KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY TNHH STOLZ – MIRAS

64 89 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG TẠI CƠNG TY TNHH STOLZ – MIRAS Người thực hiện: NGUYỄN THỊ HỒNG THẢO Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI Niêm khóa: 2009 - 2013 Tháng 3/2013 Kiểm sốt nhiễm môi trường công ty TNHH Stolz – Miras LỜI CẢM ƠN Trải qua thời gian học hỏi lâu dài q trình tham quan thực tế, để hồn thành khóa luận tơi nhận giúp đỡ động viên nhiệt tình từ quý Thầy Cô, cô chú, anh chị công nhân viên, bạn bè người thân Trước hết, xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô trường Đại học Nông Lâm Tp HCM đặc biệt Thầy Cô khoa Môi Trường Tài Nguyên truyền đạt cho kiến thức, kinh nghiệm để hồn thành khóa luận Tôi xin chân thành gởi lời cảm ơn sâu sắc đến Bùi Thị Cẩm Nhi tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tơi xin cảm ơn chú, anh, chị làm việc Công ty TNHH Stolz – Miras nhiệt tình giúp đỡ tơi suốt thời gian thực tập Công ty Cảm ơn tất bạn lớp DH09DL giúp đỡ, góp ý kiến để thực tốt đề tài Cuối xin cảm ơn gia đình quan tâm, giúp đỡ ủng hộ mặt Do hạn chế thời gian, kiến thức, kinh nghiệm điều kiện để tiến hành thí nghiệm nên khóa luận khơng thể tránh sai sót Tơi mong nhận đóng góp q giá thầy để khóa luận hồn chỉnh Xin chân thành cảm ơn! Tp HCM, ngày tháng năm 2013 Sinh viên thực NGUYỄN THỊ HỒNG THẢO SVTT: Nguyễn Thị Hồng Thảo i GVHD: KS Bùi Thị Cẩm Nhi Kiểm sốt nhiễm mơi trường cơng ty TNHH Stolz – Miras TĨM TẮT KHĨA LUẬN Cơng ty TNHH Stolz – Miras đơn vị chuyên sản xuất bồn chứa, bể chứa hệ thống ống thép Carbon thép không gỉ với cơng suất khoảng 600 tấn/năm Trong q trình vào hoạt động, hoạt động sản xuất sinh chất thải gây ảnh hưởng đến mơi trường Nhằm góp phần hạn chế rủi ro giảm thiểu nhiễm, đề tài: “ Kiểm sốt nhiễm môi trường Công ty TNHH Stolz – Miras ” thực Đề tài thực từ tháng đến tháng năm 2013 Đề tài tìm hiểu tình hình hoạt động cơng ty, kết hợp nghiên cứu lý thuyết kiểm sốt nhiễm, từ nhận diện vấn đề môi trường phát sinh tồn đọng công ty Dựa lý thuyết tài liệu công ty cung cấp với trạng môi trường công ty để đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng môi trường công ty Qua trình thực tập nghiên cứu đề tài đạt kết quả: - Nước thải: có hệ thống cống rãnh nước HTXLNT nồng độ chất nước thải cao so với tiêu chuẩn cho phép xã thải ngồi mơi trường - Khí thải: Cơng ty có biện pháp xử lý khí thải chưa đạt hiệu quả, số vấn đề bất cập như: nhiệt độ, tiếng ồn cao, bụi dung môi chưa xử lý cách triệt để - Chất thải rắn: Công ty ký hợp đồng với sở, công ty thu gom ngày tình trạng thu gom khơng triệt để làm phát sinh mùi hôi, mỹ quan công ty - An tồn lao động PCCC: Cơng ty thực biện pháp đảm bảo an tồn lao động PCCC phần lớn cơng nhân ý thức chưa cao chưa thực nghiêm túc SVTT: Nguyễn Thị Hồng Thảo ii GVHD: KS Bùi Thị Cẩm Nhi Kiểm sốt nhiễm mơi trường công ty TNHH Stolz – Miras MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT KHÓA LUẬN ii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Chương LÝ THUYẾT VỀ KIỂM SỐT Ơ NHIỄM 2.1 KHÁI NIỆM 2.2 MỤC TIÊU 2.3 NỘI DUNG CỦA KIỂM SỐT Ơ NHIỄM 2.4 CÁC BƯỚC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGĂN NGỪA Ơ NHIỄM CÔNG NGHIỆP 2.5 CHÍNH SÁCH VỀ NGĂN NGỪA Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN CƠNG NGHIỆP HĨA, HIỆN ĐẠI HĨA 2.5.1 Nguyên tắc xây dựng sách ngăn ngừa nhiễm mơi trường 2.5.2 Các công cụ áp dụng ngăn ngừa ô nhiễm 2.6 LỢI ÍCH CỦA VIỆC ÁP DỤNG CÁC GIẢI PHÁP KIỂM SỐT MƠI TRƯỜNG8 2.6.1 Lợi ích môi trường 2.6.2 Lợi ích kinh tế Chương TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH STOLZ – MIRAS 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 3.1.2 Thông tin chung công ty 3.1.3 Vị trí địa lí sở 3.1.4 Ý nghĩa kinh tế - xã hội 10 SVTT: Nguyễn Thị Hồng Thảo iii GVHD: KS Bùi Thị Cẩm Nhi Kiểm sốt nhiễm môi trường công ty TNHH Stolz – Miras 3.1.5 Thị trường tiêu thụ sản phẩm 10 3.2 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ BỐ TRÍ NHÂN SỰ 11 3.3 KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT 12 3.3.1 Quy mô/công suất, thời gian hoạt động sở 12 3.3.2 Quy trình sản xuất 13 3.3.3 Máy móc, thiết bị 14 3.3.4 Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sử dụng 15 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 18 4.1 NƯỚC THẢI 18 4.1.1 Nước thải sinh hoạt 18 4.1.1.1 Nguồn phát sinh 18 4.1.1.2 Hiện trạng quản lý công ty 18 4.1.1.3 Các vấn đề tồn 19 4.1.1.4 Đề xuất biện pháp kiểm soát nước thải sinh hoạt 19 4.1.2 Nước thải sản xuất 20 4.1.2.1 Nguồn phát sinh 20 4.1.2.2 Hiện trạng quản lý công ty 20 4.1.2.3 Các vấn đề tồn 21 4.1.2.4 Đề xuất biện pháp kiểm soát nước thải sản xuất 21 4.2 KHƠNG KHÍ 22 4.2.1 Vi khí hậu 22 4.2.1.1 Nguồn phát sinh 22 4.2.1.2 Hiện trạng quản lý công ty 23 4.2.1.3 Các vấn đề tồn 23 4.2.1.4 Đề xuất biện pháp kiểm sốt vi khí hậu 24 4.2.2 Bụi, khí thải 24 4.2.2.1 Nguồn phát sinh 24 4.2.2.2 Hiện trạng quản lý công ty 25 4.2.2.3 Các vấn đề tồn 26 4.2.2.4 Đề xuất biện pháp kiểm sốt bụi, khí thải 26 4.2.3 Tiếng ồn 29 SVTT: Nguyễn Thị Hồng Thảo iv GVHD: KS Bùi Thị Cẩm Nhi Kiểm soát ô nhiễm môi trường công ty TNHH Stolz – Miras 4.2.3.1 Nguồn phát sinh 29 4.2.3.2 Hiện trạng quản lý công ty 29 4.2.3.3 Các vấn đề tồn 29 4.2.3.4 Đề xuất biện pháp kiểm soát tiếng ồn 30 4.3 CHẤT THẢI RẮN 30 4.3.1 Chất thải rắn sinh hoạt 30 4.3.1.1Nguồn phát sinh 30 4.3.1.1 Hiện trạng quản lý công ty 31 4.3.1.2 Các vấn đề tồn 31 4.3.1.4 Đề xuất biện pháp kiểm soát chất thải rắn sinh hoạt 31 4.3.2 Chất thải rắn sản xuất 31 4.3.2.1 Nguồn phát sinh 31 4.3.2.2 Hiện trạng quản lý công ty 31 4.3.2.3 Các vấn đề tồn 31 4.3.2.4 Đề xuất biện pháp kiểm soát chất thải rắn sản xuất 32 4.3.3 Chất thải nguy hại 32 4.3.3.1 Nguồn phát sinh 32 4.3.3.2 Hiện trạng quản lý công ty 32 4.3.3.3 Các vấn đề tồn 33 4.3.3.4 Đề xuất biện pháp kiểm soát chất thải rắn nguy hại 33 4.4 AN TỒN LAO ĐỘNG VÀ PHỊNG CHÁY CHỮA CHÁY 33 4.4.1 An toàn lao động 33 4.4.1.1 Nguồn phát sinh 33 4.4.1.2 Hiện trạng quản lý công ty 34 4.4.1.3 Các vấn đề tồn 34 4.4.1.4 Đề xuất biện pháp kiểm sốt an tồn lao động 34 4.4.2 Phòng cháy chữa cháy 35 4.4.2.1 Nguồn phát sinh 35 4.4.2.2 Hiện trạng quản lý công ty 35 4.4.2.3 Các vấn đề tồn 36 4.4.2.4 Đề xuất biện pháp kiểm sốt phòng cháy chữa cháy 36 SVTT: Nguyễn Thị Hồng Thảo v GVHD: KS Bùi Thị Cẩm Nhi Kiểm sốt nhiễm mơi trường cơng ty TNHH Stolz – Miras 4.5 CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT Ơ NHIỄM 37 4.5.1 Mơi trường khơng khí 37 4.5.1.1 Đối với môi trường bên nhà máy 37 4.5.1.2 Đối với môi trường khơng khí xung quanh 37 4.5.2 Môi trường nước 37 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 39 5.1 KẾT LUẬN 39 5.2 KIẾN NGHỊ 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 PHỤ LỤC KẾT QUẢ ĐO ĐẠC VÀ CÁC CHỈ SỐ PHỤ LỤC TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN VIỆT NAM PHỤ LỤC HÌNH ẢNH SVTT: Nguyễn Thị Hồng Thảo vi GVHD: KS Bùi Thị Cẩm Nhi Kiểm sốt nhiễm môi trường công ty TNHH Stolz – Miras DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT - BOD5 : Nhu cầu oxy sinh hóa đo 20 0C ngày - BTNMT : Bộ tài nguyên môi trường; - BYT : Bộ y tế; - COD : Nhu cầu oxy hóa học; - CTNH : Chất thải nguy hại; - CTR : Chất thải rắn; - KCN : Khu công nghiệp; - HEPZA : Ban quản lý Khu chế xuất Công nghiệp TP HCM; - HTXLNT : Hệ thống xử lý nước thải; - PCCC : Phòng cháy chửa cháy; - QCVN : Quy chuẩn Việt Nam; - TSS : Tổng chất rắn lơ lửng; - TNHH : Trách nhiệm hữu hạn; - VOC : Hợp chất hữu dễ bay SVTT: Nguyễn Thị Hồng Thảo vii GVHD: KS Bùi Thị Cẩm Nhi Kiểm sốt nhiễm môi trường công ty TNHH Stolz – Miras DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Cấp bậc ưu tiên cơng tác kiểm sốt nhiễm Hình 2.2: Chu trình ngăn ngừa ô nhiễm khép kín liên tục (nguồn HWRIC 1993) Hình 3.1: Vị trí Cơng ty TNHH STOLZ-MIRAS (VIỆT NAM) 10 Hình 3.2: Sơ đồ tổ chức công ty 11 Hình 3.3: Quy trình cơng nghệ sản xuất áp dụng công ty 13 Hình 4.1: Hệ thống bể tự hoại ngăn 19 Hình 4.2: Sơ đồ xử lý VOC 26 Hình 4.3: Sơ đồ xử lý VOC cải tiến 27 Hình 4.4: Sơ đồ thiết bị hấp phụ VOC than hoạt tính 28 SVTT: Nguyễn Thị Hồng Thảo viii GVHD: KS Bùi Thị Cẩm Nhi Kiểm sốt nhiễm môi trường công ty TNHH Stolz – Miras DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Công suất thiết kế, công suất hoạt động Công ty 12 Bảng 3.2: Danh mục máy móc thiết bị Công ty .14 Bảng 3.3: Nhu cầu nguyên liệu sản xuất .16 Bảng 3.4: Nhu cầu hóa chất, phụ gia cho sản xuất 16 Bảng 3.5: Nhu cầu nhiên liệu sản xuất 17 Bảng 4.1: Tính chất nước thải sinh hoạt trước xử lý .18 Bảng 4.2: Kết mẫu nước thải 21 Bảng 4.3: Kết đo vi khí hậu khu vực sản xuất 23 Bảng 4.4: Kết quan trắc khí thải .25 Bảng 4.5: Kết quan trắc tiếng ồn 29 Bảng 4.6: Lượng chất thải nguy hại phát sinh trung bình năm 32  SVTT: Nguyễn Thị Hồng Thảo ix GVHD: KS Bùi Thị Cẩm Nhi Kiểm sốt nhiễm cơng ty TNHH Stolz – Miras - Duy trì phát huy công tác bảo vệ mơi trường có cơng ty Đồng thời có kế hoạch khắc phục vấn đề tồn - Dựng mái che cho khu vực để nguyên liệu sản xuất để đảm bảo vệ sinh mỹ quan cho Cơng ty - Xây dựng thêm phòng ban mơi trường có cán chun mơn chịu trách nhiệm vấn đề môi trường Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho công nhân công ty thông qua buổi họp - Việc quan trắc giám sát chất lượng môi trường cần thực định kì tháng/lần để đảm bảo kiểm sốt nồng độ chất ô nhiễm, kịp thời đưa phương án khắc phục thích hợp - Có chế độ khen thưởng cá nhân, tập thể thực tốt quy định đề như: bảo vệ môi trường, PCCC,… - Thực tốt công tác quản lý chất thải rắn, đặc biệt phân loại thu gom xử lý rác theo quy định SVTT: Nguyễn Thị Hồng Thảo 40 GVHD: KS.Bùi Thị Cẩm Nhi Kiểm sốt nhiễm cơng ty TNHH Stolz – Miras TÀI LIỆU THAM KHẢO Công ty TNHH Stolz – Miras, 2005, Bản đăng kí đạt tiêu chuẩn mơi trường Công ty TNHH Stolz – Miras, 2013, Báo cáo giám sát chất lượng môi trường Công ty TNHH Stolz – Miras Lê Thanh Hải, 2006, Tài liệu giảng môn học Ngăn ngừa giảm thiểu ô nhiễm công nghiệp, Đại học Quốc gia Tp HCM Lương Thành Phượng, 2011, Khóa luận tốt nghiệp “Kiểm sốt nhiễm môi trường nhà máy ô tô Củ Chi”, Luận văn tốt nghiệp kĩ sư môi trường Đại học Nơng Lâm Tp HCM, Việt Nam Hồng Thị Hiền, Bùi Sỹ Lý, Bảo vệ mơi trường khơng khí, chương 7, nhà xuất xây dựng, 2006 QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước thải sinh hoạt QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn SVTT: Nguyễn Thị Hồng Thảo 41 GVHD: KS.Bùi Thị Cẩm Nhi Kiểm sốt nhiễm cơng ty TNHH Stolz – Miras PHỤ LỤC I KẾT QUẢ ĐO ĐẠC VÀ CÁC CHỈ SỐ SVTT: Nguyễn Thị Hồng Thảo 42 GVHD: KS.Bùi Thị Cẩm Nhi Kiểm sốt nhiễm cơng ty TNHH Stolz – Miras Bảng 1: Kết mẫu nước thải sinh hoạt STT Thông số Đơn vị Nồng độ QCVN 14:2008/ BTNMT pH - 7,3 5–9 COD mg/l 85 - BOD5 mg/l 34 30 TSS mg/l 23 50 (Nguồn: Báo cáo giám sát chất lượng môi trường Công ty TNHH Stolz- Miras, năm 2013) Bảng 2: Kết mẫu nước thải khu vực hố ga STT Chỉ tiêu Đơn vị Kết QCVN 40:2011/BTNMT(Cột B) pH - 6,62 5,5-9 BOD5 (200C) mgO2/l 48 50 COD mgO2/l 112 150 TSS mgO2/l 96 100 Tổng N mgO2/l 32 40 Tổng P mgO2/l 5,3 NH4+ mgO2/l 9,4 10 (Nguồn: Báo cáo giám sát chất lượng môi trường Công ty TNHH Stolz- Miras, năm 2013) Bảng 3: Kết đo vi khí hậu khu vực sản xuất Chỉ tiêu Nhiệt độ Độ ẩm Tốc độ gió Ánh sáng Tiếng ồn Vị trí đo (0C) (%) (m/s) (Lux) (dBA) Khu vực sản xuất 29,4 73,6 0,2 294 82 - 84 ≤ 32 ≤ 80 0,2-1,5 ≥ 200 ≤ 85 Tiêu chuẩn vệ sinh lao động (quyết định 3733/2002/QĐBYT-ngày 10/10/2002) (Nguồn: CN Công ty Cổ phần Tư vấn Thẩm định Môi trường Vinacontrol, 11/08/2012) SVTT: Nguyễn Thị Hồng Thảo 43 GVHD: KS.Bùi Thị Cẩm Nhi Kiểm sốt nhiễm cơng ty TNHH Stolz – Miras Bảng 4: Kết đo vi khí hậu khu vực cổng vào Chỉ tiêu Nhiệt độ Độ ẩm Tốc độ gió Ánh sáng Tiếng ồn Vị trí đo (0C) (%) (m/s) (Lux) (dBA) Khu vực cổng vào 30,8 65,7 0.4 ASTN 64 - 66 - - - - 70 Tiêu chuẩn vệ sinh lao động (quyết định 3733/2002/QĐBYT-ngày 10/10/2002) (Nguồn: CN Công ty Cổ phần Tư vấn Thẩm định Môi trường Vinacontrol, 11/08/2012) Bảng 5: Kết quan trắc khí thải STT Vị trí Khu vực gần cổng Bụi NO2 CO SO2 (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) 0,12 0,04 3,6 0,07 0,3 0,2 30 0,35 1,8 3,46 7,2 2,58 10 40 10 vào QCVN 05:2009/BTNMT Khu vực xưởng sản xuất Quyết định 3733/2002/QĐBYT(Nguồn: Báo cáo giám sát chất lượng môi trường Công ty TNHH Stolz- Miras, năm 2013) SVTT: Nguyễn Thị Hồng Thảo 44 GVHD: KS.Bùi Thị Cẩm Nhi Kiểm sốt nhiễm cơng ty TNHH Stolz – Miras Bảng 6: Kết quan trắc tiếng ồn STT Vị trí Độ ồn (dBA) Khu vực gần cổng vào 64 - 66 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn (QCVN 26:2010/BTNMT) Khu vực xưởng sản xuất 70 82-84 Tiêu chuẩn vệ sinh lao động (quyết định 3733/2002/QĐ-BYT-ngày 10/10/2002) 85 (Nguồn: Báo cáo giám sát chất lượng môi trường Công ty TNHH Stolz- Miras, năm 2013) SVTT: Nguyễn Thị Hồng Thảo 45 GVHD: KS.Bùi Thị Cẩm Nhi Kiểm sốt nhiễm cơng ty TNHH Stolz – Miras PHỤ LỤC II TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN VIỆT NAM SVTT: Nguyễn Thị Hồng Thảo 46 GVHD: KS.Bùi Thị Cẩm Nhi Kiểm sốt nhiễm cơng ty TNHH Stolz – Miras QCVN 14 : 2008/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT Giá trị thông số ô nhiễm làm sở tính tốn giá trị tối đa cho phép nước thải sinh hoạt TT Đơn vị Thông số Giá trị C A B  5-9 5-9 pH BOD5 (20 0C) mg/l 30 50 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 50 100 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 500 1000 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1.0 4.0 Amoni (tính theo N) mg/l 10 Nitrat (NO3-)(tính theo N) mg/l 30 50 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 10 20 Tổng chất hoạt động bề mặt mg/l 10 10 Phosphat (PO43-) (tính theo P) mg/l 10 11 Tổng Coliforms MPN/100 ml 3.000 5.000 Trong đó: - Cột A quy định giá trị C thông số ô nhiễm làm sở tính tốn giá trị tối đa cho phép nước thải sinh hoạt thải vào nguồn nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột A1 A2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt) - Cột B quy định giá trị C thông số ô nhiễm làm sở tính tốn giá trị tối đa cho phép nước thải sinh hoạt thải vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột B1 B2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt vùng nước biển ven bờ) SVTT: Nguyễn Thị Hồng Thảo 47 GVHD: KS.Bùi Thị Cẩm Nhi Kiểm sốt nhiễm công ty TNHH Stolz – Miras QCVN 40:2011/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP Giá trị C thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp TT Thông số Đơn vị Giá trị C A B oC 40 40 Pt/Co 50 150 - đến 5,5 đến Nhiệt độ Màu pH BOD5 (20oC) mg/l 30 50 COD mg/l 75 150 Chất rắn lơ lửng mg/l 50 23 Amoni (tính theo N) mg/l 10 24 Tổng nitơ mg/l 20 40 25 Tổng phốt (tính theo P ) mg/l 10024 Trong đó: Cột A Bảng quy định giá trị C thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp xả vào nguồn nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; Cột B Bảng quy định giá trị C thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp xả vào nguồn nước khơng dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; Mục đích sử dụng nguồn tiếp nhận nước thải xác định khu vực tiếp nhận nước thải SVTT: Nguyễn Thị Hồng Thảo 48 GVHD: KS.Bùi Thị Cẩm Nhi Kiểm sốt nhiễm cơng ty TNHH Stolz – Miras QCVN 06: 2009/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MỘT SỐ CHẤT ĐỘC HẠI TRONG KHƠNG KHÍ XUNG QUANH Phạm vi áp dụng Quy chuẩn quy định nồng độ tối đa cho phép số chất độc hại khơng khí xung quanh Quy chuẩn áp dụng để đánh giá chất lượng khơng khí xung quanh giám sát tình trạng nhiễm khơng khí Quy chuẩn không áp dụng để đánh giá chất lượng khơng khí phạm vi sở sản xuất khơng khí nhà Nồng độ tối đa cho phép số chất độc hại khơng khí xung quanh Đơn vị: Microgam mét khối (μg/m3) TT Thơng số Cơng thức Thời gian Nồng độ hóa học trung bình cho phép Các chất gây mùi khó chịu Amoniac NH3 200 Acetaldehyt CH3CHO 45 Năm 30 Axit propionic CH3CH2COOH 300 Hydrosunfua H2S 42 Methyl mecarptan CH3SH 50 24 20 24 260 Năm 190 Một lần tối đa 1000 500 Năm 190 1000 Styren Toluen Xylen C6H5CH=CH2 C6H5CH3 C6H4(CH3)2 SVTT: Nguyễn Thị Hồng Thảo 49 GVHD: KS.Bùi Thị Cẩm Nhi Kiểm sốt nhiễm cơng ty TNHH Stolz – Miras PHỤ LỤC III HÌNH ẢNH SVTT: Nguyễn Thị Hồng Thảo 50 GVHD: KS.Bùi Thị Cẩm Nhi Kiểm sốt nhiễm cơng ty TNHH Stolz – Miras Công ty Khu vực để nguyên liệu SVTT: Nguyễn Thị Hồng Thảo Khu vực để phế liệu 51 GVHD: KS.Bùi Thị Cẩm Nhi Kiểm sốt nhiễm công ty TNHH Stolz – Miras Khu vực chứa chất thải nguy hại Khu vực vệ sinh SVTT: Nguyễn Thị Hồng Thảo Khu vực sơn 52 GVHD: KS.Bùi Thị Cẩm Nhi Kiểm sốt nhiễm cơng ty TNHH Stolz – Miras Khu vực nước ứ đọng Sơn, dung mơi rơi vãi sàn Khu vực chứa bình khí nén, acetylen, argon SVTT: Nguyễn Thị Hồng Thảo 53 Khu vực chứa sơn, dung môi hữu GVHD: KS.Bùi Thị Cẩm Nhi Kiểm sốt nhiễm cơng ty TNHH Stolz – Miras Sản phẩm công ty SVTT: Nguyễn Thị Hồng Thảo 54 GVHD: KS.Bùi Thị Cẩm Nhi ... dụng nguồn tài nguyên - Giảm thi u chất thải thông qua kỹ thuật tái sinh, tái chế, tái sử dụng phục hồi - Giảm thi u lượng nguyên vật liệu độc hại đưa vào sử dụng Giảm thi u rủi ro nguy hiểm công... Nhận biết vấn đề mơi trường tồn tại, biện pháp công ty thực chưa hồn thi n Từ đưa nhận xét, biện pháp khác phù hợp nhằm giảm thi u ô nhiễm xử lý vấn đề môi trường phát sinh  Phương pháp thu thập... nguồn tài liệu cung cấp, tiến hành tìm hiểu lựa chọn thơng tin xác cần thi t để thực khóa luận Phân tích số liệu để đưa kết cần thi t để giải vấn đề nhà máy SVTT: Nguyễn Thị Hồng Thảo GVHD: KS.Bùi
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY TNHH STOLZ – MIRAS , KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY TNHH STOLZ – MIRAS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn