Kế toán doanh thu – chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh MTV đóng tàu 76

136 100 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2019, 22:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TỐN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH MTV ĐĨNG TÀU 76 Ngành: KẾ TỐN Chun ngành: KẾ TỐN TÀI CHÍNH Giảng viên hướng dẫn: TS Phạm Thị Phụng Sinh viên thực hiện: Lê Thị Ngọc Trầm MSSV: 1311181584 Lớp: 13DKTC08 TP Hồ Chí Minh, 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TỐN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐĨNG TÀU 76 Ngành: KẾ TỐN Chun ngành: KẾ TỐN TÀI CHÍNH Giảng viên hướng dẫn: TS Phạm Thị Phụng Sinh viên thực hiện: Lê Thị Ngọc Trầm MSSV: 1311181584 Lớp: 13DKTC08 TP Hồ Chí Minh, 2017 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đề tài nghiên cứu em.Những kết số liệu kiểm tra phân tích cơng ty TNHH MTV Đóng Tàu 76 khơng chép hình thức nào.Các số liệu trích dẫn đề tài trung thực em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2017 Sinh viên ii LỜI CẢM ƠN Trong xã hội kiến thức tài sản vô quý giá dễ dàng có mà phải cần nhiều thời gian cơng sức.Để có nguồn kiến thức ngày hơm nay, trước hết em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý thầy, cô giảng viên trường ĐH Công Nghệ tận tình dạy em suốt thời gian em học tập trường Quan thời gian thực tập cơng ty TNHH MTV Đóng Tàu 76 giúp em có hội tiếp cận tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn cơng ty.Những kiến thức thật bổ ích giúp em hiểu rõ việc vận dụng lý thuyết vào thực tiễn Với cố gắn thân, giúp đỡ quý thầy cô Trường Đại Học Công Nghệ, ban lãnh đạo với phòng ban chức cơng ty giúp em hồn thành tốt chuyên đề này.Đặc biệt xin chân thành cảm ơn cô Phạm Thị Phụng, người trực tiếp hướng dẫn, sữa chửa chuyên đề cho em suốt thời gian qua.Cảm ơn thầy cô Trường Đại Học Công Nghệ truyền đạt cho em kiến thức quý báo thời gian học tập nghiên cứu trường Cho phép em gửi lời cảm ơn chân thành lời chúc tốt đẹp đến ban lãnh đạo toàn thể cán cơng nhân viên tồn cơng ty.Đặc biệt chị phòng kế tốn, bận rộn tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp tài liệu thực tế hướng dẫn tận tình để em hồn thành chun đề Cuối em xin kính chúc sức khỏe quý thầy cô Trường Đại Học Công Nghệ ban lãnh đạo tồn thể cơng nhân viên cơng ty TNHH MTV Đóng Tàu 76 Em xin trân trọng cảm ơn TP.HCM, ngày 03 tháng 07 năm 2017 Sinh viên MỤC LỤC CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU .1 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Kết cấu đề tài CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2.1 Một số vấn đề kế toán doanh thu – chi phí xác định kết kinh doanh 2.1.1 Doanh thu – chi phí xác định kết kinh doanh .3 2.1.1.1 Khái niệm doanh thu điều kiện ghi nhận doanh thu 2.1.1.2 Khái niệm khoản chi phí 2.1.1.3 Kết kinh doanh doanh nghiệp 2.1.2 Nhiệm vụ doanh thu – chi phí xác định kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2.1.3 Các phương thức bán hàng phương thức toán 2.2 2.1.3.1 Các phương thức bán hàng 2.1.3.2 Các phương thức toán Kế toán doanh thu – chi phí xác định kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng hóa cung cấp dịch vụ 2.2.1.1 Chứng từ sử dụng 2.2.1.2 Tài khoản sử dụng 2.2.1.3 Trình tự hạch toán 2.2.1.4 Sơ đồ hạch toán .11 2.2.2 Kế tốn doanh thu hoạt động tài .11 2.2.2.1 Chứng từ sử dụng 11 2.2.2.2 Tài khoản sử dụng 12 2.2.2.3 Trình tự hạch toán 12 2.2.2.4 Sơ đồ hạch toán .13 2.2.3 Kế toán thu nhập khác 13 2.2.3.1 Chứng từ sử dụng 13 2.2.3.2 Tài khoản sử dụng 13 2.2.3.3 Trình tự hạch toán 14 2.2.3.4 Sơ đồ hạch toán .15 2.2.4 Kế toán giá vốn hàng bán 16 2.2.4.1 Chứng từ sử dụng 16 2.2.4.2 Tài khoản sử dụng 16 2.2.4.3 Trình tự hạch tốn 17 2.2.4.4 Sơ đồ hạch toán .18 2.2.5 Kế tốn chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp 18 2.2.5.1 Chứng từ sử dụng 18 2.2.5.2 Tài khoản sử dụng 18 2.2.5.3 Trình tự hạch tốn 20 2.2.5.4 Sơ đồ hạch toán tài khoản .22 2.2.6 Kế tốn khoản chi phí khác 23 2.2.6.1 Chứng từ sử dụng 23 2.2.6.2 Tài khoản sử dụng 23 2.2.6.3 Trình tự hạch tốn 23 2.2.6.4 Sơ đồ hạch toán tài khoản .24 2.2.7 Kế toán xác định kết kinh doanh 25 2.2.7.1 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 25 2.2.7.2 Kế toán xác định kết kinh doanh 28 CHƢƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV ĐÓNG TÀU 76 32 3.1 Giới thiệu tổng quan cơng ty TNHH MTV Đóng Tàu 76 32 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty 32 3.1.2 Chức nhiệm vụ công ty 33 3.2 3.1.2.1 Chức .33 3.1.2.2 Nhiệm vụ .33 Tổ chức máy công ty .34 3.2.1 Sơ đồ tổ chức máy công ty 34 3.2.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 35 3.3 Giới thiệu phận kế tốn cơng ty 36 3.3.1 Cơ cấu tổ chức máy kế toán 36 3.3.2 3.4 Chức nhiệm vụ phận nhân viên 36 Hình thức sổ kế tốn 37 3.4.1 Hình thức sổ sách kế tốn áp dụng công ty .37 3.4.2 Trình tự ghi sổ 37 3.5 Chế độ sách kế tốn áp dụng 37 3.6 Phương hướng phát triển tương lai 38 CHƢƠNG 4: KẾ TỐN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH MTV ĐĨNG TÀU 76 39 4.1 Thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu 39 4.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 39 4.1.1.1 Chứng từ sử dụng 39 4.1.1.2 Tài khoản sử dụng 40 4.1.1.3 Nghiệp vụ phát sinh .40 4.1.2 Kế tốn doanh thu hoạt động tài .45 4.1.2.1 Chứng từ sử dụng 45 4.1.2.2 Tài khoản sử dụng 45 4.1.2.3 Nghiệp vụ phát sinh .45 4.1.3 Kế toán giá vốn hàng bán 49 4.1.3.1 Chứng từ sử dụng 49 4.1.3.2 Tài khoản sử dụng 50 4.1.3.3 Nghiệp vụ phát sinh .50 4.1.4 Kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 52 4.1.4.1 Chứng từ sử dụng 52 4.1.4.2 Tài khoản sử dụng 52 4.1.4.3 Nghiệp vụ phát sinh .52 4.1.5 Kế toán thu nhập khác 59 4.1.5.1 Chứng từ sử dụng 59 4.1.5.2 Tài khoản sử dụng 59 4.1.5.3 Nghiệp vụ phát sinh .59 4.1.6 Kế tốn chi phí khác 61 4.1.6.1 Chứng từ sử dụng 61 4.1.6.2 Tài khoản sử dụng 61 4.1.6.3 Nghiệp vụ phát sinh .61 4.1.7 4.2 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 64 4.1.7.1 Chứng từ sử dụng 64 4.1.7.2 Tài khoản sử dụng 64 4.1.7.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 64 Kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh 65 4.2.1 Chứng từ sử dụng .66 4.2.2 Tài khoản sử dụng 66 4.2.3 Nghiệp vụ phát sinh .66 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 70 5.1 Những ưu nhược điểm tổ chức kế tốn doanh thu chi phí xác định kết hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty TNHH MTV Đóng Tàu 76 70 5.1.1 Những mặt tích cực 70 5.1.2 Những mặt hạn chế 71 5.2 5.1.2.1 Về máy kế toán .71 5.1.2.2 Về sổ sách kế toán 72 Một số kiến nghị hồn thiện kế tốn doanh thu chi phí xác định kết hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty TNHH MTV Đóng Tàu 76 72 5.2.1 Cơng tác kế tốn 72 5.2.2 Chứng từ kế toán 75 KẾT LUẬN 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Bả hi Bả hi Bả hi B có B n B tài Cơn g C chi T t Chi phí CPQ Chi LD phí Do nh Do nh Dịc h H g HĐHo SX t Hợp đồn Ho t K c Kin h M th T T GT ế T h T T H nh T ng viii TT T DNế T ế T sả Ph u Ph u Ph u S ph Xu t ix PHỤ LỤC 03  PHIẾU XUẤT KHO  PHIẾU NHẬP KHO  PHIẾU HẠCH TOÁN GIAO DỊCH KHÁCH HÀNG  PHIẾU THU ... luận kế toán doanh thu - chi phí xác định kết kinh doanh Chương 3: Tổng quan công ty TNHH MTV Đóng tàu 76 Chương 4: Tình hình thực tế kế tốn doanh thu - chi phí xác định kết hoạt động sản xuất kinh. .. thống kế tốn nói chung phận kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng việc đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp, em chọn đề tài: Kế toán doanh thu - chi phí xác định kết hoạt động. .. Kết cấu đề tài CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2.1 Một số vấn đề kế tốn doanh thu – chi phí xác định kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán doanh thu – chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh MTV đóng tàu 76 , Kế toán doanh thu – chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh MTV đóng tàu 76

Từ khóa liên quan