ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC DIỆT CỎ DẠI TRÊN RUỘNG LÚA SẠ CỦA THUỐC GF3163 XỬ LÝ Ở 12 NGÀY SAU SẠ TẠI ĐỨC HUỆ LONG AN

73 98 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:17

i ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC DIỆT CỎ DẠI TRÊN RUỘNG LÚA SẠ CỦA THUỐC GF-3163 XỬ LÝ Ở 12 NGÀY SAU SẠ TẠI ĐỨC HUỆ - LONG AN Tác giả TRƢƠNG QUỐC LÂM Giáo viên hƣớng dẫn: TS VÕ THỊ THU OANH KS NGUYỄN HỮU TRÚC Tp Hồ Chí Minh, tháng 8/2013 ii LỜI CẢM TẠ Con xin cảm ơn ba, má thành viên gia đình ủng hộ mặt tài lẫn tinh thần giúp cho hoàn thành năm học Em xin cảm ơn Ban Giám hiệu trƣờng Đại Học Nông Lâm, Ban chủ nhiệm khoa quý thầy cô khoa Nông Học tạo cho em môi trƣờng học tập tốt để em tiếp cận đƣợc kiến thức chuyên ngành có đủ điều kiện làm đề tài tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn trân thành tới thầy Nguyễn Hữu Trúc, cô Võ Thị Thu Oanh tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ em hồn thành khố luận Cảm ơn công ty DOW Argosciences tài trợ kinh phí cho thí nghiệm Bên cạnh đó, để thực đề tài em nhận đƣợc nhiều giúp đỡ bạn DH09BV Khơng có giúp đỡ, động viên ngƣời em hoàn thành tốt đề tài đạt kết nhƣ nay, em xin chân thành cảm ơn Sinh viên Trƣơng Quốc Lâm iii TÓM TẮT Trƣơng Quốc Lâm, 2013 Đề tài “ đánh giá hiệu lực diệt cỏ ruộng lúa sạ thuốc GF-3163 xử lý 12 ngày sau sạ vụ hè thu 2013 Đức Huệ- Long An” đƣợc tiến hành ấp vinh, xã Mỹ Thạnh Tây, Đức Huệ, Lonh An, thời gian từ tháng đến tháng năm 2013 Thí nghiệm đƣợc bố trí theo kiểu khối đầy đủ hồn tồn ngâu nhiên với nghiệm thức (5 nghiệm thức xử lý thuốc nghiệm thức đối chứng không xử lý thuốc) lần lặp lại, ô sở 20m2 Kết thu đƣợc + Về thành phần mật số cỏ dại ruộng thí nghiệm: Trên ruộng thí nghiệm diện lồi cỏ dại, có lồi cỏ dại thuộc nhóm cỏ chác lác hòa Trong cỏ chác có mật số cao 234,5 cây/m2, chiếm khoảng 97,4% ruộng thí nghiệm Còn cỏ lồng vực có mật số khoảng 6,3 cây/m2, chiếm khoảng 2,6% cỏ ruộng lúa thí nghiệm + Về hiệu lực diệt cỏ nghiệm thức thí nghiệm: - Đối với cỏ chác: thuốc GF-3163 ( 20 g a.i./ha) có hiệu lực diệt cỏ khoảng 68,1%, liều lƣợng 30 g a i./ha hiệu lực diệt cỏ khoảng 91,6%, liều lƣợng 40 g a.i./ha hiệu lực diệt cỏ khoảng 99% Thuốc GF-2978 (40 g a.i./ha) có hiệu lực diệt cỏ khoảng 78,4% Thuốc Topshot 60 OD (72 g a.i./ha) có hiệu lực diệt cỏ khoảng 33,6% - Đối với cỏ lồng vực: thuốc GF-3163 ( 20 g a.i./ha) có hiệu lực diệt cỏ khoảng 52,5%, liều lƣợng 30 g a i./ha hiệu lực diệt cỏ khoảng 58,2%, liều lƣợng 40 g a.i./ha diệt hồn tồn cỏ lồng vực Thuốc GF-2978 (40 g a.i./ha) có hiệu lực diệt cỏ khoảng 61,9% Thuốc Topshot 60 OD (72 g a.i./ha) có hiệu lực diệt cỏ khoảng 100% iv + Về ngộ độc thuốc lúa nghiệm thức thí nghiệm Thuốc GF-3163 xử lý liều lƣợng 20 g a.i./ha gây ngộ độc nhẹ cho lúa cấp Khi tăng liều lƣợng thuốc GF-3163 lên 30 g a.i./ha 40 g a.i./ha gây ngộ độc cho lúa cấp ngộ độc thuốc GF-2978 (40 g a.i./ha) ngày sau xử lý thuốc Riêng thuốc Topshot 60 OD (72 g a.i./ha) không gây ngộ độc cho lúa + Về suất lúa nghiệm thức thí nghiệm: Các nghiệm thức xử lý thuốc GF-3163 liều lƣợng cho suất cao từ 4,809 tấn/ha trở lên Hai nghiệm thức xử lý thuốc GF-2978 (40 g a.i./ha) Topshot 60 OD (72 g a.i./ha) có suất đạt lần lƣợt 4,516 tấn/ha 3,697 tấn/ha Riêng nghiệm thức đối chứng có suất thấp đạt 1,109 tấn/ha v Mục lục TRANG TỰA i TÓM TẮT iii Kết thu đƣợc iii Mục lục v DANH SÁCH BẢNG x DANH SÁCH CÁC HÌNH xi Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.2.3 Giới hạn đề tài Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Sơ lƣợc cỏ dại 2.1.1 Một số định nghĩa cỏ dại 2.1.2 Phân loại cỏ dại 2.1.2.1 Phân loa ̣i theo chu kỳ sinh trƣởng 2.1.2.2 Phân loa ̣i theo điạ hiǹ h vi 2.1.2.3 Phân loa ̣i theo phƣơng thức sống 2.1.2.4 Phân loa ̣i theo hiǹ h thái 2.1.3 Tác hại cỏ dại 2.1.4 Một số đặc điểm cỏ dại 2.1.4.1 Miên trạng cỏ dại (Tính ngủ nghỉ cỏ dại) 2.1.4.2 Sự phát tán cỏ dại 2.1.4.3 Sự chống chịu cỏ dại môi trƣờng sống 2.1.4.4 Cỏ dại giữ đƣợc sức nẩy mầm lâu 2.1.4.5 Hạt cỏ dại dễ rụng có nhiều hình thức lan truyền 2.2 Các loại cỏ dại phổ biến đồng ruộng 10 2.3 Mối quan hệ cỏ dại trồng 11 2.4 Các biện pháp phòng trừ cỏ dại 11 2.4.1 Một số biện pháp canh tác 12 2.4.1.1 Làm đất 12 2.4.1.2 Trồng che bóng 12 2.4.1.3 Quản lý nƣớc 12 2.4.1.4 San phẳng mặt ruộng 13 2.4.1.5 Thời gian trồng phù hợp 13 2.4.2 Biện pháp nhổ cỏ tay 13 2.4.3 Biện pháp hóa học 14 vii 2.5 Sơ lƣợc giá trị tình hình sản xuất lúa 16 2.5.1 Giá trị lúa 16 2.5.1.1 Giá trị dinh dƣỡng 17 2.5.1.2 Giá trị sử dụng 17 2.5.1.3 Giá trị thƣơng mại 18 2.5.2 Tình hình sản xuất lúa gạo giới Việt Nam 18 2.5.2.1 Tình hình sản xuất lúa gạo giới 18 2.5.2.2 Tình hình sản xuất lúa gạo Việt Nam 19 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 20 3.1 Điều kiện thí nghiệm 20 3.1.1 Địa điểm thí nghiệm 20 3.1.2 Thời gian thí nghiệm 20 3.1.3 Điều kiện thời tiết khí hậu 20 3.2 Vật liệu thí nghiệm 21 3.2.1 Giống 21 3.2.2 Phân bón 21 3.2.3 Các thuốc dụng cụ sử dụng thí nghiệm 21 3.3 Phƣơng pháp thí nghiệm 22 3.3.1 Các nghiệm thức thí nghiệm 22 3.3.2 Bố trí thí nghiệm 22 viii 3.3.3 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 23 3.3.4 Kỹ thật canh tác 24 3.4 Nội dung nghiên cứu tiêu theo dõi 25 3.4.1 Xác định thành phần, mật số mức độ phổ biến lồi cỏ dại ruộng thí nghiệm 25 3.4.2 Xác định hiệu lực diệt cỏ dại loại thuốc thí nghiệm ruộng lúa 26 3.4.2.1 Ảnh hƣởng thuốc thí nghiệm đến mật số trọng lƣợng cỏ tƣơi loài cỏ dại 26 3.4.2.2 Hiệu lực diệt cỏ thuốc thí nghiệm 26 3.4.3 Ảnh hƣởng loại thuốc thí nghiệm đến sinh trƣởng suất lúa 27 3.4.3.1 Đánh giá độc tính thuốc lúa 27 3.4.3.2 Chiều cao lúa (cm) 27 3.4.3.3 Đếm số nhánh/m2 28 3.4.3.4 Các yếu tố cấu thành suất 28 3.5 Xử lý số liệu 28 Chƣơng KẾT QUẢ THẢO LUẬN 29 4.1 Thành phần, mật số phổ biến lồi cỏ dại ruộng thí nghiệm 29 4.2 Xác định hiệu lực diệt cỏ loại thuốc thí nghiệm ruộng lúa sạ 31 4.2.1 Ảnh hƣởng loa ̣i th́ c thí nghiê ̣m đế n mâ ̣t sớ trọng lƣợng cỏ tƣơi loại cỏ dại 31 4.2.2 Hiệu lực diệt cỏ dại loại thuốc 33 ix 4.3.1 Đánh giá độc tính thuốc lúa 36 4.3.3 Ảnh hƣởng thuốc thí nghiệm đến yếu tố cấu thành suất lúa suất lúa 40 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 44 5.1 Kết luận 44 5.2 Đề nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LUC THỐNG KÊ 47 x DANH SÁCH BẢNG Bảng 3.3 Bảng phân cấp mức độ ngộ độc thuốc cỏ lúa 23 Bảng 4.1 Thành phần, mật số phổ biến loài cỏ dại ruộng thí nghiệm 29 Bảng 4.2 Ảnh hƣởng của th́ c thí nghiê ̣m đế n mâ ̣t số cỏ dại 31 Bảng 4.3 Ảnh hƣởng thuốc thí nghiệm đến trọng lƣợng tƣơi loài cỏ 32 Bảng 4.4 Hiệu lực diệt cỏ dại thuốc thí nghiệm tính theo mật số cỏ 33 Bảng 4.5 Hiệu lực diệt cỏ dại thuốc thí nghiệm tính theo trọng lƣợng cỏ tƣơi 34 Bảng 4.6 Mức độ ngộ độc thuốc cỏ lúa nghiệm thức thí nghiệm 37 Bảng 4.7 Ảnh hƣởng thuốc thí nghiệm đến chiều cao số nhánh lúa 39 Bảng 4.8 Ảnh hƣởng thuốc thí nghiệm đến số hạt lép lúa 40 Bảng 4.9 Ảnh hƣởng thuốc thí nghiệm đến số bơng/m2, trọng lƣợng 1000 hạt lúa suất lý thuyết 42 Bảng 4.10 Ảnh hƣởng thuốc thí nghiệm dến suất lúa thực thu 43 48 Mật số cỏ lồng vực Variable 3: MSCG A N A L Y S I S O F Degrees of Source Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.47 0.156 0.44 0.7246 NT 7.13 1.426 4.06 0.0157 15 5.27 0.351 0.21 0.208 14 5.06 0.361 Error Non-additivity Residual 0.58 -Total 23 12.86 -Grand Mean= 1.425 Grand Sum= Coefficient of Variation= 34.200 Total Count= 41.58% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.3510 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.8929 at alpha = 0.050_ Original Order Ranked Order Mean = 1.500 B Mean = 2.475 Mean = 1.475 B Mean = 1.500 B Mean = 0.7000 B Mean = 1.475 B Mean = 1.350 B Mean = 1.350 B Mean = 1.050 B Mean = 1.050 B Mean = 2.475 Mean = 0.7000 B A A 24 49 Trọng lƣợng cỏ chác Variable 3: TLCC A N A L Y S I S O F Degrees of Source Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob -LLL 137.20 45.734 2.03 NT 1513.57 302.715 13.47 15 337.12 22.475 27.49 27.486 14 309.64 22.117 Error Non-additivity Residual 0.1522 0.0000 1.24 -Total 23 1987.90 -Grand Mean= 13.958 Grand Sum= Coefficient of Variation= 335.000 Total Count= 33.96% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 22.48 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 9.878 at alpha = 0.010_ Original Order Ranked Order Mean = 10.98 BCD Mean = 25.85 A Mean = 7.750 CD Mean = 20.50 AB Mean = 2.125 D Mean = 16.55 ABC Mean = 16.55 ABC Mean = 10.98 BCD Mean = 20.50 AB Mean = 7.750 CD Mean = 25.85 A Mean = 2.125 D 24 50 Trọng lƣợng lồng vực Variable 3: TL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 1.26 0.421 0.45 0.7220 NT 74.97 14.995 15.99 0.0000 Error 15 14.06 0.938 Non-additivity 3.42 3.416 4.49 Residual 14 10.65 0.761 -Total 23 90.30 -Grand Mean= 2.642 Grand Sum= 63.400 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 36.65% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.9380 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.018 at alpha = 0.010_ Original Order Ranked Order Mean = 3.625 B Mean = 5.800 Mean = 2.850 B Mean = 3.625 Mean = 0.7000 C Mean = 2.850 Mean = 2.175 BC Mean = 2.175 Mean = 0.7000 C Mean = 0.7000 Mean = 5.800 A Mean = 0.7000 A B B BC C C 51 Hiệu lực tính theo mật độ cỏ chác Variable 3: hlmscc A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1663.31 554.435 1.63 0.2354 nt 6355.21 1588.802 4.66 0.0168 Error 12 4091.53 340.961 Non-additivity 882.67 882.674 3.03 Residual 11 3208.85 291.714 -Total 19 12110.04 -Grand Mean= 62.470 Grand Sum= 1249.400 Total Count= 20 Coefficient of Variation= 29.56% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 341.0 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 28.45 s_ = 9.233 at alpha = 0.050 x_ Original Order Ranked Order Mean = 56.38 AB Mean = 85.90 Mean = 74.18 A Mean = 74.18 Mean = 85.90 A Mean = 62.85 Mean = 62.85 A Mean = 56.38 Mean = 33.05 B Mean = 33.05 A A A AB B 52 Hiệu lực thuốc tính theo mật số cỏ lồng vực Variable 3: HLMSCG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 2238.61 746.204 1.69 0.2213 NT 8393.86 2098.466 4.76 0.0156 Error 12 5289.57 440.798 Non-additivity 1198.81 1198.810 3.22 Residual 11 4090.76 371.888 -Total 19 15922.05 -Grand Mean= 65.060 Grand Sum= 1301.200 Total Count= 20 Coefficient of Variation= 32.27% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 440.8 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 32.35 s_ = 10.50 at alpha = 0.050 x_ Original Order Ranked Order Mean = 46.45 B Mean = 90.00 Mean = 46.33 B Mean = 90.00 Mean = 90.00 A Mean = 52.53 Mean = 52.53 B Mean = 46.45 Mean = 90.00 A Mean = 46.33 A A B B B 53 Hiệu lực thuốc tính theo trọng lƣợng cỏ chác Variable 3: hltlcc A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 88.49 29.497 0.09 0.9665 nt 6942.95 1735.737 5.05 0.0128 Error 12 4124.73 343.727 Non-additivity 174.86 174.862 0.49 Residual 11 3949.87 359.079 -Total 19 11156.17 Grand Mean= 60.440 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1208.800 Total Count= 30.67% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 343.7 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 28.56 s_ = 9.270 at alpha = 0.050 x_ Original Order Ranked Order Mean = 64.93 ABC Mean = 86.15 Mean = 72.18 AB Mean = 72.18 Mean = 86.15 A Mean = 64.93 Mean = 43.83 BC Mean = 43.83 Mean = 35.13 C Mean = 35.13 A AB ABC BC C 20 54 Hiệu lực thuốc tính theo trọng lƣợng cỏ lồng vực Variable 3: HLTL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 751.69 250.563 1.36 0.3016 NT 5155.17 1288.792 7.00 0.0038 Error 12 2209.64 184.137 Non-additivity 214.38 214.381 1.18 Residual 11 1995.26 181.387 -Total 19 8116.50 -Grand Mean= 71.090 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1421.800 Total Count= 19.09% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 184.1 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 29.31 s_ = 6.785 at alpha = 0.010 x_ Original Order Ranked Order Mean = 51.95 B Mean = 90.00 Mean = 57.70 B Mean = 90.00 Mean = 90.00 A Mean = 65.80 Mean = 65.80 AB Mean = 57.70 Mean = 90.00 A Mean = 51.95 A A AB B B 20 55 Chiều cao Variable 3: CCC A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 15.63 5.212 1.65 0.2201 NT 24.78 4.956 1.57 0.2283 Error 15 47.36 3.158 Non-additivity 11.33 11.334 4.40 Residual 14 36.03 2.574 -Total 23 87.78 -Grand Mean= 94.142 Grand Sum= 2259.400 Coefficient of Variation= 1.89% Means for variable (CCC) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 95.450 94.150 93.367 93.600 Means for variable (CCC) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 94.675 94.675 94.250 93.900 92.075 95.275 Total Count= 24 56 Số nhánh hữu hiệu Variable 3: SNHH A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 15816.83 5272.278 1.25 0.3277 NT 181291.00 36258.200 8.58 0.0005 Error 15 63410.67 4227.378 Non-additivity 2168.28 2168.276 0.50 Residual 14 61242.39 4374.456 -Total 23 260518.50 -Grand Mean= 396.750 Grand Sum= Coefficient of Variation= 9522.000 Total Count= 16.39% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 4227 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 135.5 at alpha = 0.010_ Original Order Ranked Order Mean = 432.0 A Mean = 455.0 Mean = 429.5 A Mean = 433.8 Mean = 455.0 A Mean = 432.0 Mean = 433.8 A Mean = 429.5 Mean = 426.8 A Mean = 426.8 Mean = 203.5 B Mean = 203.5 A A A A A B 24 57 SỐ NHÁNH VÔ HIỆU Variable 3: SNVH A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 2034.33 678.111 1.10 0.3810 NT 3395.83 679.167 1.10 0.4015 Error 15 9275.17 618.344 Non-additivity 234.10 234.103 0.36 Residual 14 9041.06 645.790 Total 23 14705.33 Grand Mean= 74.833 Grand Sum= 1796.000 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 33.23% Means for variable (SNVH) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 82.333 81.667 75.833 59.500 Means for variable (SNVH) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 80.000 86.000 91.750 65.500 67.250 58.500 58 Số hạt Variable 3: SHC A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 138.92 46.307 0.99 0.4242 NT 1541.90 308.381 6.59 0.0020 Error 15 701.73 46.782 Non-additivity 129.85 129.847 3.18 Residual 14 571.89 40.849 -Total 23 2382.56 -Grand Mean= 47.550 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1141.200 Total Count= 14.38% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 46.78 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 14.25 at alpha = 0.010_ Original Order Ranked Order Mean = 52.22 A Mean = 53.20 Mean = 52.65 A Mean = 53.15 Mean = 53.15 A Mean = 52.65 Mean = 53.20 A Mean = 52.22 Mean = 42.20 AB Mean = 42.20 Mean = 31.88 B Mean = 31.88 A A A A AB B 24 59 SỐ HẠT LÉP Variable 3: SHL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 121.86 40.621 2.07 0.1477 NT 74.40 14.880 0.76 0.5942 Error 15 294.81 19.654 Non-additivity 60.00 60.003 3.58 Residual 14 234.81 16.772 -Total 23 491.07 -Grand Mean= 23.583 Grand Sum= 566.000 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 18.80% Means for variable (SHL) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 22.467 20.583 24.750 26.533 Means for variable (SHL) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 24.300 23.250 21.175 22.525 26.900 23.350 60 Trọng lƣợng 1000 hạt Variable 3: TL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 6.95 2.317 1.52 0.2502 NT 1.67 0.335 0.22 0.9485 Error 15 22.88 1.525 Non-additivity 1.39 1.391 0.91 Residual 14 21.49 1.535 -Total 23 31.50 -Grand Mean= 28.075 Grand Sum= Coefficient of Variation= Means for variable for each level Var Var Value Mean 27.967 27.833 27.533 28.967 Means for variable for each level Var Var Value Mean 27.850 28.200 27.750 27.950 28.550 28.150 673.800 4.40% (TL) of variable (LLL): (TL) of variable (NT): Total Count= 24 61 Năng suất lý thuyết Variable 3: NSLT A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 1.51 0.502 0.34 0.7960 NT 69.86 13.973 9.49 0.0003 Error 15 22.08 1.472 Non-additivity 0.24 0.241 0.15 Residual 14 21.84 1.560 -Total 23 93.45 -Grand Mean= 5.447 Grand Sum= 130.734 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 22.27% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 1.472 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.528 at alpha = 0.010_ Original Order Ranked Order Mean = 6.310 A Mean = 6.675 Mean = 6.400 A Mean = 6.400 Mean = 6.675 A Mean = 6.360 Mean = 6.360 A Mean = 6.310 Mean = 5.149 A Mean = 5.149 Mean = 1.789 B Mean = 1.789 A A A A A B 62 Năng suất thực tế Variable 3: NSTT A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.22 0.073 0.09 0.9652 NT 48.80 9.760 11.81 0.0001 Error 15 12.40 0.827 Non-additivity 0.32 0.325 0.38 Residual 14 12.08 0.863 -Total 23 61.42 -Grand Mean= 4.085 Grand Sum= Coefficient of Variation= 98.047 Total Count= 22.26% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.8270 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.895 at alpha = 0.010_ Original Order Ranked Order Mean = 4.809 A Mean = Mean = 5.054 A Mean = Mean = 5.326 A Mean = Mean = 4.516 A Mean = Mean = 3.697 A Mean = Mean = 1.109 B Mean = 5.326 5.054 4.809 4.516 3.697 1.109 A A A A A B 24
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC DIỆT CỎ DẠI TRÊN RUỘNG LÚA SẠ CỦA THUỐC GF3163 XỬ LÝ Ở 12 NGÀY SAU SẠ TẠI ĐỨC HUỆ LONG AN , ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC DIỆT CỎ DẠI TRÊN RUỘNG LÚA SẠ CỦA THUỐC GF3163 XỬ LÝ Ở 12 NGÀY SAU SẠ TẠI ĐỨC HUỆ LONG AN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn