Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP sơn hà sài gòn

125 104 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2019, 22:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GỊN Ngành : KẾ TỐN Chun ngành : KẾ TỐN TÀI CHÍNH Giảng viên hướng dẫn : TS Trần Thị Kỳ Sinh viên thực : Hoàng Thị Kim Phụng MSSV: 1154030504 Lớp: 11DKTC06 TP Hồ Chí Minh, 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài nghiên cứu không chép nguồn khác Những kết số liệu khóa luận tốt nghiệp thực Cơng ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước nhà trường cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015 Tác giả (ký tên) ii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn thầy cô Trường Đại học Cơng Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy suốt thời gian học tập, đặc biệt Cô Trần Thị Kỳ trực tiếp hướng dẫn đóng góp ý kiến để em hồn thành báo cáo Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban Tổng Giám đốc, phòng ban Cơng ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn tạo điều kiện cho em thực tập Đặc biệt anh chị Phòng Tài – Kế tốn tạo điều kiện để em tiếp xúc với công việc thực tế Cơng ty hướng dẫn tận tình để em hồn thành tốt báo cáo Xin chân thành cảm ơn TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015 (SV Ký ghi rõ họ tên) iii Ci)c l�p - T1.1· - Hanh phuc iv NHA N XET CUA DON VI TH C TA P U Ten don vi thuc t�p : Cong ty C6 phan SO'n Ha Sai Gem Dia chi: 292/5 ftp Tam Dong 2, xii Th&i Tam Thon, huyen H6c Mon, TP HCM Di�n thoai lien lac : ( +84-8) 10 01 01 Email : sha@sonha.com NH�N XET VE QUA TRINH THT/C T�P CUA SINH VIEN: H(J Vil ten sinh vien : Hoang Thi Kim Phung MSSV: 1154030504 Lup: 11DKTC06 Thai gian thuc t�p tai don vi : Tu 13/04/2015 d�n 02/06/2015 Tai bi;> phan thuc t�p : Phong Tai chinh - K� toan Trang qua trinh thuc t�p tai don vi sinh vien da the hien : I Tinh than trach nhiem voi cong viec va D T6t d Kha y thirc chap hanh D Trung binh ky luat : D Khong dat S6 bu6i thirc t�p thuc t� tai don vi : J >3 bu6i/tuiln f)� tai phan anh D T6t OUQ'C d D 1-2 bu6i/tuiln D it d�n don vi thuc trang hoat dong cua Kha D Trung binh OO'Il vi : D Khong dat Nil.m bat duce nhfrng quy trinh nghiep V\I chuyen nganh (K� toan, Ki8m toan, Tai chinh, Ngan hang ) : D T6t � Kha D Trung binh D Khong dat TP HCM, Ngay (:� thang QC niim 2015 Don vi thuc t�p iv 4' � NHAN XET CUA GIA.0 VIEN HUONG DAN • N� xtr VE QUA TRiNH THlfC T� r-: Lop : CUA SINH VIBN: /ttt1nff Int l
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP sơn hà sài gòn , Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP sơn hà sài gòn

Từ khóa liên quan