Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại cty TNHH dương hải phát

156 90 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2019, 22:55

i BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY TNHH DƯƠNG HẢI PHÁT Ngành: KẾ TỐN Chun ngành: KẾ TỐN – TÀI CHÍNH Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Thu Thảo Sinh viên thực hiện: MSSV: Nguyễn Hồng Hương 1154030285 TP Hồ Chí Minh, 2015 i Lớp: 11DKTC05 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu Những kết số liệu báo cáo tốt nghiệp thực công ty TNHH Dương Hải Phát, không chép nguồn khác Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước nhà trường cam đoan Đồng Nai, ngày 21 tháng 08 năm 2015 Tác giả ii LỜI CẢM ƠN Trước hết em muốn gửi lời cám ơn chân thành đến giáo viên hướng dẫn em ThS.Nguyễn Thị Thu Thảo nhiệt tình hướng dẫn em hồn thành tốt khố luận tốt nghiệp Đồng thời, xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến Công ty TNHH Dương Hải Phát, đặc biệt anh chị phòng Kế tốn tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt thời gian qua giúp em hồn thành tốt khố luận tốt nghiệp Đồng Nai, ngày 21 tháng 08 năm 2015 Tác giả TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN: Họ tên sinh viên:Nguyễn Hồng Hương MSSV: 1154030285 Lớp:11DKTC5 Thời gian thực tập: từ ngày 05/04/2015 đến ngày 15/05/2015 Tại đơn vị: Công ty TNHH Dương Hải Phát Trong trình viết báo cáo thực tập sinh viên thể hiện: Thực viết báo cáo thực tập theo quy định: Tốt  Khá  Trung bình  Khơng đạt Thường xuyên liên hệ trao đổi chuyên môn với Giảng viên hướng dẫn:  Thường xuyên  Ít liên hệ Đề tài đạt chất lượng theo yêu cầu: Tốt  Khá  Khơng  Trung bình  Khơng đạt TP.HCM, ngày tháng năm 2015 Giảng viên hướng dẫn (Ký tên, ghi rõ họ tên) MỤC LỤC CHƯƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1.1 Những vấn đề chung kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 1.1.1 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Phân loại 1.1.1.3 Đối tượng tập hợp chi phí 1.1.2 Giá thành sản phẩm 1.1.2.1 Khái niệm 1.1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm 1.1.2.3 Đối tượng tính giá thành sản phẩm 1.1.2.4 Kỳ tính giá thành 1.1.3 1.2 Chi phí sản xuất Nhiệm vụ kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.2.1 Quy trình kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.2.2 Kế tốn yếu tố chi phí sản xuất 11 1.2.2.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 11 1.2.2.2 Kế tốn chi phí nhân công trực tiếp 12 1.2.2.3 Kế tốn chi phí sản xuất chung 14 1.2.2.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 16 1.2.3 Tính giá thành sản phẩm 20 1.2.3.1 Phương pháp tính giá thành giản đơn 20 1.2.3.2 Phương pháp tính giá thành phân bước 20 1.2.3.3 Phương pháp tính giá thành theo hệ số 21 1.2.3.4 Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ 22 1.2.3.5 Phương pháp loại trừ chi phí sản xuất phụ 23 1.2.3.6 Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 23 1.2.3.7 Phương pháp tính giá thành theo định mức 23 CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH DƯƠNG HẢI PHÁT 25 2.1 Lịch sử hình thành Cơng ty TNHH Dương Hải Phát 25 2.1.1 Giới thiệu đơi nét tập đồn Dương Hải 25 2.1.2 Giới thiệu khái quát Công ty TNHH Dương Hải Phát 25 2.1.3 Quá trình hình thành phát triển 26 2.1.4 Chức nhiệm vụ 27 2.1.4.1 Chức 27 2.1.4.2 Nhiệm vụ 27 2.1.5 Quy trình cơng nghệ sản xuất gạch Tuynel 28 2.1.6 Quy mô phạm vi hoạt động Công ty 29 2.2 2.1.6.1 Quy mô công ty 29 2.1.6.2 Phạm vi hoạt động 30 Tổ chức quản lý công ty 30 2.2.1 Sơ đồ máy tổ chức 30 2.2.2 Chức nhiệm vụ phận 30 2.3 Tình hình nhân sự, đánh giá đáp ứng tình hình kinh doanh 32 2.3.1 Lực lượng lao động Công ty năm 2014 32 2.3.2 Nhận xét, đánh giá 33 2.4 Doanh số 34 2.4.1 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty 34 2.4.2 Nhận xét 34 2.5 Tổ chức máy kế toán 35 2.5.1 Sơ đồ tổ chức máy kế toán 35 2.5.2 Chức nhiệm phận 35 2.6 Chế độ kế toán 37 2.6.1 Hình thức sổ kế tốn 37 2.6.2 Hệ thống chứng từ, tài khoản kế toán 37 2.6.3 Tổ chức vận dụng chế độ, phương pháp kế toán 37 2.7 2.6.3.1 Văn áp dụng 37 2.6.3.2 Phương pháp kế toán 37 Hệ thống thơng tin kế tốn Cơng ty TNHH Dương Hải Phát 37 2.8 Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Dương Hải Phát 39 2.8.1 Một số vấn đềvề kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành Cty 39 2.8.1.1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh 39 2.8.1.2 Đối tượng tập hợp chi phí 40 2.8.1.3 Đối tượng tính giá thành 40 2.8.1.4 Kỳ tính giá thành 40 2.8.1.5 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 40 2.8.2 Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành Cơng ty 40 2.8.2.1 Kế tốn chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 41 2.8.2.2 Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 46 2.8.2.3 Kế tốn chi phí sản xuất chung 50 2.8.2.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 57 2.8.3 Đánh giá sản phẩm dở dang 60 2.8.4 Tính giá thành sản phẩm 60 2.9 2.8.4.1 Nội dung 60 2.8.4.2 Chứng từ sử dụng 62 Nghiệp vụ lập báo cáo tài Cơng ty TNHH Dương Hải Phát 62 CHƯƠNG 3.NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ 63 3.1 Nhận xét 63 3.1.1 Ưu điểm 63 3.1.2 Nhược điểm 64 3.2 Kiến nghị 65 3.2.1 Trong công tác tổ chức máy kế toán 65 3.2.2 Trong cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 66 3.2.2.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 66 3.2.2.2 Chi phí nhân cơng trực tiếp 66 3.2.2.3 Chi phí sản xuất chung 67 KẾT LUẬN 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT KKTX KKĐK TNHH CP TK NVLTT NCTT BHYT BHXH KPCĐ BHTN SXC SXKDDD TNDN KQHĐKD TNHH CP TK Z PSTK SCL khai thường xuyên Kiểm định kỳ Trách nhiệm hữu hạn Chi phí Tài khoản Ngun vật liệu trực tiếp Nhân cơng trực tiếp Bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội Kinh phí cơng đồn Bảo hiểm thất nghiệp Sản xuất chung Sản xuất kinh doanh dở dang Thu nhập doanh nghiệp Kết hoạt động kinh doanh Trách nhiệm hữu hạn Chi phí Tài khoản Giá thành Phát sinh kỳ Sửa chữa lớn viii DANH MỤC BẢNG Tên Trang Bảng 2.1 Năng lực sản xuất Công ty qua năm 2012 – 2014 29 Bảng 2.2 Cơ cấu lao động phân theo phận Công ty 32 Bảng 2.3 Cơ cấu lao động theo trình độ Công ty 33 Bảng 2.4 Báo cáo KQHĐKD Công ty năm 2014 34 Bảng 2.5 Tình hình nhập – xuất NVL tháng 11 Công ty 43 ix DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH Tên Trang Sơ đồ Sơ đồ 1.1 Kế tốn CPSX tính giá thành sản phẩm theo phương pháp KKTX Sơ đồ 1.2 Kế tốn CPSX tính giá thành sản phẩm theo phương pháp KKĐK 10 Sơ đồ 1.3 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 12 Sơ đồ 1.4 Hạch tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 14 Sơ đồ 1.5 Hạch tốn tổng hợp chi phí sản xuất chung 16 Sơ đồ 1.6 Hạch toán tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm 17 Sơ đồ 2.1 Quy trình sản xuất gạch Tuynel 28 Sơ đồ 2.2.Sơ đồ tổ chức quản lý công ty TNHH Dương Hải Phát 30 Sơ đồ 2.3.Sơ đồ tổ chức máy kế tốn 35 Sơ đồ 2.4.Trình tự ghi sổ kế tốn máy vi tính 39 Sơ đồ 3.1 Trích trước tiền lương nghỉ phép 67 Hình ảnh Hình 2.1.Giao diện phần mềm kế tốn AFC ACCSYS 38 Hình 2.2.Giao diện phần mềm kế tốn AFC ACCSYS 44 Hình 2.3.Giao diện mở sổ TK 621 45 Hình 2.4 Sổ TK 621 “Chi phí NVLTT” 45 Hình 2.5.Giao diện phần mềm kế tốn AFC ACCSYS 48 Hình 2.6.Giao diện mở sổ TK 622 49 Hình 2.7 Sổ TK 622 “Chi phí nhân cơng” Hình 2.8.Giao diện phần mềm kế toán AFC ACCSYS x 50 54 Phụ lục 17 Phụ lục 18 Phụ lục 19 Phụ lục 20 Phụ lục 21 Phụ lục 22 Phụ lục 23 Phụ lục 24 ... phí sản xuất hạ thấp giá thành sản phẩm 1.2 Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.2.1 Quy trình kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Mỗi doanh nghiệp sản xuất sản phẩm. .. TNHH Dương Hải Phát 37 2.8 Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Dương Hải Phát 39 2.8.1 Một số vấn đềvề kế toán chi phí sản xuất tính giá thành Cty. .. phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Dương Hải Phát gồm chương:  Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm  Chương 2: Thực trạng Kế tốn chi phí sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại cty TNHH dương hải phát , Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại cty TNHH dương hải phát