TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC SINH Ở MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

101 95 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN SƯ PHẠM KỸ THUẬT NƠNG NGHIỆP KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VAI TRỊ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG VẤN TÂM HỌC SINH MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG GVHD: Th.S GVC LƯU THỦ NGHỊ SVTH: NGUYỄN THỊ TRANG MSSV: 03132027 Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 05/2007 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN SƯ PHẠM KỸ THUẬT NƠNG NGHIỆP TÌM HIỂU VAI TRỊ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG VẤN TÂM HỌC SINH MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN THỊ TRANG Khóa luận đề trình để hồn thành yêu cầu cấp Cử nhân Sư Phạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp Giáo viên hướng dẫn Th.S GVC LƯU THỦ NGHỊ TP.Hồ Chí Minh Tháng 05/2007 i LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: Cha mẹ - đấng sinh thành dưỡng dục nên người thành viên gia đình nguồn động lực sống Ban giám hiệu quý thầy cô trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức quý báo tạo điều kiện để tơi hồn thành khóa học Bộ môn Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp tận tình hỗ trợ giúp đỡ tơi suốt thời gian đào tạo trường Thạc sĩ GVC Lưu Thủ Nghị tận tình hướng dẫn, bảo động viên suốt trình thực đề tài Ban giám hiệu trường THPT Tam Phú quý thầy cô em học sinh tạo điều kiện tận tình giúp đỡ Ban giám hiệu trường THPT Nguyễn Hữu Huân quý thầy cô em học sinh giúp đỡ tận tình thời gian tìm hiểu Tập thể lớp DH03SP giúp đỡ, động viên cổ vũ tinh thần Tp Hồ Chí Minh, tháng 05/2007 Nguyễn Thị Trang ii BẢNG TÓM TẮT - vấn tâm nhu cầu thiết sống Đặc biệt, nhà trường, nhu cầu học sinh quan trọng Từ đó, người nghiên cứu chọn đề tài: “Tìm hiểu vai trò giáo viên chủ nhiệm vấn tâm học sinh số trường trung học phổ thông” - Giáo viên hướng dẫn: Th.S GVC Lưu Thủ Nghị - Sinh viên: Nguyễn Thị Trang trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh thực - Đề tài tiến hành thời gian từ tháng 01/2007 đến tháng 05/2007 Địa điểm trường trung học phổ thông (THPT) Tam Phú Nguyễn Hữu Huân - Phương pháp: qua vấn thu thập ý kiến 55 giáo viên chủ nhiệm (GVCN) 516 học sinh (HS) - Kết thu sau: ™ Vai trò GVCN thực nhà trường GVCN thực thường xuyên vai trò: cầu nối nhà trường, giáo viên môn HS (83,7%), thay mặt hiệu trưởng quản HS (83,6%) GVCN phần lớn nắm thơng tin HS: hồn cảnh sống (87,3%), tính cách hành vi đạo đức (70,9%) GVCN sử dụng phương pháp tìm hiểu như: hỏi ý kiến (85,4%), đàm thoại (80,1%), nghiên cứu hồ HS (78,2%) qua bạn bè HS (100%) Nhìn chung, GVCN thể phần vai trò yếu GVCN dùng nhiều phương pháp để biết thông tin tìm hiểu tâm HS ™ Vai trò vấn tâm GVCN: Theo ý kiến GVCN: Phương pháp xác định tâm HS như: quan sát (94,6%), đàm thoại (89%) vấn hai lĩnh vực: học tập (87,3%), hướng nghiệp (89,1%) iii Trong trình thực hiện, GVCN: ln theo dõi chặt chẽ việc học tập (88,8%), sẵn sàng giải đáp thắc mắc khó khăn (79,9%) Theo ý kiến HS: Vai trò vấn tâm (TVTL) GVCN thể nhiều lĩnh vực: học tập (85%), hướng nghiệp (70%) Có 80% ý kiến HS khẳng định GVCN theo dõi chặt chẽ việc học em Nhưng với vai trò TVTL cho HS hạn chế ™ Những yếu tố ảnh hưởng đến tâm HS Về học tập áp lực từ nội dung chương trình học (88%), hướng nghiệp khó khăn lựa chọn nghề (86%) Nhiều HS suy nghĩ đại học đường đến với thành cơng (65%), 72% HS cần vấn giới tính – sức khỏe sinh sản GVCN có đề xuất bồi dưỡng thêm kiến thức TVTL (trên 80%) - Đề nghị: Tổ chức tập huấn tạo điều kiện cho giáo viên trường phổ thông để nâng cao khả vấn tâm cho HS Thầy cô dành nhiều thời gian quan tâm đến HS để kịp thời giúp đỡ em iv ABSTRACT - Nowadays, psychology consulting is a pressing demand in the life Specially, at high - school, this demand with pupils is very important Forthat reason, I selected subject: “Studying for head teacher’s role in psychology conselting to pupils at high school” - Subject was conducted by Mc.S Luu Thu Nghi - Subject was reseached by Nguyen Thi Trang who is a student at the Nong Lam university - The topic has been carried out from 01/2007 to 05/2007 at Tam Phu high school and Nguyen Huu Huan high - school, Thu Duc district - Research methodology through: Interviewing and selected opinions of 516 pupils and 55 head teachers - Result of the study: ™ Head teacher had many roles in schoolhouse included They often did the taskes: link schoolhouse with subject teachers and pupils together (83,7%), on behalf of head master to magage pupils (83,6%) Most of teachers knew the pupil’s informations: their life’s situation (87,3%), persionality and morals behaviour (70,9%) They used many the methods to know their pupils such as: survey (94,6%), conversation (89%), consideration pupil’s profile (78,2%) from pupil’s friends (100%) In summary, head teachers finished their essential role They used many method to know information and search for pupil’s psychology ™ Psychochogy consulting’s role of head teachers Head teacher’s opinion are: v The methods determined the pupil’s psychology such as: survey (94,6%), conversation (89%) and consulted on two fiels studying (87,3%) and carrers guidance (89,1%) In working, the teacher was always to examin pupil’s studying (88,8%), answering at once pupils’s questions (79,9%) They hadn’t much time and knowledge to comlete psychology consulting’s role Pupil’s opinions: Psychology consulting’s role of head teacher was showed on the field: studying (85%), carrers guidance (70%) The teacher examined pupils’s studying (80%) But psychology consulting’s pupils was limited ™ The factor effected to pupil’s psychology: In studying, pupils were stresse from curriaclum (88%); choosing a carrer (86%) Many pupils thought that university is only a way to success (65%), 72% pupils need to consult about sex and reproduction health Head teacher required to improve their knowledge (over 80%) - Suggestion: To organize the short training course and set up conditions for head teacher in high – school to improve psychology consulting’s ability Head teacher should to arrange much time to concern their pupils and help them timely vi MỤC LỤC Nội dung Trang Trang tựa i Cảm tạ ii Tóm tắt iii Abstract v Mục lục vii Danh sách chữ viết tắt x Danh sách bảng xi Danh sách biểu đồ xii Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Nhiệm vụ nghiên cứu 1.5 Giới hạn đề tài 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Xác định từ ngữ Chương 2: CƠ SỞ LUẬN 2.1 Giáo viên chủ nhiệm 2.1.1 Chức người giáo viên chủ nhiệm lớp phổ thông 2.1.2 Nhiệm vụ chủ yếu người giáo viên chủ nhiệm 2.1.3 Nội dung công tác giáo viên chủ nhiệm lớp 11 2.1.4 Phương tiện phương pháp tìm hiểu học sinh 13 2.1.5 Những phẩm chất, lực sư phạm giáo viên chủ nhiệm lớp 14 2.2 vấn tâm học sinh 16 vii 2.2.1 Tâm lứa tuổi học sinh 16 2.2.1.1 Tâm học lứa tuổi 16 2.2.1.2 Các phương pháp nghiên cứu tâm 16 2.2.1.3 Đặc điểm lứa tuổi học sinh trung học phổ thông 18 2.2.2 vấn tâm (TVTL) 20 2.2.2.1 vấn 20 2.2.2.2 vấn tâm 21 2.2.2.3 Một số nguyên tắc kỹ vấn tâm 22 2.2.2.4 Các lĩnh vực vấn tâm cho học sinh 26 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 34 3.2 Phương pháp nghiên cứu 34 3.3 Phương pháp tiến hành 34 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 36 4.1 Ý kiến giáo viên chủ nhiệm 36 4.1.1 Vai trò GVCN 36 4.1.2 Nội dung GVCN cần biết HS 38 4.1.3 Phương pháp GVCN sử dụng để thu thập thông tin HS 39 4.1.4 Đối tượng GVCN tìm hiểu thơng tin HS 40 4.1.5 Phương pháp GVCN sử dụng để xác định tâm HS 41 4.1.6 Những ý kiến đề xuất GVCN vấn đề vấn 42 4.1.6.1 Bồi dưỡng thêm kiến thức TVTL lĩnh vực 42 4.1.6.2 Hình thức tổ chức vấn 43 4.2 Ý kiến HS vấn đề tâm 44 4.2.1 Những khó khăn ảnh hưởng tâm thường gặp HS 44 4.2.1.1 Những nội dung ảnh hưởng đến học tập 49 4.2.1.2 Những vấn đề quan hệ gia đình 52 4.2.1.3 Cái nhìn HS tình bạn – tình yêu lứa tuổi THPT 54 4.2.1.4 Vấn đề giới tính – sức khỏe sinh sản 57 viii 4.2.1.5 Những vấn đề hướng nghiệp 59 4.2.2 Đối tượng chia sẻ vấn đề tâm HS 62 4.3 Ý kiến chung GVCN HS vai trò GVCN 65 4.3.1 Vai trò GVCN TVTL 65 4.3.1.1 Ý kiến HS 65 4.3.1.2 Ý kiến GVCN 69 4.3.2 Nhận xét q trình thực cơng tác vấn 71 4.3.2.1 Ý kiến HS 71 4.3.2.2 Ý kiến giáo viên chủ nhiệm 73 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 76 5.1 Kết luận 76 5.2 Đề nghị 77 Tài liệu tham khảo 81 Phụ lục 83 ix Có 79,9% GVCN có ý kiến sẵn sàng giải đáp thắc mắc khó khăn cho HS Có 78,2% GVCN có ý kiến hòa giải mâu thuẫn xảy HS lớp Có 72,8% GVCN có ý kiến lắng nghe chia sẻ tâm tình cảm HS Có 72,7% GVCN có ý kiến dành nhiều thời gian trò chuyện, tiếp xúc với HS Có 70% GVCN có ý kiến đưa phong trào lớp lên Có 63,6% GVCN có ý kiến nghiêm khắc HS Từ bảy nội dung với ý kiến GVCN tương đồng với ý kiến HS nhận định Ta thấy nhiều GVCN có quan tâm giúp đỡ HS tình mà HS có khó khăn Có đến 56,3% GVCN cho bận rộn với công tác khác Thật sự, GVCN có nhiều nội dung cơng tác họ dành phần thời gian với việc TVTL cho HS 7% 0% 47% RĐY ĐY CPV 46% KĐY Biểu đồ 4.24 Biểu mức độ tự tin GVCN TVTL Với 47,2% ý kiến GVCN họ không tự tin việc vấn cho HS 45,5% ý kiến phân vân vấn đề vấn cho HS cơng việc đơn giản đồng thời cần nhiều thời gian Do đó, với ý kiến khẳng định GVCN vấn mặt thuộc học tập nhà trường: học tập, quan hệ thầy trò hướng 74 nghiệp Còn với nội dung quan hệ gia đình, tình bạn - tình u giới tính - sức khỏe sinh sản chưa quan tâm mức cần thiết 75 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Với đề tài nghiên cứu:”Tìm hiểu vai trò GVCN vấn tâm cho HS số trường THPT” Qua việc tìm hiểu ý kiến HS GVCN hai trường Nguyễn Hữu Huân Tam Phú Người nghiên cứu rút kết luận sau: 5.1.1 Vai trò GVCN thực nhà trường Theo ý kiến GVCN, nội dung công tác thực sau: GVCN thực thường xuyên vai trò: cầu nối nhà trường, giáo viên môn HS (83,7%), thay mặt hiệu trưởng quản HS (83,6%), đánh giá kết rèn luyện HS phong trào lớp (79,9%) Còn việc thực vai trò cố vấn tâm nhiều mối quan hệ (61,8%) đảm nhận vai trò cố vấn tổ chức hoạt động tự quản (58,2%) mức tương đối Để đảm nhận tốt vai trò GVCN lớp GVCN phần lớn hiểu thơng tin HS: hồn cảnh sống (87,3%), tính cách hành vi đạo đức (70,9%), đặc điểm thể chất, sinh (69,1%), tâm (65,5%) GVCN sử dụng phần lớn phương pháp tìm hiểu như: hỏi ý kiến (85,4%), đàm thoại (80,1%), nghiên cứu hồ HS (78,2%), quan sát (74,6%) qua đối tượng: bạn bè HS (100%) để có nhiều thơng tin HS Hai phương pháp lại sử dụng hạn chế thu thập xử số liệu (51%) vấn giấy (27,2%) Tóm lại, GVCN thể phần lớn vai trò yếu GVCN nắm thơng tin cá nhân HS với phương pháp thông dụng qua đối tượng xung quanh sống HS mà chủ yếu bạn bè em 76 5.2 Vai trò vấn tâm cho HS GVCN: Theo ý kiến GVCN: Phần lớn GVCN sử dụng phương pháp xác định tâm HS như: quan sát (94,6%), đàm thoại (89%) Điều tra (63,7%) nghiên cứu tiểu sử cá nhân hạn chế Còn phương pháp xem cho kết cao chuẩn đoán, xác định tâm HS sử dụng hạn chế: thực nghiệm (45,5% ý kiến phân vân 29,1% chưa sử dụng) test (41,3% phân vân 41,4% chưa sử dụng) GVCN vấn cho HS nhiều hai lĩnh vực: học tập (87,3%), hướng nghiệp (89,1%) Các lĩnh vực khác có vấn thấp hơn: quan hệ thầy – trò (69,1%), tình bạn – tình u (61,8%), quan hệ gia đình (58,2%), giới tính – sức khỏe sinh sản (45,5%) Trong trình thực nội dung công tác, GVCN đã: theo dõi chặt chẽ việc học tập (88,8%), sẵn sàng giải đáp thắc mắc khó khăn (79,9%), hòa giải mâu thuẫn xảy lớp (78,2%), lắng nghe chia sẻ tâm tình cảm em (72,8%) GVCN ln thực vai trò với thái độ nhiệt tình cho bận với nội dung khác (56,3%) Điều quan trọng phải đề cập 47,2% ý kiến GVCN không tự tin cho việc TVTL 45,5 % ý kiến phân vân nội dung Thơng qua ý kiến GVCN, vai trò vấn tâm cho HS mức độ thấp lĩnh vực vấn khơng nhiều (học tập hướng nghiệp chính) Cũng cần nhiều thời gian nắm rõ nội dung thực vai trò Theo ý kiến HS: GVCN vấn nhiều lĩnh vực: học tập (85%), hướng nghiệp (70%) Các lĩnh vực khác ít: quan hệ thầy – trò (53%), quan hệ gia đình (40%), tình bạn – tình u (38%), giới tính – sức khỏe sinh sản (26%) Qua đó, lần khẳng định GVCN vấn hai lĩnh vực xem trọng yếu nhà trường: học tập hướng nghiệp 77 Q trình thực nội dung cơng tác GVCN: có 80% ý kiến HS khẳng định GVCN theo dõi chặt chẽ việc học em Còn khía cạnh khác chưa nhiều Nhìn chung, GVCN thực nhiều nội dung công tác thường xuyên Nhưng với vai trò TVTL cho HS hạn chế Ngoài lĩnh vực học tập hướng nghiệp, lĩnh vực vấn khác chưa quan tâm mức cần thiết Vì vấn tâm vai trò mẽ giáo viên chủ nhiệm chưa có nhiều kiến thức thời gian để vấn 5.1.3 Những tác động ảnh hưởng đến tâm HS đề xuất GVCN: Những tác động ảnh hưởng đến tâm HS: Về vấn đề học tập, khó khăn 68%; áp lực tạo khó khăn từ nội dung chương trình học (88%), kì vọng gia đình (59%), phương pháp dạy giáo viên (58%), hình thức tổ chức dạy (55%) nhu cầu xã hội (52%) Về quan hệ gia đình, phần lớn gia đình em có đầy đủ vật chất (89%) Gia đình chỗ dựa tinh thần bất đồng ý kiến hai hệ (cha mẹ cái) tồn (43%) Về tình bạn - tình u, nhiều HS chưa hiểu rõ hết mặt tích cực tiêu cực tình cảm lứa tuổi em (với 55% ý kiến cho tình cảm tác động tích cực) Về giới tính - sức khỏe sinh sản, đa số HS cần vấn nội dung (72%) Về vấn đề hướng nghiệp, phần lớn bối rối lúng túng trước việc lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với thân (86%) Nhiều HS suy nghĩ đại học đường đến với thành công (65%) Từ kết thu thập có ba nội dung quan tâm sâu sắc: Thứ hướng nghiệp, thứ hai học tập thứ ba tình bạn – tình yêu Qua điều tra hầu hết HS chưa quan tâm đến việc chia sẻ hay tâm GVCN (60%) mà chủ yếu với bạn bè (84%) 78 Nhiệm vụ quan trọng HS học tập Để việc học đạt kết tốt hoàn thiện nhân cách tốt yêu cầu tránh cho HS chịu áp lực tâm Vì vậy, vấn tâm cho HS đóng vai trò quan trọng khơng thể thiếu Đề xuất GVCN: Bồi dưỡng thêm kiến thức lĩnh vực tâm mà HS thường gặp: tình bạn – tình yêu (90,9%), học tập (89%), quan hệ thầy – trò (83,7%), giới tính – sức khỏe sinh sản (83,6%), hướng nghiệp (83,6%), quan hệ gia đình (63,6%) Có đến 88,9% ý kiến GVCN cho thân cần có kiến thức để vấn cho HS 76, 4% cho cần có ban vấn cho HS trường Qua tất ý kiến thu được, hầu hết GVCN cho TVTL cho HS quan trọng Vì vậy, nhà trường GVCN cần phải nâng cao vai trò TVTL cho HS nhà trường 5.2 Đề nghị Hiện nay, nước ta mở rộng quan hệ giao lưu với nhiều nước khu vực giới Việc du nhập nhiều văn hóa Đơng Tây vào nước ta tránh khỏi Bên cạnh lối sống đại tiên tiến khơng lối sống, quan điểm sống lệch lạc sai lầm lứa tuổi HS em dễ bị ảnh hưởng lôi kéo từ mặt trái xã hội Người nghiên cứu nêu lên đề nghị sau: ™ Về phía nhà trường - Để giảm bớt rối loạn hay áp lực tâm cho HS nhà trường cần lồng ghép kiến thức sức khỏe sinh sản giới tâm vào chương trình học HS phổ thơng để em biết cách phòng tránh Tổ chức tập huấn cho giáo viên trường phổ thơng để họ nhà vấn tâm cho em HS - Cần tạo điều kiện cho giáo viên chủ nhiệm nâng cao vai trò vấn tâm cho HS - Bồi dưỡng cho giáo viên nội dung vấn tâm mà HS gặp - Cần xây dựng mơ hình phòng vấn tâm kèm theo phòng y tế trường học Đoàn niên tổ chức phải đầu công tác giáo dục 79 nếp sống đời sống văn hóa cho em, hướng dẫn em vào hoạt động có ích, lành mạnh tránh xa tệ nạn xã hội ™ Về phía giáo viên chủ nhiệm - Thầy cô cần dành nhiều thời gian quan tâm đến HS để kịp thời giúp đỡ em - Thầy cô củng cố, nâng cao thêm kiến thức để đáp ứng nhu cầu vấn cho HS hay hỗ trợ phòng (ban) vấn tâm nhà trường - Thầy cần có mối liên hệ chặt chẽ với gia đình HS, giáo viên mơn ban cán lớp 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Hiền, Nguyễn Văn Giao, Nguyễn Hữu Quỳnh Vũ Văn Tảo, 2001 Từ điển Giáo dục học Nhà xuất từ điển bách khoa Hà Nội Trương Thị Hoa, 2001 Bài giảng hoạt động giáo dục trường trung học phổ thông Trường Đại học Nông Nghiệp I, Hà Nội, Khoa sư phạm kỹ thuật, trang 20 – 24, 26 – 27 Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan Nguyễn Văn Thàng, 1998 Tâm học lứa tuổi tâm học sư phạm Nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội, trang 65 -69 Nguyễn Thị Sơng Lam, 2006 Tìm hiểu thực trạng áp lực tâm hoạt động học tập học sinh trung học phổ thơng thành phố Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp đại học Khoa Tâm Giáo dục, trường Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, trang 14 – 20 Lê Hồng Minh, 2001 Một số giải pháp tổ chức hoạt động vấn hướng nghiệp cho thiếu niên địa bàn Tp Hồ Chí Minh Luận văn thạc sĩ quản giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo viện nghiên cứu phát triển giáo dục, Tp.Hồ Chí Minh, trang 18 – 20, 52 – 53 Nguyễn Thị Oanh, 2006 vấn tâm học đường Báo phụ nữ Tp.Hồ Chí Minh Nhà xuất trẻ, 250 trang Nguyễn Dục Quang, Lê Thanh Sử Nguyễn Thị Kỷ, 2000 Những tình giáo dục học sinh giáo viên chủ nhiệm Nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội, trang 14 -20 Huỳnh Văn Sơn, 1996 Thực trạng nhận thức thái độ học sinh trung học phổ thông số trường nội thành thành phố Hồ Chí Minh nội dung giáo dục giới tính Luận án thạc sĩ Tâm học Đại học quốc gia, trường Đại học sư phạm Hà Nội, trang 53 – 56, 139 – 140 Hà Nhật Thăng, 2000 Phương pháp công tác người giáo viên chủ nhiệm trườngtrung học phổ thông Nhà xuất đại học quốc gia Hà Nội, trang 12 – 15, 22 – 25 10 Hà Nhật Thăng, 2003.Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp trường phổ thông, tái lần thứ 4, Nhà xuất giáo dục, trang – 31 11 Nguyễn Quang Uẩn, 2000 Tâm học đại cương Nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội, trang 23 – 28 12 Bộ Giáo dục Đào tạo trung tâm ngôn ngữ văn hóa Việt Nam Đại từ điển tiếng Việt, 2006 Nhà xuất văn hóa thơng tin 13 Hội khoa học tâm giáo dục Việt Nam, 2006 Hội thảo khoa học quốc gia vấn tâm - giáo dục luận, thực tiễn định hướng phát triển, trang 245 – 250, 252 – 253 14 Santrock J.W, 2004 Tìm hiểu giới tâm tuổi thành niên (Trần Thị Hương Lan dịch) Nhà xuất phụ nữ, trang 95-104, 127 – 135 15 Dolto.F – Tolitch C.D – Colette Percheminier, 2006 Nói với tuổi lớn (Vân Anh biên dịch), tái lần thứ 4.Nhà xuất trẻ Tp.HCM, trang 31 - 37 16 Kathryn.G & David G, 2000 Công tác tham vấn trẻ em (Nguyễn Xuân Nghĩa Lê Lộc dịch) Đại học mở bán cơng Tp Hồ Chí Minh, Khoa phụ nữ học, trang 116 - 153 17 http://www.vnu.edu.vn/ Đại học Quốc gia Hà Nội Chẩn đoán tâm vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông Ngày 04/03/2007 18 http://www.tuvantamly.com.vn/modules Trần Mai (Theo Gia đình trẻ em) Tác động bạn bè vấn đề tình dục tuổi teen Ngày 09/02/2007 19 http://www.tamsubantre.org/ Tâm bạn trẻ Một số thay đổi tâm tuổi dậy Ngày 31/05/2004 20 http://www.nld.com.vn H lân Một học sinh tự tử áp lực học tập Ngày 21/10/2006 21 http://www.honviet.com.vn/ Trần Thị Thu Mai Hoạt động phòng vấn tâm giáo dục – hướng nghiệp trường trung học phổ thông Ngày 11/09/2006 22 http://vietnamnet.vn/giaoduc/vande/ Đoan Trúc vấn học đường Ngày 24/02/2006 PHỤ LỤC PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN HỌC SINH Tôi Nguyễn Thị Trang – sinh viên ngành sư phạm KTNN trường Đại học Nông Lâm Tơi thực đề tài “ Tìm hiểu vai trò giáo viên chủ nhiệm (GVCN) vấn tâm học sinh số trường THPT” Rất mong bạn đóng góp ý kiến cách trung thực khách quan Các bạn đánh dấu X vào mức độ sau: 1.Rất đồng ý 2.Đồng ý 3.Còn phân vân 4.Khơng đồng ý Câu 1: Mức độ Bạn thường gặp khó khăn vấn đề: 1.Học tập 2.Quan hệ gia đình Quan hệ thầy trò 4.Tình bạn – tình u 5.Giới tính - sức khỏe sinh sản Hướng nghiệp (chọn nghề) Ý kiến khác:………………………………………………………………………… Câu 2: Mức độ Bạn chịu áp lực học tập như: Nội dung chương trình học nhiều Phương pháp dạy giáo viên Hình thức tổ chức dạy (chiếm nhiều thời gian) Kỳ vọng gia đình Nhu cầu xã hội Ý kiến khác:………………………………………………………………………… Câu 3: Mức độ Quan hệ gia đình bạn: 1.Bạn có gia đình trọn vẹn (có ba mẹ) 2.Cuộc sống gia đình bạn đầy đủ vật chất Mọi người ln hòa thuận 4.Bạn chia sẻ vui buồn khó khăn, thắc mắc 5.Bạn có ý kiến bố mẹ góp ý tán thành Ý kiến khác:………………………………………………………………………… Câu 4: Tình bạn tình yêu lứa tuổi HS THPT: Mức độ 1.Tình bạn tình yêu giống 2.Tình bạn q tình u Có tình bạn nam nữ 4.Tình u giai đoạn có tác động tích cực đến tâm 5.Tình u khơng ảnh hưởng đến việc học Có tình u thật lứa tuổi Ý kiến khác:………………………………………………………………………… Câu 5: Mức độ Giới tính – sức khỏe sinh sản : 1.Bạn chưa biết nội dung 2.Cần có vấn nội dung 3.Bạn lúng túng trước thay đổi thể 4.Bạn chia sẻ giúp đỡ người lớn Ý kiến khác:………………………………………………………………………… Câu 6: HS đứng trước vấn đề chọn nghề : Mức độ Mức độ Mức độ Mức độ Mức độ 1.Bạn băn khoăn trước lựa chọn ngành phù hợp với thân 2.Ngành nghề gia đình lựa chọn cho bạn 3.Bạn thiết phải thi vào đại học 4.Bạn hoang mang thi vào đại học 5.Bạn lo lắng ngành học không đáp ứng nhu cầu xã hội 6.Bạn định hướng lựa chọn nghề Ý kiến khác:………………………………………………………………………… Câu 7: Khi thật gặp khó khăn tâm bạn chia sẻ với ai: 1.Gia đình 2.GVCN Bạn bè 4.Tự giải Ý kiến khác:………………………………………………………………………… Câu 8: trường bạn chơi với: 1.Nhóm bạn 2.Một người bạn thân 3.Khơng chơi thân với Ý kiến khác:………………………………………………………………………… Câu 9: GVCN bạn hướng dẫn (tư vấn) cho bạn lĩnh vực: 1.Học tập 2.Quan hệ gia đình Quan hệ thầy trò 4.Tình bạn – tình u 5.Giới tính - sức khỏe sinh sản Hướng nghiệp (chọn nghề) Ý kiến khác:………………………………………………………………………… Câu 10: GVCN bạn người: 1.Luôn theo dõi chặt chẽ việc học HS 2.Luôn đưa định mang tính áp đặt Sẵn sàng giải đáp thắc mắc khó khăn HS 4.Hòa giải mâu thuẫn xảy lớp 5.Lắng nghe chia sẻ tâm tình cảm HS Chưa tạo niềm tin cho bạn 7.Mẫu mực nhà trường xã hội 8.Nghiêm khắc HS 9.Đưa hoạt động phong trào lớp lên Ý kiến khác:………………………………………………………………………… Câu 11: Nếu vấn bạn muốn đặt câu hỏi gì:…………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….Cám ơn bạn PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Tôi Nguyễn Thị Trang – sinh viên ngành sư phạm KTNN trường Đại học Nông Lâm Tôi thực đề tài “ Tìm hiểu vai trò giáo viên chủ nhiệm (GVCN) vấn tâm học sinh số trường THPT” Rất mong giúp đỡ đóng góp ý kiến q thầy (cơ) Thầy (cô) đánh dấu X vào mức độ sau: 1.Rất đồng ý 2.Đồng ý 3.Còn phân vân 4.Không đồng ý Câu 1: Mức độ Thầy (cô) thể vai trò việc: Thay mặt hiệu trưởng quản HS Cố vấn tổ chức hoạt động tự quản HS Cố vấn tâm nhiều mối quan hệ Là cầu nối nhà trường, giáo viên môn HS Đánh giá khách quan kết rèn luyện HS phong trào lớp Ý kiến khác:…………………………………………………………………………… Câu 2: Thầy (cô) nắm rõ HS lớp chủ nhiệm về: Mức độ Hoàn cảnh sống HS Những đặc điểm thể chất, sinh HS Những đặc điểm tâm HS Nắm vững tính cách hành vi đạo đức HS Ý kiến khác:…………………………………………………………………………… Câu 3: Mức độ Thầy (cô) sử dụng phương pháp để tìm hiểu HS: Nghiên cứu hồ HS Đàm thoại Hỏi ý kiến Quan sát An két (phỏng vấn giấy) Thu thập xử thông tin Ý kiến khác:…………………………………………………………………………… Câu 4: Thầy (cô) tìm hiểu vấn đề mà HS gặp phải qua: Mức độ Bạn bè HS Gia đình HS Giáo viên môn Ý kiến khác:…………………………………………………………………………… Câu 5: Mức độ Đối với HS lớp chủ nhiệm,thầy (cơ) dùng phương pháp để xác định tâm lý: Quan sát Thực nghiệm Test Đàm thoại Điều tra Phân tích sản phẩm hoạt động Nghiên cứu tiểu sử cá nhân Ý kiến khác:………………………………………………………………………… Câu 6: Thầy (cô) cho cần bồi dưỡng thêm kiến thức vấn tâm cho HS lĩnh vực: Học tập Quan hệ gia đình Quan hệ thầy trò Tình bạn – tình u Giới tính - sức khỏe sinh sản Hướng nghiệp (chọn nghề) Mức độ Mức độ Mức độ Mức độ Ý kiến khác:………………………………………………………………………… Câu 7: Theo thầy (cô) nhà trường nên: Đào tạo GVCN có kiến thức vấn tâm HS Thành lập phòng (ban ) vấn cho HS trường Thỉnh thoảng mời vấn viên đến thuyết trình vấn vài vấn đề quan tâm Chỉ giới thiệu HS đến số trung tâm vấn uy tín Ý kiến khác:………………………………………………………………………… Câu 8: Thầy (cô) vấn (hướng dẫn) nội dung cho HS mình: Học tập Quan hệ gia đình Quan hệ thầy trò Tình bạn – tình u Giới tính- sức khỏe sinh sản Hướng nghiệp (chọn nghề) Ý kiến khác: …………………………………………………………………………… Câu 9: Thầy (cô) thực việc vấn (hướng dẫn) cho HS nào: 1.Ln theo dõi chặt chẽ việc học HS 2.Dành nhiều thời gian trò chuyện, tiếp xúc với HS Sẵn sàng giải đáp thắc mắc khó khăn HS 4.Hòa giải mâu thuẫn xảy lớp 5.Lắng nghe chia sẻ tâm tình cảm HS Chưa tạo niềm tin cho bạn 7.Rất bận rộn với công việc khác 8.Nghiêm khắc HS 9.Đưa hoạt động phong trào lớp lên Ý kiến khác: ………………………………………………………………………………… Câu 10: Thầy ( cô) nhận thấy vai trò vấn tâm HS có tầm quan trọng nào? Giải pháp ngăn chặn suy nghĩ tiêu cực HS? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………Cám ơn thầy (cơ) TĨM TẮT LỊCH CÁ NHÂN - Họ tên: NGUYỀN THỊ TRANG - Sinh ngày: 28/09/1984 - Quê quán, nơi tại: Số 527, ấp Phước Thới, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - Điện thoại: 0957030071 - Email: songque230@yahoo.com - Dân tộc: Kinh Tơn giáo: khơng - Giữ chức Bí thư: 2004 – 2005 Phó bí thư 2005 - 2007 thuộc chi Đoàn DH03SP Được trao tặng giấy khen Đồn trường ĐH Nơng Lâm - Đã đạt thành tích học tập với điểm trung bình chung học kỳ VII 7,13 báo cáo đề tài 9,56 - Ý định nghề nghiệp: nguyện vọng làm cơng ty, xí nghiệp trồng trước mắt với điều kiện làm giáo viên trường THPT Võ Thị Sáu (Huyện Đất Đỏ) TP.HCM, ngày 11 tháng 05 năm 2007 Người viết Nguyễn Thị Trang ... nghiên cứu Vai trò giáo viên chủ nhiệm tư vấn tâm lý học sinh 1.6 Nhiệm vụ nghiên cứu Tìm hiểu khó khăn tâm lý mà học sinh thường gặp Tìm hiểu vai trò tư vấn tâm lý cho học sinh giáo viên chủ nhiệm. .. quan trọng tư vấn tâm lý cho học sinh vai trò giáo viên chủ nhiệm tư vấn tâm lý cho học sinh trường Từ đó, đề xuất phương cách để nâng cao hiệu tư vấn tâm lý giáo viên chủ nhiệm 1.5 Đối tư ng nghiên... trách nhiệm quản lý lớp, gần gũi với em học sinh làm gì? Đây vấn đề xúc vấn đề mà quan tâm, nên chọn đề tài “ Tìm hiểu vai trò giáo viên chủ nhiệm tư vấn tâm lý học sinh số trường trung học phổ
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC SINH Ở MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG , TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC SINH Ở MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn