Kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại cty TNHH DV lari vina

144 74 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2019, 22:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LARI VINA Ngành : Kế toán Chuyên ngành : Kế toán - Tài Giảng viên hướng dẫn: Th.s Ngơ Thị Mỹ Thúy Sinh viên thực hiện: Lê Lê Quỳnh My MSSV: 0954030316 TP Hồ Chí Minh, 2013 Lớp: 09DKTC1 Khoa: Kế tốn – Tài – Ngân hàng PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên/ nhóm sinh viên giao đề tài : (1) MSSV Lớp (2) MSSV Lớp (3) MSSV Lớp Ngành : Chuyên ngành : Tên đề tài : Các liệu ban đầu : Các yêu cầu chủ yếu : Kết tối thiểu phải có : 1) 2) 3) 4) Ngày giao đề tài: …… /……./…… Ngày nộp báo cáo : …… /……./…… Chủ nhiệm ngành ( Ký ghi rõ họ tên ) TP.HCM, ngày … tháng … năm … Giảng viên hướng dẫn ( Ký ghi rõ họ tên) LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài nghiên cứu Những kết số liệu báo cáo thực tập tốt nghiệp thực công ty, không chép nguồn khác Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường cam đoan TP.Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2013 Sinh viên thực LỜI CẢM ƠN Qua thời gian thực khóa luận tốt nghiệp này, em tích lũy thêm nhiều kiến thức chuyên ngành, nắm vững hiểu rõ điều học áp dụng chúng vào thực tế Để hoàn thành tốt báo cáo này, em xin gửi lời cảm ơn biết ơn đến quý thầy khoa Kế tốn - Tài - Ngân hàng, trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM, đặc biệt Thạc sĩ Ngô Thị Mỹ Thúy, người trực tiếp tận tình hướng dẫn em suốt q trình thực khóa luận Đồng thời, em chân thành cảm ơn hợp tác nhiệt tình anh, chị phòng Kế tốn Cơng ty TNHH Dịch vụ LaRi ViNa Em cố gắng vận dụng hết kiến thức mình, tận dụng giúp đỡ quý thầy cô với số liệu có từ cơng ty để thực khóa luận đạt hiệu cao Nhưng thời gian thực có hạn nên làm khó tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận thơng cảm ý kiến đóng góp q thầy để em hồn thiện hiểu biết Em xin chân thành cảm ơn! i MỤC LỤC Trang Danh mục từ viết tắt vi Danh mục sơ đồ vii Lời mở đầu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1 Kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh 1.1.1 Kế toán doanh thu 1.1.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 1.1.1.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 1.1.2 Kế toán giá vốn hàng bán 12 1.1.2.1 Khái niệm .12 1.1.2.2 Chứng từ sử dụng 12 1.1.2.3 Tài khoản sử dụng 12 1.1.2.4 Phương pháp hạch toán .13 1.1.3 Kế tốn chi phí bán hàng 14 1.1.3.1 Khái niệm .14 1.1.3.2 Chứng từ sử dụng 15 1.1.3.3 Tài khoản sử dụng 15 1.1.3.4 Phương pháp hạch toán .15 1.1.4 Kế tốn chi phí QLDN 17 1.1.4.1 Khái niệm .17 1.1.4.2 Chứng từ sử dụng 18 1.1.4.3 Tài khoản sử dụng 18 1.1.4.4 Phương pháp hạch toán .18 1.2 Kế tốn hoạt động tài 20 1.2.1 Kế tốn doanh thu hoạt động tài 20 1.2.1.1 Khái niệm 20 i 1.2.1.2 Chứng từ sử dụng 20 1.2.1.3 Tài khoản sử dụng 20 1.2.1.4 Phương pháp hạch toán 20 1.2.2 Kế tốn chi phí hoạt động tài 22 1.2.2.1 Khái niệm 22 1.2.2.2 Chứng từ sử dụng 22 1.2.2.3 Tài khoản sử dụng 22 1.2.2.4 Phương pháp hạch toán 22 1.3 Kế toán hoạt động khác 24 1.3.1Kế toán thu nhập khác 24 1.3.1.1 Khái niệm .24 1.3.1.2 Chứng từ sử dụng 24 1.3.1.3 Tài khoản sử dụng 24 1.3.1.4 Phương pháp hạch toán .25 1.3.2 Kế tốn chi phí khác 26 1.3.2.1 Khái niệm .26 1.3.2.2 Chứng từ sử dụng 26 1.3.2.3 Tài khoản sử dụng 26 1.3.2.4 Phương pháp hạch toán 26 1.4 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp .27 1.4.1 Khái niệm 27 1.4.2 Chứng từ sử dụng 28 1.4.3 Tài khoản sử dụng .29 1.4.4 Phương pháp hạch toán 30 1.5 Kế toán xác định kết kinh doanh 31 1.5.1 Khái niệm 31 1.5.2 Sổ sách sử dụng 32 1.5.3 Tài khoản sử dụng .32 1.5.4 Phương pháp hạch toán 33 ii CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XĐKQ TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LARI VINA .34 2.1 Giới thiệu khái quát công ty 34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 34 2.1.1.1 Khái quát chung công ty 34 2.1.1.2 Quá trình hình thành phát triển 34 2.1.1.3 Chức lĩnh vực hoạt động 35 2.1.2 Cơ cấu tổ chức công ty 35 2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức 35 2.1.2.2 Nhiệm vụ phận 35 2.1.3 Tổ chức máy kế toán .36 2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức 36 2.1.3.2 Nhiệm vụ máy kế toán 38 2.1.4 Hình thức tổ chức kế tốn 38 2.1.4.1 Chính sách kế tốn áp dụng 38 2.1.4.2 Hình thức kế tốn sử dụng 39 2.1.4.3 Trình tự ghi chép sổ sách kế toán 39 2.1.4.4 Hệ thống báo cáo tài công ty 40 2.1.5 Chiến lược, phương hướng phát triển tương lai 41 2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty TNHH Dịch vụ LaRi ViNa 41 2.2.1 Kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh 41 2.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 41 2.2.1.2 Kế toán giá vốn hàng bán .46 2.2.1.3 Kế toán chi phí bán hàng .50 2.2.1.4 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 54 2.2.2 Kế toán hoạt động tài .58 2.2.2.1 Kế tốn doanh thu hoạt động tài 58 2.2.2.2 Kế tốn chi phí hoạt động tài .60 2.2.3 Kế toán hoạt động khác .62 2.2.3.1 Kế toán thu nhập khác 62 2.2.3.2 Kế tốn chi phí khác 64 2.2.4 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp .67 2.2.4.1 Chứng từ sử dụng 67 2.2.4.2 Tài khoản sử dụng 67 2.2.4.3 Trình tự hạch tốn 67 2.2.4.4 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh .67 2.2.5 Kế toán xác định kết kinh doanh .68 2.2.5.1 Sổ sách sử dụng .68 2.2.5.2 Tài khoản sử dụng 69 2.2.5.3 Trình tự hạch toán 69 2.2.5.4 Xác định kết kinh doanh 69 2.2.5.5 Sổ sách minh họa 71 2.2.6 Trình bày thông tin Báo cáo kết hoạt động kinh doanh.73 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LARI VINA .75 3.1 Nhận xét chung thực trạng kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Dịch vụ LaRi ViNa 75 3.1.1 Ưu điểm .75 3.1.1.1 Đối với công tác quản lý 75 3.1.1.2 Đối với công tác kế toán 75 3.1.1.3 Đối với cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định KQKD 76 3.1.2 Hạn chế .77 3.1.2.1 Đối với hệ thống tài khoản sử dụng 77 3.1.2.2 Đối với hệ thống phần mềm kế toán 77 3.1.2.3 Đối với cơng tác kế tốn chi phí bán hàng QLDN .77 3.1.2.4 Đối với việc lập dự phòng phải thu khó đòi 77 3.1.2.5 Đối với việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 78 3.1.2.6 Đối với việc kiểm sốt chi phí 78 3.2 Một số đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty 78 3.2.1 Đối với hệ thống tài khoản sử dụng 78 3.2.2 Đối với hệ thống phần mềm kế toán 79 3.2.3 Đối với cơng tác kế tốn chi phí bán hàng QLDN .79 3.2.4 Đối với việc lập dự phòng phải thu khó đòi 80 3.2.4.1 Điều kiện ghi nhận khoản nợ phải thu khó đòi 80 3.2.4.2 Phương pháp lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 81 3.2.4.3 Tài khoản sử dụng 81 3.2.4.4 Phương pháp hạch toán 81 3.2.5 Đối với việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 83 3.2.5.1 Đối tượng cần lập dự phòng 83 3.2.5.2 Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 83 3.2.5.3 Tài khoản sử dụng 84 3.2.5.4 Phương pháp hạch toán 85 3.2.6 Đối với việc kiểm sốt chi phí 85 Kết luận 86 Tài liệu tham khảo 87 Phụ lục 88 công ty Việc ghi ch p dựa sở chứng từ hợp pháp xếp khoa học nên số liệu sổ kế toán trùng khớp với số liệu chứng từ - Hệ thống chứng từ lập đầy đủ, nghiệp vụ kinh tế phát sinh ghi ch p kịp thời xác góp phần đáp ứng tốt nhu cầu thông tin cho ban Giám đốc - Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng phù hợp biểu mẫu nhà nước quy định, trình tự luân chuyển hợp lý - Công ty sử dụng phần mềm kế toán C Soft, phần mềm gọn nhẹ d sử dụng nên giúp giảm thiểu khối lượng công việc, tiết kiệm thời gian tránh nhiều sai sót so với hình thức kế tốn thủ cơng - Cơng ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo Quyết định 15 QĐ-BTC ban hành ngày 03 00 Bộ Tài Chính Chính sách hạch tốn phù hợp với tình hình quy mô công ty - Hệ thống tài khoản lập theo quy định Bộ Tài Chính chi tiết theo yêu cầu công ty, tạo thuận lợi cho công tác hạch tốn đánh giá hiệu sản xuất Ví dụ: + Tài khoản 131 – Phải thu khách hàng Công ty mở tài khoản chi tiết theo d i cho khách hàng sau: TK 131VTL01 : Phải thu Vi n Thông Long n TK 131VN : Phải thu công ty TNHH Fei Yueh Việt Nam TK 131BDU01: Phải thu Trung tâm dịch vụ khách hàng vi n thơng Bình Dương… + Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Công ty sử dụng hai tài khoản cấp là: TK 511 : Doanh thu bán thành phẩm TK 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ 3.1.1.3 Đối với công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định KQKD - Công ty tuân thủ nguyên tắc ghi nhận doanh thu chi phí theo chuẩn mực kế toán Việt Nam quy định - Doanh thu chi phí ghi ch p đầy đủ, kịp thời xác 3.1 Hạn chế 3.1.2.1 Đối với hệ thống tài khoản sử dụng - TK 511 theo d i hai cấp tài khoản TK 511 - Doanh thu bán thành phẩm TK 5113 - Doanh thu cung cấp dịch vụ Tuy nhiên, q trình kinh doanh, cơng ty thường xun cung cấp số mặt hàng định Vì vậy, theo d i chung hai tài khoản chi tiết khó cập nhật tình hình doanh thu mặt hàng cụ thể - Bên cạnh việc theo d i TK 511 tài khoản chi tiết cơng ty lại khơng thực tương tự TK - Giá vốn hàng bán TK 911Xác định KQKD Điều khiến cho việc kiểm sốt giá vốn KQKD khơng thuận tiện chưa khoa học 3.1.2.2 Đối với hệ thống phần mềm kế tốn Mặc dù, phần mềm kế tốn cơng ty sử dụng giúp giảm bớt nhiều công việc nâng cao suất làm việc cho nhân viên kế tốn Tuy nhiên, phần mềm tồn số nhược điểm như: chạy hay bị lỗi sau cúp điện đột ngột, chạy sổ chi tiết tài khoản tương đối chậm…Vì thế, cơng ty nên tiếp tục hồn thiện phần mềm kế tốn trang bị riêng cho máy vi tính cục lưu điện (UPS) đề phòng điện không ảnh hưởng đến số liệu làm việc phần mềm 3.1.2.3 Đối với cơng tác kế tốn chi phí bán hàng QLDN Kế tốn khơng phân bổ chi phí kinh doanh cho số hàng xuất bán hay dịch vụ cung cấp mà tính hết vào thành phẩm dịch vụ Thực tế, tổng lợi nhuận kinh doanh cuối không thay đổi làm giá vốn, doanh thu, chi phí, lợi nhuận mặt hàng, hoạt động dịch vụ thiếu tính xác Từ ảnh hưởng đến thơng tin cung cấp cho ban lãnh đạo công ty 3.1.2.4 Đối với việc lập dự phòng phải thu khó đòi Hiện nay, cơng ty có nhiều khách hàng thường sử dụng hình thức toán nợ chấp nhận toán Mặc dù cơng ty có mở tài khoản chi tiết theo d i khách hàng song lại chưa lập dự phòng khoản thu khó đòi Vì thế, để đề phòng rủi ro khơng thu nợ, cơng ty nên lập dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi vào cuối niên độ kế tốn 3.1.2.5 Đối với việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Đối với thành phẩm sản phẩm in ấn, công ty tránh khỏi rủi ro xảy như: chất lượng sản phẩm bị giảm sút tồn kho lâu ngày, có biến động giá nguyên vật liệu, công cụ, vật tư thị trường Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần thiết nhằm giúp công ty bù đắp thiệt hại thực tế xảy thành phẩm tồn kho giảm giá Đồng thời để phản ánh giá trị thực tế tuý hàng tồn kho Tuy nhiên, cơng ty chưa lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 3.1.2.6 Đối với việc kiểm soát chi phí Như phân tích phần (trang 4, chương ), doanh nghiệp chưa kiểm soát chi phí gia tăng tỷ trọng loại chi phí (chủ yếu chi phí tài chi phí kinh doanh) làm cho lợi nhuận doanh nghiệp quý 01 sụt giảm Vì vậy, cơng ty cần ý điều chỉnh chi phí phát sinh quý cách phù hợp để gia tăng lợi nhuận Một số đề x ất nhằm hồn thiện tác kế tốn doanh th , chi phí xác định kết q ả kinh doanh côn ty 3.2.1 Đối với hệ thống tài khoản sử dụng - Công ty mở TK 511 để theo d i chung cho thành phẩm Vì vậy, để xác định doanh thu nhóm thành phẩm, cơng ty nên mở thêm tài khoản chi tiết để thuận lợi cho việc theo d i tình hình doanh thu Ví dụ: + TK 511 01: Doanh thu bán dù quảng cáo + TK 511 : Doanh thu bán bao đựng card… Hay TK 5113 tiến hành tương tự: + TK 5113.01: Doanh thu cung cấp dịch vụ trang trí cho hội chợ + TK 5113.02: Doanh thu cung cấp dịch vụ trang trí nội thất… - Công ty dùng TK “Giá vốn hàng bán” để phản ánh giá vốn thành phẩm dịch vụ Để d dàng xác định giá vốn loại, công ty nên mở thêm tài khoản chi tiết sau: + TK 1: Giá vốn thành phẩm, gồm: TK 63 1.01: Giá vốn dù quảng cáo TK 1.0 : Giá vốn bao đựng card… + TK : Giá vốn dịch vụ cung cấp, gồm: TK 01: Giá vốn dịch vụ trang trí hội chợ TK : Giá vốn dịch vụ trang trí nội thất… - TK 911 “Xác định KQKD” dùng chung cho tồn hoạt động cơng ty Vì cần sử dụng thêm tài khoản để xác định KQKD mặt hàng phục vụ tốt cho cơng tác quản trị Ví dụ: + TK 9111: Xác định KQKD thành phẩm + TK 911 : Xác định KQKD dịch vụ 3.2.2 Đối với hệ thống phần mềm kế tốn - Cơng ty nên nâng cấp phần mềm việc cập nhật phần mềm hơn, cung cấp nhiều tính tốt hơn, hoạt động ổn định phù hợp với thay đổi sách kế tốn, ví dụ có C Soft - Bên cạnh đó, cơng ty nên lắp đặt cho máy vi tính ổ lưu điện (gọi UPS) để đảm bảo cho thông tin, liệu lưu trữ an tồn phục vụ cho cơng tác kế toán quản lý hiệu 3.2.3 Đối với cơng tác kế tốn chi phí bán hàng QLDN - Để phản ánh kết kinh doanh lãi, lỗ cụ thể hoạt động thương mại hay dịch vụ cung cấp xác, kế tốn nên phân bổ loại chi phí bán hàng, QLDN theo tỷ lệ % doanh thu theo công thức sau: CPBHi = CPBH x (DTi / DT) Trong : CPBHi: chi phí bán hàng cần phân bổ cho mặt hàng CPBH : tổng chi phí bán hàng cần phân bổ DTi : doanh thu mặt hàng DT : tổng doanh thu k - Hoặc cơng ty phân bổ chi phí theo tỷ lệ % giá vốn hàng bán loại sản phẩm, hàng hóa theo cơng thức đây: CPBHi = CPBH x (GVHBi / GVHB) Trong : CPBHi: chi phí bán hàng cần phân bổ cho mặt hàng CPBH : tổng chi phí bán hàng cần phân bổ GVHBi : giá vốn mặt hàng GVHB: tổng giá vốn hàng bán k Công thức phân bổ tương tự chi phí QLDN 3.2.4 Đối với việc lập dự phòng phải thu khó đòi 3.2.4.1 Điều kiện ghi nhận khoản nợ phải thu khó đòi Thơng tư 34/2011/TT-BTC quy định điều kiện ghi nhận khoản nợ phải thu khó đòi cụ thể sau: - Khoản nợ phải có chứng từ gốc, có đối chiếu xác nhận khách nợ số tiền nợ, bao gồm: hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, lý hợp đồng, cam kết nợ, đối chiếu công nợ chứng từ khác Các khoản không đủ xác định nợ phải thu theo quy định phải xử lý khoản tổn thất - Có đủ xác định khoản nợ phải thu khó đòi: + Nợ phải thu hạn toán ghi hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ cam kết nợ + Trong trường hợp đặc biệt, chưa đến hạn toán doanh nghiệp nợ thời gian xem x t giải thể, phá sản, có dấu hiệu khác bỏ trốn bị quan pháp luật giam giữ, x t xử… ghi nhận khoản nợ khó đòi 3.2.4.2 Phương pháp lập dự phòng nợ phải thu khó đòi - Trên sở đối tượng điều kiện lập dự phòng nợ phải thu khó đòi trình bày trên, cơng ty phải lập dự phòng cho khoản nợ phải thu khó đòi, dự kiến mức tổn thất xảy năm kế hoạch, kèm theo chứng chứng minh khoản nợ khó đòi Trong đó: + Đối với nợ phải thu q hạn tốn, mức trích lập dự phòng sau: 30% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ tháng đến năm 50% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm 0% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm 100% giá trị khoản nợ phải thu từ năm trở lên + Đối với nợ phải thu chưa đến hạn tốn doanh nghiệp nợ lâm vào tình trạng phá sản làm thủ tục giải thể; người nợ tích, bỏ trốn, bị quan pháp luật truy tố, giam giữ, x t xử thi hành án chết… doanh nghiệp dự kiến mức tổn thất không thu hồi để trích lập dự phòng - Sau lập dự phòng cho khoản nợ phải thu khó đòi, cơng ty tổng hợp tồn khoản dự phòng vào bảng kê chi tiết làm để hạch toán vào chi phí QLDN - Đối với khoản nợ khó đòi sau xoá khỏi bảng cân đối kế toán, kế toán phải mặt tiến hành biện pháp đòi nợ, mặt khác phải theo d i tài khoản 004 – “Nợ khó đòi xử lý” thời gian 15 năm 3.2.4.3 Tài khoản sử dụng - TK 139 “Dự phòng phải thu khó đòi” dùng để phản ánh việc lập dự phòng khoản phải thu khó đòi có khả khơng đòi vào cuối niên độ kế toán - Nội dung tài khoản sau: + Bên Nợ: Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi + Bên Có: Số dự phòng phải thu khó đòi lập tính vào chi phí SXKD + Số dư bên Có: Số dự phòng khoản phải thu khó đòi có cuối k 3.2.4.4 Phương pháp hạch toán - Cuối k kế toán năm, doanh nghiệp vào khoản nợ phải thu xác định không chắn thu (nợ phải thu khó đòi), kế tốn xác định số dự phòng phải thu khó đòi cần trích lập Dưới mẫu bảng tính trích lập dự phòng phải thu khó đòi: T ê n k T % ổ n n g ợ M ứ c T ổ - Nếu số dự phòng phải thu khó đòi cần trích lập năm lớn số dư khoản dự phòng phải thu khó đòi trích lập cuối niên độ trước chưa sử dụng hết, số chênh lệch lớn hạch toán vào chi phí, ghi: Nợ TK : Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 139: Dự phòng phải thu khó đòi - Nếu số dự phòng phải thu khó đòi cần trích lập năm nhỏ số dư khoản dự phòng phải thu khó đòi trích lập cuối niên độ trước chưa sử dụng hết, số chênh lệch hồn nhập ghi giảm chi phí, ghi: Nợ TK 139: Dự phòng phải thu khó đòi Có TK : Chi phí quản lý doanh nghiệp (chi tiết hồn nhập dự phòng phải thu khó đòi) - Các khoản nợ phải thu khó đòi xác định thực khơng đòi ph p xoá nợ Việc xoá nợ khoản phải thu khó đòi phải theo chế độ kế tốn hành Căn vào định xoá nợ khoản nợ phải thu khó đòi, ghi: Nợ TK 139: Dự phòng phải thu khó đòi (nếu lập dự phòng) Nợ TK : CP quản lý doanh nghiệp (nếu chưa lập dự phòng) Có TK 131: Phải thu khách hàng Có TK 138: Phải thu khác Đồng thời ghi vào bên Nợ TK 004 “Nợ khó đòi xử lý” - Đối với khoản phải thu khó đòi xử lý xố nợ, sau lại thu hồi nợ, kế tốn vào giá trị thực tế khoản nợ thu hồi được, kế toán ghi: Nợ TK 111,11 : Tiền mặt, tiển gửi ngân hàng Có TK 11: Thu nhập khác Đồng thời ghi vào bên Có TK 004 “Nợ khó đòi xử lý” 3.2.5 Đối với việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 3.2.5.1 Đối tượng cần lập dự phòng - Theo Thơng tư 34 011 TT-BTC, đối tượng lập dự phòng bao gồm nguyên vật liệu, dụng cụ dùng cho sản xuất, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tồn kho (gồm hàng tồn kho bị hư hỏng, k m phẩm chất, lạc hậu mốt, lạc hậu kỹ thuật, lỗi thời, ứ đọng, chậm luân chuyển…), sản phẩm dở dang, chi phí dịch vụ dở dang (gọi tắt hàng tồn kho) mà giá gốc ghi sổ kế toán cao giá trị thực đảm bảo điều kiện sau: + Có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định Bộ Tài chứng khác chứng minh giá vốn hàng tồn kho + Là vật tư, hàng hóa thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp tồn kho thời điểm lập báo cáo tài - Trường hợp ngun vật liệu có giá trị thực thấp so với giá gốc giá bán sản phẩm dịch vụ sản xuất từ nguyên vật liệu không bị giảm giá khơng trích lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tồn kho 3.2.5.2 Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Cuối k kế toán năm, vào số lượng, giá gốc, giá trị thực hàng hóa để xác định khoản dự phòng Căn vào bảng kiểm kê, kế toán xác định mức lập dự phòng theo cơng thức sau: M c dự phòn iảm iá vật tư, hàng hóa = Lượn vật tư Giá ốc hàn hàn hóa thực tế tồn kho theo sổ tồn kho thời x kế toán điểm lập BC C Giá trị th ần có  thể thực hàn tồn kho Trong đó:  Giá gốc hàng tồn kho: bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến chi phí liên quan trực tiếp khác theo quy định Chuẩn mực kế toán số – Hàng tồn kho ban hành kèm theo Quyết định số 149 001 QĐ-BTC ngày 31 001 Bộ trưởng Bộ Tài  Giá trị thực hàng tồn kho (giá trị dự kiến thu hồi): giá bán (ước tính) hàng tồn kho trừ (-) chi phí để hồn thành sản phẩm chi phí tiêu thụ (ước tính)  Mức lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: tính cho loại hàng tồn kho bị giảm giá tổng hợp toàn vào bảng kê chi tiết Bảng kê để hạch toán vào giá vốn hàng bán (giá thành toàn sản phẩm hàng hóa tiêu thụ k ) doanh nghiệp Riêng dịch vụ cung cấp dở dang, việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tính theo loại dịch vụ có mức giá riêng biệt Như vậy, việc lập khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho giúp cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ổn định, tăng độ xác tin cậy cho báo cáo tài lập 3.2.5.3 Tài khoản sử dụng - Tài khoản 159 “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho” sử dụng để điều chỉnh trị giá gốc hàng tồn kho tài khoản hàng tồn kho - Nội dung TK 159 sau: + Bên Nợ: Giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho hoàn nhập ghi giảm giá vốn hàng bán k + Bên Có: Giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập tính vào giá vốn hàng bán k + Số dư bên Có: Giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho có cuối k 3.2.5.4 Phương pháp hạch tốn - Cuối k kế toán năm (hoặc quý), lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lần đầu tiên, ghi: Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán (Chi tiết dự phòng giảm giá hàng tồn kho) Có TK 159: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Cuối k kế toán năm (hoặc quý) tiếp theo: + Nếu khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập cuối k kế toán năm lớn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập cuối k kế tốn năm trước chưa sử dụng hết số chênh lệch lớn hơn, ghi: Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán (Chi tiết dự phòng giảm giá hàng tồn kho) Có TK 159: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho + Nếu khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập cuối k kế toán năm nhỏ khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập cuối k kế toán năm trước chưa sử dụng hết số chênh lệch nhỏ hơn, ghi: Nợ TK 159: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Có TK 632: Giá vốn hàng bán (Chi tiết dự phòng giảm giá hàng tồn kho) .6 Đối với việc kiểm sốt chi phí - Cơng ty cần xem x t lại khoản vay ngắn hạn dài hạn, cắt giảm chi phí khơng cần thiết để gia tăng lợi nhuận - Công ty nên áp dụng kế tốn quản trị vào việc phân tích khoản chi phí theo Thơng tư hướng dẫn số 53/2006/TT-BTC ban hành ngày tháng năm 00 KẾ LUẬN Để đứng vững phát triển điều kiện kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt vấn đề không d dàng doanh nghiệp Bộ phận kế tốn nói chung đóng vai trò quan trọng doanh nghiệp, đặc biệt kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Sau thời gian tìm hiểu cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Dịch vụ LaRi ViNa, em phần nắm bắt thực trạng cơng tác tổ chức kế tốn doanh nghiệp cụ thể Qua đề tài “Kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Dịch vụ LaRi ViNa” giúp em hiểu sâu sở lý luận chung, nhận thấy n t giống khác lý thuyết thực tế kiến thức tiếp thu giảng đường đại học Bài khóa luận trình bày khái qt phần lý thuyết tồn q trình hạch tốn kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh thực tế công ty Sau cùng, em đưa số đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Hy vọng với nhận x t ý kiến đóng góp em mở phương hướng giúp cho cơng tác kế tốn nói riêng hoạt động kinh doanh cơng ty nói chung đạt hiệu cao ÀI LIỆU HAM KHẢO Bộ Tài chính, Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam thơng tư hướng dẫn Bộ Tài Chính (năm 00 ), Quyết Định số 15/2006/QĐ-BTC việc ban hành chế độ kế tốn doanh nghiệp Bộ Tài Chính (năm 011), Thông tư 34/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 228/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập sử dụng khoản dự phòng Th.s Trịnh Ngọc nh (năm 011), Kế tốn tài Trần Xn Nam (năm 010), Kế tốn tài chính, NXB Thống Kê TS Phan Đức Dũng (năm 009), Kế tốn tài chính, NXB Thống kê TS V Văn Nhị (năm 010), Kế toán tài chính, NXB Thống Kê Vũ Hữu Đức, Nguy n Thế Lộc Trần Thị Giang Tân (năm 01 ), Tìm hiểu chuẩn mực kế tốn Việt Nam báo cáo tài chính, NXB Thống Kê Các trang web: http://www.webketoan.vn http://www.tapchiketoan.com http://www.mof.gov.vn http://www.vaa.vn PHỤ LỤC A - Hóa đơn GTGT B - Phiếu xuất kho C - Bảng trích khấu hao TSCĐ D - Bảng phân bổ tiền lương BHXH E - Bảng phân bổ chi phí ngắn hạn G - Bảng phân bổ chi phí dài hạn H - Phiếu chi I - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh quý 01 ... hạch tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp - Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí vá xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Dịch vụ LaRi ViNa nhằm... SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1 Kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh 1.1.1 Kế toán doanh thu 1.1.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng... Thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Dịch vụ LaRi ViNa 41 2.2.1 Kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh 41 2.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại cty TNHH DV lari vina , Kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại cty TNHH DV lari vina