ẢNH HƢỞNG CỦA LIỀU LƢỢNG EMINA THẢO DƢỢC ĐẾN SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ SÂU BỆNH HẠI CHÍNH TRÊN CÂY CẢI NGỌT (Brassica integrifolia) VÀ CÂY HÀNH LÁ (Allium fistulosum sp.) TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƢƠNG NĂM 2013

102 47 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ẢNH HƢỞNG CỦA LIỀU LƢỢNG EMINA THẢO DƢỢC ĐẾN SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ SÂU BỆNH HẠI CHÍNH TRÊN CÂY CẢI NGỌT (Brassica integrifolia) VÀ CÂY HÀNH LÁ (Allium fistulosum sp.) TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƢƠNG NĂM 2013 Ngành: Bảo vệ thực vật Khóa: 2009-2013 Sinh viên thực hiện: LÊ PHÚ KHÁNH Tp Hồ Chí Minh, tháng 07/2013 i ẢNH HƢỞNG CỦA LIỀU LƢỢNG EMINA THẢO DƢỢC ĐẾN SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ SÂU BỆNH HẠI CHÍNH TRÊN CÂY CẢI NGỌT (Brassica integrifolia) VÀ CÂY HÀNH LÁ (Allium fistulosum sp.) TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƢƠNG NĂM 2013 Tác giả LÊ PHÚ KHÁNH Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sƣ nghành Bảo vệ thực vật GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN TS Phạm Thị Minh Tâm Tp Hồ Chí Minh, tháng 07/2013 ii LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: - TS Phạm Thị Minh Tâm, ngƣời tận tình giúp đỡ, hƣớng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm quý báu cho suốt thời gian thực đề tài, nhƣ q trình hồn chỉnh luận văn - Các thầy cô trƣờng Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt thầy cô khoa Nông học giảng dạy, truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt bốn năm học qua - Các hộ nông dân xã Thạnh Hội, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dƣơng trao đổi thơng tin nhƣ kinh nghiệm q trình thực đề tài - Chân thành cám ơn bạn bè, gia đình nhiệt tình ủng hộ, động viên, giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài hồn chỉnh luận văn Tp Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2013 Tác giả Lê Phú Khánh iii TĨM TẮT LÊ PHÚ KHÁNH, Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07/2013 ẢNH HƢỞNG CỦA LIỀU LƢỢNG EMINA THẢO DƢỢC ĐẾN SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ SÂU BỆNH HẠI CHÍNH TRÊN CÂY CẢI NGỌT (Brassica integrifolia) VÀ CÂY HÀNH LÁ (Allium fistulosum sp.) TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƢƠNG NĂM 2013 Giáo viên hƣớng dẫn: TS Phạm Thị Minh Tâm Đề tài đƣợc tiến hành xã Thạnh Hội, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dƣơng từ ngày 10/05/2013 – 10/07/2013 Nhằm tìm hiểu ảnh hƣởng liều lƣợng EMINA thảo dƣợc đến sinh trƣởng, suất, sâu bệnh hại hành cải Đề tài gồm thí nghiệm Thí nghiệm 1: “Ảnh hƣởng liều lƣợng EMINA thảo dƣợc đến sinh trƣởng, phát triển, suất sâu bệnh hại cải ngọt” đƣợc bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên yếu tố, lần lặp lại với nghiệm thức liều lƣợng EMINA thảo dƣợc (0, 20, 30, 40 50 ml/8 lít nƣớc) Thí nghiệm 2: “Ảnh hƣởng liều lƣợng EMINA thảo dƣợc đến sinh trƣởng, phát triển, suất sâu bệnh hại hành lá” đƣợc bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên yếu tố, lần lặp lại với nghiệm thức liều lƣợng EMINA thảo dƣợc (0, 20, 30, 40 50 ml/8 lít nƣớc) Kết cho thấy: phun EMINA thảo dƣợc liều lƣợng 20 50ml/8 lít nƣớc cải cho suất cao (23,37 tấn/ha), hiệu kinh tế cao liều lƣợng 20ml/8 lít nƣớc (50.145.500đ/ha) Đối với sâu hại phun EMINA thảo dƣợc liều lƣợng 50ml/8 lít nƣớc cho mật số bọ nhảy sọc vỏ lạc thấp (0,52 con/cây giai đoạn 15 ngày sau lần phun thứ 0,43 con/cây giai đoạn 30 ngày sau lần phun thứ nhất) Đối với bệnh hại khơng xuất q trình thí nghiệm Phun EMINA thảo dƣợc liều lƣợng 20ml/8 lít nƣớc hành cho suất cao (7,65 tấn/ha), hiệu kinh tế cao liều lƣợng 20ml/8 lít nƣớc (53.553.500 đ/ha) Đối với sâu hại phun EMINA thảo dƣợc liều lƣợng 50ml/8 lít nƣớc cho tỷ lệ hành bị dòi đục (6,2% giai đoạn 15 ngày sau lần phun thứ 6,08% giai đoạn 30 ngày sau lần phun thứ nhất), sâu xanh da láng (8,19% giai iv đoạn 30 ngày sau lần phun thứ nhất) hại thấp Đối với bệnh hại phun EMINA thảo dƣợc liều lƣợng 50ml/8 lít nƣớc cho tỷ lệ bệnh thán thƣ (15,7% giai đoạn 15 ngày sau lần phun thứ 18,77% giai đoạn 30 ngày sau lần phun thứ nhất) thấp nhất, phun EMINA thảo dƣợc liều lƣợng 40ml/8 lít nƣớc cho số bệnh thán thƣ (2,39% giai đoạn 15 ngày sau lần phun thứ nhất) thấp nhất, phun EMINA thảo dƣợc liều lƣợng 50ml/8 lít nƣớc cho số bệnh thán thƣ (3,31% giai đoạn 30 ngày sau lần phun thứ nhất) thấp Phun EMINA thảo dƣợc liều lƣợng 50ml/8 lít nƣớc cho tỷ lệ bệnh thối nhũn (0,71% giai đoạn 15 ngày sau lần phun thứ 2,1% giai đoạn 30 ngày sau lần phun thứ nhất) thấp v MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ viii DANH SÁCH CÁC HÌNH x DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT xi Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Giới hạn đề tài Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu cây cải hành 2.1.1 Cây cải 2.1.1.1 Nguồn gốc phân loại 2.1.1.2 Đặc điểm sinh học 2.1.1.3 Yêu cầu ngoại cảnh 2.1.1.4 Kỹ thuật trồng cải 2.1.2 Cây hành 2.1.2.1 Nguồn gốc phân loại 2.1.2.2 Đặc điểm sinh học 2.1.2.3 Yêu cầu ngoại cảnh 2.1.2.4 Kỹ thuật trồng hành 2.2 Tình hình nghiên cứu sản xuất rau 2.2.1 Tình hình sản xuất rau giới 2.2.2 Tình hình sản xuất rau Việt Nam vi 2.3 Vi sinh vật hữu hiệu tình hình nghiên cứu, sản xuất ứng dụng chế phẩm EM giới Việt Nam 13 2.3.1 Khái niệm vi sinh vật hữu hiệu EM 13 2.3.2 Nguồn gốc dạng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu EM 13 2.3.3 Tình hình nghiên cứu sản xuất ứng dụng chế phẩm EM giới 17 2.3.4 Tình hình nghiên cứu sản xuất ứng dụng chế phẩm EM Việt Nam 19 2.3.5 Chế phẩm EMINA 21 2.3.5.1 Tác dụng chế phẩm EMINA 22 2.3.5.2 Một số dạng chế phẩm EMINA 23 Chƣơng VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 26 3.2 Đặc điểm khí hậu, thời tiết 26 3.3 Vật liệu nghiên cứu 26 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 27 3.4.1 Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng liều lượng EMINA thảo dược đến sinh trưởng, phát triển, suất sâu bệnh hại cải 27 3.4.1.1 Bố trí thí nghiệm 27 3.4.1.2 Quy trình kỹ thuật 30 3.4.2 Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng liều lượng EMINA thảo dược đến sinh trưởng, phát triển, suất sâu bệnh hại hành 31 3.4.2.1 Bố trí thí nghiệm 31 3.4.2.2 Quy trình kỹ thuật 34 3.5 Hiệu kinh tế nghiệm thức thí nghiệm 35 3.6 Xử lý số liệu 36 Chƣơng KẾT QUẢ THẢO LUẬN 37 4.1 Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng liều lượng EMINA thảo dược đến sinh trưởng, phát triển, suất sâu bệnh hại cải 37 4.1.1 Ảnh hƣởng liều lƣợng EMINA thảo dƣợc đến sinh trƣởng, suất cải 37 4.1.1.1 Ảnh hƣởng liều lƣợng EMINA thảo dƣợc đến chiều cao cải 37 4.1.1.2 Ảnh hƣởng liều lƣợng EMINA thảo dƣợc đến số cải 39 vii 4.1.1.3 Ảnh hƣởng liều lƣợng EMINA thảo dƣợc đến suất cải 40 4.1.1.4 Hiệu kinh tế 41 4.1.2 Ảnh hƣởng liều lƣợng EMINA thảo dƣợc đến sâu bệnh hại cải 41 4.2 Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng liều lượng EMINA thảo dược đến sinh trưởng, phát triển, suất sâu bệnh hại hành 43 4.2.1 Ảnh hƣởng liều lƣợng EMINA thảo dƣợc đến sinh trƣởng, suất hành 43 4.2.1.1 Ảnh hƣởng liều lƣợng EMINA thảo dƣợc đến chiều cao bụi hành 43 4.2.1.2 Ảnh hƣởng liều lƣợng EMINA thảo dƣợc đến số hành 45 4.2.1.3 Ảnh hƣởng liều lƣợng EMINA thảo dƣợc đến số nhánh tốc độ nhánh hành 47 4.2.1.4 Ảnh hƣởng liều lƣợng EMINA thảo dƣợc đến suất hành 48 4.2.1.5 Hiệu kinh tế 49 4.2.2 Ảnh hƣởng liều lƣợng EMINA thảo dƣợc đến sâu, bệnh hại hành 49 4.2.2.1 Ảnh hƣởng liều lƣợng EMINA thảo dƣợc đến sâu hại hành 49 4.2.2.2 Ảnh hƣởng liều lƣợng EMINA thảo dƣợc đến bệnh hại hành 54 Chƣơng 5.KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 58 5.1 Kết luận 58 5.1.1 Trên cải 58 5.1.2 Trên hành 58 5.2 Đề nghị 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 PHỤ LỤC 62 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ Trang Đồ thị 1: Tình hình sản xuất rau giới năm 2007 Bảng 2.1: Diện tích, suất, sản lƣợng rau giới (1997 – 2001) Bảng 2.2: Diện tích, suất, sản lƣợng loại rau phân theo vùng 11 Bảng 2.3: Kim ngạch xuất rau năm 1990 – 2004 (triệu USD) 12 Bảng 2.4: Bình quân sản lƣợng rau/đầu ngƣời (kg/ngƣời/năm) 13 Bảng 3.1: Tình hình thời tiết thời gian thí nghiệm 26 Bảng 3.2: Quy trình kỹ thuật cải 30 Bảng 3.3: Bảng phân cấp bệnh 30 Bảng 3.4: Quy trình kỹ thuật hành …………… 34 Bảng 3.5: Bảng phân cấp bệnh 34 Bảng 4.1: Ảnh hƣởng liều lƣợng EMINA thảo dƣợc đến chiều cao (cm/cây) 37 Bảng 4.2: Ảnh hƣởng liều lƣợng EMINA thảo dƣợc đến tốc độ tăng trƣởng chiều cao (cm/cây/đợt) 38 Bảng 4.3: Ảnh hƣởng liều lƣợng EMINA thảo dƣợc đến khả (lá/cây) 39 Bảng 4.4: Ảnh hƣởng liều lƣợng EMINA thảo dƣợc đến tốc độ (lá/cây/đợt) 39 Bảng 4.5: Ảnh hƣởng liều lƣợng EMINA thảo dƣợc đến yếu tố cấu thành suất 40 Bảng 4.6: Tổng thu, tổng chi, lợi nhuận tỷ suất lợi nhuận nghiệm thức 41 Bảng 4.7: Ảnh hƣởng liều lƣợng EMINA thảo dƣợc đến mật độ bọ nhảy sọc vỏ lạc (Phyllotreta striolata F.) (con/cây) 42 Bảng 4.8: Ảnh hƣởng liều lƣợng EMINA thảo dƣợc đến chiều cao bụi (cm/bụi) 43 Bảng 4.9: Ảnh hƣởng liều lƣợng EMINA thảo dƣợc đến tốc độ tăng trƣởng chiều cao bụi hành (cm/bụi/đợt) 44 Bảng 4.10: Ảnh hƣởng liều lƣợng EMINA thảo dƣợc đến khả (lá/bụi) 45 Bảng 4.11: Ảnh hƣởng liều lƣợng EMINA thảo dƣợc đến tốc độ (lá/bụi/đợt) 46 Bảng 4.12: Ảnh hƣởng liều lƣợng EMINA thảo dƣợc đến số nhánh (nhánh/bụi) 47 ix Bảng 4.13: Ảnh hƣởng liều lƣợng EMINA thảo dƣợc đến tốc độ nhánh (nhánh/bụi/đợt) 47 Bảng 4.14: Ảnh hƣởng liều lƣợng EMINA thảo dƣợc đến suất hành 48 Bảng 4.15: Tổng thu, tổng chi, lợi nhuận tỷ suất lợi nhuận nghiệm thức 49 Bảng 4.16: Ảnh hƣởng liều lƣợng EMINA thảo dƣợc đến tỷ lệ hành bị dòi đục (Liriomyza sp.) hại (%) 49 Bảng 4.17: Ảnh hƣởng liều lƣợng EMINA thảo dƣợc đến tỷ lệ hành bị sâu xanh da láng (Spodoptera exigua H.) hại (%) 52 Bảng 4.18: Ảnh hƣởng liều lƣợng EMINA thảo dƣợc đến bệnh thối nhũn (Erwinia carotovora) hành (%) 54 Bảng 4.19: Ảnh hƣởng liều lƣợng EMINA thảo dƣợc đến tỷ lệ bệnh thán thƣ (Colletotricum gloeosporioides Colletotricum sp.) hành (%) 55 Bảng 4.20: Ảnh hƣởng liều lƣợng EMINA thảo dƣợc đến số bệnh đốm (Colletotricum gloeosporioides Colletotricum sp.) hành (%) 56 76 PHỤ LỤC 22 SỐ LÁ HÀNH GIAI ĐOẠN 15NST Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 21.45 10.723 10.15 0.0064 NT 1.66 0.416 0.39ns 0.8078 Error 8.45 1.056 Non-additivity 1.26 1.256 1.22 Residual 7.19 1.027 -Total 14 31.56 -Grand Mean= 9.213 Grand Sum= Coefficient of Variation= 138.200 Total Count= 15 11.15% PHỤ LỤC 23 SỐ LÁ HÀNH GIAI ĐOẠN 20NST Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 29.77 14.883 5.58 0.0305 NT 2.13 0.533 0.20ns 0.9315 Error 21.35 2.669 Non-additivity 3.87 3.865 1.55 Residual 17.49 2.498 -Total 14 53.25 -Grand Mean= 13.533 Grand Sum= Coefficient of Variation= 12.07% 203.000 Total Count= 15 77 PHỤ LỤC 24 SỐ LÁ HÀNH GIAI ĐOẠN 25NST Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 17.45 8.723 1.23 0.3416 NT 1.80 0.449 0.06ns 0.9911 Error 56.63 7.079 Non-additivity 4.52 4.521 0.61 Residual 52.11 7.445 -Total 14 75.88 -Grand Mean= 14.413 Grand Sum= Coefficient of Variation= 216.200 Total Count= 15 18.46% PHỤ LỤC 25 SỐ LÁ HÀNH GIAI ĐOẠN 30NST Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 2.13 1.067 0.17 0.8498 NT 2.22 0.556 0.09ns 0.9842 Error 51.36 6.420 Non-additivity 11.02 11.016 1.91 Residual 40.34 5.763 -Total 14 55.72 -Grand Mean= 14.147 Grand Sum= Coefficient of Variation= 17.91% 212.200 Total Count= 15 78 PHỤ LỤC 26 SỐ LÁ HÀNH GIAI ĐOẠN 35NST Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 27.37 13.683 2.18 0.1757 NT 10.65 2.663 0.42ns 0.7878 Error 50.26 6.283 Non-additivity 6.22 6.217 0.99 Residual 44.04 6.292 -Total 14 88.28 -Grand Mean= 13.213 Grand Sum= Coefficient of Variation= 198.200 Total Count= 15 18.97% PHỤ LỤC 27 SỐ NHÁNH HÀNH GIAI ĐOẠN 10NST Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 6.83 3.416 5.52 0.0312 NT 1.83 0.457 0.74ns 0.5914 Error 4.95 0.619 Non-additivity 0.00 0.004 0.01 Residual 4.95 0.707 -Total 14 13.62 -Grand Mean= 6.240 Grand Sum= Coefficient of Variation= 12.61% 93.600 Total Count= 15 79 PHỤ LỤC 28 SỐ NHÁNH HÀNH GIAI ĐOẠN 15NST Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 7.96 3.979 5.46 0.0320 NT 0.83 0.207 0.28ns 0.8806 Error 5.83 0.729 Non-additivity 0.44 0.438 0.57 Residual 5.39 0.770 -Total 14 14.61 -Grand Mean= 7.067 Grand Sum= Coefficient of Variation= 106.000 Total Count= 15 12.08% PHỤ LỤC 29 SỐ NHÁNH HÀNH GIAI ĐOẠN 20NST Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 5.14 2.571 2.75 0.1231 NT 2.30 0.576 0.62ns 0.6630 Error 7.47 0.934 Non-additivity 0.41 0.407 0.40 Residual 7.06 1.009 -Total 14 14.92 -Grand Mean= 8.053 Grand Sum= Coefficient of Variation= 12.00% 120.800 Total Count= 15 80 PHỤ LỤC 30 SỐ NHÁNH HÀNH GIAI ĐOẠN 25NST Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 6.82 3.411 1.03 0.4015 NT 5.03 1.257 0.38ns 0.8186 Error 26.62 3.327 Non-additivity 1.17 1.170 0.32 Residual 25.45 3.636 -Total 14 38.47 -Grand Mean= 8.693 Grand Sum= Coefficient of Variation= 130.400 Total Count= 15 20.98% PHỤ LỤC 31 SỐ NHÁNH HÀNH GIAI ĐOẠN 30NST Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 8.13 4.064 1.02 0.4045 NT 5.24 1.311 0.33ns 0.8520 Error 32.01 4.001 Non-additivity 3.03 3.028 0.73 Residual 28.98 4.140 -Total 14 45.38 -Grand Mean= 8.960 Grand Sum= Coefficient of Variation= 22.32% 134.400 Total Count= 15 81 PHỤ LỤC 32 SỐ NHÁNH HÀNH GIAI ĐOẠN 35NST Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 14.28 7.139 2.56 0.1382 NT 3.93 0.983 0.35ns 0.8356 Error 22.31 2.789 Non-additivity 4.61 4.610 1.82 Residual 17.70 2.528 -Total 14 40.52 -Grand Mean= 9.013 Grand Sum= Coefficient of Variation= 135.200 Total Count= 15 18.53% PHỤ LỤC 33 NĂNG SUẤT LÝ THUYẾT HÀNH Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.00 0.002 0.05 0.9488 NT 0.13 0.033 0.88 0.5163 Error 0.30 0.038 Non-additivity 0.00 0.000 0.01 Residual 0.30 0.043 -Total 14 0.44 -Grand Mean= 1.000 Grand Sum= Coefficient of Variation= 19.45% 15.000 Total Count= 15 82 PHỤ LỤC 34 NĂNG SUẤT THỰC THU HÀNH Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.76 0.381 0.13 0.8808 NT 6.08 1.521 0.52ns 0.7273 Error 23.61 2.952 Non-additivity 0.08 0.084 0.03 Residual 23.53 3.361 -Total 14 30.46 -Grand Mean= 8.513 Grand Sum= Coefficient of Variation= 127.700 Total Count= 15 20.18% PHỤ LỤC 35 TỶ LỆ LÁ HÀNH BỊ SÂU XANH DA LÁNG HẠI GIAI ĐOẠN 30 NSP Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 39.07 19.533 2.12 0.1823 NT 97.53 24.382 2.65ns 0.1124 Error 73.67 9.209 Non-additivity 43.36 43.355 10.01 Residual 30.31 4.331 -Total 14 210.26 -Grand Mean= 11.418 Grand Sum= Coefficient of Variation= 26.58% 171.270 Total Count= 15 83 PHỤ LỤC 36 TỶ LỆ LÁ HÀNH BỊ DÒI ĐỤC LÁ HẠI GIAI ĐOẠN 15 NSP Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 1.25 0.626 0.86 0.4581 NT 30.66 7.666 10.56** 0.0028 Error 5.81 0.726 Non-additivity 1.53 1.531 2.50 Residual 4.28 0.611 -Total 14 37.73 -Grand Mean= 7.733 Grand Sum= Coefficient of Variation= 116.000 Total Count= 11.02% TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG Data File :DDL1 Title : Case Range : 16 - 20 Variable : DDL Function :GRANGE Error Mean Square = 0.7620 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 2.392 s_ = 0.5040 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 10.42 7.720 7.133 7.193 6.200 A B B B B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 10.42 7.720 7.193 7.133 6.200 A B B B B 15 84 PHỤ LỤC 37 TỶ LỆ LÁ HÀNH BỊ DÒI ĐỤC LÁ HẠI GIAI ĐOẠN 30 NSP Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 4.11 2.055 2.45 0.1479 NT 99.52 24.880 29.66** 0.0001 Error 6.71 0.839 Non-additivity 1.03 1.034 1.27 Residual 5.68 0.811 -Total 14 110.34 -Grand Mean= 8.542 Grand Sum= Coefficient of Variation= 128.130 Total Count= 10.72% TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG Data File :DDL2 Title : Case Range : 16 - 20 Variable : DDL Function :GRANGE Error Mean Square = 0.8390 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 2.509 s_ = 0.5288 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 13.48 7.083 7.903 8.163 6.077 A B B B B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 13.48 8.163 7.903 7.083 6.077 A B B B B 15 85 PHỤ LỤC 38 TỶ LỆ BỆNH THỐI NHŨN CÂY HÀNH GIAI ĐOẠN 15 NSP Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 2.51 1.255 3.50 0.0809 NT 4.66 1.165 3.25ns 0.0732 Error 2.87 0.359 Non-additivity 0.03 0.032 0.08 Residual 2.84 0.405 -Total 14 10.04 -Grand Mean= 1.585 Grand Sum= Coefficient of Variation= 23.770 Total Count= 15 37.79% PHỤ LỤC 39 TỶ LỆ BỆNH THỐI NHŨN CÂY HÀNH GIAI ĐOẠN 30 NSP Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 2.96 1.478 0.76 0.5003 NT 10.20 2.551 1.30ns 0.3460 Error 15.64 1.955 Non-additivity 1.09 1.085 0.52 Residual 14.56 2.079 -Total 14 28.80 -Grand Mean= 3.255 Grand Sum= Coefficient of Variation= 42.96% 48.820 Total Count= 15 86 PHỤ LỤC 40 TỶ LỆ BỆNH ĐỐM LÁ CÂY HÀNH GIAI ĐOẠN 15 NSP Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 3.40 1.699 2.95 0.1098 NT 53.46 13.366 23.20** 0.0002 Error 4.61 0.576 Non-additivity 0.83 0.831 1.54 Residual 3.78 0.540 -Total 14 61.47 -Grand Mean= 17.927 Grand Sum= Coefficient of Variation= 268.900 Total Count= 4.23% TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG Data File : TYLE BENH Title : Case Range : 16 - 20 Variable : TYLE Function :GRANGE Error Mean Square = 0.5760 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 2.079 s_ = 0.4382 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 21.37 17.03 17.47 18.07 15.70 A BC BC B C Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 21.37 18.07 17.47 17.03 15.70 A B BC BC C 15 87 PHỤ LỤC 41 TỶ LỆ BỆNH ĐỐM LÁ CÂY HÀNH GIAI ĐOẠN 30 NSP Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 1.46 0.729 0.53 0.6096 NT 198.27 49.567 35.84** 0.0000 Error 11.06 1.383 Non-additivity 4.49 4.489 4.78 Residual 6.57 0.939 -Total 14 210.79 -Grand Mean= 21.093 Grand Sum= Coefficient of Variation= 316.400 Total Count= 5.57% TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG Data File : TY LE BENH Title : Case Range : 16 - 20 Variable : TYLE Function : GRANGE Error Mean Square = 1.383 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 3.222 s_ = 0.6790 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 28.27 18.90 19.10 20.43 18.77 A B B B B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 28.27 20.43 19.10 18.90 18.77 A B B B B 15 88 PHỤ LỤC 42 CHỈ SỐ BỆNH ĐỐM LÁ CÂY HÀNH GIAI ĐOẠN 15 NSP Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.36 0.182 1.03 0.3995 NT 24.40 6.099 34.59** 0.0000 Error 1.41 0.176 Non-additivity 0.18 0.177 1.00 Residual 1.23 0.176 -Total 14 26.17 -Grand Mean= 3.411 Grand Sum= Coefficient of Variation= 51.160 Total Count= 12.31% TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG Data File : CHI SO BENH Title : Case Range : 16 - 20 Variable : CSB Function : GRANGE Error Mean Square = 0.1760 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.149 s_ = 0.2422 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 5.907 3.203 2.860 2.390 2.693 A B B B B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 5.907 3.203 2.860 2.693 2.390 A B B B B 15 89 PHỤ LỤC 43 CHỈ SỐ BỆNH ĐỐM LÁ CÂY HÀNH GIAI ĐOẠN 30 NSP Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 1.46 0.731 2.05 0.1916 NT 32.42 8.106 22.69** 0.0002 Error 2.86 0.357 Non-additivity 0.00 0.001 0.00 Residual 2.86 0.408 -Total 14 36.74 -Grand Mean= 4.520 Grand Sum= Coefficient of Variation= 67.800 Total Count= 13.22% TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG Data File : CHI SO BENH Title : Case Range : 16 - 20 Variable : CSB Function : GRANGE Error Mean Square = 0.3570 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.637 s_ = 0.3450 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 7.403 3.937 4.197 3.750 3.313 A B B B B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 7.403 4.197 3.937 3.750 3.313 A B B B B 15 90 ... lần phun thứ nhất) hại thấp Đối với bệnh hại phun EMINA thảo dƣợc liều lƣợng 50ml/8 lít nƣớc cho tỷ lệ bệnh thán thƣ (15,7% giai đoạn 15 ngày sau lần phun thứ 18,77% giai đoạn 30 ngày sau lần phun... ngày sau lần phun thứ nhất) thấp Phun EMINA thảo dƣợc liều lƣợng 50ml/8 lít nƣớc cho tỷ lệ bệnh thối nhũn (0,71% giai đoạn 15 ngày sau lần phun thứ 2,1% giai đoạn 30 ngày sau lần phun thứ nhất)... bệnh thán thƣ (Colletotricum gloeosporioides Colletotricum sp.) hành (%) 55 Bảng 4.20: Ảnh hƣởng liều lƣợng EMINA thảo dƣợc đến số bệnh đốm (Colletotricum gloeosporioides Colletotricum sp.)
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƢỞNG CỦA LIỀU LƢỢNG EMINA THẢO DƢỢC ĐẾN SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ SÂU BỆNH HẠI CHÍNH TRÊN CÂY CẢI NGỌT (Brassica integrifolia) VÀ CÂY HÀNH LÁ (Allium fistulosum sp.) TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƢƠNG NĂM 2013 , ẢNH HƢỞNG CỦA LIỀU LƢỢNG EMINA THẢO DƢỢC ĐẾN SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ SÂU BỆNH HẠI CHÍNH TRÊN CÂY CẢI NGỌT (Brassica integrifolia) VÀ CÂY HÀNH LÁ (Allium fistulosum sp.) TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƢƠNG NĂM 2013

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn