Tổ chức, hoạt động của Văn phòng Trung ương (VPTW) Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào trong điều kiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo (Luận án tiến sĩ)

189 58 0
  • Loading ...
1/189 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:35

Tổ chức, hoạt động của Văn phòng Trung ương (VPTW) Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào trong điều kiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạoTổ chức, hoạt động của Văn phòng Trung ương (VPTW) Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào trong điều kiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạoTổ chức, hoạt động của Văn phòng Trung ương (VPTW) Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào trong điều kiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạoTổ chức, hoạt động của Văn phòng Trung ương (VPTW) Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào trong điều kiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạoTổ chức, hoạt động của Văn phòng Trung ương (VPTW) Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào trong điều kiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạoTổ chức, hoạt động của Văn phòng Trung ương (VPTW) Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào trong điều kiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạoTổ chức, hoạt động của Văn phòng Trung ương (VPTW) Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào trong điều kiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạoTổ chức, hoạt động của Văn phòng Trung ương (VPTW) Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào trong điều kiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHOUNXAY PHOMMYXAY TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO TRONG ĐIỀU KIỆN NHẤT THỂ HÓA MỘT SỐ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI, NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHOUNXAY PHOMMYXAY TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO TRONG ĐIỀU KIỆN NHẤT THỂ HÓA MỘT SỐ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 34 04 03 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Vũ Đức Đán PGS.TS Nguyễn Văn Hậu HÀ NỘI, NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu nêu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định Nghiên cứu sinh PHOUNXAY PHOMMYXAY LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu Học viện Hành quốc gia (Việt Nam), tơi hồn thành luận án “Tổ chức, hoạt động Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào điều kiện thể hóa số chức danh lãnh đạo” Tơi bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới 02 nhà khoa học hướng dẫn PGS.TS Vũ Đức Đán PGS.TS Nguyễn Văn Hậu Tôi gửi lời cảm ơn trân trọng tới lãnh đạo Học viện Hành quốc gia, lãnh đạo Khoa Hành học, Khoa Sau đại học, thầy giáo Học viện Hành quốc gia tạo điều kiện thuận lợi, tận tình giúp đỡ, góp ý chun mơn suốt q trình học tập nghiên cứu Tơi gửi lời cảm ơn tới cán bộ, cơng chức Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào hợp tác hỗ trợ trình tác giả để thu thập số liệu thực tiễn Cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp chia sẻ, hỗ trợ tài liệu, động viên tinh thần suốt trình tác giả nghiên cứu Chân thành cảm ơn! Tác giả luận án MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5 Giả thuyết khoa học câu hỏi nghiên cứu 6 Những đóng góp đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Cấu trúc Luận án Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐỀ TÀI 1.1 TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG 1.2 ĐÁNH GIÁ CHUNG 21 1.2.1 Những kết đạt 21 1.2.2 Những vấn đề cần triển khai 23 Kết luận chương 23 Chương CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO TRONG ĐIỀU KIỆN NHẤT THỂ HÓA MỘT SỐ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO 25 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN PHÒNG 25 2.1.1 Khái niệm, đặc điểm văn phòng 25 2.1.2 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ văn phòng 30 2.1.3 Cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động văn phòng 33 2.2 VẤN ĐỀ NHẤT THỂ HÓA MỘT SỐ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 39 2.2.1 Một số khái niệm 39 i 2.2.2 Ưu điểm hạn chế việc thể hóa chức danh lãnh đạo 43 2.2.3 Một số chức danh lãnh đạo thể hóa Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 46 2.3 NHỮNG YÊU CẦU, YẾU TỐ TÁC ĐỘNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ VỀ TỔ CHỨCHOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO TRONG ĐIỀU KIỆN NHẤT THỂ HÓA MỘT SỐ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO 46 2.3.1 Những yêu cầu tổ chức, hoạt động Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào điều kiện thể hóa số chức danh lãnh đạo 47 2.3.2 Những yếu tố tác động đến tổ chức hoạt động Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào điều kiện thể hóa số chức danh lãnh đạo 54 2.3.3 Những tiêu chí đánh giá hiệu lực, hiệu tổ chức hoạt động Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào điều kiện thể hóa số chức danh lãnh đạo 58 2.4 KINH NGHIỆM TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG VÀ GIÁ TRỊ THAM KHẢO CHO VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO 62 2.4.1 Kinh nghiệm tổ chức, hoạt động số Văn phòng trung ương 62 2.4.2 Giá trị tham khảo cho Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào 69 Kết luận chương 71 Chương THỰC TRẠNG TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO TRONG ĐIỀU KIỆN NHẤT THỂ HÓA MỘT SỐ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO HIỆN NAY 73 ii 3.1 GIỚI THIỆU VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀOVĂN PHÒNG CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 73 3.1.1 Giới thiệu Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào 73 3.1.2 Giới thiệu Văn phòng Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào91 3.2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO TRONG ĐIỀU KIỆN NHẤT THỂ HÓA MỘT SỐ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO HIỆN NAY 97 3.2.1 Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào 97 3.2.2 Các đơn vị trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào 100 3.2.3 Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào 102 3.3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO TRONG ĐIỀU KIỆN NHẤT THỂ HÓA MỘT SỐ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO HIỆN NAY 106 3.3.1 Công tác tổ chức, cán 106 3.3.2 Công tác tham mưu, tổng hợp 110 3.3.3 Công tác văn thư, lưu trữ 115 3.3.4 Công tác lễ tân, đối ngoại, phối hợp hoạt động với văn phòng trung ương địa phương 117 3.3.5 Cơng tác quản lý kinh phí, tài sản 120 3.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG 122 3.4.1 Những kết đạt nguyên nhân kết tổ chức hoạt động Văn phòng Trung ương Đảng 122 3.4.2 Những tồn tại, hạn chế nguyên nhân tồn tại, hạn chế tổ chức hoạt động Văn phòng Trung ương Đảng 129 iii 3.4.3 Đánh giá mơ hình văn phòng hợp văn phòng cấp ủy văn phòng ủy ban nhân cấp Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 134 Kết luận chương 135 Chương QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NHẰM ĐỔI MỚI TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO TRONG ĐIỀU KIỆN NHẤT THỂ HÓA MỘT SỐ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO HIỆN NAY 137 4.1 QUAN ĐIỂM ĐỔI MỚI TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO 137 4.1.1 Đổi tổ chức hoạt động Văn phòng Trung ương phải gắn với phương hướng, nhiệm vụ trị giai đoạn cách mạng 137 4.1.2 Đổi tổ chức hoạt động Văn phòng Trung ương phải gắn với đổi phương thức lãnh đạo Đảng 141 4.1.3 Đổi tổ chức hoạt động Văn phòng Trung ương phải gắn với lực đội ngũ cán bộ, công chức 143 4.2 GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO TRONG ĐIỀU KIỆN NHẤT THỂ HÓA MỘT SỐ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO 144 4.2.1 Tăng cường lãnh đạo Đảng Nhân dân cách mạng Lào việc đổi tổ chức máy hoạt động Văn phòng Trung ương 144 4.2.2 Hợp Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào với Văn phòng Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 147 4.2.3 Hoàn thiện chế làm việc theo hướng tăng cường mối quan hệ Văn phòng Trung ương Đảng với bộ, ngành, đoàn thể trung ương địa phương 152 4.2.4 Nâng cao lực cho đội ngũ cán bộ, cơng chức Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào 157 iv 4.3.5 Hiện đại hóa sở vật chất - kỹ thuật tăng cường cơng tác hậu cần cho Văn phòng Trung ương Đảng 164 Kết luận chương 168 KẾT LUẬN 169 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 171 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCHTW: Ban chấp hành Trung ương CHDCND: Cộng hòa dân chủ nhân dân NDCM: Nhân dân cách mạng VPCP: Văn phòng Chính phủ VPTW: Văn phòng Trung ương vi ... ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO TRONG ĐIỀU KIỆN NHẤT THỂ HÓA MỘT SỐ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO 46 2.3.1 Những yêu cầu tổ chức, hoạt động Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào điều kiện thể hóa số. .. PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO TRONG ĐIỀU KIỆN NHẤT THỂ HÓA MỘT SỐ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO HIỆN NAY 97 3.2.1 Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào. .. PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO TRONG ĐIỀU KIỆN NHẤT THỂ HÓA MỘT SỐ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO 144 4.2.1 Tăng cường lãnh đạo Đảng Nhân dân cách mạng Lào việc đổi tổ chức máy hoạt động Văn phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức, hoạt động của Văn phòng Trung ương (VPTW) Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào trong điều kiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo (Luận án tiến sĩ), Tổ chức, hoạt động của Văn phòng Trung ương (VPTW) Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào trong điều kiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn