THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ MÙI VÀ KHÍ THẢI LÕ HƠI TẠI PHÂN XƢỞNG SỢI MỚI CỦA NHÀ MÁY THUỐC LÁ ĐỒNG NAI

79 84 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƢỜNG VÀ TÀI NGUN  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ MÙI VÀ KHÍ THẢI LÕ HƠI TẠI PHÂN XƢỞNG SỢI MỚI CỦA NHÀ MÁY THUỐC LÁ ĐỒNG NAI SVTH: NGUYỄN THỊ PHÚC MSSV:09127105 GVHD: Th.S HUỲNH NGỌC ANH TUẤN Ngành: KỸ THUẬT MƠI TRƢỜNG Niên Khóa: 2009-2013 TP.HCM, Tháng 06/2013 Thiết kế hệ thống xử lý mùi khí thải lò phân xưởng sợi nhà máy thuốc Đồng Nai LỜI CẢM ƠN Trong suốt năm học Trƣờng Đại học Nông Lâm Thành phố HỒ Chí Minh, tơi tích lũy nhiều kiến thức bổ ích làm hành trang bƣớc vào đời Nhƣng học đƣợc cách sống, cách làm việc Thầy, Cô Bạn bè Trƣờng – ngƣời hết lòng truyền đạt kinh nghiệm sống quý báu cho Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: - Ban Giám Hiệu Trƣờng Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tạo môi trƣờng tốt cho đƣợc học thực hành Trƣờng - Q Thầy, Cơ khoa Mơi Trƣờng Tài Nguyên - Trƣờng Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh dạy tơi năm học trƣờng - Thầy Huỳnh Ngọc Anh Tuấn tận tình định hƣớng, hƣớng dẫn tơi suốt trình thực đề tài - Kỹ sƣ Đào Ngọc Hoàng Phân viện Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ Lao động tận tình giúp đỡ hƣớng dẫn tơi suốt thời gian thực khóa luận - Ban lãnh đạo tồn thể Anh, Chị cơng nhân viên Nhà máy thuốc Đồng Nai tạo điều kiện cho đƣợc thực tập, truyền đạt cho tơi kiến thức thực tế bổ ích - Ba, Mẹ, Anh, Chị Bạn lớp DH09MT động viên giúp đỡ tơi suốt q trình học tập thực khóa luận Một lần tơi xin chân thành cảm ơn kính chúc ngƣời Sức Khỏe, Hạnh Phúc Thành Đạt Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10/06/2013 Sinh viên thực Nguyễn Thị Phúc SVTH: Nguyễn Thị Phúc – MSSV: 09127105 i Thiết kế hệ thống xử lý mùi khí thải lò phân xưởng sợi nhà máy thuốc Đồng Nai TÓM TẮT Những năm gần nƣớc ta ngày có nhiều nhà máy, xí nghiệp, khu cơng nghiệp mọc lên góp phần nâng cao chất lƣợng sống ngƣời dân.Thuốc sản phẩm có số ngƣời sử dụng nhiều giới Việc sản xuất thuốc không đƣợc khuyến khích nhƣng ngày phát triển mở rộng cùngvới gia tăng mạnh thị trƣờng tiêu thụ Ngành công nghiệp thuốc mang lại lợi ích không nhỏ kinh tế nhƣ xã hội cho nhiều quốc gia Tuy nhiên, xét mặt tác hại thuốc ngành sản xuất có nhiều yếu tố ảnh hƣởng đến sức khỏe ngƣời lao động Đề tài “Thiết kế hệ thống xử lý mùi khí thải lò phân xưởng sợi nhà máy thuốc Đồng Nai” nhằm đƣa công nghệ xử lý phù hợp giúp giảm thiểu tác động nhiễm mơi trƣờng khơng khí xung quanh đảm bảo sức khỏe ngƣời lao động Bài khóa luận tốt nghiệp đề xuất thiết kế hệ thống xử lý mùi cho phân xƣởngvà thiết kế hệ thống xử khí khí thải lò cho phân xƣởng sợimới với công suất (tấn sợi/h) đạt tiêu chuẩn 05:2009/BTNMT đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh lao động 3733/2002/QĐ-BYT - Phƣơng án thiết kế hệ thống xử lý mùi: Khí thải (bao gồm mùi bụi tinh) đƣợc thu gom vào tuyến ống đƣa vào hệ thống buồng phun cao áp để tách bụi tinh  đƣợc đƣa đến tháp than hoạt tính để xử lý mùi  thải nhờ quạt hút - Phƣơng án thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò hơi: khí thải (tác nhân nhiễm SO2) đƣợc đƣa vào tháp hấp thụ (dung dịch hấp thụ NaOH) xử lý SO2 thải ngồi ống khói nhờ quạt hút SVTH: Nguyễn Thị Phúc – MSSV: 09127105 ii Thiết kế hệ thống xử lý mùi khí thải lò phân xưởng sợi nhà máy thuốc Đồng Nai MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC HÌNH vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii Chƣơng 1MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 1.3 NỘI DUNG THỰC HIỆN 1.4 PHƢƠNG PHÁP THỰC HIỆN 1.4.1 Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu 1.4.2 Phƣơng pháp khảo sát thực địa 1.4.3 Phƣơng pháp phân tích trình bày báo cáo 1.5 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI 1.6 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Chƣơng 2TỒNG QUAN 2.1 TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY THUỐC LÁ ĐỒNG NAI 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.3 Điều kiện tự nhiên 2.2 QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT 2.2.1 Sơ đồ quy trình cơng nghệ 2.2.2 Nhu cầu nguyên nhiên liệu cho sản xuất 2.2.3 Danh mục máy móc thiết bị 2.3 TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ MÙI VÀ KHÍ THẢI LỊ HƠI NGÀNH THUỐC LÁ 12 2.3.1 Các nguồn phát sinh ô nhiễm phân xƣởng sợi 12 2.3.2 Các yếu tố khác gây ảnh hƣởng đến mơi trƣờng khơng khí phân xƣởng sợi 13 SVTH: Nguyễn Thị Phúc – MSSV: 09127105 iii Thiết kế hệ thống xử lý mùi khí thải lò phân xưởng sợi nhà máy thuốc Đồng Nai 2.3.3 Các quy trình, thiết bị thƣờng đƣợc sử dụng công nghệ xử lý mùi thuốc khí thải lò 14 2.3.3.1 Công nghệ xử lý mùi 14 2.3.3.2 Công nghệ xử lý khí thải lò sử dụng nhiên liệu dầu FO 21 Chƣơng 3XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ MÙI VÀ KHÍ THẢI LÕ HƠI 28 3.1 ĐÁNH GIÁ BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHÍ THẢI TẠI PHÂN XƢỞNG 28 3.1.1 Hệ thống xử lý mùi bụi tinh phân xƣởng sợi 28 3.2 XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ MÙI VÀ BỤI TINH CHO PHÂN XƢỞNG SỢI 30 3.2.1 Cơ sở lựa chọn phƣơng án thiết kế 30 3.2.2 Tính tốn hệ thống xử lý mùi bụi tinh 32 3.2.2.1 Vạch tuyến hệ thống hút sơ đồ khơng gian hệ thống hút khí thải 32 3.2.2.2 Tính tốn lƣu lƣợng chụp hút 32 3.2.2.3Tính tốn lƣu lƣợng đƣờng kính cho đoạn ống 33 3.2.2.4 Tính tốn khí động hệ thống hút khí thải 34 3.2.2.5 Tính tốn thiết bị xử lý mùi bụi tinh 35 3.3 XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI LỊ HƠI 39 3.3.1 Lựa chọn phƣơng án thiết kế 40 3.3.2 Tính tốn thiết bị xử lý khói thải lò 41 Chƣơng 4TÍNH TỐN KINH TẾ 48 4.1 TÍNH TỐN KINH TẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ MÙI VÀ BỤI TINH 48 4.1.1 Giá thành ống phụ tùng nối ống 48 4.1.2 Giá thành thiết bị 52 4.1.3 Các chi phí khác 53 4.2 TÍNH TỐN KINH TẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI LỊ HƠI 54 4.2.1 Giá thành thiết bị 54 4.2.2 Các chi phí khác 55 Chƣơng 5KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57 5.1 KẾT LUẬN 57 5.2 KIẾN NGHỊ 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 SVTH: Nguyễn Thị Phúc – MSSV: 09127105 iv Thiết kế hệ thống xử lý mùi khí thải lò phân xưởng sợi nhà máy thuốc Đồng Nai PHỤ LỤC 60 SVTH: Nguyễn Thị Phúc – MSSV: 09127105 v Thiết kế hệ thống xử lý mùi khí thải lò phân xưởng sợi nhà máy thuốc Đồng Nai DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ quy trình chế biến sợi thuốc Hình 2.2: Sơ đồ phát sinh khí thải phân xƣởng sợi 12 Hình 2.3: Tháp đệm 15 Hình 2.4: Tháp phun rỗng 16 Hình 2.5: Sơ đồ quy trình hấp thụ nƣớc 17 Hình 2.6: Thiết bị tháp phun rỗng 17 Hình 2.7: Sơ đồ quy trình hấp thụ dung dịch NaOH 18 Hình 2.8: Thiết bị tháp đệm 18 Hình 2.9: Sơ đồ quy trình hấp thụ dung dịch Ca(OH)2 19 Hình 2.10: Tháp hấp phụ than hoạt tính 20 Hình 2.11: Sơ đồ quy trình cơng nghệ hấp phụ mùi 21 Hình 2.12: Hệ thống xử lý khí SO2 nƣớc 23 Hình 2.13: Sơ đồ hệ thống xử lý khí SO2 khói thải đá vơi (CaSO3) 24 Hình 2.14: Sơ đồ hệ thống xử lý khí SO2 amoniac kết hợp với vôi 25 Hình 2.15: Sơ đồ hệ thống hấp thụ SO2 xút (NaOH) 26 Hình 3.1: Sơ đồ hệ thống xử lý mùi bụi tinh nhà máy thuốc Đồng Nai 28 Hình 3.2: Hệ thống xử lý mùi bụi tinh nhà máy 28 Hình 3.3: Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải lò 29 Hình 3.4: Hệ thống xử lý khí thải lò nhà máy 29 Hình 3.5: Sơ đồ hệ thống xử lý mùi bụi tinh 31 Hình 3.6: Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải lò 40 Hình 1: Máy hấp kiện 68 Hình 2: Máy tách cọng 68 Hình 3: Máy gia ẩm 69 Hình 4: Hầm ủ 69 Hình 5: Máy cắt 69 Hình 6: Lò rang sợi 70 Hình 7: Máy phun hƣơng 70 SVTH: Nguyễn Thị Phúc – MSSV: 09127105 vi Thiết kế hệ thống xử lý mùi khí thải lò phân xưởng sợi nhà máy thuốc Đồng Nai DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Nguyên nhiên liệu cho sản xuất Bảng 2.2: Danh mục máy móc thiết bị Bảng 2.3: Nồng độ chất khí thải lò đốt dầu FO điều kiện cháy tốt 22 Bảng 2.4: Mức độ hòa tan SO2 nƣớc 22 Bảng 3.1: Chất lƣợng khơng khí phân xƣởng sợi 31 Bảng 3.2: Bảng thống kê lƣu lƣợng, đƣờng kính vận tốc đoạn ống phụ 33 Bảng 3.3: Bảng thống kê lƣu lƣợng, đƣờng kính vận tốc tuyến ống 34 Bảng 3.4: Kích thƣớc chi tiết quạt ly tâm cao áp CPL-5.2-8I 39 Bảng 3.5: So sánh nồng độ chất nhiễm từ lò với quy chuẩn phát thải cho phép 43 SVTH: Nguyễn Thị Phúc – MSSV: 09127105 vii Thiết kế hệ thống xử lý mùi khí thải lò phân xưởng sợi nhà máy thuốc Đồng Nai DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT QCVN : Quy chuẩn Việt Nam BTNMT : Bộ Tài nguyên Môi trƣờng QĐ –BYT : Quyết định Bộ Y Tế KCN : Khu công nghiệp TNHH : Trách nhiệm hữu hạn HT : Hệ thống HTXLNT : Hệ thống xử lý nƣớc thải ĐVT : Đơn vị tính VN : Việt Nam TP.HM : Thành phố Hồ Chí Minh dd : Dung dịch vnđ : Việt Nam đồng SVTH: Nguyễn Thị Phúc – MSSV: 09127105 viii Thiết kế hệ thống xử lý mùi khí thải lò phân xưởng sợi nhà máy thuốc Đồng Nai Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Những năm gần nƣớc ta ngày có nhiều nhà máy, xí nghiệp, khu cơng nghiệp mọc lên góp phần nâng cao chất lƣợng sống ngƣời dân Tuy nhiên, phần lớn nhà máy, xí nghiệp chƣa có hệ thống xử lý nhiễm có nhƣng hoạt động khơng hiệu mang tính chất đối phó Bên cạnh đó, với đặc điểm cơng nghiệp, tiểu thủ cơng nghiệp mang tính chất sản xuất nhỏ, công nghiệp lạc hậu, thiếu vốn nguyên vật liệu… nên ngày thải vào môi trƣờng khối lƣợng bụi, khí độc mùi khổng lồ, gây ảnh hƣởng cho công nhân trực tiếp sản xuất mà cho dân cƣ khu vực lân cận Thuốc sản phẩm có số ngƣời sử dụng nhiều giới Việc sản xuất thuốc khơng đƣợc khuyến khích nhƣng ngày phát triển mở rộng cùngvới gia tăng mạnh thị trƣờng tiêu thụ Ngành công nghiệp thuốc mang lại lợi ích khơng nhỏ kinh tế nhƣ xã hội cho nhiều quốc gia Tuy nhiên, xét mặt tác hại thuốc ngành sản xuất có nhiều yếu tố ảnh hƣởng đến sức khỏe ngƣời lao động Trong khói bụi thuốc chứa 40 chất có khả gây ung thƣ nhƣ nicotin, cacbon monoxit, hợp chất vòng thơm… Trong nicotin thành phần gây hại đến sức khỏe ngƣời, chất gây độc thần kinh mạnh, gây ảnh hƣởng đến da, phổi, tim mạch Đề tài “Thiết kế hệ thống xử lý mùi khí thải lò phân xưởng sợi nhà máy thuốc Đồng Nai” nhằm đƣa công nghệ xử lý phù hợp giúp giảm thiểu tác động nhiễm mơi trƣờng khơng khí xung quanh đảm bảo sức khỏe ngƣời lao động 1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Đề tài tập trung vào mục tiêu chính: - Thiết kế hệ thống xử lý mùi bụi tinh cho phân xƣởng sợi đạt tiêu chuẩn 05:2009/BTNMT đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh lao động 3733/2002/QĐ-BYT - Thiết kế hệ thống xử khí khí thải lò cho phân xƣởng sợiđạt tiêu chuẩn 19:2009/BTNMT SVTH: Nguyễn Thị Phúc – MSSV: 09127105 Thiết kế hệ thống xử lý mùi khí thải lò phân xưởng sợi nhà máy thuốc Đồng Nai Tổng chi phí đầu tƣ xây dựng hệ thống xử lý (kể đến 5% thuế GTGT): T = 366.383.100 + 366.383.100 x 5% = 384.702.255 (vnđ) SVTH: Nguyễn Thị Phúc – MSSV: 09127105 56 Thiết kế hệ thống xử lý mùi khí thải lò phân xưởng sợi nhà máy thuốc Đồng Nai Chƣơng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Việcthiết kế hệ thống thu gom xử lý bụi mùi cho dây chuyền sợi công suất tấn/h nhà máy thuốc Đồng Nai cần thiết Mùi bụi tinh phân xƣởng sợi nhà máy không đƣợc thu gom xử lý cách gây nhiễm mơi trƣờng, ảnh hƣởng tới hoạt động sản xuất sức khỏe cơng nhân Khóa luận “Thiết kế hệ thống xử lý mùi khí thải lò phân xưởng sợi nhà máy thuốc Đồng Nai” phƣơng án để nhà máy giải tốn kiểm sốt nhiễm mơi trƣờng Khóa luận thực đƣợc: - Nêu bật đƣợc vấn đề phát sinh khí thải q trình chế biến sợi thuốc - Đề xuất đƣợc phƣơng án thu gom xử lý khí thải cho phân xƣởng sợi có hiệu - Tính tốn và bố trí đƣờng ống thu gom mùi bụi tinh cho phân xƣởng sợi - Tính tốn thiết bị buồng phun tách bụi tinh tháp hấp phụ, xử lý triệt để lƣợng mùi bụi tinh phát sinh phân xƣởng - Tính toán thiết bị tháp hấp thụ xử lý triệt để lƣợng khí thải từ lò nói chung khí SO2 nói riêng - Tính tốn kinh tế cho việc xây dựng hệ thống thu gom xử lý mùi bụi tinh phân xƣởng sợi - Tính tốn kinh tế cho việc xây dựng hệ thống xử lý khí thải lò phân xƣởng 5.2 KIẾN NGHỊ Về biện pháp quản lí: - Xây dựng hệ thống nhân quản lí, quan trắc mơi trƣờng định kì theo luật định Về biện pháp kỹ thuật: - Thƣờng xuyên tu, bảo dƣỡng, cải tiến máy móc để giảm tiếng ồn, giảm lƣợng bụi phát sinh trình sản xuất - Nâng cấp chất lƣợng nguyên, nhiên liệu đầu vào để đảm bảo chất lƣợng sản phẩm, đồng thời giảm nguồn thải phát sinh SVTH: Nguyễn Thị Phúc – MSSV: 09127105 57 Thiết kế hệ thống xử lý mùi khí thải lò phân xưởng sợi nhà máy thuốc Đồng Nai - Tăng cƣờng hệ thống hút bụi, thơng gió cho phân xƣởng Thuốc Bao Mềm, phân xƣởng sợi; tăng cƣờng cải tiến , lắp che chắn, bao che vùng nguy hiểm máy móc phân xƣởng Bao Cứng, Bao Mềm phù hợp, tiện lợi nhƣ nhẹ, dễ tháo lắp, dạng lề, bao che lƣới giúp dễ quan sát… - Chế tạo, lắp đặt hệ thống xử lý khí thải lò - Trồng thêm nhiều xanh xung quanh nhà xƣởng để vừa tạo cảnh quan, vừa lọc bụi, vừa giảm ồn - Thƣờng xuyên quan trắc, giám sát chất lƣợng môi trƣờng để kịp thời khắc phục cố SVTH: Nguyễn Thị Phúc – MSSV: 09127105 58 Thiết kế hệ thống xử lý mùi khí thải lò phân xưởng sợi nhà máy thuốc Đồng Nai TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Trần Ngọc Trấn – Ơ nhiễm khơng khí xử lý khí thải Tập – Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Hà Nội, 2004 [2] Trần Ngọc Trấn – Ơ nhiễm khơng khí xử lý khí thảiTập – Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Hà Nội, 2004 [3] Trần Ngọc Trấn – Kỹ thuật thơng gió – Nhà xuất Xây dựng, 2002 [4] Hồng Thị Hiền – Thiết kế thơng gió công nghiệp – Nhà xuất Xây dựng, 2000 [5] Các đồng tác giả Nguyễn Thiện Nhân, Phạm Tiến Dũng, Lê Vân Trình, Trần Phúc Tuệ (1998 – 1999) Xử lý khói thải lò Sở Khoa học Cơng nghệ Môi trƣờng TP.HCM [6] Trung tâm Quan trắc Kỹ thuật Môi trƣờng Đồng Nai – Báo cáo giám sát môi trường định kỳ nhà máy thuốc Đồng nai, 12/2012 [7] Lâm vĩnh Sơn (2009) Bài giảng: Kỹ thuật xử lý khí thải, viewed 04/02/2013, from [8] Các đồng tác giả Trịnh Thị Thanh, Trần Yêm, Đồng Kim Loan Giáo trình Cơng nghệ mơi trường Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004 [9] Nhiều tác giả.(1998) Sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp – tập 2: Xử lý khói thải lò Sở Khoa học Công nghệ Môi trƣờng TP.HCM SVTH: Nguyễn Thị Phúc – MSSV: 09127105 59 Thiết kế hệ thống xử lý mùi khí thải lò phân xưởng sợi nhà máy thuốc Đồng Nai PHỤ LỤC PHỤ LỤC HỆ THỐNG THU GOM MÙI VÀ BỤI TINH Tính tốn lƣu lƣợng đƣờng kính tuyến ống Đoạn 1: Có chụp hút có kích thƣớc 0,15m x 0,35m, với vận tốc dòng khí 1,5 m/s, lƣu lƣợng đoạn ống là: L1 = 4.570 (m3/h) Chọn v = 18 m/s Đƣờng kính lý thuyết ống dẫn: 4×L = π × v × 3.600 d1 = × 4.570 = 0,3 m 3,14 × 18 × 3.600 d = 0,3m = 300mm Vận tốc thực ống dẫn: v= 4L × 4.570 = = 18 (m/s) π d 3,14 × (0,3)2 × 3.600 Đoạn 2: Lƣu lƣợng đoạn ống tổng lƣu lƣợng đoạn ống đoạn ống nhánh rẽ 1’: L2 = 4.570+2.460 = 7030 (m3/h) Chọn v = 18 m/s Đƣờng kính lý thuyết ống dẫn: d2 = 4×L = π × v × 3.600 × 7.030 = 0,372 m 3,14 × 18 × 3.600 d = 0,37m = 370mm Vận tốc thực ống dẫn: v= 4L × 7.030 = = 18,2(m/s) π d 3,14 × (0,37)2 × 3.600 Đoạn 3: Lƣu lƣợng đoạn ống tổng lƣu lƣợng đoạn ống đoạn ống nhánh rẽ2’: L3 = 7.030 + 2.030 = 9.060 (m3/h) Chọn v = 18 m/s SVTH: Nguyễn Thị Phúc – MSSV: 09127105 60 Thiết kế hệ thống xử lý mùi khí thải lò phân xưởng sợi nhà máy thuốc Đồng Nai Đƣờng kính lý thuyết ống dẫn: 4×L = π × v × 3.600 d3 = × 9.060 = 0,41 (m) 3,14 × 18 × 3.600 d = 0,400m = 400mm Vận tốc thực ống dẫn: v= 4L × 9.060 = = 20(m/s) π d 3,14 × (0,400)2 × 3.600 Đoạn 4: Lƣu lƣợng đoạn ống tổng lƣu lƣợng đoạn ống đoạn ống nhánh rẽ 3’: L3 = 9.060 + 1.300 =10.360 (m3/h) Chọn v = 18 m/s Đƣờng kính lý thuyết ống dẫn: d4 = 4×L = π × v × 3.600 × 10.360 = 0,451 (m) 3,14 × 18 × 3.600 d = 0,45 m = 450mm Vận tốc thực ống dẫn: v= 4L × 10.360 = = 18,1(m/s) π d 3,14 × (0,450)2 × 3.600 Đoạn 5: Lƣu lƣợng đoạn ống tổng lƣu lƣợng đoạn ống đoạn ống nhánh rẽ 4’: L3 = 10.360 + 2.030 = 12.390 (m3/h) Chọn v = 18 m/s Đƣờng kính lý thuyết ống dẫn: d5 = 4×L = π × v × 3.600 × 12.390 = 0,493 (m) 3,14 × 18 × 3.600 d = 0,500 m = 500mm Vận tốc thực ống dẫn: v= 4L × 12.390 = = 17,9(m/s) π d 3,14 × (0,500)2 × 3.600 Đoạn 6: Lƣu lƣợng đoạn ống tổng lƣu lƣợng đoạn ống đoạn ống nhánh rẽ 5’: SVTH: Nguyễn Thị Phúc – MSSV: 09127105 61 Thiết kế hệ thống xử lý mùi khí thải lò phân xưởng sợi nhà máy thuốc Đồng Nai L3 = 12.390 + 4.730 = 17.120 (m3/h) Chọn v = 18 m/s Đƣờng kính lý thuyết ống dẫn: 4×L = π × v × 3.600 d6 = × 17.120 = 0,58 (m) 3,14 × 18 × 3.600 d = 0,580m = 580mm Vận tốc thực ống dẫn: v= 4L × 17.120 = = 18(m/s) π d 3,14 × (0,580)2 × 3.600 Đoạn 7: Lƣu lƣợng đoạn ống tổng lƣu lƣợng đoạn ống đoạn ống nhánh rẽ 6’: L3 = 17.120 + 2.030 = 19.150 (m3/h) Chọn v = 18 m/s Đƣờng kính lý thuyết ống dẫn: 4×L = π × v × 3.600 d7 = × 19.150 = 0,61 (m) 3,14 × 18 × 3.600 d = 0,600 m = 600mm Vận tốc thực ống dẫn: v= 4L × 19.150 = = 18,8(m/s) π d 3,14 × (0,600)2 × 3.600 Đoạn 8: Lƣu lƣợng đoạn ống tổng lƣu lƣợng đoạn ống đoạn ống nhánh rẽ 7’: L3 = 19.150 + 3.300 = 22.450 (m3/h) Chọn v = 18 m/s Đƣờng kính lý thuyết ống dẫn: d8 = 4×L = π × v × 3.600 × 22.450 = 0,635 (m) 3,14 × 18 × 3.600 d = 0,630m = 630mm Vận tốc thực ống dẫn: v= 4L × 22.450 = = 19,7(m/s) π d2 3,14 × (0,630)2 × 3.600 SVTH: Nguyễn Thị Phúc – MSSV: 09127105 62 Thiết kế hệ thống xử lý mùi khí thải lò phân xưởng sợi nhà máy thuốc Đồng Nai PHỤ LỤC HỆ THỐNG THU GOM MÙI VÀ BỤI TINH Tính tốn lƣu lƣợng đƣờng kính đoạn ống nhánh Đoạn 1’: Có chụp hút có kích thƣớc 0,11m x 0,28m, với vận tốc dòng khí 1,5 m/s, lƣu lƣợng đoạn ống 1’ là: L1’ = 2.460 (m3/h) Chọn v = 18 m/s Đƣờng kính lý thuyết ống dẫn: d1′ = 4×L = π × v × 3.600 × 2.460 = 0,219 m 3,14 × 18 × 3.600 d = 0,220 m = 220 mm Vận tốc thực ống dẫn: v= 4L × 2.460 = = 18 (m/s) π d2 3,14 × (0,220)2 × 3.600 Đoạn 2’: Có chụp hút có kích thƣớc 0,1m x 0,27m, với vận tốc dòng khí 1,5 m/s, lƣu lƣợng đoạn ống 2’ là: L2’ = 2.030 (m3/h) Chọn v = 18 m/s Đƣờng kính lý thuyết ống dẫn: d2′ = 4×L = π × v × 3.600 × 2.030 = 0,199 m 3,14 × 18 × 3.600 d = 0,200 m = 200 mm Vận tốc thực ống dẫn: v= 4L × 2.030 = = 17,95 (m/s) π d 3,14 × (0,200)2 × 3.600 Đoạn 3’: Có chụp hút có kích thƣớc 0,08m x 0,22m, với vận tốc dòng khí 1,5 m/s, lƣu lƣợng đoạn ống 3’ là: L3’ = 1.300 (m3/h) Chọn v = 18 m/s Đƣờng kính lý thuyết ống dẫn: SVTH: Nguyễn Thị Phúc – MSSV: 09127105 63 Thiết kế hệ thống xử lý mùi khí thải lò phân xưởng sợi nhà máy thuốc Đồng Nai d3′ = 4×L = π × v × 3600 × 1.300 = 0,159 m 3,14 × 18 × 3.600 d = 0,160 m = 160 mm Vận tốc thực ống dẫn: v= 4L × 1.300 = = 18 (m/s) π d 3,14 × (0,160)2 × 3.600 Đoạn 4’: Có chụp hút có kích thƣớc 0,1m x 0,27m, với vận tốc dòng khí 1,5 m/s, lƣu lƣợng đoạn ống 4’ là: L4’ = 2.030 (m3/h) Chọn v = 18 m/s Đƣờng kính lý thuyết ống dẫn: d4′ = 4×L = π × v × 3600 × 2.030 = 0,199 m 3,14 × 18 × 3.600 d = 0,3m = 300mm Vận tốc thực ống dẫn: v= 4L × 2.030 = = 17,95 (m/s) π d2 3,14 × (0,3)2 × 3.600 Đoạn 5’: Có chụp hút có kích thƣớc 0,1m x 0,27m chụp có kích thƣớc 0,115m x 0,3m, với vận tốc dòng khí 1,5 m/s, lƣu lƣợng đoạn ống 5’ là: L5’ = 4.730 (m3/h) Chọn v = 18 m/s Đƣờng kính lý thuyết ống dẫn: d5′ = 4×L = π × v × 3.600 × 4.730 = 0,3 m 3,14 × 18 × 3.600 d = 0,300 m = 300mm Vận tốc thực ống dẫn: v= 4L × 4.730 = = 18 (m/s) π d2 3,14 × (0,300)2 × 3.600 Đoạn 6’: Có chụp hút có kích thƣớc 0,1m x 0,27m, với vận tốc dòng khí 1,5 m/s, lƣu lƣợng đoạn ống 6’ là: L6’ = 2.030 (m3/h) SVTH: Nguyễn Thị Phúc – MSSV: 09127105 64 Thiết kế hệ thống xử lý mùi khí thải lò phân xưởng sợi nhà máy thuốc Đồng Nai Chọn v = 18 m/s Đƣờng kính lý thuyết ống dẫn: 4×L = π × v × 3.600 d6′ = × 2.030 = 0,199 m 3,14 × 18 × 3.600 d = 0,200 m = 200 mm Vận tốc thực ống dẫn: v= 4L × 2.030 = = 17,95 (m/s) π d2 3,14 × (0,200)2 × 3.600 Đoạn 7’: Có chụp hút có kích thƣớc 0,09m x 0,22m, với vận tốc dòng khí 1,5 m/s, lƣu lƣợng đoạn ống 7’ là: L7’ = 3.300 (m3/h) Chọn v = 18 m/s Đƣờng kính lý thuyết ống dẫn: d7′ = 4×L = π × v × 3.600 × 3.300 = 0,254 m 3,14 × 18 × 3.600 d = 0,250 m = 250 mm Vận tốc thực ống dẫn: v= 4L × 3.300 = = 18,7 (m/s) π d2 3,14 × (0,250)2 × 3.600 SVTH: Nguyễn Thị Phúc – MSSV: 09127105 65 Thiết kế hệ thống xử lý mùi khí thải lò phân xưởng sợi nhà máy thuốc Đồng Nai PHỤ LỤC HỆ THỐNG THU GOM MÙI VÀ BỤI TINH Giá trị  (hệ số sức cản cục bộ) đoạn ống tuyến ống (1 – – – – – – – 8) Đoạn Các dạng trở lực D1 = 300 mm chụp hút  = 0,55 van giảm áp  = 0,6 co 900 = 0,8  = 0,55 + 0,6 + 0,8 = 1,95 D2 = 370 mm chạc nhánh thẳng ( = 300) Lt / Lc = L1 / L2 = 0,65 Ft / Fc = d12 /d22 = 0,473  = 0,063  = 0,06 D3 = 400 mm chạc nhánh thẳng ( = 300) Lt / Lc = L2 / L3 = 0,776 Ft / Fc = d22 /d32 = 0,748  = 3,57  = 3,57 D4 = 450 mm chạc nhánh thẳng ( = 300) Lt / Lc = L3 / L4 = 0,875 Ft / Fc = d32 /d42 = 0,57  = 5,37  = 5,37 SVTH: Nguyễn Thị Phúc – MSSV: 09127105 Đoạn Các dạng trở lực D5 = 5000 mm chạc nhánh thẳng ( = 300) Lt / Lc = L4 / L5 = 0,836 Ft / Fc = d42 /d52 = 0,855  = 2,874  = 2,87 D6 = 580 mm chạc nhánh thẳng ( = 300) Lt / Lc = L5 / L6 = 0,724 Ft / Fc = d52 /d62 = 0,835  =  = D7 = 600 mm chạc nhánh thẳng ( = 300) Lt / Lc = L6 / L7 = 0,894 Ft / Fc = d62 /d72 = 0,875  = 2,741  = 2,74 D8 = 630 mm chạc nhánh thẳng ( = 300) Lt / Lc = L7 / L8 = 0, 853 Ft / Fc = d72 /d82 = 0,856  = 2,864  = 2,86 66 Thiết kế hệ thống xử lý mùi khí thải lò phân xưởng sợi nhà máy thuốc Đồng Nai PHỤ LỤC KẾT QUẢ TÍNH TỐN HỆ THÔNG THU GOM MÙI VÀ BỤI TINH Đoạn L l d v STT ống (m3/h) (m) (mm) (m/s) Đoạn 4570 10,1 300 18 1,620 Đoạn 7030 13,9 370 18,2 Đoạn 9060 8,5 400 Đoạn 10360 4,5 Đoạn 12390 Đoạn 𝜸 G 𝚫𝑷𝒄𝒃 𝚫𝑷𝒎𝒔 𝚫𝑷 (kg/m3) (m/s2) (kG/m2) (kG/m2) (kG/m2) 0,92 0,97 1,95 1,21 9,81 28,37 45,83 74,2 1,179 0,92 0,97 0,06 1,21 9,81 1,29 14,62 15,91 20 0,984 0,92 0,97 3,57 1,21 9,81 74,5 7,46 81,96 450 18,1 0,683 0,92 0,97 5,37 1,21 9,81 107,3 2,74 110,04 5,3 500 17,9 0,621 0,92 0,97 2,87 1,21 9,81 58,71 2,94 61,65 17120 10,5 580 18 0,558 0,92 0,97 1,21 9,81 59,94 5,23 65,17 Đoạn 19150 14,3 600 18,8 0,514 0,92 0,97 2,74 1,21 9,81 54,77 6,56 61,33 Đoạn 22450 17,5 630 19,7 0,469 0,92 0,97 2,86 1,21 9,81 57,23 7,32 64,55 R n 𝜼 𝚺𝝃 TỔNG SVTH: Nguyễn Thị Phúc – MSSV: 09127105 534,82 67 Thiết kế hệ thống xử lý mùi khí thải lò phân xưởng sợi nhà máy thuốc Đồng Nai PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC CƠNG ĐOẠN CHÍNH TRONG DÂY TRUYỀN SẢN XUẤT SỢI THUỐC STT Tên cơng đoạn Hình ảnh Hấp kiện Hình 1: Máy hấp kiện Chi tiết cơng đoạn Thời gian mẻ hấp 30 phút  làm tăng độ dai, hút khí độc, diệt nấm mốc, làm nở thuốc tách kết dính thuốc Độ ẩm sau hấp đạt 19 – 21%, nhiệt độ hấp 80 – 1100C Tách cọng lớn thuốc để tạo thành dạng mảnh, làm tăng chất lƣợng thuốc Tách cọng Hình 2: Máy tách cọng SVTH: Nguyễn Thị Phúc – MSSV: 09127105 68 Thiết kế hệ thống xử lý mùi khí thải lò phân xưởng sợi nhà máy thuốc Đồng Nai STT Tên công đoạn Hình ảnh Chi tiết cơng đoạn Lá thuốc đƣợc đánh tơi cung cấp độ ẩm, nhiệt độ, gia liệu dƣới dạng tia nƣớc nóng Phun ẩm Hình 3: Máy gia ẩm Ủ trộn Hình 4: Hầm ủ Thời gian ủ trộn 12 – 48 giờ, trình làm tăng chất lƣợng thuốc trƣớc thái nhờ phân tán phụ liệu ấm lƣu kho ủ Lá thuốc phải đƣợc xếp kho ủ theo thứ tự chủng loại Lá thuốc đƣợc cắt lát có dạng miếng nhỏ thích hợp để đƣa vào công đoạn làm ẩm – tẩm gia liệu Thái Hình 5: Máy cắt SVTH: Nguyễn Thị Phúc – MSSV: 09127105 69 Thiết kế hệ thống xử lý mùi khí thải lò phân xưởng sợi nhà máy thuốc Đồng Nai STT Tên cơng đoạn Hình ảnh Chi tiết công đoạn Nhằm giảm độ ẩm, với độ ẩm thuốc sợi vàng 13%, thuốc sợi nâu 14% Rang sợi Hình 6: Lò rang sợi Tẩm hƣơng Hình 7: Máy phun hƣơng SVTH: Nguyễn Thị Phúc – MSSV: 09127105 Làm nguội sợi thuốc sau rang,phun hƣơng liệu tạo hƣơng vị cho thuốc Sau tẩm hƣơng sợi đƣợc nhập kho bán thành phẩm, tiếp tục ủ theo thời gian 12 – 16 theo gu thuốc trƣớc chuyển qua khu xƣởng vấn điếu 70 ... 2.2.3 Danh mục máy móc thi t bị Bảng 2.2: Danh mục máy móc thi t bị Số STT Tên máy móc thi t bị lƣợng Công suất Xuất xứ (cái) I/ DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN SỢI A/ CÔNG ĐOẠN LÁ (Tấn/h) Thi t bị hấp chân không... VN/ Viện học 12 Thi t bị HT gia nhiệt cọng 0,3 Ý/COMAS 13 Máy thái cọng RC4 0,3 Anh/RC4 0,3 Ý/COMAS 14 Thi t bị HT trƣơng nở sợi cọng 15 Thi t bị sấy sợi cọng 0,3 Ý/COMAS 16 Thi t bị phân ly... nhau: Thi t bị hấp thụ phun kiểu thùng rỗng, thi t bị hấp thụ phun thuận dòng tốc độ cao thi t bị hấp thụ phun sƣơng kiểu khí Hình 2.4: Tháp phun rỗng SVTH: Nguyễn Thị Phúc – MSSV: 09127105 16 Thi t
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ MÙI VÀ KHÍ THẢI LÕ HƠI TẠI PHÂN XƢỞNG SỢI MỚI CỦA NHÀ MÁY THUỐC LÁ ĐỒNG NAI , THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ MÙI VÀ KHÍ THẢI LÕ HƠI TẠI PHÂN XƢỞNG SỢI MỚI CỦA NHÀ MÁY THUỐC LÁ ĐỒNG NAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn