Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp vận dụng cho doanh nghiệp việt nam

228 79 0
  • Loading ...
1/228 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN  HỆ THỐNG TIÊU CHÍ NHẬN DIỆN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP - VẬN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 62340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN MẠNH QUÂN HÀ NỘI, NĂM 2014 i LỜI CÁM ƠN Trước tiên, xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Quý thầy cô Khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận án Tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến PGS.TS Nguyễn Mạnh Quân, người hướng dẫn khoa học luận án, giúp quy chuẩn nội dung, kiến thức phương pháp nghiên cứu để hoàn thành luận án Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tận tình hỗ trợ, giúp đỡ suốt thời gian học tập nghiên cứu Tác giả Đỗ Hữu Hải ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án công trình nghiên cứu riêng tơi Các kết luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Đỗ Hữu Hải MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN .i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ TIÊU CHÍ NHẬN DIỆN VĂN HĨA DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm văn hóa doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm văn hóa .9 1.1.2 Khái niệm văn hóa kinh doanh 11 1.1.3 Khái niệm văn hóa doanh nghiệp .12 1.2 Cách tiếp cận văn hóa doanh nghiệp .16 1.3 Các mơ hình nghiên cứu điển hình văn hóa doanh nghiệp 19 1.3.1 Mơ hình ba lớp văn hóa doanh nghiệp Schein 19 1.3.2 Mơ hình văn hóa đa chiều Hofstede 20 1.3.3 Cơng trình nghiên cứu văn hóa Trompenaars 23 1.3.4 Mơ hình nghiên cứu Cameron Quinn 26 1.3.5 Mơ hình DOCS Denison (Denison Organisatonal Culture Survey) 30 1.3.6 Một số mô hình nghiên cứu khác giới 36 1.3.7 Các nghiên cứu têu chí nhận diện văn hóa doanh nghiệp Việt Nam 40 KẾT LUẬN CHƯƠNG 47 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VĂN HĨA DOANH NGHIỆP THƠNG QUA CÁC TIÊU CHÍ 48 2.1 Định hướng nghiên cứu luận án 48 2.2 Phát triển câu hỏi nghiên cứu 66 2.3 Mơ hình nghiên cứu giả thiết nghiên cứu 64 2.4 Thiết kế nghiên cứu 66 2.5 Các nguồn liệu phương pháp thu thập liệu .70 2.6 Thiết kế bảng hỏi 72 2.6.1 Xác định thông tn cần tm cách thức sử dụng chúng 73 2.6.2 Nội dung thang đo lường hệ thống nhận diện VHDN .74 2.7 Thiết kế mẫu 85 2.8 Phương pháp xử lý liệu 86 KẾT LUẬN CHƯƠNG 89 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC TIÊU CHÍ TRONG NHẬN DIỆN VĂN HĨA DOANH NGHIỆP CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 90 3.1 Giới thiệu .90 3.2 Mô tả mẫu .90 3.3 Phân tích đánh giá cơng cụ đo lường 94 3.3.1 Hệ số tn cậy Cronbach alpha 95 3.3.2 Phân tích nhân tố .97 3.3.3 Phân tích hồi quy 115 3.3.4 Kiểm định khác biệt giá trị trung bình mẫu nghiên cứu yếu tố cấu thành hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN theo loại hình doanh nghiệp .120 3.4 Hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN thực trạng VHDN Việt Nam 122 3.4.1 Hệ thống têu chí nhận diện VHDN .122 3.3.2 Thực trạng VHDN Việt Nam .129 KẾT LUẬN CHƯƠNG 137 CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆPVIỆT NAM 138 4.1 Khuyến nghị ứng dụng hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN Việt Nam .138 4.2 Giải pháp phát triển VHDN với yếu tố Tổ chức 139 4.3 Giải pháp phát triển VHDN với yếu tố Quản lý 143 4.4 Giải pháp phát triển VHDN với yếu tố Lãnh đạo 145 4.5 Tạo lập thay đổi văn hóa loại hình doanh nghiệp Việt Nam .149 KẾT LUẬN CHƯƠNG 156 KẾT LUẬN 157 DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN .160 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .161 PHỤ LỤC .165 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á AFTA Khu vực mậu dịch tự ASEAN DN Doanh nghiệp EU Liên minh châu Âu ILO Tổ chức lao động quốc tế NAFTA Hiệp định thương mại tự Bắc Mỹ VNPT Tập đồn bưu viễn thơng Việt Nam VINACONEX Tổng công ty cổ phần xuất nhập xây dựng Việt Nam VHDN Văn hóa doanh nghiệp WTO Tổ chức thương mại giới UNESCO Tổ chức khoa học, giáo dục văn hóa Liên hợp quốc vii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Bẩy phương diện văn hóa 23 Bảng 1.2: Cách thức thể mơ hình văn hóa doanh nghiệp Cameron Quinn 27 Bảng 1.3: Bốn phương diện văn hóa doanh nghiệp 32 Bảng 1.4: Cách thức thể phương diện văn hóa doanh nghiệp 33 Bảng 2.1: Bảng thống kê têu chí số tác giả 50 Bảng 2.2: Hệ thống khía cạnh văn hóa dự kiến nghiên cứu 63 Bảng 2.3: Bảng mơ tả thang nhóm têu chí tổ chức 75 Bảng 2.4: Bảng mơ tả khía cạnh văn hóa nhóm têu chí Quản lý 79 Bảng 2.5: Bảng mơ tả khía cạnh văn hóa nhóm têu chí Lãnh đạo 81 Bảng 3.1: Loại hình doanh nghiệp 91 Bảng 3.2: Các thông tin nhân đối tượng hồi đáp 92 Bảng 3.3: Kiểm định KMO Bartlett - thang đo yếu tố Tổ chức 98 Bảng 3.4: Phân tích số Eigenvalues 37 biến quan sát thang đo yếu tố Tổ chức 99 Bảng 3.5: Rotated Component Matrix – Yếu tố Tổ chức .101 Bảng 3.6: Kiểm định KMO Bartlett cho yếu tố Quản lý 105 Bảng 3.7: Phân tích số Eigenvalues 23 biến quan sát thang đo yếu tố Quản lý 106 Bảng 3.8: Rotated Component Matrix – Yếu tố Quản lý 107 Bảng 3.9: Kiểm định KMO Bartlet cho yếu tố Lãnh đạo 109 Bảng 3.10: Phân tích số Eigenvalues 42 biến quan sát thang đo yếu tố Lãnh đạo 110 Bảng 3.11: Rotated Component Matrix– Yếu tố Lãnh đạo 112 Bảng 3.12: Hệ số tương quan biến độc lập biến phụ thuộc thang đo116 Bảng 3.13: Tổng hợp số phân tích hồi quy bội thang đo .118 Kế hoạch kinh doanh hoạch định liên tục người      Đảm bảo có nguồn lực cần thiết để thực công việc      Chia sẻ thông tin để người có thơng tn muốn Đánh giá thành công đơn vị / cá nhân dựa           Đánh giá thành công đơn vị / cá nhân dựa cạnh                                                        Chúng chia sẻ thông tn mục têu công ty      Chúng tơi hồn tồn ủng hộ mục têu công ty      Các nhà quản trị công ty hoạch định trước thay                tham gia vào tến trình mức độ Sự kiểm soát ý tưởng sáng tạo việc triển khai ý tưởng tranh thành cơng Đánh giá thành công đơn vị / cá nhân dựa hiệu thực công việc Chú trọng đến phối hợp đơn vị tổ chức nhằm thực công việc trôi chảy Giảm thiểu cách thích hợp chi phí kiểm tra, thử nghiệm, chi phí đánh giá hoạt động hay q trình Có giải pháp thích hợp để phòng ngừa khuyết tật, làm lại giảm thiểu chi phí bảo hành Gắn kết thời gian, suất, kiểm soát chi phí yếu tố hiệu suất, hiệu vào thiết kế trình 10 Sử dụng têu kết hoạt động để kiểm sốt cải tến q trình hỗ trợ Hiệu Chúng phép thực công việc theo lực tốt việc anh/chị định Chúng tham gia vào việc định quan trọng phận Các định sáng suốt mang lại lợi ích tốt cho công ty dài hạn Định hướng Cơng ty có chiến lược phát triển tương lai rõ ràng kế tương lai hoạch đổi tác động đến kết kinh doanh Chiến lược khiến tổ chức khác thay đổi cách họ cạnh tranh ngành 6.Chúng tơi có mục đích phương hướng dài hạn 7.Chúng tơi có sứ mệnh rõ ràng, giúp công việc có ý           Các nhà lãnh đạo đặt mục tiêu nhiều tham vọng thực tế      Ban lãnh đạo “nói rõ” mục têu cố gắng                     Các nhà lãnh đạo có quan điểm dài hạn      Lối suy nghĩ ngắn hạn thường gây tác hại cho đường hướng dài      4.Tầm nhìn chúng tơi tạo hứng thú động lực cho nhân viên      Chúng tơi đáp ứng yêu cầu ngắn hạn mà không ảnh      Các nhà lãnh đạo thường “nói làm vậy”      Họ có cách quản lý đặc trưng có tập hợp thông lệ quản lý      Có giá trị rõ ràng đồng chi phối cách làm việc      Việc không để ý đến giá trị cốt lõi khiến bạn gặp khó khăn      Có quy tắc đạo đức hướng dẫn hành động                               nghĩa phương hướng Hệ thống mục têu Nhiều người đồng ý mục tiêu đạt Chúng liên tục theo dõi tến triển tến trình đạt đến mục tiêu nêu chúng tơi Mọi người hiểu cần phải làm để đạt thành cơng bền vững Tầm nhìn Chúng tơi có tầm nhìn tổ chức tương lai hạn chúng tơi hưởng đến lợi ích dài hạn Giá trị cốt lõi riêng biệt cho biết đúng, sai Nhân lãnh đạo cách Coi trọng đến tính ổn định lâu dài quan tâm đến việc kiểm soát hiệu hoạt động Chú trọng đến phát triển người Mọi thành viên công ty tin tưởng hợp tác với Chú trọng đến việc tạo thách thức mới, khai thác nguồn lực áp dụng Có kinh nghiệm, chín chắn có khả thích ứng với áp lực căng thẳng Có tính kỷ luật có khả kiềm chế hành vi Trách nhiệm lãnh đạo Có tính sáng tạo      Lãnh đạo doanh nghiệp triển khai thực định hướng giá                               Lãnh đạo có trách nhiệm hoạt động quản lý      Lãnh đạo lường trước mối quan tâm cộng đồng sản                     trị doanh nghiệp xuyên suốt từ máy lãnh đạo đến người lao động, nhà cung ứng chính, đối tác khách hàng Hành động cá nhân lãnh đạo thể cam kết họ giá trị doanh nghiệp Bản thân Lãnh đạo doanh nghiệp tham gia vào việc thường xuyên lập qui hoạch phát triển đội ngũ lãnh đạo kế cận Lãnh đạo doanh nghiệp giữ mối liên hệ, phân cấp quản lý huy động toàn người lao động Lãnh đạo doanh nghiệp khuyến khích mối liên hệ thơng tin hai chiều toàn doanh nghiệp Lãnh đạo doanh nghiệp hướng vào việc tạo dựng hài hồ lợi ích cho khách hàng đối tác hoạt động doanh nghiệp phẩm dịch vụ hoạt động tương lai Lãnh đạo chủ động chuẩn bị mối quan tâm kể việc sử dụng trình ổn định nguồn lực 10 Các trình, têu để tạo điều kiện giám sát hành vi đạo đức cấu điều hành toàn tổ chức hoạt động tương tác với khách hàng đối tác 11 Lãnh đạo kiểm soát xử lý vi phạm hành vi đạo đức Phụ lục 2: Kết phân tích Cronbach Alpha khía cạnh Khía cạnh Giao tiếp tổ chức: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 730 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Correlation Item Deleted GT1 8.0355 1.798 570 622 GT2 7.9716 1.834 633 552 GT3 7.8965 1.957 465 749 Khía cạnh Đào tạo phát triển: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 749 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Correlation Item Deleted ĐT1 9.9674 4.537 515 707 ĐT2 9.6879 4.314 515 709 ĐT3 9.6908 4.166 567 678 ĐT4 9.6922 4.475 586 671 Khía cạnh Phần thưởng cơng nhận: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 715 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if if Item Deleted Correlation Item Deleted PT1 3.8170 650 557 PT2 3.9234 591 557 a a Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Correlation Item Deleted PT1 3.8170 650 557 PT2 3.9234 591 557 a a Khía cạnh Làm việc nhóm: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 619 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Correlation Item Deleted LVN1 8.0950 1.751 410 554 LVN2 7.9688 1.982 417 537 LVN3 8.0014 1.876 464 472 Khía cạnh Định hướng nhóm: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 705 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Correlation Item Deleted ĐHN1 13.8936 5.402 491 643 ĐHN2 13.6000 5.661 453 659 ĐHN3 13.2837 5.925 413 675 ĐHN4 13.4936 5.282 531 625 ĐHN5 13.8482 5.623 418 674 Khía cạnh Sự thỏa mãn nhân viên: Reliability Statistics Cronbach's Alpha 755 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Correlation Item Deleted TM1 8.1475 1.879 598 658 TM2 8.0624 1.897 675 571 TM3 7.9433 2.142 491 777 Khía cạnh Sự cam kết gắn bó với tổ chức: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 763 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Correlation Item Deleted CK1 9.6610 3.778 640 663 CK2 9.6426 3.960 627 669 CK3 9.6667 4.563 557 709 CK4 9.4681 5.457 451 763 Khía cạnh Chất lượng mối quan hệ với khách hàng: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 430 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Correlation Item Deleted CL1 3.6270 575 276 CL2 3.4284 717 276 a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings .a a Khía cạnh Hợp tác hội nhập: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 257 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted 3.165 Correlation Item Deleted HT1 Item Deleted 15.5135 180 142 HT2 14.9234 3.855 196 147 HT3 15.0496 4.152 063 269 HT4 14.9191 4.131 129 208 HT5 15.3560 4.443 031 289 Khía cạnh Sự thỏa thuận: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 689 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted 13.9631 Item Deleted 5.067 Correlation Item Deleted TT1 TT2 13.7149 TT3 13.3858 TT4 TT5 489 619 5.465 436 642 5.709 389 662 13.6043 5.146 508 611 13.9560 5.443 398 659 Khía cạnh Sự thay đổi (khi chưa loại biến): Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 451 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item TĐ1 Item Deleted 15.8468 Item Deleted 3.349 Total Correlation 311 TĐ2 15.7163 3.465 373 296 TĐ3 15.7177 3.515 367 303 TĐ4 16.1816 4.370 050 523 TĐ5 15.4993 4.321 115 472 Deleted 336 Khía cạnh Sự thay đổi (khi loại biến): Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 631 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted TĐ1 8.0468 1.772 423 566 TĐ2 7.9163 2.006 434 543 TĐ3 7.9177 1.968 472 493 Khía cạnh Kỹ tổ chức: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 638 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted Correlation KNTC1 15.4014 5.766 416 572 KNTC2 15.2596 6.298 357 601 KNTC3 15.2695 6.109 441 566 KNTC4 15.9035 5.371 322 639 KNTC5 15.2667 5.835 470 549 Khía cạnh Định hướng khách hàng: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 391 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted if Item Deleted Correlation Item Deleted ĐHKH1 14.6128 3.525 222 319 ĐHKH2 14.5149 3.537 223 318 ĐHKH3 14.8539 3.480 213 326 ĐHKH4 14.2270 3.818 154 372 ĐHKH5 14.1489 3.800 170 359 Yếu tố Tổ chức (gồm 37 biến quan sát): Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 730 37 Khía cạnh Chấp nhận rủi ro từ sáng tạo cải tiến: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 691 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Correlation Item Deleted RR1 15.5489 5.822 285 703 RR2 15.8695 4.722 539 599 RR3 15.7816 4.716 603 574 RR4 15.6397 4.864 528 606 RR5 16.2582 5.391 305 706 Khía cạnh Sự kiểm sốt (khi chưa loại biến): Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 622 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Correlation Item Deleted KS1 14.6454 4.235 499 501 KS2 14.3915 5.037 256 625 KS3 14.8128 4.363 429 539 KS4 14.5787 4.537 467 524 KS5 14.3887 5.028 247 631 Khía cạnh Sự kiểm soát (khi loại biến): Reliability Statistics Cronbach's Alpha 646 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Correlation Item Deleted KS1 7.0170 1.792 460 543 KS3 7.1844 1.815 415 609 KS4 6.9504 1.885 499 497 Khía cạnh Sự định hướng: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 562 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Correlation Item Deleted ĐH1 4.0142 713 409 ĐH2 3.4255 1.316 409 a a a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings Khía cạnh Sự phối hợp: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 619 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted PH1 6.7333 2.096 392 570 PH2 6.3319 2.015 440 502 PH3 6.6851 1.952 451 485 Khía cạnh Sự trao quyền: Reliability Statistics Cronbach's Alpha 741 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted TQ1 13.0057 6.804 362 745 TQ2 13.2511 5.191 626 645 TQ3 13.2270 5.443 608 653 TQ4 13.2454 6.041 552 678 TQ5 13.0525 7.166 388 735 Khía cạnh Sự điều tiết: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 621 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted SĐT1 8.0809 1.762 412 555 SĐT2 7.9603 1.987 421 535 SĐT3 7.9872 1.896 462 478 Yếu tố Quản lý (gồm 19 biến quan sát): Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 682 19 Khía cạnh Hiệu việc định: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 595 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Item Deleted HQ1 7.9688 1.846 383 531 HQ2 7.8794 2.029 375 535 HQ3 7.8255 1.965 459 419 Khía cạnh Định hướng kế hoạch tương lai: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 713 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted ĐHKHTL1 10.2752 3.975 454 677 ĐHKHTL2 9.9617 3.963 455 677 ĐHKHTL3 9.9801 3.585 558 613 ĐHKHTL4 9.9745 3.917 535 631 Khía cạnh Định hướng chiến lược: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 737 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Correlation Item Deleted ĐHCL1 8.1291 1.783 569 643 ĐHCL2 8.0397 1.822 654 548 ĐHCL3 7.9447 1.970 472 755 Khía cạnh Hệ thống mục tiêu: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 747 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Item Deleted MT1 13.0965 6.539 400 741 MT2 13.3362 5.187 620 659 MT3 13.3021 5.447 596 669 MT4 13.3064 5.957 556 687 MT5 13.1149 7.051 402 739 Khía cạnh Tầm nhìn: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 589 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted TN1 13.7674 4.809 358 527 TN2 14.1688 4.592 375 517 TN3 14.0057 4.969 288 564 TN4 14.3064 4.642 333 541 TN5 14.1234 4.699 372 519 Khía cạnh Giá trị cốt lõi (khi chưa loại biến): Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 685 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted GTCL1 11.7277 3.184 534 575 GTCL2 11.6525 3.184 610 531 GTCL3 11.5149 3.412 486 608 GTCL4 12.1050 3.733 278 745 Khía cạnh Phẩm chất lãnh đạo: Reliability Statistics Cronbach's Alphaa N of Items -.033 Khía cạnh Nhân cách lãnh đạo: Reliability Statistics Cronbach's Alphaa -.067 N of Items Khía cạnh Sự kiểm sốt lãnh đạo: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 681 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted Item Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted KSLĐ1 6.4695 2.769 368 731 KSLĐ2 6.7135 1.955 567 485 KSLĐ3 6.6922 2.043 565 490 Khía cạnh Kinh nghiệm lãnh đạo: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 655 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted Item Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted KN1 6.5404 1.985 443 596 KN2 6.5305 2.039 537 462 KN3 6.3362 2.326 425 611 Khía cạnh Sứ mệnh: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 614 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Item Deleted SM1 6.8752 2.055 390 561 SM2 6.5404 2.024 419 521 SM3 6.5447 1.856 461 457 Khía cạnh Trách nhiệm lãnh đạo (khi chưa loại biến): Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 518 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted TNLĐ1 15.0426 3.845 256 484 TNLĐ2 15.1631 3.733 405 394 TNLĐ3 15.2638 3.391 443 355 TNLĐ4 15.3702 3.532 365 409 TNLĐ5 14.6156 4.856 001 614 Khía cạnh Trách nhiệm lãnh đạo (khi loại biến): Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 642 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted TNLĐ2 7.0936 1.838 494 495 TNLĐ3 7.1943 1.699 453 542 TNLĐ4 7.3007 1.713 415 599 Yếu tố Lãnh đạo (gồm 27 biến quan sát): Reliability Statistics Cronbach's Alpha 732 N of Items 27 ... - Hệ thống hóa sở lý luận liên quan đến tiêu chí nhận diện VHDN - Xây dựng hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN doanh nghiệp Việt Nam - Kiểm chứng hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN doanh nghiệp Việt. .. yếu tố cấu thành hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN theo loại hình doanh nghiệp .120 3.4 Hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN thực trạng VHDN Việt Nam 122 3.4.1 Hệ thống têu chí nhận diện VHDN ... lý việc tạo lập thay đổi văn hóa doanh nghiệp tổ chức Vì lý nghiên cứu sinh chọn Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp - Vận dụng cho doanh nghiệp Việt Nam làm đề tài nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp vận dụng cho doanh nghiệp việt nam , Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp vận dụng cho doanh nghiệp việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn