“THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BIÊN HÕA, TỈNH ĐỒNG NAI”

82 75 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:56

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “THỰC TRẠNG XÂY DỰNG ÁP DỤNG BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BIÊN HÕA, TỈNH ĐỒNG NAI” Sinh viên thực Mã số sinh viên Lớp Khóa Chuyên ngành :Nguyễn Hữu Thục Uyên :09135168 :DH09TB :2009-2013 :Quản lý thị trƣờng bất động sản TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng 08 năm 2013 TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI BẤT ĐỘNG SẢN NGUYỄN HỮU THỤC UYÊN “THỰC TRẠNG XÂY DỰNG ÁP DỤNG BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀNTHÀNH PHỐ BIÊN HÕA, TỈNH ĐỒNG NAI” Giáo viên hƣớng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Ánh Bộ mơn Chính sách Pháp luật Trƣờng Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh (Ký tên: ) Ngày tháng 08 năm 2013 i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập, nghiên cứu thực đề tài, em nhận đƣợc giúp đỡ vô to lớn quý thầy cô trƣờng Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, gia đình bạn bè Em xin đặc biệt gửi lời cảm ơn cô giáo- Th.S Nguyễn Thị Ngọc Ánh cô giáoKS Trần Thị Việt Hòa, vơ biết ơn hƣớng dẫn tận tình, ân cần dạy, ln theo sát nhắc nhở nên em hồn thành đề tài Em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tất thầy cô Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM ân cần dạy bảo cho em suốt năm qua Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh, chị Trung tâm Kỹ thuật Địa nhà đất tỉnh Đồng Nai đặc biệt gửi lời cảm ơn đến chị Nguyễn Thị Bích Phƣợng – Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Điạ nhà đất tỉnh Đồng Nai ln nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp thơng tin giúp em hồn thành Báo cáo Cảm ơn ngƣời bạn thân thiết ln bên cạnh, góp ý giúp đỡ bổ sung kiến thức cho mình, chúc bạn tốt nghiệp với kết tốt thành công ! Cuối cùng, em xin đƣợc cảm ơn lần đến cô giáo- Th.S Nguyễn Thị Ngọc Ánh cô giáo- KS Trần Thị Việt Hòa, em cảm ơn nhiều Em chúc hai cô sức khỏe hạnh phúc ! Nguyễn Hữu Thục Uyên, Khóa 35, Khoa Quản lý đất đai Thị trƣờng Bất động sản, Trƣờng Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh ii CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc -oOo - ĐƠN XIN XÁC NHẬN THỰC TẬP Họ tên sinh viên : NGUYỄN HỮU THỤC UYÊN MSSV: 09135168 Sinh viên chuyên ngành: Quản Lý Đất Đai Bất Động Sản Khóa : 2009 – 2013 Nơi thực tập: Trung tâm Kỹ thuật địa Nhà đất tỉnh Đồng Nai Địa chỉ: Đƣờng Đồng Khởi, phƣờng Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai Tên chuyên đề: “Thực trạng xây dựng áp dụng bảng giá đất địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai” Thời gian thực tập: từ ngày 05/03/2013 đến ngày 05/05/2013 Nay tơi làm đơn kính trình lên cơng ty xác nhận cho tơi hồn thành thực tập công ty Tôi xin chân thành cảm ơn! Kính đơn TP.HCM, ngày 08 tháng 08 năm 2013 Ký tên NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP iii TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hữu Thục Uyên, Lớp DH09TB, Khoa Quản lý đất đai Bất động sản, Trƣờng Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Chun đề: “Thực trạng xây dựng áp dụng bảng giá đất địa bàn thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai” Giáo viên hƣớng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Bộ mơn Chính sách Pháp luật, Khoa Quản lí đất đai Bất động sản, Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Nội dung tóm tắt: Ở Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nƣớc đại diện chủ sở hữu thống quản lý công cụ: quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất, kinh tế tài pháp luật Trong thực tế, công tác xây dựng bảng giá đất xác định giá trị đất đai cho hoạt động quản lý Nhà nƣớc cần có bƣớc cải thiện Với chuyên đề “Thực trạng xây dựng áp dụng bảng giá đất địa bàn thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai”, ngƣời nghiên cứu thơng qua số liệu phân tích riêng địa bàn thành phố Biên Hòa để đƣa nhận xét chung phản ánh thực trạng giá đất bảng giá đất thị trƣờng; thực trạng áp dụng bảng giá đất công tác quản lý đất đai nhằm góp phần hồn thiện cơng tác xây dựng bảng giá đất, nhƣ việc áp dụng bảng giá đất vào mục đích khác Nhằm đạt đƣợc mục tiêu đề ra, trình nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu sau: Phƣơng pháp phân tích định tính; phƣơng pháp điều tra liệu thị trƣờng; phƣơng pháp thu thập tài liệu, số liệu; phƣơng pháp chuyên gia; phƣơng pháp thống kê; phƣơng pháp kế thừa; phƣơng pháp định giá Đề tài đạt đƣợc kết định Từ nguồn thông tin điều tra thu thập đƣợc, kết hợp phân tích, nhận xét để điểm hợp lý chƣa hợp lý xây dựng bảng giá đất; nhận xét biến động giá đất thời gian vừa qua; mức giá đất phân bố địa bàn thành phố Biên Hòa; đồng thời phân tích, so sánh chênh lệch giá đất chuyển nhƣợng thị trƣờng với giá đất Nhà nƣớc quy định Thực trạng áp dụng bảng giá đất cho việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp với số tiền thu đƣợc khoảng 3.270 triệu đồng vào tháng 6/2013, lũy kế tháng 6/2013 21.300 triệu đồng; thu tiền sử dụng đất vào khoảng 1,8 tỷ đồng bồi thƣờng bị thu hồi đất Từ kết nghiên cứu, đề tài hy vọng đóng góp ý kiến giúp hồn thiện cơng tác xây dựng bảng giá đất, giúp Nhà nƣớc quản lý đất đai hiệu để thực xây dựng giá đất theo chế thị trƣờng, phát triển vững mạnh kinh tế tƣơng lai iv MỤC LỤC Trang tựa i Lời cám ơn ii Đơn xác nhận thực tập iii Tóm tắt iv Mục lục v Danh sách hình vii Danh sách bảng viii Danh sách từ viết tắt ix MỞ ĐẦU * Đặt vấn đề * Mục tiêu nghiên cứu * Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu * Ý nghĩa thực tiễn đề tài Phần TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan đất đai 1.1.1 Khái niệm đất đai 1.1.2 Đặc trƣng đất đai 1.2 Tổng quan giá đất 1.2.1 Một số khái niệm liên quan đến giá đất 1.2.2 Sơ lƣợc phƣơng pháp xác định giá đất 1.3 Khung giá đất, bảng giá đất, nguyên tắc xây dựng bảng giá đất 12 1.3.1 Khung giá đất 12 1.3.2 Bảng giá đất 12 1.3.3 Nguyên tắc xây dựng bảng giá đất 12 1.4 Cơ sở pháp lý vấn đề nghiên cứu 12 1.5 Khái quát địa bàn nghiên cứu 13 1.6 Nội dung phƣơng pháp nghiên cứu 15 1.6.1 Nội dung nghiên cứu 15 1.6.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 15 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 16 2.1 Công tác xây dựng bảng giá đất tỉnh Đồng Nai qua năm 16 v 2.1.1Các bảng giá đất đƣợc ban hành áp dụng địa bàn 16 2.1.2 Bảng giá đất năm 2013 18 2.2 Bảng giá đất địa bàn thành phố Biên Hòa 28 2.3 Tƣơng quan giá quy định so với giá chuyển nhƣợng thực tế 30 2.3.1 Điều tra giá đất chuyển nhƣợng 30 2.3.2 Tổng hợp giá đất thị trƣờng 32 2.3.3 So sánh giá đất Nhà nƣớc quy định với giá đất chuyển nhƣợng thực tế 35 2.4 Thực trạng áp dụng bảng giá đất công tác quản lý đất đai 40 2.4.1 Áp dụng việc tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 40 2.4.2 Áp dụng việc thu tiền sử dụng đất 42 2.4.3 Áp dụng tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thƣờng Nhà nƣớc thu hồi đất 44 2.5 Đánh giá bảng giá đất việc áp dụng bảng giá thực tiễn 49 2.5.1 Về quy định xây dựng bảng giá đất 49 2.5.2 Về công tác xây dựng bảng giá đất 50 2.5.3 Các mức giá đƣợc ban hành 51 2.5.4 Chênh lệch giá chuyển nhƣợng giá Nhà nƣớc quy định 51 2.5.5 Về áp dụng bảng giá công tác quản lý đất đai 51 KẾT LUẬN 53 KHUYẾN NGHỊ 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 1: Sơ đồ xây dựng bảng giá đất năm 2013 Hình 2: Biểu đồ biểu diễn mức giá địa bàn thành phố năm 2013 Hình 3: Sơ đồ biểu diễn thay đổi vùng giá trị qua năm 2009-2013 Hình 4: Biểu đồ biến động giá theo năm Hình 5: Biểu đồ biến động giá cao nhất, giá thấp qua năm 2009-2013 Hình 6: Biểu đồ biểu diễn chênh lệch giá chuyển nhƣợng giá quy định DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 1: Các bảng giá đất đƣợc ban hành áp dụng tỉnh Đồng Nai Bảng 2: Thống kê sơ đặc điểm đƣờng giao thông Bảng 3: Thống kê quy mô diện tích đất Bảng 4: Bảng tổng hợp vị trí đất phi nơng nghiệp Bảng 5: Bảng tổng hợp mức giá đất năm 2013 Bảng : Sự thay đổi số vùng giá trị qua năm Bảng 7: Số lƣợng phiếu điều tra phƣờng năm 2013 Bảng 8: Giá điều tra thực tế số tuyến đƣờng Bảng 9: So sánh mức chênh lệch tỷ lệ chênh lệch giá Nhà nƣớc giá chuyển nhƣợng Bảng 10: Bảng tổng hợp thông tin bồi thƣờng, hỗ trợ số hộ gia đình DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT TN&MT : Tài nguyên môi trƣờng PNN : Phi nông nghiệp QĐ : Quyết định VT : Vị trí BĐS : Bất động sản UBND : Ủy ban nhân dân vii viii Chuyên ngành Quản lý thị trường BĐS SVTH: Nguyễn Hữu Thục Uyên MỞ ĐẦU * Đặt vấn đề Định giá đất có vai trò quan trọng cơng tác quản lý phát triển thị trƣờng Định giá đất sở để Nhà nƣớc quản lý tài đất đai Quản lý tài đất đai khơng đơn quản lý giá đất, quản lý khoản thu từ đất để tăng ngân sách cho Nhà nƣớc, mà cơng cụ để Nhà nƣớc khuyến khích sử dụng đất cách tiết kiệm, hợp lý, hiệu Giá đất cầu nối quan trọng mối quan hệ Đất đai- Thị trƣờng- Sự quản lý Nhà nƣớc, giá đất rõ ràng thể đƣợc tính minh bạch thị trƣờng giúp hoạt động kinh tế liên quan đến đất đai đƣợc thực tốt hơn; ngồi giá đất để đánh giá mức độ công phân phối đất đai, để quy định nghĩa vụ ngƣời sử dụng đất nhƣ điều chỉnh quan hệ đất đai theo quy hoạch pháp luật Từ cho thấy, việc định giá xây dựng nên bảng giá đất quan trọng công tác quản lý đất đai theo chế thị trƣờng Tuy nhiên, bảng giá đất lúc phát huy hết vai trò Khung giá loại đất Chính phủ quy định đến thấp nhiều so với giá giao dịch thị trƣờng, mức giá bảng giá loại đất xa cách giá thực tế chuyển nhƣợng thị trƣờng gây khó khăn cơng tác quản lý Nhà nƣớc Việc quy định giá đất bảng giá Nhà nƣớc ban hành thấp đƣa đến nhiều hệ lụy nhƣ gây thất thu ngân sách, khó khăn công tác quản lý giá khai thác nguồn lực đất đai Đồng thời, gây khó khăn cơng tác thu hồi, giải phóng mặt bằng, mang đến thiệt thòi xúc cho ngƣời sử dụng đất bị thu hồi đất đai Vì vậy, việc xây dựng hệ thống quản lý giá đất để tính giá đất phục vụ cho đa mục đích nêu thật cần thiết Đó lí tơi chọn đề tài “Thực trạng xây dựng áp dụng bảng giá đất địa bàn thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai” nhằm rõ thực trạng áp dụng bảng giá đất đề xuất hƣớng công tác xây dựng bảng giá đất * Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá mức độ phù hợp bảng giá đất với thực tiễn áp dụng bảng giá đất công tác quản lý đất đai nhằm đề xuất hƣớng công tác xây dựng bảng giá đất * Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Giá thị trƣờng giá theo quy định bảng giá đất; bảng giá đất tỉnh Đồng Nai qua năm 2009 đến 2013 27 Đƣờng Lê Thoa 28 Đƣờng Lữ Mành - Đoạn 1: từ đƣờng CMT (đƣờng bên hơng Trƣờng Mầm Non Thanh Bình) đến đƣờng CMT (đƣờng bên hông Chi cục Thuế) - Đoạn 2: từ đƣờng Trần Minh Trí giáp đoạn 29 Đƣờng Lƣơng Văn Nho - Đoạn tƣ̀ đƣờng Nguyễn Ái Quốc đến giáp đƣờng vào cƣ xá Tỉnh đội - Đoạn tƣ̀ đƣờng vào cƣ xá Tỉnh đội đế n ngã rẽ giáp đƣờng Hồ Hòa 30 Đƣờng Lý Thƣờng Kiê ̣t 31 Đƣờng Lý Văn Sâm 32 Đƣờng Nguyễn Ái Quốc - Đoạn từ giáp tỉnh Bình Dƣơng đến đƣờng Nguyễn Tri Phƣơng (phƣờng Bửu Hòa) - Đoạn từ cầu Hóa An đế n giáp Trung tâm Hội nghị Tổ chức kiện tỉnh Đồng Nai - Đoạn tƣ̀ Trung tâm Hội nghị Tổ chức kiện tỉnh Đồng Nai đến ngã Tân Phong - Đoạn tƣ̀ ngã Tân Phong đến công viên 30/4 (bên trái: hẻm Đền Thánh Hiếu; bên phải: hẻm chợ nhỏ khu phố 4) 33 Đƣờng Nguyễn Bảo Đức 34 Đƣờng Nguyễn Hiề n Vƣơng - 8.000 8.000 8.000 8.000 - 8.000 8.000 8.000 8.000 - 6.000 6.000 6.000 6.000 7.000 7.000 7.000 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000 13.600 15.000 15.000 15.000 15.000 - 8.000 8.000 8.000 8.000 4.500 5.000 5.000 5.000 5.000 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 - 7.000 7.000 7.000 7.000 11.000 14.000 14.000 14.000 14.000 6.000 - 35 Đƣờng Nguyễn Thành Đồng 36 Đƣờng Nguyễn Thành Phƣơng 37 Đƣờng Nguyễn Thái Học - 8.000 8.000 15.000 8.000 8.000 15.000 8.000 8.000 15.000 8.000 8.000 15.000 14.200 18.100 16.000 18.100 16.000 18.100 16.000 18.100 16.000 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 17.400 10.000 20.000 14.000 20.000 14.000 20.000 14.000 20.000 14.000 4.000 7.000 7.000 7.000 7.000 - 7.000 7.000 7.000 7.000 - 7.000 7.000 7.000 7.000 - 5.000 5.000 5.000 5.000 - 5.000 5.000 5.000 5.000 46 Đƣờng Nguyễn Văn Ký 47 Đƣờng Nguyễn Văn Nghĩa 4.500 5.800 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 48 Đƣờng Nguyễn Văn Tiên 2.000 3.500 3.500 3.500 3.500 49 Đƣờng Nguyễn Văn Tỏ - Đoạn từ Quốc lộ 51 đến trụ sở UBND phƣờng Long Bin ̀ h Tân 4.000 7.000 7.000 7.000 7.000 38 Đƣờng Nguyễn Thị Giang 39 Đƣờng Nguyễn Thị Hiền 40 Đƣờng Nguyễn Thị Tồn 41 Đƣờng Nguyễn Traĩ - Đoạn tƣ̀ đƣờng Cách Ma ̣ng Tháng đến đƣờng Nguyễn Thị Hiền - Đoạn tƣ̀ đƣờng Nguyễn Thi ̣Hiề n đế n đƣờng Nguyễn Văn Trị Đƣờng Nguyễn Tri Phƣơng (tƣ̀ đƣờng Nguyễn Ái Quốc đế n cầu 42 Ghềnh) 43 Đƣờng Nguyễn Văn A 44 Đƣờng Nguyễn Văn Hoa - Đoạn từ đƣờng Phạm Văn Thuận đến UBND phƣờng Thống Nhất - Đoạn từ UBND phƣờng Thống Nhất đến đƣờng Võ Thị Sáu 45 Đƣờng Nguyễn Văn Hoài 5.500 - Đoa ̣n tƣ̀ UBND phƣờng Long Bin ̀ h Tân đế n giáp xã An Hòa 50 Đƣờng Nguyễn Văn Trị - Đoạn từ Nguyễn Thái Học đến đƣờng Phan Chu Trinh 2.400 4.000 4.000 4.000 4.000 12.700 15.000 15.000 15.000 15.000 - Đoạn từ đƣờng Phan Chu Trinh đến đƣờng Nguyễn Ái Quốc 51 Đƣờng Nguyễn Văn Trỗi 10.000 - 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 - 6.000 8.000 6.000 8.000 6.000 8.000 6.000 8.000 10.900 16.000 16.000 16.000 16.000 16.500 18.000 18.000 18.000 18.000 11.000 12.000 12.000 12.000 12.000 10.000 8.700 15.000 10.000 15.000 10.000 15.000 10.000 15.000 10.000 - 10.000 12.000 10.000 12.000 10.000 12.000 10.000 12.000 7.800 13.000 13.000 13.000 13.000 5.800 8.000 8.000 8.000 8.000 7.500 10.000 10.000 10.000 10.000 52 Đƣờng Phạm Thị Nghĩa 53 Đƣờng Phạm Văn Khoai 54 Đƣờng Phạm Văn Thuận 55 Đƣờng Phan Chu Trinh - Đoạn tƣ̀ đƣờng Nguyễn Văn Tri ̣đế n đƣờng CMT8 - Đoạn tƣ̀ đƣờng CMT8 đến đƣờng Phan Đình Phùng 56 Đƣờng Phan Đình Phùng 57 Đƣờng Phan Trung 58 Đƣờng Quang Trung - Đoạn từ đƣờng CMT8 đến đƣờng Phan Chu Trinh - Đoạn từ Phan Chu Trinh đến đƣờng Lê Thánh Tôn 59 Quốc lộ - Đoạn từ hẻm bên hông giáo xứ Hà Nội (bên phải) - hẻm đền Thánh Hiếu (bên trái) đến hết chợ Thái Bình - Đoạn tƣ̀ chơ ̣ Thái Biǹ h đế n giáp huyện Trảng Bom 60 Quố c lô ̣ 51 - Đoạn từ ngã ba Vũng Tàu đế n cầu Đen 8.000 - Đoạn từ cầu Đen đến hết ranh giới phƣờng Long Bình Tân 61 Đƣờng Trần Minh Trí 62 Đƣờng Trầ n Q́ c Toản 5.500 10.000 6.000 12.000 6.000 12.000 6.000 12.000 6.000 12.000 - Đoạn tƣ̀ đƣờng Phạm Văn Thuận đế n cầu Bông Hồng - Đoạn tƣ̀ cầu Bông Hồng đế n đƣờng Vũ Hồng Phô 8.300 5.000 13.000 10.000 13.000 10.000 13.000 10.000 13.000 10.000 5.000 - 8.000 3.500 8.000 3.500 8.000 3.500 8.000 3.500 4.000 10.000 6.000 6.000 12.000 8.000 6.000 12.000 8.000 6.000 12.000 8.000 6.000 12.000 8.000 - 4.000 4.000 4.000 4.000 68 Đƣờng Võ Tánh 69 Đƣờng Võ Thi ̣Sáu - Đoa ̣n tƣ̀ đƣờng CMT8 đến đƣờng Hà Huy Giáp 10.000 14.000 14.000 14.000 14.000 7.500 12.000 12.000 12.000 12.000 - Đoa ̣n tƣ̀ đƣờng Hà Huy Giáp đế n đƣờng Phạm Văn Thuận 70 Đƣờng Võ Trƣờng Toản 71 Đƣờng Vũ Hồng Phô 10.000 6.000 15.000 3.500 8.000 15.000 3.500 8.000 15.000 3.500 8.000 15.000 3.500 8.000 7.800 13.000 13.000 13.000 13.000 5.800 5.000 10.000 6.000 10.000 6.000 10.000 6.000 10.000 6.000 - Đoạn từ đƣờng Vũ Hồng Phô đế n hết đƣờng Trần Quốc Toản 63 Đƣờng Trần Văn Ơn 64 Đƣờng Trần Văn Xã 65 Đƣờng Trịnh Hoài Đức 66 Đƣờng Trƣơng Định 67 Đƣờng Trƣơng Quyền (đƣờng cũ) 72 Xa lộ Hà Nội - Đoạn từ hẻm bên hông giáo xứ Hà Nội (bên phải) - hẻm chợ nhỏ khu phố (bên trái) đến cầu Sập - Đoạn từ cầu Sập đến hết ranh giới tỉnh Đồng Nai 73 Đƣờng từ Huỳnh Văn Lũy đến hết chung cƣ phƣờng Hòa Bình 74 75 76 77 78 79 80 Đƣờng vào Miễu Bình Thiền (từ đƣờng Nguyễn Ái Quốc đến đƣờng Võ Trƣờng Toản) Đƣờng (KCN Biên Hòa 1): đoạn từ đƣờng đến xa lộ Hà Nội Đƣờng (KCN Biên Hòa 1): từ cầu ơng Gia đến đƣờng 11 ( KCN Biên Hòa 1) Đƣờng ( đƣờng khu công nghiệp) Đƣờng 11 (KCN Biên Hòa 1): đoạn từ xa lộ Hà Nội đến đƣờng (KCN Biên Hòa 1) Đƣờng vào Ngân hàng KCN: đoạn từ đƣờng 11 (KCN Biên Hòa 1) đến xí nghiệp gỗ Long Bình Các đƣờng thuộc khu chợ Long Bình Tân (KP1) 81 Đƣờng Phúc Lâm 82 Đƣờng vào Đền thánh Martin 83 Đƣờng vào Nhà máy nƣớc Thiện Tân - Đoạn từ Quốc lộ đến giáp đƣờng vào Đền thánh Martin - Đoạn từ đƣờng vào Đền thánh Martin đến giáp ranh Nhà máy nƣớc Thiện Tân - Đoạn từ Nhà máy nƣớc Thiện Tân đến ngã giáp ranh Huyện Vĩnh cửu - Đoạn từ ngã giáp ranh Huyện Vĩnh cửu đến hết ranh giới Thành phố Biên Hòa 84 Đƣờng xóm phƣờng Tân Biên 85 Đƣờng từ trƣờng tiểu học Trảng Dài đến ngã tƣ Cây Sung - 6.000 6.000 6.000 6.000 3.300 5.500 5.500 5.500 5.500 2.500 5.000 5.000 5.000 5.000 - - CT CT 4.500 7.500 7.500 7.500 7.500 3.700 4.000 4.000 4.000 4.000 4.800 8.000 8.000 8.000 8.000 3.500 2.000 7.000 5.500 7.000 5.500 7.000 5.500 7.000 5.500 7.500 3.500 5.500 - - 5.500 5.500 5.500 - - 4.000 4.000 4.000 - - 2.500 2.500 2.500 - - 1.500 1.500 1.500 3.000 5.500 6.000 6.000 6.000 - - 3.000 3.000 3.000 86 Đƣờng từ trƣờng tiểu học Trảng Dài đến ngã tƣ Phú Thọ - Đoạn từ trƣờng tiểu học Trảng Dài đến Ngã tƣ trƣờng Nguyễn Khuyến - Đoạn từ Ngã tƣ trƣờng Nguyễn Khuyến đến Ngã tƣ Phú Thọ Đƣờng từ cầu Săn Máu đến đƣờng Trần Văn Xã (chợ nhỏ Trảng Dài) - Từ ngã tƣ Phú Thọ; chợ nhỏ (giáp đƣờng Trần Văn Xã) - bán kính hƣớng: 200m - Đoạn lại Đƣờng nối tiếp từ đƣờng Trần Văn Xã qua văn phòng KP4 đến 88 đƣờng từ trƣờng tiểu học Trảng Dài đến Ngã tƣ Cây Sung - Đoạn từ đƣờng Trần Văn Xã đến ngã ba Tƣ Lô (đầu hẻm 1, tổ 17) - Đoạn lại 89 Đƣờng từ ngã ba văn phòng KP4 đến ngã ba Thanh Hóa - 87 Đƣờng từ xa lộ Hà Nội đến sân vận động Đồng Nai (từ Xa lộ Hà 90 Nội qua Cô nhi viện, qua khu dân cƣ Đinh Thuận , trƣờng Đinh Tiên Hoàng) - Đoạn từ Xa lộ Hà Nội đến trƣờng Đinh Tiên Hoàng - Đoạn từ trƣờng Đinh Tiên Hoàng đến sân vận động 91 Đƣờng vào giáo xứ Bùi Thƣợng (từ Xa lộ Hà Nội đến nghĩa trang giáo xứ Bùi Thƣợng) - - 3.500 3.500 3.500 3.000 3.000 3.000 4.000 4.000 4.000 3.000 3.000 3.000 - - - - - 4.500 - - - - - - - - 3.000 3.000 7.000 6.000 - - - - 5.000 Phụ lục 2: Chênh lệch giá đất Nhà nƣớc quy định giá đất chuyển nhƣợng thị trƣờng STT Tên đƣờng VT Giá đất Nhà nƣớc 2013 (1000đ/m2) Giá đất thị trƣờng (1000đ/m2) Mức chênh lệch (1000đ/m2) Tỷ lệ chênh lệch % Đƣờng Trần Văn Xã 3.200 3.600 400 88,9% Đƣờng từ cầu Săn Máu đến đƣờng Trần Văn Xã: (Từ ngã tƣ Phú Thọ; chợ nhỏ (giáp đƣờng Trần Văn Xã) bán kính hƣớng: 200m) 3.000 3.600 600 83,3% Đƣờng từ trƣờng tiểu học Trảng Dài đến ngã tƣ Phú Thọ: (Đoạn từ Ngã tƣ trƣờng Nguyễn Khuyến đến Ngã tƣ Phú Thọ) 3.000 4.900 1.900 61,2% Đƣờng từ trƣờng tiểu học Trảng Dài đến ngã tƣ Phú Thọ: (Đoạn từ Ngã tƣ trƣờng Nguyễn Khuyến đến Ngã tƣ Phú Thọ) 3.000 4.900 1.900 61,2% Đƣờng từ trƣờng tiểu học Trảng Dài đến ngã tƣ Phú Thọ: (Đoạn từ Ngã tƣ trƣờng Nguyễn Khuyến đến Ngã tƣ Phú Thọ) 3.000 3.700 700 81,1% Đƣờng Đồ ng Khở i: (Đoạn tƣ̀ đƣờng vào công ty Trấn Biên đế n giáp huyê ̣n Viñ h Cƣ̉u) 4.000 7.300 3.300 54,8% Đƣờng từ trƣờng tiểu học Trảng Dài đến ngã tƣ Phú Thọ: (Đoạn từ trƣờng tiểu học Trảng Dài đến Ngã tƣ trƣờng Nguyễn Khuyến) 2.500 3.500 1.000 71,4% Đƣờng từ trƣờng tiểu học Trảng Dài đến ngã tƣ Phú Thọ: (Đoạn từ trƣờng tiểu học Trảng Dài đến Ngã tƣ trƣờng Nguyễn Khuyến) 2.500 5.900 3.400 42,4% Đƣờng từ trƣờng tiểu học Trảng Dài đến ngã tƣ Phú Thọ: (Đoạn từ trƣờng tiểu học Trảng Dài đến Ngã tƣ trƣờng Nguyễn Khuyến) 2.500 4.000 1.500 62,5% 10 Đƣờng từ trƣờng tiểu học Trảng Dài đến ngã tƣ Phú Thọ: (Đoạn từ trƣờng tiểu học Trảng Dài đến Ngã tƣ trƣờng Nguyễn Khuyến) 3.500 5.700 2.200 61,4% 11 Đƣờng Đồ ng Khởi (Đoạn tƣ̀ cầu Đồ ng Khởi đế n đƣờng Nguyễn Văn Tiên) 3.200 3.800 600 84,2% 12 Đƣờng Đồ ng Khởi (Đoạn tƣ̀ cầu Đồ ng Khởi đế n đƣờng Nguyễn Văn Tiên) 2.500 3.600 1.100 69,4% 13 Đƣờng Đồ ng Khởi (Đoạn tƣ̀ cầu Đồ ng Khởi đế n đƣờng Nguyễn Văn Tiên) 3.200 3.800 600 84,2% 14 Đƣờng Nguyễn Ái Quốc (Đoạn tƣ̀ ngã Tân Phong đến công viên 30/4 (bên trái: hẻm Đền Thánh Hiếu; bên phải: hẻm chợ nhỏ khu phố 4) 3.200 4.300 1.100 74,4% 15 Đƣờng Nguyễn Ái Quốc (Đoạn tƣ̀ ngã Tân Phong đến công viên 30/4 (bên trái: hẻm Đền Thánh Hiếu; bên phải: hẻm chợ nhỏ khu phố 4) 3.200 5.100 1.900 62,7% 16 Đƣờng Đồ ng Khởi (Đoạn tƣ̀ xa lô ̣ Hà Nô ̣i đế n cầu Đồng Khởi) 6.000 12.000 6.000 50% 17 Đƣờng Đồ ng Khởi (Đoạn tƣ̀ xa lô ̣ Hà Nô ̣i đế n cầu Đồng Khởi) 6.000 10.600 4.600 56,6% 18 Đƣờng Đồ ng Khở i (Đoạn tƣ̀ xa lô ̣ Hà Nô ̣i đế n cầu Đồng Khởi) 6.000 9.700 3.700 61,9% 19 Đƣờng Đồ ng Khởi (Đoạn tƣ̀ xa lô ̣ Hà Nô ̣i đế n cầu Đồng Khởi) 6.000 9.500 3.500 63,2% 20 Đƣờng Bùi Trọng Nghĩa (Đoạn tƣ̀ ngã ba xăng khu phố đến Trƣờng tiểu học Trảng Dài) 2.700 3.200 500 84,4% 21 Đƣờng Bùi Trọng Nghĩa (Đoạn tƣ̀ ngã ba xăng khu phố đến Trƣờng tiểu học Trảng Dài) 2.700 3.600 900 75% 22 Đƣờng Bùi Trọng Nghĩa (Đoạn tƣ̀ ngã ba xăng khu phố đến Trƣờng tiểu học Trảng Dài) 2.100 2.800 700 75% 23 Đƣờng Bùi Trọng Nghĩa (Đoạn tƣ̀ đƣờng Đồ ng Khởi đến ngã xăng khu phố - phƣờng Trảng Dài) 7.000 8.100 1.100 86,4% 24 Đƣờng Bùi Trọng Nghĩa (Đoạn tƣ̀ đƣờng Đồ ng Khởi đến ngã xăng khu phố - phƣờng Trảng Dài) 2.900 3.500 600 82,9% 25 Đƣờng Bùi Trọng Nghĩa (Đoạn tƣ̀ đƣờng Đồ ng Khởi đến ngã xăng khu phố - phƣờng Trảng Dài) 3.800 4.300 500 88,4% 26 Đƣờng Bùi Trọng Nghĩa (Đoạn tƣ̀ đƣờng Đồ ng Khởi đến ngã xăng khu phố - phƣờng Trảng Dài) 2.900 4.100 1.200 70,7% 27 Đƣờng Bùi Trọng Nghĩa (Đoạn tƣ̀ đƣờng Đồ ng Khởi đến ngã xăng khu phố - phƣờng Trảng Dài) 2.900 3.000 100 96,7% 28 Đƣờng Bùi Trọng Nghĩa (Đoạn tƣ̀ đƣờng Đồ ng Khởi đến ngã xăng khu phố - phƣờng Trảng Dài) 3.800 4.100 300 92,7% 29 Đƣờng Bùi Trọng Nghĩa (Đoạn tƣ̀ đƣờng Đồ ng Khởi đến ngã xăng khu phố - phƣờng Trảng Dài) 3.800 4.100 300 92,7% 30 Đƣờng Bùi Trọng Nghĩa (Đoạn tƣ̀ đƣờng Đồ ng Khởi đến ngã xăng khu phố - phƣờng Trảng Dài) 2.900 4.300 1.400 67,4% 31 Đƣờng Bùi Trọng Nghĩa (Đoạn tƣ̀ đƣờng Đồ ng Khởi đến ngã xăng khu phố - phƣờng Trảng Dài) 2.900 3.100 200 93,5% 32 Đƣờng Bùi Trọng Nghĩa (Đoạn tƣ̀ đƣờng Đồ ng Khởi đến ngã xăng khu phố - phƣờng Trảng Dài) 7.000 9.500 2.500 73,7% 33 Đƣờng Trần Văn Xã 2.500 3.500 1.000 71,4% 34 Xa lộ Hà Nội (đoạn từ cầu Sập đến hết ranh giới tỉnh Đồng Nai) 2.000 2.500 500 80% 35 Đƣờng Hồng Bá Bích 3.900 6.300 2.400 61,9% 36 Đƣờng Hồng Bá Bích 3.900 5.900 2.000 66,1% 37 Đƣờng Hồng Bá Bích 3.900 7.000 3.100 55,7% 38 Đƣờng Hồng Bá Bích 7.000 11.000 4.000 63,6% 39 Đƣờng Hồng Bá Bích 7.000 11.000 4.000 63,6% 40 Đƣờng Hồng Bá Bích 7.000 15.900 8.900 44% 41 Đƣờng Hồng Bá Bích 1.700 3.800 2.100 44,7% 42 Đƣờng Hồng Bá Bích 3.900 7.900 4.000 49,4% 43 Đƣờng Hồng Bá Bích 2.800 4.000 1.200 70% 44 Đƣờng Bùi Văn Hòa 8.000 15.500 7.500 51,6% 45 Đƣờng Bùi Văn Hòa 3.200 10.500 7.300 30,5% 46 Đƣờng Bùi Văn Hòa 2.500 3.800 1.300 65,8% 47 Đƣờng Bùi Văn Hòa 2.500 5.000 2.500 50% 48 Đƣờng Bùi Văn Hòa 3.200 7.100 3.900 45,1% 49 Đƣờng Bùi Văn Hòa 3.200 9.900 6.700 32,3% 50 Đƣờng Bùi Văn Hòa 8.000 11.400 3.400 70,2% 51 Xa lộ Hà Nội (đoạn từ cầu Sập đến hết ranh giới tỉnh Đồng Nai) 4.100 5.500 1.400 74,5% 52 Xa lộ Hà Nội (đoạn từ cầu Sập đến hết ranh giới tỉnh Đồng Nai) 4.100 5.400 1.300 75,9% 53 Xa lộ Hà Nội (đoạn từ cầu Sập đến hết ranh giới tỉnh Đồng Nai) 4.100 5.600 1.500 73,2% 54 Đƣờng Nguyễn Văn Tỏ (đoạn từ UBND phƣờng LBT đến giáp xã An Hòa) 1.300 3.700 2.400 35,1% 55 Đƣờng Nguyễn Văn Tỏ (đoạn từ Quốc lộ 51 đến UBND phƣờng LBT) 3.400 7.000 3.600 48,6% 56 Đƣờng Nguyễn Văn Tỏ (đoạn từ Quốc lộ 51 đến UBND phƣờng LBT) 2.500 3.100 600 80,6% 57 Đƣờng Châu Văn Lồng 5.000 9.200 4.200 54,3% 58 Quốc lộ 51 (đoạn từ cầu Đen đến hết ranh giới phƣờng LBT) 2.900 7.000 4.100 41,4% 59 Đƣờng Châu Văn Lồng 5.000 10.000 5.000 50% 60 Quốc lộ 51 (đoạn từ ngã ba Vũng Tàu đến cầu Đen) 4.100 13.500 9.400 30,4% 61 Xa lộ Hà Nội (đoạn từ cầu Sập đến hết ranh giới tỉnh Đồng Nai) 2.900 6.200 3.300 46,8% 62 Quốc lộ 51 (đoạn từ ngã ba Vũng Tàu đến cầu Đen) 3.200 3.500 300 91,4% 63 Quốc lộ 51 (đoạn từ ngã ba Vũng Tàu đến cầu Đen) 4.100 5.000 900 82% 64 Quốc lộ 51 (đoạn từ ngã ba Vũng Tàu đến cầu Đen) 10.000 17.400 7.400 57,5% 65 Đƣờng Châu Văn Lồng 3.200 5.900 2.700 54,2% 66 Quốc lộ 51 (đoạn từ cầu Đen đến hết ranh giới phƣờng LBT) 2.900 9.000 6.100 32,2% 67 Quốc lộ 51 (đoạn từ cầu Đen đến hết ranh giới phƣờng LBT) 6.000 16.000 10.000 37,5% 68 Quốc lộ 51 (đoạn từ cầu Đen đến hết ranh giới phƣờng LBT) 2.900 9.000 6.100 32,2% 69 Đƣờng Châu Văn Lồng 3.200 5.400 2.200 59,3% 70 Đƣờng Nguyễn Văn Tỏ (đoạn từ Quốc lộ 51 đến UBND phƣờng LBT) 2.500 3.600 1.100 69,4% 71 Đƣờng Nguyễn Văn Tỏ (đoạn từ Quốc lộ 51 đến UBND phƣờng LBT) 3.400 5.000 1.600 68% 72 Đƣờng Nguyễn Văn Tỏ (đoạn từ UBND phƣờng LBT đến giáp xã An Hòa) 1.900 3.600 1.700 52,8% 73 Đƣờng Nguyễn Văn Tỏ (đoạn từ Quốc lộ 51 đến UBND phƣờng LBT) 3.400 6.400 3.000 53,1% 74 Đƣờng Nguyễn Văn Tỏ (đoạn từ Quốc lộ 51 đến UBND phƣờng LBT) 7.000 9.900 2.900 70,7% 75 Đƣờng Nguyễn Văn Tỏ (đoạn từ UBND phƣờng LBT 1.900 5.900 4.000 32,2% đến giáp xã An Hòa) 76 Đƣờng Nguyễn Văn Tỏ (đoạn từ Quốc lộ 51 đến UBND phƣờng LBT) 7.000 10.100 3.100 69,3% 77 Đƣờng Nguyễn Văn Tỏ (đoạn từ Quốc lộ 51 đến UBND phƣờng LBT) 7.000 9.700 2.700 72,2% 78 Đƣờng Nguyễn Văn Tỏ (đoạn từ UBND phƣờng LBT đến giáp xã An Hòa) 4.000 8.100 4.100 49,4% ... NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN NGUYỄN HỮU THỤC UYÊN “THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀNTHÀNH PHỐ BIÊN HÕA, TỈNH ĐỒNG NAI” Giáo viên... lý giá đất để tính giá đất phục vụ cho đa mục đích nêu thật cần thiết Đó lí tơi chọn đề tài “Thực trạng xây dựng áp dụng bảng giá đất địa bàn thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai” nhằm rõ thực trạng. .. QUẢ NGHIÊN CỨU 2.1 Công tác xây dựng bảng giá đất tỉnh Đồng Nai qua năm 2.1.1Các bảng giá đất đƣợc ban hành áp dụng địa bàn Công tác xây dựng bảng giá đất địa bàn tỉnh Sở Tài chủ trì thực từ
- Xem thêm -

Xem thêm: “THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BIÊN HÕA, TỈNH ĐỒNG NAI” , “THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BIÊN HÕA, TỈNH ĐỒNG NAI”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn