KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG MÔ HÌNH LUÂN CANH TÔM LÚA TẠI HUYỆN MỸ XUYÊNTỈNH SÓC TRĂNG.

78 65 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA THUỶ SẢN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề Tài: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG MÔ HÌNH LUÂN CANH TÔM LÚA TẠI HUYỆN MỸ XUYÊN-TỈNH SÓC TRĂNG NGÀNH KHOÁ SINH VIÊN THỰC HIỆN : NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN : 2002-2006 : TRẦN ĐỨC ĐẠT Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 08/2006 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG MÔ HÌNH LUÂN CANH TÔM LÚA TẠI HUYỆN MỸ XUYÊN-TỈNH SÓC TRĂNG Thực bởi: Trần Đức Đạt Luận văn đệ trình để hoàn tất yêu cầu cấp Kỹ Sư Nuôi trồng thủy sản Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Tư Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 08/2006 CẢM TẠ Chúng xin chân thành cảm ơn: - Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm TPHCM - Ban Chủ nhiệm quý thầy cô Khoa Thủy Sản Trường Đại học Nông Lâm TPHCM tận tình giảng dạy suốt thời gian học tập khoa Chúng xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: - Thầy Nguyễn Văn Tư tận tình giúp đỡ trực tiếp hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài - Gia đình anh Đinh Văn Lộc tận tình giúp đỡ suốt trình điều tra Tôi xin chân thành cảm ơn anh Trạm Khuyến ngư huyện Mỹ Xuyên nông hộ canh tác mô hình luân canh tôm-lúa xã Ngọc Đông Gia Hòa I cung cấp thông tin quý báu nhiệt giúp đỡ suốt trình điều tra Cám ơn bạn bè lớp giúp đỡ suốt thời gian học tập thực đề tài Do thời gian có hạn kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót, mong đóng góp ý kiến quý thầy cô bạn ii TÓM TẮT Để khảo sát trạng mô hình luân canh tôm-lúa hai xã Ngọc Đông Gia Hòa I huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, tiến hành điều tra cách vấn trực tiếp 60 hộ hai xã theo biểu mẫu soạn sẵn có kết sau: − Trình độ học vấn người nông dân thấp, gây hạn chế việc tiếp thu tiến kỹ thuật; nhiên, kinh nghiệm canh tác họ tương đối cao − Ýù thức cộng đồng việc bảo vệ môi trường người dân nuôi tôm, việc tuân thủ lòch thời vụ thả giống kém, gây hậu dòch bệnh dễ xảy − Trong trình canh tác mô hình luân canh tôm-lúa, người nông dân gặp phải nhiều khó khăn nuôi tôm chất lượng giống kém, nguồn nước bò ô nhiễm Đặc biệt tình trạng thiếu vốn đầu tư bà nông dân dẫn đến việc không đáp ứng đủ yêu cầu kỹ thuật vụ tôm, làm giảm suất canh tác − Mức chi phí đầu tư bình quân cho tôm-lúa xã Ngọc Đông 31.940.000 đồng, Gia Hòa I 29.470.000 đồng Thu nhập bình quân xã Ngọc Đông 9.228.000 đồng, xã Gia Hòa I -2.440.000 đồng Trong trình nuôi, yếu tố đònh đến suất trình độ kỹ thuật chất lượng giống Qua có đưa số đề xuất để góp phần giải khó khăn tồn mô hình luân canh tôm-lúa, từ tìm hướng bền vững hiệu cho mô hình, góp phần xoá đói giảm nghèo cho người nông dân iii ABSTRACT To study the recent status of rice-shrimp rotated system in the two communes of Ngoc Dong and Gia Hoa I of My Xuyen district of Soc Trang province, sixty households were interviewed based on a questionnaire The results of the study showed that: - - - - - The education level of farmers was low, resulted is limitation of adopting new techniques of aquaculture; however their experience of aquaculture was relatively high Community awareness on environmental protection as well as applying recommended cropping calendar of the farmers was low, resulted is shrimp disease outbreaking The shrimp culture farmers faced many difficulties of applying the rice-shrimp system such as poor quality shrimp seek, polluted water source Particularly, lack of capital of the households led to unfulfilling required techniques and low yield of shrimp culture Average operation cost for hectare of rice-shrimp system was 31,940,000 VND in Ngoc Dong commune and 29,470,000 VND in Gia Hoa I commune Average profit was 9,228,000 VND in Ngoc Dong and -2,440,000 VND in Gia Hoa I commune The key factors for a successful shrimp culture crop were techniques adoption and shrimp seek quality Based on the study findings we also offered some solutions to the problems of the rice-shrimp system to make it develop more sustainably iv MỤC LỤC ĐỀ MỤC CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii ABSTRACT .iv DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU v DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ VÀ HÌNH ẢNH vi PHUÏ LUÏC vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐƠN VỊ viii I GIỚI THIỆU 1.1 Đặt Vấn Đề 1.2 Mục Tiêu II.TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều Kiện Tự Nhiên Và Hiện Trạng Kinh Tế Xã Hội Của Huyện Mỹ Xuyên-Tỉnh Sóc Trăng 2.1.1 Điều kiện tự nhieân .5 2.1.2 Hiện trạng kinh tế-xã hội huyện Mỹ Xuyên-tỉnh Sóc Trăng 2.1.3 Tình hình phát triển nông nghiệp thuỷ sản huyện Mỹ Xuyên 10 2.2 Sơ Lược Về Con Tôm Sú 11 2.2.1 Phân Loại-Phân bố 12 2.2.2 Cấu tạo 12 2.2.3 Tập tính dinh dưỡng môi trường sống 13 2.3 Sơ Lược Về Cây Lúa 14 2.3.1 Giới thiệu giống lúa ST5 14 2.3.2 Qui trình canh tác lúa ST5 mô hình tôm-lúa 15 2.4 Tình Hình Canh Tác Mô Hình Luân Canh Tôm-Lúa Tại xã Ngọc Đông Gia Hòa I 17 2.4.1 Sơ lược mô hình luân canh tôm-lúa 18 2.4.2 Hiện trạng phát triển mô hình luân canh tôm-lúa 19 III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Thời Gian Và Đòa Điểm Thực Hiện Đề Tài 20 3.2 Điều Tra Và Thu Thập Thông Tin 20 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 20 3.2.2 Xử lý số lieäu 20 IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 21 4.1 Hiện Trạng Kinh Tế-Xã Hội Tại Hai Xã Ngọc Đông Và Gia Hòa I 21 4.1.1 Dân số 21 4.1.2 Hiện trạng sử dụng đất 21 4.1.3 Sự phân bố tuổi 21 4.1.4 Trình độ học vấn 22 4.1.5 Kinh nghiệm nuôi 23 4.1.6 Số lao động nông hộ .24 4.1.7 Nguồn học hỏi kỹ thuật 25 4.1.8 Khả huy động vốn nông hộ .26 4.2 Các Đặc Trưng Kỹ Thuật Trong Mô Hình Luân Canh Tôm-Lúa 27 4.2.1 Cấu trúc ao nuôi .27 4.2.2 Diện tích ao nuôi 28 4.2.3 Hieän trạng sử dụng ao lắng 29 4.2.4 Cải tạo ruộng .30 4.2.5 Nguồn nước 32 4.2.6 Con gioáng .32 4.2.7 Ương lại giống ruộng đất 33 4.2.8 Chăm sóc-quản lý 35 4.2.9 Dòch bệnh .36 4.3 Các Đặc Trưng Canh Tác Lúa Trong Mô Hình Luân Canh Tôm-Lúa 37 4.3.1 Quá trình rửa mặn 37 4.3.2 Chuẩn bò ruộng sạ lúa 37 4.3.3 Chaêm sóc –quản lý thu hoạch 37 4.3.4 Đòch hại sâu beänh .37 4.4 Những Khó Khăn Tồn Tại Của Mô Hình Luân Canh Tôm–Lúa Tại Huyện Mỹ Xuyên 38 4.4.1 Thuận lợi .38 4.4.2 Những khó khăn .39 4.4.3 Một số giải pháp cho mô hình luân canh tôm-lúa 39 4.5 Hiệu Quả Kinh Tế 40 4.5.1 Mức đầu tư cho ruộng luân canh tôm-lúa 40 4.5.2 Khấu hao mức đầu tư ruộng tôm-lúa 41 4.5.3 Chi phí đầu tư sản xuất cho ruộng tôm-lúa 41 4.5.4 Kết quả-hiệu kinh tế ruộng luân canh tôm-lúa .44 4.6 Ý Kiến Của Các Nông Hộ Về Xu Hướng Phát Triển Của Mô Hình Luân Canh Tôm-Lúa 46 V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 49 5.1 Kết Luận 49 5.2 Đề Nghò 50 TAØI LIỆU THAM KHẢO 51 Phụ lục 1: Phiếu điều tra mô hình luân canh tôm-lúa xã Ngọc Đông Gia Hoà I huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Traêng 52 Phụ lục 2: Những thông tin mô hình luân canh tôm-lúa xã Ngọc Đông Gia Hoaø I 57 Phần I: Thông tin chủ hộ 58 Phần II: Thông tin hoạt động sản xuất 59 Phần III: Hiệu kinh tế mô hình luân canh tôm-lúa 61 Phụ lục 3: Một số yếu tố liên quan đến suất vụ tôm .62 DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Nhiệt độ trung bình tháng năm huyện Mỹ Xuyên Bảng 2.2: Sự biến động độ mặn Mỹ Xuyên năm 2005 Bảng 2.3 Thống kê diện tích loại đất huyện Mỹ Xuyên Bảng 2.4: Diện tích nuôi tôm sú 2005 Sóc Trăng Bảng 2.5: Diện tích số lượng giống thả đòa bàn huyện Mỹ Xuyên 18 Bảng 4.1: Sự phân bố tuổi lao động suất nuôi tôm 21 Bảng 4.2: Trình độ học vấn suất nuôi tôm 22 Bảng 4.3: Kinh nghiệm nuôi suất nuôi tôm 23 Bảng 4.4: Số lao động nông hộ tham gia sản xuất suất nuôi tôm 23 Bảng 4.5: Tham dự tập huấn kỹ thuật hộ nuôi tôm 24 Bảng 4.6: Tình hình dư nợ xã Hòa Tú I-huyện Mỹ Xuyên .25 Bảng 4.7: Hình dạng ruộng canh tác suất nuôi tôm 26 Bảng 4.8: Diện tích ruộng canh tác suất nuôi tôm 27 Bảng 4.9: Hiện trạng sử dụng ao lắng mô hình luân canh tôm-lúa 28 Bảng 4.10: Các bước qui trình chuẩn bò ruộng nông dân xã Ngọc Đông 29 Bảng 4.11: Các bước qui trình chuẩn bò ruộng nông dân xã Gia Hoà I 30 Bảng 4.12: Số hộ kiểm tra chất lượng tôm giống 32 Bảng 4.13 Mật độ thả tôm giống xã Ngọc Đông Gia Hòa I………… ….33 Bảng 4.14: Số hộ ương lại giống ruộng nuôi 34 Bảng 4.15: Tình hình dòch bệnh vụ tôm 2006 36 Bảng 4.16: Diện tích tôm sú bò thiệt hại đòa bàn huyện Mỹ Xuyên 36 Bảng 4.17: Số lần thả giống vụ tôm nông hộ 37 Bảng 4.18: Chi phí đầu tư cho tôm lúa 40 Bảng 4.19: Khấu hao chi phí vụ nuôi .41 Bảng 4.20: Chi phí bình quân đầu tư sản xuất tôm-lúa xã Ngọc Đông 41 Bảng 4.21: Chi phí bình quân đầu tư sản xuất tôm-lúa xã Gia Hoà I… 42 Bảng 4.22 Biến phí đầu tư vào mô hình tôm-lúa xã Ngọc Đông Gia Hoaø I .42 Baûng 4.23 Chi phí lao động xã Ngọc Đông Gia Hoà I……………………43 Bảng 4.24: Hiệu kinh tế lúa-tôm xã Ngọc Đông 44 Bảng 4.25: Hiệu kinh tế lúa-tôm xã Gia Hoà I 45 Bảng 4.26: Tỉ lệ % hộ nông dân việc khắc phục không khó khăn xã Ngọc Đông Gia Hoà I…………………………………………………….46 Bảng 4.27: Ýù kiến nông dân tình hình phát triển mô hình tôm-lúa năm tới 47 v đến tình trạng mọc rong đáy nhiều, hay loại nhuyễn thể hai mảnh vỏ, giáp xác nhiều ruộng nuôi Do đa số hộ nông dân chưa hoàn vốn nợ ngân hàng nên không ngân hàng cho vay, điều đồng nghóa với việc không đủ nguồn lực đầu tư cho vụ năm sau, ngoại trừ số trường hợp toán dứt điểm số nợ cũ vay tiếp Về vấn đề trên, sau thực tế gia đình nông hộ, thấy họ khả hoàn trả nợ ngân hàng lí thua lỗ mà thực suy nghó họ không muốn trả, sợ trả không vay tiếp lần sau Đây nguyên nhân làm ngân hàng đầu tư không dám mạnh dạn đầu tư cho nông dân Một vấn đề tình trạng nâng giá bán thức ăn ép giá mua tôm thương lái người nông dân, nguyên nhân chủ yếu người dân không đủ vốn nên phải phụ thuộc vào thương lái 5.2 Đề Nghò Qua kết khảo sát được, nhận thấy mô hình luân canh tôm-lúa xã Ngọc Đông Gia Hoà I gặp nhiều khó khăn, xin đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế khắc phục khó khăn trên: Các quan chủ quản ngành thuỷ sản tỉnh Sóc Trăng nên có qui hoạch rõ ràng phân vùng phát triển thuỷ sản, đặc biệt phải phát triển hệ thống thuỷ lợi nội đồng, bảo đảm cho việc cung cấp nước nuôi tôm Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác quản lý nguồn giống từ tỉnh khác nhập vào đòa phương, nhằm giúp cho người dân yên tâm nuôi tôm Tăng cường công tác khuyến ngư, xây dựng mạng lưới khuyến ngư sâu, rộng nhằm đưa kỹ thuật đến người dân nhanh xác Khuyến khích phát triển câu lạc khuyến ngư nhằm giúp người dân dễ dàng trao đổi kinh nghiệm thông tin nghề Yêu cầu người dân nâng cao ý thức cộng đồng, tuân thủ lòch thời vụ vấn đề cấp thoát nước Nhà nước cần có sách ưu đãi cho nông dân vay vốn để đầu tư cho nuôi tôm, vấn đề cho vay vốn phải ngân hàng tiến hành khảo sát kỹ trước đònh cho vay vốn Nhà nước cần có biện pháp chế tài nhằm hạn chế ép giá thương lái, gây khó khăn cho người nuôi tôm, từ tạo niềm tin cho người nông dân yên tâm với nghề TÀI LIỆU THAM KHẢO LÂM QUANG HIỀN, 2006, Kỹ thuật trồng lúa chất lượng cao, Sở Nông nghiệp & PTNT Tỉnh Sóc Trăng - Trung tâm Khuyến nông Tỉnh Sóc Trăng NGUYỄN THỊ LANG BÙI CHÍ BỮU, 2004, Giống lúa sản xuất hạt giống lúa tốt TRẦN THỊ TUYẾT MINH TRẦN THỊ BÍCH NGỌC, 2005, Khảo sát số yếu tố kỹ thuật kinh tế xã hội mô hình nuôi tôm sú tỉnh Sóc Trăng Luận văn tốt nghiệp Khoa Thuỷ Sản Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM CHU THỊ THƠM, PHAN THỊ LÀI NGUYỄN VĂN TÓ, 2005 Kỹ thuật nuôi tôm nước lợ Nhà xuất Lao Động-Hà Nội VŨ THẾ TRỤ, 1993, Cải tiến kỹ thuật nuôi tôm Việt Nam Nhà xuất Nông Nghiệp SỞ THUỶ SẢN TỈNH SÓC TRĂNG, 2005, Báo cáo hoạt động thuỷ sản năm 2005 phương hướng - nhiệm vụ năm 2006 UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN MỸ XUYÊN, 2005, Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2005 theo nghò HĐND huyện phương hướng nhiệm vụ năm 2006 PHỤ LỤC Phụ Lục 1: Phiếu điều tra mô hình luân canh tôm-lúa xã Ngọc Đông Gia Hoà I huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng I II THÔNG TIN CHUNG Tên Chủ Hộ : Giới tính Nam [ ] Nữ [ ] Tuổi : Trình độ học vấn : Dân tộc: Kinh nghiệm canh tác mô hình tôm-lúa: Số lao động gia đình: Số người trực tiếp canh tác tôm-lúa: Tổng diện tích canh tác tôm-lúa: Nguồn vốn từ đâu? ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI Đất Chú (Bác) canh tác đất: Đất sở hữu [ ] Đất thuê [ ] Chú (Bác) tiếp nhận kỹ thuật canh tác mô hình luân canh tôm lúa thông qua: Cán khuyến ngư [ ] Báo đài, tài liệu [ ] Học theo hộ bên cạnh [ ] Thương lái, chủ cửa hàng thuốc, thức ăn Tôm [ ] Nguồn vốn đầu tư Chú (Bác) có từ đâu? Vốn vay [ ] Vốn tự có gia đình [ ] Nếu vốn vay, lãi suất bao nhiêu? ………….% III VỤ TÔM 3.1 Ruộng nuôi Diện tích mặt nước:…………Diện tích ao lắng:……… Diện tích mương:……….(ha) Nguồn nước cấp:………………Dụng cụ cấp gì? Cống bọng [ ] số lượng:……… Khẩu độ:…………… Máy bơm [ ] Có hút bùn đáy không? Có [ ] không [ ] Có phơi ruộng không? Có [ ] không [ ] Có bón vôi không? Có [ ] không [ ] [ ] Ca(OH)2 [ ] CaCO3 CaO [ ] Dolomite [ ] Liều sử dụng : Cách sử dụng : Trùc thả tôm giống, có diệt tạp không? Có [ ] không [ ] Nếu có, loại : Liều sử dụng : Cách sử dụng : Thời vụ canh tác vụ tôm Chú (Bác) từ tháng mấy? 3.2 Nguồn giống Tôm giống có nguồn gốc từ đâu? Trại giống, không qua giống [ ] Trại giống, qua giống [ ] Trôi [ ] Cỡ giống lúc thả? Post………… Chú (Bác) có đem giống kiểm dòch không? Có [ ] không [ ] Giống sau mua về, Chú (Bác) ương giống ao thời gian sau thả hay thả liền ruộng? Có [ ] không [ ] Nếu có, ương bao lâu?…………ngày Mật độ thả ……………(con/m2) Chú(Bác) thả giống tự hay theo khuyến cáo TT Khuyến Ngư? Tự [ ] Theo khuyến cáo [ ] 3.3 Chăm sóc quản lý-thu hoạch Mực nước chảng/dưới mương sâu bao nhiêu? / (cm) 2.Chú (Bác) dùng loại thức ăn nào? Viên công nghiệp [ ] Tươi [ ] Thức ăn tự chế [ ] Nếu thức ăn tự chế, thành phần gồm gì? Phương pháp chế biến thức ăn? Lí Chú (Bác) dùng loại thức ăn trên? Giá rẻ, dễ kiếm [ ] Hộ kế bên giới thiệu [ ] Tiếp thò từ hãng thức ăn [ ] Lí khác: Số lần cho ăn ngày? Thời gian lần cho ăn: Cách cho ăn? Chú (Bác) có tính tổng lượng thức ăn cho tôm ăn ngày hay không? Có [ ] không [ ] 6.Chú (Bác) có dùng nhá để kiểm tra thừa, thiếu thức ăn không? Có [ ] không [ ] Chú (Bác) có bón bổ sung phân cho ruộng để gây màu nước nuôi không? Có [ ] không [ ] Nếu có, loại : Liều sử dụng : Cách sử dụng : Hình thức cấp thoát nước Không thay nước [ ] Cấp bù [ ] Có thay nước [ ] Thời gian đònh kỳ thay nước bao lâu? Trước cấp nước, có kiểm tra chất lượng nguồn nước cấp không? Có [ ] không [ ] 9.Chú (Bác) có đònh kỳ có kiểm tra tăng trọng tôm hay không? Có [ ] không [ ] 10.Chú (bác) có thường xuyên bổ sung vitamin, khoáng vi lượng, đa lượng vào thức ăn cho tôm hay không? Có [ ] không [ ] 11 Trong trình nuôi,tôm có dòch bệnh không? Có [ ] Không [ ] Nếu có bệnh gì? 12.Năng suất thu hoạch tôm………………… (tấn/ha) 13.Cỡ tôm bình quân:………….(con/kg) Giá bán …… VNĐ/Kg IV VỤ LÚA 4.1 Chuẩn bò ruộng Thời vụ canh tác vụ lúa Chú (Bác) từ tháng mấy? Chú (Bác) có rửa mặn ruộng trước gieo sạ không? Có [ ] không [ ] Nếu có bao lâu?……………… ngày Chú có tiến hành bón lót cho ruộng trước trồng lúa không? Có [ ] không [ ] Nếu có, Loại :……………… Liều sử dụng :…………(kg/công) 4.2 Nguồn giống Nguốn gốc lúa? Gia đình, mùa trước để lại [ ] Mua từ trung tâm giống [ ] Mua từ hàng xóm [ ] Chú (Bác) trồng giống lúa gì? 4.3 Chăm sóc thu hoạch Chú (Bác) có đònh kỳ bón phân cho ruộng lúa không? Có [ ] không [ ] Nếu có, Loại : Liều sử dụng : ………… kg/công Cách sử dụng : Chú (Bác) có đònh kỳ sử dụng thuốc trừ sâu, hoá chất cho lúa không? Có [ ] không [ ] Nếu có, Loại : Liều sử dụng : ………… kg/công Cách sử dụng : Trong trình canh tác, thường có đòch hại phá lúa không? Có [ ] không [ ] Đòch hại:…………………………………… Phương pháp khắc phục đòch hại:……………………………………… 4.Năng suất thu hoạch lúa ………………kg/công 5.Giá bán thò trường ……………………VNĐ/Kg 4.4 Một số vấn đề chung mô hình luân canh tôm lúa Theo Chú (Bác), năm canh tác vừa qua, Chú (Bác) gặp khó khăn nào? Trong trình thực mô hình luân canh tôm lúa, Chú (Bác) nhận hỗ trợ đòa phương? * Vốn có [ ] không [ ] Vốn vay hình thức nào? Ngắn hạn [ ] Trung hạn [ ] Dài hạn [ ] Lãi suất bao nhiêu? * Kỹ thuật có [ ] không [ ] * Vấn đề ô nhiễm có [ ] không [ ] Chất thải vụ nuôi tôm? Sự nhiễm bẩn đất, nguồn nước có dòch bệnh? * Tuyên truyền vấn đề sử dụng kháng sinh hoá chất cấm có [ ] không [ ] * Sự trợ giá ? có [ ] không [ ] Kế hoạch tương lai Chú (Bác) ? Phát triển nuôi tôm theo hướng công nghiệp [ ] Rửa mặn, quay lại chuyên canh lúa [ ] Tiến hành hợp tác nông hộ để giúp canh tác theo mô hình luân canh tôm lúa [ ] Mong muốn Chú (Bác) tương lai gì? V ƯU – NHƯC ĐIỂM CỦA MÔ HÌNH LÚA TÔM Theo (bác), hộ thành công, đâu yếu tố đònh? Theo (bác), hộ thất bại, đâu nguyên nhân chính? Theo bác, mô hình luân canh tôm lúa có nên phát triển mạnh không? Theo (bác), mô hình luân canh tôm lúa có tác động qua lại với vụ tôm vụ lúa hay không? 5.Theo (bác), năm tới, việc canh tác theo hướng vụ tôm, xen với vụ lúa thuận lợi hay khó khăn hơn? • Nếu thuận lợi,thì đâu? • Nếu khó khăn, nguyên nhân gì? So với năm đầu chuyển qua luân canh tôm-lúa, bác nhận thấy việc canh tác mô hình dễ hay khó hơn? PHỤ LỤC Phụ lục 2: Những thông tin việc khảo sát mô hình luân canh tôm-lúa xã Ngọc Đông Gia Hoà I Phần I: thông tin chủ hộ stt Họ-tên Tuổi Tđvh (cấp 1=1, cấp 2=2, cấp 3=3, Đạihọc=4, mù chữ=5) Phái (nam=1, nữ=2) Dtộc (Kinh =1, Khơme =2, Tiều =3) 47 42 42 45 36 41 2 2 1 1 1 1 1 1 Kinh nghieäm Số lao động gia đình Số người trực tiếp nuôi tôm Diện tích nuôi (ha) 11 10 10 12 10 4 4 1,1 1,3 1,5 0,7 1,2 XÃ NGỌC ĐÔNG Dương Văn Dư Trần Văn Tú Huỳnh Văn Xa Mai Văn Ka Nguyễn Văn Tuấn Lê Minh Duyên 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nguyễn Thanh Tùng Trần Hoàng Liêm Ngô Văn Xua Nguyễn Văn Mười Huỳnh Công Pha Ngô Thanh Hùng Cao Văn Chức Lâm Văn Mường Võ Văn Lợi Huỳnh Tấn Đạt Võ Văn Tấn Trần Thò Thà Nguyễn Văn Lâm Nguyễn Văn Thuận Nguyễn Văn Cầu Trương Trung Kiên Ngô Việt Khoa Ngô Quốc Thanh Ngô Văn Vấn Trương Quốc Hào Ngô Văn Xưa Tống Văn Điệp Nguyễn Văn Mừng Trương Văn t 33 54 59 36 44 36 41 46 45 26 42 70 48 41 47 36 36 33 39 33 62 40 44 35 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 12 13 12 12 12 13 10 10 12 10 12 8 8 10 12 12 10 11 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 0,3 0,5 1,8 1,8 0,6 1.5 0,65 2,4 0,8 1,1 0,5 0,5 1,1 0,9 0,2 1,2 0,7 2,5 0,4 XÃ GIA HOÀ I stt Họ-tên Tuổi 31 32 33 34 Đặng Văn Tiến Lê Văn Tống Phạm Phong Phan Văn Tròn Trương Minh Trường Đặng Văn Bai Lê Minh Tòng Trương Tiến Dũng Trần Văn Lối Lê Văn Hiếu Lê Minh Đẳng Nguyễn Văn Thắng Hà Thanh Tòng Huỳnh thò Phương Trần Văn Mậu Trần Văn Tổng Nguyễn Văn Thi Nguyễn Văn Thức Huỳnh Văn Kiệp Phan Thanh Hiền 38 28 64 51 Tđvh (cấp 1=1,cấp 2=2, cấp 3=3, đại học=4, mù chữ=5) 1 49 36 58 35 33 42 40 54 59 54 38 46 54 44 41 35 2 1 2 1 2 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Phái (nam=1, nữ=2) 1 1 Dtộc (Kinh=1, Khơme=2, Tiều=3) 1 1 Kinh nghiệm Số lao động gia đình 11 10 2 Số người trực tiếp nuôi tôm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 10 11 11 10 11 10 12 2 3 6 2 1 2 2 2 Diện tích nuôi (ha) 0,5 1,3 1,1 0,12 0,9 0,9 0,6 0,9 1,4 1,5 1,2 0,4 1,6 1,2 0,8 1,6 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Lê Văn Liệt Nguyễn Văn Ngoan Huỳnh Văn Cầm Phạm Văn Trực Nguyễn Văn Phiên Nguyễn Quốc Thanh Phạm Văn Vũ Nguyễn Văn Đáng Huỳnh Đức Trung Hoách Thò Chiên 40 55 43 39 36 2 2 1 1 1 1 1 11 10 8 4 2 0,7 0,9 1,8 1,2 1,1 30 42 44 57 53 1 1 1 1 1 12 11 11 10 2 5 1 2 0,7 0,6 0,7 1,3 1,4 Phần II: Thông tin hoạt động sản xuất Stt Diện tích (ha) Chi phí giống tôm bình quân/ (triệu) Chi phí giống lúa bình quân /ha (triệu) Chi phí thuốchoá chất vụ tôm bình quân/ (triệu) 1,1 1,3 3,10 7,64 4,38 0,30 0,36 0,69 2,70 1,82 0,31 Hoï tên XÃ NGỌC ĐÔNG Dương Văn Dư Trần Văn Tú Huỳnh Văn Xa Chi phí thuốchoá chất vụ lúa bình quân/ (triệu) Chi phí thức ăn tôm bình quân/ (triệu) 1,50 1,09 0,54 9,80 1,80 3,60 10,73 1,36 0,00 2,46 0,62 0,00 Chi phí lượng/ (triệu) Chi phí lao động thuê/ (triệu) Chi phí lao động gia đình/ (triệu) Tổng biến phí/ (triệu) 4,80 27,60 17,45 40,45 7,8 16,38 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Stt Mai Vaên Ka Nguyễn Văn Tuấn Lê Minh Duyên Nguyễn Thanh Tùng Trần Hoàng Liêm Ngô Văn Xua Nguyễn Văn Mười Huỳnh Công Pha Ngô Thanh Hùng Cao Văn Chức Lâm Văn Mường Võ Văn Lợi Huỳnh Tấn Đạt Võ Văn Tấn Trần Thò Thà Nguyễn Văn Lâm Nguyễn Văn Thuận Nguyễn Văn Cầu Trương Trung Kiên Ngô Việt Khoa Ngô Quốc Thanh Ngô Văn Vấn Trương Quốc Hào Ngô Văn Xưa Tống Văn Điệp Nguyễn Văn Mừng Trương Văn t Họ tên XÃ GIA HOÀ I 31 Đặng Văn Tiến 32 Lê Văn Tống 33 Phạm Phong 34 Phan Văn Tròn 35 Trương Minh Trường 1,5 0,7 1,2 0,3 0,5 1,8 1,8 0,6 1,5 0,65 2,4 0,8 1,1 0,5 0,5 1,1 0,9 0,2 1,2 0,7 2,5 0,4 3,00 2,37 0,81 2,90 3,08 4,50 1,42 1,18 2,58 0,98 1,01 1,73 2,68 8,20 2,86 4,09 4,35 2,65 3,70 4,40 1,03 3,33 1,70 2,28 3,54 2,41 3,75 0,33 0,31 0,30 0,33 0,36 0,30 0,33 0,31 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,31 0,31 0,31 0,36 0,40 0,40 0,18 0,36 0,30 0,30 0,30 0,30 1,20 6,00 2,86 0,83 10,67 0,20 1,00 2,50 0,83 5,83 3,07 0,47 1,80 2,00 0,40 12,31 5,83 5,00 2,91 4,00 6,20 6,27 5,89 10,00 2,50 4,86 3,20 12,50 1,53 2,00 1,75 2,67 1,00 1,80 1,94 1,11 1,67 1,33 1,27 2,00 1,30 1,20 2,15 1,46 2,13 1,09 3,00 3,00 0,91 1,33 3,50 1,42 1,71 1,24 6,00 26,67 13,71 10,58 14,00 3,40 5,65 8,00 4,83 14,50 8,70 4,27 6,75 3,80 5,50 14,92 18,67 6,38 7,18 14,80 17,60 11,36 8,44 16,00 5,00 4,86 10,68 31,25 4,33 2,86 1,42 4,33 1,00 1,10 1,39 1,50 1,50 0,27 0,90 1,60 0,95 0,70 1,38 2,75 1,63 0,73 2,20 2,00 1,36 0,78 3,50 1,08 0,86 1,72 3,75 Diện tích (ha) Chi phí giống tôm bình quân/ (triệu) Chi phí giống lúa bình quân /ha (triệu) Chi phí thuốchoá chất vụ tôm bình quân/ (triệu) Chi phí thuốchoá chất vụ lúa bình quân/ (triệu) Chi phí thức ăn tôm bình quân/ (triệu) Chi phí lượng/ (triệu) 0,5 1,3 1,1 9,50 5,89 4,47 3,75 3,27 0,40 0,26 0,33 0,25 0,55 3,00 2,92 1,67 2,60 3,64 1,40 1,31 1,17 1,60 1,36 5,20 8,85 6,30 4,70 0,55 1,60 1,08 0,57 0,70 1,27 5,13 1,14 2,17 2,67 0,00 1,75 3.,06 2,33 2,83 3,47 2,93 4,60 3,50 2,80 3,54 5,38 2,38 2,00 2,00 0,00 3,36 2,89 3,00 2,67 0,71 4,04 9,00 Chi phí lao động thuê/ (triệu) 2,20 2,62 1,93 0,80 4,27 12,80 6,86 16,00 16,00 9,60 7,20 2,67 2,67 8,00 6,40 3,20 9,60 2,40 9,60 7,38 4,00 12,00 8,73 9,60 9,60 8,73 5,33 24,00 8,00 6,86 3,84 12,00 Chi phí lao động gia đình/ (triệu) 9,60 3,69 3,20 4,80 8,73 59,80 32,11 33,86 53,57 18,64 23,30 21,31 14,77 37,22 24,51 14,34 28,38 16,93 28,70 44,86 42,48 34,16 25,65 39,70 43,20 33,21 28,36 62,00 23,25 23,70 27,43 79,45 Tổng biến phí/ (triệu) 32,90 26,62 19,63 19,20 33,64 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Đặng Văn Bai Lê Minh Tòng Trương Tiến Dũng Trần Văn Lối Lê Văn Hiếu Lê Minh Đẳng Nguyễn Văn Thắng Hà Thanh Tòng Huỳnh thò Phương Trần Văn Mậu Trần Văn Tổng Nguyễn Văn Thi Nguyễn Văn Thức Huỳnh Văn Kiệp Phan Thanh Hiền Lê Văn Liệt Nguyễn Văn Ngoan Huỳnh Văn Cầm Phạm Văn Trực Nguyễn Văn Phiên Nguyễn Quốc Thanh Phạm Văn Vũ Nguyễn Văn Đáng Huỳnh Đức Trung Hoách Thò Chiên 0,12 0,9 0,9 0,6 0,9 1,4 1,5 1,2 0,4 1,6 1,2 0,8 1,6 0,7 0,9 1,8 1,2 1,1 0,7 0,6 0,7 1,3 1,4 15,83 3,56 7,56 7,00 5,67 2,79 3,60 2,30 3,33 4,25 4,50 4,13 5,50 6,60 6,60 5,03 6,60 4,89 6,42 7,64 11,86 6,05 4,40 4,92 6,60 0,83 0,56 0,44 0,33 0,44 0,29 0,05 0,52 0,53 0,50 0,50 0,26 0,25 0,90 0,21 0,26 0,18 0,33 0,42 0,36 0,32 1,28 0,17 0,31 0,26 26,67 4,89 6,00 5,33 3,33 4,64 0,20 3,00 2,13 2,17 6,00 1,06 0,83 1,00 0,50 0,86 0,67 1,22 2,67 0,55 2,14 0,83 1,71 2,46 3,71 5,00 1,44 1,22 1,67 1,44 1,21 0,35 1,50 1,60 1,50 3,50 0,94 1,67 1,88 1,25 2,14 1,67 1,39 0,25 0,73 0,43 1,17 0,71 1,08 1,57 38,33 16,22 7,11 21,00 10,22 8,29 1,15 2,20 9,80 9,33 18,75 3,28 5,25 8,45 8,13 7,14 1,60 6,11 5,21 4,91 7,89 11,08 12,34 13,62 4,0 8,33 2,00 1,22 0,83 0,78 1,07 0,40 0,60 1,07 1,08 1,75 0,38 0,83 0,88 0,75 1,57 0,67 1,00 1,17 1,00 1,00 2,00 1,14 1,38 1,50 0,00 5,33 0,67 1,67 1,22 2,79 0,00 1,10 2,27 2,50 1,00 1,13 1,83 2,50 2,56 3,93 1,33 2,11 2,17 3,45 2,14 2,50 2,57 3,00 2,64 40,00 16,00 5,33 8,00 10,67 6,86 4,80 4,80 6,40 4,00 24,00 6.00 4,00 12,00 3,00 6,86 10,67 5,33 4,00 8,73 6,86 8,00 13,71 7,38 6,86 135,00 50,00 29,56 45,83 33,78 27,93 10,55 16,02 27,13 25,33 60,00 17,17 20,17 34,20 23,00 27,79 23,38 22,39 22,29 27,36 32,64 32,92 36,77 34,15 27,94 Thu nhập/ (triệu) Phần III: Hiệu kinh tế mô hình luân canh tôm-lúa Stt Họ tên Tổng biến phí/ (triệu) Khấu hao/ (triệu) Chi phí hội/ (triệu) Tổng chi phí/ (triệu) Năng suất tôm/ (tấn) Đơn giá tôm (ngàn/ kg) Năng suất lúa /công (kg) Đơn giá lúa ngàn/ (kg) Tổng doanh thu/ha (triệu) Lợi nhuận/ (triệu) Chi phí lao động gia đình/ (triêu) XÃ NGỌC ĐÔNG Dương Văn Dư 27,6 1,2 0,193 28,99 0,60 30 450 2,5 26,65 -2,34 4.8 Trần Văn Tú 40,5 1,2 0,283 41,94 0,14 100 600 2,4 12,71 -29,23 17.5 2,46 11,77 Huỳnh Văn Xa 16,4 1,2 0,115 17,70 0,06 100 520 2,0 8,9 -9,31 7.4 -1,92 Mai Vaên Ka 59,8 1,2 0,419 61,42 0,80 70 650 2,0 66,00 4,58 12.8 17,38 Nguyễn Văn Tuấn 32,1 1,2 0,225 33,54 0,57 90 700 2,2 62,01 28,47 6.9 35,32 33,9 1,2 0,237 35,30 0,41 120 260 2,2 53,60 18,30 16.0 34,30 Lê Minh Duyên Nguyễn Thanh Tùng 53,6 1,2 0,375 55,14 1,00 80 500 2,0 87,69 32,55 16,0 48,55 Trần Hoàng Liêm 18,6 1,2 0,130 19,97 0,30 70 450 2,2 27,12 7,14 9,6 16,74 Ngô Văn Xua 23,3 1,2 0,163 24,66 0,25 70 500 2,7 26,63 1,97 7,2 9,17 10 Nguyễn Văn Mười 21,3 1,2 0,149 22,66 0,33 100 600 2,1 42,69 20,03 2,7 22,70 11 Huỳnh Công Pha 14,8 1,2 0,103 16,07 0,20 50 600 2,4 21,22 5,15 2,7 7,81 12 Ngô Thanh Hùng 37,2 1,2 0,261 38,68 0,66 110 500 1,8 80,84 42,17 8,0 50,17 13 Cao Văn Chức 24,5 1,2 0,172 25,88 0,35 120 150 2,4 43,60 17,71 6,4 24,11 14 Lâm Văn Mường 14,3 1,2 0,100 15,64 0,16 120 600 2,5 30,74 15,09 3,2 18,29 15 Võ Văn Lợi 28,4 1,2 0,199 29,78 0,40 110 520 2,4 51,60 21,82 9,6 31,42 16 Huỳnh Tấn Đạt 16,9 1,2 0,118 18,24 0,20 90 415 2,1 23,70 5,46 2,4 7,86 17 Võ Văn Tấn 28,7 1,2 0,201 30,10 0,13 70 210 2,5 12,49 -17,61 9,6 -8,01 18 Trần Thò Thà 44,9 1,2 0,314 46,38 0.73 110 360 2,4 86,95 40,57 7,4 47,96 19 Nguyễn Văn Laâm 42,5 1,2 0,297 43,98 0,50 120 260 2,5 62,50 18,52 4,0 22,52 20 Nguyễn Văn Thuận 34,2 1,2 0,239 35,60 0,28 30 500 2,1 16,88 -18,72 12,0 -6,72 21 Nguyễn Văn Cầu 25,7 1,2 0,180 27,03 0,15 70 420 2,4 17,50 -9,53 8,7 -0,80 22 Trương Trung Kiên 39,7 1,2 0,278 41,18 0,90 60 600 2,2 67,75 26,58 9,6 23 Ngô Việt Khoa 43,2 1,2 0,302 44,70 0,25 70 450 2,5 24,90 -19,80 9,6 36,18 10,20 24 Ngô Quốc Thanh 33,2 1,2 0,232 34,64 0,56 100 415 2,1 63,82 29,18 8,7 37,91 25 Ngô Văn Vấn 28,4 1,2 0,198 29,75 0,18 50 600 2,4 20,08 -9,68 5,3 -4,34 26 Trương Quốc Hào 62,0 1,2 0,434 63,63 0,50 90 530 2,5 52,69 -10,94 24,0 13,06 27 Ngô Văn Xưa 23,3 1,2 0,63 24,61 0,73 80 450 2,6 67,40 42,79 8,0 50,79 28 Tống Văn Điệp 23,7 1,2 0.166 25,07 0,26 30 420 2,7 17,56 -7,50 6,9 -0,65 29 Nguyễn Văn Mừng 27,4 1,2 0,192 28,82 0,72 70 600 2,1 56,49 27,67 3,8 30 Trương Văn t 79,5 1,2 0,556 81,21 0,38 80 500 2,6 39,64 -41,57 12,0 31,51 29,57 Stt Đơn giá lúa ngàn/ (kg) Tổng doanh thu/ha (triệu) Lợi nhuận/ (triệu) Chi phí lao động gia đình/ (trieâu) 470 2,7 12,96 -21,4 9,6 11,77 65 400 2,1 32,46 4,5 3,7 8,15 0,27 75 300 2,5 26,02 5,0 3,2 8,25 20,53 0,05 65 400 2,5 10,62 -9,9 4,8 -5,12 0,24 35,07 0,50 98 470 2,2 56,95 21,9 8,7 30,61 0,95 137,15 0,02 60 350 2,5 6,82 -130,3 40,0 - Tổng biến phí/ (triệu) Khấu hao/ (triệu) hi phí hội/ (triệu) Tổng chi phí/ha (triệu) Năng suất tôm/ (tấn) Đơn giá tôm (ngàn/ kg) Đặng Văn Tiến 32,9 1,2 0,23 34,33 0,16 20 Lê Văn Tống 26,6 1,2 0,19 28,00 0,40 Phạm Phong 19,6 1,2 0,14 20,97 Phan Văn Tròn Trương Minh Trường 19,2 1,2 0,13 33,6 1,2 135,0 1,2 Họ tên Năng suất lúa /công (kg) Thu nhập/ (triệu) XÃ GIA HOÀ I 31 32 33 34 35 36 Đặng Văn Bai 90,32 37 Lê Minh Tòng 50,0 1,2 0,35 51,55 0,40 82 600 2,2 44,15 -7,4 16,0 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Trương Tiến Dũng 29,6 1,2 0,21 30,96 0,16 30 500 2,4 14,03 -16,9 5,3 8,60 11,60 Trần Văn Lối 45,8 1,2 0,32 47,35 0,50 45 450 2,6 31,50 -15,9 8,0 -7,85 Lê Văn Hiếu 33,8 1,2 0,24 35,21 0,28 65 500 2,6 28,20 -7,0 10,7 3,65 Lê Minh Đẳng 27,9 1,2 0,20 29,32 0,42 60 300 2,5 30,97 1,6 6,9 8,50 Nguyễn Văn Thắng 10,6 1,2 0,07 11,82 0,00 450 2,5 8,65 -3,2 4,8 1,63 Hà Thanh Tòng 16,0 1,2 0,11 17,33 0,10 15 400 2,1 7,96 -9,4 4,8 -4,57 Huỳnh thò Phương 27,1 1,2 0,19 28,52 0,53 80 450 2,7 51,75 23,2 6,4 29,62 Trần Văn Mậu 25,3 1,2 0,18 26,71 0,28 85 350 2,7 31,07 4,4 4,0 8,36 Trần Văn Tổng 60,0 1,2 0,42 61,62 0,38 70 350 2,6 33,60 -28,0 24,0 -4,02 Nguyễn Văn Thi 17,2 1,2 0,12 18,49 0,01 15 380 2,7 8,08 -10,4 6,0 -4,41 Nguyễn Văn Thức 20,2 1,2 0,14 21,51 0,11 45 450 2,7 14,21 -7,3 4,0 -3,30 Huỳnh Văn Kiệp 34,2 1,2 0,24 35,64 0,25 45 480 2,5 20,48 -15,2 12,0 -3,16 Phan Thanh Hieàn 23,0 1,2 0,16 24,36 0,13 60 400 2,7 15,81 -8,6 3,0 -5,55 Lê Văn Liệt 27,8 1,2 0,19 29,18 0,31 70 450 2,7 31,05 1,9 6,9 8,72 Nguyễn Văn Ngoan 23,4 1,2 0,16 24,74 0,05 10 400 2,6 8,50 -16,2 10,7 -5,57 Huỳnh Văn Cầm 22,4 1,2 0,16 23,75 0,25 65 420 2,6 24,65 0,9 5,3 6,24 Phạm Văn Trực 22,3 1,2 0,16 23,65 0,29 75 300 2,5 27,52 3,9 4,0 7,87 Nguyễn Văn Phiên Nguyễn Quốc Thanh 27,4 1,2 0,19 28,76 0,16 55 400 2,6 16,97 -11,8 8,7 -3,06 32,6 1,2 0,23 34,06 0,26 65 150 2,5 19,59 -14,5 6,9 -7,62 Phạm Văn Vũ 32,9 1,2 0,23 34,35 0,25 60 470 2,6 24,76 -9,6 8,0 -1,59 Nguyễn Văn Đáng 36,8 1,2 0,26 38,23 0,46 65 100 2,7 31,78 -6,4 13,7 7,27 Huỳnh Đức Trung 34,2 1,2 0,24 35,59 0,42 75 300 2,6 37,73 2,1 7,4 9,52 Hoách Thò Chiên 27,9 1,2 0,20 29,34 0,21 85 480 2,5 27,42 -1,9 6,9 4,94 56 57 58 59 60 Phuï luïc 3: Một số yếu tố liên quan đến suất vụ tôm stt Họ-tên Tđvh (cấp 1=1, cấp 2=2, cấp 3=3, đại học=4, mù chữ=5) Hiện trạng ao lắng (có= 1, =2) Kinh nghiệm canh tác (năm) Mật độ thả tôm (con/m2) Diện tích ao nuôi (ha) 11 12 0,4 Ương lại giống ruộng (có=1, =2) Năng suất vụ Tôm (tấn) XÃ NGỌC ĐÔNG Dương Văn Dư 2 0,60 Trần Văn Tú 2 10 16 0,3 0,14 Huỳnh Văn Xa 10 0,6 0,06 Mai Vaên Ka 2 0,2 0,80 Nguyễn Văn Tuấn 2 12 0,4 0,57 Leâ Minh Duyeân 1 10 0,6 0,41 Nguyễn Thanh Tùng 10 1 1,00 Trần Hoàng Liêm 12 0,2 0,30 Ngô Văn Xua 13 0,1 0,25 10 Nguyễn Văn Mười 2 12 0,7 0,33 11 Huỳnh Công Pha 2 12 0,1 0,20 12 Ngô Thanh Hùng 12 0,4 0,66 13 Cao Vaên Chức 0,3 0,35 14 Lâm Văn Mường 13 0,5 0,16 15 Võ Văn Lợi 10 0,5 0,40 16 Huỳnh Tấn Đạt 0,4 0,20 17 Võ Văn Tấn 10 0,9 0,13 18 Trần Thò Thà 1 08 0,73 19 Nguyễn Văn Lâm 1 12 0,8 0,50 20 Nguyễn Văn Thuận 10 0,4 0,28 21 Nguyễn Văn Cầu 12 0,2 0,15 22 Trương Trung Kiên 1,2 0,90 23 Ngô Việt Khoa 2 8 0,1 0,25 24 Ngoâ Quoác Thanh 2 0,3 0,56 25 Ngô Văn Vấn 0,4 0,18 26 Trương Quốc Hào 10 0,1 0,50 27 Ngô Văn Xưa 12 0,6 0,73 28 Tống Văn Điệp 12 0,6 0,26 29 Nguyễn Văn Mừng 10 1 0,72 30 Trương Văn t 11 0,2 0,38 Hiện trạng ao lắng (có= 1, =2) Tđvh (cấp 1=1, cấp 2=2, cấp 3=3, đại học=4, mù chữ=5) Kinh nghiệm canh tác (năm) Mật độ thả tôm (con/m2) Diện tích ao nuôi (ha) stt Họ-tên Ương lại giống ruộng (có=1, =2) Năng suất vụ tôm (tấn) XÃ GIA HOÀ I 31 32 Đặng Văn Tiến Lê Văn Tống 2 12 1,2 0,3 2 0,16 0,40 33 Phaïm Phong 1 11 10 0,7 0,27 34 Phan Văn Tròn 2 10 14 0,5 0,05 35 Trương Minh Trường 12 0,1 0,50 36 Đặng Văn Bai 0,1 0,02 37 Lê Minh Tòng 2 10 0,2 0,40 38 Trương Tiến Dũng 2 0,5 0,16 39 Trần Văn Lối 1 8 0,3 0,50 40 Lê Văn Hiếu 1 11 0,7 0,28 41 Lê Minh Đẳng 0,7 0,42 42 Nguyễn Văn Thắng 2 11 12 0,3 0,00 43 Hà Thanh Tòng 2 10 10 0,5 0,10 44 Huỳnh thò Phương 8 0,1 0,53 45 Trần Văn Mậu 2 0,4 0,28 46 Trần Văn Tổng 11 0,4 0,38 47 Nguyễn Văn Thi 10 12 0,3 0,01 48 Nguyễn Văn Thức 2 10 1,1 0,11 49 Huỳnh Văn Kiệp 12 0,7 0,25 50 Phan Thanh Hieàn 0,3 0,13 51 Lê Văn Liệt 2 0,1 0,31 52 Nguyễn Văn Ngoan 11 0,6 0,05 53 Huỳnh Văn Cầm 2 10 0,7 0,25 54 Phạm Văn Trực 2 10 0,2 0,29 55 Nguyễn Văn Phiên 2 10 0,4 0,16 56 Nguyễn Quốc Thanh 11 0,5 0,26 57 Phạm Văn Vũ 12 0,2 0,25 58 Nguyễn Văn Đáng 11 0,3 0,46 59 Huỳnh Đức Trung 11 0,7 0,42 60 Hoách Thò Chiên 10 10 1,1 0,21 ... Hoa I of My Xuyen district of Soc Trang province, sixty households were interviewed based on a questionnaire The results of the study showed that: - - - - - The education level of farmers was low,... tỉnh Sóc Trăng có công ty chế biến xuất thuỷ sản lớn, công ty có từ 2500-4000 công nhân, máy móc trang thiết bò vào loại đại Trong có Công ty Út Xi huyện Mỹ Xuyên, hay công ty Fimex.VN, Kim Anh,
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG MÔ HÌNH LUÂN CANH TÔM LÚA TẠI HUYỆN MỸ XUYÊNTỈNH SÓC TRĂNG. , KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG MÔ HÌNH LUÂN CANH TÔM LÚA TẠI HUYỆN MỸ XUYÊNTỈNH SÓC TRĂNG.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn