XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR.1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH NGỌC THÀNH

202 45 0
  • Loading ...
1/202 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH NGỌC THÀNH Họ tên sinh viên: Hồng Thị Tình Ngành: Quản lý mơi trường Niên khóa: 2009 – 2013 Tháng 12/2012 XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009 TẠI CƠNG TY TNHH NGỌC THÀNH Tác giả HỒNG THỊ TÌNH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Quản lý môi trường Giáo viên hướng dẫn : Ks BÙI THỊ CẨM NHI Tháng 12/2012 ii BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ************ PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN Khoa: MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN Ngành: QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG Họ tên SV: HỒNG THỊ TÌNH Mã số SV: 09149203 Khố học: 2009-2013 Lớp: DH09QM Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Ngọc Thành Nội dung KLTN: SV phải thực yêu cầu sau đây: - Tìm hiểu tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tình hình áp dụng Việt Nam giới - Tổng quan vấn đề môi trường Công ty TNHH Ngọc Thành - Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Ngọc Thành - Kết luận – kiến nghị Thời gian thực hiện: Bắt đầu: tháng 08/2012 kết thúc: tháng 12/2012 Họ tên GVHD : Ks BÙI THỊ CẨM NHI Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày … tháng ………năm 2012 Ngày … tháng năm 2012 Ban Chủ nhiệm Khoa Giáo viên hướng dẫn Ks BÙI THỊ CẨM NHI iii LỜI CẢM ƠN Sau năm học tập Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM tháng thực tập công ty TNHH Ngọc Thành cung cấp cho kiến thức, khinh nghiệm quý hiểu biết thực tế bổ ích chuyên ngành học Để hồn thành luận văn tốt nghiệp này, xin gửi lời cảm ơn đến: Lời gửi lời biết ơn đến cha mẹ nuôi nấng, dạy dỗ, tạo điều kiện thật tốt cho ăn học Chân thành biết ơn Ban giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm Tp HCM tồn thể thầy cô Khoa môi trường Tài nguyên truyền đạt kiến thức, kỹ làm hành trang cho môi trường làm việc sau Đặc biệt Bùi Thị Cẩm Nhi tận tình giúp đỡ hướng dẫn tơi hồn thành khóa luận Chân thành biết ơn anh chị Công ty TNHH Ngọc Thành giúp đỡ, dẫn nhiệt tình cung cấp số liệu, thông tin cần thiết suốt thời gian thực tập Tập thể lớp DH09QM – người bạn giúp đỡ trong trình học tập để lại nhiều kỷ niên đẹp quãng đời sinh viên Và đặc biệt người bạn bên cạnh, động viên lúc khó khăn sống trình học tập Xin chân thành cám ơn tất cả! Tp HCM, ngày 29 tháng năm 2012 Sinh viên Hồng Thị Tình iv TĨM TẮT KHĨA LUẬN Đề tài nghiên cứu “Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 công ty TNHH Ngọc Thành” tiến hành công ty TNHH Ngọc Thành, thời gian từ tháng 08/2012 đến tháng 12/2012 Khóa luận bao gồm nội dung sau: v Định hướng xây dựng đề tài thông qua phần giới thiệu nội dung, mục tiêu, giới hạn phương pháp nghiên cứu đề tài v Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 14000 ISO 14001 - Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 14000 ISO 14001 - Lợi ích áp dụng ISO 14001 tình hình áp dụng ISO 14001 Việt Nam v Giới thiệu tổng quan công ty TNHH Ngọc Thành - Tổng quan công ty TNHH Ngọc Thành - Hiện trạng môi trường, công tác quản lý vấn đề môi trường tồn tại cơng ty v Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 công ty TNHH Ngọc Thành Nội dung đề tài xác định phạm vi hệ thống quản lý, xây dựng sách mơi trường cho cơng ty để dựa sách mơi trường xây dựng nên chương trình, mục tiêu, tiêu nhằm đạt sách mà cơng ty cam kết thực Sau hoàn thành việc xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/ COR.1:2009 cho công ty TNHH Ngọc Thành, đề tài xác định 134 khía cạnh mơi trường phát sinh trình sản xuất hoạt động khác cơng ty có 13 khía cạnh mơi trường đáng kể cần phải kiểm sốt Ngồi ra, đề tài thiết lập 13 mục tiêu, 15 tiêu xây dựng 13 thủ tục, hướng dẫn cơng việc kiểm sốt khía cạnh mơi trường, an tồn lao động cơng ty, 36 biểu mẫu để thực thủ tục cách thống nhất, hiệu v Kết luận – kiến nghị v Việc thiết lập HTQLMT theo ISO 14001 thật đem lại nhiều lợi ích cho cơng ty phương diện môi trường kinh tế Tôi hy vọng kết mà đề tài đạt góp phần công tác bảo vệ môi trường, phát triển nâng cao hình ảnh Cơng ty TNHH Ngọc Thành vi MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN iv TÓM TẮT KHÓA LUẬN v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT x DANH MỤC BẢNG xi DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI: 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI: 1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 1.6 GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI: Chương GIỚI THIỆU VỀ TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009 2.1 GIỚI THIỆU VỀ BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14000 2.2 GIỚI THIỆU VỀ BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009 2.2.1 Sơ lược hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/COR.1:2009 2.2.2 2.3 NAM Mơ hình HTQLMT theo ISO 14001 LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG ISO 14001, TÌNH HÌNH ÁP DỤNG TẠI VIỆT 2.3.1 Lợi ích 2.3.2 Tình hình áp dụng ISO 14001 Việt Nam Chương TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH NGỌC THÀNH 11 3.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH NGỌC THÀNH 11 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty 11 3.1.2 Vị trí địa lý điều kiện tự nhiên công ty 11 3.1.3 Địa liên hệ 12 3.1.4 Sơ đồ tổ chức bố trí nhân sự: 12 3.1.5 Sản phẩm thị trường tiêu thụ: 12 vii 3.2 HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT CỦA CƠNG TY TNHH NGỌC THÀNH.12 3.2.1 Quy trình công nghệ 12 3.2.2 Các trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu sản xuất 14 3.3 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY 14 3.2.3 Các yếu tố tiêu thụ tài nguyên 14 3.3.1 Hiện trạng mơi trường khơng khí: 16 3.3.2 Nước thải 22 3.2.4 Chất thải rắn 25 3.2.5 Tai nạn lao động cố cháy nổ 27 Chương XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH NGỌC THÀNH30 4.1 XÁC ĐỊNH PHẠM VI CỦA HỆ THỐNG QLMT VÀ THÀNH LẬP BAN ISO 30 4.1.1 Xác định phạm vi HTQLMT công ty TNHH Ngọc Thành 30 4.1.2 Thành lập ban ISO 30 4.2 CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG 31 4.2.1 u cầu xây dựng sách mơi trường 31 4.2.2 Nội dung sách mơi trường 32 4.2.3 Phổ biến sách mơi trường 33 4.2.4 Kiểm tra lại sách mơi trường 33 4.3 LẬP KẾ HOẠCH 34 4.3.1 Xác định khía cạnh mơi trường 34 4.3.2 Các yêu cầu pháp luật yêu cầu khác 36 4.3.3 Các mục tiêu tiêu mơi trường chương trình mơi trường 36 4.4 THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU HÀNH 38 4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn 38 4.4.2 Năng lực, đào tạo nhận thức 40 4.4.3 Trao đổi thông tin 40 4.4.4 Tài liệu 41 4.4.5 Kiểm soát tài liệu 41 4.4.6 Kiểm soát điều hành 42 viii 4.4.7 Sự chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng với tình trạng khẩn cấp 42 4.5 KIỂM TRA 43 4.5.1 Giám sát đo 43 4.5.2 Đánh giá tuân thủ 44 4.5.3 Sự khơng phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa 44 4.5.4 Kiểm soát hồ sơ 45 4.5.5 Đánh giá nội 46 4.6 XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO 46 Chương ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THỰC HIỆN VÀ KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 48 Tài liệu tham khảo: .55 ix DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BTNMT : Bộ Tài Nguyên Môi Trường BVMT : Bảo vệ mơi trường BOD : Nhu cầu oxy sinh hóa (Biochemical Oxygen Demand) COD : Nhu cầu oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand) CSMT : Chính sách mơi trường CTNH : Chất thải nguy hại ĐDLĐ : Đại diện lãnh đạo HĐKPPN : Hành động khắc phục phòng ngừa HTQLMT : Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 : Tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 KCMT : Khía cạnh mơi trường KCMTĐK : Khía cạnh mơi trường đáng kể KPH : Khơng phù hợp BLĐTBXH :Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội PCCC : Phòng cháy chữa cháy QCVN : Quy chuẩn Việt Nam QĐ – BYT : Quyết định - Bộ Y Tế TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TNHH : Trách nhiệm hữu hạn XLNT : Xử lý nước thải x Theo dõi khắc phục Thực khắc phục Kiểm tra kết đơn vị gửi tới ĐDLĐ (để theo dõi khắc phục báo cáo họp xem xét lãnh đạo) - Các phòng ban cần xác định nguyên nhân KPH hành động đề xuất, thời gian dự kiến hoàn tất - Thực việc khắc phục theo thời gian thảo luận báo cáo - Theo dõi việc khắc phục xem xét kết - Đề xuất hành động khắc phục - Sửa chữa điểm KPH ghi nhận rõ nội dung sửa chữa, khắc phục vào báo cáo đánh giá - Thời gian để hồn thành việc khắc phục khơng phù hợp 01 tháng ( tùy trường hợp xét thấy cần thay đổi thời gian phải xin ý kiến ĐDLĐ) - Gởi Ban ISO để tiến hành kiểm tra việc khắc phục Kiểm tra xác nhận nội dung khắc phục điểm KPH (ký vào báo cáo đánh giá), nếu: - Hành động khắc phục chưa hồn thành hay khơng đạt u cầu, lập phiếu báo cáo đánh giá chuyển đến Ban ISO hay ĐDLĐ - Hành động khắc phục thực đạt yêu cầu, kết thúc hành động khắc phục KPH - Gởi báo cáo đánh giá kiểm tra xác nhận đến Ban ISO hay ĐDLĐ Việc thực kiểm tra khơng tiến hành nhóm đánh giá trước Kế hoạch đánh giá nội - năm Thơng báo chương trình đánh giá nội Phiếu ghi chép đánh giá nội Báo cáo đánh giá nội 10 Lưu hồ sơ Báo cáo không phù hợp Báo cáo thống kê điểm không phù hợp Bảng câu hỏi đánh giá HTQLMT Biểu mẫu sử dụng 7.1 BM 01 – TT 12: Kế hoạch đánh giá nội KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Trưởng đoàn đánh giá: Đánh giá viên: Bộ phận đánh giá: Phạm vi đánh giá: Khu vực Hoạt động STT đánh giá đánh giá 117 Ghi Ngày… tháng… năm Ngày… tháng… năm Người lập Người duyệt 7.2 BM 02 – TT 12: Thơng báo chương trình đánh giá nội THƠNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ - Kính gửi: ………………………………………………………………………… Theo yêu cầu ISO 14001:2004/Cor 1:2009 vào kế hoạch đánh giá nội hàng năm, đại diện lãnh đạo môi trường xin thơng báo đến đơn vị chương trình đánh giá nội đợt … năm … sau: - Mục tiêu đợt đánh giá: - Ngày đánh giá: - Tiêu chuẩn phạm vi đánh giá: - Danh sách đồn đánh giá: - Chương trình đánh giá: Nội dung đánh Bộ phận Thời gian Đánh giá viên Ghi giá đánh giá 7.3 BM 03 - TT12 : Phiếu ghi chép đánh giá nội PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Ngày Đánh giá viên Ký tên Phòng ban STT Nội dung Ghi 7.4 BM 04 – TT 12: Báo cáo không phù hợp BÁO CÁO SỰ KHÔNG PHÙ HỢP Báo cáo số… đợt… năm… Đơn vị: Tài liệu/nội dung liên quan: Tình trạng KPH chứng khách quan: Xác định nguyên nhân: Biện pháp khắc phục: Ngày dự định hoàn thành khắc phục: Người thực hiện: Ngày hoàn thành: Ngày… tháng… năm… Xác nhận ĐDLĐ 7.5 BM 05 – TT 12: Báo cáo đánh giá nội 118 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Thời gian đánh giá (đợt……… /năm………….) Mục đích đánh giá: Phạm vi đánh giá: Danh sách đánh giá viên: Nhận xét kết luận: Các phát KPH kiến nghị hành động khắc phục Những điểm chưa thống đoàn đánh giá đơn vị đánh giá Ngày… tháng… năm… Người lập 7.6 BM 06 - TT12: Bảng thống kê điểm KPH BẢNG THỐNG KÊ CÁC ĐIỂM KHÔNG PHÙ HỢP Đợt đánh giá:……… năm ……… Điều khoản Bộ phận 7.7 BM07 – TT12: Bảng câu hỏi đánh giá HTQLMT BẢNG CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ HTQLMT Câu hỏi đánh giá Yêu cầu ISO 14001 Ban lãnh đạo cao phải xác định sách mơi trường tổ chức Chính sách phải phù hợp với chất, quy mô tác động môi trường hoạt động, sản phẩm dịch vụ tổ chức Chính sách phải có cam kết cải tiến liên tục ngăn ngừa nhiễm Chính sách phải có cam kết tuân thủ pháp luật quy định tương ứng môi trường với yêu cầu khác mà tổ chức phải tuân thủ Chính sách phải đưa khuôn khổ cho việc đề xuất sốt xét lại mục tiêu tiêu mơi trường Chính sách phải được: - Lập thành văn bản; 4.2 Chính sách mơi trường Tổ chức có sách mơi trường khơng? CSMT có xác định Ban lãnh đạo cao hay khơng? CSMT có xác định phạm vi HTQLMT? CSMT có phù hợp với chất, quy mô tác động môi trường hoạt động, sản phẩm dịch vụ Công ty khơng? CSMT cam kết cải tiến liên tục? CSMT cam kết ngăn ngừa ô nhiễm? CSMT cam kết tuân thủ các yêu cầu pháp luật yêu cầu khác liên quan đến KCMT? CSMT ban hành/được soát xét lần cuối nào? CSMT có tạo khn khổ cho việc đề xuất soát xét lại mục tiêu tiêu môi trường không? Hãy cho xem văn CSMT? CSMT có áp dụng trì? 119 Kết đánh giá Được áp dụng trì; Thơng báo cho tất nhân viên Chính sách phải sẵn sàng phục vụ người - CSMT có truyền đạt cho nhân viên? Hình thức truyền đạt nào? CSMT có sẵn cho người không? CSMT phổ biến tới bên hữu quan cách nào? 4.3 Lập kế hoạch 4.3.1 Khía cạnh mơi trường Tổ chức phải thiết lập Các hoạt động/dịch vụ phòng/bộ phận liên trì nhiều thủ tục để quan đến mơi trường? xác định KCMT Cơng Có thủ tục xác định KCMT hay khơng? ty mà Cơng ty kiểm Tổ chức xác định KCMT nào? sốt Từ đó, xác định KCMTĐK cần ưu tiên kiểm Những tiêu chí dùng để xác định KCMTĐK ? Những KCMT đáng kể gì? sốt Khía cạnh mơi trường đáng kể Khi đề mục tiêu mơi trường, tổ chức có xem xét phải xem xét đến đến KCMTĐK? việc đề mục tiêu, tiêu mơi trường Tổ chức có định kỳ đánh giá lại KCMT KCMTĐK không? Tổ chức phải trì để thơng Tổ chức có truyền đạt KCMT đáng kể đến tin cập nhật phòng/ phận cá nhân có liên quan khơng? Hình thức truyền đạt nào? 4.3.2 Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác Tổ chức phải thiết lập Hãy cho xem thủ tục “Xác định yêu cầu pháp trì số thủ tục để xác định luật yêu cầu khác” ? tiếp cận với yêu cầu Các văn pháp luật yêu cầu khác áp pháp luật yêu cầu khác dụng KCMT tổ chức? mà tổ chức phải tuân thủ Tổ chức cập nhật thông tin liên quan đến áp dụng cho KCMT yêu cầu pháp luật yêu cầu khác nào? Ai hoạt động, sản phẩm chịu trách nhiệm xem xét điều luật mới? dịch vụ Các yêu cầu pháp luật yêu cầu khác truyền đạt đến người cần biết nào? Ai chịu trách nhiệm? 4.3.3 Mục tiêu tiêu Tổ chức phải thiết lập Hãy cho xem mục tiêu tiêu tổ chức? trì mục tiêu tiêu Các mục tiêu tiêu kiểm soát ntn? môi trường lập thành Các mục tiêu tiêu phổ biến đến văn tổ chức nhân có liên quan ntn? Khi thiết lập mục tiêu Các tiêu chí sử dụng để đánh giá thiết tiêu phải xem xét đến yếu lập mục tiêu tiêu? tố sau: a Đáp ứng yêu cầu pháp 120 luật yêu cầu khác mà tổ chức phải tuân thủ b Phản ánh đầy đủ KMTĐK tổ chức c Phù hợp với yêu cầu cơng nghệ, tài chính, vận hành kinh doanh tổ chức d Xem xét đến quan điểm bên hữu quan Các mục tiêu tiêu phải qn với sách mơi trường có cam kết phòng ngừa nhiễm yếu tố liệt kê yêu cầu xem xét thiết lập mục tiêu, tiêu nào? Hãy phương pháp kiểm tra việc thực mục tiêu tiêu? Mục tiêu tiêu mơi trường có: - Nhất qn với CSMT? - Có cam kết ngăn ngừa nhiễm? 4.3.4 Chương trình quản lý môi trường Tổ chức phải thiết lập Tổ chức có xây dựng chương trình QLMT để thực trì chương trình QLMT để mục tiêu tiêu đề ra? đạt mục tiêu Chương trình QLMT thiết lập, thực tiêu mơi trường tổ chức kiểm sốt nào? Trách nhiệm phận chức có xác định để đạt mục tiêu tiêu khơng? Chương trình QLMT phổ biến tới nhân viên nào? Nhân viên liên quan đến việc thực mục tiêu có biết đến chương trình QLMT? Chương trình phải xác định rõ Chương trình QLMT có bao gồm: biện pháp tiến độ để đạt - Phương pháp thực hiện? mục tiêu tiêu - Tiến độ thực hiện? Khi tổ chức có thay Chương trình có sửa đổi thấy cần thiết đổi chương trình tổ chức có thay đổi không? QLMT cần sửa đổi cho phù hợp ( thấy cần thiết ) 4.4 Thực điều hành 4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn Tổ chức có xác định vai trò, trách nhiệm quyền hạn cá nhân/bộ phận HTQLMT? Hãy cho xem văn quy định vai trò, trách Vai trò, trách nhiệm, quyền nhiệm quyền hạn việc thiết lập, thực hạn cần xác định, lập trì HTQLMT tổ chức? thành văn thông báo Các vai trò, trách nhiệm quyền hạn phổ biến đến cán nhân viên bên hữu quan cách nào? Ai chịu trách nhiệm? Lãnh đạo cao có cung cấp nguồn lực cần Lãnh đạo cần cung cấp nguồn lực cần thiết cho việc thiết cho việc thực HTQLMT ? Chương trình phải định rõ trách nhiệm nhằm đạt mục tiêu tiêu môi trường tổ chức thực kiểm soát HTQLMT như: nhân lực, tài Ai chịu trách nhiệm cung cấp nguồn lực cần thiết để vận hành trì HTQLMT? 121 chính, kỹ chun mơn hóa Các nguồn lực có bao gồm: - Nguồn nhân lực ? - Kỹ chun mơn hóa ? - Tài ? Ai người Lãnh đạo định ĐDLĐ chịu trách nhiệm việc xây dựng, điều hành trì HTQLMT? Các nguồn lực cung cấp cho HTQLMT phân phối thực nào? 4.4.2 Đào tạo, nhận thức lực Tổ chức cần định nhu Tổ chức có thủ tục đào tạo khơng? cầu đào tạo Tổ chức có xác định nhu cầu đào tạo không xác Tổ chức cần phải thiết lập định nào? trì thủ tục để làm cho Tổ chức có loại hình đào tạo nào? Ai chịu nhân viên nhận thức được: a Tầm quan trọng phù trách nhiệm thiêt kế, lập kế hoạch tổ chức? với sách thủ Tất nhân viên mà công việc có liên qua đến tục mơi trường các KCMT đáng kể có đào tạo thích hợp? Tổ chức có đào tạo nâng cao nhận thức cho yêu cầu HTQLMT b Các tác động môi trường nhân viên không? đáng kể tiềm Hãy cho xem nội dung chương trình đào tạo ẩn hoạt động công HTQLMT? việc họ lợi ích Nhân viên liên quan có nhận thức tầm quan môi trường thu kết trọng phù hợp với: - CSMT ? hoạt động cá - Các thủ tục hướng dẫn công việc ? nhân nâng cao - Yêu cầu HTQLMT ? c Vai trò trách nhiệm Loại hình đào tạo mà nhân viên cần? việc đạt phù hợp với sách thủ tục môi trường với Nhân viên có nhận thức vai trò, trách nhiệm yêu cầu HTQLMT; quyền hạn họ HTQLMT ? bao gồm yêu cầu sẵn sàng đáp ứng với tình trạng Nhân viên liên quan có nhận thức hậu lệch khỏi thủ tục quy định ? khẩn cấp d Các hậu tiềm ẩn sai Năng lực nhân viên có phù hợp công lệch khỏi thủ tục hoạt việc họ ? Các nhà cung cấp có đào tạo đầy đủ ? Nội động quy định dung đào tạo ? Kết đào tạo có lưu trữ ? Hồ sơ đào tạo gồm loại ? Tổ chức phải thiết lập trì thủ tục cho việc thơng tinh liên lạc nội bên tổ chức KCMTĐK HTQLMT: a Thông tin liên lạc nội 4.4.3 Thơng tin liên lạc Tổ chức có thủ tục “Thông tin liên lạc” ? Thủ tục có đảm bảo : - Thơng tin liên lạc nội cấp phận chức khác tổ chức ? - Tiếp nhận phản hồi thông tin từ bên liên quan bên ngồi ? 122 phải thơng tin đa chiều cấp phận chức khác tổ chức b Thơng tin bên ngồi: tiếp nhận, lập thành tài liệu đáp ứng thông tin tương ứng từ bên hữu quan bên Tổ chức truyền đạt yêu cầu HTQLMT đến nhân viên phận ? Việc tiếp nhận phản hồi thông tin tương ứng từ bên hữu quan bên thực nào? Ai chịu trách nhiệm? Các định có lưu lại khơng? Tổ chức có thơng tin cho bên ngồi KCMT đáng kể ? Hình thức thông tin ? 4.4.4 Tài liệu HTQLMT Tổ chức phải thiết lập Tổ chức có xây dựng hệ thống tài liệu ? trì thơng tin văn dạng điện tử nhằm: Hệ thống tài liệu môi trường tổ chức bao gồm a Mô tả yếu tố cốt lõi tài liệu ? hệ thống quản lý tác động qua lại chúng b Đưa hướng dẫn đối Các tài liệu trì nào? với tài liệu có liên quan 4.4.5 Kiểm soát tài liệu Tổ chức phải thiết lập Tổ chức có xây dựng thủ tục “Kiểm sốt tài liệu” ? trì thủ tục kiểm sốt tất tài liệu theo tiêu chuẩn Các tài liệu xếp vị trí nào? Làm đảm bảo rằng: đẻ tìm tài liêu? a Có thể xác định vị trí Các tài liệu có Định kỳ xem xét, chỉnh sửa để tài liệu b Chúng thường kỳ cần thiết phê duyệt người có thẩm xem xét, rà soát lại cần quyền ? thiết người có Ai người quy định chịu trách nhiệm biên thẩm quyền phê chuẩn soạn, phê duyệt ban hành tài liệu ? phù hợp Tài liệu dạng văn kiểm soát ? c Các copy hành tài liệu tương ứng có sẵn tất vị trí mà Tổ chức kiểm sốt tài liệu dạng điện tử hoạt động thực ? thiết yếu cần cho Tổ chức phân phối truyền đạt tài liệu môi trường hoạt động có hiệu ? HTQLMT d Các tài liệu lỗi thời cần Khi tài liệu xác định lỗi thời? Nó loại bỏ cách nào? loại bỏ e Những tài liệu lỗi thời Những tài liệu lỗi thời lưu giữ lại lưu giữ giữ lại cần phải định nào? Có để chung với tài liệu cách phù hợp hành khơng? Tài liệu phải dễ đọc, có đề Các tài liệu đọc, có ngày tháng, dễ dàng tìm ngày tháng năm dễ dàng thấy, lưu giữ theo trình tự lưu lại theo thời tìm thấy, lưu giữ theo gian quy định khơng? trình tự lưu lại thời gian quy định 4.4.6 Kiểm soát điều hành 123 Tổ chức phải định rõ hoạt Các hoạt động liên quan đến KCMT đáng kể có động liên quan đến xác định ? KCMTĐK xác định Hãy cho xem thủ tục thực kiểm soát thuộc phạm vi sách, hoạt động: mục tiêu, tiêu tổ chức - Kiểm soát nguyên vật liệu Tổ chức phải đặt kế hoạch cho - Kiểm sốt hóa chất hoạt động nhằm đảm - Kiểm soát chất thải bảo chúng tiến hành - Quản lý tiết kiệm điện, nước điều kiện quy định - Bảo quản sử dụng trang thiết bị PCCC cách: - Kiểm soát quản lý nhà thầu, nhà cung ứng a Thiết lập trì thủ khách tham quan tục lập thành tài liêu Các thủ tục thông tin đến nhà thầu, b Ban hành chuẩn nhà cung cấp nào? hoạt động thủ tục c Thơng tin thủ tục Tổ chức có kiểm soát hoạt động nhà cung cấp yêu cầu tương ứng cho hoạt động họ liên quan đến HTQLMT? Tổ chức kiểm soát nào? nhà thầu nhà cung cấp 4.4.7 Chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng với tình trạng khẩn cấp Tổ chức có xây dựng trì thủ tục “Đáp ứng tình trạng khẩn cấp”? Các vai trò trách nhiệm thủ tục này? Tổ chức phải thiết lập trì thủ tục nhằm xác định rõ đáp ứng với cố tiềm ẩn tình trạng khẩn cấp sau có cố xẩy Tổ chức phải xem xét, rà soát lại cần thiết thủ tục chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng với tình trạng khẩn cấp sau có cố xẩy Tổ chức cần thử nghiệm định kỳ thủ tục chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng với tình trạng khẩn cấp Tổ chức phải thiết lập trì thủ tục lập thành Quy trình xác định ứng cứu tình trạng khẩn cấp nào? Các thiết bị vật liệu ứng cứu khẩn cấp chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tổ chức xác định khu vực/hoạt động/dịch vụ có liên quan đến tình trạng khẩn cấp mơi trường tiềm ẩn? Cách thức xác định sao? Tổ chức có đào tạo nhân viên biện pháp đáp ứng tình trạng khẩn cấp? Chương trình đào tạo nào? Tổ chức có ghi nhận lưu trữ tình trạng khẩn cấp xảy ra? Sau cố tình trạng khẩn cấp xảy ra, tổ chức có xem xét điều chỉnh lại thủ tục? Tổ chức có định kỳ thử nghiệm thủ tục chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng với tình trạng khẩn cấp? Hãy cho xem hồ sơ kết thử nghiệm gần nhất? 4.5 Kiểm tra 4.5.1 Giám sát đo Hãy cho xem thủ tục giám sát đo? Hãy cho xem lịch giám sát đo? 124 văn để giám sát đo Phương thức giám sát, đo? sở đặc trưng chủ chốt Thủ tục có đảm bảo: hoạt động tổ chức - Giám sát đo đặc trưng chủ chốt hoạt động có tác động môi trường đáng kể? - Thực việc giám sát đo thường xuyên? Tổ chức giám sát việc thực mục tiêu tiêu môi trường nào? Kết giám sát đo phân phối cho ai? Phân phối nào? Thiết bị giám sát cần Thiết bị đo lường có được: chỉnh sửa, bảo trì hồ sơ - Hiệu chuẩn bảo trì? trình lưu giữ - Lưu giữ hồ sơ kiểm định/hiệu chuẩn ? theo thủ tục tổ Hãy cho xem lịch chỉnh sửa thiết bị này? chức 4.5.2 Đánh giá tuân thủ yêu cầu pháp luật yêu cầu khác Tổ chức có thiết lập trì thủ tục “Đánh giá tuân thủ”? Tổ chức phải thiết lập Bao lâu tổ chức định kỳ đánh giá lần ? trì thủ tục lập thành văn Kết đánh giá phân phối nào? định kỳ đánh giá tuân thủ luật pháp các yêu Nếu phát KPH, tổ chức có thực hành động KPPN? cầu khác Nếu phát KPH, tổ chức có thực hành động KPPN? 4.5.3 Sự khơng phù hợp hành động khắc phục phòng ngừa Hãy cho xem thủ tục hành động khắc phục phòng Tổ chức phải thiết lập ngừa? trì thủ tục xác định trách nhiệm quyền hạn việc xử lý điều tra không phù hợp Các hành động KPPN phải thích hợp với tầm quan trọng vấn đề tương xứng với tác động mơi trường gặp phải Lưu trữ hồ sơ có liên quan tới KPH hành động KPPN Những KPH HTQLMT xác định nào? Nguyên nhân KPH điều tra nào? Được xử lý sao? Ai chịu trách nhiệm đưa hành động khắc phục phòng ngừa giám sát việc thực kết thúc? Các hành động khắc phục phòng ngừa có đảm bảo phù hợp với tác động môi trường gặp phải? Có lưu trữ hồ sơ xử lý KPH hành động KPPN ? 4.5.4 Kiểm soát hồ sơ Tổ chức phải thiết lập Tổ chức có thiết lập trì thủ tục “Kiểm sốt hồ trì chương trình thủ tục để sơ” ? phân định, bảo quản Những hồ sơ xem hồ sơ môi trường? xếp hồ sơ môi trường Các hồ sơ đào đạo, kết Các hồ sơ có đáp ứng nhu cầu rõ ràng, dễ đọc, dễ đánh giá xem xét lãnh nhận dạng không? đạo đưa vào Các loại hồ sơ bảo vệ chống hủy hoại, hư hồ sơ hỏng mát nào? 125 Các hồ sơ môi trường phải: - Dễ đọc, rõ ràng, dễ nhận dạng - Dễ truy tìm nguồn gốc hoạt động, sản phẩm, dịch vụ liên quan - Được bảo vệ chống hủy hoại, hư hỏng mát - Được quy định ghi lại thời gian lưu giữ Hồ sơ cần lưu giữ thích hợp với hệ thống tổ chức Tổ chức cần phải thiết lập trì chương trình thủ tục đánh giá nội HTQLMT định kỳ nhằm: - Xác định xem liệu HTQLMT: có khơng phù hợp với kế hoạch môi trường đề ra, áp dụng trì cách đắn - Cung cấp thông tin kết đánh giá cho ban lãnh đạo xem xét Chương trình đánh giá nội bao gồm thời gian biểu, phải dựa tầm quan trọng môi trường hoạt động kết đánh giá trước Đánh giá nội HTQLMT bao gồm: - Phạm vi - Tần suất - Phương pháp - Trách nhiệm yêu cầu tiến hành đánh giá nội - Báo cáo kết Ai chịu trách nhiệm xác định thời gian lưu trữ hồ sơ? Hồ sơ lưu giữ đâu? Thời gian lưu trữ hồ sơ có quy định văn hóa? Sau hết thời gian lưu trữ, hồ sơ xử lý nào? Các hồ sơ lưu giữ: - Có phù hợp với hệ thống với hệ thống tổ chức không? - Đã phê duyệt xem xét người có thẩm quyền chưa? 4.5.5 Đánh giá nội Tổ chức có thiết lập trì thủ tục “Đánh giá nội bộ”? Các chương trình có phù hợp với kế hoạch mơi trường đề có áp dụng, trì cách đắn khơng? Lịch đánh giá nội xác định nào? Tổ chức có lập kế hoạch đánh giá? Và lập nào? Tổ chức có xem xét kết đánh giá lần trước chuẩn bị kề hoạch đánh giá không? Phạm vi lần đánh giá gần nhất? Tần suất phương pháp đánh giá xác định nào? Tổ chức lựa chọn đánh giá viên nào? Trách nhiệm quyền hạn đánh giá nội xác định nào? Kết đánh giá có sử dụng cho việc xem xét lại ban lãnh đạo không? 4.6 Xem xét lãnh đạo Ban lãnh đạo tổ chức sau Hãy cho xem thủ tục xem xét lãnh đạo? thời gian xác định, cần xem xét lại Những tham gia vào trình xem xét lãnh HTQLMT nhằm đảm bảo tính đạo? 126 thích hợp, đầy đủ hiệu liên tục hệ thống Trong trình xem xét lãnh đạo, cần phải đảm bảo thông tin cần thiết thu thập cho phép ban lãnh đạo tiến hành việc đánh giá Sự xem xét cần lập thành văn Việc xem xét ban lãnh đạo phải đề cập đến thay đổi cải tiến Để phục vụ cho họp xem xét lãnh đạo, tổ chức thu thập thông tin cần thiết ? Bao lâu tổ chức thực xem xét lãnh đạo lần ? Các nội dung cần xem xét họp xem xét lãnh đạo ? Việc xem xét lại có lập thành tài liệu không? Qua họp xem xét lãnh đạo, tổ chức có đề nghị cải tiến kế hoạch thực ? 127 PHỤ LỤC 19 XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO HTQLMT THỦ TỤC Công ty TNHH Ngọc Thành XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Mã hiệu: TT – 13 Điều khoản: 4.6 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: Mục đích - Nhằm đảm bảo kết hoạt động mơi trường Công ty phù hợp với yêu cầu hệ thống, thỏa đáng có hiệu lực - Đảm bảo toàn diện hệ thống để đảm bảo phục vụ mục tiêu cải tiến liên tục Phạm vi Thủ tục áp dụng cho tất họp xem xét lãnh đạo HTQLMT Công ty TNHH Ngọc Thành Tài liệu tham khảo - Tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009: Hệ thống quản lý môi trường – Các yêu cầu hướng dẫn thực - Hồ sơ đánh giá nội - Hồ sơ xem xét lãnh đạo kì trước Định nghĩa – từ viết tắt - Xem xét lãnh đạo: Là họp đánh giá phù hợp hiệu HTQLMT, xem xét sách, mục tiêu, tiêu, phương hướng hoạt động hệ thống có phù hợp tình hình thực tế Cơng ty phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn - ĐDLĐ: Đại diện lãnh đạo - HTQLMT: Hệ thống quản lý mơi trường - KPPN: Khắc phục phòng ngừa - KCMTĐK: Khía cạnh mơi trường đáng kể Trách nhiệm Ban ISO có trách nhiệm lập kế hoạch cho xem xét lãnh đạo bao gồm việc chuẩn bị tài liệu, lập danh sách thành viên tham gia, hỗ trợ cho ban lãnh đạo xem xét phù hợp HTQLMT Công ty Nội dung 6.1 Xác định tần suất họp Ban Giám đốc họp xem xét hệ thống, 1lần/năm cần thiết Thời điểm xem xét vào cuối năm, nhằm: - Bảo đảm tính thích hợp, đầy đủ, hiệu lực liên tục HTQLMT - Đánh giá hội cải tiến nhu cầu thay đổi HTQLMT kể sách, mục tiêu tiêu 6.2 Chuẩn bị tài liệu cho họp xem xét lãnh đạo Ban ISO có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu có liên quan đến hoạt động HTQLMT bao gồm: 128 Kết đánh giá nội đánh giá phù hợp với yêu cầu pháp luật yêu cầu khác mà công ty phải tuân thủ - Trao đổi thông tin từ bên hữu quan bên bao gồm khiếu nại - Kết hoạt động môi trường công ty - Mức độ mà mục tiêu tiêu đạt - Tình trạng hành động KPPN - Những hành động từ họp xem xét trước - Một số thay đổi như: · Thay đổi sản phẩm, hoạt động dịch vụ công ty · Những triển khai thay đổi yêu cầu pháp luật phải tuân thủ… - Các kiến nghị cải tiến 6.3 Xác định hồ sơ, thành phần tham dự họp xem xét Ban ISO chịu trách nhiệm chuẩn bị họp xem xét lãnh đạo bao gồm việc chuẩn bị hồ sơ thành phần tham dự - Thành phần tham dự bắt buộc phải có gồm: · Ban lãnh đạo công ty · Đại diện lãnh đạo phụ trách HTQLMT công ty · Đại diện tổ hồ sơ, tài liệu · Đại diện tổ nghiệp vụ thuộc ban ISO · Đại diện tổ kế hoạch thuộc ban ISO · Đại diện ban đánh giá nội - Hồ sơ họp xem xét lãnh đạo gồm: · Hạng mục chương trình họp · Danh sách người tham dự · Các tài liệu đọc trình bày · Các định quản lý · Văn báo cáo, biên hệ thống tra cứu khác 6.4 Tiến hành họp rút hội cải tiến, khắc phục phòng ngừa Dựa vào hồ sơ, báo cáo Ban ISO, Ban lãnh đạo xem xét, đánh giá đưa hội cải tiến Sau họp xem xét lãnh đạo kết thúc, đưa kết luận hành động về: - Những thay đổi biện pháp quản lý nhằm đảm bảo tính phù hợp, thích ứng hiệu HTQLMT - Những thay đổi cần thiết hoạt động, sản phẩm dịch vụ có liên quan đến KCMTĐK - Những thay đổi sở vật chất, nguồn nhân lực khoản thu chi tài có liên quan đến việc điều chỉnh, cải tiến hệ thống theo cam kết sách mơi trường - Các hoạt động liên quan đến thay đổi có CSMT, mục tiêu, tiêu yếu tố khác HTQLMT - Khi xác định hội cải tiến hoạt động nên ưu tiên tiến hành, ban ISO có trách nhiệm lập kế hoạch cho hoạt động cải tiến Cần lưu ý rằng: - 129 thay đổi HTQLMT cần phải thực cách tương ứng theo kế hoạch 6.5 Lưu hồ sơ – tài liệu - Biên họp xem xét lãnh đạo - Báo cáo kết thực HTQLMT công ty Biểu mẫu BM01 – TT13: Biên họp xem xét lãnh đạo BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Kỳ họp:……………………………………………… Thời gian - địa điểm:…………………………… Thành phần: ……………………………… Những vấn đề đưa xem xét:………………………… Nội dung họp Vấn đề thảo luận Kết Ghi Các quy định sau phiên họp: STT Nội dung công việc Cá nhân/đơn vị thực 130 Thời hạn Theo dõi thực PHỤ LỤC 20 THƯ NGỎ Đến tồn thể nhân viên Cơng ty TNHH Ngọc Thành Công ty TNHH Ngọc Thành tiến hành triểu khai thực hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004/ Cor.1:2009 Mục đích việc thực hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004/ Cor.1:2009 là: theo xu hướng giới nay, doanh nghiệp phải giảm chất phế thải cơng nghiệp, phòng ngừa ô nhiễm, nâng cao chất lượng sinh hoạt người đảm bảo môi trường nhằm tạo sản phẩm xanh đáp ứng nhu cầu khách hàng, nâng cao uy tính thương mại Chính sách mơi trường công ty là: - Sản xuất sẽ, Ngừa nhiễm, - Giảm phế thải, An tồn hết, - Cam kế uy tín, Cải tiến thường xuyên - Thỏa mãn khách hàng Là nhân viên công ty TNHH Ngọc Thành, cần thực là: Hồn thành tốt nhiệm vụ sản xuất hay cơng việc giao thời hạn có chất lượng Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy lao động cơng ty, quy trình thao tác sản xuất tác nghiệp Thực đầy đủ nghiêm túc quy định bảo vệ môi trường phân loại rác nguồn, tiết kiệm tái sử dụng nguồn tài nguyên lượng, tích cực ngăn ngừa ô nhiễm thao tác, công đoạn sản xuất hay tác nghiệp Thơng tin trao đổi kịp thời vướng mắc công việc, vấn đề môi trường quyền lợi nhân viên đến cấp chủ quản có thẩm quyền Tích cực tham gia thực việc cải tiến liên tục để tạo suất cao, chất lượng đáp ứng nhu cầu khách hàng, môi trường đáp ứng yêu cầu pháp luật, tạo môi trường làm việc lành mạnh hơn, nâng cao phúc lợi cho tòa thể nhân viên Ban giám đốc Cơng ty TNHH Ngọc Thành 131 ... hướng xây dựng đề tài thông qua phần giới thi u nội dung, mục tiêu, giới hạn phương pháp nghiên cứu đề tài v Giới thi u tiêu chuẩn ISO 14000 ISO 14001 - Giới thi u tiêu chuẩn ISO 14000 ISO 14001 -... 1.6 GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI: Chương GIỚI THI U VỀ TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009 2.1 GIỚI THI U VỀ BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14000 2.2 GIỚI THI U VỀ BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009... cầu khách hàng Sau sơn hoàn thi n sản phẩm phơi khơ tự nhiên, sau đóng gói kèm phụ kiện nhập kho chờ xuất 3.2.2 Các trang thi t bị phục vụ cho nhu cầu sản xuất Trang thi t bị máy móc phụ vụ cho
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR.1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH NGỌC THÀNH , XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR.1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH NGỌC THÀNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn