XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHOẺ NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 TẠI PHÂN XƯỞNG HÀN AB CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY DUNG QUẤT

304 104 0
  • Loading ...
1/304 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHOẺ NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 TẠI PHÂN XƯỞNG HÀN AB CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY DUNG QUẤT Họ tên sinh viên: PHAN THI CHI Ngành: QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG Niên khóa: 2009 - 2013 - Tháng 06 năm 2013 - XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 TẠI PHÂN XƯỞNG HÀN AB CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY DUNG QUẤT Tác giả PHAN THỊ CHI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Quản lý môi trường Giáo viên hướng dẫn Ths VŨ THỊ HỒNG THỦY - Tháng 06/2013 - BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM KHOA MƠI TRƯỜNG & TÀI NGUN ***** CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ************ PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN Khoa: MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Họ tên SV: PHAN THỊ CHI Mã số SV: 09149019 Khoá học : 2009- 2013 Lớp : DH09QM Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý an toàn & sức khoẻ nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 Phân xưởng Hàn AB Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất Nội dung KLTN: SV phải thực yêu cầu sau đây:  Tổng quan tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007, tình hình áp dụng Việt Nam giới  Tổng quan vấn đề an toàn & sức khoẻ nghề nghiệp Phân xưởng Hàn AB Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất  Thiết lập hệ thống quản lý an toàn & sức khoẻ nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 Phân xưởng Hàn AB Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất  Các kiến nghị cần thực để nâng cao tính khả thi q trình xây dựng áp dụng OHSAS 18000 Thời gian thực hiện: tháng 02/2013 kết thúc tháng 06/2013 Họ tên GVHD: ThS VŨ THỊ HỒNG THỦY Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày …… tháng …… năm 2013 Ban Chủ nhiệm Khoa Ngày 05 tháng 01 năm 2013 Giáo viên hướng dẫn ThS VŨ THỊ HỒNG THỦY LỜI CẢM ƠN Qua bốn năm ngồi ghế giảng đường Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM, Thầy Cô truyền dạy tận tình kiến thức quý báu nhận nhiều quan tâm, sẻ chia từ gia đình, bạn bè giúp thân Em trưởng thành, tự lập Đó hành trang vững để mai sau giúp Em vững bước đường đời Với lòng trân trọng biết ơn sâu sắc, Em xin gửi lời cảm ơn đến: Ba mẹ sinh Con, tạo điều kiện thuận lợi chỗ dựa tinh thần vững cho Con Quý Thầy Cô Khoa Môi trường Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM tận tình truyền đạt kiến thức quý báu cho Em suốt bốn năm ngồi ghế giảng đường Cô Vũ Thị Hồng Thủy, người Cô tận tâm bảo, dạy dỗ cho Em kiến thức kinh nghiệm thực tế giúp Em hồnh thành Khóa luận tốt nghiệp Ban lãnh đạo Cơng ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất, anh chị Phòng ATSKMT chị Huỳnh Lê Nữ Diễm tạo điều kiện cho Em học hỏi kinh nghiệm hết lòng giúp đỡ để Em hồn thành tốt đợt thực tập Cơng ty Tập thể lớp DH09QM người bạn bên cạnh, chia sẻ động viên Em xin chân thành cảm ơn tất người Tp.HCM, Ngày 01 tháng 06 năm 2013 Sinh viên thực PHAN THỊ CHI - iii - TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001: 2007 Phân xưởng Hàn AB Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất” tiến hành khoảng thời gian từ tháng 02/2013 đến tháng 06/2013 Đề tài bao gồm nội dung sau:  Giới thiệu nội dung, tính cấp thiết, mục tiêu, giới hạn phạm vi nghiên cứu phương pháp phục vụ cho việc thực đề tài  Tổng quan tiêu chuẩn OHSAS 18000  Tổng quan Phân xưởng Hàn AB Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất, hoạt động sản xuất, nhu cầu sử dụng nguyên nhiên vật liệu, máy móc trang thiết bị cơng nghệ sản xuất; trạng MTLĐ; công tác thực an toàn sức khỏe nghề nghiệp Phân xưởng  Xác định phạm vi hệ thống thành lập Ban OH&S, nhận diện tất mối nguy, đánh giá rủi ro xác định biện pháp kiểm sốt Xây dựng hệ thống quản lý an tồn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 cho Phân xưởng Hàn AB  Đánh giá khả áp dụng OH&S Phân xưởng trình bày đề xuất giúp xây dựng hệ thống OHSAS 18001:2007 hoàn chỉnh - iv - MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP iv MỤC LỤC .v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xi DANH MỤC BẢNG BIỂU xiii DANH MỤC HÌNH ẢNH xiii DANH MỤC PHỤ LỤC xiv Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU 1.3 Ý NGHĨA 1.4 GIỚI HẠN VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI 1.4.1 Giới hạn đề tài 1.4.2 Phạm vi đề tài 1.5 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 GIỚI THIỆU TIÊU CHUẨN OHSAS 18000 2.2 GIỚI THIỆU TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 2.2.1 Các yêu cầu tiến trình xây dựng hệ thống OHSAS 18001:2007 2.2.2 Các lợi ích khó khăn áp dụng -v- 2.3 TÌNH HÌNH ÁP DỤNG Chương 3: TỔNG QUAN VỀ PHÂN XƯỞNG HÀN AB CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY DUNG QUẤT 3.1 TỔNG QUAN PHÂN XƯỞNG HÀN AB CỦA CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY DUNG QUẤT 3.1.1 Giới thiệu chung Công ty 3.1.2 Giới thiệu chung Phân xưởng Hàn AB 10 3.2 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 10 3.2.1 Nhu cầu sử dụng lao động 10 3.2.2 Trang thiết bị sử dụng công tác kiểm tra, bảo trì, sửa chữa 10 3.2.3 Hoạt động sản xuất 11 3.3 CÔNG TÁC QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG, AN TỒN VỆ SINH LAO ĐỘNG 12 3.3.1 Công tác quản lý môi trường lao động 12 3.3.2 Cơng tác quản lý an tồn vệ sinh lao động 13 3.4 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 15 Chương 4: 17 XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 TẠI PHÂN XƯỞNG HÀN AB CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY DUNG QUẤT 17 4.1 XÁC ĐỊNH PHẠM VI CỦA HỆ THỐNG VÀ THÀNH LẬP BAN OHSAS 17 4.1.1 Phạm vi hệ thống 17 4.1.2 Thành lập ban OHSAS 17 4.2 CHÍNH SÁCH OHSAS 19 - vi - Mã tài liệu: TT-12 Lần ban hành: 01 THỦ TỤC KIỂM SOÁT HỒ SƠ Lần sửa đổi: 00 Ngày : …/ …/ … 6.2 Biểu mẫu BM-12-01: Sổ theo dõi sử dụng hồ sơ OH&S CÔNG TY TNHH MTV CƠNG NGHIỆP TÀU THỦY DUNG QUẤT Bình Đơng - Bình Sơn - Quảng Ngãi ĐT: 055.3 611 277 - Fax: 055.3 611 464 SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG HỒ SƠ OH&S Đơn vị : Họ tên người quản lý hồ sơ : STT Loại hồ sơ/tài liệu Tên hồ sơ/mã số Họ tên người sử dụng Đơn vị cơng tác Hình thức sử dụng Xem Mượn Ngày hẹn trả Ký nhận Ngày trả 6.3 Biểu mẫu BM-12-03: Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn lưu giữ sử dụng BIÊN BẢN XỬ LÝ HỒ SƠ HẾT THỜI HẠN LƯU GIỮ SỬ DỤNG Đơn vị : Người lưu giữ : Hồ sơ hết thời hạn lưu giữ, sử dụng : (ghi rõ tên hồ sơ – người thiếp lập – thời hạn lưu giữ sử dụng) Ngày ……tháng…… năm…… Duyệt Người đề nghị (Người duyệt ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Những người thực (ký ghi rõ họ tên) Người lưu giữ Người định - Trang 272 - Nhân viên phòng TCHC THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã tài liệu: TT-13 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày : …/ …/ … THỦ TỤC 13 (TT-13): ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ MỤC ĐÍCH Quy định cách thức tiến hành đánh giá nội hệ thống quản lý OH&S nhằm xác định hiệu lực quy định thuộc phạm vi hệ thống quản lý OH&S, phát điểm không phù hợp, làm sở đề hành động khắc phục cải tiến PHẠM VI ÁP DỤNG Bao gồm: đánh giá định kỳ, đánh giá đột xuất, đánh giá toàn diện đánh giá theo chủ đề định Áp dụng cho tất đánh giá nội hệ thống quản lý OH&S TÀI LIỆU LIÊN QUAN - Sổ tay An toàn - Thủ tục Sự khơng phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa: TT-11 NỘI DUNG 4.1 Quy định chung Đánh giá nội trình kiểm tra tiến hành có hệ thống, độc lập ĐDLĐ nhân viên Công ty đào tạo thành chuyên gia đánh giá thực Công tác đánh giá nội ln đảm bảo tính khách quan vô tư để xác định mức độ thực chuẩn mực xác định Quá trình đánh giá lập thành văn để làm chứng xem xét Đồn đánh giá: gồm hay nhiều chuyên gia đánh giá Tần suất đánh giá: - ĐDLĐ lập kế hoạch đánh giá hàng năm cho tất điều khoản áp dụng theo tiêu chuẩn quy định khác (gọi tắt yếu tố hệ thống quản lý OH&S), tất thủ tục phải khảo sát, đánh giá nội năm lần Ngồi ra, trường hợp đột xuất (như nghi ngờ có khơng phù hợp ảnh hưởng đến hoạt động hệ thống quản lý OH&S) tổ chức đánh giá đột xuất Đánh giá viên: - Đánh giá viên OH&S nội phải đào tạo phù hợp Danh sách đánh giá viên phải giám đốc phê duyệt Phương pháp đánh giá - Tùy thuộc phạm vi đánh giá hoạt động cụ thể phận đánh giá, sử dụng riêng biệt kết hợp loại hình đánh giá sau: + Xem xét hồ sơ, tài liệu; + Phỏng vấn; + Kiểm soát trường - Trang 273 - THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã tài liệu: TT-13 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày : …/ …/ … Tiến trình đánh giá: Trách nhiệm Tiến trình ĐDLĐ v trình Lập chương đánh giá nội Giám đốc/ Phó giám đốc Khơng Biểu mẫu Xét duyệt Chấp nhận ĐDLĐ Thông báo, triển khai thực Đồn đánh giá Các đơn vị có liên quan Tiến hành đánh giá Đánh giá trưởng Báo cáo đợt đánh giá Nhân viên phụ trách Theo dõi hành động KPPN 4.2 Triển khai kế hoạch đợt đánh giá nội định kỳ Định kỳ đánh giá nội hàng năm tiến hành đợt đánh giá Mỗi đợt, mục tiêu đánh giá tập trung vào yếu tố hệ thống quản lý OH&S, song đặc biệt ý đến yếu tố/ trình có ảnh hưởng đến hoạt động OH&S Ngồi ra, tiến hành đánh giá đột xuất nghi ngờ có khơng phù hợp ảnh hưởng đến hoạt động hệ thống quản lý OH&S Trên sở nói trên, ĐDLĐ xác định mục tiêu phạm vi đánh giá, chương trình đợt đánh giá (chỉ định thời gian phận đánh giá, đề nghị danh sách đánh giá viên thích hợp (cùng với trưởng đoàn) Kế hoạch đề nghị Giám đốc xem xét phê chuẩn 4.3 Thông báo đánh giá Sau chương trình đánh giá, danh sách đánh giá viên, trưởng đoàn đánh giá phê chuẩn, ĐDLĐ lập thơng báo đánh giá trình Giám đốc phê duyệt gửi đến Đoàn đánh giá phận đuợc đánh giá - Trang 274 - THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã tài liệu: TT-13 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày : …/ …/ … 4.4 Chuẩn bị đánh giá 4.4.1 Đoàn đánh giá Căn mục tiêu phạm vi đợt đánh giá, Trưởng đồn đánh giá lên chương trình đánh giá cụ thể theo biểu mẫu Để không làm ảnh hưởng đến hoạt động phận đánh giá, trưởng đoàn đánh giá cần thảo luận với trưởng phận việc cân đối thời gian đánh giá Chương trình đánh giá phải gửi tới phận đánh giá ngày trước tiến hành đánh giá chánh thức Đoàn đánh giá tiến hành thảo luận, xác định phương pháp, phân công lịch cụ thể đánh giá cho đánh giá viên Lưu ý, đánh giá viên phận không nhân viên phận Xem xét lại tài liệu liên quan phận đánh giá Chuẩn bị danh mục kiểm tra đối chiếu cho phòng ban, phận đánh giá để tránh quên, bỏ sót đánh giá Mỗi đánh giá viên lập bảng câu hỏi cần thẩm định 4.4.2 Bộ phận đánh giá Chuẩn bị tài liệu xem xét hồ sơ liên quan đến chương trình đánh giá Bố trí nhân làm việc với đoàn đánh giá theo thời gian định 4.5 Tiến hành đánh giá 4.5.1 Họp khai mạc Trước tiến hành đánh giá, đoàn đánh giá đại diện phận tiến hành họp khai mạc để xác định lại phạm vi phương pháp đánh giá 4.5.2 Đánh giá Các đánh giá viên tiến hành đánh giá theo chương trình, áp dụng danh mục kiểm tra đối chiếu bảng câu hỏi cần thẩm định để triển khai công việc Khi tiến hành đánh giá, đánh giá viên phải ghi chép vào “Phiếu ghi chép đánh giá” (BM13-03) lưu ý chứng khách quan 4.5.3 Họp kết thúc Trước kết thúc đợt đánh giá, đồn/nhóm (Đồn chia thành nhóm đánh giá) cần họp với người có trách nhiệm phận đánh giá nhằm: Một lần xác định điểm chưa phù hợp, kiểm đánh giá cách tổng quan chúng Trao đổi, bàn bạc tìm nguyên nhân đề biện pháp khắc phục điểm không phù hợp Bộ phận đánh giá xác định rõ thực hành động khắc phục thời gian hoàn thành (nếu phải xem xét, phép xác định chậm sau họp kết thúc ngày) Những điểm không thống chưa rõ nguyên nhân trưởng đoàn đánh giá ghi lại báo cáo đánh giá để trình lãnh đạo xem xét - Trang 275 - Mã tài liệu: TT-13 Lần ban hành: 01 THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Lần sửa đổi: 00 Ngày : …/ …/ … 4.6 Báo cáo đánh giá Sau hoàn thành đợt đánh giá, đoàn đánh giá tập hợp lại kết đánh giá phận Trưởng đoàn đánh giá viết báo cáo tổng kết Báo cáo tổng kết, phiếu báo cáo khơng phù hợp, chương trình đánh giá đơn vị gửi tới ĐDLĐ (để theo dõi khắc phục báo cáo họp xem xét lãnh đạo) Khi phát không phù hợp ảnh hưởng cách rộng lớn nghiêm trọng đến hệ thống quản lý OH&S, ĐDLĐ gửi báo cáo kiểm tra trình Giám đốc 4.7 Theo dõi thực biện pháp khắc phục ĐDLĐ có trách nhiệm theo dõi việc thực tính hiệu biện pháp khắc phục theo thủ tục “Sự không phù hợp, hành động khắc phục, hành động phòng ngừa” (TT11) LƯU HỒ SƠ STT Hồ sơ Bộ phận lưu giữ Kế hoạch đánh giá nội - năm Báo cáo đợt đánh giá Thơng báo chương trình đánh giá Ban OH&S phòng ban nội có liên quan Bảng thống kê điểm không Ban OH&S phù hợp Thời gian lưu Ban OH&S Trưởng phòng ban có liên quan ĐDLĐ, Ban OH&S Trưởng phận 02 năm BIỂU MẪU SỬ DỤNG 6.1 Biểu mẫu BM-13-01: Kế hoạch đánh giá nội - năm… ĐÁNH GIÁ OH&S NỘI BỘ NĂM…… Người lập: Người phê chuẩn: Ngày: Đơn vị/Bộ phận đánh giá Đợt đánh giá Yếu tố hệ thống quản lý OH&S - Trang 276 - Mã tài liệu: TT-13 Lần ban hành: 01 THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Lần sửa đổi: 00 Ngày : …/ …/ … 6.2 Biểu mẫu BM-13-02: Thơng báo chương trình đánh giá nội THƠNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Kính gửi: Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty Theo yêu cầu tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 vào kế hoạch đánh giá nội hàng năm…… , ĐDLĐ OH&S xin thông báo tới đơn vị chương trình đánh giá nội đợt……năm……như sau: Mục tiêu đợt đánh giá: Ngày đánh giá: Tiêu chuẩn phạm vi đánh giá: Danh sách Đoàn đánh giá nội bộ: 1/ (Trưởng đoàn) 2/ Chương trình đánh giá: Thời gian Nội dung làm việc Đánh giá viên Đơn vị đánh giá Ghi Đề nghị thành viên đoàn đánh giá đơn vị nằm phạm vi đánh giá thực tốt chương trình đánh giá TGĐ Cơng ty ĐDLĐ OH&S 6.3 Biểu mẫu BM-13-03: Phiếu ghi chép đánh giá PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ Ngày Đánh giá viên Ký tên Nội dung Ghi Phòng ban: STT 6.4 Biểu mẫu BM-13-04: Báo cáo đánh giá OH&S nội BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ OH&S NỘI BỘ Thời gian đánh giá: Mục đích đánh giá: Phạm vi đánh giá: - Trang 277 - THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã tài liệu: TT-13 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày : …/ …/ … Danh sách đánh giá viên: (Trưởng đoàn) Nhận xét kết luận: • Các hoạt động thuộc phạm vi hệ thống đảm bảo OH&S tính hiệu lực chúng đơn vị đánh giá • Các phát không phù hợp kiến nghị hành động khắc phục Những điểm chưa thống đoàn kiểm tra đơn vị đánh giá/Những điểm chưa rõ nguyên nhân 6.5 Biểu mẫu BM-13-05: Bảng thống kê điểm không phù hợp BẢNG THỐNG KÊ CÁC ĐIỂM KHÔNG PHÙ HỢP Đợt đánh giá:… Năm: …… Điều khoản Bộ phận - Trang 278 - THỦ TỤC XEM XÉT LÃNH ĐẠO Mã tài liệu: TT-14 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày : …/ …/ … THỦ TỤC 14 (TT-14): XEM XÉT LÃNH ĐẠO MỤC ĐÍCH Quy định cách thức tiến hành xem xét định kỳ lãnh đạo hệ thống quản lý OH&S Phân xưởng nhằm đảm bảo phù hợp, tính hiệu lực trì theo tiêu chuẩn OH&S 18001:2007 PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng cho tất họp xem xét lãnh đạo hệ thống quản lý OH&S NỘI DUNG 3.1 Nhu cầu xem xét Lãnh đạo Việc xem xét tiến hành tháng lần Giám đốc chủ trì, thường tháng 01 tháng 07(sau kiểm toán nội sau tổng kết hoạt động năm trước tháng đầu năm) Khi phát nghi ngờ có khơng phù hợp phạm vi quản lý hệ thống OH&S, tiến hành xem xét đột xuất 3.2 Thành viên tham dự gồm: - Ban giám đốc; - ĐDLĐ OH&S; - Trưởng phận (hoặc ủy quyền); - Có thể có thành viên khác, Giám đốc yêu cầu 3.3 Nội dung xem xét gồm: - Tổng hợp kiểm toán việc thực định kỳ họp trước; - Các vấn đề liên quan đến Chánh sách an toàn; - Cơ cấu tổ chức; - Các nguồn nhân lực, vật lực; - Các mục tiêu an toàn đạt được; - Cấu trúc hiệu lực hệ thống quản lý OH&S; - Các thông tin phản hồi từ khiếu nại cộng đồng xung quanh; - Các kết kiểm toán nội kiểm tốn bên ngồi; - Các báo cáo khơng phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa; - Những vấn đề khác nảy sinh kiên quan đến OH&S trình; - Cải tiến phương thức làm việc để phù hợp với công nghệ mới, phương án quản lý OH&S mới, yêu cầu pháp luật - Trang 279 - Mã tài liệu: TT-14 Lần ban hành: 01 THỦ TỤC XEM XÉT LÃNH ĐẠO Lần sửa đổi: 00 Ngày : …/ …/ … 3.4 ĐDLĐ báo cáo kết thực công tác quản lý OH&S Hội nghị thảo luận vấn đề cụ thể chủ trì họp định cơng việc phải làm, cá nhân đơn vị thực hiện, thời hạn hoàn thành Biên họp xem xét phải đưa kết luận biện pháp nội dung nêu Biên họp gửi thành viên dự họp Giám đốc tạo điều kiện nguồn lực để thực định đề ĐDLĐ chịu trách nhiệm: - Theo dõi, phối hợp đơn vị để thực hiện; - Kiểm toán hiệu định; - Báo cáo kịp thời với Tổng Giám đốc; LƯU HỒ SƠ STT Hồ sơ Bộ phận lưu giữ Biên họp xem xét Lãnh đạo Thời gian lưu ĐDLĐ 03 năm BIỂU MẪU SỬ DỤNG 5.1 Biểu mẫu BM-14-01: Biên họp xem xét Lãnh đạo BIÊN BẢN CUỘC HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Kỳ họp: Thời gian – Địa điểm: Thành phần: (Theo quy định Sổ tay an toàn) Những vấn đề đưa xem xét: Các định sau phiên họp: STT Nội dung công việc Cá nhân/đơn vị thực Thư ký Thời hạn Theo dõi thực Chủ trì họp - Trang 280 - PHỤ LỤC 7: HÌNH ẢNH MỘT SỐ MỐI NGUY TẠI PHÂN XƯỞNG Hình 1: Máy hàn, máy cắt, dây dẫn bình đựng khí, gas để lung tung, bừa bãi nơi làm việc Hình 2: Mỏ hàn bình đựng khí gas khơng thu dọn sau ca làm việc - Trang 281 - Hình 3: Cơng nhân làm việc bệ đỡ khơng mang BHLĐ Hình 4: Cơng nhân không sử dụng BHLĐ tiến hành cắt chi tiết - Trang 282 - Hình 5: Hệ thống dây điện, dây dẫn khí mắc khơng gọn gàng lối lại Hình 6: Cơng nhân khơng đóng tủ đựng đồ sau lấy dụng cụ sử dụng - Trang 283 - Hình 7: Hệ thống dây điện củ, nhiều mối nối an toàn chưa thay Hình 8: Khơng đóng tủ điện ngắt cơng tắc điện hết ca làm việc - Trang 284 - Hình 9: Sử dụng điện khơng an tồn Hình 10: Hộp điều khiển hệ thống cẩu khơng có thiết bị bảo vệ, che chắn Hình 11: Bình gas, khí nén không bảo quản khu vực riêng biệt - Trang 285 - Hình 12: Cầu thang lên block khơng trả vị trí sau sử dụng Hình 13: Đèn bị hư hỏng rớt xuống Phân xưởng - Trang 286 - ... tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 quan trọng nhằm ngăn ngừa, giảm thi u TNLĐ thi t hại tài sản GVHD: Th.S Vũ Thị Hồng Thủy SVTH: Phan Thị Chi ‐ Trang 1 ‐  Xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe... nâng, hạ di chuyển chi tiết, thi t bị với đặc tính kỹ thuật cẩu 10, 8, 5, 3, - Trên Phân xưởng bệ đỡ (hay gọi bệ lắp ráp) cao 2m di chuyển phục vụ nhu cầu nâng đỡ gia công chi tiết, thi t bị - Vị... Tập thể lớp DH09QM người bạn ln bên cạnh, chia sẻ động viên Em xin chân thành cảm ơn tất người Tp.HCM, Ngày 01 tháng 06 năm 2013 Sinh viên thực PHAN THỊ CHI - iii - TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHOẺ NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 TẠI PHÂN XƯỞNG HÀN AB CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY DUNG QUẤT , XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHOẺ NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 TẠI PHÂN XƯỞNG HÀN AB CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY DUNG QUẤT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn