Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh cc

122 65 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2019, 22:55

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY TNHH C&C Ngành: KẾ TOÁN Chuyên ngành: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Giảng viên hướng dẫn: ThS Trần Nam Trung Sinh viên thực hiện: Huỳnh Thị Thanh Nguyên MSSV: 1311181505 Lớp: 13DKTC08 TP Hồ Chí Minh, 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY TNHH C&C Ngành: KẾ TỐN Chun ngành: KẾ TỐN TÀI CHÍNH Giảng viên hướng dẫn: ThS Trần Nam Trung Sinh viên thực hiện: Huỳnh Thị Thanh Nguyên MSSV: 1311181505 Lớp: 13DKTC08 TP Hồ Chí Minh, 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan đề tài nghiên cứu Những kết số liệu báo cáo khóa luận tốt nghiệp thực Công ty TNHH C&C, khơng chép nguồn khác Tơi hồn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường cam đoan TP HCM , ngày … tháng… năm 2017 Sinh viên thực (SV Ký ghi rõ họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian làm báo cáo khóa luận tốt nghiệp Cơng ty TNHH C&C, tơi nhận hướng dẫn tận tình chị Hoa (nhân viên kế tốn Cơng ty), anh chị đây, phần biết nghiệp vụ kế tốn Cơng ty Q trình học tập trường đại học trình khơng ngừng học hỏi, phấn đấu hồn chỉnh kiến thức nhân cách người Trong thời gian học tập rèn luyện trường, xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, phòng, Ban Khoa Kế tốn - Tài - Ngân hàng tạo điều kiện giúp đỡ, giảng dạy truyền đạt cho kiến thức quý báu Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới ThS Trần Nam Trung, người tận tình bảo, giúp đỡ tơi suốt q trình viết báo cáo khóa luận tốt nghiệp kể từ chọn đề tài hồn thành Sự giúp đỡ nhiệt tình thầy giúp tơi có hướng rõ ràng q trình hồn thành báo cáo khóa luận tốt nghiệp Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn tới gia đình, bạn bè đồng hành giúp đỡ động viên chúng tơi suốt q trình học tập hồn thành báo cáo khóa luận tốt nghiệp Trân trọng kính chào! TP HCM , ngày … tháng… năm 2017 MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Kết cấu đồ án CHƯƠNG 2: CƠ SƠ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH C&C 2.1 Khái niệm, ý nghĩa nhiệm vụ kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 2.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 2.1.2 Ý nghĩa nhiệm vụ kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 2.2 Kế tốn chi phí sản xuất phân loại chi phí 2.2.1 Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích cơng dụng 2.2.2 Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí 2.2.3 Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung cấu thành chi phí 2.3 Kế toán giá thành sản phẩm phân loại giá thành sản phẩm 2.3.1 Phân loại theo thời gian sở liệu 2.3.2 Phân loại theo phạm vi tính tốn 2.4 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 2.5 Đối tượng phương pháp hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 2.5.1 Đối tượng phương pháp hạch tốn chi phí sản xuất 2.5.2 Đối tượng phương pháp hạch toán tính giá thành sản phẩm 10 2.6 Tổ chức cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 21 2.6.1 Hạch tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 22 2.6.2 Hạch tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 25 2.6.3 Hạch toán chi phí sản xuất chung 27 CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH C&C 36 3.1 Giới thiệu trình hình thành phát triển Công ty TNHH C&C 36 3.1.1 Sơ lược Công ty 36 3.1.2 Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH C&C 36 3.2 Cơ cấu tổ chức, quản lý Công ty TNHH C&C 37 3.2.1 Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH C&C 37 3.2.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 37 3.3 Cơ cấu tổ chức kế tốn Cơng ty TNHH C&C 38 3.3.1 Cơ cấu tổ chức máy kế tốn Cơng ty TNHH C&C 38 3.3.2 Chức nhiệm vụ phận 39 3.3.4 Chế độ, sách kế tốn áp dụng Cơng ty TNHH C&C 41 3.4 Tình hình Cơng ty TNHH C&C năm gần 42 3.5 Thuận lợi khó khăn phương hướng phát triển Công ty TNHH C&C 43 3.5.1 Thuận lợi khó khăn Cơng ty TNHH C&C 43 3.5.2 Phương hướng phát triển Công ty TNHH C&C 43 CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH C&C 45 4.1 Đặc điểm tình hình chung cơng tác tổ chức tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH C&C 45 4.2 Phương pháp kế tốn tập hợp chi phí sản xuất Cơng ty TNHH C&C 45 4.2.1 Chi phí nguyên vật liệu tiếp 45 4.2.2 Chi phí nhân cơng trực tiếp 50 4.2.3 Chi phí sản xuất chung 54 4.2.4 Hạch tốn tổng hợp chi phí sản xuất 65 4.2.5 Đánh giá sản phẩm dở dang 68 4.3 Phương pháp kế toán tập hợp giá thành Công ty TNHH C&C 68 4.3.1 Đối tượng tính giá thành 68 4.3.2 Kỳ tính giá thành phương pháp tính giá thành 68 4.3.3 Hạch tốn chi phí tính giá thành 68 4.4 Trình bày thơng tin báo cáo tài (Phụ lục 2) 70 4.5 So sánh lý thuyết thực tế công tác Công ty TNHH C&C 71 CHƯƠNG 5: NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ 72 5.1 Nhận xét 72 5.1.1 Nhận xét tổng quát tình hình hoạt động Công ty TNHH C&C 72 5.1.2 Nhận xét cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH C&C 72 5.2 Kiến nghị 73 5.2.1 Kiến nghị công tác kế tốn Cơng ty TNHH C&C 73 5.2.2 Kiến nghị khác 75 KẾT LUẬN 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu BHTN BHXH BHYT CB - CNV CCDC CĐ CP CPSX CP SXDD DN ĐVT GTGT GVHB GTSP KPCĐ KKĐK KKTX KH NCTT NVL NVLTT Pp PX SX SXC SXKD SP SPDD SXSP TNHH TP TSCĐ Ý nghĩa Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Cán - Công nhân viên Công cụ dụng cụ Cơng đoạn Chi phí Chi phí sản xuất Chi phí sản xuất dở dang Doanh nghiệp Đơn vị tính Giá trị gia tăng Giá vốn hàng bán Giá thành sản phẩm Kinh phí cơng đồn Kiểm định kì khai thường xuyên Khấu hao Nhân công trực tiếp Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu trực tiếp Phương pháp Phân xưởng Sản xuất Sản xuất chung Sản xuất kinh doanh Sản phẩm Sản phẩm dở dang Sản xuất sản phẩm Trách nhiệm hữu hạn Thành phẩm Tài sản cố định vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Quan hệ chi phí sản xuất giá thành Sơ đồ 2.2: Sơ đồ Kết cấu TK 621 22 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ hạch tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 23 Sơ đồ 2.4: Sơ đồ Kết cấu TK 622: 25 Sơ đồ 2.5: Sơ đồ hạch tốn chi phí nhân cơng trực tiếp: 26 Sơ đồ 2.6: Sơ đồ Kết cấu TK 627 28 Sơ đồ 2.7:Sơ đồ hạch tốn chi phí SXC: pp KKTX KKĐK 29 Sơ đồ 2.8: Sơ đồ kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo phương pháp khai thường xuyên 34 Sơ đồ 2.9: Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kiểm định kỳ 35 Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty TNHH C&C 37 Sơ đồ 3.2: Cơ cấu tổ chức máy kế toán Công ty 39 Sơ đồ 3.3: Hình thức nhật ký chung Cơng ty 41 DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU Biểu mẫu 4.1 Sổ chi tiết vật liệu 46 Biểu mẫu 4.2 Phiếu xuất kho 48 Biểu mẫu 4.3 Sổ chi tiết TK 621 49 Biểu mẫu 4.4 Sổ TK 621 49 Biểu mẫu 4.5 Sổ nhật ký chung TK 621 50 Biểu mẫu 4.6 Sổ chi tiết TK 622 52 Biểu mẫu 4.7 Sổ TK 622 53 Biểu mẫu 4.8 Sổ nhật ký chung TK 622 54 Biểu mẫu 4.9 Sổ chi tiết TK 6271 56 Biểu mẫu 4.10 Sổ TK 6271 56 Biểu mẫu 4.11 Sổ chi tiết TK 6272 57 Biểu mẫu 4.12 Sổ TK 6272 58 Biểu mẫu 4.13 Sổ chi tiết TK 6273 59 Biểu mẫu 4.14 Sổ TK 6273 59 Biểu mẫu 4.15 Sổ chi tiết TK 6274 60 Biểu mẫu 4.16 Sổ TK 6274 61 Biểu mẫu 4.17 Sổ chi tiết TK 6277 62 Biểu mẫu 4.18 Sổ TK 6277 62 Biểu mẫu 4.19 Sổ chi tiết TK 6278 63 Biểu mẫu 4.20 Sổ TK 6278 64 Biểu mẫu 4.21 Sổ chi tiết TK 154 66 Biểu mẫu 4.22 Sổ TK 154 67 Biểu mẫu 4.23 Bảng chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 70 Chi phí dụng cụ sản xuất Tiền mặt 31/08/16 31/08/16 31/08/16 6274 31/08/16 KC 31/08/16 … 31,353,744 6278 3,197,000 1111 … 3,197,000 … … Chi phí SXKD dở dang 154 7,725,894 Chi phí NV phân xưởng 6271 Chi phí SXKD dở dang 154 … Kết chuyển CPSXC Chi phí vật liệu … 31,353,744 Phân bổ chi phí Tiền mặt 31/08/16 6277 331 Chi phí tiền khác … 443,226 Phân bổ chi phí Phải trả người bán … 443,226 2141 Chi phí dịch vụ mua ngồi … 10,312,150 Phân bổ chi phí Hao mòn TSCĐ 31/08/16 10,312,150 1111 Chi phí khấu hao TSCĐ 31/08/16 6273 4,051,900 6272 Chi phí SXKD dở dang 154 Chi phí dụng cụ sản xuất 6273 Chi phí SXKD dở dang 154 Chi phí khấu hao TSCĐ 6274 Chi phí SXKD dở dang 154 Chi phí dịch vụ mua ngồi 6277 Chi phí SXKD dở dang 154 Chi phí tiền khác 6278 … … … 7,725,894 4,051,900 10,312,150 10,312,150 443,226 443,226 31,353,744 31,353,744 3,197,000 3,197,000 Tổng cộng … … 114,167,828 114,167,828 Lập ngày 31 tháng 08 năm 2016 Người lập Thủ quỹ Kế toán trưởng Giám đốc 4.2.4 Hạch tốn tổng hợp chi phí sản xuất Bảng 4.1 CPSX phân xưởng phân bổ cho loại sản phẩm Loại sản phẩm Số lượng thành phẩm Hộp bánh truyền thống … 30.000 Tổng cộng 30.000 … CP NVL TT CP NC TT CP SXC Tổng cộng 1,183,104,000 331,813,563 57,083,914 1,572,001,477 … … 331,813,563 57,083,914 … 1,183,104,000 … 1,572,001,477  Nội dung: Cuối kỳ, kế toán kết chuyển tồn chi phí ngun vật liệu trực tiếp chi phí sản xuất phân bổ (chi phí ngun vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sản xuất chung) có liên quan đến giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng vào bên Nợ TK 154 (chi tiết đơn đặt hàng)  Tài khoản sử dụng: Tài khoản 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang”  Trình tự hạch toán: Cuối tháng kế toán tiến hành thực bút tốn kết chuyển, máy tính tự động tổng hợp số liệu sổ Nhật ký chung, sổ tài khoản 154, sổ chi tiết tài khoản 154  Hạch toán tổng hợp: Kết chuyển CPNVLTT, CPNCTT, CPSXC vào tài khoản 154 để tính giá thành sản phẩm hộp bánh trung thu truyền thống Nợ TK 154: 1,572,001,477 Có TK 621: 1,183,104,000 Có TK 622: 331,813,563 Có TK 627: 57,083,914 Kết chuyển tồn chi phí có liên quan đến tài khoản 621, 622, 627 vào tài khoản 154 “chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” Tài khoản 154 tiến hành hạch toán vào cuối tháng Tổng giá thành gồm CPNVLTT, CPNCTT, CPSXC Sau tập hợp sang tài khoản 154, kế toán kết chuyển sang TK 155 để xác định giá thành kỳ Biểu mẫu 4.21 Sổ chi tiết TK 154 CÔNG TY TNHH C&C 285 Nơ Trang Long, P.13, Q Bình Thạnh, TP.HCM ĐT: (08) 35534156, 35534157 Fax: (08) 35534757 MST:0300851516 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Từ ngà 01/08/2016 đến ngà 31/08/2016 Tài khoản 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Đầu kỳ ĐVT: VNĐ Ngày ghi Sổ chứng từ sổ Số CT Số phiếu TK đối Diễn giải Ngày Số tiền ứng Nợ Có 31/08/16 31/08/16 KC NVL trực tiếp 621 1,183,104,000 31/08/16 31/08/16 KC NC trực tiếp 622 331,813,563 31/08/16 31/08/16 KC CP SXC 627 57,083,914 1,572,001,477 Cộng phát sinh: 1,572,001,477 Cuối kỳ: Lập ngày 31 tháng 08 năm 2016 Người lập Thủ quỹ Kế toán trưởng Giám đốc Biểu mẫu 4.22 Sổ TK 154 CÔNG TY TNHH C&C 285 Nơ Trang Long, P.13, Q Bình Thạnh, TP.HCM ĐT: (08) 35534156, 35534157 Fax: (08) 35534757 MST:0300851516 SỔ CÁI Từ ngà 01/08/2016 đến ngà 31/08/2016 Tài khoản 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Tài khoản đối ứng 621 Đầu kỳ: Tên tài khoản ĐVT: VNĐ Phát sinh Nợ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 622 Chi phí nhân cơng trực tiếp 6271 Chi phí nhân viên phân xưởng Có 1,183,104,000 331,813,563 7,725,894 6272 Chi phí vật liệu 4,051,900 6273 Chi phí dụng cụ sản xuất 10,312,150 6274 Chi phí khấu hao TSCĐ 443,226 6277 Chi phí dịch vụ mua ngồi 31,353,744 6278 Chi phí khác tiền 3,197,000 155 Thành phẩm 1,572,001,477 1,572,001,477 Cộng phát sinh: 1,572,001,477 Cuối kỳ: Lập ngày 31 tháng 08 năm 2016 Người lập Kế toán trưởng 67 Giám đốc 4.2.5 Đánh giá sản phẩm dở dang Tại Công ty TNHH C&C, với đặc điểm sản xuất Công ty số lượng sản xuất ổn định, chu kì sản xuất ngắn, liên tục, có sản phẩm hồn thành nhập kho ngày, nên khơng có sản phẩm dở dang, để cơng tác tính giá thành đơn giản nên Công ty không đánh giá sản phẩm dở dang đầu kì cuối kì Thiệt hại sản phẩm hỏng ngừng sản xuất xảy nhỏ nên Công ty không tiến hành đánh giá 4.3 Phương pháp kế toán tập hợp giá thành Cơng ty TNHH C&C 4.3.1 Đối tượng tính giá thành Đối tượng tính giá thành sản phẩm áp dụng cho Cơng ty TNHH C&C sản phẩm hồn thành kỳ 4.3.2 Kỳ tính giá thành phương pháp tính giá thành Kỳ tính giá thành: Do Cơng ty sản xuất nhiều mặt hàng, kế hoạch ổn định, chu kì sản xuất ngắn, liên tục có sản phẩm hồn thành nhập kho nên kỳ tính giá thành theo tháng Phương pháp tính giá thành: Theo phương pháp trực tiếp, dựa vào khoản chi phí thực tế để thực trình sản xuất sản phẩm 4.3.3 Hạch tốn chi phí tính giá thành Tính giá thành giai đoạn sau cơng tác hạch tốn chi phí tính giá thành sản phẩm Việc xác định kỳ tính giá thành phụ thuộc vào đặc điểm tổ chức sản xuất, chu kỳ sản xuất sản phẩm Kỳ tính giá thành Cơng ty hàng tháng vào cuối tháng Sau phân bổ chi phí cho loại, kế toán tiến hành tập hợp chi phí cho loại sản phẩm theo mã hàng Vì Cơng ty khơng có sản phẩm dở dang đầu kì cuối kì nên tổng chi phí sản xuất phát sinh tháng tổng giá thành sản phẩm Căn vào tổng giá thành 68 số lượng hoàn thành loại sản phẩm để tính giá thành đơn vị theo cơng thức: Tổng giá thành loại SP = CPSX DDĐK + Tổng chi phí phát sinh kì – CPSX DDCK Tổng giá thành loại SP Giá thành đơn vị loại SP = Tổng số lượng thành phẩm nhập kho loại Bảng 4.2 Bảng số lượng thành phẩm sản phẩm Loại hộp Hộp bánh Túi xách giấy truyền thống (35x29x9.6) cm Số lượng 30.000 Túi giấy Cookies 600g Tổng cộng 79.760 191.760 47.000  Tổng giá thành sản phẩm hộp bánh truyền thống: = CP NVLTT + CP NCTT + CP SXC = 1,183,104,000 + 331,813,563 + 57,083,914 = 1,572,001,477  Giá thành đơn vị sản phẩm hộp bánh truyền thống: = 1,572,001,477/30.000 = 52,400 Nợ TK 155: 1,572,001,477 Có TK 154: 1,572,001,477 69 Biểu mẫu 4.23 Bảng chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm CÔNG TY TNHH C&C 285 Nơ Trang Long, P.13, Q Bình Thạnh, TP.HCM ĐT: (08) 35534156, 35534157 Fax: (08) 35534757 MST:0300851516 BẢNG CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Từ ngày 01/01/2014 đến 31/01/2014 STT Thành phẩm Tổng thành Hộp bánh truyền thống … … Cộng phát sinh giá CP NVLTT CP NCTT CP SXC Số lượng Giá thành 1,572,001,477 1,183,104,000 331,813,563 57,083,914 30.000 52,400 … … … … … … 1,572,001,477 1,183,104,000 331,813,563 57,083,914 30.000 52,400 Lập ngày 31 tháng 08 năm 2016 Người lập Kế tốn trưởng Giám đốc 4.4 Trình bày thơng tin báo cáo tài (Phụ lục 2) Theo báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty: - Ngày 31/12/2016 Cơng ty kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp với số tiền 1.667.103.279 đ Kế tốn hạch tốn sau: Nợ TK 911: 1.667.103.279 Có TK 642: 1.667.103.279 - Ngày 31/12/2016 Công ty kết chuyển chi phí tài số tiền 475.445.422 đ Kế tốn hạch tốn sau: Nợ TK 911 : 475.445.422 Có TK 635: 475.445.422 70 - Ngày 31/12/2016 Công ty kết chuyển doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ số tiền 22.256.731.944 đ Kế toán hạch toán sau: Nợ TK 511: 22.256.731.944 Có TK 911: - 22.256.731.944 Ngày 31/12/2016 Công ty kết chuyển giá vốn hàng bán với số tiền 19.474.856.515 đ Kế toán hạch toán sau: Nợ TK 911: 19.474.856.515 Có TK 632: - 19.474.856.515 Ngày 31/12/2016 Công ty kết chuyển doanh thu hoạt động tài với số tiền 839.073 đ.Kế tốn hạch tốn sau: Nợ TK 911: 839.073 Có TK 515: 839.073 4.5 So sánh lý thuyết thực tế công tác Công ty TNHH C&C Thực tế Lý thuyết - Đều làm việc số, tính tốn tư Giống - Các nghiệp vụ thường xuyên lặp lặp lại - Các khoản trích theo lương: BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ tính theo tỷ lệ quy định Khác - Phiếu xuất kho gồm liên: - Phiếu xuất kho gồm liên: người nhận, thủ kho người nhận, thủ kho, lưu lại phiếu - Các khoản trích theo lương tính - Khoản trích theo lương thường theo khoản lương tính quỹ lương nhân với tỷ lệ - Tập hợp chi phí ngồi khoản chi phí 621, 622, 627 Phân bổ chi phí - Tập hợp chi phí bao gồm nhân cơng, chi phí sản xuất chung khoản chi phí 621, 622, 627 liệt nhỏ tài khoản chi tiết 71 CHƯƠNG 5: NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ 5.1 Nhận xét 5.1.1 Nhận xét tổng quát v tình hình hoạt động Cơng ty TNHH C&C Cơng tykế hoạch sản xuất tốt, nên quy mô sản xuất ngày mở rộng, suất tăng nhanh Sản phẩm tạo lịch trình tiến độ để cung cấp hàng hóa kịp thời Cơng ty đầu tư thêm máy móc thiết bị, đổi phù hợp với đặc điểm yêu cầu sản xuất, đáp ứng tốt cho nhu cầu phát triển sản xuất mở rộng quy mô bán hàng Đội ngũ cán cơng nhân lành nghề, giàu kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm, gắn bó lâu dài với Cơng ty, làm hạn chế biến động nhân tham gia sản xuất sản phẩmkế hoạch dự trù vật liệu tốt nên công việc sản xuất không bị ngừng trệ, giảm chi phí tối ưu hóa hoạt động sản xuất để hạ giá thành sản phẩm Mục tiêu lớn giữ vững thương hiệu thị trường sản xuất bao bì, hộp, giấy… tương lai Với lãnh đạo tài tình Ban giám đốc với nỗ lực không ngừng đội ngũ nhân viên, Công ty TNHH C&C khẳng định thương hiệu vị thị trường sản xuất giấy Thành phố Hồ Chí Minh 5.1.2 Nhận xét v cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH C&C Qua thời gian thực tập công ty TNHH C&C em thấy công tác quản lý cơng tác kế tốn thực cách nguyên tắc, tuân thủ quy định nhà nước quy định Công ty Công tác tổ chức kế toán chặt chẽ hiệu công tác quản lý số liệu, sổ sách chứng từ Cơng ty sử dụng sổ sách kế tốn theo sổ sách tài quy định Các báo cáo tài lập đầy đủ, xác cho quan thuế Giám đốc kịp thời Cơng ty trang bị cho sở vật chất kỹ thuật việc hoạt động 72 Với lãnh đạo Ban giám đốc cộng với nhiệt tình cán cơng nhân viên Công ty bước đưa Công ty vào ổn định tương đối Với thành không nghỉ đến phận kế tốn Cơng ty họ người quản lý tốt góp phần mang lại hiệu cho Cơng ty, Công ty áp dụng phần mềm tự động hóa kế tốn vào việc phản ánh nghiệp vụ phát sinh Việc sử dụng phần mềm kế toán giúp nhiều việc quản lý điều hành, ln sẵn có thơng tin từ chi tiết đến tổng hợp theo khía cạnh lúc 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Kiến nghị v công tác kế tốn Cơng ty TNHH C&C Duy trì hệ thống tổ chức để đảm bảo cho Cơng ty hoạt động cách liên tục cách tổ chức hợp lí Tiếp tục trì sách kế tốn hệ thống chứng từ sử dụng doanh nghiệp Tham gia tập huấn nghị định, thông tư thuế, tài thường xun để kịp thời cập nhật thơng tin áp dụng cho xác 5.2.2 Kiến nghị v kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm  Về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Hiện đa số nguyên vật liệu vận chuyển từ nơi mua nguyên vật liệu đến phân xưởng, yếu tố làm ảnh hưởng đến tình hình tăng chi phí phân xưởng Vì vấn đề đặt với phận vật tư phải tổ chức tốt kho nhằm góp phần làm giảm thiểu chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Nguyên vật liệu mua phải qua khâu kiểm nghiệm số lượng, chất lượng, quy cách để không làm ảnh hưởng đến chất lượng phân xưởng Nguyên liệu mua phải bảo quản tốt nên phải giao trách nhiệm cho người khâu khơng nên giao tồn trách nhiệm cho người để tránh việc thất thoát 73 Đội trưởng phải kiểm sốt chặt chẽ q trình sử dụng vật liệu tránh tình trạng bỏ sót trình sản xuất Để đảm bảo phân xưởng sản xuất thông suốt không bị tách khâu cung cấp vật liệu phân xưởng nên thiết lập hệ thống nhà cung cấp ổn định, nên ký hợp đồng mua vật liệu với nhà cung cấp theo thời gian dài với địa điểm thời gian giao vật liệu xác định phù hợp với tiến độ, điều cho phép Cơng ty giảm chi phí bảo quản vật liệu kho, chiếm dụng vốn nhà cung cấp thời gian, việc cung cấp vật liệu cho phân xưởng đủ số lượng, chất lượng đảm bảo tiến độ  Về chi phí nhân cơng trực tiếp: Công ty phải thường xuyên kiểm tra đột xuất số công nhân thực tế làm phân xưởng để xem xét việc chấm cơng xác, so sánh số nhân viên thực tế với số nhân viên theo hợp đồng Bên cạnh trình độ tay nghề cơng nhân phải nâng cao, máy móc đầu tư mua sắm để không bị gián đoạn điều làm giảm ngày cơng cơng nhân góp phần làm giảm chi phí nhân cơng Các đội, phận quản lý phải có giám sát rõ ràng từ khâu tuyển công nhân, chấm công, giám sát thi cơng, hạch tốn chi phí ghi chép vào sổ sách nhằm đảm bảo tiến độ thi công, hạn chế tối đa chi phí bất hợp lý phát sinh Cơng ty nên gắn liền lợi ích với quyền lợi cơng nhân như: trợ cấp khó khăn, bệnh tật, đau ốm, khuyến khích khen thưởng cơng nhân phân xưởng tiết kiệm vật tư, hạn chế sản phẩm hỏng, tránh lãng phí, để hạ giá thành sản phẩm cho cơng ty, hồn thành sản xuất tiến độ Cơng ty nên trích trước tiền lương công nhân nghỉ phép theo định khoản Nợ TK 622: Chi phí nhân cơng trực tiếp Có TK 335: Chi phí phải trả  Về chi phí sản xuất chung: Việc phân chi phí sản xuất chung thành nhiều khoản mục nhỏ giúp kế tốn theo dõi cụ thể, xác chi phí sản xuất chung Cơng ty Bên cạnh việc 74 phân bổ chi phí sản xuất chung cho phân xưởng, Cơng ty sử dụng tiêu thức phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Cách phân bổ hợp lý, tương đối xác chi phí nguyên vật liệu trực tiếp khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn giá thành Mặc khác đội sản xuất chi phí phát sinh đội tập hợp bảng kèm theo chứng từ gốc giúp kế tốn Cơng ty phân loại chi phí rõ ràng, xác  Về việc đánh giá chi phí sản xuất dở dang cuối kì Hiện nay, Công ty chưa quan tâm đến việc đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì theo tháng, quý, điều ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tính giá thành sản phẩm, việc đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì để phân định rõ ràng phần chi phí sản phẩm chí phí sản phẩm chuyển thành chi phí thời kỳ (chi phí vượt mức bình thường chuyển vào giá vốn) Vì vậy, Cơng ty nên chọn phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì hợp lí với tình hình hoạt động Công ty, tuân thủ nguyên tắc phù hợp việc ghi nhận doanh thu chi phí tránh tình trạng lợi dụng việc đánh giá sản phẩm dở dang để điều chỉnh tăng, giảm giá thành sản phẩm theo ý muốn chủ quan, khai kiểm số lượng sản xuất dở dang khơng xác, đặc biệt với phân xưởng sản xuất khoảng thời gian dài toán theo giai đoạn sản xuất 5.2.3 Kiến nghị khác Hiện kinh tế thị trường doanh nghiệp muốn tồn hoạt động có hiệu phải nắm bắt thị trường điều cần thiết Nắm bắt thị trường thành công doanh nghiệp Nếu vốn khơng đủ để mua hàng hóa khơng kịp đáp ứng tiêu thụ, khơng có vốn nguồn cung cấp không phù hợp cung cấp không đầy đủ nhu cầu mà mong muốn chủng loại số lượng sản phẩm Trong quan hệ mua bán với đối tác cần linh hoạt biện pháp khuyến số phương tiện toán chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán cho khách hàng tốn nhanh khách hàng có quan hệ lâu dài 75 KẾT LUẬN Để tồn phát triển kinh tế thị trường, đòi hỏi doanh nghiệp phải đảm bảo yếu tố đầu vào, tổ chức sản xuất cân đối trình kinh doanh hợp lý, phản ánh hai mặt chủ yếu q trình sản xuất chi phí kết Vì vậy, kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng việc quan trọng cơng tác kế tốn doanh nghiệp Nó phản ánh từ trình cung ứng đến trình sản xuất kinh doanh định hướng cho trình tiêu thụ Mặt khác, hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm khơng có chức phản ánh cách đơn mà có chức thơng tin cho q trình quản trị doanh nghiệp cách có hiệu để thích ứng với yêu cầu tổ chức sản xuất tình hình Cơng tác kế tốn quan trọng với khả quản lý tồn quy trình kinh doanh hệ thống sổ sách kế tốn, phân tích tình hình tài nắm bắt kịp thời chủ trương sách nhà nước Kế toán thành phần quan trọng việc quản lý doanh nghiệp Giai đoạn hiên giai đoạn để củng cố phát triển toàn mặt hoạt động kinh doanh Cơng ty với thuận lợi khó khăn Tuy chịu nhiều áp lực khó khăn Công ty bước khắc phục phát triển để đứng vững tương lai góp phần cho cơng đổi phát triển nước ta 76 PHỤ LỤC Phụ lục 77 Phụ lục 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giảng viên khoa Kế toán – Kiểm toán Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (Năm 2010) , Kế tốn chi phí, NXB Giao Thơng Vận Tải ThS Phạm Ngọc Tồn (Năm 2010), Kế tốn chi phí, NXB Tài Chính Tài liệu trích dẫn từ Internet: - Tailieu.vn - Ketoanthienung.com - Danketoan.com 79 ... VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH C&C 2.1 Khái niệm, ý nghĩa nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 2.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất tính. .. luận kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH C&C Chương 3: Tổng quan Công ty TNHH C&C Chương 4: Thực trạng công tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH. .. tính giá thành sản phẩm 2.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 2.1.2 Ý nghĩa nhiệm vụ kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 2.2 Kế tốn chi phí sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh cc , Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh cc