ĐỀ THI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA

12 73 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:41

KHOA QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BỘ MÔN QUẢN NHÀ NƯỚC NĂM: 2015 ************ HỌC PHẦN: QLNN VỀ VĂN HÓA LỚP: ĐH12 QTVP ĐỀ SỐ: 01 THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT (SINH VIÊN KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU) NỘI DUNG ĐỀ THI: Câu 1: (2,0đ) Tại nói văn hố động lực, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cơng cụ hồn thiện người xã hội? Câu 2: (3,0đ) Để nâng cao hiệu lực quản Nhà nước văn hố cần phải có biện pháp gì? Tại sao? Câu 3: (3,0đ) Hãy phân tích yêu cầu quản Nhà nước văn hoá? Câu 4: (3,0đ) Tại cho thời đại ngày văn hoá phát triển ngày có mối quan hệ khăng khít khơng thể tách rời ***HẾT** Mã đề: 01QLVH/ĐH/2015 Trang KHOA QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BỘ MÔN QUẢN NHÀ NƯỚC NĂM: 2015 ************ HỌC PHẦN: QLNN VỀ VĂN HÓA MÃ ĐỀ: 01QLVH/ĐH/2015 ĐỀ SỐ: 01 LỚP: ĐH12 QTVP Câu: Nội dung: Văn hoá động lực mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vì: Điểm: 0,75đ - Văn hố cho cách nhìn chuyển biến xã hội chuyển biến văn hoá - Văn hố cho cách nhìn lịch sử cách biện chứng xác (đây mục tiêu phát triển kinh tế xã hội) có cách nhìn khác với lịch sử - Văn hố lại khẳng định văn hoá tảng tinh thần xã hội Văn hố cơng cụ hồn thiện người xã hội xã hội Thơng qua chức 1,25đ tác động lại với người với nhiều mặt tích cực làm người ngày hoàn thiện hơn, cụ thể: - Con người nhận thức vũ trụ, trời đất, nghĩa văn hoá nhận thức, văn hoá trang bị cho người chi thức cần thiết để làm chủ thiên nhiên, xã hội thân Hơn hoạt động văn hoá giúp người tự sáng tạo, nâng cao trình độ nhận thức tự hồn thiện - Ở chức giáo dục văn hố, thơng qua hoạt động sản phẩm tác động cách có hệ thống lên tinh thần thể chất người làm cho người có phẩm chất lực xã hội yêu cầu Mặt khác văn hoá tạo thành giá trị chuẩn mực để người học tập, nhờ văn hố đóng vai trò định việc hình thành nhân cách người - Ở chức thẩm mỹ văn hố, hướng người hồn thiện góc độ cần có lối ứng xử xã hội thích hợp, ngăn ngừa hành vi phi văn hố để tạo lên lối ứng xử văn hoá phù hợp với tiến xã hội - Văn hố hồn thiện người chức giải trí nghĩa người hưởng thụ văn hoá nghiêm túc giúp họ lấy tinh thần, họ nghỉ ngơi để Mã đề: 01QLVH/ĐH/2015 Trang bắt đầu công việc mới, giúp người phát triển tồn diện sáng tạo lao động có hiệu Để nâng cao hiệu lực quản Nhà nước văn hoá, cụ thể cần phải làm công việc sau: - Đẩy mạnh xây dựng thể chế để quản tốt hoạt động văn hố q trình 0,75đ xã hội hố văn hố phải trọng việc xây dựng thể chế văn hoá, xây dựng thể chế văn hố cần phải quản việc xây dựng phát triển văn hố pháp luật nhà nước phải xây dựng hệ thống pháp luật văn hoá hai bình diện quốc tế vấn đề văn hố liên quan đến nhiều quốc gia ràng buộc phát triển chung nhân loại, đặc biệt Việt Nam cần đẩy mạnh hợp tác với quốc gia vấn đề bảo vệ quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ Trên bình diện quốc gia ngồi văn pháp luật văn hố thành nhà nước cần phải bổ sung văn thiếu hồn thiện lại hệ thống pháp luật để nâng cao hiệu quản pháp luật, tạo hành lang pháp thuận lợi cho văn hoá phát triển, thực xã hội hoá văn hoá kinh tế thị trường Trong việc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật văn hố Nhà nước ta cần quyền tác giả, cấp giấy phép cho hoạt động văn hoá nghệ thuật, nghiêm trị trường hợp vi phạm pháp luật văn hoá, xây dựng chế pháp luật cho hoạt động văn hố để từ người hoạt động văn hoá dễ dàng hoạt động Đặc biệt quản thiết phải sử dụng pháp luật để góp phần tích cực vào việc lập lại trật tự kỷ cương tình hình văn hố xã hội - Song song với việc đẩy mạnh quản văn hố pháp luật nhà nước phải quản 0,75đ văn hố quy ước thể chế mến phù hợp với việc quản văn hoá xã hội Và việc quản quy chế cần tập trung mạnh vào tuyên tuyến thuyết phục người dân giữ gìn sắc văn hố tránh tượng lai căng, du nhập văn hoá ngoại lai làm băng hoạivăn hoá truyền thống đặc biệt việc lễ hội, cưới, tang Còn chủ trương xây dựng đời sống văn hố, gia đình, làng, xóm phải thực khơng hình thức - Quản văn hố sách văn hố: muốn quản văn hố 0,75đ sách thân sách phải thực khoa học hiệu điều hồ vấn văn hố Nói khía cạnh khác quản sách pháp luật sách thể văn quy phạm pháp Mã đề: 01QLVH/ĐH/2015 Trang luật Hơn để quản sách có hiệu cần có tăng cường hợp tác với quan công quyền cấp, đặc biệt cấp sở, tổ chức tư nhân, xã hội để nhu thực thành cơng chương trình dự án - Quản văn hố thơng qua đầu tư tài chính, biện pháp quản hiệu 0,75đ cao, đầu tư cho văn hố mang lại lợi nhuận cho nhà nước cho nhân dân Nhưng việc đầu tư tồn nhiều bất cập phải quản chặt chẽ nguồn tài đầu tư cho xã hội, thẩm định kỹ dự án văn hoá cần đầu tư tăng cường kiểm tra hoạt động tài ngành văn hố - Để biện pháp thực có hiệu Nhà nước phải tăng cường tra, kiểm tra hoạt động văn hoá để đảm bảo hoạt động theo khn khổ Văn hố lĩnh vực nhạy cảm vấn đề dân tộc tơn giáo q trình quản nhà nước văn hố phải có quy tắc riêng biệt đặc biệt phải có yêu cầu để đảm bảo việc quản văn hố thực cách hiệu quả: - Quản Nhà nước văn hố cơng tác tư tưởng gắn liền với quyền lực Nhà nước 0,5đ lĩnh vực văn hố cần có quản lãnh đạo Nhà nước, quốc gia có cấu quản nhà nước hoạt động văn hoá, đặt yêu cầu vì: trước hết cần thiết phải quản Nhà nước văn hoá, Nhà nước có nhiệm vụ quản lãnh đạo tất ngành, lĩnh vực khơng loại trừ lĩnh vực văn hoá, nhà nước tham gia vào quản văn hoá nhằm làm cho văn hoá ngày phát triển hướng, với lòng mong muốn nhân dân, bảo vệ văn hoá dân tộc không bị mai bị pha trộn hỗn tạp Ta thấy rõ yêu cầu cần thiết qua ví dụ sau: quyền tác giả khơng có quản nhà nước quyền lợi tác giả không tồn trọng tác phẩm họ bị sử dụng bừa bãi -Tăng cường trách nhiệm Nhà nước việc trực tiếp quản công trình văn 0,5đ hố sở phục vụ nhucầu văn hoá người dân Đảm bảo cho văn hố có sở vật chất vững chắc, đồng thời trách nhiệm cộng đồng nghiệp phát triển văn hoá xã hội hoá hoạt động văn hoá, văn nghệ, yêu cầu quan trọng nước ta có kinh tế chưa phát triển văn hố chưa tự thân hoạt động mà dựa vào nguồn tài từ nhà nước để hoạt động lĩnh Mã đề: 01QLVH/ĐH/2015 Trang vực truyền hình, điển ảnh… Mặt khác, tăng cường trách nhiệm Nhà nước việc quản cơng trình để bảo vệ cơng trình tránh tình trạng "Cha chung khơng khóc" việc bảo tồn trì đền chua miếu mạo di tích lịch sử nghệ thuật truyền thống hay môn nghệ thuật trưyền thống múa rối nước dần mai Nhà nước không đứng sưu tầm bảo tồn lâu thất lạc mai đi, Việt Nam nét đẹp văn hoá - Văn hoá thuộc nhân dân, người có quyền hưởng thụ có nghĩa vụ đóng góp 0,5đ bảo vệ văn hố dân tộc Trong việc quản văn hố ngồi Nhà nước cần khuyến khích hình thức tự quản nhân dân việc vệ phát triển văn hoá, bảo đảm tính đa dạng văn hố đáp ứng nhu cầu người dân đoàn thể quần chúng, hiệp hội nghề nghiệp có vai trò to lớn việc bảo vệ phát triển văn hoá + Văn hố thuộc nhân dân nhân dân người bước xây dựng văn hoá ngày nay, qua nhiều thời kỳ họ đúc kết lại nét đẹp văn hoá truyền thống lưu giữ lại cho đời sau, mà họ người có quyền hưởng thụ sản phẩm làm ra, họ phải tích cực bảo vệ tiếp tục phát huy để ngày giầu đệp + Ngày nay, việc bảo vệ văn hố khơng nhiệm vụ Nhà nước mà nhiệm vụ tất người văn hố đa dạng phong phú, tồn khắp nơi xung quanh sống người người dân người bảo vệ hữu hiệu cho văn hố + Trong thực tế người dân thực hương ước, tham gia xây dựng làng, xóm, gia đình văn hố phát triển bảo vệ văn hoá - Văn hoá Việt Nam văn hoá đa dân tộc, với 54 dân tộc anh em với 0,5đ văn hoá tạo nên văn hoá tổng hợp đa dạng văn hố Việt Nam Chính đa dạng nên ngành văn hoá nước ta cần phải đặc biệt ý đến biện pháp quản riêng biệt cho phù hợp với văn hoá dân tộc thiểu số, cho giữ gìn sắc văn hoá riêng văn hoá chung dân tộc - Kết hợp hiệu kinh tế hiệu trị hoạt động văn hố Đây yêu 0,5đ cầu cần thiết trước hết hiệu kinh tế cần kết hợp với văn hoá ngành văn hố nhà nước cung cấp ngân sách thân ngân sách chưa đủ để phát triển mà ngành văn hoá phải tự thân vận động để tạo nên nguồn lực hoạt động mang lại Mã đề: 01QLVH/ĐH/2015 Trang lợi nhuận cho nhà nước, ta thấy hiệu kinh tế thông qua việc phát triển du lịch làng nghề truyền thống, kết hợp nghệ thuật cổ hát quan họ múa rối, nhã nhạc cung đình Huế với du lịch mang lại hiệu cao, tổ chức lễ hội để thu hút du khách - Còn hiệu trị, Nhà nước ta với văn hố mặt trận quan trọng 0,5đ cơng tác dân vận, thơng qua văn hố lồng ghép chủ trương đường lối Nhà nước để tuyên truyền đến dân nhân Như thông qua kịch, sách phim để truyền tải tư tưởng Nhà nước Như để quản Nhà nước văn hố có hiệu lực hiệu thiết phải đảm bảo đồng yêu cầu Trong thời đại ngày văn hố phát triển ngày có mối quan hệ khăng khít khơng thể tách rời vì: - Văn hoá vừa động lực vừa mục tiêu phát triển nói chung, xã hội phát triển 0,5đ kéo theo văn hố phát triển theo để đáp ứng nhu cầu phát triển - Văn hố tinh thần phát triển vật chất Nếu xảy cân đối vật 0,5đ chất tinh thần hay phát triển văn hoá tạo khập khiểng, hụt hẫng tâm trí người xã hội - Phát triển tác động đến văn hố, với tiến khoa học kỹ thuật cung 0,5đ cấp phương tiện đại cho văn hoá nghệ thuật phát triển tạo điều kiện cho giá trị tinh thần đời sống, tạo tác dụng thúc đẩy nâng cao dân trí, cải thiện đời sống tinh thần cho người dân, kích thích trí sáng tạo cho nhân dân để họ tiếp tục nâng cao phát triển có xã hội có nghĩa sáng tạo hay phát triển xây dựng sở văn hoá tinh thần - Văn hóa tảng phát triển Nghĩa phát triển đất nước phải nẩy 0,5đ mầm từ văn hố truyền thống dân tộc, thể sắc dân tộc, khơng thể phát triển văn hố ngược lại có nghĩa tha hố văn hố Ngày phát triển sở tảng văn hố truyền thống văn hố trở thành trung tâm phát triển nghĩa phát triển kinh tế xã hội nhằm mục tiêu phát triển văn hoá đổi văn hoá Như ta thấy văn hố phát triển có khăng khít khơng thể tách rời Mã đề: 01QLVH/ĐH/2015 Trang KHOA QUẢN TRỊ VĂN PHỊNG ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BỘ MƠN QUẢN NHÀ NƯỚC NĂM: 2015 ************ HỌC PHẦN: QLNN VỀ VĂN HÓA LỚP: ĐH12 QTVP ĐỀ SỐ: 02 THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT (SINH VIÊN KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU) NỘI DUNG ĐỀ THI: Câu 1: (3,0đ) Hãy trình bày nội dung quản Nhà nước văn hoá? Câu 2: (4,0đ) Anh/Chị phân tích thách thức quản nhà nước văn hoá? Giải pháp để khắc phục? Câu 3: (2,5đ) Quan điểm cho rằng: “Nước có trình độ giáo dục cao, đầu tư mạnh cho giáo dục định đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao” Điều hay sai? Hãy giải thích? ***HẾT** Mã đề: 02QLVH/ĐH/2015 Trang KHOA QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BỘ MÔN QUẢN NHÀ NƯỚC NĂM: 2015 ************ HỌC PHẦN: QLNN VỀ VĂN HÓA MÃ ĐỀ: 02QLVH/ĐH/2015 ĐỀ SỐ: 02 LỚP: ĐH12 QTVP Câu: Nội dung: Điểm: Những nội dung quản Nhà nước văn hoá: * Xây dựng thể chế: 1,0đ Để quản tốt hoạt động văn hố q trình xã hội hố văn hố nhà nước cần trọng xây dựng thể chế văn hoá Trong nội dung xây dựng thể chế Nhà nước trọng tới việc xây dựng thể chế mềm thể chế cứng - Thể chế cứng: nghĩa Nhà nước quản văn hoá pháp luật Trong lĩnh vực lại bao gồm nội dung nhỏ là: + Quản bình diện quốc tế có đề cập tới luật, điều luật có tính quốc tế văn hố mà Việt Nam tham gia công ước quốc tế quyền tác giả, luật bảo hộ sản xuất đĩa, Việt Nam cần tích cực tham gia vào điều ước để tạo thuận lợi cho việc hợp tác quốc tế văn hố + Quản trên bình diện quốc gia, hầu hết quốc gia có điều luật văn hoá, Việt Nam quản Nhà nước văn hoá thể Hiến Pháp - văn pháp luật cao nước ta, hàng loạt đạo luật riêng số hoạt động văn hoá luật tổ chức máy quản văn hoá, luật bảo vệ di sản văn hoá, bảo vệ quyền tác giả, luật xuất bản, báo chí… tóm lại nội dung quản Nhà nước văn hoá Việt Nam tóm lại 12 lĩnh vực văn tạo hành lang pháp cho hoạt động văn hoá thực xã hội hóa hoạt động văn hố kinh tế thị trường + Trong quản Nhà nước văn hoá, đặt vùng cấm hoạt động văn hố nghiêm cấm hoạt động trị làm tiết lộ bí mật quốc gia, thất di sản văn hoá quốc gia, xâm phạm quyền tác giả, đặc biệt nghiêm cấm làm băng hoại đạo đức phá hoại nhân phẩm Mã đề: 02QLVH/ĐH/2015 Trang - Thể chế mềm quản nhà nước văn hố quy ước hoạt động văn hố loại hoạt động dân sự, gắn với xã hội nên áp dụng thể chế có hiệu + Ngày Đảng Nhà nước ta đề số nội dung quản văn hoá việc xây dựng đời sống văn hố cở sở phù hợp với điều kiện địa phương, từ trọng xây dựng quy ước tập trung vào số lĩnh vực sau: Thông tin tuyên truyền, cầu lạc bộ; Thư viện, sách báo, giải trí, thể thao; Văn nghệ quần chúng; Xây dựng gia đình văn hố nếp sống văn hố; Bảo vệ di tích lịch sử, văn hố, giáo dục truyền thống + Ngồi ra, Nhà nước ta xây dựng quy ước nếp sống lễ hội, tết, cưới xin, ma chay, quy ước gia đình văn hố, làng văn hố Nhà nước ta làm để tăng cường vai trò cộng đồng việc quản hoạt động văn hố * Hệ thống sách văn hố Đây nội dung có ý nghĩa to lớn 1,0đ điều kiện nề kinh tế thị trường nhằm điều chỉnh bất bình đẳng văn hố thị trường tạo ra, khích lệ hỗ trợ cho xu hướng văn hố sách văn hoá thể chế hoá quan điểm phương hướng phát triển văn hoá, nhằm tác động lên nhóm cộng đồng văn hố, cộng đồng trị cộng đồng dân cư để giải vấn để phát sinh q trình văn hố - Hầu hết sách văn hố nhà nước thể hình thức văn quy phạm pháp luật quan pháp luật Nhà nước - Khi thực sách văn hố cần phải có tăng cường hợp tác với quan công quyền cấp đặc biệt địa phương đặc biệt phải đáp ứng mối quan tâm nhóm cộng đồng - Hiện nay, sách văn hố phủ Việt Nam tập trung vào số mục tiêu sau: + Mục tiêu phát triển văn hoá sở + Hoạt động sáng tạo văn hoá, nghiên cứu sưu tầm, bảo tồn phát huy văn hoá truyền thống + Mục tiêu phát triển đội ngũ cán văn hoá, quản phân cấp quản lý… * Đầu tư tài cho văn hoá Đây nội dung cần thiết hầu hết tất 1,0đ quốc gia giới có khoản đầu tư để xây dựng văn hoá cho đất nướcnước ta cấu đầu tư cho văn hoá bao gồm phần ngân sách cho giáo dục, Mã đề: 02QLVH/ĐH/2015 Trang khoa học, nghệ thuật công việc văn hố, phát thành truyền hinh báo chí, thể dục thể thao… - Nguồn đầu tư cho văn hoá chủ yếu lấy từ ngân sách Nhà nước Bộ Văn hố Thơng tin quản cấp vĩ mơ, sở quản địa phương Ngồi có nguồn đầu tư từ tổ chức cá nhân - Khi đầu tư ngân sách cho văn hố Chính phủ áp dụng nguồn tài đầu từ để đạt mục tiêu quản Nhà nước văn hoá Để đạt mục tiêu quản văn hố, cần vượt qua thách thức sau: * Xu tồn cầu hố hội nhập Đây xu tất yếu thời đại ngày nay, 0,5đ không hội nhập kinh tế mà hội nhập văn hoá Những thách thức to lớn đặt cho nhà quản văn hoá để hội nhập thành công lại không làm sắc văn hố dân tộc Hiện khơng lo lắng mà trở thành thật số khía cạnh nếp sống phận niên đua đòi lai căng… Về xu tồn cầu hố diễn ngày mạnh mẽ, tạo điều kiện để quốc gia giao lưu mở rộng hợp tác quốc tế văn hoá quảng bá văn hoá quốc gia cho giới biết đến, tồn cầu hoá mang lại cho xã hội nhiều mặt trái tình trạng chẩy máu cổ vật Việt Nam, số người bị tha hoá đạo đức, nếp sống tác động xấu từ luồng văn hoá độc hai… * Đặc tính thương mại văn hố Đây thách thức khó khăn, 0,5đ đánh văn hố khía cạnh mang tính thương mại mang lại lợi nhuận cho Nhà nước hoạt động du lịch văn hoá, sản xuất đồ mỹ nghệ xuất Nhưng với kinh tế thị trường phận văn hố bị thương mại hoá mức tượng xây dựng đền chùa giả mạo chùa Hương để lừa khách du lịch kiểu thương mại hoá văn hoá mức, làm cho hình ảnh văn hố tốt đẹp lễ hội chùa Hương bị giảm sút Và điểm làm đau đầu nhà quản văn hố việc vi phạm quyền tác giả, in lậu băng đĩa hình thức thương mại hoá văn hoá lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; điều làm hạn chế chất lượng sản phẩm văn hố ảnh hưởng đến quyền lợi ích người thụ hưởng văn hoá Mã đề: 02QLVH/ĐH/2015 Trang * Khoảng cách đời sống văn hoá vùng miền Đây thách thức to lớn 0,5đ đặt việc quản nay, việc rút ngắn cách biệt này, nhiệm vụ thật khó khăn Việt Nam khoảng cách lớn, đặc biệt khu vực thành thị với nông thôn miền núi hay dân tộc với Ở Việt Nam số vùng có người mù chữ, họ khơng tiếp cận với thơng tin từ truyền hình hay báo chí, đài phát Hay vùng dân tộc tồn nhiều tập tục văn hố lạc hậu, ấu trĩ, có hại cho văn hố nói riêng cho đất nước nói chung thời gian du canh du cư đồng bào dân tộc người * Thiếu thơng tin liệu để xây dựng sách Chính sách văn hố biện pháp 0,5đ quan trọng để quản nhà nước văn hố, sách chưa nhiều, mà lại chưa có hiệu thách thức đạt làm để có sách tốt để quản văn hố Trong thực tế ngành văn hố thơng tin nước ta chưa làm tốt công tác thu thập thông tin văn hố, đơi có nhiều lĩnh vực chưa nắm vững đề biện pháp sách đắn cho quản * Mỗi quan hệ văn hố với thực tiễn chưa sâu sắc có vấn đề văn hố 0,5đ luận suông chưa thực vào thực tiễn sống, hay ngược lại có vấn đề xẩy thực tế lại không nghiên cứu để giải * Trình độ đội ngũ cán quản văn hoá thách thức - thách 0,5đ thức chủ quan ngành văn hố Nếu đội ngũ quản chưa đáp ứng đầy đủ trình độ quản quản tốt cho dù giải phần thách thức nêu Hơn quản nhân tố nhười quan trọng định phần nhiều hiệu quản Sinh viên đưa giải pháp cụ thể… 1,0đ Nước có trình độ giáo dục cao, đầu tư mạnh cho giáo dục định đạt tốc 0,5đ độ tăng trưởng kinh tế cao Đây quan điểm hoàn tồn khoa học Giải thích: - Trình độ giáo dục cao có tốc độ tăng trưởng cao lẽ giáo dục lĩnh vực 0,75đ truyền bá cung cấp trang bị tri thức, khoc học cho người nhằm phát triển trí tuệ, nâng cao trình độ, lối sống xây dựng kỹ lao động, thơng qua người vận dụng trí tuệ để làm việc phục vụ sống thân cho toàn xã hội Mã đề: 02QLVH/ĐH/2015 Trang - Giáo dục trình độ cao, đại có lực để đào tạo nguồn nhân lực 0,75đ có trình độ cao, có khả thích ứng với mơi trường áp lực công việc Đây nhân tố thúc đẩy trực tiếp tạo nên tăng trưởng cao cho kinh tế Mặt khác giáo dục trình độ cao có khả cao việc phát huy hết tiềm người vào phục vụ sống, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội - Giáo dục trình độ cao giúp cho người học tiếp cận với tri thức mới, 0,5đ khoa học công nghệ đại, luôn cập nhật thơng tin nhanh chóng phương tiện đại điều tạo nên kiến thức tri thức đầy đủ cho người phục vụ cho việc phát triển đất nước - Đầu tư cho giáo dục giúp cho giáo dục có khả cập nhật tri thức để cung cấp 0,5đ cho người học điều kiện quan trọng cho giáo dục hỗ trợ cho việc phát triển kinh tế Mã đề: 02QLVH/ĐH/2015 Trang ... lực Nhà nước 0,5đ lĩnh vực văn hố cần có quản lý lãnh đạo Nhà nước, quốc gia có cấu quản lý nhà nước hoạt động văn hoá, đặt yêu cầu vì: trước hết cần thi t phải quản lý Nhà nước văn hoá, Nhà nước. .. tình hình văn hố xã hội - Song song với việc đẩy mạnh quản lý văn hố pháp luật nhà nước phải quản 0,75đ lý văn hố quy ước thể chế mến phù hợp với việc quản lý văn hoá xã hội Và việc quản lý quy... cảm vấn đề dân tộc tơn giáo q trình quản lý nhà nước văn hố phải có quy tắc riêng biệt đặc biệt phải có yêu cầu để đảm bảo việc quản lý văn hố thực cách hiệu quả: - Quản lý Nhà nước văn hố cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA, ĐỀ THI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn