XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ ALCAMAX THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007

310 67 0
  • Loading ...
1/310 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:13

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ ALCAMAX THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 Tác giả NGƠ TẤN THẠNH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Quản lý môi trường Giáo viên hướng dẫn Ths VŨ THỊ HỒNG THỦY Tháng 06 năm 2013 Trang i B T GIÁO DỤC ÀO TẠO C NG HOÀ X H I CHỦ NGH A VIỆT NAM c lập – T NG H NÔNG LÂM TPHCM KHOA MÔI T NG TÀI NGUYÊN o – H nh ph c ************ ***** PHI U GIAO NHIỆM VỤ KLTN Khoa: MÔI T NG TÀI NGUYÊN QUẢN LÝ MÔI T NG NGÔ TẤN THẠNH 09149180 2009 - 2013 DH09QM Xây d ng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp áp dụng cho cơng ty TNHH sản xuất bao bì Alcamax theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007  ìm ể m  ổ ẩ O r q ế ấ ứ k  ụ ẻ q lý ủ Cô ứ k A 18001 2007 Cơ ế ì bì Al m x ế lậ O ì X ấ b  A 18001 2007 ị O X ấ b A 18000 12 2012 ẻ e bì Al m x ị ế 201 q mô ThS VŨ THỊ HỒNG THỦY ủ C ủ ô m 2013 01 m 201 m ThS VŨ THỊ HỒNG THỦY Trang ii L I CẢM ƠN m gi Chuyến hành trình su t b Đại h c m t chuỗi ngày dài c g n kết bên bạn bè Th y Cô S ng s t lậ , r bè, tiếp nhận nguồn tri thức quý báu từ Th ô r l ng Tài nguyên - r em r iv Cô; bạn c h c tập làm vi c Khoa Đại h c Nông Lâm TP HCM ni m hạnh phúc ỡng cửa lập nghi p V i lòng trân tr ng s biế em xin chân thành gửi l i c m Bậc sinh thành kí ến: u ki n thuận l i nhất, chỗ d a tinh th n vững ch c cho Quý Th TP.HCM, nhữ Cô ũ Cô Â ô r r ng Tài nguyên - r Đ c Nông Lâm ạt nguồn tri thức quý giá su t khóa h c ị Hồng Thủ , l ô song hành em, hỗ tr ỡ em v kiến thức l n kinh nghi m ể em hồn thành Khóa luận t t nghi p l ạo Công ty TNHH S n Xuất Bao Bì Alcamax ạo m i u ki n thuận l i su t th i gian th c tập Chị Lý Thị Minh Hậu i ng d n m t cách tận tình cung cấp tài li u bổ ích, c n thiết cho Khóa luận t t nghi p Tập thể l p DH09QM, nhữ í ù t chuyến hành trình Chân thành cám ơn tất người P C , Sinh viên th c hi n NGÔ TẤN THẠNH Trang iii m 201 TÓM TẮT N I DUNG N Ề C ƠNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ó l ận T t nghi p gồm Chương 1: Mở đầu Gi i thi u v tính cấp thiết l a ch vi nghiên ến, gi i hạn phạm tài, mụ ục vụ cho vi c th c hi tài Chương 2: Tổng quan tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 Gi i thi u v b tiêu chuẩn OHSAS 18000, cấu trúc h th ng yêu c u ó ò th c hi n OHSAS 18001:2007 Bên cạ nhữ k ók i thi u v l í ũ vi c áp dụng h th ng tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 Chương 3: Tổng quan Cơng Ty TNHH Sản Xuất Bao Bì Alcamax Gi i thi u v Công ty TNHH S n Xuất Bao Bì Alcamax Hoạ ng s n xuất, nhu c u sử dụng nguyên nhiên vật li u máy móc trang thiết bị công ngh s n xuất; hi n trạ mơ r mơ r k ng, an tồn v Chương 4: Xây k í, l c th i chất th i r n; tìm hiểu cơng tác B o v ng phòng cháy chữa cháy Công ty ng hệ thống quản lý OHSAS theo thiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 cho Công Ty TNHH Sản Xuất Bao Bì Alcamax Nhận di n tất c m , rủ r x ịnh bi n pháp kiểm soát Xây d ng h th ng qu n lý An toàn l ng Sức khỏe l ng ngh nghi p theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 cho Công ty Chương 5: Kết luận – Kiến nghị Đ trình bày nhữ ông tác th c hi n an toàn sức khỏe ngh nghi p Công ty xuất quan tr ng vi c xây d ng h th ng OHSAS 18001:2007 Trang iv MỤC LỤC Ơ iii LỜI CẢ U TÓM TẮT NỘI ĐỀ CƯƠ ÓA UẬN TỐT NGHIỆP iv DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC Ơ ĐỒ x DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT xi C MỞ ĐẦU 1.1 Í CẤP 1.2 ỤC IÊU CỦA ĐỀ ÀI 1.3 Ữ 1.4 IỚI ĐÓ Ạ ÓP ỚI CỦA ĐỀ ÀI ÀP Ạ I CỦA ĐỀ ÀI 1.4.1 Gi i hạ tài 1.4.2 Phạm tài P ƯƠ 1.5 C IẾ CỦA ĐỀ ÀI P ÁP TỔNG QUAN VỀ TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 IỚI 2.1 ỰC IỆ ĐỀ ÀI IỆU IÊU C UẨ O 2.2 CẤU RÚC Ệ 2.3 CÁC YÊU CẦU CỦA O Ữ 2.4 3.2 A 18001 2007 A 18001 2007 Ừ IỆC ÁP Ụ IÊU C UẨ O A 18001 2007 V mặt thị r 2.4.2 V mặt kinh tế 2.4.3 Qu n lý rủi ro 2.4.4 Tạ Ì ng cho hoạ Ữ 2.6 3.1 ỢI ÍC O 2.4.1 2.5 C Ố A 18000 Ì Ĩ Ă ÁP Ụ ng chứng nhận, cơng nhận thừa nhận I ÁP Ụ O IÊU C UẨ O A 18001 2007 ẠI IỆ A 18001 2007 A TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ ALCAMAX IỚI IỆU C U 3.1.1 Gi i thi u v công ty 3.1.2 Qui hoạch khu 3.1.3 Cơ ấu tổ chức nhân s 10 OẠ ĐỘ 3.2.1 Ả Nhu c u sử dụ ại công ty 10 XUẤ CỦA CÔ l Y 10 ng 10 Trang v Nhu c u sử dụng nguyên vật li u, nhiên li , 3.2.2 , c máy móc trang thiết bị 10 3.2.3 IỆ 3.3 RẠ ƠI RƯỜ mơ r ẠI CÔ Y 11 3.3.1 Hi n trạ 3.3.2 Hi n trạ 3.3.3 Hi n trạng chất th i r n chất th i nguy hại 16 CƠ 3.4 P Ị C Qui trình cơng ngh s n xuất 11 ÁC ng khơng khí 11 c th i 14 ẢO Ệ ÔI RƯỜ C ÁY C ỮA C ÁY ẠI CÔ , A OÀ Ệ I AO ĐỘ À Y 17 3.4.1 Công tác b o v mô r ng 17 3.4.2 Cơng tác an tồn v l 3.4.3 Cơng tác phòng cháy chữa cháy 21 3.4.4 M t s hoạ ng 20 ng khác 22 XÂY ỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ OH&S THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 CHO CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ ALCAMAX 24 4.1 4.2 P Ạ 4.4 4.5 Ố À À ẬP A O A 24 4.1.1 Phạm vi áp dụng h th ng OHSAS 24 4.1.2 Thành lập ban OHSAS 24 CHÍNH SÁCH AT&SKNN VÀ PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH 25 4.2.1 Chính sách OHSAS 25 4.2.2 Phổ biến sách OHSAS 26 Ậ 4.3 IỂ I CỦA Ệ IỆ ỐI UY, ĐÁ IÁ RỦI RO À XÁC ĐỊ CÁC IỆ P ÁP OÁ 26 í 4.3.1 Mụ 26 4.3.2 N i dung 26 4.3.3 Tài li u tham chiếu 36 CÁC YÊU CẦU P ÁP UẬ í À YÊU CẦU ÁC 37 4.4.1 Mụ 4.4.2 N i dung 37 4.4.3 Tài li u tham chiếu 38 CÁC 37 ỤC IÊU À C ƯƠ í RÌ 38 4.5.1 Mụ 38 4.5.2 N i dung 38 Trang vi UỒ 4.6 Ạ 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 ỰC, AI RÒ, Ụ, RÁC IỆ IẢI RÌ À QUYỀ 40 í 4.6.1 Mụ 4.6.2 N i dung 40 Ă 40 ỰC, ĐÀO ẠO í À Ậ ỨC 42 4.7.1 Mụ 4.7.2 N i dung 42 4.7.3 Tài li u tham chiếu 42 RAO ĐỔI 42 Ô í I , A IA À A ẢO Ý IẾ 43 4.8.1 Mụ 4.8.2 N i dung 43 4.8.3 Tài li u tham chiếu 43 Ệ Ố 43 ÀI IỆU 44 í 4.9.1 Mụ 4.9.2 N i dung 44 IỂ OÁ 44 ÀI IỆU 45 í 4.10.1 Mụ 4.10.2 N i dung 45 4.10.3 Tài li u tham chiếu 45 IỂ OÁ 45 À ĐIỀU À í 45 4.11.1 Mụ 45 4.11.2 N i dung 45 ừa m i nguy 45 4.11.2.1 Kiểm 4.11.2.2 C 4.11.3 4.12 IỆ ng d n công vi c 47 Tài li u tham chiếu 47 C UẨ ỊỨ í CỨU ỚI Ì UỐ Ẩ CẤP 48 4.12.1 Mụ 48 4.12.2 N i dung 48 4.12.2.1 Nhận di n tình trạng khẩn cấp 48 4.12.2.2 Tiến trình th c hi n x y tình trạng khẩn cấp Công ty 48 4.12.3 4.13 IÁ 4.13.1 Tài li u tham chiếu 49 Á Mụ À ĐO ƯỜ í IỆC ỰC IỆ 49 49 Trang vii 4.13.2 N i dung 49 4.13.3 Tài li u tham chiếu 50 ĐÁ 4.14 í Ủ) 50 4.14.1 Mụ 4.14.2 N i dung 50 4.14.3 Tài li u tham chiếu 51 50 ĐIỀU RA Ự CỐ 51 4.15 í 4.15.1 Mụ 4.15.2 N i dung 51 4.15.3 Tài li u tham chiếu 52 51 Ự Ô 4.16.1 Mụ 4.16.2 N i dung 52 4.16.3 Tài li u tham chiếu 52 4.16 IỂ 4.17 P Ù ỢP, í Ố À ĐỘ ẮC P ỤC À P Ò ỪA 52 52 Ồ Ơ 52 í 4.17.1 Mụ 4.17.2 N i dung 53 4.17.3 Tài li u tham chiếu 53 ĐÁ IÁ ỘI Ộ 54 4.18 í 52 4.18.1 Mụ 4.18.2 N i dung 54 4.18.3 Tài li u tham chiếu 55 XE 4.19 C IÁ Ự P Ù ỢP ( UÂ 54 XÉ CỦA Ã í ĐẠO 55 4.19.1 Mụ 4.19.2 N i dung 55 4.19.3 Tài li u tham chiếu 56 55 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57 5.1 Ế 5.2 IẾ UẬ 57 Ị 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 PHỤC LỤC 61 Trang viii DANH MỤC BẢNG B ng 3.1: Công suất hoạ ng công ty 10 B ng 3.2 : Nhu c u nguyên vật li u dùng cho s n xuất 10 B ng 3.3: Nhu c u sử dụng nhiên li u 11 B ng 3.4 Kết qu phân tích m u khí xung quanh Công ty 13 B ng 3.5 : Kết qu chấ l ng khơng khí ng khói th lò 14 B ng 3.6 : Kết qu phân tích m c th i 15 B ng 3.7 : Kh l ng chất th i r n s n xuất 16 B ng 3.8 : Kh l ng chất th i nguy hại Công ty 17 B ng 3.9 Q ịnh cấp phát thiết bị b o h l ng 21 B ng 3.10 : Danh mục trang thiết bị phòng cháy chữa cháy cơng ty 22 B ng 4.1 Chu kỳ xuất hi n m i nguy 28 B ng 4.2 T n suất x y s c 28 B ng 4.3 Mứ nghiêm tr ng 29 B ng 4.4 Kh b o v 30 B ng 4.5 B mứ rủi ro 30 B ng 4.6 B ng th ng kê m i nguy công ty 32 B ng 4.7 B ng th ng kê cấ B ng 4.8: Các loại hồ rủi ro 36 l ữt Trang ix 53 DANH MỤC SƠ Ồ 1.1: Phân tích cơng vi c tr ng yếu 3.1 : Quy trình xử lý c th i sinh hoạt Công ty Alcamax 18 3.2: Quy trình xử lý c th i s n xuất Công ty Alcamax 19 4.1 tổ chức ban OH&S Công ty 24 Trang x Thời gian Đ nghị hi n t r m Ghi vị nằm phạm rì Tổ ơn vị đánh giá ánh giá viên N i dung làm việc c Đại di c Công ty l ạo v OH&S Duy t 8.3 Biểu mẫu BM-13-03: Phiếu ghi chép đánh giá PHI U GHI CHÉP ÁNH GIÁ Ngày ánh giá viên Ký tên N i dung Ghi Phòng ban: STT 8.4 Biểu mẫu BM-13-04: Báo cáo khơng phù hợp BÁO CÁO SỰ KHƠNG PHÙ HỢP SỐ …/ ỢT …/ NĂM … (Đ Đơ th ng qu n lý OH&S) ị: Ngày: Tài li u/N i dung liên quan: X ịnh ngun nhân: Tình trạng khơng phù h p chứng khách quan: Ngày d ịnh hoàn thành kh c phục: Bi n pháp kh c phục: i th c hi n: Xác nhận củ Đại di Ngày hoàn thành: l ạo v OH&S Trang 220 8.5 Biểu mẫu BM-13-05: Báo cáo đánh giá OH&S nội BÁO CÁO Th ÁNH GIÁ OH S N I B í Mụ Phạm á: 1/ ( r ) 2/ Nhận xét kết luận: Các hoạ ng thu c phạm vi h th ị m b o OH&S tính hi u l c chúng Các phát hi n v s không phù h p kiến nghị hà Nhữ ểm rõ nguyên nhân: ng giữ k ểm r ng kh c phục ị 8.6 Biểu mẫu BM-13-06: Bảng thống kê điểm không phù hợp BẢNG THỐNG KÊ CÁC IỂM KHÔNG PHÙ HỢP ợt đánh giá: Năm: iều khoản ơn vị/ B phận Trang 221 ữ ểm Thủ tục 14(TT-14): Xem xét lãnh đ o Mã hi u: THỦ TỤC XEM XÉT CỦA L NH L n ban hành: 01 ẠO L n sử Ngày: TT-14 ổi: 00 r YÊU CẦU CHUNG Q ịnh cách thức tiến hà xem xé ịnh kỳ củ l ạo v h th ng qu n lý OH&S Công ty nhằm m b o s phù h p, tính hi u l c trì theo tiêu chuẩn OH&S 18001:2007 PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng cho tất c cu c h p xem xét củ l ạo v h th ng qu n lý OH&S TÀI LIỆU LIÊN QUAN (không sử dụng) ỊNH NGH A THUẬT NGỮ (không áp dụng) L U Ồ (không áp dụng) N I DUNG 6.1 Nhu cầu xem xét lãnh đ o Vi xem xé c tiến hành tháng l m c chủ rì, tháng 01 tháng 07 (sau kiểm toán n i b sau tổng kết hoạ m) ng m r c Khi phát hi n nghi ng có s khơng phù h p phạm vi qu n lý h th ng OH&S, tiế xem xé t xuất 6.2 Thành viên tham d 6.3 6.4 m c; Đ Đ OH&S; r ởng b phận (hoặ c ủy quy n) N i dung xem xét Tổng h p kiểm toán vi c th c hi n quyế ịnh kỳ h r c; Các vấ l q ến Chính sách an tồn; Các nguồn nhân l c, vật l c; Các mụ c; Cấu trúc s hi u l c h th ng qu n lý OH&S; Các báo cáo s khơng phù h , ng kh c phục phòng ngừa; Các kết qu kiểm toán n i b kiểm tốn bên ngồi; C i tiế r ức làm vi ể phù h p v i công ngh m , OH&S m i, yêu c u pháp luật m i DL báo cáo kết th c công tác quản lý OH&S Trang 222 q n lý H i nghị th o luận vấ cụ thể chủ trì cu c h p quyế làm, cá nhân hoặ ị th c hi n, th i hạn hồn thành ịnh cơng vi c ph i Biên b n cu c h p xem xét ph r kết luận bi b n cu c h c gửi thành viên d h p m t b n i v i n i dung m c tạ trách nhi m: u ki n v nguồn l ể th c hi n quyế ị r Đ Đ ịu Theo dõi, ph i h ị ể th c hi n; Kiểm toán hi u qu quyế ịnh; Báo cáo kịp th i v m c; L U HỒ SƠ Hồ thủ tụ l “ b n h p xem xét củ l h p xem xét củ l ạo Th i hạ l m ” Đ BIỂU MẪU SỬ DỤNG 8.1 Biểu mẫu BM-14-01: Biên họp xem xét lãnh đạo BIÊN BẢN CU C HỌP XEM XÉT CỦA L NH Đl ữ biên b n ẠO Kỳ h p: Th i gian – Đị ( Thành ph TT e q ịnh Sổ tay an toàn) r xem xé Những vấ Các quyế ểm: ịnh sau phiên h p: N i dung công việc Cá nhân/đơn vị th c ký Thời h n Chủ trì cu c h p Trang 223 Theo dõi th c Thủ tục 15(TT-15): Kiểm soát nhà thầu khách tham quan Mã hi u: THỦ TỤC KIỂM SOÁT NHÀ THẦU VÀ KHÁCH THAM QUAN TT-15 L n ban hành: 01 L n sử Ngày: ổi: 00 r YÊU CẦU CHUNG Thủ tục nhằm mụ í k ểm soát s vào làm vi c nhà th u nhằm b o s an toàn b o v mô r ng phạm vi qu n lý Công ty m PHẠM VI ÁP DỤNG Thủ tụ c áp dụng cho tất c phòng ban Cơng ty TNHH S n Xuất Bao Bì Alcamax liên h hay m i nhà th ến làm vi c công ty - - TÀI LIỆU LIÊN QUAN Sổ tay an toàn Thủ tục kiểm soát hồ -12 ỊNH NGH A THUẬT NGỮ Nhà thầu: ịb ến th c hi n công vi c công ty theo h ồng ký kết ng n hạn hay dài hạn, : xe g , er, xe mr , i sửa chữa (c , , n thoại, internet, h th ng lạ , PCCC, ) Khách tham quan: quy ị , ở, tổ l ng, thuế, nhà cung cấp Khách hàng: Các khách hàng công ty Các bên liên quan: C , , r c PPE: C ti n, công cụ trang bị Đ ể Đ, b o v sức khỏe Đk l m c th c hi n nhi m vụ có yếu t nguy hiểm c hại Trang 224 L U Ồ Lưu đồ Trách nhiệm Nhà th u /khách Đ Biểu mẫu ô “Giấy phép vào cổng” BM-15-01 Nhân viên Ban OH&S BM-15-02 Cấp PPE Nhân viênBan OH&S Trong trình nhà th k m quan ph i có giám sát e Giám sát viên Tiến hành công vi c/tham quan Nhân viênBan OH&S Thu giấy “Giấy phép vào cổng” Ban OH&S Nhân viên Ban OH&S có trách nhi m thu lại “ phép vào cổ ” kết thúc chuyến tham quan N I DUNG 6.1 Kiểm soát nhà thầu Nhà th u liên h v i b o v ể b o v thông báo v i Ban OH&S xem xét cấp giấy phép vào cổng (theo biểu mẩu BM-15-01) Nhà th ủ ô “ phép vào cổ ” ại phòng khách Cơng ty Tùy thu c vào mụ í nhà th u c trang bị n b o v cá nhân phù h p (Nhân viên Ban OH&S quyế ịnh vi c cấ n b o v cá nhân theo HDCV-06-14) Nếu nhà th u t trang bị Đ ì b O & kiểm r ti n b o h ó ủ phù h p không, sử dụng biểu m u BM-15-01) Công vi c nhà th k phép vào nhà m c trang bị Đ n ph ó c kiểm tra ủ n b o v cá nhân theo yêu c u nhà th i s kiểm soát nhân viên Ban OH&S giám sát viên c Khi nhà th u tiến hành cơng vi c, giám sát viên có trách nhi m giám sát tồn b q trình hoạ ng nhà th u Nếu thấy có m i nguy hay rủi ro từ công vi c mà nhà th u th c hi n, giám sát an toàn liên h v O & ể yêu c u hỗ tr r ởng Ban OH&S ký xác nhận hồn thành cơng vi nhà th u th c hi n xong công vi c ngày Trang 225 “Giấy phép vào cổng” Nhà th u gửi lạ “Giấy phép vào cổng” m r c r i khỏi nhà máy Ban OH&S l “Giấy phép vào cổng” k ểm soát nhà th nhà th u hồn thành cơng vi c kết thúc h ồng v i Công ty ến 6.2 Kiểm sốt khách vào k mq ến Cơng ty, nhân viên b o v x ịnh nhu c u khách tham quan thông báo cho b phận tiếp tân B phận tiếp tân ô b ế Đại di ô ể xem xét vi c chấp thuận Nế l ạo công ty chấp thuận thông báo cho Ban OH&S cấ “Giấy phép vào cổng” ủ thông tin N A HDCV-06-14 Đ ấ ủ n b o v cá nhân c n thiết cho khách theo Nhân viên Ban OH&S ph ng xuyên giám sát hoạ phòng ngừa hạn chế ến mức t i thiểu s c x y ng khách tạ Khách tham quan gửi lạ “Giấy phép vào cổng” r c r i khỏi nhà máy Ban OH&S l k ểm cu i tháng k mq m ể O & ến 6.3 Quy định an tồn mơi trường cho nhà thầu Ph i cam kết th c hi e Tuân thủ vi c trang bị v c có yêu c u i quy v An tồn V l ng cơng ty n b o v cá nhân vào làm vi c khu Tuân thủ biển báo d n, c nh báo an toàn biển cấm r làm vi c nhà máy q rì lại c sử dụng thiết bị, máy móc củ k ó cho phép thứ r r ng h p mang theo thiết bị n vào công ty làm vi c, thiết bị n ph i m b o an toàn n ấ, n tình trạng t t Đ i v i cơng vi c có tính rủi ro cao (làm vi c cao, khơng gian hẹ , ó n, nặng nh c) nhà th u ph rì b l m c cho nhân viên Ban OH&S nhằm rủ r u chỉnh lạ bằ b n c n thiết Tuy i tuân thủ quyế sát cơng ty ịnh, u c u ó l Thu d n v sinh tr lại hi n trạ ó r ng h p khẩn cấp x y ra, ph b bì q ến an tồn nhân viên giám u sau hồn tất cơng vi c ĩ e ng d n giám sát an toàn 6.4 Yêu cầu chung huấn luyện an toàn nhà thầu Nhà th u ph i tuân thủ vi c tiế - ạo OH&S: trình huấn luy A Đ u Đ i v i nhữ i vào làm vi c ng n hạ (≤ , ẳng hạn: tài xế lái xe t i cung cấp hàng, nhà th ến làm công tác kiểm r , ạc, sữa chữ , ) k ô n huấn luy l b t bu c ph i tìm hiểu n i quy công ty Trang 226 Lo i công việc Vận chuyển nguyên, vật li u, thành phẩm Nhà th u làm công tác kh o sát, kiểm tra, kiểm ị , ạc Thời gian làm việc Huấn luyện an tồn u cầu - Tìm hiểu n i quy công ty ≤1 Không ≤ 01 Không - Ký tên xác nhận vào b toàn - Trang bị ủ PPE - Trang bị ủ v PPE ịnh an - Tìm hiểu n i quy cơng ty - Ph i chịu s giám sát giám sát an toàn - Trang bị Nhà th u ng n hạn q ≤ 01 n/ Có ủ v PPE - Tìm hiểu n i quy cơng ty - Ph i chịu s giám sát giám sát an toàn - Trang bị ủ v PPE - Tìm hiểu n i quy công ty Nhà th u dài hạn > 01tu n < 01 m Có - Ph i chịu s giám sát giám sát an toàn - m ủ buổi huấn luy n v an toàn công ty - Trang bị ủ v PPE - Tìm hiểu n i quy cơng ty Nhà th xuyên ng Lâu dài Có - Ph i chịu s giám sát giám sát an toàn - - m ủ buổi huấn luy n v an toàn công ty Đ i v i nhà th ến làm vi ng xuyên dài hạn nhà máy, Ban OH&S tiến hành tổ chức huấn luy A Đ c tiế r c nhà th u tiến hành cơng vi c Cơng ty Trong q trình làm vi c, cơng ty ó k ó ạo v OH&S nhà th u ph i tham gia v i tồn b CB-CNV Cơng ty Trang 227 BIỂU MẪU SỬ DỤNG 7.1 Biểu mẫu BM-15-01: Giấy phép vào cổng GIẤY PHÉP RA VÀO CỔNG Tên đơn vị Vai trò: Nhà th u Khách Các bên liên quan B phận liên quan công ty: Mục đích vào cơng ty: Công việc th c hiện: m Xác nhận vào Xác nhận hồn thành cơng vi c 7.2 Biểu mẫu BM-15-02: Kiểm tra PPE MẪU KIỂM T A PH ƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN Tình tr ng BHL Ho t đ ng Ngày, tháng Thu gom chất thải (rắn, sinh ho t, tái chế, ) a Khẩu trang b c Giày b o h , giày v i d Qu n áo b o h Xe container chở hàng a Giày v i b Công vi c l p ráp, sữa chữa Công việc cao a Đ ồn Trang 228 t Khơng đ t Ghi b Nón b o h c Giày b o h Làm việc không gian giới h n (bảo trì bồn chứa nước chữa cháy,…) a Nón b o h b Kính b o h , trang mặt nạ an toàn c Qu n áo b o h d b oh e Giày b o h f Đ sinh , y cứu g B o v hô hấp Sữa chửa, lắp ráp thiết bị, máy móc a b Khẩu trang c Qu n áo chuyên dùng Trang 229 P ỤC ỤC 07 Ì Hình 1: ù Hình Cơ ứ r xe kẹ ể m l Trang 230 Ả ấ ể ấ xế ấm ấ C r kẹ Hình 3: Hình 4: P le ỏ , k ô ụ ễl m ỗ Trang 231 b ù l ó ấ ò Hình ơr ể Hình ủ m ó ế bị Trang 232 k mk ũ, ỏ ób ậ e ứ Hình Hình ếl m ủ Trang 233 ấ ởm Hình ữ ậ rở l lò Hình 10 Trang 234 ... Safety A Đ :A Đ :B oh l Đ X l ng ng ng – :B b X i BM : Biểu m u BNN : B nh ngh nghi p BSI : British Standards Institution/ Vi n Tiêu chuẩn Anh BT-CĐ : B o trì – Cơ BYT : B Y tế CB - CNV : Cán b - công... th i sinh hoạt từ nhà v sinh (36,7 m3/ngày ) khu v c s n xuất gây ô nhiễm chất hữ r lơ lửng hòa tan, có chứa vi c th i ph i c n thiết ph i tiến hành xử lí ể ạt tiêu chuẩn quy trùng Loạ ị m c x... VN năm 2012 ] 3.3.4 Tiếng ồn, rung, chấn động rung Tiếng ồn rung phát sinh chủ yếu từ trình hoạ Ngo i ra, m t s nguồn gây tiếng ng thiết bị máy móc kể tiếng n giao thông vào vận chuyển hàng 3.4
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ ALCAMAX THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 , XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ ALCAMAX THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn