Chống sản xuất, buôn bán hàng giả tại chi cục quản lý thị trường tỉnh hà giang thực trạng và giải pháp

212 81 0
  • Loading ...
1/212 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:37

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯƠNG QUỐC CƯỜNG CHỐNG SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ TẠI CHI CỤC QUẢN THỊ TRƯỜNG TỈNH GIANG THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN KINH TẾ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯƠNG QUỐC CƯỜNG CHỐNG SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ TẠI CHI CỤC QUẢN THỊ TRƯỜNG TỈNH GIANG THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN AN Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn: "Chống sản xuất, buôn bán hàng giả Chi cục Quản thị trường tỉnh Giang Thực trạng giải pháp" Là tơi thực hiện, hướng dẫn khoa học Thầy: PGS TS Nguyễn An Mọi số liệu luận văn trung thực chưa sử dụng bảo vệ cơng trình khoa học Tơi xin cam đoan giúp đỡ việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng năm 2014 Học viên cao học Dương Quốc Cường Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh Tế Quản Trị Kinh Doanh Thái Nguyên, Khoa Sau đại học, Khoa Quản kinh tế, thầy cô giáo tạo điều kiện giúp đỡ suốt thời gian học tập hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy hướng dẫn PGS TS Nguyễn An tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tới đồng chí Mai Văn Sướng, Chi cục trưởng Chi cục Quản thị trường tỉnh Giang đạo phòng ban đội trực thuộc Chi cục Quản thị trường tỉnh Giang giúp đỡ q trình làm luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tới Chi cục Quản thị trường tỉnh Giang, Phòng tổ chức hành chính, Phòng pháp chế, Phòng nghiệp vụ tổng hợp Chi cục Quản thị trường tỉnh Giang Các đồng chí Đội trưởng Đội Quản thị trường số 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, Đội động tạo điều kiện nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình theo dõi thu thập số liệu cho luận văn Tơi xin tỏ lòng biết ơn chân thành tới quan, bạn bè, đồng nghiệp gia đình giúp đỡ động viên tơi suốt q trình học tập hồn thiện luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên,ngày 30 tháng năm 2014 Tác giả Dương Quốc Cường Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đề tài Bố cục luận văn Chương 1: CƠ SỞ LUẬN THỰC TIỄN VỀ HÀNG GIẢ CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ 1.1 Cơ sở luận 1.1.1 Khái niệm, chất, đặc điểm sản xuất hàng giả buôn bán hàng giả 1.1.2 Vai trò cơng tác chống sản xuất hàng giả buôn bán hàng giả tác hại hàng giả 1.1.3 Nội dung công tác chống sản xuất hàng giả buôn bán hàng giả 11 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác chống sản xuất hàng giả buôn Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ bán hàng 18 giả 1.2 Cơ sở thực 22 tiễn 1.2.1 Quan điểm Đảng, Nhà nước sách, pháp luật đấu tranh chống sản xuất, buôn bán hàng giả 22 1.2.2 Kinh nghiệm chống hàng giả số địa phương 25 1.2.3 Bài học kinh nghiệm công tác chống hàng giả Chi cục Quản thị trường tỉnh 29 Giang Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .31 2.1 Câu hỏi cứu .31 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ nghiên 2.2 Phương pháp nghiên cứu 31 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 31 2.2.2 Phương pháp tổng hợp xử thông tin 32 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 32 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu .34 Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ TẠI CHI CỤC QUẢN THỊ TRƯỜNG TỈNH GIANG 36 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 36 3.1.1 Đặc điểm tỉnh Giang .36 3.1.2 Khái quát chung Chi cục Quản thị trường tỉnh Giang 40 3.2 Thực trạng công tác đấu tranh chống sản xuất, buôn bán hàng giả Chi cục Quản thị trường tỉnh Giang giai đoạn 2011-2013 50 3.2.1 Quan điểm, chủ trương Chi cục QLTT tỉnh Giang công tác đấu tranh chống sản xuất, buôn bán hàng giả 50 3.2.2 Công tác tuyên truyền .52 3.2.3 Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chống hàng giả 56 3.2.4 Cơng tác kiểm tra, kiểm sốt xử vi phạm .58 3.2.5 Công tác phối hợp đấu tranh chống hàng giả 67 3.2.6 Công tác trang bị sở vật chất, sở liệu phục vụ công tác chống hàng giả .70 3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đấu tranh chống sản xuất, buôn bán hàng giả Chi cục Quản thị trường tỉnh Giang 72 3.3.1 Ảnh hưởng từ nước 72 3.3.2 Ảnh hưởng từ nước 73 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.4 Đánh giá công tác đấu tranh chống sản xuất, buôn bán hàng giả Chi cục Quản thị trường tỉnh Giang .73 3.4.1 Những thuận lợi mặt đạt 73 3.4.2 Những khó khăn, tồn 75 3.4.3 Nguyên nhân khó khăn, tồn 77 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ TẠI CHI CỤC QUẢN THỊ TRƯỜNG TỈNH GIANG 79 4.1 Xu hướng sản xuất, buôn bán hàng giả 79 4.2 Quan điểm phương hướng, nhiệm vụ công tác đấu tranh chống sản xuất, buôn bán hàng giả năm tới 82 4.2.1 Quan điểm .82 4.2.2 Phương hướng, nhiệm vụ 82 4.3 Một số giải pháp hoàn thiện công tác đấu tranh chống sản xuất, buôn bán hàng giả Chi cục Quản thị trường tỉnh Giang 83 4.3.1 Giải pháp hoàn thiện cấu tổ chức, tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, xây dựng sở liệu hàng giả 83 4.3.2 Giải pháp tuyên truyền .87 4.3.3 Giải pháp tăng cường hợp tác Doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng có liên quan với người tiêu dùng công tác đấu tranh chống hàng giả 90 4.3.4 Giải pháp cơng tác kiểm tra, kiểm sốt xử vi phạm, nhận diện hàng giả phương tiện kỹ thuật đại, pháp 92 4.3.5 Giải pháp quản nhãn mác, bao bì, đóng gói, đánh dấu hàng hóa, sử dụng tem chống hàng giả cơng nghệ cao, nâng cao chất lượng hàng hóa 94 4.3.6 Giải pháp chống sản xuất hàng giả nước Trung Quốc 97 4.4 Đề xuất, kiến nghị 97 4.4.1 Đối với Chính phủ, Bộ ngành trung ương 97 4.4.2 Đối với UBND tỉnh Giang 98 KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ PHỤ LỤC .103 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Đề nghị định kỳ xem xét, sửa đổi quy chế phối hợp hoạt động lực lượng chức Ban đạo chống buôn lậu, hàng giả gian lận thương Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ mại tỉnh để đảm bảo tính hiệu quả, thống hoạt động tránh chồng chéo đặc biệt hoạt động Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Chỉ đạo quan ban ngành nêu cao tinh thần tự giác vận động gia đình làng xóm yêu tiên hiệu (người Việt Nam dùng hàng Việt Nam) Đề nghị Thành lập đội chuyên trách chống hàng giả Chi cục Quản thị trường tỉnh Giang Đề nghị UBND tỉnh đạo hợp tác Doanh nghiệp công tác đấu tranh chống hàng giả Nhằm tạo điều kiện thuận lợi việc kiểm tra sử vi phạm Chỉ đạo ngành tư pháp tòa án sử điểm vụ việc hàng giả phạt thật nặng để tăng sức giáo dục, răn đe Chỉ đạo ban 127 thực tốt quy chế phối kết hợp toàn tuyến cửa khẩu, đường mòn biên giới ngăn chặn phòng ngừa hàng hóa nhập lậu hàng giả từ Trung Quốc tràn vào qua lối mòn đường biên Đề nghị UBND tỉnh đạo công tác thi đua khen thưởng, tuyên dương kịp thời cho cá nhân tổ chức đạt thành tích suất sắc cơng tác chống hàng giả Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ KẾT LUẬN Chống hàng giả trách nhiệm chung tồn xã hội, khơng riêng quan chức năng, nhà sản xuất Cả người bán hàng người tiêu dùng cần tự giác tham gia tiến tới xã hội hóa chống hàng giả Luận văn hệ thống hoá làm rõ thêm số vấn đề luận thực tiễn chống hàng giả hiệu chống hàng giả Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng chống sản xuất, bn bán hàng giả tỉnh Giang nội dung luận văn phân tích phần luận Về đánh giá chung thực trạng công tác chống sản xuất, buôn bán hàng giả tỉnh Giang, luận văn khái quát thuận lợi khó khăn lĩnh vực này, đồng thời nguyên nhân thực trạng Để khắc phục hạn chế này, đồng thời đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra kiểm sốt chống sản xuất, bn bán hàng giả tỉnh Giang Luận văn đề xuất nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu đấu tranh chống sản xuất, buôn bán hàng giả địa bàn tỉnh Giang đưa số kiến nghị đối với, Chính phủ, Bộ ngành TƯ, UBND tỉnh Giang Trong đó, đáng ý giải pháp thành lập đội chuyên trách chống hàng giả Chi cục QLTT tỉnh Giang Đây giải pháp giúp cho công tác chống hàng giả tập trung chuyên sâu mục đích, đối tượng, phù hợp với công tác chống sản xuất buôn bán hàng giả Chi cục QLTT tỉnh Giang Để nâng cao chất lượng công tác chống hàng giả, sở hữu trí tuệ, luận văn đề nghị với phủ cần ban hoàn thiện quy định hàng giả, sở hữu trí tuệ cho phù hợp với tình hình thực tiễn, phân định nhiệm vụ quản cấp ngành cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cấp quyền theo phân cấp quản tránh chồng chéo thi hành nhiệm vụ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban đạo chống buôn lậu, hàng giả gian lận thương mại tỉnh Giang (2011), Báo cáo công tác chống buôn lậu, hàng giả gian lận thương mại năm 2011 phương hướng nhiệm vụ năm 2012 (2011), Giang Ban đạo chống buôn lậu, hàng giả gian lận thương mại tỉnh Giang (2011), Báo cáo công tác chống buôn lậu, hàng giả gian lận thương mại năm 2011 phương hướng nhiệm vụ năm 2012 (2011), Giang Ban đạo chống buôn lậu, hàng giả gian lận thương mại tỉnh Giang (2012), Báo cáo công tác chống buôn lậu, hàng giả gian lận thương mại năm 2012 phương hướng nhiệm vụ năm 2013 (2012), Giang Bộ luật Dân số 33/2005/QH11, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14 tháng năm 2005 Bộ Luật Hình số 15/1999/QH10, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi bổ sung 2009/QH12 ngày Công tác đấu tranh chống sản xuất, buôn bán hàng giả ỏ địa bàn tỉnh Thái bình http://socongthuong.thaibinh.gov.vn/ct/news/Lists/tinso/View_Detail.aspx? Ite mId=3175 Cục Quản thị trường (2009), Sổ tay chống hàng giả thực thi sở hữu trí tuệ Việt Nam, Nxb Lao động - Xã hội, Nội Cục Quản thị trường (2011), Sổ tay chống hàng giả thực thi sở hữu trí tuệ Việt Nam, Nxb Thơng tin Truyền thơng, TP Hồ Chí Minh Cục Quản thị trường (2014), Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thực thi quyền sở hữu trí tuệ dành cho kiểm soát viên thị trường, Nxb Cty cổ phần đầu tư phát triển VN 10 Chi cục Quản thị trường tỉnh Giang (2011), Báo cáo công tác quản thị trường năm 2011 phương hướng nhiệm vụ năm 2012 (2011), Giang 11 Chi cục Quản thị trường tỉnh Giang (2012), Báo cáo công tác quản thị trường năm 2012 phương hướng nhiệm vụ năm 2013(2013), Giang 12 Chi cục Quản thị trường tỉnh Giang (2013), Báo cáo công tác quản thị trường năm 2013 phương hướng nhiệm vụ năm 2014 (2013), Giang Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 13 Luật bảo vệ người tiêu dùng số 59/2010/QH12, Luật Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam khố XII, kỳ họp thứ thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 14 Luật cạnh tranh số 24/2004/QH11, Luật Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khố XI, kỳ họp thứ thơng qua ngày 03 tháng 12 năm 2004 15 Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11, Luật Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam khố XI, kỳ họp thứ thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 16 Luật thương mại số 36/2005/QH11, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khố XI, kỳ họp thứ thơng qua ngày 14 tháng năm 2005, http://www.moit.gov.vn/vn/tin-tuc/561/yen-bai no-luc-dau-tranh-chonghang- gia,-hang-cam,-hang-kem-chat-luong.aspx 17 Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác chống sản xuất buôn bán hàng giả giai đoạn đến năm 2010, http://baigiang.violet.vn/ present/ show/ entry_id/ 8044092 18 Nghị định số 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành quyền tác giả, quyền liên quan, Chính phủ bạn hành ngày 16/10/2013 19 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm bảo vệ người tiêu dùng, Chính phủ ban hành ngày 15/11/2013 20 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực sở hữu cơng nghiệp, Chính phủ ban hành ngày 29/8/2013 21 Yên Bái nỗ lực đấu tranh chống hàng giả, hàng cấm, hàng chất lượng Tài liệu Website 22 http://khotailieu.com/luan-van-do-an-bao-cao/kinh-te/kinh-te-thuongmai/chong-hang-gia-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-va-cac-tinh-lan-canthuc- trang-va-giai-phap.html 23 http://baigiang.violet.vn/present/show/entry_id/8044092nang cao công tác đấu tranh chống hàng giả việt nam Tiếng Anh Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ hiệu 24 Anticounterfeiting Activities in Korea (2008) (2009) (2010), http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf? a=user.english.html.HtmlApp&c=60612& catmenu=ek07_01_02_06, 25 Jpo activities, http://www.jpo.go.jp/index_e/activities.html Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ PHỤ LỤC Phụ lục số Bảng 3.3 Phân cơng nhiệm vụ phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ Đối với cán bộ, cơng chức phòng Nghiệp vụ- Tổng hợp Năm 2013 Để thực tốt yêu cầu nhiệm vụ giao theo chức năng, nhiệm vụ Phòng NV-TH Trưởng phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp phân công nhiệm vụ cho cán phòng cụ thể sau : Đ/c Nguyễn Thành Tâm: Trưởng phòng Thống điều hành hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Phòng NV-TH, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng hoạt động Phòng Trực tiếp phụ trách công việc sau: - Tiếp nhận phân công cán (hoặc trực tiếp) xử văn bản, hồ sơ liên quan đến trách nhiệm Phòng Ký văn thuộc thẩm quyền Phòng NV-TH; - Phối hợp với Phòng, Ban phận chức xây dựng kế hoạch tổ chức thực kế hoạch tra, kiểm tra Đội QLTT; - Chủ trì, tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường lãnh đạo Chi cục giao cho Phòng NV-TH thực hiện; - Tổng hợp, tham mưu cho lãnh đạo Chi cục thực tốt chức Cơ quan TTGV Ban đạo 127 tỉnh; - Thực số công việc khác lãnh đạo Chi cục phân công trực tiếp Đ/c Cao Trung Thành: Phó trưởng Phòng Giúp việc cho Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng lãnh đạo Chi cục công việc phân công ủy quyền Trực tiếp phụ trách cơng việc sau: - Tham mưu cho Trưởng Phòng, lãnh đạo Chi cục lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ tồn lực lượng; Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Xây dựng kế hoạch, soạn thảo, chỉnh sửa loại văn dự thảo theo phân cơng Trưởng phòng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Xây dựng số chuyên đề kiểm tra, kiểm sốt thị trường theo phân cơng Trưởng phòng đạo lãnh đạo Chi cục; - Thẩm định Quyết định xử VPHC Đội QLTT gửi để báo cáo; Kiểm tra hồ sơ ấn Đội QLTT phân cơng theo dõi; - Tham gia đồn kiểm tra liên ngành có định; - Một số cơng việc khác Trưởng phòng phân cơng Đ/c Hồng Đức Bình: Kiểm Sốt viên - Phụ trách cơng tác tin học toàn lực lượng, theo dõi quản hòm thư điện tử Phòng, tra cứu cập nhật văn quy phạm pháp luật phục vụ cho công tác nghiên cứu, chuyên môn nghiệp vụ, đạo, điều hành lãnh đạo Chi cục; - Nghiên cứu quy định pháp luật thụ lý, thẩm định hồ sơ vụ việc vi phạm hành thuộc thẩm quyền lãnh đạo Chi cục liên quan đến lĩnh vực: Buôn lậu, hàng cấm, hàng giả, sở hữu trí tuệ, nhãn hàng hóa, VSATTP, đo lường chất lượng, gian lận thương mại - Xây dựng kế hoạch sử dụng ấn toàn Chi cục, theo dõi việc cấp phát ấn chỉ, sổ nhật ký, sổ quản địa bàn cho đơn vị; - Tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo tháng, báo cáo năm QLTT; báo cáo tháng, báo cáo năm BCĐ 127 tỉnh số báo cáo đột xuất khác - Giúp lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Chi cục đánh máy, soạn thảo văn phòng NV-TH, văn đạo Chi cục QLTT, BCĐ 127 tỉnh; - Thẩm định Quyết định xử VPHC Đội QLTT gửi để báo cáo; Kiểm tra hồ sơ ấn Đội QLTT phân công theo dõi; - Phối hợp thực việc tổng hợp loại báo cáo hoạt động lực lượng QLTT toàn Chi cục theo quy định; - Cập nhật xây dựng sở liệu kết xử VPHC Đội QLTT, liệu quản sở sản xuất, kinh doanh theo sổ thống kê Đội QLTT Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Xây dựng số chuyên đề lập kế hoạch kiểm tra, kiểm sốt thị trường theo phân cơng Trưởng phòng đạo lãnh đạo Chi cục; Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Giúp Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo cục đánh máy, soạn thảo văn đạo, văn khác liên quan đến hoạt động Chi cục - Tham gia đồn kiểm tra liên ngành có định; - Một số cơng việc khác trưởng phòng phân cơng Đ/c Lê Viết Sinh: Kiểm sốt viên - Nghiên cứu quy định pháp luật thụ lý, thẩm định hồ sơ vụ việc vi phạm hành thuộc thẩm quyền lãnh đạo Chi cục liên quan đến: Lĩnh vực giá, đăng ký kinh doanh, chứng nhận đủ ĐKKD, xăng dầu, khoáng sản, lâm sản - Tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo tháng, báo cáo quý QLTT số báo cáo đột xuất khác; - Xây dựng số chuyên đề kiểm tra, kiểm sốt thị trường theo phân cơng Trưởng phòng đạo lãnh đạo Chi cục; - Thẩm định Quyết định xử VPHC Đội QLTT gửi để báo cáo; Kiểm tra hồ sơ ấn Đội QLTT phân công theo dõi; - Giúp Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo chi cục, đánh máy, soạn thảo văn đạo, văn khác liên quan đến hoạt động Chi cục - Phối hợp thực việc tổng hợp loại báo cáo hoạt động lực lượng QLTT toàn Chi cục theo quy định; - Tham gia đồn kiểm tra liên ngành có định; - Một số cơng việc khác trưởng phòng phân cơng Đ/c Đỗ Hồng Yến: Kiểm sốt viên - Nghiên cứu quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực: Lĩnh vực y tế, thú y, lĩnh vực văn hóa thơng tin thụ lý, thẩm định hồ sơ vụ việc vi phạm hành thuộc thẩm quyền lãnh đạo Chi cục lĩnh vực trên; - Tham mưu cho lãnh đạo Chi cục công tác tuyên truyền (xây dựng kế hoạch, viết tin trực tiếp tham gia số chương trình liên quan đến công tác tuyên truyền theo yêu cầu lãnh đạo Chi cục…); Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Thẩm định Quyết định xử VPHC Đội QLTT gửi để báo cáo; Kiểm tra hồ sơ ấn Đội QLTT phân công theo dõi; Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Xây dựng số chuyên đề kiểm tra, kiểm sốt thị trường theo phân cơng lãnh đạo phòng đạo lãnh đạo Chi cục; -Tham gia đồn kiểm tra liên ngành có định - Một số cơng việc khác trưởng phòng phân công Đ/c Nhâm Thị Thư: Nhân viên - Tổng hợp, theo dõi, tiếp nhận loại báo cáo số liệu, thời gian thực hiện, chế độ chấp hành thông tin báo cáo Đội QLTT Xây dựng báo cáo Tuần báo cáo đột xuất theo yêu cầu lãnh đạo Chi cục; - Tiếp nhận, theo dõi số liệu xử Đội QLTT đối chiếu với Quyết định XLVPHC Kiểm tra cuống ấn chỉ, làm thủ tục xuất ấn theo quy định; - Tổng hợp số liệu báo cáo kết hoạt động Đội QLTT, Ban đạo 127 cấp, số liệu báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu Lãnh đạo Chi cục - Giúp Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo cục đánh máy, soạn thảo văn đạo, văn khác liên quan đến hoạt động Chi cục - Nghiên cứu quy định pháp luật xử vi phạm hành QLTT, quy định pháp luật kiểm tra kế tốn, tài Doanh nghiệp, thiết lập hồ sơ ấn QLTT; - Lưu trữ, quản văn liên quan đến hoạt động phòng NV-TH, Chi cục, ấn cũ, dụng cụ đo lường phục vụ công tác kiểm tra, kiểm sốt - Một số cơng việc khác trưởng phòng phân cơng Ngồi nội dung cơng việc phân cơng nêu đ/c cán bộ, cơng chức Phòng có trách nhiệm thực nhiệm vụ Lãnh đạo Chi cục trực tiếp đạo; Những công việc vụ phát sinh; Công việc văn phòng Chi cục Thực nghiêm Quy chế Ngành, quy chế nội Chi cục quy định pháp luật hành./ (Nguồn: Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp) Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Phụ lục số TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Bảng 3.7 Danh mục loại hàng giả tịch thu năm 2011-2013 Năm So sánh 2011 2012 Tên hàng hóa ĐVT 2011 2012 2013 /2012 /2013 Mỳ (bột ngọt) loại 225 350 807 125 457 Gói Vợt cầu lơng 15 15 Cái Nước uống đóng chai 48 110 120 62 10 Chai Men rượu Trung Quốc 100 250 283 150 33 kg Thực phẩm loại, Nhãn mứt, 20 20 45 25 kg bánh kẹo, mỳ tôm, gia vị Mỹ phẩm loại sp 50 20 70 -30 50 Nước xả vải 100 150 250 50 100 Gói Bàn chải đánh PS 100 50 -100 50 Cái Bánh trứng 10 -5 10 Hộp Phụ tùng xe máy 55 125 289 70 164 Sp Bút Vạn Hoa -324 Chiếc 324 Máy tính Casio 117 272 115 155 -157 Cái Nước mắn đóng chai 26 -26 Chai Mũ bảo hiểm AMORO 14 74 -14 74 Chiếc Thuốc trừ sâu 44 44 Gói Thuốc Bảo vệ thực vật 21 21 Gói Bột Giặt Omo loại 239 346 239 107 Gói Cartridge mực in Canon, HP 35 35 Hộp Keo dán 502 137 137 Lọ Kẹo mút 8 -8 Túi Bếp Gas loại 5 -5 Chiếc Bình nóng lạnh dùng Gas 5 -5 Chiếc Thuốc 555 76 76 -76 Bao Đồ chơi trẻ em bạo lực 20 35 -155 15 Chiếc 175 Băng, đĩa in nhân lậu 450 -100 350 Chiếc 200 100 Trứng gia cầm 500 1200 2200 700 100 Quả Quạt điện 71 71 Cái Đầu thu loại 34 34 Cái Quần áo 120 155 320 35 165 kg Điện thoại di động 268 -268 Chiếc Phụ gia thực phẩm 10 12 20 kg Máy nổ, máy phát điện -9 Chiếc Đèn pin 454 454 Chiếc Áo nịt ngực 2411 2411 Cái (Nguồn: Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp) Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯƠNG QUỐC CƯỜNG CHỐNG SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ TẠI CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH HÀ GIANG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Chuyên ngành: Quản lý. .. điểm sản xuất hàng giả buôn bán hàng giả 1.1.2 Vai trò cơng tác chống sản xuất hàng giả buôn bán hàng giả tác hại hàng giả 1.1.3 Nội dung công tác chống sản xuất hàng giả buôn bán. .. Hà Giang .36 3.1.2 Khái quát chung Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang 40 3.2 Thực trạng công tác đấu tranh chống sản xuất, buôn bán hàng giả Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang
- Xem thêm -

Xem thêm: Chống sản xuất, buôn bán hàng giả tại chi cục quản lý thị trường tỉnh hà giang thực trạng và giải pháp , Chống sản xuất, buôn bán hàng giả tại chi cục quản lý thị trường tỉnh hà giang thực trạng và giải pháp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn