Kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh tại cty TNHH SXTMDV kiều an

120 95 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2019, 22:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KÊ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KÊ TOÁN DOANH THU, CHI PHI VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIỀU AN Ngành: Kế Tốn Chun ngành: Kế Tốn Tài Chính Giảng viên hướng dẫn: ThS Thái Trần Vân Hạnh Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Huyền MSSV: 1154030777 Lớp: 11DKTC2 TP Hồ Chí Minh, năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KÊ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KÊ TOÁN DOANH THU, CHI PHI VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIỀU AN Ngành: Kế Toán Chun ngành: Kế Tốn Tài Chính Giảng viên hướng dẫn: ThS Thái Trần Vân Hạnh Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Huyền MSSV: 1154030777 Lớp: 11DKTC2 TP Hồ Chí Minh, năm 2015 i LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu viết báo cáo thực tập tốt nghiệp nhận quan tâm, giúp đỡ nhiều tập thể, cá nhân trường Trước hết xin chân thành cảm ơn cô giáo Thạc sĩ Thái Trần Vân Hạnh, người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tận tình cho tơi suốt thời gian thực tập viết báo cáo Đồng thời xin chân thành cảm ơn tới Khoa Kế toán – Tài – Ngân hàng trường Đại học Cơng Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Cơng ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Kiều An nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện cho nghiên cứu hồn thành khóa luận Cuối thành tơi xin chân thành cảm ơn Thầy cô giáo khoa tạo diều kiện cho tơi hồn thiện báo cáo thực tập tốt nghiệp Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2015 Sinh viên (Ký tên) Bùi Thị Huyền ii LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài nghiên cứu Những kết số liệu báo cáo thực tập tốt nghiệp thực Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Kiều An không chép nguồn khác Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước nhà trường cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2015 Tác giả ( Ký tên ) Bùi Thị Huyền ii iii iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT T nhi TPThà H p C x VND iv DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1: Bộ máy tổ chức công ty Sơ đồ 1.2: Bộ máy kế tốn cơng ty Sơ đồ 1.3: Sơ đồ lưu chuyển chứng từ Sơ đồ 1.4: Sơ đồ chữ T TK 511 Sơ đồ 1.5: Trình tự ghi sổ TK 515 Sơ đồ 1.6: Sơ đồ chữ T TK 632 Sơ đồ 1.7: Trình tự ghi sổ TK 112 Sơ đồ 1.8 : Sơ đồ chữ T TK 642 Sơ đồ 1.9: Trình tự ghi sổ TK 1221 Sơ đồ 1.10: Sơ đồ chữ T TK 911 Bảng 1.1: Kết hoạt động kinh doanh công ty qua năm 2012 – 2014 V MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1 Những vấn đề chung xác định kết kinh doanh 1.1.1 1.2 Nhiệm vụ kế tốn doanh thu , chi phí xác định kết kinh doanh .3 1.2.1 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Khái niệm xác định kết kinh doanh Vai trò: Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 1.3.1 Khái niệm .3 1.3.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu 1.3.3 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng 1.3.4 Tài khoản sử dụng Kế toán khoản giảm trừ doanh thu .6 1.4.1 Khái niệm .6 1.4.2 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng 1.4.3 Phương pháp hạch toán Kế toán doanh thu tài 1.5.1 Khái niệm .7 1.5.2 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng Kế toán giá vốn hàng bán 1.6.1 Khái niệm .9 1.6.2 Cách ghi nhận giá vốn 1.6.3 Tài khoản sử dụng Kế tốn chi phí hoạt động tài 11 1.7.1 Khái niệm 11 1.7.2 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng .12 1.7.3 Tài khoản sử dụng 12 1.7.4 Phương pháp hạch toán 13 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 13 1.8.1 Khái niệm .13 1.8.2 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng .13 1.8.3 Tài khoản sử dụng 14 1.8.4 Phương pháp hạch toán 15 Kế toán thu nhập khác chi phí khác 15 1.9.1 Khái niệm .15 1.9.2 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng .16 1.9.3 Tài khoản sử dụng 16 1.9.4 Phương pháp hạch toán 18 1.10 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 19 vi 1.10.1 Khái niệm phương pháp xác định chi phí thuế TNDN 19 1.10.2 Tài khoản sử dụng .19 1.10.3 Phương pháp hạch toán 20 1.11 Kế toán xác định kết kinh doanh .20 1.11.1 Khái niệm .20 1.11.2 Nguyên tắc xác định kết kinh doanh .21 1.11.3 Chứng từ, sổ sách sử dụng 21 1.11.4 Tài khoản sử dụng 22 1.11.5 Phương pháp hạch toán 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SX TMDV KIỀU AN 23 2.1 Giới thiệu khái quát công ty TNHH SX TMDV KIỀU AN 23 2.1.1 Lịch sử hình thành cơng ty 23 2.1.1.1 Giới thiệu công ty .23 2.1.1.2 Ngành nghề kinh doanh 24 2.1.2 Bộ máy tổ chức công ty 24 2.1.2.1 Sơ đồ tổ chức 24 2.1.2.2 Chức nhiệm vụ phòng ban .24 2.1.2.3 Nhận xét 25 2.1.3 Tình hình nhân sự, đánh giá đáp ứng với tình hình kinh doanh 25 2.1.4 Doanh số 26 2.1.5 Giới thiệu phòng kế tốn cơng ty 26 2.1.6 Hệ thống thông tin kế tốn Cơng ty 27 2.1.6.1 Hệ thống tài khoản .27 2.1.6.2 Hệ thống chứng từ 27 2.1.6.3 Hình thức tổ chức kế tốn 28 2.2 Tổ chức nghiệp vụ kế toán xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Sản Xuất TM DV Kiều An 29 2.2.1 Kế toán doanh thu .29 2.1.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 29 2.2.1.1 Kế tốn doanh thu hoạt động đầu tư tài 31 2.2.2 Kế toán chi phí .33 2.2.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán 33 2.2.2.2 Kế tốn chi phí tài .35 2.2.2.3 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 36 2.2.3 Kế tốn thu nhập khác chi phí khác 37 2.2.4 Kế toán xác định kết kinh doanh 40 CHƯƠNG : NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ .42 3.1 Nhận xét 42 3.1.1 Đánh giá chung 42 3.1.2 Ưu điểm 42 vii TT Ph tiề iếu n chi TT Ph tiề iếu n chi TT bả Ph tiề iếu n chi đầ TT Ph tiề iếu n chi đă TT Ph tiề iếu n chi xă Ch ứn Tí N 31/ g nh V 12/ từ B K0 20 H 03 14 ng Ch ứn K N 31/ g C V 12/ từ lư K0 20 ơn 03 14 ng Ch ứn K N 31/ g C V 12/ từ lư K0 20 ơn 03 14 ng Ch ứn N 31/ g K V 12/ từ C K0 20 tiề 03 14 ng n Kế Kế N 31/ t t V 12/ ch ch K0 20 uy TT uy PC 31/ Ph tiề 00 12/ iếu n 85 mu Cộng20TKchi 6427 PC 00 84 PC 00 84 PC 00 84 PC 00 84 PC 00 85 16/ 12/ 20 16/ 12/ 20 16/ 12/ 20 24/ 12/ 20 25/ 12/ 20 64 11 1.8 27 11 98 784 64 11 1.0 27 11 09 091 64 11 702 27 11 92 64 11 154 27 11 54 64 11 472 27 11 72 64 33 2.7 27 83 06 000 64 33 40 27 41 450 00 64 33 22 27 41 800 00 64 14 1.1 27 55 000 64 91 27 88 578 98 64 11 724 27 11 00 88 88 578 578 MISA SME.NET 2012 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIỀU AN Tầng 19, khu A, tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM N Số gà Lo Di C y ại ễn T C gi hạ T ải T Tà i K N Có ợ kh oả đ A B C D E F Cộng 96 96 952 952 Số dư cuối kỳ Ng ườ (K ý, K G t m ( họ Phan Thị Sen Biểu số 8: Sổ tài khoản 642 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIỀU AN Tầng 19, khu A, tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tháng 12 năm 2014 Tài khoản: 911 - Xác định kết kinh doanh N Số gà Lo Di C y ại ễn C gi T hạ T D ải A B C T Tà K N Có i đ ợ kh ố oả E F N V K0 03 N V K0 N V K0 N V K0 N V K0 N V K0 N V K0 N V K0 31/ 12/ 20 14 31/ 12/ 20 31/ 12/ 20 31/ 12/ 20 31/ 12/ 20 31/ 12/ 20 31/ 12/ 20 31/ 12/ 20 K ết ch Kế t ch uy Kế t ch uy Kế t ch uy Kế t ch uy Kế t ch uy Kế t ch uy Kế t ch uy K N 31/ V 12/ ết K0 20 ch 03 14 Cộng Số Kế t ch uy ển Kế t ch uy Kế t ch uy Kế t ch uy Kế t ch uy Kế t ch uy Kế t ch uy Kế t ch uy Kế t ch uy ển Số dư cuối kỳ Người lập 91 51 11 858 35 1.8 92 14 427 91 51 91 63 713 64 4.0 91 63 2.4 88 502 91 64 8.3 24 73 260 91 64 88 27 578 98 91 71 1 100 00 0.0 91 81 138 1 89 1.5 91 42 6.3 12 89 959 958 958 36 36 Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) B i ể u s ố : S ổ c i T K 1 P h a n T hị S e n CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIỀU AN Tầng 19, khu A, tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tháng năm 2014 Tài khoản: Số C T A 00 00 04 00 00 04 00 00 05 00 00 05 00 00 05 N gà y hạ B 07/ 08/ 20 08/ 08/ 20 15/ 08/ 20 20/ 08/ 20 31/ 08/ 20 511 - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ T Lo ại C T C Hó a n Hó a nHó a nHó a n Hó a n K T Di N Có K ợ ễn i gi đ ải E D k F Số Bộ t Gi Bộ t Gi Bộ t Gi Bộ t Gi Bộ t Gi Kế t N 31/ ch V 08/ ết uy K0 20 c ển 03 14TK 5111 Cộng 51 13 11 17 549 00 51 13 11 17 549 00 51 13 11 11 445 00 51 13 11 11 445 00 51 13 11 15 260 00 51 91 732 11 480 Cộng MISA SME.NET 2012 00 732 480 732 480 73 248 732 480 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIỀU AN Tầng 19, khu A, tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM Số C T A N gà y hạ B T Lo ại C T C T Di N Có K ợ ễn i gi đ ải E D k F Số dư cuối kỳ Ng ườ (K ý, K G t m ( họ Phan Thị Sen Bi ểu số 10 : Sổ T K 51 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIỀU AN Tầng 19, khu A, tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tháng năm 2014 Tài khoản: 515 - Doanh thu hoạt động tài N Số gà Lo Di C y ại ễn C gi T T D ải A hạ B C T Tà i K N Có ợ kh oả E đ F N TT K0 N TT K0 30/ 08/ 20 31/ 08/ 20 Nộ p tiề nNộ p tiề n Số Lã i nh lãi nh ập Kế t N 31/ Kế ch V 08/ t uy K0 20 ch ển 03 Cộng14 uy 51 11 21 51 11 21 K G toá ( ( ý, , họ ý, 7.9 88 51 91 39 744 Số dư cuối kỳ Ng ườ (K 31 756 39 39 744 744 Phan Thị Sen Biểu số 11: Sổ TK 515 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIỀU AN Tầng 19, khu A, tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tháng năm 2014 Tài khoản: 632 - Giá vốn hàng bán N Số gà Lo Di C y ại ễn T C gi hạ A B T C ải D T Tà i K N Có ợ kh oả E đ F 00 07/ 00 08/ 04 20 00 08/ 00 08/ 04 20 00 15/ 00 08/ 05 20 00 20/ 00 08/ 05 20 00 31/ 00 08/ 05 20 N 31/ V 08/ K0 Cộng20 Hó a n Hó a n Hó a nHó a nHó a n Kế t ch uy Số Bộ t Gi Bộ t Gi Bộ t Gi Bộ t Gi Bộ t Gi Kế t ch uy 63 15 14 548 78 63 15 14 548 78 63 15 9.4 88 340 63 15 9.4 88 340 63 15 12 651 12 63 91 Số dư cuối kỳ MISA SME.NET 2012 60 725 37 60.725 376 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIỀU AN Tầng 19, khu A, tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM Ng ườ (K ý, K G t m ( họ Phan Thị Sen Biểu số 12: Sổ TK 632 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIỀU AN Tầng 19, khu A, tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tháng năm 2014 Tài khoản: 642 - Chi phí quản lý kinh doanh N Số gà Lo Di C y ại ễn T C gi hạ A B T C ải D T Tà i K N Có ợ kh oả E đ F Số Hạ Kh ch ấu N 31/ toá V 08/ n o K0 20 chi TS 03 14 Hạ Kh ch ấu N 31/ toá V 08/ n o K0 20 chi TS 03 14 Kế Kế N 31/ t t V 08/ ch ch K0 uy Cộng20TKuy6424 PC 00 82 PC 00 86 PC 00 81 PC 00 81 N V K0 N V K0 N V K0 N V K0 06/ 08/ 20 10/ 08/ 20 15/ 08/ 20 21/ 08/ 20 30/ 08/ 20 30/ 08/ 20 30/ 08/ 20 31/ 08/ 20 Ph iếu chi Ph iếu chi Ph iếu chi Ph iếu chi Ch ứn g từ Ch ứn g từ Ch ứn g từ Kế t ch uy TT cư ớc Đ TT tiề n thu TT tiề n điệ TT tiề n B Tí nh B H K C thu K C tiề Kế t ch uy 64 21 3.4 24 41 14 690 64 21 3.2 24 41 60 764 64 91 24 6.6 75 454 6.6 6.6 75 75 64 11 138 27 11 12 64 11 8.0 27 11 00 000 64 11 1.8 27 11 47 428 64 11 4.3 27 11 71 000 64 33 2.7 27 83 06 000 64 33 44 27 41 100 00 64 14 1.1 27 55 000 64 91 27 62 317 54 Cộ ng Cộ ng Số dư Ng ườ (K ý, 62 317 68 993 62 317 68 993 K G t đ ( họ P B ... doanh thu nhỏ chi phí) 1.2 Nhiệm vụ kế tốn doanh thu , chi phí xác định kết kinh doanh Để hạch toán xác định kết kinh doanh doanh nghiệp cần thực nhiệm vụ sau: - Phản ánh xác doanh thu, chi phí. .. TOÁN DOANH THU, CHI PHI VÀ XÁC ĐỊNH KÊT QUẢ KINH DOANH 1.1 Những vấn đề chung xác định kết kinh doanh 1.1.1 Khái niệm xác định kết kinh doanh - Kết kinh doanh kết cuối hoạt động sản xuất kinh doanh. .. đề chung xác định kết kinh doanh 1.1.1 1.2 Nhiệm vụ kế tốn doanh thu , chi phí xác định kết kinh doanh .3 1.2.1 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Khái niệm xác định kết kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh tại cty TNHH SXTMDV kiều an , Kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh tại cty TNHH SXTMDV kiều an

Từ khóa liên quan