHH SX TM uyên phát

128 22 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2019, 22:55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤTTÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI UYÊN PHÁT Ngành: KẾ TỐN Chun ngành: KẾ TỐN TÀI CHÍNH Giảng viên hướng dẫn: ThS Trần Nam Trung Sinh viên thực hiện: Phùng Thị Cẩm Thu MSSV: 1154030611 Lớp: 11DKTC05 TP Hồ Chí Minh, 2015 LỜI CAM ĐOAN   Tơi cam đoan đề tài nghiên cứu Những kết số liệu khóa luận tốt nghiệp thực công ty TNHH SXTM Un Phát, khơng chép nguồn khác Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước nhà trường cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 2015 Sinh viên Phùng Thị Cẩm Thu i LỜI CẢM ƠN   Em kính gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Thầy Cô đặc biệt Q Thầy Cơ khoa Kế tốn - Tài ngân hàng trường Đại học Công Nghệ TP.HCM nhiệt tình giảng dạy, tận tâm truyền đạt kiến thức cho em suốt thời gian học tập trường Em chân thành cảm ơn anh chị phòng Kế tốn – Tài cơng ty TNHH SXTM Un Phát tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em suốt thời gian thực tập Em xin gửi lời cảm ơn đến Thầy Trần Nam Trung tận tình hướng dẫn em hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Do kiến thức hạn chế, thời gian tìm hiểu chưa sâu nên khóa luận em khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý từ Q Thầy Cơ anh chị phòng Kế tốn – Tài công ty TNHH SXTM Uyên Phát để em khắc phục thiếu sót Cuối em xin kính gửi đến Q Thầy Cơ, anh chị cơng tác phòng Kế tốn – Tài cơng ty TNHH SXTM Uyên Phát lời chúc sức khỏe thành đạt Em xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 2015 Sinh viên Phùng Thị Cẩm Thu ii iii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN   NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN : Họ tên sinh viên: Phùng Thị Cẩm Thu MSSV: 1154030611 Lớp: 11DKTC05 Thời gian thưc tập: Từ 20/04/2015 đến 22/05/2015 Tại đơn vị: Cơng ty TNHH SXTM Un Phát Trong q trình viết báo cáo thực tập sinh viên thể : Thực viết báo cáo thực tập theo quy định: Tốt Khá Trung bình Khơng đạt Thường xuyên liên hệ trao đổi chuyên môn với Giảng viên hướng dẫn : Thường xun Ít liên hệ Khơng Đề tài đạt chất lượng theo yêu cầu : Tốt Khá Trung bình Khơng đạt TP.HCM, ngày … tháng ….năm 2015 Giảng viên hướng dẫn (Ký tên, ghi rõ họ tên) iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội dung BTP Bán thành phẩm BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BM Biểu mẫu CCDC Công cụ dụng cụ CPNVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPNCTT Chi phí nhân cơng trực tiếp CPSX Chi phí sản xuất CPSXC Chi phí sản xuất chung DDCK Dở dang cuối kỳ DDĐK Dở dang đầu kỳ GTGT Giá trị gia tăng GVHB Giá vốn hàng bán GĐ Giai đoạn HĐ Hóa đơn KT-TC Kế tốn - Tài KPCĐ Kinh phí cơng đồn MMTB Máy móc thiết bị NVL Nguyên vật liệu P/S Phát sinh PNK Phiếu nhập kho PXK Phiếu xuất kho P.GĐX Phó giám đốc xưởng SPDD Sản phẩm dở dang SPDDCK Sản phẩm dở dang cuối kỳ SPDDĐK Sản phẩm dở dang đầu kỳ SPHT Sản phẩm hoàn thành v SPHTTĐ Sản phẩm hoàn thành tương đương SPH Sản phẩm hỏng SXDD Sản xuất dở dang SXKD Sản xuất kinh doanh SXSP Sản xuất sản phẩm SXTM Sản xuất thương mại TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định TTBTC Thơng tư Bộ tài TC-NS Tổ chức - Nhân TNHH Trách nhiệm hữu hạn XĐKQKD Xác định kết kinh doanh XDCB Xây dựng vi DANH MỤC CÁC BẢNG Trang vii Bảng 2.1 Bảng tình hình doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ năm 2012, 2013, 2014 34 Bảng 2.2 Quy trình sản xuất cơng nghệ 35 Bảng 2.3 Bảng trích sổ TK 621 42 Bảng 2.4 Bảng tỷ lệ khoản trích theo lương 43 Bảng 2.5 Bảng trích sổ TK 622 44 Bảng 2.6 Bảng phân bổ chi phí nhân cơng trực tiếp 45 Bảng 2.7 Bảng trích sổ TK 627 47 Bảng 2.8 Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung 48 Bảng 2.9 Bảng tập hợp chi phí sản xuất vỏ bếp gas đơi 49 Bảng 2.10 Bảng trích sổ TK 154 49 Bảng 2.11 Bảng định mức vỏ bếp gas đôi 51 Bảng 2.12 Trích bảng tính tổng giá thành sản phẩm 51 Bảng 2.13 Bảng trích sổ TK 155 52 vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Trang PHỤ LỤC ... công ty TNHH SXTM Uyên Phát Phản ánh công tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty Từ đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm. .. thụ sản phẩm tính theo cơng thức: Giá thành toàn sản phẩm = Giá thành sản xuất sản phẩm + Chi phí quản lý doanh nghiệp + Chi phí bán hàng 1.1.3 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành Giá thành sản. .. trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty Tìm hạn chế kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty Đưa giải pháp phù hợp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại cty TNHH SX TM uyên phát , Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại cty TNHH SX TM uyên phát