Đối chiếu hành vi cảm ơn và hồi đáp cảm ơn trong tiếng anh và tiếng việt

297 617 0
  • Loading ...
1/297 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2019, 18:04

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐỖ THỊ THÚY VÂN ĐỐI CHIẾU HÀNH VI CẢM ƠN HỒI ĐÁP CẢM ƠN TRONG TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT Ngành: Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu Mã số: 9.22.20.24 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÔN NGỮ HỌC HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các tư liệu số liệu luận án trung thực Những kết luận khoa học luận án chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận án Đỗ Thị Thúy Vân LỜI CẢM ƠN Trước hết, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Vũ Thị Thanh Hương, người dành thời gian tâm huyết hướng dẫn tơi hồn thành luận án suốt thời gian qua Tôi xin cảm ơn Viện Ngôn ngữ học, Khoa Ngôn ngữ học, Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tạo điều kiện để tơi có môi trường học tập nghiên cứu thuận lợi Tơi xin cảm ơn tạp chí Ngơn ngữ đời sống Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội tạo điều kiện cho công bố kết nghiên cứu suốt trình thực luận án Tôi xin cảm ơn Thư viện Ngôn ngữ học, Thư viện Quốc gia, Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội, Thư viện Học viện Khoa học xã hội tạo điều kiện cho tiếp cận với nguồn tư liệu phục vụ cho luận án Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Khoa Ngoại ngữ, Học viện Khoa học xã hội – nơi công tác, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập hồn thành luận án Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp học viên động viên, giúp đỡ suốt thời gian qua Tác giả luận án MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÍ LUẬN .7 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Tình hình nghiên cứu giới 1.1.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 14 1.2 Cơ sở lí luận 18 1.2.1 Lý thuyết hành vi ngôn ngữ 18 1.2.2 Hành vi cảm ơn hồi đáp cảm ơn lý thuyết hội thoại .27 1.2.3 Một số vấn đề ngôn ngữ học đối chiếu đối chiếu ngôn ngữ 35 1.2.4 Phân tầng xã hội phân tầng ngôn ngữ học xã hội 36 1.2.5 Một số vấn đề ngơn ngữ văn hóa liên quan đến hành vi cảm ơn hồi đáp cảm ơn 38 1.3 Tiểu kết chương 40 Chương 2: ĐỐI CHIẾU CÁC CHIẾN LƯỢC CẢM ƠN HỒI ĐÁP CẢM ƠN TRONG TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT 42 2.1 Đối chiếu chiến lược cảm ơn tiếng Anh tiếng Việt .42 2.1.1 Chiến lược cảm ơn trực tiếp tiếng Anh tiếng Việt 42 2.1.2 Chiến lược cảm ơn gián tiếp tiếng Anh tiếng Việt 58 2.1.3 Những điểm tương đồng khác biệt chiến lược cảm ơn tiếng Anh tiếng Việt 76 2.2 Đối chiếu chiến lược hồi đáp cảm ơn tiếng Anh tiếng Việt 83 2.2.1 Chiến lược hồi đáp cảm ơn trực tiếp 83 2.2.2 Chiến lược hồi đáp cảm ơn gián tiếp 88 2.2.3 Những điểm tương đồng khác biệt chiến lược hồi đáp cảm ơn tiếng Anh tiếng Việt 95 2.3 Tiểu kết chương 97 Chương 3: ĐỐI CHIẾU HÀNH VI CẢM ƠN HỒI ĐÁP CẢM ƠN TRONG TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT TỪ GĨC ĐỘ GIỚI TÍNH TUỔI 99 3.1 Tư liệu thông tin nghiệm viên 99 3.2 Phương pháp phân tích 100 3.3 Đối chiếu hành vi cảm ơn hồi đáp cảm ơn tiếng Anh tiếng Việt từ góc độ giới tính 101 3.3.1 Các chiến lược cảm ơn người Mĩ người Việt từ góc độ giới tính 101 3.3.2 Các chiến lược hồi đáp cảm ơn người Mĩ người Việt từ góc độ giới tính 114 3.3.3 Những điểm tương đồng khác biệt chiến lược cảm ơn hồi đáp cảm ơn người Mĩ người Việt từ góc độ giới 121 3.4 Đối chiếu hành vi cảm ơn hồi đáp cảm ơn tiếng Anh tiếng Việt từ góc độ tuổi .124 3.4.1 Các chiến lược cảm ơn người Mĩ người Việt từ góc độ tuổi 125 3.4.2 Các chiến lược hồi đáp cảm ơn người Mĩ người Việt từ góc độ tuổi 130 3.4.3 Những điểm tương đồng khác biệt chiến lược cảm ơn hồi đáp cảm ơn người Mĩ người Việt từ góc độ tuổi 136 3.4 Tiểu kết chương 142 KẾT LUẬN 144 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN .148 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 149 PHỤ LỤC……………………………………………………………………… DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Viết đầy đủ BTNN Biểu thức ngôn ngữ BTNV Biểu thức ngữ vi CLCOTT Chiến lược cảm ơn trực tiếp CLCOGT Chiến lược cảm ơn gián tiếp CLGT Chiến lược gián tiếp CLHĐCOTT Chiến lược hồi đáp cảm ơn trực tiếp CLHĐCOGT Chiến lược hồi đáp cảm ơn gián tiếp CLTT Chiến lược trực tiếp DCT (Discourse completion Test) Phiếu "Hoàn thiện diễn ngôn" ĐT Động từ ĐTNV Động từ ngữ vi H/Sp2 Người nghe HĐCO Hồi đáp cảm ơn HVCO Hành vi cảm ơn HVNN Hành vi ngôn ngữ HT Hội thoại NGA Người gia ân NHA Người hàm ân PhM Phim Mĩ PhV Phim Việt S/Sp1 Người nói TCL Tiểu chiến lược TCLCO Tiểu chiến lược cảm ơn TCLHĐCO Tiểu chiến lược hồi đáp cảm ơn TH Tình TH1 Tình TH2 Tình DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Thông tin nghiệm viên người Mĩ người Việt .100 Bảng 2: Các chiến lược cảm ơn nam giới, nữ giới người Mĩ người Việt đồng nghiệp lớn tuổi khen mặc trang phục đẹp 110 Bảng 3: Các chiến lược hồi đáp cảm ơn nam giới, nữ giới người Mĩ người Việt bạn bè cảm ơn quà sinh nhật 114 Bảng 4: Các chiến lược hồi đáp cảm ơn nam giới, nữ giới người Mĩ người Việt đồng nghiệp cảm ơn quà sinh nhật 115 Bảng 5: Các chiến lược hồi đáp cảm ơn nam giới, nữ giới người Mĩ người Việt người thân cảm ơn quà sinh nhật .116 Bảng 6: Các chiến lược hồi đáp cảm ơn nam giới, nữ giới người Mĩ người Việt bạn bè cảm ơn lời khen mặc trang phục đẹp 118 Bảng 7: Các chiến lược hồi đáp cảm ơn nam giới, nữ giới người Mĩ người Việt đồng nghiệp cảm ơn lời khen mặc trang phục đẹp 119 Bảng 8: Các chiến lược hồi đáp cảm ơn nam giới, nữ giới người Mĩ người Việt người thân gia đình cảm ơn lời khen mặc trang phục đẹp .120 Bảng 9: Các chiến lược cảm ơn nhóm tuổi người Mĩ người Việt nhận quà sinh nhật từ đồng nghiệp 125 Bảng 10: Các chiến lược cảm ơn nhóm tuổi người Mĩ người Việt nhận quà sinh nhật người thân 126 Bảng 11: Các chiến lược cảm ơn nhóm tuổi người Mĩ người Việt đồng nghiệp khen mặc trang phục đẹp 128 Bảng 12: Bảng 11: Các chiến lược cảm ơn nhóm tuổi người Mĩ người Việt người thân khen mặc trang phục đẹp 129 Bảng 13: Các chiến lược hồi đáp cảm ơn nhóm tuổi người Mĩ người Việt đồng nghiệp cảm ơn quà sinh nhật .130 Bảng 14: Các chiến lược hồi đáp cảm ơn nhóm tuổi người Mĩ người Việt người thân cảm ơn quà sinh nhật 131 Bảng 15: Các chiến lược hồi đáp cảm ơn nhóm tuổi người Mĩ người Việt đồng nghiệp cảm ơn lời khen mặc trang phục đẹp 133 Bảng 16: Các chiến lược hồi đáp cảm ơn nhóm tuổi người Mĩ người Việt người thân cảm ơn lời khen mặc trang phục đẹp 134 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Các chiến lược cảm ơn nam giới nữ giới người Mĩ nhận quà sinh nhật từ bạn bè giới 99 Biểu đồ 2: Các chiến lược cảm ơn nam giới nữ giới người Việt nhận quà sinh nhật từ bạn bè giới .101 Biểu đồ 3: Các chiến lược cảm ơn nam giới nữ giới người Mĩ nhận quà sinh nhật từ bạn bè khác giới .102 Biểu đồ 4: Các chiến lược cảm ơn nam giới nữ giới người Việt nhận quà sinh nhật từ bạn bè khác giới .102 Biểu đồ 5: Các chiến lược cảm ơn nam giới nữ giới người Mĩ nhận quà sinh nhật từ đồng nghiệp lớn tuổi 103 Biểu đồ 6: Các chiến lược cảm ơn nam giới nữ giới người Việt nhận quà sinh nhật từ đồng nghiệp lớn tuổi 103 Biểu đồ 7: Các chiến lược cảm ơn nam giới nữ giới người Mĩ nhận quà sinh nhật từ đồng nghiệp tuổi .101 Biểu đồ 8: Các chiến lược cảm ơn nam giới nữ giới người Việt nhận quà sinh nhật từ đồng nghiệp tuổi .101 Biểu đồ 9: Các chiến lược cảm ơn nam giới nữ giới người Mĩ nhận quà sinh nhật từ đồng nghiệp nhỏ tuổi .102 Biểu đồ 10: Các chiến lược cảm ơn nam giới nữ giới người Việt nhận quà sinh nhật từ đồng nghiệp nhỏ tuổi .102 Biểu đồ 11: Các chiến lược cảm ơn nam giới nữ giới người Mĩ nhận quà sinh nhật từ bố, mẹ 103 Biểu đồ 12: Các chiến lược cảm ơn nam giới nữ giới người Việt nhận quà sinh nhật từ bố, mẹ 103 Biểu đồ 13: Các chiến lược cảm ơn nam giới nữ giới người Mĩ nhận quà sinh nhật từ anh, chị 104 Biểu đồ 14: Các chiến lược cảm ơn nam giới nữ giới người Việt nhận quà sinh nhật từ anh, chị 104 Biểu đồ 15: Các chiến lược cảm ơn nam giới nữ giới người Mĩ nhận quà sinh nhật từ em 104 Biểu đồ 16: Các chiến lược cảm ơn nam giới nữ giới người Việt nhận quà sinh nhật từ em 104 Biểu đồ 17: Các chiến lược cảm ơn nam giới nữ giới người Mĩ nhận quà sinh nhật từ vợ, chồng 105 Biểu đồ 18: Các chiến lược cảm ơn nam giới nữ giới người Việt nhận quà sinh nhật từ vợ, chồng 105 Biểu đồ 19: Các chiến lược cảm ơn nam giới nữ giới người Mĩ bạn bè giới khen mặc trang phục đẹp 106 Biểu đồ 20: Các chiến lược cảm ơn nam giới nữ giới người Việt bạn bè giới khen mặc trang phục đẹp 106 Biểu đồ 21: Các chiến lược cảm ơn nam giới nữ giới người Mĩ bạn bè khác giới khen mặc trang phục đẹp 107 Biểu đồ 22: Các chiến lược cảm ơn nam giới nữ giới người Việt bạn bè khác giới khen mặc trang phục đẹp 107 Biểu đồ 23: Các chiến lược cảm ơn nam giới nữ giới người Mĩ bố, mẹ khen mặc trang phục đẹp 109 Biểu đồ 24: Các chiến lược cảm ơn nam giới nữ giới người Việt bố, mẹ khen mặc trang phục đẹp 109 Biểu đồ 25: Các chiến lược cảm ơn nam giới nữ giới người Mĩ anh, chị khen mặc trang phục đẹp 110 Biểu đồ 26: Các chiến lược cảm ơn nam giới nữ giới người Việt anh, chị khen mặc trang phục đẹp 110 Biểu đồ 27: Các chiến lược cảm ơn nam giới nữ giới người Mĩ em khen mặc trang phục đẹp 111 Biểu đồ 28: Các chiến lược cảm ơn nam giới nữ giới người Việt em khen mặc trang phục đẹp 111 Biểu đồ 29: Các chiến lược cảm ơn nam giới nữ giới người Mĩ vợ, chồng khen mặc trang phục đẹp .111 Biểu đồ 30: Các chiến lược cảm ơn nam giới nữ giới người Việt vợ, chồng khen mặc trang phục đẹp 111 Đũi: Xin bà giúp Sinh thời Quan Án nói Bà nghệ sĩ khơng phải hát thông thường Hơn mở Nhà trò khơng phải để mua vui Mong bà giúp tơi Bà Cố Hồng: Tơi khơng biết làm có khơng nữa? Đũi: Chắc chắn ơng đồng ý mà Bà Cố Hồng: Thơi tơi lần Đũi: Ơn bà Bà Cố Hồng: (Nhìn, khơng nói gì) PHỤ LỤC 2: BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHIẾN LƯỢC MƠ HÌNH CẢM ƠN HỒI ĐÁP CẢM ƠN TRONG TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT A Các chiến lược biểu thức cảm ơn tiếng Anh tiếng Việt Chiến lược cảm Các biểu thức cảm ơn trực tiếp Tiếng Anh ơn trực tiếp Tiếng Việt 1.1 Cảm ơn  biểu thức ngữ vi có Động từ ngữ vi nhóm 1: cảm ơn, cám ơn động từ ngữ vi i Cảm ơn biểu Sp1 + thank + Sp2 Sp1 + cảm ơn/cám ơn + Sp2 thức ngữ vi có đủ ba Thank + Sp2 thành phần người hàm ân, ĐTNV người gia ân ii Cảm ơn biểu Thank + Sp2 + for … Sp1 + cảm ơn/cám ơn + Sp2 + lý thức ngữ vi có ba thành phần lý iii Cảm ơn Thank + Sp2, Sp2’s name (Sp1) + cảm ơn/cám ơn + (Sp2) biểu thức ngữ vi có Sp2’s name, + thank + Sp2 động từ ngữ vi tên Sp2 iv Cảm ơn biểu thức ngữ vi có động từ ngữ vi … would like to thank … … muốn/xin + ĐTNV nhóm 1… từ ngữ biểu thị … want to say “thank you” … mức độ lịch v Cảm ơn biểu … cannot begin to thank … - Dùng dạng phủ định động từ thức ngữ vi có động no words to thank … hay từ phủ định: … không biết/ từ ngữ vi từ Thank you from the bottom of my chẳng biết làm (để) … ngữ mức độ cảm heart … - Dùng từ ngữ: rất, nhiều, ơn … very much, so much, in chân thành, thật là, dù sao, thật advance… lòng… - Dùng từ ngữ: trước, sau  Động từ ngữ vi nhóm 2: bái tạ, cảm tạ, đa tạ, đội ơn, tạ ơn, giã ơn, tri ơn (Sp1) + bái tạ/cảm tạ/đa tạ …+ Sp2 …  Động từ ngữ vi nhóm 3: biết ơn, tri ân Sp1 + ĐTNV nhóm +Sp2 … ĐTNV nhóm + vạn bội/ngàn lần … … xin + ĐTNV nhóm 3… 1.2 Cảm ơn “thanks” “gratitude” lời cảm ơn, lời tri ân… biểu thức ngữ vi có danh từ i Cảm ơn biểu Thanks thức ngữ vi có danh từ ii Cảm ơn biểu Thanks, Sp2’s name thức ngữ vi có danh từ tên Sp2 iii Cảm ơn Thanks for … biểu thức ngữ vi có … động từ + lời cảm ơn, lời tri ân +Sp2 + lí danh từ lí iv Cảm ơn Sp1’s gratitude + tobe + beyond biểu thức ngữ vi có words danh từ từ ngữ a million, a bunch, tons, a lot, … mức độ cảm ơn v Cảm ơn biểu … xin + động từ + lời cảm ơn, lời thức ngữ vi có danh tri ân…… từ từ ngữ biểu thị mức độ lịch 1.3 Cảm ơn Sp1 + tobe mơ hình có tính từ (intentifier) + với nghĩa “cảm ơn”, thankful/grateful/obliged + to V… “biết ơn” Kết hợp với yếu tố tăng cường - Các thán từ - Ôi, Ối, Ú, Thật là… - Các tiểu từ tình thái - Oh, Wow, Well … - ạ, nhé, nha, nhá … Chiến lược cảm Các biểu thức ngôn ngữ cảm ơn gián tiếp Tiếng Anh ơn gián tiếp Tiếng Việt 2.1 Chiến lược cảm ơn gián tiếp tiểu chiến lược Khen 2.1.1 Dùng động từ Sp1 + compliment + Sp2 + on+ SP1 + khen + Sp2/Sự sở hữu Sth/ V-ing … “khen” Sp1 + praise + Sp2 + for + Sth/ V-ing… 2.1.2 Dùng tính từ … good, great, nice, kind … đẹp, tốt, khéo, giỏi, hay, chu đáo, với nghĩa tích cực q hóa … 2.1.3 … vậy/ thế… Bằng cách So + tobe + đại từ khen phản hồi 2.1.4 Dùng động từ Sp1 + like/love/enjoy cảm xúc + Sp2/Sth/V-ing… 2.1.5 Dùng câu cảm What + Adj + N.Ph! thán Sp1 + thích/u… SP2/Sth Ơi, chao, chà, quá, lắm, thật,… How + Adj/ Adv + Sp2 + tobe/V! 2.2 Cảm ơn tiểu chiến lược Hỏi 2.2.1 Dùng câu hỏi How can +Sp1+ thank you …? Làm … cảm ơn …? tu từ 2.2.2 Dùng trạng từ, Really? câu nghi vấn … có… khơng …? 2.3 Cảm ơn tiểu chiến lược Thừa nhận áp đặt 2.3.1 Thừa nhận If….not … Nếu khơng… … khơng… hàm ân … … … Ừ, Ờ, Vâng, Dạ… 2.3.2 Bác bỏ hàm ân - Sử dụng câu phủ Sp1 + Trợ ĐT/ Modal Verb + not định … khơng, (khơng phải) … … - Bằng cách nói giảm too Bình thường, 2.4 Cảm ơn tiểu chiến lược Trả ân 2.4.1 Dùng từ, cụm to owe, be indebted … … nợ, mắc nợ … từ với nghĩa “mắc nợ” 2.4.2 Cảm ơn Sp1 + promise to + V … hành vi hứa Sp1 + hứa (sẽ) … Sp1 + will/won’t + V … 2.5 Cảm ơn tiểu chiến lược Thể thấu hiểu 2.5.1 Dùng câu hỏi How … know … + Pro + be + what +Sp1 + wanted/ hoped? có từ để hỏi 2.5.2 Dùng tổ hợp từ Thanks to … Sao … biết/ lại hiểu ….? … biết, nhờ có … Khơng có…, … khơng biết… 2.6 Cảm ơn Dùng cử chỉ, điệu như: ánh Dùng cử chỉ, điệu như: ánh tiểu chiến lược Phi mắt, ôm, hôn, bắt tay, cười hay im mắt, ôm, hôn, bắt tay, cười hay im ngôn từ lặng … lặng … 2.7 Cảm ơn Đa Kết hợp TCL chiến lược 2.8 Cảm ơn Khơng có tiếng Anh tiểu chiến lược Lảng tránh 2.9 Cảm ơn Không có tiếng Anh tiểu chiến lược Xin Kết hợp TCL Bằng cách nói lái hay chuyển sang chủ đề Sp1 + xin + Sp2 B Các chiến lược biểu thức hồi đáp cảm ơn tiếng Anh tiếng Việt Chiến lược hồi đáp cảm Các biểu thức hồi đáp cảm ơn trực tiếp Tiếng Anh ơn trực tiếp Tiếng Việt 1.1 Hồi đáp tiểu chiến Yeah, Yes Dạ, Vâng, Dạ vâng, Rồi, Ừ, lược Chấp nhận lời cảm ơn It's all right Ừm (It's) + my pleasure Sure You are welcome You bet … anytime 1.2 Hồi đáp tiểu chiến Don’t mention it (Thơi) Khơng có (đâu)… lược Phủ nhận lời cảm ơn No problem Có đâu (mà ….) Not at all Phiền … Do not think of it … khách sáo thế/quá … mustn’t + V … … cảm ơn … Chiến lược hồi đáp cảm Các biểu thức hồi đáp cảm ơn gián tiếp ơn gián tiếp 2.1 Hồi đáp thơng qua tiểu chiến lược Có có lại 2.1.1 Sử dụng hành vi Cảm Sử dụng giống biểu thức Sử dụng giống biểu thức ơn lại “cảm ơn” “cảm ơn” 2.1.2 Sử dụng hành vi Khen Sử dụng giống biểu thức Sử dụng giống biểu thức lại “khen” “khen” 2.2 Hồi đáp tiểu chiến Bằng cách nói lái hay Bằng cách nói lái hay lược Lảng tránh chuyển sang chủ đề chuyển sang chủ đề 2.3 Hồi đáp tiểu chiến Dùng cử chỉ, điệu như: Dùng cử chỉ, điệu như: lược Phi ngôn từ ánh mắt, ôm, hôn, bắt tay, ánh mắt, ôm, hôn, bắt tay, cười hay im lặng … cười hay im lặng … Kết hợp TCL Kết hợp TCL Khơng có tiếng Anh … … câu nệ hả? 2.4 Hồi đáp Đa chiến lược 2.5 Hồi đáp thông qua tiểu chiến lược Hỏi Là sao? PHỤ LỤC 3: PHIẾU CÂU HỎI DIỄN NGÔN Mẫu số PHIẾU CÂU HỎI DIỄN NGÔN (Dùng cho người Việt Nam) Những câu hỏi để lấy liệu cho đề tài nghiên cứu: “Đối chiếu hành vi cảm ơn hồi đáp cảm ơn tiếng Anh tiếng Việt.” Rất mong Anh/ Chị bớt chút thời gian trả lời cách trung thực xác câu hỏi Mọi thông tin Anh/ Chị bảo mật Chân thành cảm ơn cộng tác Anh/ Chị Trước trả lời câu hỏi, xin vui lòng điền đầy đủ thông tin đây: - Giới tính: Nam Nữ - Tuổi: ………………………………………………………………………… Vui lòng đọc kĩ trả lời câu hỏi tình sau: Tình 1: Vào ngày sinh nhật Anh/ Chị, người (trong mối quan hệ với anh/ chị) tặng anh/ chị quà Khi nhận q, anh/ chị nói với người ấy? Các mối quan hệ anh/chị 1a bạn giới Bạn bè với anh/chị 1b bạn khác giới với anh/chị 2a đồng nghiệp lớn Đồng tuổi anh/chị nghiệp 2b đồng nghiệp tuổi với anh/chị 2c đồng nghiệp nhỏ tuổi anh/chị Anh/Chị nói với người 3a Bố/ Mẹ Người anh/chị thân 3b Anh/ Chị gia anh/chị đình 3c Em anh/chị 3d Vợ/Chồng anh/chị Tình Một người (trong mối quan hệ với anh/ chị) khen anh/chị mặc trang phục đẹp, anh/ chị nói với người ấy? Các mối quan hệ anh/chị Anh/Chị nói với người (Bằng lời không lời) 1a bạn giới Bạn bè với anh/chị 1b bạn khác giới với anh/chị 2a đồng nghiệp lớn Đồng tuổi anh/chị nghiệp 2b đồng nghiệp tuổi với anh/chị 2c đồng nghiệp nhỏ tuổi anh/chị 3a Bố/ Mẹ Người anh/chị thân 3b Anh/ Chị gia anh/chị đình 3c Em anh/chị 3d Vợ/Chồng anh/chị Mẫu số PHIẾU CÂU HỎI DIỄN NGÔN (Dùng cho người Việt Nam) Những câu hỏi để lấy liệu cho đề tài nghiên cứu: “Đối chiếu hành vi cảm ơn hồi đáp cảm ơn tiếng Anh tiếng Việt.” Rất mong Anh/ Chị bớt chút thời gian trả lời cách trung thực xác câu hỏi Mọi thơng tin Anh/ Chị bảo mật Chân thành cảm ơn cộng tác Anh/ Chị Trước trả lời câu hỏi, xin vui lòng điền đầy đủ thơng tin đây: - Giới tính: Nam Nữ - Tuổi: ………………………………………………………………………… Vui lòng đọc kĩ trả lời câu hỏi tình sau: Tình Anh/ Chị nói người (trong mối quan hệ với anh/ chị) cảm ơn anh/ chị quà anh/ chị tặng cho người sinh nhật? Người anh/chị tặng q Anh/Chị nói với người (Bằng lời cảm ơn anh/chị không lời) 1a bạn giới Bạn bè với anh/chị 1b bạn khác giới với anh/chị 2a đồng nghiệp lớn tuổi anh/chị 2b đồng nghiệp Đồng tuổi với nghiệp anh/chị 2c đồng nghiệp nhỏ tuổi anh/chị Người 3a Bố/ Mẹ thân anh/chị gia 3b Anh/ Chị đình anh/chị 3c Em anh/chị 3d Vợ/Chồng anh/chị Tình Anh/ Chị nói người (trong mối quan hệ với anh/ chị) cảm ơn anh/ chị anh/ chị khen người mặc trang phục đẹp? Người anh/chị khen cảm Anh/Chị nói với người (Bằng lời ơn anh/chị không lời) 1a bạn giới Bạn bè với anh/chị 1b bạn khác giới với anh/chị 2a đồng nghiệp lớn Đồng tuổi anh/chị nghiệp 2b đồng nghiệp tuổi với anh/chị 2c đồng nghiệp nhỏ tuổi anh/chị 3a Bố/ Mẹ Người anh/chị thân 3b Anh/ Chị gia anh/chị đình 3c Em anh/chị 3d Vợ/Chồng anh/chị Appendix DISCOURSE COMPLETION TEST (FOR AMERICAN) This survey is designed to collect data for the study on: “A contrastive analysis of the speech act of thanking and responding to thanks in English and Vietnamese” We hope you will spend your time answering the questions honestly and precisely The collected data are used for the research paper only, not for other purpose All information is held confidential Thank you very much for your cooperation Before answering the questions, please fill in some information: - Gender: Male Female - Age: ……………………………… Please read the situations carefully and write in the space provided what you would say in each situation Respond as you would be in an actual conversation Situation What would you say to a person (in relations with you) when she/he offers you a present on your birthday? Relations Friends Colleagues Family members 1a A friend of the same sex with you 1b A friend of the different sex with you 2a An older colleague 2b A colleague at your same age 2c A younger colleague 3a Father/Mother 3b An elder sister/ brother 3c A younger sister/ brother 3d Husband/Wife What would you say to these people? Situation A person (in relations with you) says that you look great in a new suit/dress What would you say to him/her? Relations What would you say to these people? 1a A friend of the Friends same sex with you 1b A friend of the different sex with you 2a An older colleague Colleagues 2b A colleague at your same age 2c A younger colleague 3a Father/Mother Family 3b An elder sister/ members brother 3c A younger sister/ brother 3d Husband/Wife Appendix DISCOURSE COMPLETION TEST (FOR AMERICAN) This survey is designed to collect data for the study on: “A contrastive analysis of the speech act of thanking and responding to thanks in English and Vietnamese” We hope you will spend your time answering the questions honestly and precisely The collected data are used for the research paper only, not for other purpose All information is held confidential Thank you very much for your cooperation Before answering the questions, please fill in some information: - Gender: Male Female - Age: ……………………………… Please read the situations carefully and write in the space provided what you would say in each situation Respond as you would in an actual conversation Situation What would you say to a person (in relations with you) who thanks you for your gift which you gave him/her on his/her birthday? Relations 1a A friend of the Friends same sex with you 1b A friend of the different sex with you 2a An older colleague Colleagues 2b A colleague at your same age 2c A younger colleague What would you say to these people? 3a Father/Mother 3b An elder sister/ Family brother members 3c A younger sister/ brother 3d Husband/Wife Situation What would you say to a person (in relations with you) When he/she thanks you for your compliment that he/she looks very great in a new suit/dress Relations 1a A friend of the Friends same sex with you 1b A friend of the different sex with you 2a An older colleague Colleagues 2b A colleague at your same age 2c A younger colleague 3a Father/Mother Family 3b An elder sister/ members brother 3c A younger sister/ brother 3d Husband/Wife What would you say to these people? ... đáp cảm ơn liệu tiếng Anh tiếng Vi t nhằm tìm chiến lược thực hành vi cảm ơn hồi đáp cảm ơn hai ngơn ngữ 4) Tìm hiểu điểm tương đồng dị biệt chiến lược thực hành vi cảm ơn hồi đáp cảm ơn tiếng Anh. .. cứu Đối tượng nghiên cứu luận án hành vi cảm ơn hồi đáp cảm ơn tiếng Anh tiếng Vi t 3.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu giới hạn hành vi cảm ơn hồi đáp cảm ơn người Mĩ nói tiếng Anh người Vi t... tiếng Anh tiếng Vi t Chương mơ tả phân tích chiến lược cảm ơn hồi đáp cảm ơn tiếng Anh tiếng Vi t, từ so sánh, đối chiếu điểm tương đồng khác biệt vi c sử dụng chiến lược cảm ơn hồi đáp cảm ơn cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đối chiếu hành vi cảm ơn và hồi đáp cảm ơn trong tiếng anh và tiếng việt, Đối chiếu hành vi cảm ơn và hồi đáp cảm ơn trong tiếng anh và tiếng việt, Bố cục của luận án, i. Nghiên cứu việc sử dụng các chiến lược cảm ơn và hồi đáp cảm cảm ơn, ii. Nghiên cứu các nhân tố chi phối hành vi cảm ơn và hồi đáp cảm ơn, iii. Nghiên cứu các nhân tố chi phối hành vi cảm ơn và hồi đáp cảm ơn, Trong ví dụ trên, mặc dù là Sp1 tự nói với bản thân thế nhưng Sp1 vẫn mong được Sp2 (người nghe) chia sẻ với mình về cảm xúc đó. Nếu được Sp2 hỏi han chia sẻ, Sp1 sẽ phần nào nguôi ngoai nỗi buồn hay tâm trạng mà mình đang có. Và đối với Sp1 cũng vậy, nếu, Sp1: Có món quà tặng em này., Nhóm 1: là nhóm mà các nhân tố tác động nhất đến giao tiếp người Việt gồm: tuổi, địa vị và giới., Johnny: We appreciate your concern, Michael, and your respect…., … muốn/xin + cảm ơn…, … xin …. lời cảm ơn, lời tri ân……, What + (a/an) adj + NPh(s)! How + Adj/ Adv + Sp2 + tobe/V!, Scarlett: How you do run on, teasing a country girl like me., Paddy: Do I? I feel like an undertaker., Sp1: Thanks for your lending., Bà Hoạt: Cảm ơn cô Yến nhá, không có cô hôm nay thì tôi chết mất., Cảm ơn lại nghĩa là lời cảm ơn “thank you” được đáp lại bằng một câu cảm ơn trực tiếp “thank you” hay câu cảm ơn gián tiếp khác. Tình huống này xảy ra khi những người đối thoại cho rằng cả hai đều mang lại lợi ích cho nhau., Thiên Kim: Cảm ơn anh đã cho em ý tưởng tốt về chương trình Sài Gòn Anh yêu em., Mối quan hệ theo độ tuổi ở 3 nhóm tuổi khi nói với:, c. Mối quan hệ là người thân trong gia đình, Đối với bạn bè khác giới, - Các chiến lược khi đáp lại lời khen của nam nói với vợ và nữ nói với chồng, b. Mối quan hệ là người thân trong gia đình, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT, PHIM 2 – [PhM2]: THE GOADFATHER 2 (BỐ GIÀ 2), Quan khách: (Chuyền tay nhau xem chiếc điện thoại, gật đầu tâm đắc.), Reth: How good of you to come and see me. And how pretty you look!, I thank you very much. Thank you, thank you., Elinor: (nhìn Marianne rửa cho Margaret), Willoughby: Do not think of it. I'm honoured to be of service., Dashwood: You are mistaken. You owe it to your own merit., Ông Frank: Well, I know just where we can put that, thank you., Will: (không nói gì, nhìn theo, cười trìu mến), Ronnie: Thank you for coming, Will. It meant so much to me., Jonah: (không nói gì, quay đi), Bà Smith: You are the most beautiful man I have ever seen, Ralph de Bricassart., Bà Mary: No, thank you. I wouldn't want to disturb all your little arrangements., Chị: Rubbish! We'll be down to see you in Drogheda one day. Won't we, Luddie?, PHIM 13 – [PM13]: TITANIC (CON TÀU TITANIC), Jack: No, thanks. I have to head back., PHIM 15 – [PM15]: YOU GOT THE MAIL (BẠN CÓ THƯ), Kathleen: No, I do not need any money. Thank you very much., Đạt: Thế mới là cuộc đời. Nhưng em tin chưa có gì là tuyệt vọng, việc anh bỏ qua mọi chuyện vào Vũng Tàu tìm dì Hồng cũng như chuyện cổ tích rồi., Ông áo xanh: Dạ, em tri ơn anh Lý. Anh đã vén mây mù mở mắt cho em ạ., Phan Quân: Có gì đâu. Có qua có lại, bố đang ở nhờ nhà con mà., Hùng: Vâng! Cháu cũng biết, nhờ có bác mới bán được xe. Cháu sẽ có quà cho Bác., Ông Bình Tôi lo được. Việc này cứ để tôi tính., Đào: (nhìn Hùng cười vui vẻ), Đũi: Ông có quay lại đây nữa không?, PHỤ LỤC 2: BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHIẾN LƯỢC VÀ MÔ HÌNH CẢM ƠN VÀ HỒI ĐÁP CẢM ƠN TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT, - Giới tính: Nam Nữ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn