KHẢO SÁT SỰ SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT 10 GIỐNG BẮP NẾP (Zea mays var. ceratina Kulesh.) VỤ XUÂN 2013 TẠI HUYỆN CAI LẬY TỈNH TIỀN GIANG

92 31 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT SỰ SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT 10 GIỐNG BẮP NẾP (Zea mays var ceratina Kulesh.) VỤ XUÂN 2013 TẠI HUYỆN CAI LẬY -TỈNH TIỀN GIANG Họ tên sinh viên: NGUYỄN TRUNG HIẾU Ngành: NƠNG HỌC Niên khóa: 2009 - 2013 Tháng 08/2013 i KHẢO SÁT SỰ SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT 10 GIỐNG BẮP NẾP (Zea mays var ceratina Kulesh.) VỤ XUÂN 2013 TẠI HUYỆN CAI LẬY -TỈNH TIỀN GIANG Tác giả NGUYỄN TRUNG HIẾU Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sƣ ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn: TS TRẦN THỊ DẠ THẢO KS VĂN HỮU TÀI Tháng 08/2013 ii LỜI CẢM ƠN Con xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến cha mẹ sinh thành dưỡng dục, tạo điều kiện tốt cho theo học hồn thành khóa học Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến cô Trần Thị Dạ Thảo tận tình hướng dẫn, bảo em suốt trình làm đề tài hoàn thành luận văn Em xin cảm ơn Ban Giám hiệu, Ban chủ nhiệm Khoa thầy cô Khoa Nông học trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy, cung cấp kiến thức tạo điều kiện thuận lợi để em thực đề tài Xin gửi lời cảm ơn đến chú, anh công ty Cổ phần giống trồng Miền Nam bạn động viên, giúp đỡ hỗ trợ suốt thời gian thực đề tài Tp Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2013 Sinh viên Nguyễn Trung Hiếu iii TÓM TẮT Đề tài “ Khảo sát sinh trưởng, phát triển, suất phẩm chất mười giống bắp nếp (Zea mays var certain Kulesh.) vụ Xuân 2013 huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang” tiến hành xã Bình Phú – huyện Cai Lậy – Tiền Giang từ tháng 01/2013 đến tháng 03/2013 nhằm chọn giống bắp có suất cao, phẩm chất tốt, đổ ngã, nhiễm sâu bệnh nhẹ phù hợp với điều kiện sinh thái vùng Thí nghiệm gồm giống bắp nếp (NSSC11216, NSSC11123, NSSC11503, NSSC11414, NSSC11236, NSSC11121, NSSC11084, NSSC11077, NSSC11425) MILKY 36 giống đối chứng bố trí theo kiểu khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên đơn yếu tố ba lần lặp lại, nghiệm thức giống Kết thí nghiệm cho thấy, Các giống bắp nếp thí nghiệm có thời gian từ gieo đến chín sữa tương đối ngắn (61 – 64 ngày) Các giống tham gia thí nghiệm có sức sinh trưởng khỏe, chống đổ ngã Các giống tham gia thí nghiệm nhiễm sâu đục thân, sâu đục bắp bệnh khô vằn nhẹ Năng suất thực thu trái tươi khơng có bi cao NSSC11121, NSSC11425 Năng suất thực thu trái tươi khơng có bi đạt cao giống NSSC11425 Hai giống bắp nếp triển vọng NSSC11425, NSSC11123 có suất cao phẩm chất tốt iv MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iiiv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viiiiii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ xi MỞ ĐẦU Chƣơng 1TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giới thiệu bắp 1.1.1 Nguồn gốc lịch sử phát triển 1.1.2 Phân bố 1.1.3 Đặc điểm thực vật học bắp 1.1.4 Yêu cầu sinh thái bắp 1.1.5 Nhu cầu dinh dưỡng bắp 1.1.5.1 Nhu cầu đạm (N) 2.1.5.2 Nhu cầu lân (P) 1.1.5.3 Nhu cầu Kali (K) 1.1.5.4 Nhu cầu phân hữu 1.1.6 Công dụng bắp 1.1.6.1 Bắp làm lương thực cho người 1.1.6.2 Bắp làm thức ăn gia súc, gia cầm 1.1.6.3 Bắp làm thực phẩm thuốc chữa bệnh 1.1.6.4 Bắp cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp 1.2 Tình hình sản xuất bắp giới Việt Nam 1.2.1 Thế giới 1.2.2 Việt Nam 10 v Trang 1.3 Kết nghiên cứu sử dụng giống bắp nước 11 1.3.1 Một số kết nghiên cứu giới 11 1.3.2 Một số kết nghiên cứu Việt Nam 13 Chƣơng 2VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 16 2.1 Điều kiện tự nhiên 16 2.1.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 16 2.1.2 Đặc điểm đất trước thí nghiệm 16 2.1.3 Điều kiện khí hậu 17 2.2 Vật liệu thí nghiệm 17 2.3 Phương pháp thí nghiệm 18 2.3.1 Kiểu thí nghiệm 18 2.3.2 Qui mơ thí nghiệm 18 2.3.3 Các tiêu phương pháp theo dõi 19 2.3.3.1 Thời gian sinh trưởng 19 2.3.3.2 Động thái tốc độ 19 2.3.3.3 Diện tích số diện tích 19 2.3.3.4 Chiều cao 20 2.3.3.5 Đặc điểm hình thái 20 2.3.3.6 Khối lượng chất khô tốc độ tích lũy chất khơ 20 2.3.3.7 Tình hình sâu bệnh hại 20 2.3.3.8 Đặc điểm hình thái trái 21 2.3.3.9 Các yếu tố cấu thành suất suất trái tươi 22 2.3.3.10 Phẩm chất 22 2.4 Các biện pháp kỹ thuật 22 2.5 Chương trình máy tính 23 Chƣơng 3KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 24 3.1 Thời gian sinh trưởng 24 3.1.1 Giai đoạn mọc mầm 24 3.1.2 Giai đoạn tung phấn phun râu 24 3.1.3 Giai đoạn chín sữa 25 vi 3.1.4 Thời gian chênh lệch tung phấn phun râu 26 3.2 Các tiêu sinh trưởng 26 3.2.1 Động thái tốc độ tăng trưởng chiều cao 26 3.2.1.1 Động thái tăng trưởng chiều cao 26 3.2.1.2 Tốc độ tăng trưởng chiều cao 28 3.2.2 Động thái tốc độ 29 3.2.2.1 Động thái 30 3.2.2.2 Tốc độ 31 3.2.3 Diện tích số diện tích 33 3.2.3.1 Diện tích 33 3.2.3.2 Chỉ số diện tích 34 3.3 Đặc điểm hình thái 36 3.3.1 Chiều cao thân 36 3.3.2 Chiều cao đóng trái 37 3.3.3 Tỉ lệ chiều cao đóng trái chiều cao thân 37 3.3.4 Đường kính thân 37 3.3.5 Tỉ lệ đổ ngã 38 3.3.6 Số trái hữu hiệu 38 3.4 Tình hình sâu bệnh hại 38 3.4.1 Sâu đục thân 38 3.4.2 Sâu đục bắp 39 3.4.3 Bệnh khô vằn 39 3.5 Đặc điểm trái giống bắp nếp thí nghiệm 40 3.5.1 Chiều dài trái 40 3.5.2 Chiều dài kết hạt 40 3.5.3 Đường kính trái 41 3.5.4 Đường kính lõi 41 3.5.5 Số hạt hàng 42 3.5.6 Số hàng trái 42 3.5.7 Độ che kín bắp 42 vii 3.6 Khối lượng chất khô tốc độ tích lũy chất khơ 43 3.6.1 Khối lượng chất khô 43 3.6.2 Tốc độ tích lũy chất khơ 43 3.7 Các yếu tố cấu thành suất suất trái tươi 44 3.7.1 Khối lượng trung bình trái có bi khơng có bi 44 3.7.2 Năng suất lý thuyết có bi khơng có bi 44 3.7.3 Năng suất thực thu có bi khơng có bi 45 3.8 Phẩm chất giống bắp nếp thí nghiệm 46 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 48 4.1 Kết luận 48 4.2 Đề nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤ LỤC 51 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CCĐB Chiều cao đóng bắp CCC Chiều cao CSB Chỉ số bệnh FAO Food and Agriculture Organization KL Khối lượng LAI Chỉ số diện tích LLL Lần lặp lại Đ/C Đối chứng NSG Ngày sau gieo NSLT Năng suất lý thuyết NSTT Năng suất thực thu NT Nghiệm thức TLB Tỷ lệ bệnh TLĐN Tỷ lệ đổ ngã ix DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1: Lượng tổng tích ơn nhóm bắp theo vĩ độ khác Bảng 1.2: Thành phần hóa học thân lõi bắp (% CK) Bảng 1.3: Diện tích, suất sản lượng bắp giới giai đoạn 2006 2011 Bảng 1.4: Tình hình sản xuất bắp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2011 11 Bảng 2.1: Thành phần lý hóa tính đất thí nghiệm Cai Lậy - Tiền Giang 16 Bảng 2.2: Số liệu khí tượng thủy văn Tiền Giang thời gian thí nghiệm 17 Bảng 2.3: Ký hiệu 10 giống bắp nếp thí nghiệm 18 Bảng 3.1: Thời gian sinh trưởng phát dục 10 giống bắp nếp thí nghiệm vụ Xuân 2013 Cai Lậy – Tiền Giang 25 Bảng 3.2: Chiều cao (cm) 10 giống bắp nếp thí nghiệm vụ Xuân 2013 Cai Lậy – Tiền Giang 27 Bảng 3.3: Tốc độ tăng trưởng chiều cao (cm/cây/ngày) 10 giống bắp nếp thí nghiệm vụ Xuân 2013 Cai Lậy – Tiền Giang 28 Bảng3.4: Số (lá/cây) 10 giống bắp nếp thí nghiệm vụ Xuân 2013 Cai Lậy – Tiền Giang 31 Bảng 3.5: Tốc độ (lá/cây/ngày) 10 giống bắp nếp thí nghiệm vụ Xuân 2013 Cai Lậy – Tiền Giang 32 Bảng 3.6: Diện tích (dm2/cây) 10 giống bắp nếp thí nghiệm vụ Xuân 2013 Cai Lậy – Tiền Giang 33 Bảng 3.7: Chỉ số diện tích (m2 lá/ m2 đất) 10 giống bắp nếp thí nghiệm vụ Xuân 2013 Cai Lậy – Tiền Giang 35 Bảng 3.8: Đặc điểm thân 10 giống bắp nếp thí nghiệm vụ Xuân 2013 Cai Lậy – Tiền Giang 36 Bảng3.9: Tình hình sâu bệnh hại 10 giống bắp nếp thí nghiệm vụ Xuân 2013 Cai Lậy - Tiền Giang 39 66 s_ = 0.3328 at alpha = 0.050 x _&k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 24.34 24.42 25.23 23.30 20.27 21.57 25.92 23.45 24.46 25.52 BC BC AB Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean D F E A CD BC A 10 = = = = = = = = = = 25.92 25.52 25.23 24.46 24.42 24.34 23.45 23.30 21.57 20.27 A A AB BC BC BC CD D E F 3.4.3 Giai đoạn 45 NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 12.32 6.160 0.62 0.5507 NT 665.64 73.960 7.41 0.0002 Error 18 179.73 9.985 Non-additivity 0.38 0.381 0.04 Residual 17 179.35 10.550 -Total 29 857.69 -Grand Mean= 56.163 Grand Sum= Coefficient of Variation= 10 = = = = = = = = = = 52.25 64.36 60.97 48.90 52.28 59.04 59.54 58.62 53.46 52.22 3.4.4 Giai đoạn 59 NSG C A B D C B B B C C Total Count= 5.63% LSD value = 2.348 s_ = 0.5769 at alpha = 0.010 x _&k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 1684.900 Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order 10 = = = = = = = = = = 64.36 60.97 59.54 59.04 58.62 53.46 52.28 52.25 52.22 48.90 A B B B B C C C C D 30 67 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 15.68 7.840 0.75 0.4859 NT 601.15 66.795 6.40 0.0004 Error 18 187.79 10.433 Non-additivity 0.09 0.094 0.01 Residual 17 187.70 11.041 -Total 29 804.63 -Grand Mean= 55.178 Grand Sum= Coefficient of Variation= 10 = = = = = = = = = = 51.34 63.26 60.06 48.54 51.90 58.06 58.03 56.85 52.51 51.24 D A B E D BC BC C D D Total Count= 30 5.85% LSD value = 2.401 s_ = 0.5897 at alpha = 0.010 x _&k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 1655.350 Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 63.26 60.06 58.06 58.03 56.85 52.51 51.90 51.34 51.24 48.54 A B BC BC C D D D D E 3.5 Chỉ số diện tích 3.5.1 Giai đoạn 17 NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.00 0.001 1.38 0.2758 NT 0.05 0.006 6.31 0.0005 Error 18 0.02 0.001 Non-additivity 0.00 0.000 0.02 Residual 17 0.02 0.001 -Total 29 0.07 -Grand Mean= 0.153 Grand Sum= Coefficient of Variation= 20.24% 4.600 Total Count= 30 68 LSD value = 0.02350 s_ = 0.005774 at alpha = 0.010 x _&k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 0.2000 0.1000 0.1333 0.1667 0.2000 0.1333 0.1000 0.2000 0.1000 0.2000 A D C B A C D A D A Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.1667 0.1333 0.1333 0.1000 0.1000 0.1000 A A A A B C C D D D 3.5.2 Giai đoạn 31 NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.06 0.031 3.13 0.0679 NT 0.30 0.034 3.40 0.0129 Error 18 0.18 0.010 Non-additivity 0.03 0.026 2.97 Residual 17 0.15 0.009 -Total 29 0.54 -Grand Mean= 1.370 Grand Sum= Coefficient of Variation= 10 = = = = = = = = = = 1.400 1.400 1.467 1.333 1.167 1.233 1.467 1.333 1.400 1.500 B B A C E D A C B A Total Count= 7.26% LSD value = 0.05425 s_ = 0.01826 at alpha = 0.050 x _&k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 41.100 Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 1.500 1.467 1.467 1.400 1.400 1.400 1.333 1.333 1.233 1.167 A A A B B B C C D E 30 69 3.5.3 Giai đoạn 45 NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.03 0.016 0.50 0.6140 NT 2.13 0.237 7.42 0.0002 Error 18 0.57 0.032 Non-additivity 0.00 0.001 0.03 Residual 17 0.57 0.034 -Total 29 2.74 -Grand Mean= 3.200 Grand Sum= Coefficient of Variation= 10 = = = = = = = = = = 3.000 3.667 3.467 2.800 2.967 3.367 3.400 3.333 3.033 2.967 C A B D C B B B C C Total Count= 30 5.58% LSD value = 0.1329 s_ = 0.03266 at alpha = 0.010 x _&k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 96.000 Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 3.667 3.467 3.400 3.367 3.333 3.033 3.000 2.967 2.967 2.800 A B B B B C C C C D 3.5.4 Giai đoạn 59 NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.03 0.016 0.47 0.6333 NT 1.95 0.216 6.33 0.0005 Error 18 0.61 0.034 Non-additivity 0.00 0.000 0.01 Residual 17 0.61 0.036 -Total 29 2.59 -Grand Mean= 3.140 Grand Sum= Coefficient of Variation= 5.89% 94.200 Total Count= 30 70 LSD value = 0.4334 s_ = 0.1065 at alpha = 0.010 x _&k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 2.933 3.600 3.433 2.733 2.967 3.267 3.300 3.233 3.000 2.933 CD A AB D BCD ABC ABC ABC BCD CD Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 3.600 3.433 3.300 3.267 3.233 3.000 2.967 2.933 2.933 2.733 A AB ABC ABC ABC BCD BCD CD CD D 3.6 Đặc điểm hình thái 3.6.1 Chiều cao thân A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 23.69 11.845 0.13 0.8818 NT 6143.55 682.616 7.30 0.0002 Error 18 1683.28 93.516 Non-additivity 66.22 66.216 0.70 Residual 17 1617.07 95.122 -Total 29 7850.52 -Grand Mean= 209.393 Grand Sum= Coefficient of Variation= 10 = = = = = = = = = = 172.3 216.4 212.4 210.1 217.7 224.2 215.8 196.3 220.2 208.5 F BC BCD CD ABC A BCD E AB D Total Count= 30 4.62% LSD value = 7.187 s_ = 1.766 at alpha = 0.010 x _&k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 6281.800 Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order 10 = = = = = = = = = = 224.2 220.2 217.7 216.4 215.8 212.4 210.1 208.5 196.3 172.3 A AB ABC BC BCD BCD CD D E F 71 3.6.2 Chiều cao đóng trái A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 11.72 5.861 0.14 0.8717 NT 2316.13 257.347 6.08 0.0006 Error 18 762.40 42.356 Non-additivity 3.69 3.685 0.08 Residual 17 758.72 44.631 -Total 29 3090.25 -Grand Mean= 101.723 Grand Sum= Coefficient of Variation= 3051.700 10 = = = = = = = = = = 84.13 101.1 99.87 104.1 107.6 116.8 102.3 89.30 106.5 105.5 F CD D BCD B A BCD E B BC 30 6.40% LSD value = 4.837 s_ = 1.188 at alpha = 0.010 x _&k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Total Count= Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 116.8 107.6 106.5 105.5 104.1 102.3 101.1 99.87 89.30 84.13 A B B BC BCD BCD CD D E F 3.6.3 Tỉ lệ chiều cao đóng trái chiều cao thân A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 5.66 2.830 0.59 0.5667 NT 106.19 11.799 2.44 0.0509 Error 18 86.90 4.828 Non-additivity 0.53 0.529 0.10 Residual 17 86.37 5.081 -Total 29 198.75 -Grand Mean= 48.543 Grand Sum= Coefficient of Variation= 4.53% 1456.300 Total Count= 30 72 3.6.4 Đƣờng kính thân A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.01 0.006 0.91 0.4217 NT 0.43 0.047 6.77 0.0003 Error 18 0.13 0.007 Non-additivity 0.00 0.000 0.01 Residual 17 0.13 0.007 -Total 29 0.56 -Grand Mean= 2.439 Grand Sum= Coefficient of Variation= 10 = = = = = = = = = = 2.360 2.660 2.460 2.333 2.257 2.600 2.510 2.470 2.373 2.363 C A B C D A B B C C Total Count= 30 3.43% LSD value = 0.06218 s_ = 0.01528 at alpha = 0.010 x _&k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 73.160 Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 2.660 2.600 2.510 2.470 2.460 2.373 2.363 2.360 2.333 2.257 A A B B B C C C C D 3.2 Các đặc trƣng hình thái trái 3.7.1 Chiều dài trái A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.49 0.244 0.84 0.4498 NT 69.43 7.715 26.38 0.0000 Error 18 5.26 0.292 Non-additivity 0.13 0.133 0.44 Residual 17 5.13 0.302 -Total 29 75.19 -Grand Mean= 17.833 Grand Sum= Coefficient of Variation= 3.03% 535.000 Total Count= 30 73 LSD value = 0.4016 s_ = 0.09866 at alpha = 0.010 x _&k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 17.80 17.20 17.13 15.13 16.83 18.80 17.30 21.30 18.57 18.27 D EF EF G F Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean B E A BC C 10 = = = = = = = = = = 21.30 18.80 18.57 18.27 17.80 17.30 17.20 17.13 16.83 15.13 A B BC C D E EF EF F G 3.7.2 Chiều dài kết hạt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.30 0.152 0.62 0.5509 NT 54.23 6.025 24.38 0.0000 Error 18 4.45 0.247 Non-additivity 0.05 0.046 0.18 Residual 17 4.40 0.259 -Total 29 58.98 -Grand Mean= 16.693 Grand Sum= Coefficient of Variation= 10 = = = = = = = = = = 16.50 16.30 16.30 14.33 15.70 17.90 16.17 19.73 17.07 16.93 D D D F E B D A C C Total Count= 30 2.98% LSD value = 0.3694 s_ = 0.09074 at alpha = 0.010 x _&k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 500.800 Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 19.73 17.90 17.07 16.93 16.50 16.30 16.30 16.17 15.70 14.33 A B C C D D D D E F 74 3.2.3 Đƣờng kính trái A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.01 0.004 1.34 0.2855 NT 2.39 0.265 82.31 0.0000 Error 18 0.06 0.003 Non-additivity 0.01 0.011 3.95 Residual 17 0.05 0.003 -Total 29 2.45 -Grand Mean= 4.857 Grand Sum= Coefficient of Variation= 10 = = = = = = = = = = 4.767 4.733 4.967 5.133 4.767 4.467 5.133 4.333 5.033 5.233 E E D B E F B G C A Total Count= 30 1.17% LSD value = 0.04071 s_ = 0.01000 at alpha = 0.010 x _&k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 145.700 Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 5.233 5.133 5.133 5.033 4.967 4.767 4.767 4.733 4.467 4.333 A B B C D E E E F G 3.2.4 Dƣờng kính lõi A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.03 0.013 2.49 0.1111 NT 0.51 0.056 10.79 0.0000 Error 18 0.09 0.005 Non-additivity 0.01 0.014 2.92 Residual 17 0.08 0.005 -Total 29 0.63 -Grand Mean= 3.110 Grand Sum= Coefficient of Variation= 2.32% 93.300 Total Count= 30 75 LSD value = 0.05255 s_ = 0.01291 at alpha = 0.010 x _&k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 3.033 3.067 3.067 3.233 2.933 3.100 3.367 2.967 3.067 3.267 D CD CD B E C Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean A E CD B 10 = = = = = = = = = = 3.367 3.267 3.233 3.100 3.067 3.067 3.067 3.033 2.967 2.933 A B B C CD CD CD D E E 3.7.5 Số hàng/ trái A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.80 0.400 1.59 0.2316 NT 34.67 3.852 15.29 0.0000 Error 18 4.53 0.252 Non-additivity 0.24 0.236 0.93 Residual 17 4.30 0.253 -Total 29 40.00 -Grand Mean= 15.000 Grand Sum= Coefficient of Variation= 10 = = = = = = = = = = 14.33 16.00 14.33 14.67 14.67 15.67 14.33 14.00 14.33 17.67 CD B CD C C B CD D CD A Total Count= 3.35% LSD value = 0.3731 s_ = 0.09165 at alpha = 0.010 x _&k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 450.000 Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order 10 = = = = = = = = = = 17.67 16.00 15.67 14.67 14.67 14.33 14.33 14.33 14.33 14.00 A B B C C CD CD CD CD D 30 76 3.7.6 Số hạt/ hàng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 5.00 2.500 1.45 0.2603 NT 429.50 47.722 27.71 0.0000 Error 18 31.00 1.722 Non-additivity 0.07 0.066 0.04 Residual 17 30.93 1.820 -Total 29 465.50 -Grand Mean= 35.500 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1065.000 10 = = = = = = = = = = 32.00 33.67 35.67 26.67 38.33 37.67 37.67 38.33 34.67 40.33 F E C G B B B B D A 30 3.70% LSD value = 0.9753 s_ = 0.2396 at alpha = 0.010 x _&k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Total Count= Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 40.33 38.33 38.33 37.67 37.67 35.67 34.67 33.67 32.00 26.67 A B B B B C D E F G 3.8 Khối lƣợng chất khơ tốc độ tích lũy chất khô 3.8.1 Khối lƣợng chất khô A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 143.43 71.714 1.77 0.1984 NT 3411.45 379.049 9.37 0.0000 Error 18 728.54 40.475 Non-additivity 38.88 38.876 0.96 Residual 17 689.67 40.569 -Total 29 4283.42 -Grand Mean= 168.307 Grand Sum= Coefficient of Variation= 3.78% 5049.200 Total Count= 30 77 LSD value = 4.728 s_ = 1.162 at alpha = 0.010 x _&k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 153.6 177.7 169.1 156.7 158.8 179.9 179.9 167.6 157.0 182.8 D A B CD C A A B CD A Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 182.8 179.9 179.9 177.7 169.1 167.6 158.8 157.0 156.7 153.6 A A A A B B C CD CD D 3.8.2 Tốc độ tích lũy chất khô A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.02 0.012 0.85 0.4450 NT 0.83 0.092 6.35 0.0005 Error 18 0.26 0.015 Non-additivity 0.01 0.009 0.60 Residual 17 0.25 0.015 -Total 29 1.12 -Grand Mean= 2.627 Grand Sum= Coefficient of Variation= 10 = = = = = = = = = = 2.400 2.767 2.633 2.467 2.467 2.800 2.800 2.633 2.433 2.867 D B C D D AB AB C D A Total Count= 4.59% LSD value = 0.09102 s_ = 0.02236 at alpha = 0.010 x _&k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 78.800 Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order 10 = = = = = = = = = = 2.867 2.800 2.800 2.767 2.633 2.633 2.467 2.467 2.433 2.400 3.9 Các yếu tố cấu thành suất suất trái tƣơi 3.9.1 Khối lƣợng trung bình trái có bi A AB AB B C C D D D D 30 78 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 526.67 263.333 1.58 0.2339 NT 17853.33 1983.704 11.88 0.0000 Error 18 3006.67 167.037 Non-additivity 251.84 251.841 1.55 Residual 17 2754.83 162.049 -Total 29 21386.67 -Grand Mean= 357.333 Grand Sum= 10720.000 Coefficient of Variation= 10 = = = = = = = = = = 333.3 386.7 380.0 323.3 373.3 350.0 380.0 320.0 346.7 380.0 D A AB E B C AB E C AB 30 3.62% LSD value = 9.605 s_ = 2.360 at alpha = 0.010 x _&k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Total Count= Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 386.7 380.0 380.0 380.0 373.3 350.0 346.7 333.3 323.3 320.0 A AB AB AB B C C D E E 3.9.2 Khối lƣợng trung bình trái khơng có bi A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 46.67 23.333 0.33 0.7257 NT 6453.33 717.037 10.03 0.0000 Error 18 1286.67 71.481 Non-additivity 0.10 0.096 0.00 Residual 17 1286.57 75.681 -Total 29 7786.67 -Grand Mean= 217.333 Grand Sum= Coefficient of Variation= 3.89% 6520.000 Total Count= 30 79 LSD value = 6.284 s_ = 1.544 at alpha = 0.010 x _&k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 210.0 206.7 223.3 190.0 220.0 220.0 233.3 210.0 213.3 246.7 D D Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean C E C C B D D A 10 = = = = = = = = = = 246.7 233.3 223.3 220.0 220.0 213.3 210.0 210.0 206.7 190.0 A B C C C D D D D E 3.9.3 Năng suất thực thu trái tƣơi có bi A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 2.99 1.495 5.84 0.0111 NT 45.70 5.078 19.84 0.0000 Error 18 4.61 0.256 Non-additivity 1.23 1.232 6.20 Residual 17 3.38 0.199 -Total 29 53.30 -Grand Mean= 19.428 Grand Sum= Coefficient of Variation= 10 = = = = = = = = = = 17.95 20.62 20.38 17.86 19.95 18.98 21.02 17.69 18.98 20.85 F BC C F D E A F E AB Total Count= 30 2.60% LSD value = 0.3760 s_ = 0.09238 at alpha = 0.010 x _&k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 582.830 Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 21.02 20.85 20.62 20.38 19.95 18.98 18.98 17.95 17.86 17.69 A AB BC C D E E F F F 80 3.9.4 Năng suất thực thu trái tƣơi khơng có bi A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.08 0.038 0.26 0.7729 NT 19.39 2.155 14.77 0.0000 Error 18 2.63 0.146 Non-additivity 0.20 0.199 1.40 Residual 17 2.43 0.143 -Total 29 22.10 -Grand Mean= 11.628 Grand Sum= Coefficient of Variation= 10 = = = = = = = = = = 11.04 11.02 11.72 10.26 11.76 11.95 12.47 11.11 11.67 13.29 D D C E C C B D C A Total Count= 3.28% LSD value = 0.2840 s_ = 0.06976 at alpha = 0.010 x _&k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 348.830 Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 13.29 12.47 11.95 11.76 11.72 11.67 11.11 11.04 11.02 10.26 A B C C C C D D D E 30 ... 72- 73% tinh bột, 8-11% Protein, chứa khoảng 1,3 khoáng số vitamin Trái bắp dài trung bình từ 15- 20 cm, rộng trung bình 4-6 cm, gồm 12-14 hàng có hạt, số hàng ln ln chẳn, hàng có 25-35 hạt Mỗi... (trường đại học Queensland): giống bắp ngựa có suất hạt khơ trung bình 3,6 tấn/ha, P 3398 có suất cao (4,4 tấn/ha) Giống bắp nếp có suất trung bình 4,0 tấn/ha Waxy 80 có suất 4,2 tấn/ha Giống bắp... nghiệm Pacific Seeds cho thấy, giống bắp ngựa có suất hạt khơ trung bình cao đạt 5,5 tấn/ha Pac 143 có suất 6,8 tấn/ha Giống bắp nếp có suất trung bình 5,5 tấn/ha Waxy có suất 5,8 tấn/ha Giống bắp
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT SỰ SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT 10 GIỐNG BẮP NẾP (Zea mays var. ceratina Kulesh.) VỤ XUÂN 2013 TẠI HUYỆN CAI LẬY TỈNH TIỀN GIANG , KHẢO SÁT SỰ SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT 10 GIỐNG BẮP NẾP (Zea mays var. ceratina Kulesh.) VỤ XUÂN 2013 TẠI HUYỆN CAI LẬY TỈNH TIỀN GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn