THIẾT KẾ SẢN PHẨM GHẾ ĐA NĂNG MG 01 TẠI CÔNG TY FORIMEX

72 74 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  MAI NGUYÊN GIÁP THIẾT KẾ SẢN PHẨM GHẾ ĐA NĂNG MG 01 TẠI CÔNG TY FORIMEX LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LÂM SẢN Thành Phố Hồ Chí minh Tháng 6/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  MAI NGUYÊN GIÁP THIẾT KẾ SẢN PHẨM GHẾ ĐA NĂNG MG 01 TẠI CÔNG TY FORIMEX Ngành: Công Nghệ Chế Biến Lâm Sản LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS PHẠM NGỌC NAM Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2013 LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến:  Cha, Mẹ, anh chị em người thân gia đình sinh thành, ni dưỡng, giúp đỡ tạo điều kiện để có ngày hơm  Ban giám hiệu tồn quý thầy cô trường Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh  Q thầy Khoa Lâm Nghiệp đặ biệt quý thầy cô môn Cơng Nghệ Chế Biến Lâm Sản tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức bổ ích cho tơi  Thầy PGS.TS Phạm Ngọc Nam trực tiếp hướng dẫn tận tình, giúp đỡ truyền đạt cho tơi kiến thức quý báu suốt thời gian học tập thực đề tài  Ban lãnh đạo tồn thể anh chị em cơng nhân cơng ty chế biến gỗ Forimex nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành khóa luận  Tồn thể lớp Chế Biến Lâm Sản khóa 35, anh chị em gần xa động viên đóng góp ý kiến cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Xin chân thành cảm ơn Tp Hồ Chí Minh, tháng 6, năm 2013 Sinh viên thực Mai Nguyên Giáp i TÓM TẮT Đề tài: “ Thiết kế sản phẩm ghế đa MG 01 công ty Forimex” đƣợc tiến hành nhà máy chế biến gỗ Forimex, thời gian thực đề tài từ 01/03/2013 đến 30/05/2013 Sản phẩm ghế đa có kích thƣớc tổng thể 480x883x1480 (mm) mang phong cách đại, màu sắc trang nhã, độ thẩm mỹ cao, với liên kết tháo lắp dễ dàng nên sản phẩm linh động, dễ di chuyển,với nguyên liệu đƣợc sử dụng gỗ Keo Lá Tràm Sản phẩm đƣợc thiết kế sử dụng trời, chức ngồi giải trí, nghỉ ngơi, ngồi sản phẩm ghế có bàn dễ dàng nâng lên hạ xuống thuận tiện cho ngƣời sử dụng uống trà, đọc báo, làm việc khơng gian ngồi trời thống đãng, sản phẩm có giỏ báo thuận tiện cho ngƣời sử dụng để tài liệu, để báo làm việc, giải trí, sản phẩm đƣợc thiết kế phù hợp với điều kiện khí hậu ngồi nƣớc Các kích thƣớc chi tiết sản phẩm đƣợc lựa chọn hợp lý, tiết kiệm nguyên liệu, chi tiết đƣợc tính tốn đảm bảo độ bền cho ngƣời sử dụng Dây chuyền sản xuất sản phẩm đơn giản từ khâu pha phôi, lựa chọn nguyên liệu đến tinh chế trang sức bề mặt, phù hợp với tay nghề cơng nhân tình hình máy móc tại công ty Sản phẩm chủ yếu sử dụng liên kết vis, bulon tán ngang liên kết mộng thể tích nguyên liệu cần để sản xuất sản phẩm VNL= 0.0496 (m3), tỷ lệ lợi dụng gỗ P = 65% , giá thành sản phẩm là: 742049 VNĐ ii SUMMARY Project: “ Designing multi - product MG01 chair in Forimex HCMC company” was conducted at wood processing plants Forimex from 03/01/2013 to 05/30/2013 Product versatile chair overall size is 480x883x1480(mm) have morden style, elegant corlor, hight aesthetic, easy to remove and multifunction The main material to produce this product is Acacia auliculiformis wood The product is designed for use outdoor, the good product for recreation, relax, in addition there are many options for use in drink the tea, read the newspaper, work in the airy outdoor space It has the convenient newspaper basket for customer’s newspaper, document, reports Product are designed in accordance with domestic and foreign climate Details of product was selected logical, saving of raw materials, the detailed calculations to ensure durability for users Production line of product are simple from selected and refined materials to the jewelry surface, suitable for skilled level of worker and the machinery situations at the company The rate of material advantage is P= 65% , the volume of material needed VNL= 0,049 m3 , price of product: 742049 VNĐ iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii SUMMARY iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii DANH SÁCH CÁC BẢNG VÀ PHỤ LỤC ix Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.3 Mục tiêu – mục đích thiết kế 1.3.1 Mục tiêu 1.3.2 Mục đích thiết kế Chƣơng TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan ngành gỗ Việt Nam 2.1.1 Thuận lợi 2.1.2 Khó khăn 2.2 Tổng quan công ty Forimex Tp Hồ Chí Minh 2.2.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty 2.2.2 Các lĩnh vực hoạt động công ty 2.2.3 Cơ cấu tổ chức, phòng ban tình hình nhân công ty 2.2.4 Nhà máy chế biến gỗ Forimex Tp Hồ Chí Minh Chƣơng NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP THIẾT KẾ 12 3.1 Nội dung thiết kế 12 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 12 3.3 Cơ sở để thiết kế sản phẩm mộc 13 3.4 Những nguyên tắc thiết kế sản phẩm mộc 13 iv 3.5 Khảo sát số sản phẩm ghế thị trƣờng 13 3.6 Thiết kế sản phẩm 15 3.6.1 Khái quát nguyên liệu gỗ Keo Lá Tràm 15 3.6.2 Đƣa mơ hình thiết kế 18 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 21 4.1 Lựa chọn nguyên liệu thiết kế 21 4.2 Lựa chọn giải pháp liên kết 21 4.3 Lựa chọn kích thƣớc kiểm tra bền cho chi tiết chịu lực lớn 23 4.3.1 Lựa chọn kích thƣớc 23 4.3.2 Kiểm tra bền cho chi tiết chịu lực lớn 23 4.4 Tính toán tiêu kỹ thuật 27 4.4.1 Cơ sở tính toán tiêu kỹ thuật 27 4.4.2 Độ xác gia công 28 4.4.3 Sai số gia công 29 4.4.4 Dung sai lắp ghép 29 4.4.5 Lƣợng dƣ gia công 29 4.4.6 Yêu cầu lắp ráp trang sức bề mặt 30 4.5 Tính tốn cơng nghệ 32 4.5.1 Tính tốn ngun liệu 32 4.5.2 Tính toán vật liệu cần dùng 39 4.6 Thiết kế lƣu trình công nghệ 42 4.6.1 Lƣu trình cơng nghệ 42 4.6.2 Biểu đồ gia công sản phẩm 43 4.6.3 Một số hình mẫu sản phẩm thiết kế đƣợc sản xuất thử 43 4.6.4 Sơ đồ lắp ráp 45 4.6.5 Lập vẽ thi công chi tiết 45 4.7 Tính tốn giá thành sản phẩm 45 4.7.1 Tính tốn giá mua ngun liệu 45 4.7.2 Phế liệu thu hồi 45 v 4.7.3.Chi phí mua vật liệu phụ 45 4.7.4 Các chi phí liên quan khác 47 4.8 Đề xuất số biện pháp hạ giá thành 48 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50 5.1 Kết luận 50 5.2 Kiến nghị 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC 53 vi DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh SX Sản xuất TNHH Trách nhiệm hữu hạn TV thành viên USD Đô La Mỹ WTO Tổ chức Thƣơng mại Thế giới DN Doanh nghiệp VNĐ Việt Nam đồng PGĐ Phó giám đốc MU Momen uốn WU Momen chống uốn STT Số thứ tự SL Số lƣợng BSKT Bội số kích thƣớc V Thể tích TCCT Tinh chế chi tiết TCSP Tinh chế sản phẩm SCCT Sơ chế chi tiết SCSP Sơ chế sản phẩm TNL Tấm nguyên liệu NL Nguyên liệu N Hiệu suất pha cắt P Tỷ lệ lợi dụng gỗ F Diện tích bề mặt cần trang sức Q Số lƣợng dùng G Giá hay chi phí vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 Cơ cấu máy quản lý Hình 2.2 Tủ quần áo Hình 2.3 Tủ đầu giƣờng 10 Hình 2.4 Giƣờng 10 Hình 2.5 Bàn Vienna 10 Hình 2.6 Xe đẩy trà, cà phê 11 Hình 2.7 Thùng gỗ 11 Hình 3.1 Ghế băng dài 14 Hình 3.2 Ghế băng dài 14 Hình 3.3 Ghế băng dài 15 Hình 3.4 Lá đậu dạng xoắn 16 Hình 3.5 Hình mơ tả cấu tạo thô đại gỗ Keo Lá Tràm 17 Hình 3.6 Mặt cắt ngang sợi gỗ 17 Hình 3.7 Mơ hình ghế đa MG 01 19 Hình 4.1 Liên kết vis 22 Hình 4.2 Liên kết mộng âm dƣơng có gia cố keo 22 Hình 4.3 Liên kết chốt cố định 22 Hình 4.4 Liên kết bulon tán ngang 22 Hình 4.5 Liên kết bulon tán cấy 23 Hình 4.6 Biểu đồ ứng suất uốn tĩnh 24 Hình 4.7 Biểu đồ ứng suất nén 26 Hình 4.8 Biểu đồ tỉ lệ lợi dụng nguyên liệu 39 Hình 4.9 Hình mẫu sản phẩm sau sản xuất 44 viii Trong đó: Q Bột matit: Lƣợng bột cần dùng a Bột matit Giá mua bột matic 4.7.3.7 Chi phí mua đinh vật liệu khác Chi phí mua đinh vật liệu khác đƣợc thống phụ lục 10 Vậy chi phí mua vật liệu liên kết GVLLK = 23150 VNĐ Tổng chi phí mua vật liệu phụ: GVLP = GGN + Gkeo 502 + GSL + GS + GSB + GBN + GKS + GBột matit + GVLLK = 10.000 + 8.400 + 36.400 + 56.000 + 31.360 + 105.000 + 6.000 + 6.000 + 23150 = 282.310 VNĐ 4.7.4 Các chi phí liên quan khác 4.7.4.1 Chi phí động lực sản xuất Chi phí động lực sản xuất chi phí điện cung cấp cho thiết bị máy móc hoạt động chi phí điện cung cấp cho thắp sáng trình sản xuất Hiện chi phí điện đƣợc cơng ty tính theo giá định mức 550.000 VNĐ GDN = VNL x 550.000 = 0.0496 x550.000 = 27.280 VNĐ 4.7.4.2.Chi phí tiền lƣơng cho cơng nhân Theo quy định nhà máy tiền lƣơng cơng nhân đƣợc tính 15% so với giá mua nguyên liệu sản xuất sản phẩm GL = 297.600 x 15% = 44.640 VNĐ 4.7.4.3 Chi phí khấu hao máy móc Khấu hao máy móc cơng ty đƣợc tính 5% giá mua nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm GM = 5% × 297.600= 14.880 (VNĐ) 4.7.4.4 Chi phí quản lý nhà máy Theo qui định nhà máy chi phí quản lý nhà máy đƣợc lấy 10% tiền mua nguyên liệu để sản xuất sản phẩm GQL = 10% × 297.600 = 29.760 (VNĐ) 47 4.7.4.5 Chi phí khác Chi phí khác bao gồm chi phí bảo hiểm, maketting… Các chi phí đƣợc tính 2% giá thành mua nguyên liệu GK = 2%× 297.600 = 5.952 (VNĐ) 4.7.4.6 Giá thành xuất xƣởng Giá thành toàn sản phẩm: Giá thành toàn sản phẩm tổng chi phí cho tất q trình sản xuất sản phẩm, trừ số tiền thu lại từ phế phẩm GSP = GNL  GPL + GVLP + GĐN + GL + GM + GQL + GK = 297.600 – 9.570 + 282.310 + 27.280 + 44.640 + 14.880 + 29.760 + 5.952 = 692.772 (VNĐ) Lãi nhà máy: Lãi nhà máy theo quy định 10% tổng giá thành sản phẩm GLNM = GSP  10 % = 692.772  10 % = 69.277 (VNĐ) Giá thành xuất xƣởng sản phẩm 692.722 VNĐ Giá bán sản phẩm bao gồm giá toàn sản phẩm lãi doanh nghiệp GXX = GSP + GLNM = 692.772 + 69.277 = 762.049 (VNĐ) 4.8 Đề xuất số biện pháp hạ giá thành Sản phẩm ghế đa MG 01 đƣợc sản xuất đạt tính thẩm mỹ cao, có tính linh động cao, dễ dàng tháo ráp phù hợp cho xã hội có tính động u cầu cao nhƣ nay, có nhiều cơng dụng nên góp phần hạn chế tối đa diện tích Độ bền sản phẩm cao, quy trình trang sức lắp ráp sản phẩm không phức tạp, phù hợp với tay nghề công nhân nguyên vật liệu nhà máy Chúng đƣa số đề xuất nhằm giảm giá thành sản phẩm nhƣ sau: - Sử dụng tối đa công suất máy với thời gian hợp lý - Giảm mức tối thiểu tỷ lệ phế phẩm tay nghề cơng nhân, máy móc thiết bị gây - Các chi tiết nhỏ tận dụng từ phần dƣ gia công chi tiết khác ( bọ chặn, đỡ) 48 - Kiểm tra, kiểm sốt khâu cơng nghệ để tránh tình trạng cơng nhân làm không theo mẫu mã - Thƣờng xuyên kiểm tra, bảo trì bảo dƣỡng máy móc để giảm chi phí ngồi sản xuất sai số gia công 49 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Sau q trình thiết kế, tính tốn cơng nghệ, sản xuất thử sản phẩm, tính tốn giá thành sản phẩm, chúng tối rút số kết luận sau: - Sản phẩm ghế đa MG 01 sử dụng nguyên liệu Keo Lá Tràm đƣợc trang sức theo hình thức giả cổ nên mang màu sắc cổ điển nhƣng khơng phần đại nhờ vào tính đa dụng Hình dáng sản phẩm tạo đƣợc hài hòa cân đối, độ thẩm mỹ độ bền cao Ngồi ra, sản phẩm có tính linh động cao, tháo ráp dễ dàng, thuận tiện trình vận chuyển, phù hợp với thị hiếu khách hàng - Quy trình gia cơng sản phẩm khơng q phức tạp, số lƣợng máy móc tham gia sản xuất khơng nhiều, hầu hết máy móc nhà máy có quy trình vận hành chỉnh dễ dàng, đơn giản, phù hợp với tay nghề công nhân dây chuyền sản xuất đồ gỗ nƣớc - Kích thƣớc chi tiết đƣợc lựa chọn hợp lý theo tiêu chuẩn đảm bảo độ bền vừa có tính thẩm mỹ vừa tiết kiệm nguồn ngun liệu Nguyên liệu để sản xuất sản phẩm là: 0,049 m3, tỷ lệ lợi dụng gỗ 65% giá thành bán thị trƣờng 742049 VNĐ 5.2 Kiến nghị Sau tiến hành sản xuất thử sản phẩm, chúng tơi có đề xuất số kiến nghị nhƣ sau: - Tại mối liên kết cố định cần sử dụng lƣợng keo hợp lý tránh sử dụng q nhiều gây lãng phí khơng đảm bảo mối dán 50 - Công ty cần trang bị hệ thống hút bụi để tránh ảnh hƣởng tới sức khỏe công nhân - Đội ngũ công nhân cần thƣờng xuyên đƣợc đào tạo chuyên sâu để phục vụ cho công tác sản xuất đƣợc tốt - Cần bố trí kho bãi kho chứa gỗ nguyên liệu hợp lý Nguyên liệu đầu vào cho sản xuất cần có độ ẩm xác 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Sách: Đặng Đình Bơi, 2002, Bài giảng máy chế biến – Đại Học Nông Lâm TP.HCM Hồng Thị Thanh Hƣơng, 2007, Cơng nghệ mộc – Đại Học Nơng Lâm TP.HCM Hồng Thị Thanh Hƣơng, 2008, Công nghệ trang sức bề mặt gỗ - Học Nơng Lâm TP.HCM Hồng Thị Thanh Hƣơng, 2007, Ngun lý thiết kế sản phẩm mộc - Học Nông Lâm TP.HCM Phạm Ngọc Nam, 2007, Công nghệ sản xuất ván nhân tạo – Nhà xuất Nông Nghiệp TP.HCM Phạm Ngọc Nam – Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, 2005, Khoa học gỗ - Nhà xuất Nông Nghiệp TP.HCM Đỗ Hữu Toàn, 2007, Bài giảng sức bền vật liệu - Học Nơng Lâm TP.HCM Đỗ Hữu Tồn, 2007, Bài tập sức bền vật liệu - Học Nông Lâm TP.HCM - Luận văn tốt nghiệp: Nguyễn Thị Kim Anh, 2005, Thiết kế bàn ghế đa KA-05 công ty VIFACO Luận văn tốt nghiệp Kỹ sƣ Chế Biến Lâm Sản, trƣờng Đại Học Nông Lâm TP.HCM 10 Phan Tiến Thức, 2009, Thiết kế xích đu đa gỗ Chò Chỉ cơng ty VIFACO, Luận văn tốt nghiệp Kỹ sƣ Chế Biến Lâm Sản, trƣờng Đại Học Nông Lâm TP.HCM 11 Lê Thị Thu Trang, 2012, Thiết kế bàn trang điểm đa năng, Luận văn tốt nghiệp Kỹ sƣ Chế Biến Lâm Sản, trƣờng Đại Học Nông Lâm TP.HCM 12 Nguyễn Thế Lực, 2012, Thiết kế tủ giày dép TL_2012 công ty cổ phần kiến trúc nội thất NaNo chi nhánh Đồng Nai - Các trang web: 13 http://vi.wikipedia.org/wiki/Keo_l%C3%A1_tr%C3%A0m 15 http://www.forimex.vn/ 52 PHỤ LỤC 53 Phụ lục 01: Bảng sai số gia công chi tiết STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TÊN CHI TIẾT NGUYÊN LIỆU SL KÍCH THƢỚC TINH CHẾ a b c 40 40 873 40 40 650 30 50 420 15 50 400 40 40 590 30 60 1400 30 60 1400 30 60 1400 15 50 386 Chân sau Keo Lá Tràm Chân trƣớc Keo Lá Tràm Hông ngồi Keo Lá Tràm Song tựa Keo Lá Tràm 15 Tay tựa Keo Lá Tràm Đố sau Keo Lá Tràm Đố trƣớc Keo Lá Tràm Đố Keo Lá Tràm Viền bàn Keo Lá Tràm phụ Chân bàn Keo Lá Tràm 20 Nan bàn Keo Lá Tràm 15 Nan ngồi Keo Lá Tràm 14 15 Thanh chắn Keo Lá Tràm 15 giỏ báo sau Thanh chắn Keo Lá Tràm 15 giỏ báo trƣớc Thanh tròn Keo Lá Tràm 16 10 Thanh tròn Keo Lá Tràm 20 bàn Mặt dƣới Keo Lá Tràm 20 giỏ báo Kiềng chân Keo Lá Tràm 20 A: dày (mm) B: rộng (mm) C: dài (mm) ±∆ a 0.4 0.4 0.35 0.3 0.4 0.35 0.35 0.35 0.3 ±∆b 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 ±∆c 0.85 0.85 0.7 0.7 0.4 1.2 1.2 1.2 0.7 30 50 50 50 310 360 470 400 0.35 0.3 0.3 0.3 0.35 0.4 0.4 0.4 0.7 0.7 0.7 0.7 50 400 0.3 0.4 0.7 10 20 310 420 0.25 0.35 0.25 0.35 0.7 0.7 115 400 0.35 0.5 0.7 40 440 0.35 0.4 0.7 ±∆ a, ±∆b, ±∆c: sai số gia công theo chiều dày, rộng, dài 54 SAI SỐ GIA CƠNG Phụ lục 02: Bảng lƣợng dƣ gia cơng STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TÊN CHI TIẾT NGUYÊN LIỆU SL KÍCH THƢỚC TINH LƢỢNG DƢ GIA CHẾ CÔNG a b c ∆′a ∆′b ∆′c 40 40 873 3 10 40 40 650 3 10 30 50 420 3 10 15 50 400 3 10 40 40 590 3 10 30 60 1400 3 115 30 60 1400 3 115 30 60 1400 3 15 20 50 386 3 10 Chân sau Keo Lá Tràm Chân trƣớc Keo Lá Tràm Hông ngồi Keo Lá Tràm Song tựa Keo Lá Tràm 15 Tay tựa Keo Lá Tràm Đố sau Keo Lá Tràm Đố trƣớc Keo Lá Tràm Đố Keo Lá Tràm Viền bàn Keo Lá Tràm phụ Chân bàn Keo Lá Tràm 20 30 310 Nan bàn Keo Lá Tràm 15 50 360 Nan ngồi Keo Lá Tràm 14 15 50 470 Thanh chắn Keo Lá Tràm 15 50 400 giỏ báo sau Thanh chắn Keo Lá Tràm 15 50 400 giỏ báo trƣớc Thanh tròn Keo Lá Tràm 16 10 10 310 Thanh tròn Keo Lá Tràm 20 20 420 bàn Mặt dƣới Keo Lá Tràm 20 115 400 giỏ báo Kiềng chân Keo Lá Tràm 20 40 440 a: Chiều dày (mm); b: Chiều rộng (mm);c: Chiều dài (mm) ∆′a; ∆′b; ∆′c : Lƣợng dƣ gia công theo chiều dày, rộng, dài 55 3 3 2 10 10 10 10 3 10 2 2 10 10 10 3 10 Phụ lục 03: Thể tích sơ chế sản phẩm có tính % phế phẩm VSC(m3) Vscpp(m3) 2 15 1 14 KÍCH THƢỚC SƠ CHẾ a b c 43 43 883 43 43 660 33 53 430 18 53 410 43 43 600 33 63 1515 33 63 1515 33 63 1515 23 53 396 23 33 320 18 52 370 18 52 480 18 53 410 0.003265 0.002441 0.003 0.005867 0.002219 0.002942 0.002942 0.002942 0.000965 0.000972 0.002424 0.00629 0.000391 0.003592 0.002685 0.0033 0.006454 0.002441 0.003236 0.003236 0.003236 0.0011062 0.001069 0.002667 0.006919 0.00043 Keo Lá Tràm 18 53 410 0.000391 0.00043 Keo Lá Tràm Keo Lá Tràm 16 12 20 12 20 320 430 0.000737 0.000416 0.000811 0.000458 Keo Lá Tràm 23 120 410 0.001132 0.001245 Keo Lá Tràm 23 Tổng a: dày (mm); b: rộng (mm) ; c: dài (mm) 43 450 0.00089 0.04 0.000979 0.044 STT TÊN CHI TIẾT NGUYÊN LIỆU SL 10 11 12 13 Chân sau Chân trƣớc Hông ngồi Song tựa Tay tựa Đố sau Đố trƣớc Đố Viền bàn phụ Chân bàn Nan bàn Nan ngồi Thanh chắn giỏ báo sau Thanh chắn giỏ báo trƣớc Thanh tròn Thanh tròn bàn Mặt dƣới giỏ báo Kiềng chân Keo Lá Tràm Keo Lá Tràm Keo Lá Tràm Keo Lá Tràm Keo Lá Tràm Keo Lá Tràm Keo Lá Tràm Keo Lá Tràm Keo Lá Tràm Keo Lá Tràm Keo Lá Tràm Keo Lá Tràm Keo Lá Tràm 14 15 16 17 18 Vscpp(m3): thể tích gỗ sơ chế có tính % phế phẩm= ( k+1)x VSC 56 Phụ lục 04: Hiệu suất pha cắt VSC(m3) VTNL(m3 ) N% 1:2:1 1:2:1 1:2:2 2x(1:8:1) 1:2:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:2:1 Kích thƣớc nguyên liệu(mm) a b c 45 100 893 45 100 650 35 110 900 55 130 410 45 85 600 35 65 1500 35 68 1450 35 65 1500 25 103 388 0.0036 0.0027 0.003 0.0057 0.0022 0.0029 0.0029 0.0029 0.0008 0.004 0.00293 0.00347 0.0059 0.0023 0.00341 0.00345 0.00341 0.00082 89 92.8 86.8 97.6 94.1 86.2 85.2 86.2 92.3 14 1:4:1 3(1:1:3) 7(1:1:2) 1:1:1 25 20 20 20 135 52 52 53 325 900 1000 405 0.001 0.0024 0.0063 0.0004 0.0011 0.0028 0.0073 0.0004 87.2 86.3 86.4 91.1 Keo Lá Tràm 1:2:2 53 40 200 0.0004 0.0004 92.2 Keo Lá Tràm 16 12 12 330 0.0007 0.0008 97 Keo Lá Tràm 16x(1:1:1 ) 1:1:2 22 22 865 0.0004 0.0004 99.4 Keo Lá Tràm 1:1:1 25 120 410 0.0011 0.0012 92 Keo Lá Tràm Tổng 1:2:1 25 100 450 0.0009 0.04 0.001 0.0451 87.9 90.5 ST T TÊN CHI TIẾT NGUYÊN LIỆU SL BSKT Chân sau Chân trƣớc Hông ngồi Song tựa Tay tựa Đố sau Đố trƣớc Đố Viền bàn phụ Chân bàn Nan bàn Nan ngồi Thanh chắn giỏ báo sau Thanh chắn giỏ báo trƣớc Thanh tròn Keo Lá Tràm Keo Lá Tràm Keo Lá Tràm Keo Lá Tràm Keo Lá Tràm Keo Lá Tràm Keo Lá Tràm Keo Lá Tràm Keo Lá Tràm 2 15 1 Keo Lá Tràm Keo Lá Tràm Keo Lá Tràm Keo Lá Tràm Thanh tròn bàn Mặt dƣới giỏ báo Kiềng chân 10 11 12 13 14 15 16 17 18 57 Phụ lục 05: Lƣợng thể tích nguyên liệu cần cho dùng cho sản phẩm STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TÊN CHI TIẾT Chân sau Chân trƣớc Hông ngồi Song tựa Tay tựa Đố sau Đố trƣớc Đố Viền bàn phụ Chân bàn Nan bàn Nan ngồi Thanh chắn giỏ báo sau Thanh chắn giỏ báo trƣớc Thanh tròn Thanh tròn bàn Mặt dƣới giỏ báo Kiềng chân Tổng SỐ LƢỢNG 2 15 1 14 VSCPP(m3) 0.003592 0.002685 0.0033 0.006454 0.002441 0.003236 0.003236 0.003236 0.0011062 0.001069 0.002667 0.006919 0.00043 N% 89 92.8 86.8 97.6 94.1 86.2 85.2 86.2 92.3 87.2 86.3 86.4 91.1 VNL (m3) 0.004036 0.002893 0.003802 0.006613 0.002594 0.003754 0.003798 0.003754 0.001198 0.001226 0.00309 0.008008 0.000472 0.00043 92.25 0.000466 16 1 0.000811 0.000458 0.001245 97 99.4 92 0.000836 0.000461 0.001353 0.000979 0.044 87.9 90.5 0.0001114 0.0496 58 Phụ lục 06: Tổng diện tích bề mặt cần trang sức STT TÊN CHI TIẾT NGUYÊN LIỆU SL 10 11 12 13 Chân sau Chân trƣớc Hông ngồi Song tựa Tay tựa Đố sau Đố trƣớc Đố Viền bàn phụ Chân bàn Nan bàn Nan ngồi Thanh chắn giỏ báo sau Thanh chắn giỏ báo trƣớc Thanh tròn Thanh tròn bàn Mặt dƣới giỏ báo Kiềng chân Keo Lá Tràm Keo Lá Tràm Keo Lá Tràm Keo Lá Tràm Keo Lá Tràm Keo Lá Tràm Keo Lá Tràm Keo Lá Tràm Keo Lá Tràm Keo Lá Tràm Keo Lá Tràm Keo Lá Tràm Keo Lá Tràm 2 15 1 14 Keo Lá Tràm 15 50 400 0.0535 Keo Lá Tràm Keo Lá Tràm Keo Lá Tràm 16 10 20 20 10 20 115 310 420 400 0.2016 0.0688 0.1126 Keo Lá Tràm Tổng diện tích 20 40 440 0.1088 4.6 14 15 16 17 18 KÍCH THƢỚC TINH CHẾ (mm) a b c 40 40 873 40 40 650 30 50 420 15 50 400 40 40 590 30 60 1400 30 60 1400 30 60 1400 20 50 386 20 30 310 15 50 360 15 50 470 15 50 400 59 F (m2) 0.28576 0.2144 0.2808 0.8025 0.1952 0.2556 0.2556 0.2556 0.11208 0.1288 0.3381 0.8764 0.0535 Phụ lục 7: Biểu đồ gia công Stt Tên chi tiết Sl Kích thƣớc tinh chế Kích TNL Chân sau 40x40x873 45x100x893 1:2:1 Chân trƣớc 40x40x650 45x100x650 1:2:1 Hông ngồi 30x50x420 35x110x900 1:2:2 Song tựa 15 15x50x390 55x130x410 2x(1:8:1) Tay tựa Đố sau 40x35x590 30x60x1400 45x85x600 35x65x1500 1:2:1 1:1:1 Đố trƣớc 30x60x1400 35x68x1450 Đố 30x60x1400 Viền bàn 10 Chân bàn 11 12 Nan bàn Nan ngồi thƣớc Phay mộng dƣơng Bào Cƣa đĩa cắt ngang Khoan đứng 45x42x875 42x42x875 42x42x873 Φ8, Φ15,8 45x42x652 42x42x652 42x42x650 Φ8, Φ15,8 32x52x900 32x52x420 55x17x392 52x17x392 52x17x390 10x35x20 45x37x592 42x37x590 32x62x1400 35x35x20 35x62x1500 42x37x592 32x62x1500 Φ8, Φ13 Φ15,8 1:1:1 35x62x1450 32x62x1450 32x62x1400 Φ8, Φ13 Φ15,8 35x65x1500 1:1:1 35x62x1500 32x62x1500 32x62x1400 Φ8, Φ13 Φ15,8 20x50x386 25x103x388 1:2:1 25x51.5x388 22x51.5x388 22x51.5x386 20x30x310 25x135x325 1:4:1 25x32x325 22x32x325 20x32x310 15x50x360 20x52x900 3(1:1:3) 20x51x900 17x51x900 17x51x360 15 15x50x470 20x52x1000 7(1:1:2) 20x51x900 17x51x900 17x51x470 15x50x400 20x53x405 1:1:1 20x52x405 17x52x405 17x52x400 53x40x200 1:2:2 BSKT Rong Cƣa lọng Máy chuốt 35x52x900 Khoan ngang Phay mộng âm Kiểm tra Máy toupi Chà nhám thùng 12x35x20 35x35x20 42x40x873 40x40x873  12x35x20 42x40x650 40x40x650  30x50x420  52x15x390 50x15x390  42x35x590 40x35x590 30x60x1400   30x60x1400  30x60x1400  20x50x386  20x30x310  10x35x20 15x50x360  10x35x20 15x50x470  15x50x400  50x15x400  20x20x20 Φ8 Máy rotor 10x35x20 20x20x20 10x35x20 10x35x20 10x35x20 15x15x50 Φ8, Φ13,7,Φ20 13 Thanh chắn báo sau 14 Thanh chắn báo trƣớc 15 Thanh tròn chắn báo 16 10x10x300 12x12x330 16x(1:1:1) 10x10x330 10x10x300 10x10x300  16 Thanh tròn chống bàn 20x20x420 22x22x865 1:1:2 20x20x865 20x20x420 20x20x420  17 Đáy giỏ báo 20x115x400 25x120x410 1:1:1 20x115x400  18 Kiềng chân 20x40x440 25x100x450 1:2:1 20x40x440  50x15x400 53x17x200 25x117x402 25x42x450 Φ6, Φ10 Φ10 52x17x200 22x117x402 22x117x400 22x42x450 22x42x440 60 Φ8 53x15x200 Φ10 22x115x400 12x35x20 Phụ lục 8: Sơ đồ lắp ráp ghế đa MG 01 THANH MẶT DƢỚI CHẮN NAN VIỀN THANH KIỀNG CHẮNTRÒN GIỎ BÁO TRƢỚC, SAU BÀN BÀN CHỐNG HÔNG PHỤ KIỀNG HÔNG CHÂN CHÂN SAU CỤM BÀN CỤM GIỎ SAU CHÂN CỤM CHÂN PHỤ BÁO TRÁI CHÂN TRƢỚC CỤM CHÂN PHẢI GHẾ ĐA NĂNG MG 01 TRƢỚC TAY CỤM NGỒI TỰA TRÁI TAY TỰA CỤM NGỒI CỤM LƢNG NAN PHẢI HÔNG TỰA NGỒI NGỒI ĐỐ TRƢỚC HÔNG NAN ĐỐ NGỒI TỰA TRÊN 61 ĐỐ SAU NAN NGỒI ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  MAI NGUYÊN GIÁP THIẾT KẾ SẢN PHẨM GHẾ ĐA NĂNG MG 01 TẠI CÔNG TY FORIMEX Ngành: Công Nghệ Chế Biến... trình học tập thực đề tài Xin chân thành cảm ơn Tp Hồ Chí Minh, tháng 6, năm 2013 Sinh viên thực Mai Nguyên Giáp i TÓM TẮT Đề tài: “ Thiết kế sản phẩm ghế đa MG 01 công ty Forimex” đƣợc tiến hành... 480x883x1480(mm) have morden style, elegant corlor, hight aesthetic, easy to remove and multifunction The main material to produce this product is Acacia auliculiformis wood The product is designed for
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ SẢN PHẨM GHẾ ĐA NĂNG MG 01 TẠI CÔNG TY FORIMEX , THIẾT KẾ SẢN PHẨM GHẾ ĐA NĂNG MG 01 TẠI CÔNG TY FORIMEX

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn