XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004Cor. 1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH HỘI HƯNG

175 29 0
  • Loading ...
1/175 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/Cor 1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH HỘI HƯNG Họ tên sinh viên: VÕ ĐỨC TỐT Ngành: QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG Niên khóa: 2009 - 2013 Tháng 02/2013 XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH HỘI HƢNG Tác giả VÕ ĐỨC TỐT Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sƣ chuyên ngành Quản lý mơi trƣờng Giáo viên hƣớng dẫn: ThS.HỒNG THỊ MỸ HƢƠNG Tháng 02 năm 2013 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA MÔI TRƢỜNG VÀ TÀI NGUYÊN ===oOo=== PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN KHOA : MÔI TRƢỜNG VÀ TÀI NGUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG HỌ VÀ TÊN SV : VÕ ĐỨC TỐT KHÓA HỌC : 2009 – 2013 MSSV: 09149208 Tên đề tài: “Xây dựng hệ thống quản lý môi trƣờng theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor 1:2009 Công ty TNHH Hội Hƣng” Nội dung KLTN: Giới thiệu tổng quan Công ty TNHH Hội Hƣng, quy trình sản xuất, vấn đề mơi trƣờng phát sinh biện pháp kiểm soát áp dụng công ty Hƣớng dẫn bƣớc xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor1:2009 công ty Đƣa kiến nghị nhằm thực tốt HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor 1:2009 Công ty TNHH Hội Hƣng Thời gian thực : Bắt đầu từ ngày 25/07/2012 đến 20/2/2013 Họ tên Giáo viên hƣớng dẫn: Th.S: Hoàng Thị Mỹ Hƣơng Nội dung yêu cầu KLTN đƣợc thông qua Khoa Bộ môn Ngày Tháng Năm 2012 Ngày 08 Tháng 08 Năm 2012 Ban chủ nhiệm khoa Giáo Viên Hƣớng Dẫn Th.S: Hồng Thị Mỹ Hƣơng i LỜI CẢM ƠN Hành trình bốn năm học đại học trải qua với thăng trầm niềm vui dấu mốc quan trọng cho khởi nghiệp Đó kiến thức q báu mà khơng phải có may mắn đón nhận đƣợc Trong suốt thời gian học tập tơi nhận đƣợc giúp đỡ nhiệt tình tất thầy cô bạn bè, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: Gia đình tơi điểm tựa vững cho tơi vƣợt qua khó khăn, nơi tạo điều kiện tốt cho Ban giám hiệu trƣờng đại học nông lâm thành phố Hồ Chí Minh cho tơi mơi trƣờng học tập lý tƣởng, thân thiện Các thầy cô khoa Môi Trƣờng Tài Nguyên truyền đạt cho kiến thức kinh nghiệm quý báu Cô Hồng Thị Mỹ Hƣơng tận tình bảo, giúp đỡ tơi nhiều để hồn thành khố luận tốt nghiệp Chị Nguyễn Thị Hảo anh chị Công ty TNHH Hội Hƣng hƣớng dẫn truyền đạt cho em kiến thức công ty nhƣ kỹ kỹ sƣ môi trƣờng Tập thể lớp DH09QM hổ trợ đóng góp nhiều ý kiến quý báu suốt trình học tập làm khố luận tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn!! TPHCM, ngày 20 tháng 12 năm 2012 Sinh viên Võ Đức Tốt ii TĨM TẮT KHỐ LUẬN Công ty TNHH Hội Hƣng công ty 100% vốn đầu tƣ từ nƣớc chuyên sản xuất túi xốp nhựa xuất Tuy có mặt Việt Nam từ năm 2006 nhƣng đến cơng ty có đội ngủ công nhân viên, kỹ sƣ hùng hậu đáp ứng nhu cầu sản xuất phát triển Trong thời gian thực tập từ 25/07/2012 đến 25/10/2012 may mắn nhận đƣợc bảo tận tình anh chị công ty kết hợp với kiến thức ghế nhà trƣờng định nghiên cứu đề tài: “Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Hội Hƣng” Đề tài đƣợc thực dựa phƣơng pháp: khảo sát điều tra, phân tích-so sánh, tham khảo tài liệu, hỏi ý kiến chuyên gia đạt đƣợc số kết sau: Nắm bắt đƣợc quy trình cơng nghệ sản xuất túi xốp nhựa công ty kiến thức bổ trợ cần thiết cho khoá luận tốt nghiệp Chia công ty đƣợc 11 khu vực nhỏ để đánh giá tránh bỏ sót khía cạnh mơi trƣờng Xác định đƣợc 146 khía cạnh mơi trƣờng 107 khía cạnh mơi trƣờng đáng kể Xây dựng đƣợc 29 biểu mẫu 15 hƣớng dẫn công việc Đề xuất đƣợc kiến nghị giúp công ty hồn thiện cơng tác quản lý mơi trƣờng nhƣ xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 nhằm nâng cao hình ảnh cơng ty thị trƣờng iii MỤC LỤC Trang PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT KHOÁ LUẬN iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xiii Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1.4 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.4.1 Phƣơng pháp khảo sát điều tra 1.4.2 Phƣơng pháp phân tích–so sánh 1.4.3 Phƣơng pháp tham khảo tài liệu liên quan 1.4.4 Phƣơng pháp hỏi ý kiến chuyên gia 1.5 PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1.6 GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI Chƣơng TỔNG QUAN VỀ TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/Cor.1:2009 1.1 GIỚI THIỆU VỀ BỘ TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 14000 VÀ ISO 14001 1.1.1 Giới thiệu hệ thống quản lý môi trƣờng theo tiêu chuẩn ISO 14000 1.1.2 Giới thiệu hệ thống quản lý môi trƣờng theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 1.1.2.1 Sơ lƣợc hệ thống quản lý môi trƣờng ISO 14001:2004/Cor.1:2009 1.1.2.2 Mơ hình hệ thống quản lý môi trƣờng theo tiêu chuẩn ISO 14001 1.2 NHỮNG LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG ISO 14001 1.3 TÌNH HÌNH ÁP DỤNG ISO 14001 1.3.1 Thế giới 1.3.2 Việt Nam 1.3.2.1 Thuận lợi xii 1.3.2.2 Khó khăn Chƣơng KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH HỘI HƢNG 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH HỘI HƢNG 2.1.1 Giới thiệu chung 2.1.2 Địa điểm hoạt động 2.1.3 Vốn đầu tƣ 2.1.4 Nhu cầu lao động 10 2.1.5 Sơ đồ tổ chức bố trí nhân 10 2.1.6 Sản phẩm công suất hoạt động công ty 11 2.2 QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT TÖI XỐP NHỰA 11 2.2.1 Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng 11 2.2.2 Quy trình cơng nghệ sản xuất 11 2.2.3 Nhu cầu nguyên liệu nhiên liệu 13 2.2.3.1 Nhu cầu nguyên liệu 13 2.2.3.2 Nhu cầu điện 13 2.2.3.3 Nguồn cung cấp nƣớc lƣợng nƣớc sử dụng 13 2.2.3.4 Tồn trữ, bảo quản nguyên vật liệu sản phẩm 13 2.3 HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐANG THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY TNHH HỘI HƢNG 13 2.3.1 Hiện trạng môi trƣờng 13 2.3.1.1 Bụi, khí thải, nhiệt, độ rung tiếng ồn 13 2.3.1.2 Nƣớc thải 14 2.3.1.3 Chất thải rắn chất thải nguy hại 15 2.3.1.4 Tai nạn lao động, cố cháy nổ, công tác vệ sinh cố môi trƣờng 15 2.3.2 Các biện pháp bảo vệ môi trƣờng áp dụng công ty 18 2.3.2.1 Đối với bụi, khí thải, nhiệt, độ rung tiếng ồn 18 2.3.2.2 Nƣớc thải 19 2.3.2.3 Chất thải rắn chất thải nguy hại 20 2.3.2.4 Tai nạn lao động, cố cháy nổ, công tác vệ sinh cố môi trƣờng 20 Chƣơng KẾT QUẢ-THẢO LUẬN 22 xiii A XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH HỘI HƢNG 22 3.1 XÁC ĐỊNH PHẠM VI CỦA HTQLMT VÀ THÀNH LẬP BAN ISO 22 3.1.1 Phạm vi HTQLMT 22 3.1.2 Thành lập Ban ISO 22 3.2 XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MƠI TRƢỜNG 23 3.2.1 Yêu cầu chung 23 3.2.2 Nội dung sách 23 3.2.3 Phổ biến sách 24 3.2.3.1 Đối với cán - công nhân viên công ty 24 3.2.3.2 Đối với nhà cung cấp bên hữu quan 24 3.2.3.3 Kiểm tra lại CSMT 24 3.3 NHẬN DIỆN KHÍA CẠNH MÔI TRƢỜNG 25 3.3.1 Yêu cầu chung 25 3.3.2 Quy trình nhận diện KCMT 25 3.3.2.1 Xác định phạm vi nhận diện KCMT 25 3.3.2.2 Xác định hoạt động cơng ty 25 3.3.2.3 Nhận dạng KCMT 25 3.3.2.4 Đánh giá KCMT xác định KCMTĐK 26 3.3.2.5 Lƣu hồ sơ cập nhật thƣờng xuyên 29 3.4 YÊU CẦU PHÁP LUẬT VÀ YÊU CẦU KHÁC 30 3.4.1 Yêu cầu chung 30 3.4.2 Lƣu hồ sơ 30 3.5 MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MƠI TRƢỜNG 31 3.5.1 Yêu cầu chung 31 3.5.2 Quy trình thực 31 3.5.2.1 Thiết lập mục tiêu, tiêu môi trƣờng 31 3.5.2.2 Xây dựng chƣơng trình mơi trƣờng 32 3.5.2.3 Triển khai thực 32 3.5.2.4 Lƣu hồ sơ 32 3.6 NGUỒN LỰC, VAI TRÕ, TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN 32 xiv 3.6.1 Yêu cầu chung 32 3.6.2 Nội dung thực 33 3.6.3 Lƣu hồ sơ 33 3.7 NĂNG LỰC ĐÀO TẠO VÀ NHẬN THỨC 33 3.7.1 Yêu cầu chung 33 3.7.2 Quy trình thực 34 3.7.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo 34 3.7.2.2 Lãnh đạo xem xét phê duyệt 35 3.7.2.3 Xây dựng chƣơng trình đào tạo 35 3.7.2.4 Đại diện lãnh đạo phê duyệt chƣơng trình đào tạo 35 3.7.2.5 Triển khai thực 35 3.7.2.6 Đánh giá kết đào tạo 36 3.7.2.7 Lƣu hồ sơ 36 3.8 THÔNG TIN LIÊN LẠC 36 3.8.1 Yêu cầu chung 36 3.8.2 Lƣu hồ sơ, tài liệu 36 3.9 HỆ THỐNG CÁC TÀI LIỆU 36 3.10 KIỂM SOÁT TÀI LIỆU, HỒ SƠ 37 3.10.1 Yêu cầu chung 37 3.10.2 Nhận dạng tài liệu, hồ sơ 37 3.11 KIỂM SOÁT ĐIỀU HÀNH 38 3.11.1 Yêu cầu chung 38 3.11.2 Quy trình kiểm soát 38 3.11.2.1 Nhận dạng yêu cầu đối tƣợng cần kiểm soát 38 3.11.2.2 Xây dựng chƣơng trình kiểm sốt điều hành 38 3.11.2.3 Phê duyệt thực kế hoạch kiểm soát điều hành 39 3.11.2.4 Kiểm tra kết 39 3.11.2.5 Lƣu hồ sơ 39 3.12 SỰ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG VÀ ƢPTTKC 39 3.12.1 Yêu cầu chung 39 3.12.2 Xây dựng chƣơng trình chuẩn bị sẵn sàng ƢPTTKC 40 xv 3.12.2.1 Xác định tình trạng khẩn cấp 40 3.12.2.2 Thực tập đáp ứng tình trạng khẩn cấp 40 3.12.2.3 Duy trì hoạt động ứng cứu cố khẩn cấp công ty 40 3.12.2.4 Lập biên sau cố 41 3.12.2.5 Lƣu hồ sơ 41 3.13 GIÁM SÁT, ĐO LƢỜNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 41 3.13.1 Yêu cầu chung 41 3.13.2 Lƣu hồ sơ 42 3.14 ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ 42 3.14.1 Yêu cầu chung 42 3.14.2 Nội dung đánh giá 42 3.14.3 Lƣu hồ sơ 42 3.15 SỰ KHÔNG PHÙ HỢP VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÕNG NGỪA 43 3.15.1 Yêu cầu chung 43 3.15.2 Lƣu hồ sơ 43 3.16 ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ 43 3.16.1 Yêu cầu chung 43 3.16.2 Lƣu hồ sơ 44 3.17 XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO 44 3.17.1 Yêu cầu chung 44 3.17.2 Lập kế hoạch 44 3.17.2.1 Tần suất họp 44 3.17.2.2 Thành phần tham dự 44 3.17.2.3 Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ 44 3.17.3 Tiến hành họp rút hội cải tiến, khắc phục phòng ngừa 45 3.17.4 Lƣu hồ sơ 46 B ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 14001 TẠI CÔNG TY TNHH HỘI HƢNG 46 3.18 ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 14001 TẠI CÔNG TY TNHH HỘI HƢNG 46 xvi Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Hội Hưng d) Thực hành động khắc phục, phòng ngừa Ban ISO trưởng phận sản xuất nơi có điểm không phù hợp phải triển khai hành động khắc phục phòng ngừa Ban ISO phải theo dõi việc thực yêu cầu khắc phục điểm không phù hợp e) Lưu hồ sơ Kế hoạch đánh giá tuân thủ Báo cáo đánh giá tuân thủ Thời gian lưu trữ hồ sơ tối thiểu 03 năm PHỤ LỤC 17A BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ Mã hiệu: BM01TT17 Đơn vị: STT Ngày lập: Lưu hồ sơ: Người lập: Ký tên: Tên Điều khoản Nơi Ngày Ngày hiệu Ngày Tình Ghi văn áp dụng ban ban hành lực đánh trạng giá tuân hành thủ 01 02 03 SVTH: Võ Đức Tốt 96 GVHD: Th.S: Hoàng Thị Mỹ Hương Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Hội Hưng PHỤ LỤC 18 THỦ TỤC XÁC ĐỊNH SỰ KHÔNG PHÙ HỢP VÀ HÀNH Ban hành: 01 ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG Chỉnh sửa: 00 NGỪA Ký hiệu: TT18-MT Ngày hiệu lực: MỤC ĐÍCH Nhằm hướng dẫn cách thực hành động khắc phục phòng ngừa để loại bỏ nguyên nhân gây khơng phù hợp có ngăn chặn khơng phù hợp tiềm ẩn xảy PHẠM VI Áp dụng cho tất điểm khơng phù hợp có có khả xảy TÀI LIỆU THAM KHẢO ISO 14001:2004/Cor.1:2009: Hệ thống quản lý môi trường - Các yêu cầu hướng dẫn thực Thủ tục chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng tình khẩn cấp Thủ tục trao đổi thông tin Thủ tục xem xét lãnh đạo Thủ tục đánh giá nội ĐỊNH NGHĨA Sự không phù hợp: Sự không đáp ứng hay thỏa mãn yêu cầu Hành động khắc phục: Hành động nhằm loại bỏ nguyên nhân gây khơng phù hợp có Hành động phòng ngừa: Hành động nhằm loại bỏ nguyên nhân gây không phù hợp tiềm ẩn CÁC TỪ VIẾT TẮT KPH: Khơng phù hợp KPPN: Khắc phục phòng ngừa LƢU ĐỒ SVTH: Võ Đức Tốt 97 GVHD: Th.S: Hoàng Thị Mỹ Hương Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Hội Hưng Phát hiện, xác định KPH Xác định nguyên nhân đề xuất biện pháp Thực hành động khắc phục phòng ngừa Khơng Đạt Xem xét, kiểm tra hiệu Đạt Báo cáo lưu hồ sơ a) Phát hiện, ghi nhận điểm khơng phù hợp Điểm KPH phát từ: + Đánh giá mức độ tuân thủ + Đánh giá nội + Kết xem xét lãnh đạo + Đánh giá việc thực mục tiêu, tiêu + Thông tin khiếu nại vấn đề liên quan đến HTQLMT trạm từ bên hữu quan Khi phát KPH khả tiềm ẩn gây KPH, người phát KPH có trách nhiệm phải báo cáo lên trưởng phận sản xuất nơi có xuất KPH phải hoàn thành ngày phát KPH nhằm tìm biện pháp giải b) Xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp KPPN Khi nhận báo cáo KPH từ Ban ISO, tổ trưởng phận phải nhanh chóng điều tra, xác định nguyên nhân KPH Đồng thời với Ban ISO lập kế hoạch KPPN thích hợp gồm: Các giải pháp KPPN, người chịu trách nhiệm thực hiện, thời gian hoàn thành c) Thực hành động khắc phục phòng ngừa SVTH: Võ Đức Tốt 98 GVHD: Th.S: Hoàng Thị Mỹ Hương Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Hội Hưng Phân công nhân viên thực hành động KPPN theo kế hoạch đề b) Đánh giá hiệu giải pháp KPPN Trưởng phận sản xuất nơi có xuất KPH chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra trình thực hành động KPPN Nếu hành động KPPN không thực thực không hiệu quả, trưởng phận sản xuất đề xuất yêu cầu KPPN lần đến Ban ISO để tìm nguyên nhân giải pháp thích hợp đồng thời cập nhật vào theo dõi hành động KPPN Trưởng phận sản xuất nơi có KPH xác nhận tính hiệu hành động KPPN báo cáo cho Ban ISO c) Báo cáo kết Ban ISO tổng hợp báo cáo KPH, nguyên nhân gốc rễ KPH, biện pháp KPPN áp dụng tính hiệu biện pháp KPPN Gửi báo cáo tổng hợp đến ĐDLĐ, ban giám đốc xem xét d) Lưu hồ sơ Phiếu đề nghị KPPN Thời gian lưu trữ hồ sơ tối thiểu 03 năm SVTH: Võ Đức Tốt 99 GVHD: Th.S: Hoàng Thị Mỹ Hương Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Hội Hưng PHỤ LỤC 18A PHIẾU ĐỀ NGHỊ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA Mã hiệu: BM01TT18 Đơn vị: Ngày lập: Lưu hồ sơ: Người lập: Ký tên: ĐỀ NGHỊ KHẮC PHỤC PHỊNG NGỪA Phần khơng phù hợp Vấn đề khơng phù hợp:…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Vị trí xảy ra:………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Bộ phận:…………………………………………………………………………………… Đề nghị:…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Người đề nghị:………………………… Chức vụ:………………….Số điện thoại:……… Phần khắc phục phòng ngừa Biện pháp khắc phục phòng ngừa:………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Kết khắc phục phòng ngừa:…………………………………………………………… Người thực hiện:…………………………………………… Số điện thoại:……………… Người giám sát:……………………… Chức vụ………… Số điện thoại:……………… Nhận xét:…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… SVTH: Võ Đức Tốt 100 GVHD: Th.S: Hoàng Thị Mỹ Hương Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Hội Hưng PHỤ LỤC 19 Ký hiệu: TT19-MT THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Ban hành: 01 Chỉnh sửa: 00 Ngày hiệu lực: MỤC ĐÍCH Nhằm xác định hiệu lực quy định thuộc phạm vi HTQLMT, phát điểm không phù hợp để đề biện pháp khắc phục phòng ngừa PHẠM VI Áp dụng cho tất họp nội công ty TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009: HTQLMT – Các yêu cầu hướng dẫn thực Thủ tục hành động khắc phục phòng ngừa ĐỊNH NGHĨA Khơng có CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐDLĐ: Đại diện lãnh đạo HTQLMT: Hệ thống quản lý môi trường LƢU ĐỒ SVTH: Võ Đức Tốt 101 GVHD: Th.S: Hoàng Thị Mỹ Hương Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Hội Hưng Lập chương trình đánh giá Thơng báo chương trình đánh giá Tiến hành đánh giá Báo cáo kết đánh giá Hành động khắc phục phòng ngừa Lưu hồ sơ a) Lập chương trình đánh giá ĐDLĐ có trách nhiệm lập kế hoạch đánh giá cách xem xét hoạt động tầm quan trọng phận đánh giá Công ty phải tiến hành đánh giá nội lần/năm Ngồi ra, tiến hành đánh giá nội đột xuất cần thiết ĐDLĐ lựa chọn nhân viên đủ lực thành lập ban đánh giá nội Các đánh giá viên phải đào tạo: Kiến thức HTQLMT Kế hoạch đánh giá đề nghị phải giám đốc xem xét phê duyệt b) Thông báo chương trình đánh giá ĐDLĐ lập thơng báo gửi cho phận đánh giá đánh giá viên trước tuần để đảm bảo tài liệu chuẩn bị sẵn sàng tiến hành đánh giá Trưởng đoàn đánh giá cần phải thảo luận với trưởng phận việc chọn thời gian đánh giá cụ thể để không làm ảnh hưởng đến hoạt động phận đánh giá c) Tiến hành đánh giá Khi tiến hành đánh giá cần lưu ý không chọn đánh giá viên thuộc phận đánh giá nhằm đảm bảo kết khách quan SVTH: Võ Đức Tốt 102 GVHD: Th.S: Hoàng Thị Mỹ Hương Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Hội Hưng Đánh giá dựa vào hạng mục kiểm tra: Đặt câu hỏi, kiểm tra thủ tục, hồ sơ liên quan, nhận xét hệ thống, tuân thủ theo chương trình đánh giá Trong trình đánh giá, đánh giá viên ghi nhận toàn nhận xét điểm không phù hợp phát lưu ý chứng khách quan d) Báo cáo kết đánh giá Trưởng đoàn đánh giá thu thập báo cáo cho ĐDLĐ Ban ISO kết thu đánh giá nội gồm: Điểm đánh giá, điểm không phù hợp, nhận xét chung Khi điểm không phù hợp ảnh hưởng nghiêm trọng đến HTQLMT ĐDLĐ phải gửi kết đánh giá nội trình giám đốc xem xét Gửi phiếu yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa đến phận đánh giá e) Hành động khắc phục phòng ngừa Thực việc kiểm tra, đánh giá hiệu hành động KPPN bên đánh giá, ghi kết vào báo cáo đánh giá trình lên ĐDLĐ ĐDLĐ có trách nhiệm theo dõi việc thực tính hiệu biện pháp KPPN theo thủ tục hướng dẫn hành động khắc phục phòng ngừa f) Lưu hồ sơ Kế hoạch đánh giá nội Thơng báo chương trình đánh giá nội Báo cáo kết đánh giá nội Thời gian lưu trữ tối thiểu 02 năm SVTH: Võ Đức Tốt 103 GVHD: Th.S: Hoàng Thị Mỹ Hương Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Hội Hưng PHỤ LỤC 19A BIỂU MẪU PHIẾU KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ĐỢT…NĂM… Mã hiệu: BM01TT19 Đơn vị: Ngày lập: Lưu hồ sơ: Người lập: Ký tên: Bộ phận Đợt đánh giá Các hạng mục đánh giá đánh giá PHIẾU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu: BM02TT119 Đơn vị: STT Ngày lập: Lưu hồ sơ: Người lập: Ký tên: Bộ phận Hạng mục đánh giá đánh giá Số điểm không phù hợp Tổng số Các Nhận xét tính Đã giải Chưa giải biện hiệu lực quyêt pháp biện pháp KPPN KPPN 01 02 03 SVTH: Võ Đức Tốt 104 GVHD: Th.S: Hoàng Thị Mỹ Hương Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Hội Hưng PHỤ LỤC 20 Ký hiệu: TT20-MT THỦ TỤC XEM XÉT LÃNH Ban hành: 01 ĐẠO Chỉnh sửa: 00 Ngày hiệu lực: MỤC ĐÍCH Quy định cách thức tiến hành xem xét định kỳ lãnh đạo HTQLMT cơng ty nhằm đảm bảo phù hợp, tính hiệu trì theo tiêu chuẩn ISO 14001 PHẠM VI Thủ tục áp dụng cho tất họp xem xét lãnh đạo TÀI LIỆU THAM KHẢO ISO 14001:2004/Cor.1:2009: Hệ thống quản lý môi trường - Các yêu cầu hướng dẫn thực ĐỊNH NGHĨA Khơng có CÁC TỪ VIẾT TẮT HTQLMT: Hệ thống quản lý môi trường ĐDLĐ: Đại diện lãnh đạo NỘI DUNG 6.1 Nhu cầu xem xét lãnh đạo Cuộc họp xem xét lãnh đạo thực tối thiểu lần/năm (sau đánh giá nội bộ, sau tổng kết hoạt động năm trước tháng đầu năm) Khi phát nghi ngờ có khơng phù hợp phạm vi HTQLMT hay có cố mơi trường nghiêm trọng xảy tiến hành họp đột xuất 6.2 Chƣơng trình họp  Ban ISO lên chương trình họp theo yêu cầu giám đốc bao gồm: Thành phần tham dự, nội dung cần xem xét, thời gian, địa điểm Thành phần tham dự gồm: + Ban giám đốc SVTH: Võ Đức Tốt 105 GVHD: Th.S: Hoàng Thị Mỹ Hương Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Hội Hưng + Đại diện lãnh đạo môi trường + Các trưởng phận + Các thành viên khác, giám đốc yêu cầu  Nôi dung xem xét bao gồm: Đầu vào xem xét lãnh đạo phải bao gồm: + Kết đánh giá nội bộ, mức độ tuân thủ yêu cầu pháp luật yêu cầu khác mà công ty tuân thủ + Trao đổi thông tin với bên hữu quan bên ngoài, kể khiếu nại + Kết hoạt động môi trường công ty + Mức độ mà mục tiêu, tiêu đạt + Tình trạng hoạt động khắc phục phòng ngừa + Các hành động KPPN từ xem xét lãnh đạo kỳ trước + Các thay đổi có liên quan, kể yêu cầu pháp luật + Các đề xuất cải tiến Đầu từ việc xem xét ban lãnh đạo phải bao gồm định hành động cần thiết liên quan đến thay đổi xảy sách, mục tiêu, tiêu yếu tố khác HTQLMT quán với cam kết cải tiến liên tục 6.3 Tiến hành họp, đề hoạt động khắc phục, phòng ngừa cải tiến Trước tiến hành họp ĐDLĐ phải chuẩn bị đầy đủ tài liệu Cuộc họp giám đốc chủ trì ĐDLĐ báo cáo kết thực công tác quản lý môi trường Trưởng phận sản xuất báo cáo kết đạt đươc, chưa đạt được, kiến nghị đơn vị Cuộc họp thảo luận vấn đề cụ thể chủ trì họp định cơng việc phải làm, cá nhân, đơn vị thực hiện, thời gian hoàn thành Khi xác định hội cải tiến họat động nên ưu tiên tiến hành, Ban ISO có trách nhiệm lập kế họach cho họat động cải tiến Giám đốc phải tạo điều kiện nguồn lực, tài để thực định đề Ban ISO phải chịu trách nhiệm: + Theo dõi, phối hợp đơn vị để thực hành động KPPN cải tiến SVTH: Võ Đức Tốt 106 GVHD: Th.S: Hoàng Thị Mỹ Hương Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Hội Hưng + Đánh giá hiệu định + Báo cáo kịp thời cho giám đốc HỒ SƠ Thông báo họp xem xét lãnh đạo Báo cáo phận Biên họp xét lãnh đạo PHỤ LỤC 20A BIÊN BẢN CUỘC HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO NGÀY…/…/ Mã hiệu: BM01TT20 Đơn vị: STT Ngày lập: Lưu hồ sơ: Người lập: Ký tên: Nội dung công việc Cá nhân, đơn vị thực Thời hạn Theo dõi thực 01 02 03 Thư kí SVTH: Võ Đức Tốt Chủ trì họp 107 GVHD: Th.S: Hoàng Thị Mỹ Hương Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Hội Hưng MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI CƠNG TY TNHH HỘI HƢNG Hình 1: Khu vực chứa chất thải Hình 2: Hạt nhựa rơi vãi phận in SVTH: Võ Đức Tốt 108 GVHD: Th.S: Hoàng Thị Mỹ Hương Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Hội Hưng Hình 3: Nền nhà dính đầy mực in rơi vãi phận in Hình 4: Các bình CO2 bỏ chung với chất thải rắn SVTH: Võ Đức Tốt 109 GVHD: Th.S: Hoàng Thị Mỹ Hương Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Hội Hưng Hình 5: Tồn cảnh hoạt động sản xuất công ty SVTH: Võ Đức Tốt 110 GVHD: Th.S: Hoàng Thị Mỹ Hương
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004Cor. 1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH HỘI HƯNG , XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004Cor. 1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH HỘI HƯNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn