48 câu lý thuyết cơ chế biến dị cấp độ phân tử 1

12 74 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2019, 10:57

*Kết bạn theo dõi Facebook TƯƠI NGUYỄN để thường xuyên nhận nhiều tài liệu hay : https://www.facebook.com/tuoimin.9858 *Đồng thời bạn muốn nắm vững thuyết môn sinh học tham khảo khóa học nhà giáo “Thảo Phạm “1 tác giả tiếng nhiều đầu sách nhà sách LOVEBOOK thiết lập người cung cấp file link :http://namvunglythuyetsinhhoc.info/dang-ky-khoa-hoc-tuoinguyen/ *HIỆN TẠI TỚ SUẤT GIẢM GIÁ KHÓA HỌC ĐẾN NGÀY 31/08/2017 CÁC BẠN MUỐN CHINH PHỤC TOÀN BỘ ĐIỂM THUYET SINH HOC , MUỐN CĨ LỘ TRÌNH HỌC ĐẦY ĐỦ VÀ HOÀN THIỆN , HÃY LIÊN HỆ FACEBOOK TƯƠI NGUYỄN ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT NHÉ ( link facebook nhá ^^ ) *XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ! CHÚC CÁC BẠN NHỮNG PHÚT GIÂY THẬT VUI VẺ BÊN TÀI LIỆU NÀY Câu 1: Trong q trình nhân đơi ADN, Guanin dạng gặp bắt đơi với nucltit bình thường gây nên đột biết gen? A Ađêmin B Timin C Xitôzin D - BU Đáp án : B Guanin dạng gặp bắt đơi với T gây nên đột biết gen thay cặp nucleotit cặp nucleoti khác Câu 2: Gen đột biến sau ln biểu kiểu hình kể trạng thái dị hợp là: A Gen quy định bệnh bạch tạng B Gen quy định bệnh mù màu C Gen quy định máu khó đơng D Gen quy định bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm Đáp án : D Các gen quy định bệnh bạch tạng, gen quy định bệnh mù màu, gen quy định bệnh máu khó đông gen lặn nên biểu kiểu hình tồn trạng thái đồng hợp Còn gen quy định bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm gen trội nên biểu kiểu hình tồn trạng thái đồng hợp trội gây thiếu máu nặng gây chết Câu 3: Loại gen bị đột biến không làm thay đổi vật chất di truyền nhân tế bào là: A Gen NST thường B Gen NST giới tính C Gen phân tử ADN dạng vòng D Gen tế bào sinh dưỡng Đáp án : C Đột biến gen xảy ADN dạng vòng khơng làm thay đổi vật chất di truyền nhân ADN dạng vòng tồn tế bào chất tế bào sinh vật nhân thực không tồn nhân Câu 4: Đột biến thay cặp nuclêôtit cặp nuclêôtit khác xảy vùng exôn gen cấu trúc khơng làm thay đổi trình tự axit amin gen quy định tổng hợp Ngun nhân do: A Mã di truyền tính phổ biến B Mã di truyền mã ba C Mã di truyền tính thối hóa D Mã di truyền tính đặc hiệu Đáp án : C Đột biến thay cặp nuclêôtit cặp nucleotit khác xảy vùng exôn gen cấu trúc khơng làm thay đổi trình tự axit amin gen quy định tổng hợp nghĩa ba tạo đột biến ban đầu chưa bị đột biến mã hóa loại axit amin Hiện tượng hay nhiều mã hóa lọai axit amin tính thối hóa mã di truyền Vây nguyên nhân tượng do: C Mã di truyền tính thối hóa Câu 5: trình tự mARN 5’ AXX GGX UGX GAA XAU 3’ mã hóa cho đoạn polipeptit gồm axit amin Sự thay nuclêôtit dẫn đế việc đoạn polipeptit lai axit amin A Thay X nuclêôtit thứ A B Thay G nuclêôtit thứ U C Thay G nuclêôtit thứ A D Thay A nuclêơtit thứ G Đáp án : A trình tự mARN 5’ AXX GGX UGX GAA XAU 3’ mã hóa cho đoạn polipeptit gồm axit amin Sự thay nuclêôtit dẫn đế việc đoạn polipeptit lại axit amin nghĩa thứ UGX trở thành kết thúc UAA, UGA UAG Vậy đột biến thay nuclêôtit thứ X A Câu 6: Điểm đột biến nhiễm sắc thể khơng đột biến gen A Biến đối vật chất di truyền nhân tế bào B Phát sinh mang tính chất riêng lẻ khơng xác định C Di truyền qua đường sinh sản hữu tính D Ln biếu kiếu hình thể mang đột biển Đáp án : D Điếm đột biến nhiễm sắc khơng đột biến gen D ln biếu kiểu hình thể mang đột biến Vì đột biến NST thường liên quan đến nhiều gen nên nhiều biểu khác thường lúc Loại trừ đáp án: A biến đổi vật chất di truyền nhân tế bào Vì nhân tế bào chứa loại vật chất di truyền gen cấp độ phân tử NST cấp độ tế bào B phát sinh mang tính chất riêng lẻ khơng xác định Đây đặc điểm chung đột biến phát sinh cách rgẫu nhiên không định hướng c di truyền qua đường sinh sản hữu tính Vì loại đột biến gen đột biến NST làm thay đổi vật chất di truyền sinh vật Câu 7: Loại gen bị đột biến không làm thay đổi vật chất di truyền nhân tế bào A Gen nhiễm sắc thể thường B Gen nhiễm sắc giới tính C Gen phân tử ADN dạng vòng D Gen tế bào sinh dưỡng Đáp án : C Loại gen bị đột biến không làm thay đổi vật chất di truyền nhân tế bào C gen phân tử ADN dạng vòng Vì ADN vòng tồn tế bào chất mà không tồn nhân Loại trừ đáp án: A gen nhiễm sắc thể thường B gen nhiễm sắc thể giới tính Vì gen NST mà NST nằm nhân tế bào nên thay đổi gen NST thay đổi vật chất truyền ADN nhân D gen tế bào sinh dưỡng loại gen nhân tế bào chất nên đột biến gen làm thay đổi gen hay vật chất di truyền tròng nhân Câu 8: Điểm giống đột biến gen tế bào chất đột biến gen nhân A xảy ADN nhân tế bào B phát sinh ADN dạng vòng C khơng di truyền qua sinh sản sinh dưỡng D phát sinh mang tính ngẫu nhiên, cá thể, khơng xác định Đáp án : D Điểm giống đột biến gen tế bào chất đột biến gen nhân phát sinh mang tính ngẫu nhiên, cá thể, khơng xác định Loại trừ đáp án: A xảy ADN nhân tế bào (sai) Đột biến gen tế bào chất xảy nhân B phát sinh ADN dạng vòng (sai) Đột biến gen nhân xảy ADN dạng sợi xoắn kép c không di truyền qua sinh sản sinh dưỡng (sai) Đột biến gen làm thay đổi cấu trúc gen nên di truyền qua sinh sản sinh dưỡng sinh sản hữu tính Câu 9: Vì tần số đột biến gen tự nhiên thấp thực vật, động vật, tỉ lệ giao tử mang đột biến gen hay gen khác lớn? A Vì giao tử mang đột biến gen sức sống cao dạng bình thường B Vì thực vật, động vật hàng vạn gen C Vì thể mang đột biến gen thích nghi cao với thay đổi mơi trường D Vì chọn lọc tự nhiên giữ lại những giao tử mang đột biến lợi Đáp án : B Tần số đột biến xét gen thấp 10-6và 10-4 số lượng gen tế bào lớn hàng nghìn hàng vạn gen Nên tỉ lệ giao tử mang đột biến gen hay gen khác lớn Loại trừ đáp án: A Vì giao tử mang đột biến gen sức sống cao dạng bình thường (sai) đột biến gen đột biến lợi cho thể đột biến C Vì thể mang đột biến gen thích nghi cao với thay đổi mơi trường chưa khả thích nghi đột biến phụ thuộc vào mơi trường tổ hợp gen D Vì chọc lọc tự nhiên ln giữ lại giao tử mang đột biến lợi, chưa đầy đủ chọn lọc tự nhiên khơng tác động đến giao tử riêng lẻ mà tác động lên quần thể, cá thể kiểu gen khả sinh sản ưu Câu 10: Cho cac đăc điêm: (1) Không lam thay đôi ham lương ADN ở nhân tế bao (2) Cung câp nguyên liêu cho tiến hoa va chon giông (3) Đươc phat sinh qua trinh phân bao (4) Lam thay đôi tân sô alen va phân kiêu gen cua quân thê Loai biến dị co đu đăc điêm nêu la: A Hoan vị gen B Đôt biến gen C Thương biến D Đôt biến NST Đáp án : B Đôt biến gen la biến đôi câu truc cua gen thương liên quan đến căp nu (đôt biến điêm) hoăc môt sô căp nu không lam thay đôi ham lương ADN tế bao Đôt biến gen thươg đươc xuât hiên dươi dang tiên đôt biến, sau đo đươc nhân lên cung vơi qua trinh nhân đôi ADN diên vao ki trung gian cua chu ki tế bao, sai sot không đươc sưa chưa phat sinh cac đôt biến gen Đôt biến gen tao cac alen mơi cung câp nguôn nguyên liêu cho tiến hoa, lam thay đôi tân sô cac alen va câu truc di truyên cua quân thê vơi tỉ lê rât thâp Như vây, loai biến dị co đu đăc điêm nêu la đôt biến gen Câu 11: Khi nói đến tia tử ngoại điều sau không đúng? I Gây ion hoa cac nguyên II tác dụng kích thích, làm xuất đột biến III Khơng khả xun sâu vào mơ IV Thương dung đê xư lí vi sinh vât, bao tư, hat phân V Chỉ gây đột biến gen không gây đột biến NST Phương án là: A I, V B I, II V C III IV, V D II, V Đáp án : A Tia ngoai gây đôt biến gen va đôt biến NST, không ion hoa cac nguyên Câu 12: Đột biến gen xảy vào thời điểm sau đây: A Khi tế bào non B Khi NST đóng xoắn C Khi ADN tái D Khi ADN phân li với NST ở kì sau trình phân bào Đáp án : C Đôt biến gen xay ADN tai ban Câu 13: Khi nói đến tia tử ngoại, điều sau không I Gây ion hóa ngun tử II tác dụng kích thích, làm xuất đột biến III Khơng khả xun sâu vào mơ IV Thường dùng để xử lí vi sinh vật, bào tử, hạt phấn V Chỉ gây đôt biến gen không gây đôt biến NST Phương án là: A I, V B I, II V C III, IV, V D II, V Đáp án : A Tia tử ngoại không giàu lượng nên không gây ion hóa nguyên tử Tuy vậy, tác nhân gây đột biến gen lẫn đột biến NST Câu 14: Vi cac tia phong xa co thê xuyên qua đươc mô sông đê gây đôt biến? A Vì chứa chất phóng xạ B Vì cường độ lớn C Vì chứa nhiều lượng D Vì tác dụng phân hủy tế bào Đáp án : C Cac tia phong xa chứa nhiêu lương Câu 15: Các tia phóng xạ tác nhân gây xuất hiện: A Đột biến gen B Đột biến NST C Đột biến gen đột biến NST D Thường biến đột biến Đáp án : C Cac tia phong xa la tac nhân gây đôt biến gen kê ca đôt biến NST Câu 16: Loai đôt biến nao sau co thê xuât hiên đơi ca thê? A Đột biến xôma B Đột biến sinh dục C Đột biến tiền phôi D Câu A C Đáp án : D + Đôt biến xôma biêu hiên ở thê kham, đơi ca thê + Đột biến tiền phôi xuất đời cá thể + Đột biến sinh dục xuất hệ sau Câu 17: Thay hai căp nuclêơtit ngồi mã mở đầu mã kết thúc làm thay đổi axit amin trường hợp sau đây: A Hai cặp nuclêôtit bị thay nằm mã ba B Hai cặp nuclêôtit khác C Côđon sau đột biến quy định axit amin khác với Côđon trước đột biến D Câu A, B C Đáp án : D Các điều kiện là: + Hai căp nuclêôtit thay thế nằm môt côđon + Hai căp nuclêôtit thay thế phai khac + Côđon sau đôt biến phai quy định axit amin khac vơi côđon trươc đôt biến Câu 18: Được mệnh danh siêu tác nhân gây đột biến là: A Cônsixin B Nitrôzô mêtyl urê Êtyl mêtan sunfonat C Các tia phóng xạ D Tia tử ngoại Đáp án : B NMU (Nitrôzô Metyn Urê) EMS siêu tác nhân gây đột biến Câu 19: Gây đột biến gen dạng thay cặp nuclêôtit tác dụng loại tác nhân sau đây: A Các tia phóng xạ B Sốc nhiệt C 5-Brơm Uraxin Êtyl mêtan sunfonat D Tất tác nhân Đáp án : C5-BU va EMS la hai loai tac nhân hoa hoc gây dang đôt biến thay thế môt căp nuclẽôtit Câu 20: Đột biến gen dạng thay cặp G-X cặp X - G T-A, tác động loại hóa chất A Etyl mêtan sunfonat (EMS) B 5- Brôm Uraxin (5-BU) C Nitrôzô mêtyl urê (NMU) D Acridin Cônsixin Đáp án : A Đôt biến gen dang thay thế căp G - X căp X - G hoăc T - A tac đông cua EMS (Etyn Mêtan Sunfônat) Câu 21: Loại hóa chất tác dụng gây đột biến dạng thay cặp nuclêôtit A-T cặp G-X là: A Etyl mêtan sunfonat (EMS) B 5-Brôm Uraxin (5-BU) C Cônsixin D Acridin Đáp án : B5 - BU (5- Brơnimaxin) tác dụng thay cặp nuclêơtit loại A - T cặp nuclêôtit loại G - X Câu 22: Thay đổi nhiệt độ cách đột ngột, làm xuất đột biến chế sau A chế tái sinh ADN bị sai điểm B chế phân li NST xảy khơng bình thường C chế nội cân để bảo vệ thể không khởi động kịp, gây chấn thương máy di truyền D Quá trình trao đổi đoạn kì trước I trình giảm phân xảy bất thường Đáp án : C Sốc nhiệt làm xuất đột biến chế nội cân bàng dùng bảo vệ thể chưa khởi độag kịp, gây chấn thương máy di truyền Câu 23: Hóa chất gây đột biến nhân tạo 5-brơm uraxin (5BU) thường gây đột biến gen dạng A Thay cặp G-X cặp A-T B Thay cặp G-X cặp X-G C Thay cặp A-T cặp T-A D Thay cặp A-T cặp G-X Đáp án : D Hóa chất gây đột biến nhân tạo 5-brơm uraxin (5BU) thường gây đột biến gen dạng thay cặp A-T cặp G-X Câu 24: Phát biểu không đột biến gen A Đột biến gen làm biến đổi cặp nucleotit cấu trúc gen B Đột biến gen làm phát sinh alen quần thể C Đột biến gen làm biến đổi đột ngột tính trạng thể sinh vật D Đột biến gen làm thay đổi vị trí gen NST Đáp án : D + Đột biến gen làm biến đổi cặp nucleotit cấu trúc gen +Đột biến gen làm phát sinh alen quần thể +Đột biến gen làm biến đổi đột ngột tính trạng thể sinh vật Câu 25: Đôt biến gen trôi phat sinh qua trinh nguyên phân cua tế bao sinh dương không co kha năng: A Di trun qua sinh san vơ tính B Nhân lên mô sinh dương C Di truyên qua sinh san hưu tính D Tao thê kham Đáp án : C Đôt biến gen trôi phat sinh qua trinh nguyên phân cua tế bao sinh dương không co kha di truyên qua sinh san hưu tính Câu 26: chế tac đông cua cônsixin gây đôt biến thê đa bôi la: A Cônsixin ngăn cản không cho thành lập màng tế bào B Cônsixin ngăn cản khả tách đơi NST kép kì sau C Cônsixin cản trở thành lập thoi vô sắc D Cônsixin ức chế việc tạo lập màng nhân tế bào Đáp án : C Cônsixin co vai trò can trở lâp thoi vô săc Câu 27: Đột biến gen nguồn nguyên liệu sơ cấp, trở thành nguồn nguyên liệu thứ cấp do: A Sự tái sinh gen đột biến B Sự phát tán gen đột biến C Sự xuất biến dị tố hợp qua giao phối D Sự trung hòa đột biến hại Đáp án : C Đôt biến gen trở nguôn nguyên liêu thứ câp xuât hiên cac biến dị tô hơp qua giao phôi Câu 28: Nội dung sau sai? A Đột biến gen loại đột biến xảy cấp độ phân tử B Khi vừa đươc phat sinh, cac đôt biến gen đươc biêu hiên kiêu hinh va goi la thê đôt biến C Không phải loại đột biến gen di truyền qua sinh sản hữu tính D Trong loại đột biến tự nhiên, đột biến gen vai trò chủ yếu việc cung cấp nguyên liệu cho q trình tiến hóa Đáp án : B Khi vừa đươc phat sinh, nếu la đôt biến lăn thê đôt biến chưa đươc biếu hiên ở trang thai dị hơp Câu 29: Vi nguyên nhân nao, dang mât hoăc thêm môt căp nuclêôtit lam thay đôi nhiêu nhât vê câu truc cua prôtêin? A Do pha vơ trang thai hai hòa săn co ban đâu cua gen B Săp xếp lai cac bô ba từ điêm bị đôt biến đến cuôi gen dân đến sẩp xếp lai trinh tự cac axit amin từ mã bị đôt biến đến cuôi chuôi pôlipeptit C Làm cho enzim sửa sai không hoạt động D Lam cho qua trinh tông hơp prôtêin bị rôi loan Đáp án : B Khi xay đôt biến gen dang mât hoăc thêm môt căp nuclêôtit dân đến săp xếp lai cac bô ba từ điêm bị đôt biến đến cuôi gen dân đến săp xếp lai cac trinh tự axit amin từ mã bị đôt biến đến cuôi chuôi pôlipeptit Câu 30: Đột biến lặn loại đột biến: A Biến đổi gen lặn thành gen trội B Biến đôi gen trôi gen lăn C Khi xuât hiên chưa biêu hiên thế đôt biến vi bị gen trôi lân at ở trang thai dị hơp D Câu B C Đáp án : D Đôt biến lăn la đôt biến chuyên gen trôi gen lăn Do vây, xuât hiên no chưa đươc biếu hiên kiêu hinh vi bị gen trơi at Câu 31: Q trình phát sinh đột biến gen xảy theo trình tự sau đây? A Tác nhân gây đột biến gây sai sót AND → Tiền đột biến → Enzim sửa chữa → Đột biến B Tác nhân gây đột biến gây sai sót AND → Enzim sửa chữa → Tiền đột biến → Đột biến C Tác nhân gây đột biến gây sai sót AND → Tiền đột biến → Enzim không sửa chữa → Đột biến D Tác nhân gây đột biến gây sai sót AND→ Enzim không sửa chữa → Tiền đột biến → Đột biến Đáp án : C Tác nhân gây đột biến gây sai sót ADN → Tiền đột biến → Enzim không sửa chữa → Đột biến Câu 32: chế gây đột biến gen – Brôm Uraxin (5BU) A Làm thay cặp nuclêôtit cặp nuclêôtit khác B Làm cặp nuclêôtit C Làm thêm cặp nuclêôtit D Làm đảo vị trí cặp nuclêơtit Đáp án : A Khi 5BU thấm vào tế bào dẫn đến tượng thay A- T G-X Quá trình mô tả sau : A-T → A-5BU → G-5BU → G-X Như 5BU làm thay cặp A- T cặp G-X Câu 33: Đột biến sai nghĩa là: A Trường hợp thay cặp nuclêơtit mã mở đầu, sau nhờ enzim sửa sai xảy trình phiên mã B Trường hợp thay cặp nuclêôtit mã mở đầu, làm ngưng q trình tổng hợp prơtêin cua gen C Trường hợp thay cặp nuclêôtit dẫn đến thay axit amin chuỗi põlipeptit D Trường hợp sau đột biến, tính trạng biểu khơng theo mong muốn người Đáp án : C Đôt biến sai nghĩa xay trương hơp thay thế môt căp nuclêôtil gen dân đến thay thế môt axit amin chuôi pôlipeptit (chon C) Câu 34: Gây đột biến gen dạng thay cặp nuclêôtit, tác dụng loại tác nhân sau đây? A Các tia phóng xạ B Sốc nhiệt C Brơm Uraxin Êtyl mêtan sunfonat D Tất tác nhân Đáp án : C Cac chât 5-BU (5 Brôm Uraxin) va EMS (Êtyn Mêtan Sunfônat) gây đôt biến gen dang thay thế căp nuclêôtit Câu 35: Khi xuyên qua mô sống, tác nhân gây đột biến sau kích thích ion hóa nguyên tử? A Cônsixin, acridin B 5-Brôm Uraxin, Nitrôzô mêtyl urê C Các loại tia X, tia bêta, tia gamma, chùm nơtron D Etyl mêtal sunfônat, 5-Brôm Uraxin Đáp án : C Các tác nhân vật lí xun sâu vào mơ sống, gây kích thích ion hóa nguyên tử tia X, tia bêta, tia gamma, chùm nơtron Câu 36: Do nguyên nhân nào, đột biến gen xuất hiện? A Do tượng NST phân li khơng đồng B Do tac nhân vât lí, hoa hoc cua môi trương ngoai hay biến đôi sinh lí, sinh hoa mơi trương tế bao hoăc sai hỏng ngâu nhiên C Do NST bị chấn động học D Do chuyên đoan cua NST Đáp án : B Đôt biến gen xuât hiên tac đơng cac nhân tơ lí hoa cua mơi trương ngoai, biên đơi sinh lí, sinh hoa bên tế bao hoăc sai hỏng ngâu nhiên Câu 37: Loai đột biến sau xảy nhân nhân? A Đột biến cấu trúc NST B Đột biến số lượng NST C Đột biến gen D Đột biến dị bộivà đa bội Đáp án : C Trong đột biến gen xảy ngồi nhân, gen vừa nằm NST vừa nàm tế bào chất, bào quan ti thể, lạp thể (gen ngồi NST) Câu 38: Tác nhân hố học sau làm thêm cặp nuclêôtit ADN, dẫn đến dịch khung đọc mã di truyền? A Êtyl mêtal sunphônat (EMS) B 5-brôm uraxin (5BU) C Acridin D Cônsixin Đáp án : C Đột biến dịch khung thêm cặp nuclêơtit ADN tác động nhân tố hóa học acridin Câu 39: Dạng đột biến điểm sau xảy gen không làm thay đổi số lượng nuclêôtit gen làm thay đổi số lượng liên kết hiđrô gen? A Thay cặp nuclêôtit A-T cặp G-X B Thêm cặp nuclêôtit C Thay cặp nuclêôtit A-T cặp T-A D Mất cặp nuclêôtit Đáp án : A Dạng đột biến điểm không thay đổi số lượng nuclêôtit gen làm thay đổi số lượng liên kết hyđrô gen thay cặp nuclêôtit A - T cặp G - X (hay ngược lại) Câu 40: Phát biểu sau nói đột biến gen? A Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen B Tất đột biến gen biểu thành kiểu hình C Tất đột biến gen hại D nhiều dạng đột biến điểm như: đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn Đáp án : A Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen Câu 41: Xử lí ADN loại tác nhân sau làm xen thêm cặp nuclêơtit ADN, dẫn đến dịch khung đọc mã di truyền? A Tia tử ngoại (UV) B - brôm uraxin (5BU) C Cônsixin D Acridin Đáp án : D Khi acridin xen vào mạch khn gây đột biến thêm cặp nucleotit xen vào mạch gây đột biến nucleotit Câu 42: Khi nói chế di truyền sinh vật nhân thực, điều kiện khơng đột biến xảy ra, phát biểu sau không đúng? A Sự nhân đôi ADN xảy nhiều điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị tái B Trong dịch mã, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung xảy tất nuclêôtit phân tử mARN C Trong tái ADN, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung xảy tất nuclêôtit mạch đơn D Trong phiên mã, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung xảy tất nuclêơtit mạch mã gốc vùng mã hố gen Đáp án : B Trong dịch mã, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung không xảy tất ribônuclêotit phân tử mARN , mã kết thúc khơng tARN dịch mã Câu 43: Khi nói nguyên nhân chế phát sinh đột biến gen, phát biểu sau không đúng? A Tần số phát sinh đột biến gen không phụ thuộc vào liều lượng, cường độ tác nhân gây đột biến B Trong q trình nhân đơi ADN, mặt bazơ nitơ dạng phát sinh đột biến gen C Đột biến gen phát sinh tác động tác nhân lí hố mơi trường hay tác nhân sinh học D Đột biến gen phát sinh chủ yếu q trình nhân đơi ADN Đáp án : A A- Sai Đột biến gen phụ thuộc vào tần số liều lượng cường độ tác nhân đột biến Câu 44: Cho thông tin đột biến sau đây: (1) Xảy cấp độ phân tử, thường tính thuận nghịch (2) Làm thay đổi số lượng gen nhiễm sắc thể (3) Làm nhiều phân tử ADN (4) Làm xuất alen quần thể Các thơng tin nói đột biến gen A (1) (4) B (3) (4) C (1) (2) D (2) (3) Đáp án : A(1) - Đúng , đột biến gen xảy cấp độ phân tử, xảy đột biến thuận hoặcđọt biến nghịch - Sai - Đột biến gen liên quan đến số cặp nucleotit gen khơng làm thay đổi số lượng gen NST 3- Sai tương tự - Đúng tạo alen quần thể Câu 45: Khi nói đột biến gen, phát biểu sau không đúng? A Đột biến gen làm thay đổi vị trí gen nhiễm sắc thể B Đột biến gen làm xuất alen khác quần thể C Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen D Đột biến gen gây hại vơ hại lợi cho thể đột biến Đáp án : A + Đột biến không làm thay đổi vị trí gen NST mà làm biến đổi cấu trúc gen; tạo alen mới; đột biến gen lợi, hại trung tính + Các trường hợp làm thay đổi vị trí gen NST hoán vị gen, đột biến cấu trúc NST … Câu 46: Cho thông tin: (1) Gen bị đột biến dẫn đến prôtêin không tổng hợp (2) Gen bị đột biến làm tăng giảm số lượng prôtêin (3) Gen đột biến làm thay đổi axit amin axit amin khác không làm thay đổi chức prôtêin (4) Gen bị đột biến dẫn đến prôtêin tổng hợp bị thay đổi chức Các thơng tin sử dụng làm để giải thích nguyên nhân bệnh di truyền người là: A (1), (2), (4) B (1), (3), (4) C (2), (3), (4) D (1), (2), (3) Đáp án : A Các bệnh di truyền người xuất nguyên nhân sau: + Gen bị đột biến dẫn đến prôtêin không tổng hợp + Gen bị đột biến làm tăng giảm số lượng prôtêin + Gen bị đột biến dẫn đến prôtêin tổng hợp bị thay đổi chức Câu 47: Khi nói đột biến gen, phát biểu sau đúng? A Dưới tác động tác nhân gây đột biến, với cường độ liều lượng tần số đột biến gen tất gen B Khi bazơ nitơ dạng xuất q trình nhân đơi ADN thường làm phát sinh đột biến gen dạng thêm cặp nuclêôtit C Trong dạng đột biến điểm, dạng đột biến thay cặp nuclêơtit thường làm thay đổi thành phần axit amin chuỗi pơlipeptit gen tổng hợp D Tất dạng đột biến gen hại cho thể đột biến Đáp án : C + Đột biến điểm ảnh hưởng tới cặp nuclêôtit gen + Trong dạng đột biến điểm, dạng thêm cặp nuclêôtit dẫn đến đột biến dịch khung, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cấu trúc chuỗi pơlipeptit; loại đột biến thay cặp nuclêơtit thường làm biến đổi cấu trúc chuỗi Câu 48: Khi nói đột biến gen, phát biểu sau không đúng? A Phần lớn đột biến gen xảy q trình nhân đơi ADN B Đột biến gen lợi, hại trung tính thể đột biến C Phần lớn đột biến điểm dạng đột biến cặp nucleotit D Đột biến gen nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu q trình tiến hóa Đáp án : C Đột biến điểm đột biến ảnh hưởng đến cặp nucleotit gồm:Mất cặp nucleotit thêm cặp nucleotit thay cặp nucleotit ... X Câu 22: Thay đổi nhiệt độ cách đột ngột, làm xuất đột biến chế sau A Cơ chế tái sinh ADN bị sai điểm B Cơ chế phân li NST xảy khơng bình thường C Cơ chế nội cân để bảo vệ thể không khởi động... nhân gây đột biến gây sai sót AND → Tiền đột biến → Enzim sửa chữa → Đột biến B Tác nhân gây đột biến gây sai sót AND → Enzim sửa chữa → Tiền đột biến → Đột biến C Tác nhân gây đột biến gây sai... giao tử mang đột biến gen hay gen khác lớn Loại trừ đáp án: A Vì giao tử mang đột biến gen có sức sống cao dạng bình thường (sai) đột biến gen có đột biến có lợi cho thể đột biến C Vì thể mang đột
- Xem thêm -

Xem thêm: 48 câu lý thuyết cơ chế biến dị cấp độ phân tử 1, 48 câu lý thuyết cơ chế biến dị cấp độ phân tử 1

Từ khóa liên quan