BIỆN CHỨNG CỦA CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG

99 179 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2019, 22:30

Chương III II BIỆN CHỨNG CỦA SỞ HẠ TẦNG KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG Khái niệm CSHT & KTTT a sở hạ tầng CSHT Là toàn QHSX hợp thành cấu kinh tế hình thái kinh tế-xã hội định CSHT hình thành khách quan trình sản xuất Chương III a sở hạ tầng (tt) CSHT XH cụ thể bao gồm QHSX thống trị QHSX tàn dư (của xã hội cũ) QHSX mầm móng (của XH tương lai) Đều QHSX khách quan lịch sử để lại, tính chất & trình độ phát triển LLSX quy định Trong loại QHSX đó, QHSX thống trị giữ vai trò chủ đạo & chi phối QHSX khác làm nên đặc trưng loại CSHT Chương III a sở hạ tầng (tt) Trong xã hội đối kháng giai cấp CSHT tính đối kháng Xét PTSX: CSHT hình thức phát triển LLSX Xét tổng thể QHXH: QHSX hợp thành sở kinh tế XH CSHT quan hệ VC hệ thống QHXH Chương III b Khái niệm KTTT Kiến trúc thượng tầng Là toàn quan điểm, tư tưởng XH & thiết chế tương ứng hình thành CSHT định & p/á CHST Chương III b Khái niệm KTTT (tt) Kết cấu KTTT bao gồm yếu tố Những tư tưởng XH Những thiết chế tương ứng tư tưởng trị, pháp quyền, khoa học, tơn giáo, nghệ thuật, đạo đức, P… đảng phải, đoàn thể; tổ chức pháp luật; Hội KH, Viện hàng lâm; giáo hội; Hội nhà văn, Hội nhạc sĩ; khoa đạo đức học, khoa triết học… tổ chức tương ứng: NN, Chương III b Khái niệm KTTT (tt) Kiến trúc thượng tầng Các hình thái YTXH Pháp quyền Tơn giáo Các thiết chế trị - xã hội Nhà nước Đảng phái Chương III b Khái niệm KTTT (tt) Mỗi yếu tố KTTT đặc trưng riêng, qluật VĐ riêng, mlhệ riêng với CSHT, chúng ko tồn tách rời mà chúng liên hệ tác động lẫn & hình thành CSHT định Trong yếu tố KTTT NN vai trò đặc biệt quan trọng, phận quyền lực mạnh để g/cấp thống trị áp đặt tư tưởng thống trị cho g/cấp khác & tồn XH Trong XH đối kháng g/cấp t/chất XH t/chất đối kháng & p/á tính đối kháng CSHT Chương III Quan hệ biện chứng CSHT & KTTT Chương III Quan hệ biện chứng CSHT & KTTT (tt) CSHT & KTTT hai phương diện CB đ/s XH, phương diện KT & phương diện trị-xã hội, chúng quan hệ biện chứng với nhau, CSHT đóng vai trò định, KTTT tác động trở lại CSHT sinh a CSHT định KTTT CSHT sinh KTTT nên CSHT định nội dung & tính chất KTTT CA KA Chương III a CSHT định KTTT (tt) CSHT ko t/c đối kháng g/c KTTT mang 1a t/c nhất, ko đối kháng & ngược lại QHSX thống trị tạo KTTT trị tương ứng; g/c thống trị KT thống trị 1b mặt trị, tinh thần XH; >< lĩnh vực KT định >< lĩnh vực tư tưởng Tương ứng với CSHT sản sinh KTTT phù hợp tác dụng bảo vệ CSHT 10 Chương III b Vai trò CMXH vận động, phát triển XH đối kháng giai cấp (tt) CMXH động lực VĐ, phát triển XH nhằm thay đổi chế độ XH lỗi thời chuyển lên chế độ XH cao Ko CMXH lịch sử ko thể thay hình thái KT-XH hình thái KT-XH khác cao Theo Mác, CMXH đầu tàu lịch sử, nhờ CMXH mà >< CB đ/s XH giải triệt để, tạo động lực cho tiến & phát triển XH 85 Chương III b Vai trò CMXH vận động, phát triển XH đối kháng giai cấp (tt) Nhận thức vai trò CMXH phát triển XH sở để nhận thức tính khách quan CMXHCN đồng thời thấy rõ vai trò to lớn CMVS việc xóa bỏ CNTB, xây dựng CNXH & CNCS 86 Chương III VI QUAN NIỆM CỦA CNDV LỊCH SỬ VỀ CON NGƯỜI & VAI TRÒ SÁNG TẠO LỊCH SỬ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN Con người & chất người a Khái niệm người Con người thực thể tự nhiên mang đặc tính XH, thống biện chứng phương diện tự nhiên & XH 87 Chương III  Nguồn gốc tự nhiên & nguồn gốc XH người Thực thể xã hội Con người Thực thể sinh vật Bị chi phối quy luật xã hội Là kết trình lao động Là kết q trình tiến hóa Bị chi phối quy luật sinh học 88 Chương III  Nguồn gốc tự nhiên & nguồn gốc XH người (tt) Nguồn gốc tự nhiên người thể góc độ sau: 1a Thứ nhất, người kết tiến hóa & phát triển lâu dài giới tự nhiên 89 Chương III  Nguồn gốc tự nhiên & nguồn gốc XH người (tt) Thứ hai, người phận giới tự nhiên biến đổi giới tự nhiên & t/động qluật tự nhiên trực tiếp gián tiếp thường xuyên quy định tồn người & XH lồi 1b người, mơi trường trao đổi VC người với tự nhiên; ngược lại, biến đối & hđ người tđ trở lại môi trường tự nhiên & làm biến đỏi môi trường tự nhiên 90 Chương III  Nguồn gốc tự nhiên & nguồn gốc XH người (tt) Nguồn gốc XH người thể mặt sau: 2a Một là, nhân tố LĐ Nhờ LĐ mà người khả vượt qua lồi động vật để tiến hóa & phát triển thành người 91 Chương III  Nguồn gốc tự nhiên & nguồn gốc XH người (tt) Hai là, tồn & phát triển người bị chi phối nhân tốc XH & quy luật 2b XH XH biến đổi người biến đổi & ngược lại, phát triển cá nhân lại trở thành tiền đề cho phát triển XH 92 Chương III  Nguồn gốc tự nhiên & nguồn gốc XH người (tt) Nhu cầu xã hội • LAO ĐỘNG SẢN XUẤT • HỌC TẬP • NGHIÊN CỨU KHOA HỌC • GIAO TIẾP XÃ HỘI • 93 Chương III  Nguồn gốc tự nhiên & nguồn gốc XH người (tt) Về mặt sinh học Về mặt xã hội Giữa cá nhân ko bình đẳng Nhờ qhệ XH mà người sinh học “bật lên” trở thành người văn hóa Trong hai mặt trên, mặt sinh học ĐK cần, mặt XH ĐK đủ, nên người ln ln giữ vai trò chủ thể hoạt động & phụ thuộc vào trình độ trí tuệ cá nhân 94 Chương III  Nguồn gốc tự nhiên & nguồn gốc XH người (tt) phương diện tự nhiên & XH người tồn tính thống nó, quy định lẫn nhau, tđ lẫn làm biến đổi lẫn nhau, nhờ tạo nên khả hđ sáng tạo người trình làm lịch sử Vì vậy, để lý giải tính sáng tạo người cần thiết kết hợp chặt chẽ phương diện tự nhiên & XH nhằm tránh rơi vào phiến diện, ko triệt để, dẫn đến sai lầm nhận thức & hđ 95 thực tiễn Chương III b Bản chất ngi Các Mác viết: Bản chất ngời l trừu tợng cố hu cá nhân riêng biệt Trong tính thực nó, chất ng−êi lμ tỉng hoμ quan hƯ x· héi” 96 Chương III b Bản chất người (tt) “Tổng hòa” ko phải tổng số giản đơn qhệ XH, mà chúng tương tác lẫn & t/động tổng hợp vào người để hình thành nên chất  Như vậy, Mác khẳng định ko người trừu tượng, ly khỏi đk, hồn cảnh lịch sử XH mà ln ln cụ thể, xđ sống ĐK lịch sử cụ thể định & ĐK lịch sử hđ thực tiễn mình, người tạo giá trị tinh thần để tồn & phát triển thể lực & trí tuệ Do đó, tổng hòa quan hệ XH Mác gọi “hoàn cảnh sống” người 97 Chương III b Bản chất người (tt) Khi nhấn mạnh mặt XH mặt chủ đạo, Mác ko ý xem nhẹ mặt sinh vật người mà XĐ mqhệ biện chứng hai mặt  Trong tổng hòa ấy, quan hệ với XH & quan hệ với tự nhiên, người XH & người sinh vật Bản chất người ko cố định, bất biến mà VĐ ptriển với XH, phụ thuộc vào chất hình thái KT XH, qtrình ln ln biến đổi theo biến đổi qhệ XH mà người gia nhập vào Nó ko phải sản phẩm hồn cảnh mà chủ thể hồn cảnh 98 Chương III b Bản chất người (tt) Như vậy, để nhận thức hoàn thiện chất người, thực thơng qua nhận thức hồn thiện quan hệ xã hội 99 ...Chương III a Cơ sở hạ tầng (tt) CSHT XH cụ thể bao gồm QHSX thống trị QHSX tàn dư (của xã hội cũ) QHSX mầm móng (của XH tương lai) Đều QHSX khách quan lịch sử... III Quan hệ biện chứng CSHT & KTTT Chương III Quan hệ biện chứng CSHT & KTTT (tt) CSHT & KTTT hai phương diện CB đ/s XH, phương diện KT & phương diện trị-xã hội, chúng có quan hệ biện chứng với... niệm, cấu trúc hình thái kinh tế - xã hội (tt) Kiến trúc thượng tầng Quan hệ sản xuất Lực lượng sản xuất Hình thái KT – XH có kết cấu phức tạp gồm mặt 19 Chương III Khái niệm, cấu trúc hình thái
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN CHỨNG CỦA CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG, BIỆN CHỨNG CỦA CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG

Từ khóa liên quan