“TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN DỪA MỎ CÀY CÔNG SUẤT 200M3 NGÀY.ĐÊM”

155 59 0
  • Loading ...
1/155 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƢỜNG VÀ TÀI NGUN  KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP “TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN DỪA MỎ CÀY - CÔNG SUẤT 200M3/NGÀY.ĐÊM” Họ tên : NGUYỄN THỊ HẢO Ngành: KỸ THUẬT MƠI TRƢỜNG Niên khóa: 2009 - 2013 TP Hồ Chí Minh, tháng 06/2013 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN DỪA MỎ CÀY - CÔNG SUẤT 200M3/NGÀY.ĐÊM Tác giả NGUYỄN THỊ HẢO Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sƣ ngành Kỹ Thuật Môi Trƣờng Giáo viên hƣớng dẫn Th.S LÊ TẤN THANH LÂM KS HUỲNH TẤN NHỰT Tp Ch Minh Tháng N m BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM Độc lập – Tự – Hạnh phúc KHOA MÔI TRƢỜNG VÀ TÀI NGUYÊN  CM 06/2012  PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KHĨA LUẬN KHOA: MƠI TRƢỜNG VÀ TÀI NGUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG HỌ TÊN SV: NGUYỄN THỊ HẢO MSSV: 09127042 NIÊN KHÓA: 2009 – 2013 Tên đề tài: “ TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN DỪA MỎ CÀY, CÔNG SUẤT 200 M3/NGÀY.ĐÊM” Nội dung khóa luận: - Tổng quan nhà máy chế biến dừa Mỏ Cày - Tổng quan nƣớc thải chế biến dừa khô nạo sấy - Các phƣơng pháp xử lý nƣớc thải chế biến dừa khô nạo sấy - Đề xuất phƣơng án cơng nghệ - Tính tốn thiết kế, tính tốn kinh tế hệ thống xử lý nƣớc thải - Lựa chọn phƣơng án sở phù hợp với kết cấu đất, quy hoạch, khả n ng đầu tƣ khối lƣợng cơng việc - Hồn thiện công nghệ xử lý, triển khai vẽ thiết kế Thời gian thực hiện: Từ 01/2013 đến 06/2013 Họ tên giáo viên hƣớng dẫn: ThS Lê Tấn Thanh Lâm, Ks Huỳnh Tấn Nhựt Nội dung yêu cầu KLTN đƣợc thông qua Khoa Bộ môn Ngày … tháng … n m Trƣởng khoa Ts Lê Quốc Tuấn Ngày … tháng … n m Giảng viên hƣớng dẫn ThS Lê Tấn Thanh Lâm Ks Huỳnh Tấn Nhựt Tên đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến dừa Mỏ Cày LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến công ơn sinh thành dƣỡng dục dìu dắt ba mẹ, tất ngƣời gia đình ln chỗ dựa tinh thần ngu n động lực để vƣợt qua khó kh n hồn thành tốt nhiệm vụ Tơi xin chân thành cám ơn đến tất thầy cô khoa Môi Trƣờng Tài Nguyên trƣờng Đ Nông Lâm TP CM quan tâm giúp đỡ tận tình cho tơi suốt thời gian học, thực tập thực khóa luận Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn đến hai ngƣời thầy đáng k nh Th s Lê Tấn Thanh Lâm Ks Huỳnh Tấn Nhựt tận tình bảo hƣớng dẫn truyền đạt nhiều kinh nghiệm thực tế cho tơi suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn anh Thanh, anh Chung ban giám đốc khu công nghiệp Mỹ Xuân A anh phòng kỹ thuật nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi thời gian thực tập tốt nghiệp Chân thành cảm ơn tất bạn DH09MT đoàn kết động viên giúp đỡ Cảm ơn bạn cho nhiều kỉ niệm đẹp thời sinh viên Đặc biệt ngƣời bạn gắn bó giúp đỡ tơi q trình thực khóa luận ngƣời bạn không quên Mặc dù cố gắng nhƣng khơng thể tránh sai sót, mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy cô bạn bè Một lần xin chân thành cảm ơn! Tp.HCM, ngày tháng n m Sinh viên thực Nguyễn Thị Hảo Nguyễn Thị Hảo Trang i Tên đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến dừa Mỏ Cày TÓM TẮT KHĨA LUẬN Đề tài: “ T nh tốn thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải nhà máy chế biến dừa Mỏ Cày, công suất 200m3/ngày đêm đạt loại A QCVN : /BTNMT” đƣợc thực Ấp Tân Lộc, Xã Tân Hội, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre Thời gian thực từ 01/2013 – 06/2013 Khóa luận đề xuất phƣơng án xử lý nƣớc thải: Phương án 1: Song chắn rác  Bể tách dầu mỡ Hố thu gom Bể tuyển nổiBể điều hòa  Bể UASB  Bể Aerotank  Bể lắng đứng  Bể trung gian  B n lọc áp lực  Bể khử trùng  Ngu n tiếp nhận Chi phí xử lý cho 1m3 nƣớc thải: 97 (VNĐ/m3 nƣớc thải) Phương án 2: Song chắn rác  Bể tách dầu mỡ  Hố thu gom  Bể tuyển nối  Bể điều hòa  Bể UASB  Bể trung gian  Bể SBR  Bể trung gian  B n lọc áp lực  Bể khử trùng  Ngu n tiếp nhận Chi phí xử lý cho 1m3 nƣớc thải: 878 (VNĐ/m3 nƣớc thải) Qua tính tốn, phân tích mặt kinh tế kỹ thuật lựa chọn phƣơng án phƣơng án xử lý nƣớc thải cho nhà máy với tiêu chí: Đảm bảo hiệu xử lý, nƣớc thải đầu đạt QCVN 40:2011/BTNMT, loại A; vận hành đơn giản Nguyễn Thị Hảo Trang ii Tên đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến dừa Mỏ Cày MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT KHÓA LUẬN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC VIẾT TẮT vi MỤC LỤC BẢNG vii MỤC LỤC N viii Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu khóa luận .2 1.3 Nội dung khóa luận 1.4 Phƣơng pháp thực .2 1.5 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Chƣơng TỔNG QUAN NHÀ MÁY 2.1 Tổng quan ngành công nghiệp sản xuất cơm dừa 2.1.1 Tổng quan ngành công nghiệp cơm dừa Bến Tre giới .4 2.1.2 Quy trình sản xuất cơm dừa sấy .5 2.1.3 Vấn đề ô nhiễm môi trƣờng nƣớc thải ngành sản xuất cơm dừa .5 2.2 Tổng quan nhà máy chế biến dừa Mỏ Cày 2.2.1 Giới thiệu nhà máy 2.2.2 Thông tin sản xuất .7 2.2.3 Ngu n phát sinh tính chất nƣớc thải nhà máy Chƣơng CÁC P ƢƠNG P ÁP VÀ ỨNG DỤNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI CHẾ BIẾN CƠM DỪA 11 3.1 Các phƣơng pháp xử lý nƣớc thải ngành chế biến cơm dừa 11 3.1.1 Xử lý nƣớc thải phƣơng pháp học 11 3.1.2 Xử lý nƣớc thải phƣơng pháp hóa lý .12 3.1.3 Xử lý nƣớc thải phƣơng pháp hóa học 13 3.1.4 Xử lý nƣớc thải phƣơng pháp sinh học 13 Nguyễn Thị Hảo Trang iii Tên đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến dừa Mỏ Cày 3.2 Một số quy trình công nghệ xử lý nƣớc thải 15 3.2.1 Cơ sở chế biến cơm dừa nạo sấy CT TNHH–TM–DV–XNK BTCO .16 3.2.2 Quy trình công nghệ xử lý nƣớc thải kẹo dừa công ty TN Đơng Á 17 3.2.3 Quy trình cơng nghệ xử lý nƣớc thải công ty dầu n Simply 19 Chƣơng TÍNH TỐN THIẾT KẾ 21 4.1 Cơ sở lựa chọn phƣơng án 21 4.2 Đề xuất phƣơng án xử lý 21 4.3 Phƣơng án 30 4.3.1 Mƣơng dẫn đặt song chắn rác 30 4.3.2 Bể tách dầu .30 4.3.3 Hố thu gom .31 4.3.4 Bể tuyển khí hòa tan .32 4.3.5 Bể điều hòa .32 4.3.6 Bể UASB 33 4.3.7 Bể Aerotank 34 4.3.8 Bể lắng đứng 35 4.3.9 Bể trung gian 36 4.3.10.B n lọc áp lực 36 4.3.11.Bể khử trùng 37 Sân phơi bùn 38 4.4 Phƣơng án 38 4.4.1 Bể trung gian .38 4.4.2 Bể SBR 39 4.4.3 Bể trung gian .40 4.4.4 Sân phơi bùn 40 4.5 Tính tốn chi phí .41 4.4.1 Cơ sở tính tốn .41 4.4.2 So sánh phƣơng án 41 4.6 Lựa chọn phƣơng án 42 Chƣơng KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 44 5.1 Kết luận 44 Nguyễn Thị Hảo Trang iv Tên đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến dừa Mỏ Cày 5.2 Kiến nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 PHỤ LỤC 46 Nguyễn Thị Hảo Trang v Tên đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến dừa Mỏ Cày DANH MỤC VIẾT TẮT BOD5 Biochemical Oxygen Demand (Nhu cầu oxy sinh học đo điều kiện 200C thời gian ngày) COD Chemical Oxygen Demand ( Nhu cầu ơxy hóa hóa học) SS Suspended Solids (Chất rắn lơ lửng) QCVN Quy chuẩn Việt Nam TNHH Trách nhiệm hữu hạn XLNT Xử lý nƣớc thải BTNMT Bộ tài nguyên môi trƣờng NT Nƣớc thải HTXLNT Hệ thống xử lý nƣớc thải VSV Vi sinh vật CP Cổ phần PP Polypropylen TM – DV Thƣơng mại – Dịch vụ XNK Xuất nhập MTV Một thành viên VLXD Vật liệu xây dựng ON Ô nhiễm Nguyễn Thị Hảo Trang vi Tên đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến dừa Mỏ Cày MỤC LỤC ẢNG Bảng 2.1: Tình hình xuất cơm dừa sấy khơ Bến Tre tháng 12/2012 Bảng 2.2: Nhu cầu nguyên liệu cho nhà máy Bảng 2.3: Ngu n gốc chất ô nhiễm thị nƣớc thải nhà máy Bảng 2.4: Thành phần n ng độ chất ON nhà máy chế biến dừa Mỏ Cày Bảng 3.1: Thành phần, tính chất nƣớc thải trƣớc xử lý công ty BTCO 16 Bảng 3.2: Tính chất nƣớc thải sau xử lý công ty BTCO 17 Bảng 3.3: Chất lƣợng nƣớc thải kẹo dừa .17 Bảng 3.4: Thành phần n ng độ chất ô nhiễm công ty dầu n Simply .19 Bảng 4.1: Tính chất nƣớc thải đầu vào hệ thống xử lý nƣớc thải 21 Bảng 4.2: Bảng dự đoán hiệu suất qua cơng trình phƣơng án 23 Bảng 4.3: Bảng dự đoán hiệu suất qua cơng trình phƣơng án 26 Bảng 4.4: Thông số thiết kế mƣơng dẫn song chắn rác 30 Bảng 4.5: Thông số thiết kế bể tách dầu mỡ 30 Bảng 4.6: Thông số thiết kế hố thu gom .31 Bảng 4.7: Thông số thiết kế bể tuyển 32 Bảng 4.8: Thông số thiết kế bể điều hòa .32 Bảng 4.9: Thông số thiết kế bể UASB 33 Bảng 4.10: Thông số thiết kế bể Aerotank 34 Bảng 4.11: Thông số thiết kế bể lắng đứng 35 Bảng 4.12: Thông số thiết kế bể trung gian 36 Bảng 4.13: Thông số thiết kế b n lọc áp lực 36 Bảng 4.14: Thông số thiết kế bể khử trùng 37 Bảng 4.15: Thông số thiết kế sân phơi bùn 38 Bảng 4.16: Thông số thiết kế bể trung gian 38 Bảng 4.17: Thông số thiết kế bể SBR 39 Bảng 4.18: Thông số thiết kế bể trung gian 40 Bảng 4.19: Thông số thiết kế sân phơi bùn 41 Bảng 4.20: Bảng so sánh phƣơng án với phƣơng án .41 Nguyễn Thị Hảo Trang vii Tên đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến dừa Mỏ Cày PHỤ LỤC - DỰ TOÁN KINH TẾ A DỰ TOÁN KINH TẾ CHO PHƢƠNG ÁN A.1 Phần xây dựng (T1) Đơn vị ( VNĐ) Cơng trình Vật liệu Số lƣợng Thể tích (m3) Đơn giá (1.000 VNĐ/m3) Thành tiền (1.000 VNĐ) Hố thu gom BTCT 10,92 3.000 30.240 Bể tách dầu mỡ BTCT 10,8 3.000 32.400 Bể điều hòa BTCT 75,6 3.000 226.800 Bể tuyển BTCT 20 3.000 60.000 Bể UASB BTCT 49,15 3.000 147.450 Bể Aerotank BTCT 50,6 3.000 151.200 Bể lắng đứng BTCT 58,3 3.000 174.900 Bể trung gian BTCT 37,44 3.000 111.540 B n lọc áp lực Thép phủ Epoxy 0,88 30.000 52.800 Bể khử trùng BTCT 8,64 3.000 25.920 Sân phơi bùn BTCT 8,736 3.000 104.832 Nhà chứa thiết bị Tƣờng gạch 18 1.500 27.000 Nhà chứa hóa chất Tƣờng gạch 18 1.500 27.000 Nhà bảo vệ Tƣờng gạch 5,7 1.500 8.550 Nhà điều Tƣờng 42 1.500 63.000 Nguyễn Thị Hảo Trang 130 Tên đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến dừa Mỏ Cày hành gạch Tổng cộng T1 1.211.982 A.2 Phần thiết bị (T2) Đơn vị ( Thiết bị Quy cách VNĐ) Số Đơn Đơn Thành lƣợng vị giá tiền 3.000 3.000 16.200 32.400 16.200 32.400 500 4.500 Song chắn rác Song chắn Inox Bể thu gom nƣớc thải Bơm chìm (FGb 317-2 m Bơm nƣớc (A)) thải Q = 2,4L/s; H = 10,5m; N = 0,9kW Bể điều hòa Bơm chìm (FGb 317-2 m Bơm nƣớc (A)) thải Q = 2,4 L/s; H = 10,5m; N = 0,9kW Đĩa phân phối CDF 250; Q = - 8m3/h, khí D = 250mm Bể tuyển Nguyễn Thị Hảo Trang 131 Tên đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến dừa Mỏ Cày Máy nén khí (SSR 100 - 100A Máy nén khí – 1310) 30.000 50.000 Bộ 10.000 10.000 Inox Bộ 8.000 8.000 Inox Bộ 2.000 2.000 Inox 4.100 8.200 18.300 36,600 300 2.700 Q = 4,64 m3/phút; Áp lực = 53kPa; N = 6,92kW Mô tơ kéo giàn gạt váng Giàn gạc váng Máng thu váng Bể UASB Máng thu nƣớc r ng cƣa Bể Aerotank Máy thổi khí (SSR 65 - 65A – 1860) Máy thổi khí Q = 2,66 m3/phút; Áp lực = 49kPa; N = 3,5kW Đĩa phân phối AFD 170 khí Q = - 8m3/h, D =170mm Bể lắng đứng Nguyễn Thị Hảo Trang 132 Tên đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến dừa Mỏ Cày Máng thu nƣớc r ng cƣa Inox 25.200 25.200 2.790 5.580 16.200 32.400 5.400 10.800 10.900 21.800 ống trung tâm Bơm bùn (HSF250-1.37 2_(P)) Bơm bùn Q = 210 L/phút; H = 10m; N = 0,37kW Bể trung gian Bơm chìm (FGb 317-2 m Bơm nƣớc (A)) thải Q = 2,4 L/s; H = 10,5m; N = 0,9kW Bồn lọc áp lực Bơm ly tâm (U 5V – 150/5) Bơm rửa lọc Q = 140L/phút, H = 11m, N = 1,1kW Bể khử trùng Bơm định lƣợng (LBC3 S2 Bơm định PTC1 365) lƣợng Q = 1,7 L/h, H = 4m, Áp suất = 17Bar Tổng cộng T2 Nguyễn Thị Hảo 317.980 Trang 133 Tên đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến dừa Mỏ Cày A.3 Chi phí phụ kiện chi phí gian tiếp (T3) Đơn vị ( STT Thành tiền Đơn giá Phụ kiện Hệ thống dây điện, tủ điều khiển Hệ thống đƣờng ống (van thép, ống, PVC) VNĐ) 1.000VNĐ 2,5% (T1 + T2) 40.379,5 2,5% (T1 + T2) 40.379,5 Chi phí lập quản lý dự án 5,0% (T1 + T2) 80.759 Chi phí nhân cơng 10% (T1 + T2) 161.518 Tổng cộng T3 323.036 Tổng vốn đầu tƣ bản: T = T + T + T = 85 998 VNĐ A.4 Chi phí quản lý vận hành (TVH) A.4.1 Chi phí hóa chất (T4) Hóa chất NaOCl: (L/ngày) x (VNĐ/L) = Chi phí hóa chất ngày là: Tổng chi phí hóa chất VNĐ/n m n m: (VNĐ/ngày) (VNĐ/ngày) (VNĐ/ngày) x 365 ngày = 58.400.000 Vậy T4 = 58.400.000 VNĐ/năm A.4.2 Chi phí điện (T5) STT Tên thiết bị Bơm chìm hố thu Bơm nƣớc thải bể điều hòa Máy nén khí bể tuyển Nguyễn Thị Hảo Thời gian Điện hoạt động tiêu thụ (h/ngày) (kW) 0,9 12 10,8 0,9 12 10,8 6,92 12 83,04 Số Công suất lƣợng (kW) Trang 134 Tên đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến dừa Mỏ Cày Máy thổi khí bể điều hòa Aerotank Bơm bùn tuần hồn bùn dƣ bể lắng Bơm chìm bể trung gian Bơm rửa lọc b n lọc áp lực 3,5 12 42 0,37 12 4,44 0,9 12 10,8 1,1 12 13,2 Tổng cộng T5 Chi ph cho kW điện: Chi ph điện n ng cho 184,08 VNĐ n m vận hành: T5 = 84 kW/ngày x VNĐ/kW x 65 ngày/n m = 78 VNĐ/n m A.4.3 Chi phí nhân cơng (T6) Đơn vị ( VNĐ) Mức lƣơng Thành tiền (VNĐ/tháng) (VNĐ/tháng) 4.500 4.500 3.500 3.500 Biên chế Số ngƣời Kỹ sƣ Cơng nhân Tổng cộng T6 8.000 A.4.4 Chi phí bảo trì bảo dưỡng hàng năm (T7) Chi phí bảo trì bảo dƣỡng: T7 = 0,5%tổng chi ph đầu tƣ x VNĐ = 69 VNĐ/n m Vậy tổng chi phí vận hành: TVH = T4 + T5 + T6 + T7 = 58.400.000 + 100.783.800 + 8.000.000 x 12 + 9.691.000 = 64 874 Nguyễn Thị Hảo VNĐ/n m = VNĐ/tháng Trang 135 Tên đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến dừa Mỏ Cày A.4.5 Chi phí xử lý cho m3 nước thải  Khấu hao tài sản lãi suất Số tiền vay ngân hàng ban đầu 85 998 (VNĐ) với lãi suất vay dài hạn 8%/n m với niên hạn hoạt động cơng trình n m Số tiền trả hàng n m cho ngân hàng đƣợc tính theo bảng sau: Thời Tiền vay ngân Trả nợ định Tiền trả lãi suất Trả ngân gian hàng kỳ ngân hàng hàng 1.852.998.000 92.649.900 333.539.640 426.189.540 1.760.348.100 92.649.900 316862658 409.512.558 1.667.698.200 92.649.900 300185676 392.835.576 1.575.048.300 92.649.900 283508694 376.158.594 1.482.398.400 92.649.900 266831712 359.481.612 1.389.748.500 92.649.900 250154730 342.804.630 1.297.098.600 92.649.900 233477748 326.127.648 1.204.448.700 92.649.900 216800766 309.450.666 1.111.798.800 92.649.900 200123784 292.773.684 10 1.019.148.900 92.649.900 183446802 276.096.702 11 926.499.000 92.649.900 166769820 259.419.720 12 833.849.100 92.649.900 150092838 242.742.738 13 741.199.200 92.649.900 133415856 226.065.756 14 648.549.300 92.649.900 116738874 209.388.774 15 555.899.400 92.649.900 100061892 192.711.792 16 463.249.500 92.649.900 83384910 176.034.810 17 370.599.600 92.649.900 66707928 159.357.828 18 277.949.700 92.649.900 50030946 142.680.846 Nguyễn Thị Hảo Trang 136 Tên đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến dừa Mỏ Cày 19 185.299.800 92.649.900 33353964 126.003.864 20 92.649.900 92.649.900 16676982 109.326.882 Tổng cộng 5.355.164.220 Số tiền trả trung bình hàng tháng cho ngân hàng: T= 84 (VNĐ/tháng)  Giá thành xử lý cho m3 nƣớc thải: Giá m3 nƣớc = = 7.397 (VNĐ/m3nƣớc) Vậy giá thành 1m3 nƣớc xử lý theo phƣơng án 97 (VNĐ) B DỰ TOÁN KINH TẾ CHO PHƢƠNG ÁN B.1 Phần xây dựng (T1) Đơn vị ( VNĐ) Cơng trình Vật liệu Số lƣợng Thể tích (m3) Đơn giá (1.000 VNĐ/m3) Thành tiền (1.000 VNĐ) Hố thu gom BTCT 10,92 3.000 30.240 Bể tách dầu mỡ BTCT 10,8 3.000 32.400 Bể điều hòa BTCT 75,6 3.000 226.800 Bể tuyển BTCT 20 3.000 60.000 Bể UASB BTCT 49,15 3.000 147.450 Bể trung gian BTCT 72,6 3.000 217.800 Bể SBR BTCT 100 3.000 600.000 Bể trung gian BTCT 41,25 3.000 123.750 Nguyễn Thị Hảo Trang 137 Tên đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến dừa Mỏ Cày B n lọc áp lực Thép phủ Epoxy 0,88 30.000 52.800 Bể khử trùng BTCT 8,64 3.000 25.920 Sân phơi bùn BTCT 10,062 3.000 120.744 Nhà chứa thiết bị Tƣờng gạch 18 1.500 27.000 Nhà chứa hóa chất Tƣờng gạch 18 1.500 27.000 Nhà bảo vệ Tƣờng gạch 5,7 1.500 8.550 Nhà điều hành Tƣờng gạch 42 1.500 63.000 Tổng cộng T1 1.731.804 B.2 Phần thiết bị (T2) Đơn vị ( Thiết bị Quy cách VNĐ) Số Đơn Đơn Thành lƣợng vị giá tiền 3.000 3.000 16.200 32.400 Song chắn rác Song chắn Inox Bể thu gom nƣớc thải Bơm chìm (FGb 317-2 m Bơm nƣớc (A)) thải Q = 2,4L/s; H = 10,5m; N = 0,9kW Nguyễn Thị Hảo Trang 138 Tên đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến dừa Mỏ Cày Bể điều hòa Bơm chìm (FGb 317-2 m Bơm nƣớc (A)) thải Q = 2,4 L/s; H = 10,5m; 16.200 32.400 500 4.500 30.000 50.000 Bộ 10.000 10.000 Inox Bộ 8.000 8.000 Inox Bộ 2.000 2.000 Inox 4.100 8.200 N = 0,9kW Đĩa phân phối CDF 250; Q = - 8m3/h, khí D = 250mm Bể tuyển Máy nén khí (SSR 100 - 100A Máy nén khí – 1310) Q = 4,64 m3/phút; Áp lực = 53kPa; N = 6,92kW Mô tơ kéo giàn gạt váng Giàn gạc váng Máng thu váng Bể UASB Máng thu nƣớc r ng cƣa Nguyễn Thị Hảo Trang 139 Tên đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến dừa Mỏ Cày Bể trung gian Bơm chìm (FGb 317-2 m (A)) Máy thổi khí Q = 2,4 L/s; H = 10,5m; 16.200 32.400 15.300 30.600 12 500 6.000 13.200 26.400 16.200 32.400 5.400 10.800 N = 0,9kW Bể SBR Máy thổi khí(SSR 50 - 50A – 2120) Máy thổi khí Q = 2,12 m3/phút; Áp lực = 53,9 kPa; N = 3,26kW Đĩa phân phối AFD 270 khí Q = - 8m3/h, D =270mm Bơm bùn (SSO-301F-15T/2) Máy bơm bùn N = 1,5kW; H = 11,5m; Q=30 m3/h Bể trung gian Bơm chìm (FGb 317-2 m Bơm nƣớc (A)) thải Q = 2,4 L/s; H = 10,5m; N = 0,9kW Bồn lọc áp lực Bơm ly tâm (U 5V – 150/5) Bơm rửa lọc Q = 140L/phút, H = 11m, N = 1,1kW Bể khử trùng Nguyễn Thị Hảo Trang 140 Tên đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến dừa Mỏ Cày Bơm định lƣợng (LBC3 S2 Bơm định PTC1 365) lƣợng Q = 1,7 L/h, H = 4m, Áp suất 10.900 21.800 = 17Bar Tổng cộng T2 343.300 B.3 Chi phí phụ kiện chi phí gian tiếp (T3) Đơn vị ( STT Thành tiền Đơn giá Phụ kiện Hệ thống dây điện, tủ điều khiển Hệ thống đƣờng ống (van thép, ống, PVC) VNĐ) 1.000VNĐ 2,5% (T1 + T2) 51.877,6 2,5% (T1 + T2) 51.877,6 Chi phí lập quản lý dự án 5,0% (T1 + T2) 103.755,2 Chi phí nhân cơng 10% (T1 + T2) 207.510,4 Tổng cộng T3 415.020,8 Tổng vốn đầu tƣ bản: T = T + T + T = 49 48 VNĐ B.4 Chi phí quản lý vận hành (TVH) B.4.1 Chi phí hóa chất (T4) Hóa chất NaOCl: (L/ngày) x (VNĐ/L) = Chi phí hóa chất ngày là: Tổng chi phí hóa chất VNĐ/n m n m: (VNĐ/ngày) (VNĐ/ngày) (VNĐ/ngày) x 65 ngày = 58 Vậy T4 = 58.400.000 VNĐ/năm B.4.2 Chi phí điện (T5) Nguyễn Thị Hảo Trang 141 Tên đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến dừa Mỏ Cày STT Tên thiết bị Máy thổi khí bể điều hòa SBR Bơm bùn bể SBR Bơm chìm bể trung gian Bơm chìm bể trung gian Bơm rửa lọc b n lọc (h/ngày) (kW) 0,9 12 10,8 0,9 12 10,8 6,92 12 83,04 3,26 12 39,12 1,5 12 18 0,9 12 10,8 0,9 12 10,8 1,1 12 13,2 Máy nén khí bể tuyển tiêu thụ (kW) hòa hoạt động lƣợng Bơm nƣớc thải bể điều Điện Cơng suất Bơm chìm hố thu Thời gian Số áp lực Tổng cộng T5 Chi phí cho 1kW điện: Chi ph điện n ng cho T5 = 205,56 VNĐ n m vận hành: 56 kW/ngày x VNĐ/kW x 65 ngày/n m = 544 VNĐ/n m B.4.3 Chi phí nhân cơng (T6) Đơn vị ( Mức lƣơng Thành tiền (VNĐ/tháng) (VNĐ/tháng) 4.500 4.500 3.500 3.500 Biên chế Số ngƣời Kỹ sƣ Công nhân Nguyễn Thị Hảo VNĐ) Trang 142 Tên đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến dừa Mỏ Cày Tổng cộng T6 8.000 B.4.4 Chi phí bảo trì bảo dưỡng hàng năm (T7) Chi phí bảo trì bảo dƣỡng: T7 = 0,5%tổng chi ph đầu tƣ x 49 48 VNĐ = 45 VNĐ/n m Vậy tổng chi phí vận hành: TVH = T4 + T5 + T6 + T7 = 58.400.000 + 112.544.100 + 8.000.000 x 12 + 12.450.624 = 94 VNĐ/n m = 89 67 VNĐ/tháng B.4.5 Chi phí xử lý cho m3 nước thải  Khấu hao tài sản lãi suất Số tiền vay ngân hàng ban đầu 49 48 (VNĐ) với lãi suất vay dài hạn 8%/n m với niên hạn hoạt động công trình n m Số tiền trả hàng n m cho ngân hàng đƣợc tính theo bảng sau: Thời Tiền vay ngân Trả nợ định Tiền trả lãi suất Trả ngân gian hàng kỳ ngân hàng hàng 2.490.124.800 124.506.240 448.222.464 572.728.704 2.365.618.560 124.506.240 425811340,8 550.317.581 2.241.112.320 124.506.240 403400217,6 527.906.458 2.116.606.080 124.506.240 380989094,4 505.495.334 1.992.099.840 124.506.240 358577971,2 483.084.211 1.867.593.600 124.506.240 336166848 460.673.088 1.743.087.360 124.506.240 313755724,8 438.261.965 1.618.581.120 124.506.240 291344601,6 415.850.842 1.494.074.880 124.506.240 268933478,4 393.439.718 10 1.369.568.640 124.506.240 246522355,2 371.028.595 11 1.245.062.400 124.506.240 224111232 348.617.472 Nguyễn Thị Hảo Trang 143 Tên đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến dừa Mỏ Cày 12 1.120.556.160 124.506.240 201700108,8 326.206.349 13 996.049.920 124.506.240 179288985,6 303.795.226 14 871.543.680 124.506.240 156877862,4 281.384.102 15 747.037.440 124.506.240 134466739,2 258.972.979 16 622.531.200 124.506.240 112055616 236.561.856 17 498.024.960 124.506.240 89644492,8 214.150.733 18 373.518.720 124.506.240 67233369,6 191.739.610 19 249.012.480 124.506.240 44822246,4 169.328.486 20 124.506.240 124.506.240 22411123,2 146.917.363 Tổng cộng 7.196.460.672 Số tiền trả trung bình hàng tháng cho ngân hàng: T = 985 (VNĐ/tháng)  Giá thành xử lý cho m3 nƣớc thải: Giá m3 nƣớc = = 8.878 (VNĐ/m3nƣớc) Vậy giá thành 1m3 nƣớc xử lý theo phƣơng án 878 (VNĐ) Nguyễn Thị Hảo Trang 144 ... 4.4: Thông số thi t kế mƣơng dẫn song chắn rác 30 Bảng 4.5: Thông số thi t kế bể tách dầu mỡ 30 Bảng 4.6: Thông số thi t kế hố thu gom .31 Bảng 4.7: Thông số thi t kế bể tuyển... Bảng 4.8: Thông số thi t kế bể điều hòa .32 Bảng 4.9: Thông số thi t kế bể UASB 33 Bảng 4.10: Thông số thi t kế bể Aerotank 34 Bảng 4.11: Thông số thi t kế bể lắng đứng... 4.12: Thông số thi t kế bể trung gian 36 Bảng 4.13: Thông số thi t kế b n lọc áp lực 36 Bảng 4.14: Thông số thi t kế bể khử trùng 37 Bảng 4.15: Thông số thi t kế sân phơi
- Xem thêm -

Xem thêm: “TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN DỪA MỎ CÀY CÔNG SUẤT 200M3 NGÀY.ĐÊM” , “TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN DỪA MỎ CÀY CÔNG SUẤT 200M3 NGÀY.ĐÊM”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn