BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NÂNG CAO NĂNG SUẤT SẢN XUẤT GIỐNG CÁ LĂNG NHA (MYSTUS WYCKIOIDES Chaux và Fang, 1949)

88 61 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA THỦY SẢN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NÂNG CAO NĂNG SUẤT SẢN XUẤT GIỐNG CÁ LĂNG NHA (MYSTUS WYCKIOIDES Chaux Fang, 1949) Ngành Khóa GVHD SVTH : THỦY SẢN : 2002 – 2006 : NGÔ VĂN NGỌC : TRẦN NGUYỄN THANH PHƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2006 - BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NÂNG CAO NĂNG SUẤT SẢN XUẤT GIỐNG CÁ LĂNG NHA (MYSTUS WYCKIOIDES Chaux Fang, 1949) Được thực Trần Nguyễn Thanh Phương Luận văn đệ trình để hoàn tất yêu cầu cấp Kỹ Sư Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: Ngô Văn Ngọc Thành phố Hồ Chí Minh - 2006 - TÓM TẮT Đề tài “Biện Pháp Kỹ Thuật Nâng Cao Năng Suất Sản Xuất Giống Cá Lăng Nha (Mystus wykioides Chaux Fang, 1949)” tiến hành từ tháng 3/2006 – 6/2006 Trại Thực Nghiệm Thủy Sản, Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Cá bố mẹ thu mua từ hồ Trò An nuôi vỗ trại thực nghiệm Cá cho ăn thức ăn công nghiệp (28% đạm) với phần 5% trọng lượng thân Thử nghiệm so sánh tác dụng hai chất kích thích sinh sản HCG LH-RHa Với loại, cá cho sinh sản với hai hình thức : gieo tinh nhân tạo cá bắt cặp đẻ tự nhiên Kết nghiên cứu cho thấy: - HCG cho tác dụng tốt LH-RHa - Ở hình thức sinh sản tự nhiên, HCG cho tỷ lệ thụ tinh từ 51 – 95%, tỷ lệ nở 62 – 94% - Ở nhiệt độ môi trường tương đối cao (31,5 – 33,5oC), hình thức cho cá bắt cặp đẻ tự nhiên tốt hình thức gieo tinh nhân tạo - Ương nuôi cá lăng nha: giai đoạn cá bột từ đến ngày tuổi ương bể Composite với thức ăn Moina + Chiều dài trung bình cá ngày tuổi 12,8mm, trọng lượng trung bình 0,06g ii ABSTRACT The study was carried out from 3/2006 – 6/2006 at Experimental Farm for Aquaculture, Faculty Of Fisheries belonging to Nong Lam University in Ho Chi Minh City Adult of red-tail catfish was collected from Tri An reservoir The broodstock was daily fed on trash fish with diet 5% of body weight Breeders were induced two kinds of hormone such as HCG and LH-RHa with DOM Spawning was carried out by artificial insemination and natural reproduction The result of the study shows that - HCG has better effects than LH-RHa - With natural reproduction (HCG), fertilization rates ranged from 51 – 95%, hatching rates oscillated from 62 – 94% - At high temperature (31,5 – 33,50C), natural reproduction was better than artificial insemination - Nursing (from to – days old fry), the fry was nursed in composite tanks with the main kind of feed was Moina - Average size of – days old fries were 12,8mm in length and 0,06g in weight iii LỜI CẢM ƠN Chúng xin chân thành cảm ơn : Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa Thủy Sản Cùng toàn thể q thầy cô Khoa Khoa Học, Khoa Thủy Sản tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho bạn sinh viên suốt khóa học Đặc biệt xin gởi lòng biết ơn chân thành đến thầy Ngô Văn Ngọc tận tình hướng dẫn giúp đỡ suốt trình học tập thực đề tài tốt nghiệp Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn đến anh công nhân kỹ sư Trại Thực Nghiệm Thủy Sản Trường Đại Học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh tạo điều kiện giúp đỡ thực nghiên cứu Do hạn chế thời gian mặt kiến thức nên luận văn không tránh khỏi thiếu xót, mong đón nhận ý kiến đóng góp q thầy cô bạn để luận văn hoàn chỉnh iv MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG TÊN ĐỀ TÀI TÓM TẮT TIẾNG VIỆT TÓM TẮT TIẾNG ANH LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC BẢNG DANH SÁCH ĐỒ THỊ DANH SÁCH HÌNH ẢNH DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii iii iv vi vii viii ix x I GIỚI THIỆU 1.1 1.2 1 Đặt Vấn Đề Mục Tiêu Đề Tài II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 2.1.1 Đặc Điểm Sinh Học Cá Lăng Nha Phân loại 2 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 Phân bố Đặc điểm hình thái Đặc điểm dinh dưỡng Đặc điểm sinh sản Phân biệt đực, 2 3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 Chất Kích Thích Sinh Sản (CKTSS) Dùng Sinh Sản Nhân Tạo HCG (Human Chorionic Gonadotropin) GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone) Chất kháng Dopamine 5 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 Ảnh Hưởng Các Yếu Tố Bên Ngoài lên Sự Phát Triển Tuyến Sinh Dục Cá Bố Mẹ Thức ăn Nhiệt độ Quang kỳ Dòng chảy Các yếu tố khác 7 7 v III VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 3.1 3.2 3.3 Thời Gian Đòa Điểm Thực Hiện Đề Tài Vật Liệu Thí Nghiệm Phương Pháp Nghiên Cứu 9 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 Nguồn gốc cá bố mẹ Nghiên cứu số tiêu sinh sản Kỹ thuật sinh sản nhân tạo Ương nuôi cá bột 9 10 17 3.3.5 Các tiêu thủy lý hóa 3.3.6 Phân tích thống kê 19 19 IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 20 4.1 20 Các Yếu Tố Chất Lượng Nước 4.1.1 Yếu tố môi trường giai đoạn cho cá sinh sản 4.1.2 Yếu tố môi trường ương cá bột 20 21 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 Kết Quả Sinh Sản Nghiệm thức (LH-RHa) Nghiệm thức (HCG) So sánh tác dụng kích dục LH-RHa HCG 22 22 23 25 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 Kết Quả Ấp Trứng Kết ấp trứng nghiệm thức (LH-RHa) Kết ấp trứng nghiệm thức (HCG) So sánh kết ấp trứng hai HTSS sử dụng LH-RHa HCG 27 27 31 34 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 Tỷ Lệ Sống Tỷ lệ sống nghiệm thức (LH-RHa) Tỷ lệ sống nghiệm thức (HCG) So sánh tỷ lệ sống hai HTSS sử dụng LH-RHa HCG 39 39 40 41 4.5 Kết Quả Sử Dụng HCG Hình Thức Sinh Sản Tự Nhiên 4.5.1 Kết sinh sản 4.5.2 Kết ấp trứng 43 44 45 vi V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 49 5.1 5.2 49 49 Kết Luận Đề Nghò TÀI LIỆU THAM KHẢO vii PHỤ LỤC Phụ Lục Kết Quả Gieo Tinh Cá Hai Nghiệm Thức Phụ Lục Kết Quả Sinh Sản Tự Nhiên Cá Hai Nghiệm Thức Phụ Lục Kết Quả Kích Thích HCG Hình Thức Sinh Sản Tự Nhiên Phụ Lục Kết Quả Kích Thích Sinh Sản HCG Hai Hình Thức Sinh Sản Phụ Lục Kết Quả Kích Thích Sinh Sản LH-RHa Hai Hình Thức Sinh Sản Phụ Lục Chiều Dài Trọng Lượng Cá Ngày Tuổi (Hình thức SSTN dùng CKTSS HCG) Phụ Lục Kết xử lý thống kê viii DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG NỘI DUNG Bảng Bảng Bảng Bảng Bảng Bảng Bảng Bảng Bảng Bảng Bảng Bảng Bảng Bảng Các yếu tố môi trường giai đoạn cho cá sinh sản Các yếu tố môi trường ương Kết sinh sản nghiệm thức (LH-RHa) Kết sinh sản nghiệm thức (HCG) Kết sử dụng LH-RHa HCG hình thức gieo tinh Kết sử dụng LH-RHa HCG hình thức SSTN Kết ấp trứng nghiệm thức (LH-RHa) Kết ấp trứng nghiệm thức (HCG) Kết ấp trứng hình thức gieo tinh Kết ấp trứng hình thức sinh sản tự nhiên Tỷ lệ sống cá bột nghiệm thức (LH-RHa) Tỷ lệ sống cá bột nghiệm thức (HCG) Kết sinh sản hình thức SSTN dùng CKTSS HCG Kết ấp trứng hình thức SSTN dùng CKTSS HCG 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 TRANG 20 21 22 24 25 26 27 31 34 37 39 40 44 45 Bảng phân tích phương sai TLN hình thức SSTN Nguồn biến thiên Tổng bình phương Độ tự Phương sai F-tính Mức sai khác Giữa hai NT 272.22222 272.22222 21.053 0003 Trong NT 206.88889 16 12.93056 Toång 479.11111 17 Bảng phân tích đa phương TLN hình thức SSTN -NT Count Trung bình Nhóm tương đồng -1 60.888889 X 68.666667 X -Đối chiếu sai số tuyệt đối giới hạn 1-2 -7.77778 3.59440 * -* sai khác có ýnghóa mặt thống kê Bảng phân tích phương sai TLS hình thức SSTN Nguồn biến thiên Tổng bình phương Độ tự Phương sai F-tính Mức sai khaùc Giữa hai NT 84.50000 84.500000 5.592 0310 Trong NT 241.77778 16 15.111111 Toång 326.27778 17 Bảng phân tích đa phương TLN hình thức SSTN -NT Count Trung bình Nhóm tương đồng -1 81.444444 X 85.777778 X -Đối chiếu sai số tuyệt đối giới haïn 1-2 -4.33333 3.88567 * -* sai khác có ýnghóa mặt thống kê 4.3 Kết Quả Phân Tích Nghiệm thức Bảng phân tích phương sai TGHƯ ôû NT1 Nguồn biến thiên Tổng bình phương Độ tự Phương sai F-tính Mức sai khác Giữa hai NT 8888889 8888889 1.600 2240 Trong NT 8.8888889 16 5555556 Tổng 9.7777778 17 Bảng phân tích phương sai SSSTT NT1 Nguồn biến thiên Tổng bình phương Độ tự Phương sai F-tính Mức sai khaùc Giữa hai NT 2.2614E0006 2261356 070 7971 Trong NT 5.1473E0008 16 32170640 Tổng 5.1699E0008 17 Bảng phân tích phương sai TLTT NT1 Nguoàn biến thiên Tổng bình phương Độ tự Phương sai F-tính Mức sai khác Giữa hai NT 3253.5556 3253.5556 8.832 0090 Trong NT 5894.4444 16 368.4028 -Toång 9148.0000 17 Bảng phân tích đa phương TLTT NT1 -NT Count Trung bình Nhóm tương đồng -1 25.555556 X 52.444444 X -Đối chiếu sai số tuyệt đối giới hạn 1-2 -26.8889 19.1858 * -* sai khác có ýnghóa mặt thống kê Bảng phân tích phương sai TLN ôû NT1 Nguồn biến thiên Tổng bình phương Độ tự Phương sai F-tính Mức sai khác Giữa hai NT 1233.3889 1233.3889 3.209 0921 Trong NT 6148.8889 16 384.3056 Tổng 7382.2778 17 Bảng phân tích phương sai TLS NT1 -Nguồn biến thiên Tổng bình phương Độ tự Phương sai F-tính Mức sai khác Giữa hai NT 174.22222 174.22222 3.235 0910 Trong NT 861.77778 16 53.86111 Tổng 1036.0000 17 4.4 Kết Quả Phân Tích Nghiệm thức Bảng phân tích phương sai TGHƯ NT2 Nguồn biến thiên Tổng bình phương Độ tự Phương sai F-tính Mức sai khaùc Giữa hai NT 5.555556 5.5555556 3.390 0842 Trong NT 26.222222 16 1.6388889 Toång 31.777778 17 Bảng phân tích phương sai SSSTT NT2 Nguồn biến thiên Tổng bình phương Độ tự Phương sai F-tính Mức sai khác Giữa hai NT 1.7444E0007 17444356 366 5598 Trong NT 7.6171E0008 16 47606976 Tổng 7.7916E0008 17 Bảng phân tích phương sai TLTT ôû NT2 Nguồn biến thiên Tổng bình phương Độ tự Phương sai F-tính Mức sai khác Giữa hai NT 4386.7222 4386.7222 10.655 0049 Trong NT 6587.5556 16 411.7222 -Tổng 10974.278 17 Bảng phân tích đa phương TLTT NT2 -NT Count Trung bình Nhóm tương đồng -1 46.777778 X 78.000000 X -Đối chiếu sai số tuyệt đối giới hạn 1-2 -31.2222 20.2824 * -* sai khaùc có ýnghóa mặt thống kê Bảng phân tích phương sai TLN NT2 Nguồn biến thiên Tổng bình phương Độ tự Phương sai F-tính Mức sai khaùc Giữa hai NT 2026.7222 2026.7222 4.937 0411 Trong NT 6568.2222 16 410.5139 Toång 8594.9444 17 Bảng phân tích đa phương TLN NT2 -NT Count Trung bình Nhóm tương đồng -1 47.444444 X 68.666667 X -Đối chiếu sai số tuyệt đối giới hạn 1-2 -21.2222 20.2526 * -* sai khác có ýnghóa mặt thống kê Bảng phân tích phương sai TLS NT2 -Nguồn biến thiên Tổng bình phương Độ tự Phương sai F-tính Mức sai khác Giữa hai NT 410.88889 410.88889 8.046 0119 Trong NT 817.11111 16 51.06944 Tổng 1228.0000 17 Bảng phân tích đa phương TLS NT2 -NT Count Trung bình Nhóm tương đồng -1 76.222222 X 85.777778 X -Đối chiếu sai số tuyệt đối giới hạn 1-2 -9.55556 7.14329 * -* sai khác có ýnghóa mặt thống kê 4.5 Kết Quả Phân Tích Hình thức SSTN (HTSSTN) dùng CKTSS HCG Bảng phân tích phương sai TGHƯ HTSSTN duøng CKTSS HCG Nguồn biến thiên Tổng bình phương Độ tự Phương sai F-tính Mức sai khác Giữa hai NT 7.517500 1.5035000 1.001 4411 Trong NT 31.529167 21 1.5013889 Tổng 39.046667 26 Bảng phân tích phương sai SSSTT HTSSTN dùng CKTSS HCG Nguồn biến thiên Tổng bình phương Độ tự Phương sai F-tính Mức sai khác Giữa hai NT 4.5243E0008 90486725 1.623 1975 Trong NT 1.1707E0009 21 55747296 Tổng 1.6231E0009 26 Bảng phân tích phương sai TLTT HTSSTN dùng CKTSS HCG Nguồn biến thiên Tổng bình phương Độ tự Phương sai F-tính Mức sai khác Giữa hai NT 5488.0463 1097.6093 6.245 0011 Trong NT 3690.9167 21 175.7579 -Toång 9178.9630 26 Bảng phân tích đa phương TLTT HTSSTN duøng CKTSS HCG -NT Count Trung bình Nhóm tương đồng -3 51.333333 X 66.333333 XX 6 78.833333 XX 87.750000 X 94.333333 X 95.000000 X -Đối chiếu sai số tuyệt đối giới hạn 1-2 7.25000 23.8823 1-3 43.6667 25.1741 * 1-4 0.66667 22.5164 1-5 28.6667 22.5164 * 1-6 16.1667 22.5164 2-3 36.4167 21.0622 * 2-4 -6.58333 17.8008 -* sai khác có ýnghóa mặt thống kê Bảng phân tích phương sai TLN HTSSTN dùng CKTSS HCG Nguồn biến thiên Tổng bình phương Độ tự Phương sai F-tính Mức sai khaùc Giữa hai NT 3863.7685 772.75370 40.765 0000 Trong NT 398.0833 21 18.95635 Tổng 4261.8519 26 Bảng phân tích đa phương TLN HTSSTN dùng CKTSS HCG -NT Count Trung bình Nhóm tương đồng -3 62.333333 X 64.333333 X 75.250000 X 6 81.000000 X 93.333333 X 94.000000 X -Đối chiếu sai số tuyệt đối giới hạn 1-2 18.7500 7.84324 * 1-3 31.6667 8.26750 * 1-4 0.66667 7.39467 1-5 29.6667 7.39467 * 1-6 13.0000 7.39467 * 2-3 12.9167 6.91708 * 2-4 -18.0833 5.84600 * -* sai khác có ýnghóa mặt thống kê Bảng phân tích phương sai TLS HTSSTN dùng CKTSS HCG -Nguồn biến thiên Tổng bình phương Độ tự Phương sai F-tính Mức sai khaùc Giữa hai NT 1004.4630 200.89259 30.756 0000 Trong NT 137.1667 21 6.53175 Toång 1141.6296 26 Bảng phân tích đa phương TLS HTSSTN duøng CKTSS HCG -NT Count Trung bình Nhóm tương đồng -5 81.166667 X 3 92.333333 X 6 94.833333 XX 96.000000 XX 96.833333 X 97.000000 XX -Đối chiếu sai số tuyệt đối giới hạn 1-2 1.00000 4.60397 1-3 4.66667 4.85301 1-4 0.16667 4.34067 1-5 15.8333 4.34067 * 1-6 2.16667 4.34067 2-3 3.66667 4.06032 2-4 -0.83333 3.43160 -* sai khác có ýnghóa mặt thống kê ... NĂNG SUẤT SẢN XUẤT GIỐNG CÁ LĂNG NHA (MYSTUS WYCKIOIDES Chaux Fang, 1949) Được thực Trần Nguyễn Thanh Phương Luận văn đệ trình để hoàn tất yêu cầu cấp Kỹ Sư Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: Ngô Văn... thiếu xót, mong đón nhận ý kiến đóng góp q thầy cô bạn để luận văn hoàn chỉnh iv MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG TÊN ĐỀ TÀI TÓM TẮT TIẾNG VIỆT TÓM TẮT TIẾNG ANH LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC BẢNG... trứng hình thức SSTN dùng CKTSS HCG 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 TRANG 20 21 22 24 25 26 27 31 34 37 39 40 44 45 ix DANH SÁCH ĐỒ THỊ ĐỒ THỊ NỘI DUNG Đồ thò 4.1 Đồ
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NÂNG CAO NĂNG SUẤT SẢN XUẤT GIỐNG CÁ LĂNG NHA (MYSTUS WYCKIOIDES Chaux và Fang, 1949) , BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NÂNG CAO NĂNG SUẤT SẢN XUẤT GIỐNG CÁ LĂNG NHA (MYSTUS WYCKIOIDES Chaux và Fang, 1949)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn