Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH SX TM XD điện bích hạnh

81 92 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2019, 22:55

GVHD: Ths.Nguyễn Duy Minh SVTH : Đỗ Thị Thảo BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TỐN CHI PHÍ S ẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH S ẢN PHẨM TẠI CƠNG TY TNHH SX TM XD ĐI ỆN BÍCH HẠNH Ngành : Kế tốn Chun ngành : Kế tốn tài Giảng viên hướng dẫn : Ths.Nguy ễn Duy Minh Sinh viên thực : Đỗ Thị Thảo MSSV: 1211180873 Lớp: 12DKTC03 TP Hồ Chí Minh, 2016 i GVHD: Ths.Nguyễn Duy Minh SVTH : Đỗ Thị Thảo BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TỐN CHI PHÍ S ẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH S ẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SX TM XD ĐI ỆN BÍCH HẠNH Ngành : Kế tốn Chun ngành : Kế tốn tài Giảng viên hướng dẫn : Ths.Nguy ễn Duy Minh Sinh viên thực : Đỗ Thị Thảo MSSV: 1211180873 Lớp: 12DKTC03 TP Hồ Chí Minh, 2016 ii GVHD: Ths.Nguyễn Duy Minh SVTH : Đỗ Thị Thảo LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài nghiên cứu Những kết số liệu báo cáo thực tập tốt nghiệp thực công ty TNHH SX TM XD ĐIỆN BÍCH HẠNH, khơng chép nguồn khác Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước nhà trường cam đoan TP Hồ Chí Minh,ngày ….tháng ….năm 201… Tác giả Đỗ Thị Thảo GVHD: Ths.Nguyễn Duy Minh SVTH : Đỗ Thị Thảo LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc Cơng ty TNHH SX TM XD ĐIỆN BÍCH HẠNH Anh Chị phòng Kế Tốn Cơng ty giúp đỡ em thời gian em thực tập phòng Kế Tốn Đặc biệt chị Lê Thị Kim Nhanh , người hướng dẫn em thực tập Công ty, cảm ơn chị tạo điều kiện giúp đỡ em hồn thành khóa thực tập báo cáo Bên cạnh em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám Hiệu Trường Đại học Cơng Nghệ Tp.HCM nói chung Khoa Kế Tốn – Tài Chính – Ngân Hàng trường nói riêng, trang bị cho em kiến thức kinh nghiệm quý báu Đặc biệt em gửi lời cảm ơn đến thầy Nguyễn Duy Minh, giảng viên hướng dẫn em trình thực tập làm báo cáo này, cảm ơn thầy cho em ý kiến quý báu giúp đỡ em nhiều để em hồn thành báo cáo Do thời gian, kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn kinh nghiệm thực tế có hạn đề tài nhiều sai sót Em mong nhận góp ý thầy, bạn bè để đề tài hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn TP Hồ Chí Minh,ngày… tháng….năm 2016 Sinh viên thực Đỗ Thị Thảo GVHD: Ths.Nguyễn Duy Minh SVTH : Đỗ Thị Thảo v GVHD: Ths.Nguyễn Duy Minh SVTH : Đỗ Thị Thảo TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN: Họ tên sinh viên: MSSV: Lớp: Thời gian thưc tập: Từ …………… đến ……………… Tại đơn vị: ………………………………………………………………… Trong trình viết báo cáo thực tập sinh viên thể hiện: Thực viết báo cáo thực tập theo quy định:  Tốt  Khá  Trung bình  Khơng đạt Thường xuyên liên hệ trao đổi chuyên môn với giảng viên hướng dẫn:  Thường xuyên  Ít liên hệ  Không Báo cáo thực tập đạt chất lượng theo yêu cầu:  Tốt  Khá  Trung bình  Không đạt TP HCM, ngày … tháng ….năm 201 Giảng viên hướng dẫn (Ký tên, ghi rõ họ tên) vi GVHD: Ths.Nguyễn Duy Minh SVTH : Đỗ Thị Thảo DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, VIẾT TẮT G Đ P X T K X K N V N V H Đ S X P K K C C P P S H C N C S X B H B H K P B H B P B K P M N K P X G T S X D D D D Gi P hi T ài X uấ N gu N gu H ợp Sả n P hi K ết C hi P há H àn N hâ Sả n B ảo B ảo Ki nh B ảo B ản B ản P hầ N hậ P hâ Gi Sả n D D vii GVHD: Ths.Nguyễn Duy Minh SVTH : Đỗ Thị Thảo DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Mối quan hệ chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Bảng 4.1: Mẫu sổ chi tiết TK 621 Bảng 4.2: Mẫu sổ nhật ký chung TK 621 Bảng 4.3: Mẫu sổ TK 621 Bảng 4.4: : Mẫu sổ chi tiết TK 622 Bảng 4.5: Mẫu sổ nhật ký chung TK 622 Bảng 4.6: Mẫu sổ TK 622 Bảng 4.7: Bảng tổng hợp chi phí sản xuất chung Bảng 4.8 : Mẫu sổ nhật ký chung TK 627 Bảng 4.9: Mẫu sổ TK 627 Bảng 4.10: Mẫu sổ TK 154 Bảng 4.11: Mẫu sổ nhật ký chung TK 154 Bảng 4.12: Mẫu sổ TK 154 Bảng 4.13: Mẫu sổ chi tiết TK 155 Bảng 4.14 : Mẫu sổ nhật ký chung TK 155 Bảng 4.15: Mẫu sổ TK 155 GVHD: Ths.Nguyễn Duy Minh SVTH : Đỗ Thị Thảo DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1:Sơ đồ hạch toán CP NVLTT theo phương pháp khai thường xuyên Sơ đồ 2.2:Sơ đồ hạch toán CP NCTT theo phương pháp khai thường xuyên Sơ đồ 2.3:Sơ đồ hạch toán CP SXC theo phương pháp khai thường xuyên Sơ đồ 2.4: Sơ đồ hạch tốn tổng hợp chi phí sản xuất Sơ đồ 3.1: Sơ đồ tổ chức máy quản lý cơng ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh Sơ đồ 3.2: Sơ đồ tổ chức kế toán cơng ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh Sơ đồ 3.3: Sơ đồ quy trình lưu chuyển chứng từ Sơ đồ 4.1: Quy trình cơng nghệ sản xuất Tủ bảng điện công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh Sơ đồ 4.2: Quy trình ln chuyển chứng từ TK 621 Sơ đồ 4.3: Quy trình luân chuyển chứng từ TK 622 GVHD: Ths.Nguyễn Duy Minh SVTH : Đỗ Thị Thảo MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Kết cấu đề tài Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 2.1 Khái niệm, ý nghĩa nhiệm vụ kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm 2.1.1 Chi phí sản xuất 2.1.2 Gía thành sản phẩm 2.1.3 Nhiệm vụ chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 2.1.4 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 2.2 Phương pháp hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 2.2.1 Phương pháp hạch tốn chi phí sản xuất theo phương pháp khai thường xuyên 2.2.2 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tính giá thành sản phẩm 14 2.2.3 Kế tốn chi phí sản xuất 14 Chương : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh 16 3.1 Giới thiệu trình hình thành phát triển công ty 16 3.1.1 Giới thiệu công ty 16 3.1.2 Qúa trình hình thành phát triển cơng ty 17 3.2 Cơ cấu tổ chức, quản lý công ty 17 3.3 Cơ cấu tổ chức kế tốn cơng ty 20 3.3.1 Cơ cấu máy kế toán 20 3.3.2 Hình thức kế toán 21 3.3.3 Chế độ kế toán 22 10 Chương : NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ 5.1 Nhận xét : 5.1.1 Nhận xét công tác chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh Cơng tác kế tốn tập hợp chí phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh thực tốt từ khâu thu thập, tổng hợp xử lý thơng tin , kết kiểm tra thống nhất, linh hoạt công ty Nét bật cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty đơn giản, nhẹ nhàng, xác Kế tốn tổng hợp người đảm nhiệm việc tập hợp tính giá thành sản phẩm *Về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : - Cơng ty có sử dụng mã số cho nguyên vật liệu, điều thuận lợi cho việc quản lý nguyên vật liệu chặt chẽ hơn, thuận lợi cho việc lên sổ sổ tổng hợp - Cơng ty có kho hàng dự trữ bảo quản tốt nên nguyên vật liệu tránh bị tình trạng mát hao hụt hay hư hỏng - Từ việc quản lý tốt nguyên vật liệu làm cho việc nhập xuất nguyên vật liệu diễn theo trình tự tiết kiệm thời gian, giúp cho việc nhập nguyên vật liệu lúc, tránh tình trạng thiếu nguyên vật liệu dẫn đến ngừng sản xuất => để tiết kiệm thời gian chi phí, giúp tăng thêm lợi nhuận cho cơng ty *Về chí phí nhân cơng trực tiếp : - Cơng ty có chế độ khen thưởng hợp lý (theo suất, nghỉ lễ,…) - Cơng ty có trang bị máy chấm công cho công nhân phân xưởng nên việc chấm công cho công nhân thực cách khách quan, xác, phản ánh tình hình lao động, giúp cho việc tính lương xác , tiết kiệm thời gian, phản ánh tiền lương với ngày cơng cơng nhân *Chi phí sản xuất chung : - Bên cạnh chi phí sản xuất chung hạch tốn đầy đủ vấn đề chi phí sửa chữa máy móc thiết bị sản xuất chưa cơng ty trích trước, lại chi phí lớn phí phát sinh kế tốn hạch tốn ln vào chi phí sản xuất chung Điều đẩy chi phí sản xuất tăng lên Do khơng đảm bảo ổn định chi phí sản xuất giá thành sản phẩm kỳ Chi phí sản xuất cơng ty theo dõi tốt công ty mở thêm nhiều tài khoản chi tiết, từ phân biệt rõ ràng khoản mục chi phí liên quan đến sản xuất sản phẩm, phản ánh giá vốn sản phẩm xác, tính giá bán xác đem lại lợi nhuận cao 5.1.2 Nhận xét công tác kế tốn cơng ty : 5.1.2.1 Ưu điểm : * Tổ chức máy kế toán : - Bộ máy kế tốn cơng ty tổ chức theo hình thức tập trung nên đảm bảo cho việc quản lý phù hợp với hoạt động công ty - Mỗi phận phân công công việc cụ thể, rõ ràng, không chồng chéo - Các nhân viên kế tốn có trình độ, kinh nghiệm cơng tác kế tốn, cơng việc phòng kế toán thực cách liên tục, kịp thời hiệu * Tổ chức hệ thống chứng từ : Công ty sử dụng hệ thống chứng từ theo quy định chế độ kế toán doanh nghiệp Hóa đơn, chứng từ ký tên, đóng dấu phát hành theo quy định pháp luật * Tổ chức hệ thống tài khoản ; Công ty sử dụng hệ thống tài khoản Bộ tài phát hành nên cơng việc hạch tốn tương đối dễ kiểm soát, phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh Cơng ty có mở sổ cho số tài khoản chi tiết ,để dễ dàng kiểm soát hạch toán dễ dàng * Chế độ kế tốn vận dụng : Cơng ty áp dụng chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo định Bộ Tài Chính Cơng ty thiết lập hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định Bộ Tài Chính Tổ chức luân chuyển chứng từ hợp lý, việc lập báo cáo tài báo cáo thuế theo quy định quan chức yêu cầu quản lý Giám đốc công ty Hiện năm 2016 công ty áp dụng bảng hệ thống tài khoản theo thơng tư 200 Bộ Tài Chính 5.1.2.2 Nhược điểm : Bên cạnh kết đạt kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm có hạn chế sau : - Nhược điểm lớn phương pháp tính hàng tồn kho theo phương pháp bình qn cuối kì độ xác khơng cao máy móc, nguyên vật liệu nhập xuất phát sinh kì với số lượng nhiều dẫn đến có sai sót thiếu ,hơn cơng việc tính tốn dồn vào cuối tháng gây ảnh hưởng đến tiến độ phần hành khác Phương pháp chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu thông tin kế tốn thời điểm phát sinh nghiệp vụ - Cơng ty tổ chức máy kế tốn theo hình thức tập trung Vì vậy, có số hạn chế việc thu thập số liệu, chứng từ, không cung cấp kịp thời số liệu cần thiết cho đơn vị trực thuộc nội đơn vị địa bàn hoạt động rộng Điều nguyên nhân gây thiếu xác chậm q trình hạch tốn chi phí phát sinh kỳ ảnh hưởng đến việc tham mưu cho lãnh đạo vấn đề tài vấn đề phân tích hiệu kinh tế vào cuối năm -Tài khoản CPNVLTT tài khoản cấp (621) công ty sản xuất nhiều loại sản phẩm khác dẫn đến việc tính giá thành loại sản phẩm khó khăn - Công ty tuyển nhiều công nhân làm việc Xưởng chưa có nhiều kinh nghiệm công việc nhiều dẫn đến tồn đọng 5.2 Kiến nghị : 5.2.1 Kiến nghị cơng tác kế tốn : - Do công ty tổ chức máy kế tốn theo hình thức tập trung nên có hạn chế việc thu thập số liệu, chứng từ, cơng việc dồn nhiều cơng ty thay đổi hình thức tổ chức máy kế tốn để phù hợp với cơng việc ( Ví dụ cho thêm kế toán làm việc bên xưởng, bên kho,…) - Công ty nên mở thêm tài khoản chi tiết cho CPNVLTT ,sẽ dễ dàng cho việc tính giá thành hạch toán 5.2.2 Kiến nghị khác : - Do cơng ty sử dụng phương pháp tính hàng tồn kho theo phương pháp bình quân cuối kỳ dẫn đến độ xác khơng cao, cơng ty thay đổi theo phương pháp khác (Ví dụ phương pháp FIFO,…) - Qúa trình chấm cơng công ty máy thuận lợi công ty nên dự phòng thêm máy chuẩn bị trước biện pháp chấm công thay kịp thời trường hợp máy gặp cố - Công ty nên mở, tổ chức khóa học đào tạo cho cơng nhân mới,như công việc sản xuất nhanh hiệu hơn, giúp tiết kiệm chi phí sản xuất - Cơng ty nên đưa thêm sách khuyến tốt để có thêm nhiều khách hàng KẾT LUẬN Trong bối cảnh mà thành phần kinh tế tự kinh doanh ngành nghề mà luật pháp cho phép dẫn đến có cạnh tranh không ngừng nghỉ Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu thị trường tiếp tục phát triển, thành tập thể cán công nhân viên công ty, tất phấn đấu nỗ lực không ngừng suốt q trình phát triển cơng ty Như vậy, công ty bước khẳng định vai trò ngành sản xuất thiết bị điện thị trường Thời gian ngắn thực tập cơng ty khoảng thời gian vơ hữa ích Qúa trình tiếp cận với thực tế cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm giúp em củng cố kiến thức học, mở rộng đào sâu lý thuyết hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tế quý báu Nhờ tiếp xúc nhiều với thực tế nên em nhận cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp quan trọng, nói cơng tác liên quan đến sống doanh nghiệp Là đơn vị tư vấn kỹ thuật cơng tác hạch tốn thực tốt đơn vị kiểm sốt nhiều chi phí sản xuất phát sinh trình thực đơn đặt hàng, tiết kiệm nhiều chi phí khơng cần thiết làm cho giá thành phù hợp so với giá thị trường Chỉcơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm làm điều này, tính chất quan trọng cơng tác kế tốn mà người kế tốn tính giá thành phải có tầm nhìn bao qt tồn chi phí đầu vào lẫn giá thành đầu ra, theo sát tình hình thực tế phân xưởng nhanh chóng phát bất ổn, lãng phí xảy ra, từ có kế hoạch hạ giá thành thích hợp Việc nghiên cứu để tìm biện pháp khắc phục nhược điểm q trình khó khăn, đòi hỏi phân tích nhiều số liệu kế toán phải tham khảo ý kiến kế tốn cơng ty Do khơng có thời gian kinh nghiệm nhiều để thấu đáo hết vấn đề liên quan đến công tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nên em đưa số ý kiến trên, báo cáo em nhiều thiếu sót mong q thầy thông cảm giúp đỡ để em hiểu sâu hồn thiện báo cáo TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài chính, Thơng tư hướng dẫn chế độ kế toán, số 200/2014/TT-BTC,2014 [2] Tài liệu điện tử: - Website: www.bht.vn - Website: www.centax.edu.vn - Website: www.danketoan.com - Website: thuvienluanvan.info - Website: ketoannhadong.com [3] Tài liệu phòng Tài kế tốn phòng Nhân cơng ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh [4] “Chế độ kế toán doanh nghiệp chuẩn mực kế toán Việt Nam”, Bộ giáo dục đào tạo Trường Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh NXB Lao động [5] Các báo cáo thực tập khóa luận anh chị khóa trước PHỤ LỤC - Phụ lục 1: Phiếu xuất kho - Phụ lục 2: Phiếu xuất kho - Phụ lục 3: Bảng lương công nhân phận sản xuất - Phụ lục 4: Hóa đơn tiền điện - Phụ lục 5: Bảng lương nhân viên quản lý phân xưởng - Phụ lục 6: Bảng trích KHTSCĐ - Phụ lục 7: Bảng phân bổ CCDC - Phụ lục 8: Phiếu kết chuyển số - Phụ lục 9: Phiếu nhập kho - Phụ lục 10: Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ - Phụ lục 11 : Bảng báo giá - Phụ lục 12: Phiếu tính giá thành - Phụ lục 13: Bảng tốn lương CNSX - Phụ lục 14: Hóa đơn GTGT Cơng ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh Mẫu số 02 – VT 486/26A Kha Vạn Cân, KP9, (Ban hành theo Thơng tư 200/2014/TTBTC P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) TP.HCM PHIẾU XUẤT KHO Ngày 05 tháng 12 năm 2015 Số : XK1/026345 Nợ …6211… Có …1521… - Họ tên người nhận hàng : Trần Văn Tiến - Địa (bộ phận): 486/26A, Kha Vạn Cân, Khu Phố 9, P.Hiệp Bình Chánh,Q.Thủ Đức, TP.HCM - Lý xuất kho: Xuất NVL sản xuất Tủ điện MSB - Xuất kho (ngăn lô): Công ty Địa điểm:……… Số T Đ M Y lưT S ê ĐT ã n ê h T n ơh u ự TA , C D n V C 1 3 ỏ , , tủ 9 sơ B H 4 43 43 us ệ 2 073 073 C C ầu 27 27 44 8,6 44 8,6 Đ C èn 2 4,5 P C 8 4,5 C 3 45 , 45 , M C C 8,2 Đ C 2 8,2 ồn , , gA C 5 84 84 C 13 13 3 - Tổng số tiền (viết chữ): Một trăm ba mươi ba triệu bốn trăm bốn mươi ngàn đồng - Số chứng từ gốc kèm theo : … 1… Ngày… Tháng … năm … Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho Kế tốn trưởng Gíam đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Hoặc phận (Ký, họ tên) có nhu cầu nhận) (Ký, họ tên) Cơng ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh Mẫu số 02 – VT 486/26A Kha Vạn Cân, KP9, (Ban hành theo Thơng tư 200/2014/TTBTC P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) TP.HCM PHIẾU XUẤT KHO Ngày 07 tháng 12 năm 2015 Số : XK2/026346 Nợ …6211… Có …1521… - Họ tên người nhận hàng : Trần Văn Tiến - Địa (bộ phận): 486/26A, Kha Vạn Cân, Khu Phố 9, P.Hiệp Bình Chánh,Q.Thủ Đức, TP.HCM - Lý xuất kho: Xuất NVL sản xuất Tủ điện MSB - Xuất kho (ngăn lô): Công ty Địa điểm:……… Số T Đ M S ê Y lưT ĐT ã T n n ê h ơh u ự TA , C D n Đ C 1 3 ồn B H 4 4, 4, us ệ 2 073 073 C C ầu 27 27 44 8,6 44 8,6 Đ C èn 28 28 14,5 14,5 P C C 3 45 , 45 , M C C 8,2 Đ C 2 8,2 ồn , , gA C 5 84 84 C 13 13 3 - Tổng số tiền (viết chữ): Một trăm ba mươi ba triệu bốn trăm bốn mươi ngàn đồng - Số chứng từ gốc kèm theo : … 1… Ngày… Tháng … năm … Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho Kế tốn trưởng Gíam đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Hoặc phận (Ký, họ tên) có nhu cầu nhận) (Ký, họ tên) CƠNG TY TNHH SX TM XD ĐIỆN BÍCH HẠNH 486/26A KHA VẠN CÂN, KP9, P.HIỆP BÌNH CHÁNH, Q.THỦ ĐỨC, TP.HCM KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Diễn giải : Khấu hao TSCĐ S K K M T Nố h H ã ê g ấ n u M M t u1 c 538, - áy , 352 L cắ A t ,2 52 624, M M - áy , 194 C ch H ấn ,1 51 374, M M - áy , 665 M M 1,5 A áy , 96, Y- cắ 0 77 C t ,1 01 4299, M M - áy 2 , 395 M M 51 148, - áy 9, 2,5 790 M M 68 197, - áy 5, 0,1 468 N N 777, X hà 6 , 629 4,5 , 57, Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Số : BKHTSCĐ Chi phí KHTSCĐ chữ : Bốn triệu năm trăm năm mươi bảy ngàn hai trăm sau mươi bảy đồng Ph ụ ( k K Ngư (tốn(l t h CƠNG TY TNHH SX TM XD ĐIỆN BÍCH HẠNH 486/26A KHA VẠN CÂN, KP9, P.HIỆP BÌNH CHÁNH, Q.THỦ ĐỨC, TP.HCM BẢNG TÍNH PHÂN BỔ CCDC NGẮN HẠN Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Số : 12-BPBCCDC Diễn giải : Phân bổ công cụ dụng cụ S S S ố M DP T T ã ih ố r t C ễò i ị M M Ph 6, T t ay áy ân hà 1, n M n xư 0, 46 M Ph 5, ay áy ân 5 m m 8, xư ài M M Ph 0, 4, 33 ay áy ân kh kh 3, xư oa B oa Ph 2, 0, 23 B od ộ ân un dụ 7, gc ng xư 0, 51 , Chi phí phân bổ CCDC chữ : Một triệu năm trăm bảy mươi ngàn tám trăm ba mươi ba đồng Ph ụ ( k K Ngư (toán(l t h PHIẾU KẾT CHUYỂN N D P P g i h h ễ y, 12 T 47á /1 Ổ 12 24 /1 12 17 /1 12 627 53 /1 46 Ngày 12 tháng 12 năm 2015 Số: 1/HĐ số 28/11/15 – BH/TN PHIẾU KẾT CHUYỂN N D P P g i h h ễ y, 14 GI 155 47á /1 Á 47 Ngày 14 tháng 12 năm 2015 Số: 2/HĐ số 28/11/15 – BH/TN PHIẾU KẾT CHUYỂN Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Số: 3/HĐ số 28/11/15 – BH/TN N D g i y, 31 T ễ /1 Ổ 31 /1 31 /1 31 /1 P P h h 154á 621 622 50 627 15 Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh Mẫu số 02 – VT 486/26A Kha Vạn Cân, KP9, (Ban hành theo Thông tư 200/2014/TTBTC P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) TP.HCM PHIẾU NHẬP KHO Ngày 14 tháng 12 năm 2015 Số : XK1/234160 Nợ …1551… Có …1541… - Họ tên người giao : Trần Văn Tiến - Theo…HĐ…số 28/11/15 – BH/TN ngày 28 tháng 11 năm 2015 Công ty TNHH Kỹ thuật Điện TM Trung Nam - Nhập kho : …Công ty Địa điểm:……… T Đ T M S ê h ã T n n e T , s A C Do T C ủ C Ộ Số lư T ĐT h ơh ự nà 1 4 7 7 - Tổng số tiền (viết chữ): Bốn trăm bảy mươi mốt triệu bốn trăm ba mươi hai ngàn sáu trăm sáu mươi bảy đồng - Số chứng từ gốc kèm theo : … 1… Ngày… Tháng … năm … Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Kế tốn trưởng (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Hoặc phận có nhu cầu nhận) (Ký, họ tên) Đơn vị : Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh Mẫu số S37-DN Địa : 486/26A Kha Vạn Cân, KP9, (Ban hành theo Thơng tư số P.Hiệp Bình Chánh,Q.Thủ Đức, TP.HCM 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) THẺ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ Tháng 12…năm 2015… Tên sản phẩm, dịch vụ : Tủ bảng điện MSB Chi nhánh : Văn phòng Tổng cơng ty Ch a C C TN C h C h ổ g h i h ti n u g u i p i 0 C hi ph C 7 hi 1 ph 00 C hi ph í 4 T 7 ổn 1 g 0 04 Ngày … Tháng….năm… Ng (K ườ ý, K G (toán( tên)K GVHD: Ths.Nguyễn Duy Minh SVTH : Đỗ Thị Thảo 69 ... chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Chương : Tổng quan công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh Chương : Thực trạng cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty TNHH. .. tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh 1.3 Phạm vi nghiên cứu : Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản. .. mức giá thành thực tế - Gía thành kế hoạch giá thành tính sở chi phí sản xuất kế hoạch sản lượng sản phẩm sản xuất kế hoạch - Gía thành định mức giá thành tính sở sản lượng sản phẩm sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH SX TM XD điện bích hạnh , Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH SX TM XD điện bích hạnh

Từ khóa liên quan